Ffyrdd, Teithio a Pharcio

Dydd Gwener 24 Mawrth 2023

Wythnos Strolio a Rholio

Disgrifiad
Mae tair ysgol gynradd wedi cytuno i ymuno â rhaglen genedlaethol sy'n anelu at gael plant ysgol i gerdded, seiclo neu reidio sgwter i'r ysgol yn rheolaidd.
Dydd Mercher 8 Mawrth 2023

Gorsaf drenau ar y ffordd

Disgrifiad
Mae gwaith i drawsnewid Gorsaf Rheilffordd Pont-y-pŵl a'r Dafarn Newydd wedi cyrraedd carreg filltir bwysig o ran yr adeiladwaith.
Dydd Llun 6 Mawrth 2023

Coed Newydd i Barc Pont-y-pŵl

Disgrifiad
Bydd gwaith i sefydlu 80 o goed newydd a dros 4,500 o blanhigion gwrychoedd ym Mharc Pont-y-pŵl yn dechrau'r wythnos yma.
Dydd Mawrth 14 Chwefror 2023

Cabinet yn cymeradwyo cynlluniau i gyflwyno 20mya

Disgrifiad
Mae aelodau'r cabinet wedi cymeradwyo cynlluniau Cyngor Torfaen ar gyfer cyflwyno deddfwriaeth 20mya newydd yn ddiweddarach eleni.
Dydd Gwener 10 Chwefror 2023

Cau ffyrdd i gael gwared ar goed sydd wedi'u heintio

Cau ffyrdd i gael gwared ar goed sydd wedi'u heintio
Disgrifiad
Bydd pum ffordd ar gau dros dro yn ystod yr wythnosau nesaf er mwyn mynd ati mewn ffordd ddiogel i dynnu coed sydd wedi'u heintio ar hyd rhai o'r prif lwybrau yn Nhorfaen...
Dydd Gwener 18 Tachwedd 2022

Barod am y gaeaf

Disgrifiad
Mae timau cynnal a chadw ffyrdd yn archwilio cwteri a draeniau fel rhan o gynllun y Cyngor i fod yn barod am y gaeaf...
Dydd Gwener 25 Chwefror 2022

Gwaith i ddechrau ar wella gorsaf drenau

Disgrifiad
Mae disgwyl i waith i wella Gorsaf Drenau Pont-y-pŵl a'r Dafarn Newydd a chreu cyfleuster parcio a theithio integredig ddechrau'r wythnos nesaf.
Dydd Mercher 26 Ionawr 2022

Astudiaeth Gwella Teithio Llesol Cwmbrân Drive - dweud eich dweud

Disgrifiad
Fel rhan o waith y Cyngor ar Deithio Llesol, rydym am ei gwneud yn haws ac yn fwy diogel i gerddwyr a beicwyr groesi Cwmbrân Drive ger pedair o'r cylchfannau prysuraf, ac rydym angen eich barn ar y potensial i greu croesfannau newydd...
Dydd Gwener 5 Tachwedd 2021

Road disruptions due to firework displays

Disgrifiad
Ponthir Sports and Community Club are holding a firework display on the 5th November. The show starts at 7pm with the evening starting 6pm...
Dydd Mawrth 2 Tachwedd 2021

Barod at y tywydd oer

Disgrifiad
Pob blwyddyn mae'r cyngor yn darparu gwasanaeth gaeaf i briffyrdd er mwyn cadw'r fwrdeistref i symud...
Dydd Iau 21 Hydref 2021

Cau pont droed i ailosod arwyneb newydd

Disgrifiad
Bwriedir ailosod arwyneb y bont droed sy'n croesi Afon Lwyd ger Canolfan Chwaraeon a Chymdeithasol Woodland Road yr wythnos nesaf...
Dydd Mercher 20 Hydref 2021

Oedi wrth drwsio goleuadau stryd

Disgrifiad
Ar hyn o bryd, mae prinder cenedlaethol o lampau LED, sy'n arwain at waith yn hel o ran trwsio goleuadau sydd wedi mynd allan yn y fwrdeistref. Mae prinder o'r darnau sy'n mynd i wneud y lampau LED, ac mae problemau hefyd gyda'u cludo...
Dydd Gwener 15 Hydref 2021

Disgwyl amharu ar drafnidiaeth ysgol

Disgrifiad
Mae Cyngor Torfaen wedi cael gwybod y bydd gyrwyr cwmni bysiau mwyaf y DU yn mynd ar streic am dair wythnos mewn anghydfod ynglŷn â chyflog...
Dydd Iau 9 Medi 2021

Trigolion Cwmbrân Uchaf , dewch i gymryd rhan yn ein hymgynghoriad

Disgrifiad
Mae'r Cyngor yn ystyried ailagor y llwybr troed rhwng 68 Thornhill Road a Merthyr Mawr, Thornhill Road, Cwmbran Uchaf, neu ei gau yn barhaol, ac rydym angen cymorth gan y trigolion i'n help i benderfynu beth fydd yn digwydd...
Dydd Gwener 3 Medi 2021

Swyddogion gorfodi yn mynd yn ôl i'r ysgol

Disgrifiad
Bydd rhieni a gofalwyr sy'n mynd a'u plant i'r ysgol yn y car yn cael cyngor ar ddiogelwch ffordd wrth gatiau'r ysgol y tymor yma...
Dydd Mercher 25 Awst 2021

Os ydych chi'n reidio e-sgwter sy'n eiddo preifat yn anghyfreithlon – STOPIWCH!

Disgrifiad
Yr haf hwn, efallai y bydd rhai pobl yn ystyried prynu e-sgwter, sydd wedi dod yn olygfa fwyfwy cyffredin gan fod pobl yn dal i edrych ar ddewisiadau eraill yn lle cludiant cyhoeddus neu ffordd i ddefnyddio llai ar y car...
Dydd Mawrth 27 Gorffennaf 2021

Gwneud strydoedd yn fwy diogel

Disgrifiad
Cynnig i ostwng y terfyn cyflymder i 20mya ar strydoedd preswyl...
Dydd Mawrth 15 Mehefin 2021

Criw Craff yn cyrraedd dros 1000 o ddisgyblion yn Nhorfaen

Disgrifiad
Around 1000 primary school children have been learning about road safety, dangers of grass fires, and food hygiene as part of their preparations for secondary school...
Dydd Gwener 11 Mehefin 2021

Cau ffordd yng Nghanol Tref Pont-y-pŵl

Disgrifiad
Bydd cau ffordd oherwydd argyfwng yn Commercial Street, Pont-y-pŵl yn parhau tan yr wythnos nesaf er mwy gwneud gwaith atgyweirio brys i bibau carthffosiaeth sydd wedi dymchwel
Dydd Mawrth 8 Mehefin 2021

Cau ffordd mewn argyfwng ym Mhont-y-pŵl

Disgrifiad
Bydd y cyngor yn cau heol mewn argyfwng yn Commercial Street, Pont-y-pŵl o 7am bore yfory (9fed Mehefin)
Dydd Mawrth 25 Mai 2021

Dau gerbyd wedi eu hatafaelu yn ystod Gweithrediad Options

Disgrifiad
Yn ystod Wythnos Fyd-eang Diogelwch Ffordd (17-23 Mai), gweithiodd y cyngor mewn partneriaeth a Heddlu Gwent a Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru, i redeg sesiynau Gweithrediad Options...
Dydd Mercher 12 Mai 2021

Dweud eich Dweud am Deithio Llesol

Dweud eich Dweud am Deithio Llesol
Disgrifiad
Mae trigolion yn Nhorfaen yn cael eu holi i wella llwybrau cerdded a beicio ar gyfer teithiau bob dydd o amgylch Torfaen
Dydd Gwener 12 Mawrth 2021

Ailddechrau gwasanaeth torri gwair ledled y fwrdeistref yr wythnos nesaf

Disgrifiad
Os bydd y tywydd yn caniatáu, bydd gwasanaeth torri gwair y Cyngor yn y fwrdeistref yn ailddechrau'r wythnos nesaf...
Dydd Iau 4 Mawrth 2021

Mannau gwefru cerbydau trydan newydd wedi'u gosod ar draws Gwent

Disgrifiad
Mae 62 uned gwefru cerbydau trydan cyflym deuol 22kW wedi'u gosod mewn 34 safle ar draws Gwent...
Dydd Llun 1 Mawrth 2021

Holiadur Ymgynghoriad cyhoeddus cyfnewidfa Cwmbrân

Disgrifiad
Cwmbrân yw canol y dref isranbarthol brysuraf yn Ne Ddwyrain Cymru ac mae'n denu tua 15 miliwn o ymwelwyr y flwyddyn. Mae canol tref Cwmbrân yn ganolbwynt ar gyfer cymunedau'r cymoedd cyfagos ac yn gweithredu fel 'canolbwynt strategol' ar gyfer gweithgareddau manwerthu, cyflogaeth, gwasanaethau, hamdden a diwylliant...
Dydd Gwener 22 Ionawr 2021

Barod am y tywydd oer!

Disgrifiad
Er bod cyfyngiadau rhybudd Lefel 4 (Covid-19) mewn grym yng Nghymru, mae'r cyngor yn parhau i ddarparu gwasanaeth gaeaf i'r rheini y mae'n hanfodol iddynt orfod teithio...
Dydd Llun 11 Ionawr 2021

Wedi gwefru ac yn barod i fynd: pwyntiau gwefru newydd cerbydau trydan yn agor yn Nhorfaen

Disgrifiad
Mae'r gwaith bellach wedi ei gwblhau ar 10 pwynt gwefru deuol newydd ar gyfer cerbydau trydan yn Nhorfaen...
Dydd Mercher 9 Rhagfyr 2020

Symud ymlaen yn weithredol, yn ddiogel ac yn gyfreithlon y Nadolig hwn

Disgrifiad
Eleni, gallai rhai rhestrau Nadolig gynnwys e-sgwter, sydd wedi dod yn olygfa fwyfwy cyffredin wrth i bobl chwilio am ddewis arall yn lle trafnidiaeth gyhoeddus neu ffordd i ddefnyddio llai ar y car...
Dydd Gwener 6 Tachwedd 2020

Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen yn arwyddo Siarter Teithio Iach

Disgrifiad
Mae 21 o sefydliadau blaenllaw yn y sector cyhoeddus sy'n gweithio ledled Gwent heddiw (6 Tachwedd 2020) wedi llofnodi Siarter Teithio Iach, sy'n ymrwymo i gefnogi ac annog staff i deithio mewn ffordd gynaliadwy i'r gwaith ac oddi yno...
Dydd Mawrth 28 Gorffennaf 2020

Gwaith hanfodol i dynnu coed ar hyd Cwmbran Drive

Disgrifiad
Ddydd Sul 2il Awst bydd gwaith hanfodol yn digwydd i dynnu coed ar hyd Cwmbran Drive rhwng cylchfan Rechem a chylchfan Ashbridge rhwng 5am a 5pm, felly bydd y ffordd ar gau i sicrhau diogelwch staff a defnyddwyr y ffordd
Dydd Llun 27 Gorffennaf 2020

Cwsmeriaid hapus yn dychwelyd i'r caeau chwarae

Cwsmeriaid hapus yn dychwelyd i'r caeau chwarae
Disgrifiad
Mae plant o bob cwr o'r fwrdeistref wedi bod yn brysur yn mwynhau'r awyr iach a'r caeau chwarae ers i holl gaeau chwarae'r cyngor ail-agor yn gynharach yn yr wythnos ar ôl llacio'r cyfnod clo.
Dydd Gwener 19 Mehefin 2020

Parcio'n ddiogel, parcio'n briodol, parcio'n gyfreithlon

Disgrifiad
With businesses reopening in Torfaen over the next few weeks, the council is urging drivers to park safely and legally as Wales moves into another Covid-19 recovery phase.
Dydd Iau 7 Mai 2020

Byddwch yn ddiogel ar y ffyrdd yn ystod Covid-19

Disgrifiad
Oherwydd Coronafeirws, mae cynnwys newydd ar ddiogelwch ar y ffyrdd nawr ar wefan y cyngor i helpu rhieni i drafod diogelwch ar y ffyrdd tra bod yr ysgolion ar gau.
Dydd Mawrth 14 Ebrill 2020

Rheoli chwyn ar balmentydd a meysydd parcio 2020

Disgrifiad
Ddydd Llun 20 Ebrill (os bydd tywydd yn caniatáu) bydd Complete Weed Control (South & Central Wales) Ltd yn dechrau ar yr ail dro o drin chwyn ar droedffyrdd cyhoeddus a meysydd parcio...
Dydd Iau 13 Chwefror 2020

Trafnidiaeth Cymru yn annog deiliaid cardiau i beidio ag oedi cyn gwneud cais am gerdyn teithio newydd

Trafnidiaeth Cymru yn annog deiliaid cardiau i beidio ag oedi cyn gwneud cais am gerdyn teithio newydd
Disgrifiad
Mae Trafnidiaeth Cymru yn apelio ar ddeiliaid cardiau sydd heb wneud cais am eu cerdyn teithio newydd eto, ac yn pwysleisio pwysigrwydd gwneud cais am gerdyn newydd cyn gynted ag sy'n bosibl er mwyn mwynhau manteision teithio rhatach...
Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Pass Plus Cymru

Pass Plus Cymru
Disgrifiad
Pass Plus Cymru is a course designed for anyone aged 17 -25 who has passed their driving test.
Arddangos 1 i 36 o 36