Addysg a Dysgu

Dydd Gwener 21 Awst 2020

Oedolion sy'n Ddysgwyr yn Dathlu TGAU

Disgrifiad
Torfaen Council's Adult Community Learning service are celebrating this year's GCSE results and the amazing achievements of post 16 adult learners.

Gwneud cludiant ysgol yn ddiogel

Disgrifiad
Yn ystod y cyfnod hwn o ansicrwydd, rydym yn gwybod bod gan rieni a gofalwyr lawer o gwestiynau am sut all eu plant ddychwelyd i'r ysgol yn ddiogel wrth ddefnyddio cludiant ysgol a ddarperir gan y cyngor.
Dydd Iau 20 Awst 2020

Dysgwyr yn dathlu canlyniadau TGAU

Disgrifiad
Heddiw, mae dysgwyr ledled Torfaen wedi bod yn derbyn eu canlyniadau TGAU, a fydd yn eu rhoi ar y llwybr i addysg bellach, hyfforddiant neu gyflogaeth
Dydd Mawrth 18 Awst 2020

Cynnig Gofal Plant yn ailagor

Disgrifiad
The Childcare Offer for Wales has re-opened to eligible families. Applications for parents eligible for the Offer from April 2020 can apply now. Once approved, eligible parents will be able to access the Offer from the start of the autumn term in their local authority, providing they still meet the criterion.
Dydd Gwener 14 Awst 2020

Dysgwyr yn dathlu canlyniadau Lefel A

Disgrifiad
Yr wythnos hon, mae dysgwyr Blwyddyn 12 a Blwyddyn 13 Torfaen wedi bod yn dathlu eu canlyniadau arholiadau, sy'n eu rhoi ar y llwybr tuag at ddyfodol cyffrous.

Fferm Gymunedol i ail-agor ym mis Chwefror

Fferm Gymunedol i ail-agor ym mis Chwefror
Disgrifiad
Yn sgil pandemig parhaus Covid-19, bydd Fferm Gymunedol Greenmeadow, a gaeodd ei giatiau ar Fawrth 23 yn dilyn canllawiau gan Lywodraeth Cymru, yn ail-agor ym mis Chwefror 2021.
Dydd Llun 10 Awst 2020

Diwrnod Chwarae Cenedlaethol 2020 yn llwyddiant

Disgrifiad
Despite the ongoing pandemic, this year's Torfaen Play Service National Play Day campaign was a huge success.
Dydd Iau 30 Gorffennaf 2020

Cyfarpar chwarae am ddim ar Ddiwrnod Chwarae Cenedlaethol 2020

Cyfarpar chwarae am ddim ar Ddiwrnod Chwarae Cenedlaethol 2020
Disgrifiad
Mae gwasanaeth chwarae Torfaen yn annog teuluoedd i ddathlu ac ymuno â'r hwyl ar Ddiwrnod Chwarae Cenedlaethol

Llwyddo, creu a dysgu gyda Dysgu Cymunedol i Oedolion

Llwyddo, creu a dysgu gyda Dysgu Cymunedol i Oedolion
Disgrifiad
Mae tîm Dysgu Cymunedol i Oedolion Torfaen wedi danfon y llyfryn newydd ar gyfer Tymor yr Hydref 2020 i bob cartref yn Nhorfaen gan gynnig amrywiaeth eang o gyfleoedd dysgu
Dydd Iau 9 Gorffennaf 2020

Ysgolion i ailagor i holl ddisgyblion o fis Medi

Disgrifiad
Mae Torfaen heddiw wedi croesawu cynlluniau gan y Gweinidog Addysg i ganiatáu i ysgolion a all wneud hynny i ailagor yn ddiogel o wythnos gyntaf mis Medi, gyda phob ysgol yn ailagor erbyn 14 Medi.
Dydd Mercher 8 Gorffennaf 2020

Cymorth dros yr Haf i Blant sy'n Agored i Niwed a Phlant Gweithwyr Allweddol

Disgrifiad
Due to the ongoing pandemic, we are today announcing support for vulnerable children and some key worker children that will be put in place for the summer holiday period.
Dydd Mawrth 7 Gorffennaf 2020

Lansio cronfa £4miliwn i achub ac ailsefydlu chwaraeon cymunedol

Lansio cronfa £4miliwn i achub ac ailsefydlu chwaraeon cymunedol
Disgrifiad
Gall clybiau chwaraeon yn Nhorfaen wneud cais i gronfa newydd i'w helpu i oroesi pandemig Covid-19 a pharatoi at ailddechrau ar eu gweithgareddau'n ddiogel.
Dydd Gwener 19 Mehefin 2020

Ysgolion Torfaen yn ailagor

Disgrifiad
Ar ôl cyhoeddiad y Prif Weinidog y bydd ysgolion yn ailagor ar 29ain Mehefin i blant ailgydio a dal i fyny gyda'u hathrawon, mae Cyngor Torfaen wedi bod yn gweithio'n agos gydag ysgolion i wneud y trefniadau angenrheidiol i ddychwelyd yn ddiogel
Dydd Mercher 10 Mehefin 2020

Llongyfarch Ysgol Gorllewin Mynwy am help gyda Chyfarpar Diogelwch

Llongyfarch Ysgol Gorllewin Mynwy am help gyda Chyfarpar Diogelwch
Disgrifiad
Mae staff Ysgol Gorllewin Mynwy wedi cael diolch am gynorthwyo gyda chynhyrchu cyfarpar diogelwch personol yn ystod pandemig Covid-19.
Dydd Mercher 3 Mehefin 2020

Gliniaduron Ysgol ar gael i Ddysgwyr wedi eu Gwahardd yn Ddigidol yn y cartref

Disgrifiad
Adnabu ysgolion ledled y fwrdeistref 1400 o ddisgyblion a oedd mewn mwyaf o berygl o gael eu gwahardd yn ddigidol wrth aros gartref yn ystod y cyfnod cloi.
Dydd Mawrth 5 Mai 2020

Oedi'n bosibl gyda'r Parth Dysgu

Oedi'n bosibl gyda'r Parth Dysgu
Disgrifiad
Mae Coleg Gwent, Cyngor Torfaen a'r contractwr Interserve Construction yn datblygu cynlluniau wrth gefn trylwyr os caiff agoriad Parth Dysgu Torfaen ei oedi yn y pandemig Covid-19
Dydd Gwener 1 Mai 2020

Oedolion sy'n ddysgwyr yn gwnïo'u ffordd i galonnau staff y GIG

Disgrifiad
Mae dysgwyr Gwnïo lefel Uwch Dysgu Oedolion yn y gymuned yn Nhorfaen wedi bod yn defnyddio'u sgiliau mewn ffordd dda iawn yn eu cartrefi eu hunain i wneud sgrybs, bagiau sgrybs a bagiau ar gyfer eiddo cleifion ar gyfer ein gwasanaeth GIG rhagorol....
Dydd Llun 20 Ebrill 2020

Sesiynau poblogaidd Babanod a Phlantos yn mynd arlein

Sesiynau poblogaidd Babanod a Phlantos yn mynd arlein
Disgrifiad
Mae Fferm Gymunedol Greenmeadow heddiw wedi cyhoeddi bod eu gweithgareddau poblogaidd Babanod a Phlantos, sydd fel rheol yn digwydd bob dydd Mawrth ar y fferm, nawr yn cael eu cynnal arlein
Dydd Iau 16 Ebrill 2020

Derbyn i Ddosbarthiadau Derbyn 2020

Disgrifiad
A ydych wedi derbyn cynnig eich plentyn am le i ddechrau yn y Dosbarth Derbyn yn 2020?
Dydd Iau 9 Ebrill 2020

Arhoswch gartref i fod yn greadigol dros y Pasg

Arhoswch gartref i fod yn greadigol dros y Pasg
Disgrifiad
Wrth i benwythnos Gŵyl Banc y Pasg nesáu mae Cyngor Torfaen, Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan a phartneriaid eraill ledled Gwent am rannu un neges syml - arhoswch gartref.
Dydd Mawrth 7 Ebrill 2020

Cymorth estynedig ar gyfer gofal plant cyn oed ysgol

Disgrifiad
O ddydd Gwener 10 Ebrill, bydd yr Hwb Gofal Plant Blynyddoedd Cynnar yng Nghanolfan Blant Integredig Garnteg, a leolir yn Ysgol Gynradd Garnteg, Garndiffaith, Pont-y-pŵl yn ymestyn ei oriau agor ar gyfer gweithwyr allweddol a phlant bregus.
Dydd Sadwrn 4 Ebrill 2020

Cymorth Gofal Plant yn yr Ysgol ddydd Sul 5 Ebrill 2020

Disgrifiad
Agorodd y cyngor ei bum darpariaeth gofal plant yn yr ysgol i weithwyr allweddol ddydd Sadwrn 4 Ebrill fel y cynlluniwyd. Ychydig iawn o alw oedd ar eu cyfer, felly yfory, byddwn yn gwneud rhai newidiadau pwysig i'r hyn a gynlluniwyd gennym yn wreiddiol.
Dydd Gwener 3 Ebrill 2020

Hwb gofal plant newydd i Weithwyr Allweddol

Disgrifiad
O ddydd Llun 6 Ebrill, bydd Hwb Gofal Plant Blynyddoedd Cynnar ychwanegol yn agor ar gyfer gofal plant i weithwyr allweddol a phlant bregus, yng Nghanolfan Blant Integredig Garnteg, yn Ysgol Gynradd Garnteg, Garndiffaith, Pont-y-pŵl
Dydd Gwener 20 Mawrth 2020

Ysgolion yn Nhorfaen yn darparu cefnogaeth i'r ymateb cenedlaethol i Covid-19

Ysgolion yn Nhorfaen yn darparu cefnogaeth i'r ymateb cenedlaethol i Covid-19
Disgrifiad
Yn dilyn penderfyniad Llywodraeth Cymru i gau pob ysgol yng Nghymru, mae'r cyngor yn gwneud trefniadau heddiw i ddarparu darpariaeth gofal plant estynedig i weithwyr allweddol sy'n ymateb i Covid-19.
Dydd Mercher 18 Mawrth 2020

Disgyblion ysgol yn holi Gweinidog yr Amgylchedd am newid yn yr hinsawdd

Disgyblion ysgol yn holi Gweinidog yr Amgylchedd am newid yn yr hinsawdd
Disgrifiad
Ar ddydd Llun 09 Mawrth, cyfarfu disgyblion Blwyddyn 2 o Ffederasiwn Ysgol Gymunedol Blenheim Road ac Ysgol Gynradd Coed Efa gyda Lesley Griffiths AC, Gweinidog dros yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig...
Dydd Gwener 31 Ionawr 2020

Categorïau cymorth ysgolion a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru

Disgrifiad
Today, the Welsh Government published their school categorisation and overall, there has been a slight increase in the number of schools in Torfaen ranked in the top 2 categories.
Dydd Mawrth 28 Ionawr 2020

Mary yn cipio Gwobr Tiwtor 'Ysbrydoli'

Mary yn cipio Gwobr Tiwtor 'Ysbrydoli'
Disgrifiad
Mae tiwtor sy'n Dysgu Oedolion yn y Gymuned yn Nhorfaen, ac yn atgoffa dysgwyr y gall mathemateg fod yn hwyl, wedi ennill gwobr genedlaethol.
Dydd Iau 23 Ionawr 2020

Agoriad swyddogol Ysgol Croesyceiliog

Agoriad swyddogol Ysgol Croesyceiliog
Disgrifiad
Heddiw, (dydd Iau 23 Ionawr), estynnodd Cyngor Torfaen groeso i Kirsty Williams, AC, Gweinidog Addysg Llywodraeth Cymru i agor Ysgol Croesyceiliog yn swyddogol.
Dydd Llun 20 Ionawr 2020

'Ceisiadau gwirfoddoli Chwarae Torfaen ar agor'

'Ceisiadau gwirfoddoli Chwarae Torfaen ar agor'
Disgrifiad
Mae Gwasanaeth Chwarae a Seibiant Byr Torfaen nawr yn recriwtio Gwirfoddolwyr Chwarae a Chynorthwywyr Chwarae ar gyfer Cynlluniau Chwarae Haf 2020 yn Nhorfaen a Sir Fynwy.
Dydd Mercher 8 Ionawr 2020

Chwarae Torfaen yn cefnogi plant a'u teuluoedd dros gyfnod yr ŵyl

Chwarae Torfaen yn cefnogi plant a'u teuluoedd dros gyfnod yr ŵyl
Disgrifiad
Cafodd dros 35 o blant ag anghenion ychwanegol a'u teuluoedd gefnogaeth pob dydd dros y Nadolig trwy wasanaethau Chwarae a Seibiant am ddim gan Wasanaethau Chwarae Torfaen.
Arddangos 101 i 130 o 130
Blaenorol 1 2 Nesaf