Hamdden Parciau a Digwyddiadau

Dydd Iau 28 Mawrth 2024

Brecwast Ysgogi'n Rhanbarthol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn dod i Gwmbrân

Disgrifiad
Fe fydd y digwyddiad RHAD AC AM DDIM hwn sy'n para dwy awr ac yn targedu Mentrau Bach a Chanolig ac entrepreneuriaid, yn rhoi gwybodaeth werthfawr i chi am gronfeydd Prifddinas-Ranbarth Caerdydd. Maen nhw'n werth sawl miliwn o bunnau a gall busnesau geisio amdanynt...
Dydd Mawrth 5 Mawrth 2024

Cau heol dros dro

Disgrifiad
Er mwyn tynnu i ffwrdd coed ynn wedi eu heintio ar Foundry Road, Abersychan, bydd cyfres o ddigwyddiadau...
Dydd Gwener 1 Mawrth 2024

Ynys nofiol i greu hafan i fywyd gwyllt

Disgrifiad
Mae ynys nofiol yn Llyn Cychod Cwmbrân wedi cael ei hatgyweirio a'i hadfer i ddenu adar sy'n nythu.
Dydd Gwener 16 Chwefror 2024

Prosiect yn helpu dyn ifanc i gyflawni breuddwydion rygbi

Disgrifiad
Mae prosiect sy'n cefnogi pobl ifanc sy'n cael trafferth ymdopi gydag addysg brif ffrwd wedi helpu un chwaraewr rygbi addawol i daclo'r heriau yr oedd yn eu hwynebu.
Dydd Mawrth 6 Chwefror 2024

Diwrnod cyntaf ar y Fferm

Diwrnod cyntaf ar y Fferm
Disgrifiad
Mae Cyngor Torfaen wedi penodi Mike Coe fel ei Reolwr Cyffredinol newydd yn Fferm Gymunedol Greenmeadow
Dydd Gwener 19 Ionawr 2024

Y Broses Ymgeisio ar gyfer Ymddiriedolaeth Mic Morris Ar Agor

Disgrifiad
Gall athletwyr ifainc sy'n anelu'n uchel geisio am nawdd, i'w helpu i wireddu eu breuddwydion diolch i Ymddiriedolaeth Mic Morris
Dydd Gwener 12 Ionawr 2024

Rhaglen ffitrwydd a lles newydd i ddynion

Rhaglen ffitrwydd a lles newydd i ddynion
Disgrifiad
Mae rhaglen ffitrwydd a lles newydd ac arloesol i ddynion yn unig yn Nhorfaen ar fin cychwyn ym mis Ionawr.
Dydd Mawrth 21 Tachwedd 2023

Cymeradwyo cynllun newydd i'r gamlas

Disgrifiad
Mae cynghorwyr wedi cymeradwyo cynllun 10 mlynedd newydd i warchod a gwella Camlas Sir Fynwy ac Aberhonddu yn Nhorfaen.
Dydd Gwener 27 Hydref 2023

Gwasanaeth yn ennill gwobr Calon y Gymuned

Gwasanaeth yn ennill gwobr Calon y Gymuned
Disgrifiad
Mae Gwasanaeth Chwarae Torfaen wedi gweld y nifer uchaf erioed o bobl ifanc yn cofrestru ar gyfer ei Rhaglen Gwirfoddolwyr Ieuenctid eleni.
Dydd Mercher 27 Medi 2023

Cynlluniau ar gyfer Gwarchodfa Natur Leol newydd

Disgrifiad
Mae'n bosibl mai safle hen bwll glo yn Abersychan fydd wythfed Warchodfa Natur Leol Torfaen...
Dydd Llun 25 Medi 2023

Darganfyddiad prin diolch i reoli glaswelltir

Disgrifiad
Mae corynod gwenyn wedi eu darganfod mewn dwy ardal yn Nhorfaen lle mae glaswelltir wedi cael blodeuo dros yr haf...
Dydd Mawrth 19 Medi 2023

Cyngor yn cymeradwyo buddsoddiad mewn fferm

Disgrifiad
Mae cynghorwyr wedi cytuno i fuddsoddi £1.64 miliwn yn ychwanegol ar ailddatblygu Fferm Gymunedol Greenmeadow
Dydd Mercher 13 Medi 2023

Gofyn i gynghorwyr ddod i benderfyniad am Fferm

Gofyn i gynghorwyr ddod i benderfyniad am Fferm
Disgrifiad
Yr wythnos nesaf, fe fydd cynghorwyr Torfaen yn ystyried yr adroddiad diweddaraf am ail-agoriad arfaethedig Fferm Gymunedol Greenmeadow
Dydd Iau 13 Gorffennaf 2023

Gŵyl Bêl-droed yn Grymuso Merched ac yn Hyrwyddo Cynhwysiant

Gŵyl Bêl-droed yn Grymuso Merched ac yn Hyrwyddo Cynhwysiant
Disgrifiad
Yr wythnos hon, fe fu tua 100 o ferched o ysgolion cynradd ledled Torfaen yn cymryd rhan mewn gŵyl bêl-droed yn Stadiwm Cwmbrân, wrth i'r paratoadau at Gwpan y Byd Merched FIFA fynd rhagddynt.
Dydd Mercher 28 Mehefin 2023

Cau'r heolydd ar gyfer Ras 10k Torfaen Mic Morris

Cau'r heolydd ar gyfer Ras 10k Torfaen Mic Morris
Disgrifiad
Mae disgwyl gweld hyd at 1,000 o redwyr yn taro'r tarmac ar gyfer ras 10k Torfaen Mic Morris eleni, a gynhelir ddydd Sul 16 Gorffennaf
Dydd Gwener 9 Mehefin 2023

Yr Wythnos Werdd Fawr

Disgrifiad
Planhigion am ddim, sgyrsiau byd natur, a gweithdai ar sut i helpu natur. Dyma rhai o'r gweithgareddau y mae'r Cyngor yn eu trefnu drwy gydol Yr Wythnos Fawr Werdd, sy'n dechrau yfory, dydd Sadwrn 10 Mehefin...
Dydd Mawrth 23 Mai 2023

Rhaglen ffitrwydd yn helpu menyw i wrthdroi diabetes

Disgrifiad
Mae Jacquelin Chapman wedi llwyddo i wrthdroi datblygiad diabetes math 2 ar ôl cymryd rhan yn rhaglen iechyd a ffitrwydd i fenywod #oseidiafi.
Dydd Iau 11 Mai 2023

Ras 10k Mic Morris Torfaen....barod?

Disgrifiad
Mae cannoedd o redwyr eisoes wedi cofrestru ar gyfer ras Mic Morris eleni, sef yn ôl y trefnwyr "y ras gyflymaf o'i bath ar y blaned".
Dydd Gwener 5 Mai 2023

Gadewch iddo flodeuo ar gyfer yr haf

Disgrifiad
Mae trigolion yn cael eu hannog i gefnogi Mai Di-dor, sy'n annog pobl i beidio â thorri eu lawntiau'r mis yma er mwyn cefnogi bioamrywiaeth leol a helpu i daclo newid yn yr hinsawdd.....
Dydd Gwener 28 Ebrill 2023

Diwrnod Golff Elusennol i godi'r "ti" yr haf hwn

Diwrnod Golff Elusennol i godi'r "ti" yr haf hwn
Disgrifiad
Mae yna wahoddiad i bob un sydd wrth eu bodd â golff, y rheiny sy'n colli eu partner i'r golff yn rheolaidd a hyd yn oed amaturiaid, i gymryd rhan yn nigwyddiad Golff Elusennol Mic Morris Torfaen yr haf hwn.
Dydd Gwener 21 Ebrill 2023

Gwanwyn glân yn taclo sbwriel

Disgrifiad
Mae poteli plastig, pacedi creision, teiars ceir, sgwter a ffon golff ymhlith yr eitemau o sbwriel a godwyd fel rhan o Wanwyn Glân blynyddol Torfaen...
Dydd Mercher 19 Ebrill 2023

Ymgynghoriad ar gynllun y gamlas

Disgrifiad
Gall trigolion roi eu barn ar gynllun 10 mlynedd ynglŷn â sut bydd un o atyniadau mwyaf poblogaidd Torfaen yn cael ei datblygu a'i gwella.
Dydd Mercher 22 Mawrth 2023

Cyfleoedd i wirfoddoli am y Gwanwyn Glân

Disgrifiad
Bydd ymgyrch flynyddol Gwanwyn Glân Torfaen yn dechrau Dydd Llun ac yn mynd am bron i bythefnos.
Dydd Iau 9 Mawrth 2023

Fferm Greenmeadow yn ailagor i'r cyhoedd

Disgrifiad
Daw bywyd newydd unwaith eto i Fferm Gymunedol Greenmeadow yng Nghwmbrân a hynny mewn da bryd ar gyfer tymor yr haf
Dydd Gwener 10 Chwefror 2023

Gwaith yn dechrau ar barciau chwarae cynhwysol newydd

Gwaith yn dechrau ar barciau chwarae cynhwysol newydd
Disgrifiad
Bydd gwaith yn dechrau'r wythnos nesaf i drawsnewid dau barc i blant yn fannau chwarae cynhwysol...
Dydd Gwener 16 Rhagfyr 2022

Prosiectau natur ar restr fer ar gyfer gwobrau cenedlaethol

Disgrifiad
Mae dau brosiect natur sy'n ceisio gwella bioamrywiaeth ar draws y rhanbarth wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer dwy wobr fawreddog.awards...
Dydd Gwener 9 Rhagfyr 2022

Grant yn helpu i wireddu breuddwyd

Grant yn helpu i wireddu breuddwyd
Disgrifiad
Mae pencampwraig karate ifanc wedi dweud bod y cymorth a gafodd gan Ymddiriedolaeth Mic Morris Torfaen wedi bod yn offerynnol o ran ei helpu i wireddu ei breuddwyd.
Dydd Gwener 18 Tachwedd 2022

Arwr newid hinsawdd

Disgrifiad
Mae Cydgysylltydd Lleoedd Lleol ar gyfer Natur y Cyngor, Veronika Brannovic, wedi ei henwi fel arwres newid yn yr hinsawdd gan y Loteri Genedlaethol...
Dydd Gwener 4 Tachwedd 2022

Datgelu cynlluniau gwerth £1.7m ar gyfer y fferm

Datgelu cynlluniau gwerth £1.7m ar gyfer y fferm
Disgrifiad
Mae manylion prosiect gwerth £1.7 miliwn o bunnoedd i drawsnewid Fferm Gymunedol Greenmeadow wedi'u datgelu.
Dydd Mercher 21 Medi 2022

Ymddiriedolaeth Mic Morris yn ailagor

Ymddiriedolaeth Mic Morris yn ailagor
Disgrifiad
Mae cronfa sydd wedi cefnogi cannoedd o athletwyr uchelgeisiol yn Nhorfaen wedi ailagor i geisiadau newydd.
Dydd Gwener 16 Medi 2022

Teyrngedau i un o fawrion y byd rygbi

Teyrngedau i un o fawrion y byd rygbi
Disgrifiad
Mae teyrngedau wedi bod yn llifo i arwr Clwb Rygbi Pont-y-pŵl, Eddie Butler, a fu farw ddoe, yn 65 oed.
Dydd Iau 8 Medi 2022

Hwyl i'r Teulu ar y Fferm

Disgrifiad
Mae Sioe Greenmeadow yn ôl ar y fferm y penwythnos yma ar ôl absenoldeb o ddwy flynedd.
Dydd Gwener 2 Medi 2022

Ardal gemau aml-ddefnydd wedi'i fandaleiddio eto

Disgrifiad
Mae fandaliaid wedi difrodi cae chwaraeon pob tywydd ac ardal gemau am yr ail dro mewn llai na blwyddyn...
Dydd Gwener 29 Gorffennaf 2022

Gwasanaeth Chwarae yn paratoi ar gyfer Cynlluniau Chwarae yr Haf

Gwasanaeth Chwarae yn paratoi ar gyfer Cynlluniau Chwarae yr Haf
Disgrifiad
Mae mwy na 340 o aelodau staff a gwirfoddolwyr yn paratoi ar gyfer cyflwyno cynllun chwarae haf llawn gweithgareddau ar gyfer plant drwy gydol mis Awst.
Dydd Mawrth 26 Gorffennaf 2022

7 Baner Werdd i Dorfaen

Disgrifiad
Mae Cadwch Gymru'n Daclus wedi datgelu enillwyr Gwobr y Faner Werdd eleni – marc rhyngwladol o barc neu fan gwyrdd o ansawdd.
Dydd Iau 14 Gorffennaf 2022

Y Tŵr Ffoledd a'r Groto Cregyn i ailagor

Disgrifiad
Bydd atyniadau'r Tŵr Ffoledd a'r Groto Cregyn yn ailagor ar ôl gwaith adnewyddu gwerth £45,000...
Dydd Gwener 8 Gorffennaf 2022

Cyrtiau i gael eu gwella

Cyrtiau i gael eu gwella
Disgrifiad
Mae cyrtiau tennis ym Mharc Pont-y-pŵl a Pharc Panteg yn yn Griffithstown i gael eu gwella, diolch i grant o £16,000 gan Raglen Chwaraeon Ffocws Tennis Datblygu Chwaraeon Torfaen.
Dydd Llun 4 Gorffennaf 2022

Cau ffyrdd ar gyfer ras 10k Torfaen

Cau ffyrdd ar gyfer ras 10k Torfaen
Disgrifiad
Bydd ffyrdd ar gau rhwng Blaenafon a Phont-y-pwl er mwyn caniatáu ras 10k Mic Morris Torfaen ddydd Sul yr wythnos hon.
Dydd Mercher 29 Mehefin 2022

Parti yn y Parc, Pont-y-pŵl

Parti yn y Parc, Pont-y-pŵl
Disgrifiad
Mae'r Parti yn y Parc yn dychwelyd i Bont-y-pŵl eleni, yn cynnwys ffair, perfformiadau byw a Titan the Robot o raglen Britain's Got Talent.
Dydd Gwener 24 Mehefin 2022

Gŵyl bêl-droed yn cynyddu cyfranogiad

Gŵyl bêl-droed yn cynyddu cyfranogiad
Disgrifiad
Mae bron i 100 o ferched o ysgolion cynradd ledled Torfaen wedi cymryd rhan mewn gŵyl bêl-droed i ferched yn unig yn Stadiwm Cwmbrân yr wythnos yma.
Dydd Mawrth 14 Mehefin 2022

Rhedwyr yn barod ar gyfer 10k Mic Morris

Rhedwyr yn barod ar gyfer 10k Mic Morris
Disgrifiad
Mae bron i 1000 o bobl wedi cofrestru eisoes ar gyfer 10k Mic Morris Torfaen ar ddydd Sul 10 Gorffennaf.
Dydd Mercher 8 Mehefin 2022

Dweud eich barn ar fannau gwyrdd Torfaen fel rhan o brosiect Natur Wyllt

Disgrifiad
Mae Cyngor Torfaen yn edrych am adborth gan drigolion ar sut y caiff ardaloedd naturiol o fewn y sir eu rheoli, gyda mannau gwyrdd ar draws Torfaen yn cael eu gadael i dyfu yn ystod misoedd y gwanwyn a'r haf er budd ecosystemau fel rhan o brosiect Natur Wyllt...
Dydd Llun 25 Ebrill 2022

Hwyl y Pasg yn y Gwersylloedd Chwarae a Llesiant

Hwyl y Pasg yn y Gwersylloedd Chwarae a Llesiant
Disgrifiad
Mynychodd mwy na 450 o blant Wersylloedd Chwarae a Llesiant Torfaen ledled y fwrdeistref dros wyliau'r Pasg eleni.
Dydd Iau 21 Ebrill 2022

Gwanwyn Glân 2022 yn dechrau'n fuan

Disgrifiad
The Torfaen Spring Clean 2022 is due to start next Monday at Sandybrook Park, St Dials, from 9.30am...

Fandaliaeth ym Mharc Glansychan

Disgrifiad
Play equipment at Glansychan Park, Abersychan, has been vandalised...
Dydd Iau 24 Mawrth 2022

Gwersi diogelwch i blant ysgol gynradd

Disgrifiad
Mae mwy na 1000 o blant ysgolion cynradd wedi bod yn dysgu am ddiogelwch ar y ffordd, peryglon tanau glaswellt, a sut i aros yn ddiogel o gwmpas dŵr...
Dydd Mercher 23 Mawrth 2022

Jiwbilî Platinwm y Frenhines

Disgrifiad
Y mis diwethaf, daeth Ei Mawrhydi y Frenhines y gyntaf ym Mhrydain i ddathlu Jiwbilî Platinwm, yn nodi 70 mlynedd o wasanaeth i bobl y Deyrnas Unedig, y Teyrnasoedd a'r Gymanwlad...

Ras 10k Mic Morris Torfaen yn dychwelyd!

Ras 10k Mic Morris Torfaen yn dychwelyd!
Disgrifiad
Ar ôl siom y ddwy flynedd ddiwethaf, mae Ymddiriedolaeth Mic Morris wrth eu bodd o fedru croesawu rhedwyr yn ôl i Flaenafon i ddechrau ras 10k Torfaen.
Dydd Mawrth 15 Mawrth 2022

Dau fan chwarae yn cael eu hadnewyddu'n llwyddiannus

Disgrifiad
Mae dau barc chwarae i blant wedi'u trawsnewid gydag offer chwarae newydd, coed, cloddiau a phlanhigion aromatig, diolch i dros £100,000 o gyllid...
Dydd Iau 24 Chwefror 2022

Gwaith hanfodol i dynnu coed

Disgrifiad
Bydd rhan o Cwmbran Drive yn cau ar dri dydd Sul yn olynol o'r penwythnos hwn er mwyn mynd ati'n ddiogel i dynnu coed sydd wedi eu heintio.
Dydd Iau 17 Chwefror 2022

Offer chwarae cynhwysol i gael ei osod mewn dau barc yn y fwrdeistref

Disgrifiad
Bydd offer chwarae yn cael ei osod ym Mharc Pont-y-pŵl a Llyn Cychod Cwmbrân er mwyn gwneud y mannau chwarae hynny'n fwy addas i'r rheiny ag anableddau corfforol, gan gynnwys namau synhwyraidd...
Dydd Gwener 11 Chwefror 2022

Perllan gymunedol yn cael ei difrodi'n fwriadol

Disgrifiad
Mae tua 15 o goed ffrwythau ifanc a blannwyd fel rhan o berllan gymunedol newydd wedi cael eu difrodi...
Dydd Gwener 21 Ionawr 2022

Gwent yn paratoi ar gyfer Natur Wyllt 2022

Disgrifiad
Yn dilyn cynlluniau peilot llwyddiannus ar reoli glaswelltir ar draws awdurdodau lleol Gwent, caiff dull gweithredu Natur Wyllt o reoli ei gydlynu eleni i gynnwys ardaloedd ehangach ar draws Gwent, gyda'r genhadaeth o'i wneud yn 'gyfeillgar i beillwyr' drwy alluogi mwy o flodau gwyllt i dyfu yn ein gofodau gwyrdd...
Arddangos 1 i 53 o 53