Addysg a Dysgu

Dydd Gwener 20 Ionawr 2023

Rhaglen rianta'n helpu tad newydd

Rhaglen rianta'n helpu tad newydd
Disgrifiad
A new For Dads By Dads programme starts next month. Andrew, from Pontypool, recently completed the course and says it's helped him become a better dad to 6 month old William.
Dydd Iau 19 Ionawr 2023

Mwy o gyfleoedd i chwarae a chael hwyl

Mwy o gyfleoedd i chwarae a chael hwyl
Disgrifiad
Mae Gwasanaeth Chwarae Cyngor Torfaen yn lansio chwe chlwb newydd gyda'r bwriad o helpu mwy o blant yn y fwrdeistref i gael mwy o hwyl!
Dydd Mercher 14 Rhagfyr 2022

Ysgolion yn mynd i'r afael ag absenoldebau heb ganiatâd

Disgrifiad
Mae nifer yr absenoldebau heb ganiatâd mewn ysgolion cynradd yn Nhorfaen wedi gostwng yn ystod y mis diwethaf.
Dydd Iau 24 Tachwedd 2022

Mwy o ysgolion i elwa ar bŵer solar

Disgrifiad
Mae pedair ar ddeg o ysgolion yn ardal Torfaen i dderbyn gosodion ffotofoltaïg solar (PV) diolch i gymorth gan Lywodraeth Cymru...
Dydd Mercher 23 Tachwedd 2022

Ymgyrch presenoldeb mewn ysgolion

Disgrifiad
Mae aelodau craffu wedi ystyried adroddiad ar ddull partneriaeth Cyngor Torfaen i wella presenoldeb mewn ysgolion.
Dydd Gwener 18 Tachwedd 2022

Cwpan y Byd

Cwpan y Byd
Disgrifiad
Cafodd mwy na 180 o blant flas ar ysbryd Cwpan y Byd yr wythnos yma drwy gymryd rhan mewn gŵyl bêl droed wedi ei threfnu gan Gyngor Torfaen.
Dydd Iau 10 Tachwedd 2022

Ymgyrch newydd i gynyddu presenoldeb mewn ysgolion

Disgrifiad
Mae ymgyrch wedi ei lansio er mwyn cynyddu nifer y plant sy'n mynychu'r ysgol yn rheolaidd yn Nhorfaen yn sgil pandemig coronafirws.
Dydd Gwener 21 Hydref 2022

Egin Ysgol yn agor yn swyddogol

Disgrifiad
Ar Ddydd Iau, agorodd Jeremy Miles AS, Gweinidog Llywodraeth Cymru dros Addysg a'r Iaith Gymraeg 'Bloc Gwladys' yn Ysgol Gymraeg Gwynllyw ym Mhont-y-pŵl.

Mannau cynnes yn agor yn Nhorfaen

Mannau cynnes yn agor yn Nhorfaen
Disgrifiad
Mae llyfrgelloedd ar draws Torfaen nawr yn cynnig mannau cynnes i bobl sy'n cael trafferth gyda chost cadw'u cartrefi'n gynnes oherwydd y cynnydd sylweddol mewn costau ynni.
Dydd Iau 20 Hydref 2022

Uwchraddio system Civica Pay Education

Disgrifiad
Ni fydd system Civica Pay Education ar gael bore yfory oherwydd uwchraddio a gwella diogelwch...
Dydd Mercher 19 Hydref 2022

Cyfnodau Pan Na Fydd y System Taliadau Addysg Ar Gael

Disgrifiad
Oherwydd gwaith uwchraddio hanfodol, ni fydd rhieni a gofalwyr yn medru talu ar system Taliadau Addysg Civica Pay am gyfnod o amser ar y 19eg a'r 21ain o Hydref
Dydd Iau 13 Hydref 2022

Ysgolion yn lansio Cynlluniau Teithio Llesol

Disgrifiad
Dwy ysgol gynradd yng Nghwmbrân yw'r cyntaf yn Nhorfaen i lansio Cynlluniau Teithio Llesol newydd.
Dydd Iau 29 Medi 2022

Diwrnod Cymuned Wcráin

Disgrifiad
Cafodd mwy na 30 o Wcrainiaid y cyfle i gael gwybod am – a phrofi – rhai o'r cyfleoedd dysgu gwahanol sydd ar gael gan Ddysgu Oedolion yn y Gymuned Torfaen
Dydd Gwener 23 Medi 2022

Gwyriad Llwybr Troed yn cael y golau gwyrdd

Gwyriad Llwybr Troed yn cael y golau gwyrdd
Disgrifiad
Mae hawl dramwy amgen i'r cyhoedd wedi agor i gerddwyr sy'n golygu nad oes angen nawr cerdded drwy diroedd Ysgol Gymraeg Gwynllyw..
Dydd Iau 25 Awst 2022

Llwyddiant TGAU Dysgu Oedolion yn y Gymuned yn Nhorfaen

Llwyddiant TGAU Dysgu Oedolion yn y Gymuned yn Nhorfaen
Disgrifiad
Nid disgyblion ysgol yw'r unig rai sy'n cael eu canlyniadau TGAU heddiw. Mae oedolion sy'n dysgu yn Nhorfaen hefyd yn darganfod a wnaethon nhw daro'r nod
Dydd Iau 18 Awst 2022

Ail ddigwyddiad Siop Ysgol Gynnil yn llwyddiant

Disgrifiad
Roedd yr ail Siop Ysgol Gynnil a gynhaliwyd ym Marchnad Dan Do Pont-y-pŵl ddoe yn llwyddiant – roedd pobl yn cyrraedd yn gynnar er mwyn dod i mewn!...
Dydd Iau 11 Awst 2022

I Dadau, gan Dadau

Disgrifiad
Gall tadau newydd a rhai sy'n disgwyl yn Nhorfaen gofrestru ar gyfer rhaglen newydd gyda'r nod o gefnogi tadau ar eu taith newydd o fod yn rhiant.
Dydd Iau 21 Gorffennaf 2022

Prydau bwyd ysgol am ddim i gyrraedd mwy o ddisgyblion nag erioed

Disgrifiad
O fis Medi, bydd prydau ysgol am ddim ar gael i unrhyw ddisgyblion meithrin llawn amser, a disgyblion mewn Dosbarthiadau Derbyn, Blwyddyn 1 a Blwyddyn 2 mewn ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol ledled Torfaen, diolch i gyllid gan Lywodraeth Cymru...
Dydd Mercher 13 Gorffennaf 2022

Haf o Hwyl

Haf o Hwyl
Disgrifiad
Bydd miloedd do blant a phobl ifanc yn Nhorfaen yn cael cyfle i gymryd rhan mewn cyfres o weithgareddau a digwyddiadau anturus am ddim dros yr haf.
Dydd Iau 23 Mehefin 2022

Gwasanaeth Ieuenctid yn ennill aur

Gwasanaeth Ieuenctid yn ennill aur
Disgrifiad
Mae Gwasanaeth Ieuenctid Torfaen wedi derbyn Nod Ansawdd Aur ar ôl arolygiad diweddar gan Lywodraeth Cymru.
Dydd Gwener 17 Mehefin 2022

Adfywio'r Galon

Adfywio'r Galon
Disgrifiad
Ydych chi am ddysgu sgil newydd a allai arbed bywyd rhywun?
Dydd Iau 16 Mehefin 2022

Dychwelyd yn gynnil i'r ysgol (2022)

Disgrifiad
Gyda dim ond wythnosau i fynd tan ddiwedd y flwyddyn academaidd, ydych chi'n pryderu eisoes am gost prynu gwisg ysgol newydd ar gyfer mis Medi?
Dydd Mawrth 7 Mehefin 2022

Awdur yn nodi Diwrnod Ymwybyddiaeth Tourette

Awdur yn nodi Diwrnod Ymwybyddiaeth Tourette
Disgrifiad
'I can't make it stop' yn helpu i addysgu ar Ddiwrnod Codi Ymwybyddiaeth ynghylch Tourette's.
Dydd Mercher 18 Mai 2022

Adroddiad arolygiad Estyn yn dangos meysydd lle gellid gwella

Adroddiad arolygiad Estyn yn dangos meysydd lle gellid gwella
Disgrifiad
Mae adroddiad arolygu diweddar gan Estyn, Arolygiaeth Ei Mawrhydi ar gyfer Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru, ar wasanaeth addysg y cyngor yn ystod mis Mawrth 2022, wedi darparu barn gyffredinol ar berfformiad presennol y gwasanaeth
Dydd Gwener 13 Mai 2022

Chwarae yn y parc

Chwarae yn y parc
Disgrifiad
Mae sesiynau 'Chwarae yn y parc' Gwasanaeth Chwarae Torfaen wedi dychwelyd y gwanwyn yma, gan ddod â theuluoedd ynghyd i chwarae yn yr awyr agored.
Dydd Iau 31 Mawrth 2022

Timau arlwyo ysgolion wedi'u henwebu ar gyfer gwobrau cenedlaethol

Disgrifiad
Mae timau arlwyo ysgolion yn Nhorfaen wedi'u henwebu ar gyfer dwy wobr yng Ngwobrau Arlwyo'r Sector Cyhoeddus a gynhelir yr wythnos nesaf...
Dydd Gwener 11 Mawrth 2022

Prosiect DJ yn cynnig cyfleoedd

Disgrifiad
Mae dros 50 o bobl ifanc yn dysgu sgiliau newydd, diolch i fenter DJ radio newydd yn Nhorfaen.
Dydd Gwener 4 Mawrth 2022

Gwasanaeth Chwarae yn ennill gwobr glodfawr

Gwasanaeth Chwarae yn ennill gwobr glodfawr
Disgrifiad
Mae gweithwyr chwarae Cyngor Torfaen wedi ennill gwobr genedlaethol wych am eu gwaith yn ystod y pandemig.
Dydd Mercher 2 Mawrth 2022

Llysgenhadon Ifanc yn cael sêl bendith Frenhinol

Disgrifiad
Fe wnaeth Dug a Duges Caergrawnt ymweld â Blaenafon ar ddydd Mawrth fel rhan o daith undydd i Dde Cymru i nodi Dydd Gŵyl Dewi.
Dydd Mawrth 1 Mawrth 2022

Rhaglen wirfoddoli i bobl ifanc yn dathlu 20 mlynedd

Rhaglen wirfoddoli i bobl ifanc yn dathlu 20 mlynedd
Disgrifiad
Mae gwirfoddolwyr gyda Gwasanaeth Chwarae Cyngor Torfaen wedi derbyn diolch mewn seremoni wobrwyo arbennig.
Dydd Gwener 4 Chwefror 2022

Llwybrau diogel at ysgol

Disgrifiad
Bydd croesfan newydd yn cael ei gosod ar yr heol wrth ymyl ysgol gynradd yng Nghwmbrân fel rhan o fenter Llwybrau Mwy Diogel mewn Cymunedau.
Dydd Llun 17 Ionawr 2022

Chwarae plant yw cael sgiliau newydd

Chwarae plant yw cael sgiliau newydd
Disgrifiad
Mae dysgu sgiliau newydd a chael profiad gwaith gwerthfawr yn chwarae plant, diolch i Wasanaeth Chwarae Torfaen.
Dydd Iau 6 Ionawr 2022

I Dadau, Gan Dadau

I Dadau, Gan Dadau
Disgrifiad
Mae rhaglen gefnogaeth newydd a chyffrous ar fin cael ei lansio yn Nhorfaen y mis yma.
Dydd Mercher 5 Ionawr 2022

Neges i rieni gan Wasanaeth Addysg Torfaen

Disgrifiad
Dros gyfnod y Nadolig, bu nifer o benderfyniadau gan Lywodraeth Cymru a fydd yn effeithio holl ysgolion Cymru a bydd pennaeth eich plentyn yn cysylltu i esbonio sut byddant yn eich effeithio chi
Arddangos 101 i 134 o 134
Blaenorol 1 2 Nesaf