Ffyrdd, Teithio a Pharcio

Dydd Mawrth 23 Ebrill 2024

Cymeradwyo cynllun i atgyweirio pont

Disgrifiad
Heddiw, cymeradwyodd cynghorwyr gynlluniau i atgyweirio darn o'r A472 ble mae'n croesi Camlas Sir Fynwy ac Aberhonddu...
Dydd Iau 28 Mawrth 2024

Cau ffordd dros dro

Disgrifiad
Rhwng dydd Mercher 03 Ebrill a dydd Gwener 05 Ebrill, a rhwng dydd Llun 15 Ebrill a dydd Mercher 17 Ebrill, fe fydd rhan o Brangwyn Avenue, Llantarnam, ar gau er mwyn gosod croesfan sebra newydd ar lwyfan uwch.
Dydd Gwener 22 Mawrth 2024

Diweddariad am y gwaith torri coed ar Foundry Road

Disgrifiad
Hoffem rhoi gwybod i drigolion bod y gwaith oedd ei angen i dorri coed ynn a choed eraill oedd wedi'u heintio oedd yn peri risg i'r briffordd ar hyd Foundry Road, Abersychan, wedi'i gwblhau'n llwyddiannus.
Dydd Llun 11 Mawrth 2024

Ysgolion Torfaen yn barod i ddathlu 15 blynedd o'r her teithio llesol i'r ysgol fwyaf yn y DU

Disgrifiad
Mae'r wythnos yma'n nodi dechrau pythefnos Strolio a Rholio sy'n ceisio annog plant ysgol i deithio i'r ysgol mewn ffordd egnïol.
Dydd Gwener 22 Medi 2023

Ailwampio maes parcio Riverside

Disgrifiad
O ddydd Llun 25 Medi, fe fydd gwaith ar y gweill i wella rampiau i gerbydau a draenio dŵr wyneb...
Dydd Mercher 6 Medi 2023

Gwaith paratoi ar gyfer cyfyngiad cyflymder 20mya newydd

Disgrifiad
Mae gwaith wedi dechrau i dynnu arwyddion ffyrdd yn Nhorfaen cyn cyflwyno terfyn cyflymder newydd o 20mya.
Dydd Iau 10 Awst 2023

Llwybrau teithio llesol newydd

Disgrifiad
Bydd swm o bron i hanner miliwn o bunnau'n cael ei wario ar ddau brosiect allweddol i wella teithio llesol yn y fwrdeistref...
Dydd Mawrth 25 Gorffennaf 2023

Twll wrth ddyfrbont camlas i gael ei drwsio

Disgrifiad
Bydd gwaith i drwsio twll wrth ymyl dyfrbont Pant Dowlais ar Gamlas Sir Fynwy ac Aberhonddu'n dechrau yfory...
Dydd Iau 20 Gorffennaf 2023

Ymunwn gyda'n gilydd i leihau'r perygl o lifogydd

Disgrifiad
Mae trigolion a busnesau'n cael eu gwahodd i roi eu barn ar gynllun drafft chwe blynedd i leihau nifer y llifogydd yn y fwrdeistref...
Dydd Mercher 5 Gorffennaf 2023

Gwaith paratoi ar gyfer cyfyngiad cyflymder 20mya newydd

Disgrifiad
Bydd gwaith i osod arwyddion ffyrdd newydd yn dechrau'r wythnos nesaf cyn cyflwyno cyfyngiad cyflymder 20mya newydd
Dydd Gwener 24 Mawrth 2023

Wythnos Strolio a Rholio

Disgrifiad
Mae tair ysgol gynradd wedi cytuno i ymuno â rhaglen genedlaethol sy'n anelu at gael plant ysgol i gerdded, seiclo neu reidio sgwter i'r ysgol yn rheolaidd.
Dydd Mercher 8 Mawrth 2023

Gorsaf drenau ar y ffordd

Disgrifiad
Mae gwaith i drawsnewid Gorsaf Rheilffordd Pont-y-pŵl a'r Dafarn Newydd wedi cyrraedd carreg filltir bwysig o ran yr adeiladwaith.
Dydd Llun 6 Mawrth 2023

Coed Newydd i Barc Pont-y-pŵl

Disgrifiad
Bydd gwaith i sefydlu 80 o goed newydd a dros 4,500 o blanhigion gwrychoedd ym Mharc Pont-y-pŵl yn dechrau'r wythnos yma.
Dydd Mawrth 14 Chwefror 2023

Cabinet yn cymeradwyo cynlluniau i gyflwyno 20mya

Disgrifiad
Mae aelodau'r cabinet wedi cymeradwyo cynlluniau Cyngor Torfaen ar gyfer cyflwyno deddfwriaeth 20mya newydd yn ddiweddarach eleni.
Dydd Gwener 10 Chwefror 2023

Cau ffyrdd i gael gwared ar goed sydd wedi'u heintio

Cau ffyrdd i gael gwared ar goed sydd wedi'u heintio
Disgrifiad
Bydd pum ffordd ar gau dros dro yn ystod yr wythnosau nesaf er mwyn mynd ati mewn ffordd ddiogel i dynnu coed sydd wedi'u heintio ar hyd rhai o'r prif lwybrau yn Nhorfaen...
Dydd Gwener 18 Tachwedd 2022

Barod am y gaeaf

Disgrifiad
Mae timau cynnal a chadw ffyrdd yn archwilio cwteri a draeniau fel rhan o gynllun y Cyngor i fod yn barod am y gaeaf...
Dydd Gwener 25 Chwefror 2022

Gwaith i ddechrau ar wella gorsaf drenau

Disgrifiad
Mae disgwyl i waith i wella Gorsaf Drenau Pont-y-pŵl a'r Dafarn Newydd a chreu cyfleuster parcio a theithio integredig ddechrau'r wythnos nesaf.
Dydd Mercher 26 Ionawr 2022

Astudiaeth Gwella Teithio Llesol Cwmbrân Drive - dweud eich dweud

Disgrifiad
Fel rhan o waith y Cyngor ar Deithio Llesol, rydym am ei gwneud yn haws ac yn fwy diogel i gerddwyr a beicwyr groesi Cwmbrân Drive ger pedair o'r cylchfannau prysuraf, ac rydym angen eich barn ar y potensial i greu croesfannau newydd...
Arddangos 1 i 18 o 18