Hamdden Parciau a Digwyddiadau

Dydd Mercher 22 Mawrth 2023

Cyfleoedd i wirfoddoli am y Gwanwyn Glân

Disgrifiad
Bydd ymgyrch flynyddol Gwanwyn Glân Torfaen yn dechrau Dydd Llun ac yn mynd am bron i bythefnos.
Dydd Iau 9 Mawrth 2023

Fferm Greenmeadow yn ailagor i'r cyhoedd

Disgrifiad
Daw bywyd newydd unwaith eto i Fferm Gymunedol Greenmeadow yng Nghwmbrân a hynny mewn da bryd ar gyfer tymor yr haf
Dydd Gwener 10 Chwefror 2023

Gwaith yn dechrau ar barciau chwarae cynhwysol newydd

Gwaith yn dechrau ar barciau chwarae cynhwysol newydd
Disgrifiad
Bydd gwaith yn dechrau'r wythnos nesaf i drawsnewid dau barc i blant yn fannau chwarae cynhwysol...
Dydd Gwener 16 Rhagfyr 2022

Prosiectau natur ar restr fer ar gyfer gwobrau cenedlaethol

Disgrifiad
Mae dau brosiect natur sy'n ceisio gwella bioamrywiaeth ar draws y rhanbarth wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer dwy wobr fawreddog.awards...
Dydd Gwener 9 Rhagfyr 2022

Grant yn helpu i wireddu breuddwyd

Grant yn helpu i wireddu breuddwyd
Disgrifiad
Mae pencampwraig karate ifanc wedi dweud bod y cymorth a gafodd gan Ymddiriedolaeth Mic Morris Torfaen wedi bod yn offerynnol o ran ei helpu i wireddu ei breuddwyd.
Dydd Gwener 18 Tachwedd 2022

Arwr newid hinsawdd

Disgrifiad
Mae Cydgysylltydd Lleoedd Lleol ar gyfer Natur y Cyngor, Veronika Brannovic, wedi ei henwi fel arwres newid yn yr hinsawdd gan y Loteri Genedlaethol...
Dydd Gwener 4 Tachwedd 2022

Datgelu cynlluniau gwerth £1.7m ar gyfer y fferm

Datgelu cynlluniau gwerth £1.7m ar gyfer y fferm
Disgrifiad
Mae manylion prosiect gwerth £1.7 miliwn o bunnoedd i drawsnewid Fferm Gymunedol Greenmeadow wedi'u datgelu.
Dydd Mercher 21 Medi 2022

Ymddiriedolaeth Mic Morris yn ailagor

Ymddiriedolaeth Mic Morris yn ailagor
Disgrifiad
Mae cronfa sydd wedi cefnogi cannoedd o athletwyr uchelgeisiol yn Nhorfaen wedi ailagor i geisiadau newydd.
Dydd Gwener 16 Medi 2022

Teyrngedau i un o fawrion y byd rygbi

Teyrngedau i un o fawrion y byd rygbi
Disgrifiad
Mae teyrngedau wedi bod yn llifo i arwr Clwb Rygbi Pont-y-pŵl, Eddie Butler, a fu farw ddoe, yn 65 oed.
Dydd Iau 8 Medi 2022

Hwyl i'r Teulu ar y Fferm

Disgrifiad
Mae Sioe Greenmeadow yn ôl ar y fferm y penwythnos yma ar ôl absenoldeb o ddwy flynedd.
Dydd Gwener 2 Medi 2022

Ardal gemau aml-ddefnydd wedi'i fandaleiddio eto

Disgrifiad
Mae fandaliaid wedi difrodi cae chwaraeon pob tywydd ac ardal gemau am yr ail dro mewn llai na blwyddyn...
Dydd Gwener 29 Gorffennaf 2022

Gwasanaeth Chwarae yn paratoi ar gyfer Cynlluniau Chwarae yr Haf

Gwasanaeth Chwarae yn paratoi ar gyfer Cynlluniau Chwarae yr Haf
Disgrifiad
Mae mwy na 340 o aelodau staff a gwirfoddolwyr yn paratoi ar gyfer cyflwyno cynllun chwarae haf llawn gweithgareddau ar gyfer plant drwy gydol mis Awst.
Dydd Mawrth 26 Gorffennaf 2022

7 Baner Werdd i Dorfaen

Disgrifiad
Mae Cadwch Gymru'n Daclus wedi datgelu enillwyr Gwobr y Faner Werdd eleni – marc rhyngwladol o barc neu fan gwyrdd o ansawdd.
Dydd Iau 14 Gorffennaf 2022

Y Tŵr Ffoledd a'r Groto Cregyn i ailagor

Disgrifiad
Bydd atyniadau'r Tŵr Ffoledd a'r Groto Cregyn yn ailagor ar ôl gwaith adnewyddu gwerth £45,000...
Dydd Gwener 8 Gorffennaf 2022

Cyrtiau i gael eu gwella

Cyrtiau i gael eu gwella
Disgrifiad
Mae cyrtiau tennis ym Mharc Pont-y-pŵl a Pharc Panteg yn yn Griffithstown i gael eu gwella, diolch i grant o £16,000 gan Raglen Chwaraeon Ffocws Tennis Datblygu Chwaraeon Torfaen.
Dydd Llun 4 Gorffennaf 2022

Cau ffyrdd ar gyfer ras 10k Torfaen

Cau ffyrdd ar gyfer ras 10k Torfaen
Disgrifiad
Bydd ffyrdd ar gau rhwng Blaenafon a Phont-y-pwl er mwyn caniatáu ras 10k Mic Morris Torfaen ddydd Sul yr wythnos hon.
Dydd Mercher 29 Mehefin 2022

Parti yn y Parc, Pont-y-pŵl

Parti yn y Parc, Pont-y-pŵl
Disgrifiad
Mae'r Parti yn y Parc yn dychwelyd i Bont-y-pŵl eleni, yn cynnwys ffair, perfformiadau byw a Titan the Robot o raglen Britain's Got Talent.
Dydd Gwener 24 Mehefin 2022

Gŵyl bêl-droed yn cynyddu cyfranogiad

Gŵyl bêl-droed yn cynyddu cyfranogiad
Disgrifiad
Mae bron i 100 o ferched o ysgolion cynradd ledled Torfaen wedi cymryd rhan mewn gŵyl bêl-droed i ferched yn unig yn Stadiwm Cwmbrân yr wythnos yma.
Dydd Mawrth 14 Mehefin 2022

Rhedwyr yn barod ar gyfer 10k Mic Morris

Rhedwyr yn barod ar gyfer 10k Mic Morris
Disgrifiad
Mae bron i 1000 o bobl wedi cofrestru eisoes ar gyfer 10k Mic Morris Torfaen ar ddydd Sul 10 Gorffennaf.
Dydd Mercher 8 Mehefin 2022

Dweud eich barn ar fannau gwyrdd Torfaen fel rhan o brosiect Natur Wyllt

Disgrifiad
Mae Cyngor Torfaen yn edrych am adborth gan drigolion ar sut y caiff ardaloedd naturiol o fewn y sir eu rheoli, gyda mannau gwyrdd ar draws Torfaen yn cael eu gadael i dyfu yn ystod misoedd y gwanwyn a'r haf er budd ecosystemau fel rhan o brosiect Natur Wyllt...
Dydd Llun 25 Ebrill 2022

Hwyl y Pasg yn y Gwersylloedd Chwarae a Llesiant

Hwyl y Pasg yn y Gwersylloedd Chwarae a Llesiant
Disgrifiad
Mynychodd mwy na 450 o blant Wersylloedd Chwarae a Llesiant Torfaen ledled y fwrdeistref dros wyliau'r Pasg eleni.
Dydd Iau 21 Ebrill 2022

Gwanwyn Glân 2022 yn dechrau'n fuan

Disgrifiad
The Torfaen Spring Clean 2022 is due to start next Monday at Sandybrook Park, St Dials, from 9.30am...

Fandaliaeth ym Mharc Glansychan

Disgrifiad
Play equipment at Glansychan Park, Abersychan, has been vandalised...
Dydd Iau 24 Mawrth 2022

Gwersi diogelwch i blant ysgol gynradd

Disgrifiad
Mae mwy na 1000 o blant ysgolion cynradd wedi bod yn dysgu am ddiogelwch ar y ffordd, peryglon tanau glaswellt, a sut i aros yn ddiogel o gwmpas dŵr...
Dydd Mercher 23 Mawrth 2022

Jiwbilî Platinwm y Frenhines

Disgrifiad
Y mis diwethaf, daeth Ei Mawrhydi y Frenhines y gyntaf ym Mhrydain i ddathlu Jiwbilî Platinwm, yn nodi 70 mlynedd o wasanaeth i bobl y Deyrnas Unedig, y Teyrnasoedd a'r Gymanwlad...

Ras 10k Mic Morris Torfaen yn dychwelyd!

Ras 10k Mic Morris Torfaen yn dychwelyd!
Disgrifiad
Ar ôl siom y ddwy flynedd ddiwethaf, mae Ymddiriedolaeth Mic Morris wrth eu bodd o fedru croesawu rhedwyr yn ôl i Flaenafon i ddechrau ras 10k Torfaen.
Dydd Mawrth 15 Mawrth 2022

Dau fan chwarae yn cael eu hadnewyddu'n llwyddiannus

Disgrifiad
Mae dau barc chwarae i blant wedi'u trawsnewid gydag offer chwarae newydd, coed, cloddiau a phlanhigion aromatig, diolch i dros £100,000 o gyllid...
Dydd Iau 24 Chwefror 2022

Gwaith hanfodol i dynnu coed

Disgrifiad
Bydd rhan o Cwmbran Drive yn cau ar dri dydd Sul yn olynol o'r penwythnos hwn er mwyn mynd ati'n ddiogel i dynnu coed sydd wedi eu heintio.
Dydd Iau 17 Chwefror 2022

Offer chwarae cynhwysol i gael ei osod mewn dau barc yn y fwrdeistref

Disgrifiad
Bydd offer chwarae yn cael ei osod ym Mharc Pont-y-pŵl a Llyn Cychod Cwmbrân er mwyn gwneud y mannau chwarae hynny'n fwy addas i'r rheiny ag anableddau corfforol, gan gynnwys namau synhwyraidd...
Dydd Gwener 11 Chwefror 2022

Perllan gymunedol yn cael ei difrodi'n fwriadol

Disgrifiad
Mae tua 15 o goed ffrwythau ifanc a blannwyd fel rhan o berllan gymunedol newydd wedi cael eu difrodi...
Dydd Gwener 21 Ionawr 2022

Gwent yn paratoi ar gyfer Natur Wyllt 2022

Disgrifiad
Yn dilyn cynlluniau peilot llwyddiannus ar reoli glaswelltir ar draws awdurdodau lleol Gwent, caiff dull gweithredu Natur Wyllt o reoli ei gydlynu eleni i gynnwys ardaloedd ehangach ar draws Gwent, gyda'r genhadaeth o'i wneud yn 'gyfeillgar i beillwyr' drwy alluogi mwy o flodau gwyllt i dyfu yn ein gofodau gwyrdd...
Dydd Mawrth 14 Rhagfyr 2021

Safle Treftadaeth y Byd yn lansio teithiau rhithwir

Disgrifiad
With traditional school trips still on hold for many, a primary school in Blaenavon has decided to make the best of the situation by going on a virtual tour.
Dydd Mercher 8 Rhagfyr 2021

Parciau Chwarae Cynhwysol i Gwmbrân a Phont-y-pŵl

Parciau Chwarae Cynhwysol i Gwmbrân a Phont-y-pŵl
Disgrifiad
Yn ddiweddar, fe wnaeth pwyllgor cabinet cyngor Torfaen gymeradwyo cynlluniau i fuddsoddi £1.2 miliwn i helpu'r gymuned i adfer yn dilyn effeithiau covid-19
Dydd Mawrth 7 Rhagfyr 2021

Ffyrdd newydd o ddarganfod natur yn Nhorfaen

Disgrifiad
Mae Cyngor Torfaen wedi gosod byrddau dehongli newydd ym mhedwar o'i Warchodfeydd Natur Lleol (GNLl) i helpu cymunedau i ddarganfod gwerth y natur ar stepen eu drws...
Dydd Llun 15 Tachwedd 2021

Dyddiad cau Gwobrau Balchder Torfaen yn prysur agosáu

Disgrifiad
Bydd enwebiadau ar gyfer y cyntaf erioed o Wobrau Balchder Torfaen, yn cau ddydd Gwener yma.
Dydd Gwener 12 Tachwedd 2021

Canslo gemau ym Mhentre Uchaf a Phentre Isaf

Disgrifiad
Mae pob gêm bêl-droed oedd fod i gael eu cynnal ym Mhentre Uchaf a Phentre Isaf  y penwythnos yma wedi eu canslo oherwydd rhagolygon tywydd...
Dydd Iau 4 Tachwedd 2021

Sesiynau Bwtcamp yn helpu menywod yn Nhorfaen i gadw'n heini ac yn weithgar

Sesiynau Bwtcamp yn helpu menywod yn Nhorfaen i gadw'n heini ac yn weithgar
Disgrifiad
Mae Karen Atwell wedi cyfnewid gorffwys yn y gwely ar fore Sadwrn am sesiynau newydd bwtcamp oseidiafi gyda Datblygu Chwaraeon Torfaen.
Dydd Mercher 3 Tachwedd 2021

Gwelliannau'n digwydd ar ymyl y gamlas

Disgrifiad
Bydd gwaith i greu ardal newydd i'r sawl sy'n frwdfrydig am fywyd gwyllt yn cychwyn yn y man ar hyd y gamlas yng Nghwmbrân...
Dydd Iau 14 Hydref 2021

Pedair ardal yn Nhorfaen wedi eu henwi fel rhai o fannau gwyrdd gorau'r wlad

Disgrifiad
Mae Cadwch Gymru'n Daclus wedi datgelu enillwyr Gwobr y Faner Werdd eleni – marc rhyngwladol o barc neu fan gwyrdd o ansawdd...
Dydd Mawrth 28 Medi 2021

Parciau i gael eu huwchraddio ar raddfa fawr

Parciau i gael eu huwchraddio ar raddfa fawr
Disgrifiad
Mae dros £100,000 yn cael ei wario i greu gwelliannau sylweddol mewn dau faes chwarae i blant...
Dydd Gwener 27 Awst 2021

Rhaglen ffitrwydd i fenywod yn cyrraedd uchafbwyntiau newydd

Disgrifiad
Mae rhaglen ymarfer i fenywod wedi bod mor boblogaidd, mae sesiynau ychwanegol yn cael eu trefnu i helpu i gadw i fyny gyda'r galw.
Dydd Mawrth 17 Awst 2021

Angen eich barn am fap teithio llesol newydd

Disgrifiad
Os ydych chi'n seiclo neu'n cerdded yn rheolaidd - neu os hoffech chi - yna mae angen eich help ar Gyngor Torfaen!
Dydd Gwener 25 Mehefin 2021

Beth fyddai'n gwneud i chi gerdded neu feicio mwy?

Disgrifiad
Mae'r cyngor eisiau gwybod sut gellid gwella llwybrau cerdded a beicio ledled Torfaen i helpu i'r trigolion beidio â defnyddio'r car ar gyfer siwrneion bob dydd...
Dydd Gwener 18 Mehefin 2021

Fandaliaeth yn parhau ym Mharc Sandybrook

Disgrifiad
Mae Parc Sandybrook, Cwmbrân, sydd ar gau ar hyn o bryd oherwydd fandaliaeth, wedi dioddef hyd yn oed fwy o fandaliaeth...
Dydd Gwener 11 Mehefin 2021

Fandaliaeth ym Mharc Sandybrook

Disgrifiad
Parc Sandybrook yng Nghwmbrân yw'r parc diweddaraf i gael ei fandaleiddio yn y fwrdeistref

Gwnewch yn siŵr eich bod yn talu cyn chwarae yn Northfields a Southfields

Disgrifiad
Os ydych chi'n dîm chwaraeon neu'r grŵp ffitrwydd, a wnewch chi sicrhau os gwelwch yn dda eich bod wedi bwcio cae/maes caled cyn i chi chwarae/ymgymryd â'ch dosbarth
Dydd Llun 7 Mehefin 2021

Fandaliaeth ym Mharc Pontnewydd

Disgrifiad
Yr wythnos diwethaf roedd Parc Pontnewydd yn agored i fandaliaeth fel na welsom erioed o'r blaen.
Dydd Gwener 28 Mai 2021

Wythnos Natur Cymru (29 Mai – 6 Mehefin)

Disgrifiad
Eleni mae Partneriaeth Bioamrywiaeth Cymru'n gofyn i'r cyhoedd chwilio, canfod a rhannu eu storïau natur a'u profiadau yn ystod Wythnos Natur Cymru (29 Mai – 6 Mehefin)
Dydd Gwener 21 Mai 2021

Dyfarnu Contract y Gwarcheidwaid i Groundwork Wales

Disgrifiad
Mae'n bleser gan Barc Rhanbarthol y Cymoedd gyhoeddi ei fod wedi dyfarnu contract Cynllun Gwarcheidwaid Parc Rhanbarthol y Cymoedd i Groundwork Wales...
Dydd Iau 20 Mai 2021

Fferm Greenmeadow I Ailagor

Fferm Greenmeadow I Ailagor
Disgrifiad
Ar ôl 14 mis, dros 100 litr o baent a dros 150 o anifeiliaid bychan, bydd Fferm Greenmeadow yn ailagor i ymwelwyr y penwythnos hwn.
Dydd Mawrth 18 Mai 2021

Pecynnau 'Bywyd Gwyllt a Llesiant' ar gael i weithwyr gofal cymdeithasol fel rhan o brosiect Bywyd Gwyllt Trefol

Disgrifiad
Yr haf diwethaf, arweiniodd y Cyngor, ynghyd â sefydliadau partner, ar brosiect Bioamrywiaeth Trefol newydd 'An Urban Buzz'...
Dydd Llun 17 Mai 2021

Ailagor Canolfan Treftadaeth y Byd, Blaenafon

Ailagor Canolfan Treftadaeth y Byd, Blaenafon
Disgrifiad
O ddydd Mawrth 18 Mai, bydd y Caffi Treftadaeth yng Nghanolfan Treftadaeth y Byd, Blaenafon yn dechrau croesawu cwsmeriaid i mewn i'r adeilad, gydag arddangosfa'r Ganolfan Treftadaeth y Byd, y siop a'r Ganolfan Wybodaeth i Dwristiaid yn ailagor hefyd
Dydd Iau 13 Mai 2021

Coed newydd wedi eu fandaleiddio

Disgrifiad
Mae rhai dwsinau o goed ffawydd newydd eu plannu wedi eu fandaleiddio yn Llyn Cychod Cwmbrân.
Dydd Mawrth 13 Ebrill 2021

Parc sglefrio Pont-y-pŵl ar gael ar gyfer gwaith trwsio hanfodol

Disgrifiad
Bydd parc sglefrio Pont-y-pŵl yn aros ar gau nes bydd gwaith trwsio hanfodol i rampiau wedi ei wneud, oherwydd pryderon diogelwch yn ymwneud â'u cyflwr presennol...
Dydd Gwener 9 Ebrill 2021

Pob ardal o Lyn Cychod Cwmbrân ar agor i'r cyhoedd bore fory

Disgrifiad
Bore fory (dydd Sadwrn 10fed Ebrill) bydd pob pwynt mynediad i Lyn Cychod Cwmbrân ar agor i'r cyhoedd...
Dydd Iau 1 Ebrill 2021

Llyn Cychod yn ailagor ar gyfer Dydd Gwener y Groglith

Disgrifiad
Ar ddydd Gwener y Groglith (2 Ebrill), bydd y Llyn Cychod, cae chwarae'r plant a'r bloc toiledau oll yn ailagor i'r cyhoedd ar ôl gwaith hanfodol i symud coed ymaith ar hyd y rheilffordd
Dydd Mercher 31 Mawrth 2021

Symud offer chwarae o gae chwarae oddi ar Henllys Way/Tegfan Court

Disgrifiad
Mae'r Cyngor wedi derbyn cynnig i symud yr offer chwarae a leolir yn Henllys Way/Tegfan Court...
Dydd Gwener 26 Mawrth 2021

Dymchwel coed wrth Lyn Cychod Cwmbrân - diweddariad

Disgrifiad
Yn gynt na'r disgwyl, rydym wedi gallu ailagor y man chwarae wrth y Llyn Cychod y prynhawn yma. Mae mynediad o faes parcio'r Llyn Cychod yn unig...
Dydd Iau 11 Mawrth 2021

Llyn Cychod Cwmbrân – diweddariad ar waith torri coed – gwaith i barhau

Disgrifiad
Bydd gwaith torri a sglodion coed yn parhau yn Llyn Cychod Cwmbrân am ychydig o wythnosau eto...
Dydd Gwener 5 Mawrth 2021

Dymchwel coed wrth Lyn Cychod Cwmbrân – diweddariad

Disgrifiad
Wrth i waith dymchwel a malu coed barhau wrth y Llyn Cychod, hoffai'r Cyngor atgoffa trigolion fod y maes chwarae yn dal i fod ar gau. Bydd y llyn a'r maes parcio hefyd ar gau o ddydd Sul 7fed Mawrth ymlaen...
Dydd Gwener 26 Chwefror 2021

Ymgynghoriad Strategaeth Seilwaith Gwyrdd Torfaen

Disgrifiad
Seilwaith gwyrdd yw'r rhwydwaith byw o fannau gwyrdd a glas naturiol a lled-naturiol a nodweddion eraill ar y dirwedd, sydd wedi eu gwasgaru oddi mewn i a rhwng mannau trefol a gwledig...
Dydd Iau 25 Chwefror 2021

Ymgynghoriad ar ein strategaeth goed ddrafft a'n cynllun gweithredu ar agor

Disgrifiad
Rydym wrthi'n paratoi strategaeth goed ar gyfer y fwrdeistref sy'n nodi ein dull o reoli coed, gan gynnwys y rhai sy'n rhan o goetiroedd a gwrychoedd. Mae'r strategaeth ddrafft yn egluro polisïau cenedlaethol a lleol, ac yn egluro sut mae'r rhain yn trosi i weithredu i amddiffyn a rheoli coed a fydd yn arwain at lu o fanteision...
Dydd Gwener 19 Chwefror 2021

Llyn Cychod Cwmbrân i gau ar gyfer torri coed brys

Disgrifiad
Mae Cyngor Torfaen a Network Rail yn cydweithio i gael gwared ar goed peryglus ym Mharc Cwmbrân sy'n peri risg uniongyrchol i deithwyr rheilffyrdd a'r cyhoedd...

Mwy na 120 o blant sy'n agored i niwed yn cael cefnogaeth mewn Gwersylloedd Lles dros hanner tymor

Mwy na 120 o blant sy'n agored i niwed yn cael cefnogaeth mewn Gwersylloedd Lles dros hanner tymor
Disgrifiad
Mae Chwarae a Datblygu Chwaraeon Torfaen wedi gweithio mewn partneriaeth yn ystod hanner tymor mis Chwefror i ddarparu pum gwersyll chwarae a lles ar gyfer plant sy'n agored i niwed yn Nhorfaen.
Dydd Iau 11 Chwefror 2021

Cynghori perchnogion anifeiliaid anwes i ymddwyn yn gyfrifol wrth gerdded ger da byw

Disgrifiad
Gyda'r nosweithiau'n ymestyn a'r Gwanwyn ar y ffordd, mae cerddwyr yn gwneud y gorau o'r dirwedd hardd yn Nhorfaen...
Dydd Gwener 27 Tachwedd 2020

Dangos celfweithiau rhyngweithiol prosiect cymunedol yn awr

Disgrifiad
Yr wythnos diwethaf hon mae Celf ar y Blaen yn cyhoeddi'r cipolwg cyntaf ar ei bedwar celfwaith rhyngweithiol digidol o gyfraniadau gweledol dros 450 o gyfranogwyr yn nigwyddiad rhithiol gyntaf Arty Parky...
Dydd Iau 19 Tachwedd 2020

Cadw chwaraeon i fynd trwy'r amseroedd anodd a'r amseroedd da ... Dathlu'r Loteri Genedlaethol

Cadw chwaraeon i fynd trwy'r amseroedd anodd a'r amseroedd da ... Dathlu'r Loteri Genedlaethol
Disgrifiad
I ddweud diolch enfawr i'r Loteri Genedlaethol a chwaraewyr y Loteri Genedlaethol, rydyn ni'n dathlu pen-blwydd y Loteri Genedlaethol yn 26 oed y mis hwn
Dydd Gwener 6 Tachwedd 2020

Mae'n bryd dewis hoff barciau Gwobr Baner Werdd y byd

Disgrifiad
Helpwch ni i ddod o hyd i hoff barciau Gwobr Baner Werdd y byd trwy bleidleisio dros eich un chi yng Ngwobrau Dewis y Bobl 2020Eleni, yn fwy nag erioed, rydym i gyd wedi dod i ddeall pa mor bwysig yw cael parc neu fan gwyrdd gwych ar garreg ein drws.
Dydd Iau 15 Hydref 2020

Bydd £50,000 gan y Loteri Genedlaethol a Llywodraeth Cymru'n helpu i ofalu am beillwyr yn Nhorfaen a Blaenau Gwent

Disgrifiad
Verges in Torfaen and Blaenau Gwent to benefit from the National Lottery Heritage Fund and the Welsh Government.
Dydd Mercher 14 Hydref 2020

Pedair ardal yn Nhorfaen ymysg mannau gwyrdd gorau'r wlad

Disgrifiad
Mae Cadwch Gymru'n Daclus wedi datgelu enillwyr Gwobr y Faner Werdd eleni – marc rhyngwladol o barc neu fan gwyrdd o ansawdd...
Dydd Mawrth 15 Medi 2020

Gwelliannau i Safle Fferm Gymunedol yn cael cymeradwyaeth

Disgrifiad
Heddiw (15/09/2020), cymeradwyodd cynghorwyr Torfaen adroddiad yn amlinellu gwariant o £240,000 o arian cyfalaf o Raglen Gyfalaf presennol y Cyngor i gefnogi gwelliannau i ddiogelwch ar y safle yn Fferm Gymunedol Greenmeadow
Dydd Mawrth 25 Awst 2020

Ailagor Canolfan Treftadaeth y Byd Blaenafon yn raddol

Disgrifiad
Bydd y cyfleusterau yng Nghanolfan Treftadaeth y Byd Blaenafon yn ailagor yn raddol o ddechrau mis Medi.
Dydd Iau 16 Gorffennaf 2020

Mannau chwarae plant i ailagor yn Nhorfaen erbyn 3 Awst

Disgrifiad
Yn dilyn cyhoeddiadau diweddar y Gweinidog ynglŷn â mannau chwarae plant, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen yn gweithio'n galed i wneud y mannau yma'n ddiogel ac yn barod i blant...
Dydd Iau 9 Gorffennaf 2020

Toiledau ym mharciau Torfaen i agor yfory

Disgrifiad
Bydd toiledau wrth Lyn Cychod Cwmbrân ac ym Mharc Pont-y-pŵl ar agor yfory at ddefnydd y cyhoedd (Dydd Gwener 10fed Gorffennaf).
Dydd Gwener 19 Mehefin 2020

DYDDIAD CAU ESTYNEDIG Pecynnau 'Bywyd Gwyllt a Lles' ar gael i staff y GIG fel rhan o gynllun Bywyd Gwyllt Trefol newydd

Disgrifiad
Torfaen County Borough Council, along with partner organisations will be leading a new Urban Biodiversity project called 'An Urban Buzz'...
Dydd Gwener 12 Mehefin 2020

Pecynnau 'Bywyd Gwyllt a Lles' ar gael i staff y GIG fel rhan o gynllun Bywyd Gwyllt Trefol newydd

Disgrifiad
Torfaen County Borough Council, along with partner organisations will be leading a new Urban Biodiversity project called 'An Urban Buzz'...
Dydd Mawrth 9 Mehefin 2020

Pedwar man parcio yn Nhorfaen i ailagor ddydd Iau

Disgrifiad
O ganlyniad i gyhoeddiad diweddar Llywodraeth Cymru sy'n llacio rhai o gyfyngiadau Covid-19....
Dydd Iau 28 Mai 2020

Yn ystod Wythnos Natur eleni cysylltwch â natur ar drothwy'r drws

Yn ystod Wythnos Natur eleni cysylltwch â natur ar drothwy'r drws
Disgrifiad
To get the week off to a bumper start, join us for the Big Garden BioBlitz on May 30th! Open to all, fun and free, simply go out and spot nature in your garden or from your window!
Dydd Gwener 15 Mai 2020

Amserlen torri gwair lawn i ailddechrau

Disgrifiad
Ddydd Llun 18 Mai, bydd gwasanaeth torri gwair llawn y cyngor o amgylch y fwrdeistref yn ailddechrau wrth i lefelau staffio ddychwelyd i normal.
Dydd Iau 14 Mai 2020

Gwaharddiad dros dro ar bysgota yn Llyn Cychod Cwmbrân

Disgrifiad
Gwaharddiad dros dro ar bysgota yn Llyn Cychod Cwmbrân...
Dydd Mercher 29 Ebrill 2020

Cwtogi ar dorri porfa yn y fwrdeistref

Cwtogi ar dorri porfa yn y fwrdeistref
Disgrifiad
Mae staff yr awdurdod lleol dan bwysau sylweddol oherwydd COVID-19 a bu'n rhaid blaenoriaethu rhai gwasanaethau dros eraill. Efallai eich bod wedi sylwi mai un o'r pethau o ganlyniad i hyn yw gohirio torri porfa.
Dydd Mawrth 28 Ebrill 2020

Gadewch i rannau o'ch gardd fynd yn wyllt a bydd natur yn diolch i chi

Gadewch i rannau o'ch gardd fynd yn wyllt a bydd natur yn diolch i chi
Disgrifiad
I'r rhai ohonoch sy'n gadael i'ch gardd, neu rannau ohoni, fynd yn wyllt ar y funud, ydych chi wedi gweld unrhyw blanhigion newydd a diddorol yn tyfu?
Dydd Mercher 22 Ebrill 2020

Hawliau Tramwy Cyhoeddus a Covid-19

Hawliau Tramwy Cyhoeddus a Covid-19
Disgrifiad
The government's priority is to save lives and the best way to protect yourself and others from illness is to stay at home.
Dydd Gwener 28 Chwefror 2020

Disgyblion yn mynd amdani mewn gŵyl bêl-droed leol

Disgyblion yn mynd amdani mewn gŵyl bêl-droed leol
Disgrifiad
Mae pêl-droed i ferched yn cynyddu'n sylweddol yn Nhorfaen, gyda chlybiau lleol yn croesawu'r cynnydd yn nifer y merched sy'n cofrestru i gymryd rhan yn y gamp.
Dydd Mercher 26 Chwefror 2020

Lansio ymgyrch 'Dynion Iach' Torfaen yn Ebrill

Lansio ymgyrch 'Dynion Iach' Torfaen yn Ebrill
Disgrifiad
Mae Datblygu Chwaraeon Torfaen, ar y cyd gydag Ymddiriedolaeth Hamdden Torfaen, ar fin lansio ymgyrch newydd i dargedu iechyd corfforol a lles meddyliol dynion.
Dydd Gwener 21 Chwefror 2020

Ni wnaeth Storm Dennis darfu ar y chwarae

Ni wnaeth Storm Dennis darfu ar y chwarae
Disgrifiad
Yn ystod hanner tymor, fe wnaeth dros 500 o blant a phobl ifanc fynychu chynlluniau chwarae ar draws y fwrdeistref.
Dydd Mawrth 21 Ionawr 2020

Digwyddiad Gwybodaeth Tanffordd Pentre' Uchaf

Disgrifiad
Mae'r cyngor a phartneriaid yn cynnal digwyddiad gwybodaeth ddydd Iau 23 Ionawr 2020 yn Ysgol Gynradd Maendy, rhwng 3pm a 7pm i roi gwybod i drigolion am newidiadau arfaethedig i'r llwybr i gerddwyr rhwng Pentre' Uchaf a Chanol Tref Cwmbrân.
Arddangos 1 i 87 o 87