Ffyrdd, Teithio a Pharcio

Dydd Mawrth 28 Gorffennaf 2020

Gwaith hanfodol i dynnu coed ar hyd Cwmbran Drive

Disgrifiad
Ddydd Sul 2il Awst bydd gwaith hanfodol yn digwydd i dynnu coed ar hyd Cwmbran Drive rhwng cylchfan Rechem a chylchfan Ashbridge rhwng 5am a 5pm, felly bydd y ffordd ar gau i sicrhau diogelwch staff a defnyddwyr y ffordd
Dydd Llun 27 Gorffennaf 2020

Cwsmeriaid hapus yn dychwelyd i'r caeau chwarae

Cwsmeriaid hapus yn dychwelyd i'r caeau chwarae
Disgrifiad
Mae plant o bob cwr o'r fwrdeistref wedi bod yn brysur yn mwynhau'r awyr iach a'r caeau chwarae ers i holl gaeau chwarae'r cyngor ail-agor yn gynharach yn yr wythnos ar ôl llacio'r cyfnod clo.
Dydd Gwener 19 Mehefin 2020

Parcio'n ddiogel, parcio'n briodol, parcio'n gyfreithlon

Disgrifiad
With businesses reopening in Torfaen over the next few weeks, the council is urging drivers to park safely and legally as Wales moves into another Covid-19 recovery phase.
Dydd Iau 7 Mai 2020

Byddwch yn ddiogel ar y ffyrdd yn ystod Covid-19

Disgrifiad
Oherwydd Coronafeirws, mae cynnwys newydd ar ddiogelwch ar y ffyrdd nawr ar wefan y cyngor i helpu rhieni i drafod diogelwch ar y ffyrdd tra bod yr ysgolion ar gau.
Dydd Mawrth 14 Ebrill 2020

Rheoli chwyn ar balmentydd a meysydd parcio 2020

Disgrifiad
Ddydd Llun 20 Ebrill (os bydd tywydd yn caniatáu) bydd Complete Weed Control (South & Central Wales) Ltd yn dechrau ar yr ail dro o drin chwyn ar droedffyrdd cyhoeddus a meysydd parcio...
Dydd Iau 13 Chwefror 2020

Trafnidiaeth Cymru yn annog deiliaid cardiau i beidio ag oedi cyn gwneud cais am gerdyn teithio newydd

Trafnidiaeth Cymru yn annog deiliaid cardiau i beidio ag oedi cyn gwneud cais am gerdyn teithio newydd
Disgrifiad
Mae Trafnidiaeth Cymru yn apelio ar ddeiliaid cardiau sydd heb wneud cais am eu cerdyn teithio newydd eto, ac yn pwysleisio pwysigrwydd gwneud cais am gerdyn newydd cyn gynted ag sy'n bosibl er mwyn mwynhau manteision teithio rhatach...
Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Pass Plus Cymru

Pass Plus Cymru
Disgrifiad
Pass Plus Cymru is a course designed for anyone aged 17 -25 who has passed their driving test.
Dydd Mawrth 19 Tachwedd 2019

Helpwch ni i ddysgu plant ysgol sut i groesi'r ffordd yn ddiogel

Helpwch ni i ddysgu plant ysgol sut i groesi'r ffordd yn ddiogel
Disgrifiad
Kerbcraft is a Welsh Government and Torfaen CBC funded road safety scheme which teaches children how to be safer pedestrians, and we need your help.
Dydd Llun 18 Tachwedd 2019

Camu ymlaen dros strydoedd diogel yn ystod Wythnos Diogelwch ar y Ffyrdd y DU 18-24 Tachwedd

Camu ymlaen dros strydoedd diogel yn ystod Wythnos Diogelwch ar y Ffyrdd y DU 18-24 Tachwedd
Disgrifiad
Bob 20 munud, mae rhywun yn cael ei ladd neu ei anafu'n ddifrifol ar y ffordd ym Mhrydain.
Dydd Mercher 4 Medi 2019

Gadewch i ni helpu plant i ddychwelyd yn ddiogel i'r ysgol

Gadewch i ni helpu plant i ddychwelyd yn ddiogel i'r ysgol
Disgrifiad
With the schools returning this week, let's help dropping the children off a safe activity and not a dangerous one.
Dydd Mercher 21 Awst 2019

Addysg ac ymwybyddiaeth – yr allwedd i Dorfaen lanach, gwyrddach a diogelach

Addysg ac ymwybyddiaeth – yr allwedd i Dorfaen lanach, gwyrddach a diogelach
Disgrifiad
Ers i'r cyngor ddechrau gorfodi parcio sifil, yn lle Heddlu Gwent (ar 1 Gorffennaf), mae 426 o docynnau parcio wedi eu cyflwyno.
Dydd Iau 25 Gorffennaf 2019

Swyddogion gorfodi nawr yn rhoi dirwyon

Swyddogion gorfodi nawr yn rhoi dirwyon
Disgrifiad
Ar ddechrau mis Gorffennaf, roedd ein swyddogion gorfodi parcio sifil a gorfodi amgylcheddol newydd yn brysur yn rhoi tocynnau parcio rhybuddio i gynyddu ymwybyddiaeth o orfodi parcio sifil (a ddaeth i rym ar 1 Gorffennaf). Fodd bynnag, maent nawr yn cyflwyno dirwyon yn ffurfiol (a elwir yn Hysbysiadau Tâl Cosb) (HTC) i'r sawl sydd wedi bod yn anwybyddu arwyddion a llinellau parcio, ac yn rhoi dirwyon am droseddau amgylcheddol megis taflu sbwriel.
Dydd Mawrth 2 Gorffennaf 2019

Codi bolardiau canol tref yn barhaol oherwydd diogelwch y cyhoedd

Codi bolardiau canol tref yn barhaol oherwydd diogelwch y cyhoedd
Disgrifiad
Dydd Llun 8 Gorffennaf bydd y cyngor yn codi'r bolardiau yn barhaol wrth fynedfa Commercial Street o ffordd Hanbury Road i ganol y dref.
Dydd Iau 27 Mehefin 2019

Llai nag wythnos i fynd nes bydd Gorfodi Parcio Sifil (CPE) yn dechrau

Llai nag wythnos i fynd nes bydd Gorfodi Parcio Sifil (CPE) yn dechrau
Disgrifiad
Gyda llai nag wythnos i fynd nes bydd y cyngor yn dechrau Gorfodi Parcio Sifil, beth mae'n ei olygu mewn gwirionedd?
Dydd Mawrth 9 Ebrill 2019

Gŵr o Frynmawr yn ei gael yn euog o dipio'n anghyfreithlon yn Nhorfaen

Gŵr o Frynmawr yn ei gael yn euog o dipio'n anghyfreithlon yn Nhorfaen
Disgrifiad
A former businessman from Brynmawr has been found guilty of two offences relating to the unlawful disposal of commercial waste in the World Heritage site, Blaenavon.
Dydd Gwener 21 Medi 2018

Cynllun Gwaith Ffordd Abersychan

Cynllun Gwaith Ffordd Abersychan
Disgrifiad
Bydd rhaglen fawr o waith i wella cyffordd Union Street/Broad Street yng nghanol Abersychan yn dechrau ar ddydd Llun 8 Hydref

Arhoswch yn ddiogel ar yr heolydd gyda Bike Safe

Arhoswch yn ddiogel ar yr heolydd gyda Bike Safe
Disgrifiad
Gallwch gadw lle nawr ar gyrsiau Bike Safe olaf 2018.
Dydd Llun 3 Medi 2018

Cau'r ffyrdd ar gyfer ras Mic Morris Torfaen

Disgrifiad
Bydd ras Mic Morris Torfaen eleni, ar ddydd Sul 16 Medi er budd Ymddiriedolaeth Mic Morris, yn digwydd ar ffyrdd a fydd wedi eu cau yn gyfan gwbl.
Dydd Mawrth 22 Mai 2018

Cau rhan o lwybr tynnu'r gamlas yn Sebastopol bellach tan fis Tachwedd

Cau rhan o lwybr tynnu'r gamlas yn Sebastopol bellach tan fis Tachwedd
Disgrifiad
Bydd rhan o lwybr tynnu'r gamlas rhwng Panteg a Phontnewydd yng Nghwmbrân bellach ar gau tan 21 Tachwedd 2018.
Dydd Gwener 4 Mai 2018

Diweddariad cylchfan Rechem 04/05/2018

Disgrifiad
Isod, mae diweddariad gan Lywodraeth Cymru mewn perthynas â newidiadau i gynllun cylchfan Rechem a gwblhawyd dros nos.
Dydd Mawrth 1 Mai 2018

Torfaen yn croesawu cymorth gan Lywodraeth Cymru tuag at gostau eira

Torfaen yn croesawu cymorth gan Lywodraeth Cymru tuag at gostau eira
Disgrifiad
Mae cyngor Torfaen wedi croesawu cyfraniad o bron i £50,000 gan Lywodraeth Cymru tuag at y gost o ddelio â'r eira trwm ym mis Mawrth 2018.
Dydd Gwener 27 Ebrill 2018

Pass Plus Cymru

Pass Plus Cymru
Disgrifiad
Gall gyrwyr ifanc 17- 25 oed, sydd eisoes wedi pasio eu prawf, ddysgu sgiliau gyrru ychwanegol gyda Pass Plus Cymru.
Dydd Iau 26 Ebrill 2018

Cylchfan Rechem - diweddariad

Disgrifiad
Mae llawer o drigolion wedi mynegi pryderon ynglŷn â'r gwaith sy'n mynd rhagddo ar Gylchfan Rechem yr A4042 Cwmbrân. Dyma ddiweddariad gan Lywodraeth Cymru.
Dydd Mercher 18 Ebrill 2018

Gweithwyr Chwarae yn trawsnewid isffyrdd i greu llwybrau diogel mewn cymunedau

Gweithwyr Chwarae yn trawsnewid isffyrdd i greu llwybrau diogel mewn cymunedau
Disgrifiad
Torfaen council's play workers and play volunteers have come together to enhance subways in Cwmbran for the benefit of local children.
Dydd Mercher 7 Mawrth 2018

Arddangosfa gwelliannau Stryd yr Undeb

Arddangosfa gwelliannau Stryd yr Undeb
Disgrifiad
Cynhelir arddangosfa galw heibio i drigolion weld cynlluniau ar gyfer gwaith gwella i gyffordd Stryd yr Undeb a Heol Lydan yn Abersychan ar ddydd Mercher 14 Mawrth o 12pm tan 7pm yn Eglwys Fedyddwyr Noddfa.
Dydd Mercher 7 Chwefror 2018

Adran Sebastopol o lwybr y gamlas i gau ar gyfer gwaith

Adran Sebastopol o lwybr y gamlas i gau ar gyfer gwaith
Disgrifiad
Mae darn o lwybr y gamlas rhwng Panteg a Phontnewydd yng Nghwmbrân i gau o ddydd Sul 18 Chwefror am nifer o fisoedd.
Dydd Gwener 26 Ionawr 2018

Rhannau o Stryd Trosnant i gau'r wythnos nesaf

Rhannau o Stryd Trosnant i gau'r wythnos nesaf
Disgrifiad
Bydd rhannau o Stryd Trosnant ar gau i draffig yn ystod yr wythnos yn dechrau gyda dydd Llun 29 Ionawr.
Dydd Mercher 17 Ionawr 2018

Sesiwn galw i mewn ar gyfer gorsaf drenau Pont-y-pŵl

Sesiwn galw i mewn ar gyfer gorsaf drenau Pont-y-pŵl
Disgrifiad
Bydd sesiwn galw i mewn i drigolion a rhanddeiliaid eraill gael gweld argymhellion ar gyfer gwelliannau yng Ngorsaf Drenau Pont-y-pŵl a'r Dafarn Newydd yn neuadd Eglwys y Santes Fair ym Mhanteg rhwng 10am a 7pm ar ddydd Mercher 24 Ionawr.
Dydd Mawrth 16 Ionawr 2018

Cau'r ffordd i gwblhau pont wrth Heol yr Orsaf/Heol y Glyn

Cau'r ffordd i gwblhau pont wrth Heol yr Orsaf/Heol y Glyn
Disgrifiad
Bydd rhan o Heol yr Orsaf a Heol y Glyn yn Nhref Gruffydd ar gau am ddiwrnod ar ddydd Sul 21 Ionawr i alluogi gosod pont newydd yn ddiogel rhwng Heol yr Orsaf a Heol y Glyn.
Dydd Iau 21 Rhagfyr 2017

Uwchraddio Cylchfan 'Rechem' A4042 Cwmbrân 'Rechem'

Uwchraddio Cylchfan 'Rechem' A4042 Cwmbrân 'Rechem'
Disgrifiad
Bydd Llywodraeth Cymru, ar y cyd â Taylor Wimpey UK Ltd yn uwchraddio Cylchfan 'Rechem' yr A4042 Cwmbrân i'r de o Bont-y-pŵl, gan ddechrau ar ddydd Llun 8 Ionawr. Disgwylir i'r gwaith gymryd 12 wythnos a'i gwblhau erbyn dydd Sul 1 Ebrill 2018.
Dydd Mawrth 5 Rhagfyr 2017

Sesiwn galw i mewn ar gyfer gorsaf drenau Pont-y-pŵl (Rhagfyr)

Sesiwn galw i mewn ar gyfer gorsaf drenau Pont-y-pŵl (Rhagfyr)
Disgrifiad
Bydd sesiwn galw i mewn i drigolion a rhanddeiliaid eraill gael gweld argymhellion ar gyfer gwelliannau yng Ngorsaf Drenau Pont-y-pŵl a'r Dafarn Newydd yn neuadd Eglwys y Santes Fair ym Mhanteg rhwng 10am a 7pm ar ddydd Llun 11 Rhagfyr.
Dydd Iau 2 Tachwedd 2017

Torfaen yn paratoi ar gyfer tywydd y gaeaf

Torfaen yn paratoi ar gyfer tywydd y gaeaf
Disgrifiad
Mae'r paratoadau ar gyfer tywydd y gaeaf ar waith yn Nhorfaen.
Dydd Mawrth 25 Gorffennaf 2017

Cydnabod prosiect camlas gyda gwobr genedlaethol

Cydnabod prosiect camlas gyda gwobr genedlaethol
Disgrifiad
Mae prosiect i adfer darn o Gamlas Sir Fynwy ac Aberhonddu yn Nhŷ Coch wedi ei gydnabod gyda gwobr genedlaethol.
Dydd Mawrth 27 Mehefin 2017

Dweud eich dweud ar Deithio Llesol ym Mlaenafon

Dweud eich dweud ar Deithio Llesol ym Mlaenafon
Disgrifiad
Mae cyngor Torfaen yn gwahodd trigolion sy'n byw ym Mlaenafon i ddweud eu dweud ar lwybrau cerdded a beicio yn y dyfodol yn yr ardal.
Dydd Gwener 2 Mehefin 2017

Cyflwyno ffioedd rhyddhau ar gyfer meysydd parcio

Cyflwyno ffioedd rhyddhau ar gyfer meysydd parcio
Disgrifiad
Bydd ffioedd rhyddhau ar gyfer cerbydau sydd wedi eu parcio ar ôl oriau cau yn cael eu cyflwyno o ddydd Llun 5 Mehefin mewn nifer o feysydd parcio yn Nhorfaen.
Dydd Gwener 19 Mai 2017

Prawf i bympiau petrol yn Nhorfaen a Blaenau Gwent.

Prawf i bympiau petrol yn Nhorfaen a Blaenau Gwent.
Disgrifiad
Ar ddydd Sadwrn 20 Mai bydd dros 80 o wledydd ar draws y byd yn dathlu 'Diwrnod Byd-eang Mesureg' a chan fod trafnidiaeth yn rhan mor allweddol o'r byd cyfoes, thema eleni yw mesurau trafnidiaeth. Dethlir Diwrnod Byd-eang Mesureg pob blwyddyn ac mae'n dathlu pen-blwydd arwyddo Cytundeb y Metr yn 1875.
Dydd Iau 11 Mai 2017

Dweud eich dweud am deithio llesol yn Nhorfaen

Disgrifiad
Mae cyngor Torfaen yn gofyn i breswylwyr roi sylwadau ar fap drafft o lwybrau teithio llesol yn y fwrdeistref.
Dydd Llun 27 Mawrth 2017

Dywedwch eich dweud ar deithio llesol yn Nhorfaen

Dywedwch eich dweud ar deithio llesol yn Nhorfaen
Disgrifiad
Gall drigolion Torfaen gyfrannu at gynlluniau teithio llesol y cyngor, yn Neuadd Bentref Ponthir ar ddydd Mawrth 28 Mawrth o 3pm tan 7pm.
Dydd Iau 23 Mawrth 2017

Mesurau llym yn erbyn parcio anghyfreithlon yn safle tacsis Pont-y-pŵl

Mesurau llym yn erbyn parcio anghyfreithlon yn safle tacsis Pont-y-pŵl
Disgrifiad
Mae Heddlu Gwent, ynghyd â thîm trwyddedu cyngor Torfaen, yn gweithredu yn erbyn gyrwyr sy'n parcio'n anghyfreithlon yn y safle tacsis ym Mhont-y-pŵl.
Dydd Mercher 30 Tachwedd 2016

Llwybrau Teithio Llesol Torfaen

Llwybrau Teithio Llesol Torfaen
Disgrifiad
Mae Cyngor Torfaen wedi cyhoeddi rhestr o lwybrau Teithio Llesol yn y fwrdeistref gyda'r bwriad o ganiatáu i drigolion deithio i'r gwaith ac i'r ysgol, ac i fynd i siopau a busnesau lleol, trwy gerdded neu feicio.
Dydd Gwener 4 Tachwedd 2016

Cyngor yn barod am y gaeaf

Cyngor yn barod am y gaeaf
Disgrifiad
Mae cyngor Torfaen yn barod am y gaeaf gyda stoc o 5300 tunnell fetrig o halen, naw lori graeanu, a gweithlu wrth gefn sy'n barod i ymateb i newid yn y tywydd 24 y dydd.
Dydd Gwener 28 Hydref 2016

Llwybr beicio cynaliadwy wedi ei agor yn ffurfiol

Llwybr beicio cynaliadwy wedi ei agor yn ffurfiol
Disgrifiad
Mae llwybr beicio arloesol sy'n cwblhau dolen goll yn rhwydwaith beicio Torfaen a Blaenau'r Cymoedd wedi ei agor yn ffurfiol.
Dydd Llun 5 Medi 2016

Ras Beicio o amgylch Prydain yn dod i Dorfaen

Disgrifiad
Mae ras beicio Taith Prydain yn cael ei chynnal ar ddydd Iau (8 Awst) a bydd yn golygu bod rhai o feicwyr gorau'r byd, gan gynnwys Syr Bradley Wiggins, yn teithio drwy Dorfaen.
Dydd Llun 1 Awst 2016

Maes parcio'r Ganolfan Ddinesig i gau gyda'r nos

Maes parcio'r Ganolfan Ddinesig i gau gyda'r nos
Disgrifiad
Bydd maes parcio'r Ganolfan Ddinesig ar Heol Glantorfaen yng nghanol tref Pont-y-pŵl yn cau gyda'r nos mewn ymgais i leihau ymddygiad gwrthgymdeithasol.
Dydd Mercher 25 Mai 2016

Gyrrwr ifanc yn ennill gwobr raffl

Gyrrwr ifanc yn ennill gwobr raffl
Disgrifiad
Gyrrwr ifanc o Gwmbrân yw enillydd lwcus £250 gan Pass Plus Cymru ar ôl cymryd cwrs gyrru uwch i wella ei sgiliau.
Dydd Iau 28 Ebrill 2016

Hanner plant Torfaen yn teithio heb wisgo gwregys

Hanner plant Torfaen yn teithio heb wisgo gwregys
Disgrifiad
Mae bron i hanner yr holl blant ysgol 10 ac 11 oed yn Nhorfaen wedi cyfaddef nad ydynt yn gwisgo gwregys wrth deithio mewn car.
Dydd Mercher 27 Ebrill 2016

Rhif ffôn newydd ar gyfer tocynnau bws rhatach

Rhif ffôn newydd ar gyfer tocynnau bws rhatach
Disgrifiad
Mae rhif ffôn newydd i drigolion Torfaen a Blaenau Gwent i ffonio am wybodaeth am docynnau teithio rhatach ar fysiau.
Dydd Mawrth 5 Ebrill 2016

Bike Safe 2016

Bike Safe 2016
Disgrifiad
Bookings are now being taken for the latest series of Gwent Bike Safe courses, designed to help motorcyclists stay safe on the roads.
Dydd Gwener 26 Chwefror 2016

Dosbarthu Caban symudol i Ysgol Coed Efa

Dosbarthu Caban symudol i Ysgol Coed Efa
Disgrifiad
Bydd Portakabin yn dosbarthu'r bloc dysgu dros dro olaf i Ysgol Coed Efa ar ddydd Sadwrn 27 Chwefror rhwng 8am a 10am
Dydd Mawrth 23 Chwefror 2016

Cyhoeddi llwybr Velothon Cymru 2016

Cyhoeddi llwybr Velothon Cymru 2016
Disgrifiad
Mae'r llwybr 140km Velothon Cymru 2016 wedi cael ei gyhoeddi, gyda thri mis i fynd tan achlysur feicio fwyaf y wlad
Dydd Gwener 12 Chwefror 2016

100 o ddiwrnodau i fynd cyn Velothon Cymru 2016

100 o ddiwrnodau i fynd cyn Velothon Cymru 2016
Disgrifiad
Mae'r paratoadau yn mynd rhagddynt ar gyfer achlysur beicio mwyaf Cymru gyda 100 o ddiwrnodau'n unig i fynd tan Velothon Cymru 2016 ar ddydd Sul 22 Mai
Dydd Iau 14 Ionawr 2016

Torfaen wedi paratoi ar gyfer y tywydd oer

Torfaen wedi paratoi ar gyfer y tywydd oer
Disgrifiad
Mae cyngor Torfaen wedi paratoi ar gyfer y gostyngiad yn y tymheredd yr wythnos hon
Dydd Llun 30 Tachwedd 2015

Cyngor yn cyhoeddi cynllun rheoli perygl llifogydd

Cyngor yn cyhoeddi cynllun rheoli perygl llifogydd
Disgrifiad
Torfaen council has published a plan that sets out how it will manage flood risks in the borough for the next six years.
Dydd Mercher 25 Tachwedd 2015

Lansio ymgyrch Cymru gyfan yn erbyn gyrru dan ddylanwad alcohol neu gyffuriau

Lansio ymgyrch Cymru gyfan yn erbyn gyrru dan ddylanwad alcohol neu gyffuriau
Disgrifiad
Y gaeaf hwn bydd yr heddlu yn targedu gyrwyr sy'n peryglu eu bywydau a bywydau pobl eraill drwy yrru dan ddylanwad alcohol neu gyffuriau
Dydd Mawrth 27 Hydref 2015

Parking at Llantarnam Industrial Park

Parking at Llantarnam Industrial Park
Disgrifiad
The council is working with Gwent Police after receiving complaints regarding vehicles parking on Llantarnam Industrial Park, particularly Lake View and William Brown Close and the nearby residential areas of Cory Park and John Fielding Close between the hours of 9am and 5pm, Monday to Friday.
Dydd Mawrth 6 Hydref 2015

Masnachwyr Pont-y-pŵl yn ail-beintio ffyrdd cerdded y maes parcio

Masnachwyr Pont-y-pŵl yn ail-beintio ffyrdd cerdded y maes parcio
Disgrifiad
Mae masnachwyr yng nghanol tref Pont-y-pŵl wedi peintio ffyrdd cerdded ym maes parcio Glan yr afon, er mwyn gwella'r croeso a estynnir i ymwelwyr i'r dref
Dydd Gwener 11 Medi 2015

mytravelpass

mytravelpass
Disgrifiad
Gall bobl ifanc, 16,17 a 18 oed yn Nhorfaen fanteisio ar gyfleoedd i deithio'n rhatach ar fysiau diolch i fenter newydd gan Lywodraeth Cymru
Dydd Llun 6 Gorffennaf 2015

Atafaelu cerbydau mewn ymgyrch i fynd i'r afael â gyrru'n anghyfreithlon oddi ar y ffordd

Atafaelu cerbydau mewn ymgyrch i fynd i'r afael â gyrru'n anghyfreithlon oddi ar y ffordd
Disgrifiad
Mae Heddlu Gwent wedi atafaelu tri cherbyd modur ac erlid cannoedd o yrwyr sy'n gyrru'n anghyfreithlon oddi ar y ffordd o fannau prydferth ar draws Gwent yn rhan o ymgyrch a dargedwyd
Dydd Iau 28 Mai 2015

Torfaen i elwa o lwybrau cerdded a beicio gwell

Torfaen i elwa o lwybrau cerdded a beicio gwell
Disgrifiad
Mae Cyngor Torfaen wedi derbyn tua £700,000 o gyllid gan Lywodraeth Cymru i wella llwybrau cerdded a beicio yn y fwrdeistref.
Dydd Llun 20 Ebrill 2015

Gyrwyr yn derbyn dirwy am yrru anghyfreithlon oddi ar y ffordd

Gyrwyr yn derbyn dirwy am yrru anghyfreithlon oddi ar y ffordd
Disgrifiad
Cafodd dau ddyn ddirwy o £100 yr un gan Heddlu Gwent am yrru yn anghyfreithlon ar y ffordd yn nhirwedd Treftadaeth y Byd Blaenafon
Dydd Mercher 18 Mawrth 2015

Cyswllt beicio cynaliadwy yn cael eu hadeiladu

Cyswllt beicio cynaliadwy yn cael eu hadeiladu
Disgrifiad
Mae llwybr beicio arloesol newydd sy'n cwblhau'r ddolen goll rhwng rhwydwaith seiclo Torfaen a Blaenau'r Cymoedd yn cael ei hadeiladu ym Mlaenafon
Arddangos 1 i 61 o 61