Ynglŷn â'r Cyngor

Dydd Iau 23 Mai 2024

Young people shape council decisions

Disgrifiad
A group of secondary school pupils swapped their classrooms for the council's boardroom this week as part of the council's first-ever Young People's Take Over Day.
Dydd Mawrth 21 Mai 2024

Cynllun cerdded i'r ysgol yn taro'r nod

Disgrifiad
Mae deg ysgol gynradd wedi cofrestru ar gynllun i annog plant i gerdded, mynd ar gefn eu sgwter neu feicio i'r ysgol yn rheolaidd.
Dydd Iau 16 Mai 2024

Busnes yn dod yn Barth Di-Sbwriel

Disgrifiad
Busnes lleol yw'r sefydliad diweddaraf i gofrestru i fod yn Barth Di-sbwriel.

Dyluniadau newydd ar gyfer yr Hwb Diwylliannol a'r Ardal Gaffi ym Mhont-y-pŵl

Disgrifiad
Fe fydd diweddariadau i'r cynlluniau'n cael eu cyflwyno yn rhan o'r fenter gwerth £9.3m i greu Hwb Diwylliannol ac Ardal Gaffi ym Mhont-y-pŵl.
Dydd Mawrth 14 Mai 2024

Penodiadau gwleidyddol allweddol yng Nghyfarfod Cyffredinol Blynyddol y Cyngor

Disgrifiad
Yng Nghyfarfod Cyffredinol Blynyddol Cyngor Torfaen heddiw, cadarnhawyd penodiadau gwleidyddol allweddol i gabinet, pwyllgorau a chyrff allanol y cyngor am y flwyddyn i ddod.
Dydd Iau 9 Mai 2024

Carcharu dyn am werthu ceir yn anghyfreithlon

Disgrifiad
Mae dyn wedi cael ei garcharu am dair blynedd am werthu bron i 300 o geir sydd wedi'u difrodi mewn damweiniau heb yn wybod i gwsmeriaid.
Dydd Mercher 1 Mai 2024

Gadewch I Bethau Dyfu dros yr haf

Disgrifiad
Mae trigolion yn cael eu hannog i gefnogi Mai Di-dor a pheidio â thorri eu lawntiau y mis hwn, i helpu bioamrywiaeth a thaclo newid hinsawdd.
Dydd Mercher 24 Ebrill 2024

Cynlluniau statws 'Cymuned Sy'n Dda i Bobl Hŷn'

Disgrifiad
Mae cynlluniau'n mynd rhagddynt i Dorfaen gael ei henwi'n Gymuned Sy'n Dda i Bobl Hŷn gan Sefydliad Iechyd y Byd.
Dydd Llun 22 Ebrill 2024

Cynghorau'n ystyried Cyd-Brif Weithredwr

Cynghorau'n ystyried Cyd-Brif Weithredwr
Disgrifiad
Yn dilyn trafodaethau rhwng Cyngor Torfaen, Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent a Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, mae trafodaethau'n parhau ynglŷn â phenodi Cyd-Brif Weithredwr gyda chyfrifoldeb dros Dorfaen a Blaenau Gwent
Dydd Gwener 12 Ebrill 2024

Ydych chi wedi'ch cofrestru?

Disgrifiad
Cynhelir etholiadau Comisiynwyr Heddlu a Throsedd Ddydd Iau, 2 Mai.
Dydd Mercher 27 Mawrth 2024

Anrhydeddu Clwb Rygbi Pont-y-pŵl â Rhyddfraint y Fwrdeistref

Anrhydeddu Clwb Rygbi Pont-y-pŵl â Rhyddfraint y Fwrdeistref
Disgrifiad
Heddiw, daeth cynrychiolwyr Clwb Rygbi Pont-y-pŵl at ei gilydd yng Nghanolfan Ddinesig Pont-y-pŵl i dderbyn sgrôl i gydnabod eu Rhyddfraint i'r Fwrdeistref yn swyddogol, a'i llofnodi
Dydd Gwener 22 Mawrth 2024

Gwahodd trigolion i ffurfio cyflenwad gwasanaethau cymunedol

Disgrifiad
Mae Cyngor Torfaen yn gwahodd trigolion i gymryd rhan mewn arolwg a fydd yn helpu i sicrhau bod dull newydd o weithio gyda chymunedau'n cael ei gyflenwi yn y ffordd fwyaf effeithiol a thrawiadol.
Dydd Iau 29 Chwefror 2024

Arweinydd y Cyngor yn cefnogi Diwrnod o Fyfyrdod

Disgrifiad
Mae'r Sul hwn yn nodi pedwerydd Diwrnod o Fyfyrdod blynyddol Marie Curie, sydd wedi'i neilltuo i'r rhai a fu farw yn ystod pandemig Covid.

Ail-lansio Fforwm Ieuenctid

Disgrifiad
Mae grŵp sy'n galluogi pobl ifanc i siarad â'r cyngor am faterion sy'n effeithio arnynt, wedi cael ei ail-lansio.
Dydd Mawrth 27 Chwefror 2024

Y Cyngor yn cymeradwyo cyllideb a threth y cyngor ar gyfer 2024/25

Disgrifiad
Heddiw, cymeradwyodd Cyngor Torfaen cynigion terfynol y gyllideb ar gyfer 2024/25 a gosodwyd cynnydd o 4.95 y cant yn nhreth y cyngor
Dydd Gwener 2 Chwefror 2024

Swyddfa Tŷ Blaen i gau ar gyfer taliadau cyhoeddus

Disgrifiad
Bydd swyddfa Tŷ Blaen y Cyngor yn Y Dafarn Newydd yn safle gweithredol yn unig o ddydd Llun 12 Chwefror...
Dydd Iau 1 Chwefror 2024

Trigolion yn ymuno yn nigwyddiad newydd Panel y Bobl

Disgrifiad
Daeth wyth ar hugain o drigolion i'n digwyddiad Panel y Bobl yr wythnos hon – digwyddiad sydd wedi cael gweddnewidiad.
Dydd Gwener 26 Ionawr 2024

Un a oroesodd yr Holocost yn rhannu neges gobaith

Disgrifiad
Mae dyn a oroesodd yr Holocost ac a ddioddefodd bedwar gwersyll rhyfel a Gorymdaith y Meirw wedi rhoi ei fywyd i rannu neges gobaith.
Dydd Iau 25 Ionawr 2024

Cymeradwyo newidiadau i orsafoedd pleidleisio

Disgrifiad
Mae cynghorwyr wedi cymeradwyo canlyniadau adolygiad o ddosbarthiadau a gorsafoedd pleidleisio yn Nhorfaen.
Dydd Llun 22 Ionawr 2024

Trigolion yn ymddangos mewn ffilm hanesyddol

Disgrifiad
Mae prosiect cymunedol sy'n archwilio ac yn dathlu cymeriadau allweddol a helpodd i siapio tref Blaenafon yn ystod cyfnod Victoria, wedi'i droi'n ffilm.
Dydd Iau 18 Ionawr 2024

Ymunwch â ni ym Mhanel y Bobl

Disgrifiad
Hoffech chi wybod mwy – a chael rhoi eich barn – am y gwaith mae'r cyngor yn gwneud neu'n bwriadu gwneud?
Dydd Mercher 17 Ionawr 2024

Cabinet yn cymeradwyo cynllun cyllideb

Disgrifiad
Mae'r Cyngor wedi nodi £2.8miliwn o arbedion pellach ers y gyllideb ddrafft yn Nhachwedd ac mae'n nesáu at gyllideb gytbwys.
Dydd Iau 11 Ionawr 2024

Ffoadur o Wcráin yn diolch i drigolion

Disgrifiad
Mae ffoadur o Wcráin a symudodd i Dorfaen i ddianc rhag y rhyfel â Rwsia, wedi diolch i drigolion lleol am y croeso a gafodd.
Dydd Mawrth 9 Ionawr 2024

Cyn-Ddirprwy Arweinydd Torfaen wedi marw

Cyn-Ddirprwy Arweinydd Torfaen wedi marw
Disgrifiad
Roedd y Cyngor yn drist iawn i glywed bod Lewis Jones, cyn-gynghorydd hir ei wasanaeth ward Trefddyn ym Mhont-y-pŵl, a chyn-Ddirprwy Arweinydd Cyngor Torfaen, wedi marw'n dawel dros gyfnod y Nadolig
Dydd Gwener 22 Rhagfyr 2023

Tynnu cannoedd o deiars o fan prydferth

Disgrifiad
These shocking photographs show hundreds of car tyres found dumped near the old Blaenserchan colliery.
Dydd Iau 7 Rhagfyr 2023

Grŵp newydd sy'n gweithredu ar newid hinsawdd

Disgrifiad
Sefydlwyd y Rhwydwaith Llysgenhadon Hinsawdd gan Gyngor Torfaen yn 2021 fel cymorth i gynllunio i'r Fwrdeistref ddod yn ddi-garbon net erbyn 2050. Ers hynny, mae'r grŵp wedi ffurfio grŵp gweithredu i drigolion ac maen nhw'n chwilio am aelodau newydd.
Dydd Llun 4 Rhagfyr 2023

Y warchodfa natur newydd fydd yr un fwyaf

Disgrifiad
Mae safle hen bwll glo yn Abersychan ar y trywydd iawn i ddod yn wythfed Warchodfa Natur Leol Torfaen, a'r mwyaf o'u plith.
Dydd Mawrth 21 Tachwedd 2023

Gwaith i warchod Llynnoedd y Garn

Disgrifiad
Mae gwaith yn digwydd i dynnu nifer o goed a llwyni sy'n tyfu'n agos i Lynnoedd y Garn er mwyn gwneud gwaith atgyweirio a lleihau'r perygl o lifogydd.
Dydd Llun 20 Tachwedd 2023

Swydd newydd yn ddechrau newydd

Disgrifiad
Mae mecanig wedi ymuno â thîm fflyd Cyngor Torfaen, diolch i gyfarfod siawns yng Ngharchar Prescoed.
Dydd Gwener 10 Tachwedd 2023

Erlyn rhieni am absennol yn barhaus

Disgrifiad
The parents of a child who was persistently absent from school have been prosecuted by Torfaen Council.
Dydd Iau 9 Tachwedd 2023

Cynigion ar gyfer Cyllideb 2024/25

Disgrifiad
Yr wythnos nesaf, fe fydd cynghorwyr Torfaen yn ystyried cyllideb ddrafft y Cyngor ar gyfer 2024/25 a bydd gofyn iddynt gynnig awgrymiadau ar gyfer arbedion pellach posibl neu feysydd i'w hadolygu, er mwyn pontio diffyg o £2.8milwn mewn cyllid.
Dydd Mercher 8 Tachwedd 2023

Erlyn masnachwr am werthu fêps anghyfreithlon

Disgrifiad
Mae dyn 42-oed wedi pledio'n euog i fod â fêps untro anghyfreithlon yn ei feddiant, a'u gwerthu.
Dydd Mawrth 7 Tachwedd 2023

Sul y Cofio 2023

Sul y Cofio 2023
Disgrifiad
Mae Sul y Cofio yn ddiwrnod pwysig yng nghalendr y genedl, ac eleni bydd yn digwydd ar 12 Tachwedd.
Dydd Llun 30 Hydref 2023

Adolygiad o orsafoedd pleidleisio

Disgrifiad
Bob pum mlynedd, rhaid i awdurdodau lleol adolygu eu gorsafoedd pleidleisio i sicrhau eu bod yn gyfleus ac yn hygyrch i bleidleiswyr.
Dydd Mawrth 10 Hydref 2023

Wythnos Ymwybyddiaeth Colli Baban

Wythnos Ymwybyddiaeth Colli Baban
Disgrifiad
Mae Cyngor Torfaen yn ymuno â sefydliadau eraill ar draws y DU i oleuo mannau amlwg yn biws ac yn las i nodi Wythnos Ymwybyddiaeth Colli Baban.
Dydd Mercher 4 Hydref 2023

Ffilmio ar gyfer cyfres boblogaidd newydd ar y teledu

Disgrifiad
Yn ystod y tair wythnos nesaf bydd Channel Four yn ffilmio cyfres newydd yng Nghwmbrân a Phont-y-pŵl.
Dydd Mercher 6 Medi 2023

Byddwch yn barod ar gyfer ID pleidleisiwr

Disgrifiad
O'r mis nesaf ymlaen, bydd angen i bleidleiswyr ddangos dogfennaeth adnabod er mwyn pleidleisio mewn gorsaf bleidleisio mewn rhai etholiadau.
Dydd Mercher 30 Awst 2023

Gŵyl Hwyl yr Haf yn Torri Record

Disgrifiad
Mae'r nifer fwyaf eto o wirfoddolwyr wedi helpu rhoi oriau o hwyl am ddim i filoedd o blant yr haf hwn.
Dydd Mawrth 29 Awst 2023

Yr ymgynghoriad British

Disgrifiad
Gwahoddir trigolion i wneud sylwadau am gynlluniau ar gyfer cynllun traenio newydd ar safle'r British, cyn ei gyflwyno ar gyfer caniatâd cynllunio.
Dydd Mawrth 22 Awst 2023

Mynd ati i blannu cannoedd o goed

Disgrifiad
Mae trigolion yn cael cyfle i ganfod lleoliad ar gyfer cannoedd o goed, a hynny'n rhan o brosiect Bwrw Gwreiddiau sy'n cael ei gefnogi gan Gyngor Torfaen a Thai Cymunedol Bron Afon.
Dydd Gwener 18 Awst 2023

Cronfa Cydnerthedd Cymunedol

Disgrifiad
Mae cronfa newydd wedi'i lansio gan Gyngor Torfaen i helpu grwpiau a sefydliadau sy'n cefnogi cymunedau i fod yn fwy hunangynhaliol.
Dydd Gwener 28 Gorffennaf 2023

Adnewyddu Cyrtiau Tenis

Disgrifiad
Bydd gwaith i adnewyddu cyrtiau tenis Parc Cwmbrân yn dechrau ddydd Llun 31 Gorffennaf...
Dydd Mawrth 25 Gorffennaf 2023

Tirwedd Ddiwydiannol Blaenafon yn ymddangos mewn map UNESCO newydd

Disgrifiad
Mae treftadaeth ddiwydiannol Blaenafon wedi ei chynnwys mewn map rhyngweithiol newydd sy'n dathlu safleoedd UNESCO yn y DU, Jersey, Guernsey ac Ynys Manaw.
Dydd Gwener 21 Gorffennaf 2023

Cynllun Cyflenwi'r Cynllun Sirol yn taro targedau

Disgrifiad
Mae mwyafrif y targedau a osodwyd ym mlwyddyn gyntaf Cynllun Sirol Cyngor Torfaen wedi eu cyrraedd.

Wyth Baner Werdd

Disgrifiad
Mae wyth man gwyrdd yn Nhorfaen wedi cael statws Baner Werdd am flwyddyn arall...
Dydd Mawrth 18 Gorffennaf 2023

Darluniau yn Talu Teyrnged i Filwyr Marw

Darluniau yn Talu Teyrnged i Filwyr Marw
Disgrifiad
Heddiw dadorchuddiwyd y cyntaf o dri darlun sy'n anrhydeddu milwyr lleol a gollodd eu bywydau mewn rhyfel.
Dydd Iau 6 Gorffennaf 2023

Tîm newydd i daclo allyriadau carbon

Disgrifiad
Mae tîm newydd wedi ei benodi gan Gyngor Torfaen i helpu i leihau allyriadau carbon sy'n cyfrannu'n helaeth i newid yn yr hinsawdd.

£1.1m o fuddsoddiad i Flaenafon

Disgrifiad
Mae mwy nag £1m yn cael eu buddsoddi yn nhrawsnewidiad tri adeilad gwag yng nghanol tref Blaenafon.
Dydd Mawrth 4 Gorffennaf 2023

Cynlluniau ar gyfer ynni di-garbon

Disgrifiad
Mae glasbrint ar gyfer sut y bydd allyriadau carbon yn Nhorfaen yn cael eu lleihau i sero net erbyn 2050 yn cael ei ddatblygu.
Dydd Llun 3 Gorffennaf 2023

Ydych chi wedi'ch cofrestru?

Disgrifiad
Yn rhan o'r canfasio blynyddol, mae trigolion yn cael eu hannog i wirio manylion eu cofrestriad etholiadol.
Dydd Iau 22 Mehefin 2023

Arddangosfa Windrush yn dod i Dorfaen

Arddangosfa Windrush yn dod i Dorfaen
Disgrifiad
Mae arddangosfa sy'n dathlu hanes Cenhedlaeth y Windrush yng Nghymru wedi dod i Dorfaen.
Dydd Mercher 14 Mehefin 2023

Hwb Cymorth i Gyn-filwyr ar Fin Agor

Hwb Cymorth i Gyn-filwyr ar Fin Agor
Disgrifiad
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen yn falch o gyhoeddi lansiad hwb cymorth i gyn-filwyr newydd, sy'n agor yng Nghwmbrân yr wythnos nesaf yn rhan o Wythnos y Lluoedd Arfog 2023.
Dydd Iau 8 Mehefin 2023

Ymgynghoriad adolygiad cymunedol

Disgrifiad
Gofynnir i drigolion gymryd rhan mewn adolygiad o ffiniau cymunedol a threfniadau etholiadol ar gyfer cynghorau cymuned.
Dydd Mercher 7 Mehefin 2023

Hyrwyddwyr gofalwyr yn cefnogi cydweithwyr

Disgrifiad
Mae Cyngor Torfaen wedi sefydlu Rhwydwaith Hyrwyddwyr Gofalwyr i helpu i roi cyngor a chymorth i staff sy'n ofalwyr di-dâl.
Dydd Iau 25 Mai 2023

Angen help i wneud cais am Dystysgrif Awdurdod Pleidleisiwr?

Disgrifiad
Mae gwasanaeth llyfrgelloedd Cyngor Torfaen wedi lansio gwasanaeth newydd i helpu unrhyw un sydd angen gwneud cais ar-lein am dystysgrif awdurdod pleidleisiwr.
Dydd Mawrth 16 Mai 2023

Penodiadau gwleidyddol allweddol yng Nghyfarfod Cyffredinol Blynyddol y Cyngor

Penodiadau gwleidyddol allweddol yng Nghyfarfod Cyffredinol Blynyddol y Cyngor
Disgrifiad
Yn ystod Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Cyngor Torfaen ddydd Mawrth 16 Mai, cadarnhawyd y penodiadau gwleidyddol allweddol i Gabinet y Cyngor a'i bwyllgorau, ac i gyrff allanol, ar gyfer y flwyddyn sydd ar droed

Adolygiad o hygyrchedd gorsafoedd pleidleisio

Disgrifiad
Mae tîm etholiadau Cyngor Torfaen wedi bod yn gweithio gyda grwpiau i bobl anabl er mwyn adolygu hygyrchedd gorsafoedd pleidleisio lleol.
Dydd Gwener 24 Mawrth 2023

Y Cyngor yn Llofnodi'r Siarter Creu Lleoedd

Y Cyngor yn Llofnodi'r Siarter Creu Lleoedd
Disgrifiad
Cyngor Torfaen yw'r cyngor diweddaraf yng Nghymru i lofnodi Siarter Creu Lleoedd Cymru. Mae'r cam hwn yn arwydd o gefnogaeth y cyngor i egwyddorion creu lleoedd.
Dydd Iau 16 Mawrth 2023

Cynlluniau i wella gwasanaethau cwsmeriaid

Cynlluniau i wella gwasanaethau cwsmeriaid
Disgrifiad
Mae tua 400 o alwadau ffôn yn cael eu gwneud i ganolfan gyswllt Cyngor Torfaen pob dydd ac mae ciwiau'n aml pan fydd yn brysur.
Dydd Mawrth 28 Chwefror 2023

Y Cyngor yn cymeradwyo cyllideb a threth y cyngor ar gyfer 2023/24

Disgrifiad
Heddiw, cymeradwyodd cynghorwyr Torfaen y cynigion terfynol ar gyfer cyllideb 2023/24 a gosod treth y cyngor ar 1.95 y cant am yr ail flwyddyn yn olynol
Dydd Mercher 15 Chwefror 2023

Grŵp ieuenctid LHDTh+ yn cael arian loteri

Disgrifiad
Mae grŵp sy'n cefnogi pobl ifanc yn y gymuned LHDTh+ yn Nhorfaen wedi cael £10,000 o arian loteri.
Dydd Iau 2 Chwefror 2023

Gwlyptir newydd i fadfallod a llyffantod

Disgrifiad
Mae gwlyptir newydd wedi ei greu wrth ymyl Gwarchodfa Natur Leol Llynnoedd y Garn fel rhan o brosiect i ddiogelu amffibiaid ac ymlusgiaid.
Dydd Mawrth 10 Ionawr 2023

Cabinet yn cymeradwyo darlun ariannol gwell ac 2023/24 argymhellion cyllideb

Disgrifiad
Heddiw, roedd cabinet Cyngor Torfaen yn ystyried adroddiad a oedd yn diweddaru sefyllfa ariannol y cyngor ar gyfer 2022/23 ac sydd, yn bwysig, yn amlinellu sut mae'r cyngor yn symud tuag at sefyllfa o gyllideb gytbwys yn 2023/24.
Dydd Iau 22 Rhagfyr 2022

Youth service serves up Christmas fun

Disgrifiad
Youth workers served Christmas dinner to around 40 young people and family members this week.
Dydd Gwener 16 Rhagfyr 2022

Gweithwyr y Cyngor yn achub menyw oedrannus

Disgrifiad
Two council workers have been praised after they rescued an elderly lady who had fallen between two cars in Pontypool.
Dydd Gwener 9 Rhagfyr 2022

Hwyl synhwyraidd yr ŵyl

Disgrifiad
Daeth plant sy'n mynychu cylch chware synhwyraidd i'r cylch mewn dillad Nadoligaidd ar gyfer Diwrnod Siwmper Nadolig Achub y Plant.
Dydd Iau 24 Tachwedd 2022

Gwobr i ddau o arwyr Covid

Disgrifiad
Pan ddechreuodd y pandemig Covid a phan gaeodd eu canolfan ddydd dros dro, penderfynodd Akin Agbaje a Patrick Smith weithredu.
Dydd Mercher 16 Tachwedd 2022

Mannau i Gysylltu

Disgrifiad
Mae pobl yn ymwybodol nawr fwy nag erioed pa mor bwysig yw i bawb deimlo cysylltiad ag eraill a chael teimlad o berthyn yn eu cymuned.
Dydd Gwener 11 Tachwedd 2022

Gorymdaith Sul y Cofio

Gorymdaith Sul y Cofio
Disgrifiad
Yn digwydd ar 13 Tachwedd 2022, mae Sul y Coffa yn ddyddiad pwysig yng nghalendr blynyddol y genedl.

Cynllun Sirol Torfaen

Disgrifiad
Mae Cyngor Torfaen yn gofyn am adborth ar eu cynllun sirol newydd.
Dydd Gwener 4 Tachwedd 2022

Sul y Cofio

Disgrifiad
Mae Sul y Cofio yn ddyddiad pwysig yng nghalendr blynyddol y genedl, ac eleni cynhelir y digwyddiad ar 13 Tachwedd, 2022.
Dydd Mawrth 1 Tachwedd 2022

Rhagolwg cyllidebol 2023-2024

Disgrifiad
Mae adroddiad ar gyllideb Cyngor Torfaen ar gyfer y flwyddyn ariannol nesaf, 2023-2024, wedi amlygu bwlch ariannu posibl o £12.5 miliwn
Dydd Gwener 28 Hydref 2022

Annual residents survey opens

Disgrifiad
Today, we're launching our annual Residents' County Survey.
Dydd Iau 27 Hydref 2022

Cyn-beldroediwr yn lansio podlediad newydd

Disgrifiad
Mae'r cyn-beldroediwr, Sean Wharton, wedi siarad am yr hiliaeth a brofodd wrth dyfu ac yn ystod ei yrfa broffesiynol.
Dydd Mawrth 25 Hydref 2022

Llw i gefnogi'r Lluoedd Arfog

Llw i gefnogi'r Lluoedd Arfog
Disgrifiad
Mae Cynghorau Tref a Chymuned Torfaen heddiw wedi tyngu llw i gefnogi cymuned lluoedd arfog y fwrdeistref.
Dydd Gwener 21 Hydref 2022

Offer chwarae hygyrch Newydd

Disgrifiad
Bydd offer chwarae cynhwysol newydd yn cael ei osod ym Mharch Pont-y-pŵl yr wythnos nesaf.
Dydd Mercher 5 Hydref 2022

Cynllun £1.77miliwn ar gyfer Fferm Greenmeadow

Disgrifiad
Mae cynghorwyr wedi cymeradwyo cynllun gwerth £1.77miliwn i drawsnewid Fferm Gymunedol Greenmeadow yng Nghwmbrân.
Dydd Gwener 23 Medi 2022

Wythnos Fawr Werdd

Disgrifiad
Bydd cyfoeth o weithgareddau yn Nhorfaen yr wythnos nesaf fel rhan o'r #WythnosFawrWerdd, sy'n cychwyn ddydd Sadwrn.
Dydd Mawrth 20 Medi 2022

Staff yn dathlu 30 mlynedd yn yr ysgol

Disgrifiad
Mae dau aelod o staff yn dathlu 30 mlynedd ers dechrau gweithio yn yr un ysgol.
Dydd Iau 15 Medi 2022

Ymweliad Brenhinol â Chaerdydd

Ymweliad Brenhinol â Chaerdydd
Disgrifiad
Bydd Brenin Charles III yn ymweld â Chaerdydd yfory - dydd Gwener 16 Medi - ei ymweliad cyntaf â Chymru ers marwolaeth y Frenhines Elizabeth.
Dydd Llun 12 Medi 2022

Proclamasiwn Torfaen y Brenin Charles III

Disgrifiad
Ymgasglodd cynghorwyr ac arweinwyr dinesig yng Nghanolfan Ddinesig Pont-y-pŵl ar ddydd Sul ar gyfer Proclamasiwn y Brenin Charles III
Dydd Gwener 9 Medi 2022

Torfaen yn Cofio

Torfaen yn Cofio
Disgrifiad
Ar ôl marwolaeth Ei Mawrhydi y Frenhines Elizabeth, mae nifer o ffyrdd i drigolion ddangos eu parch
Dydd Iau 8 Medi 2022

Y Frenhines Elizabeth II (1926 - 2022)

Y Frenhines Elizabeth II (1926 - 2022)
Disgrifiad
Gyda thristwch, rydym yn derbyn y newyddion bod Y Frenhines wedi marw yn Balmoral

Llyfr hanes newydd ac arddangosfa

Llyfr hanes newydd ac arddangosfa
Disgrifiad
Camwch drwy hanes Blaenafon a gweld sut roedd bywyd yngyn y llyfr diweddaraf gan Grŵp Hanes Treftadaeth Blaenafon.

Picnic arbennig yn y parc i ffoaduriaid o Wcráin

Disgrifiad
Cafodd ffoaduriaid o Wcráin sy'n byw ledled Gwent, gyfle i gwrdd â'i gilydd mewn picnic arbennig ym Mharc Pont-y-pŵl dros y penwythnos.
Dydd Llun 5 Medi 2022

Erlyn am dipio dodrefn yn anghyfreithlon

Disgrifiad
Mae un o drigolion Torfaen wedi cael eu herlyn gan Gyngor Torfaen am dipio'n anghyfreithlon, ar ôl i dyst roi adroddiad bod eitemau o'r cartref, gan gynnwys dodrefn wedi ei dorri, cadair a charped, wedi eu gollwng, yn agos at eu cartref ym Mlaenafon.
Dydd Mawrth 16 Awst 2022

Gŵyl Banc Mis Awst - diweddariad

Disgrifiad
Gŵyl Banc Mis Awst - diweddariad...
Dydd Llun 15 Awst 2022

Mae amser o hyd i gymryd rhan yn arolwg Natur Wyllt

Disgrifiad
Ers ei lansio yr haf hwn, mae Arolwg ar lein Natur Wyllt wedi derbyn dros 1,000 o ymatebion o bob cwr o Dorfaen ac ardaloed ehangach Gwent....
Dydd Iau 11 Awst 2022

Eich materion chi yn cael sylw

Disgrifiad
Mae pum pwyllgor craffu Cyngor Torfaen wedi cytuno pa bynciau y byddent yn eu hystyried yn ystod y flwyddyn nesaf.
Dydd Mawrth 9 Awst 2022

Ehangu cymorth gofal plant i deuluoedd

Disgrifiad
Mae rhaglen sy'n cefnogi teuluoedd gyda phlant ifanc sy'n byw mewn ardaloedd difreintiedig yn cael ei ehangu.
Dydd Gwener 5 Awst 2022

Grŵp mynediad anabledd yn ehangu

Disgrifiad
Mae fforwm sy'n rhoi llais i bobl ag anableddau yn Nhorfaen wedi gweld mwy na dyblu nifer y bobl sy'n mynychu ei gyfarfodydd.
Dydd Gwener 29 Gorffennaf 2022

Gwobr Cyfeillgar i Ofalwyr y cyntaf yng Nghymru

Disgrifiad
Cyngor Torfaen yw'r sefydliad cyntaf yng Nghymru i ennill Achrediad Cyflogwr Cyfeillgar i Ofalwyr gan Care Collective.
Dydd Iau 28 Gorffennaf 2022

Ymateb i ddeiseb gwyddau

Disgrifiad
Yng nghyfarfod y cyngor yr wythnos yma, cyflwynwyd adroddiad mewn ymateb i ddeiseb am gludo gwyddau ymaith o lwybr halio Dwy Loc yng Nghwmbrân.
Dydd Iau 21 Gorffennaf 2022

Canfasiad blynyddol 2022

Disgrifiad
Mae trigolion Yn Nhorfaen yn cael eu hannog i wirio eu manylion cofrestru etholiadol neu wynebu'r perygl o golli eu cyfle i bleidleisio ar benderfyniadau sy'n effeithio arnynt.
Dydd Gwener 15 Gorffennaf 2022

Cymerwch ofal ychwanegol yn y gwres llethol

Disgrifiad
Mae arbenigwyr yn Iechyd Cyhoeddus Cymru yn rhybuddio pobl i gymryd gofal ychwanegol yn y gwres llethol sy'n cael ei ragweld dros y dyddiau nesaf.
Dydd Mawrth 12 Gorffennaf 2022

Cynlluniau ar gyfer gorymdaith filwrol a Hwyl-ddydd Lluoedd Arfog

Disgrifiad
Bydd milwyr y Cymry Brenhinol yn gorymdeithio drwy Bont-y-pŵl yn ddiweddarach y mis yma i ddathlu ail-gadarnhad Rhyddid y Fwrdeistref.
Dydd Gwener 1 Gorffennaf 2022

Hyfforddiant iechyd meddwl am ddim

Disgrifiad
Mae prosiect ar y gweill i greu rhwydwaith o hyfforddwyr iechyd meddwl cymwys yn Nhorfaen.
Dydd Gwener 24 Mehefin 2022

Awgrymiadau coginio parseli bwyd

Disgrifiad
Cynhelir diwrnod o arddangosfeydd coginio ym mis nesaf i helpu pobl i ddefnyddio eitemau mewn parseli bwyd.
Dydd Mercher 22 Mehefin 2022

Siopa Cynaliadwy

Disgrifiad
Mae elusen sy'n cefnogi pobl ag awtistiaeth ac anableddau dysgu wedi agor siop newydd yn gwerthu ffrwythau a llysiau ffres.
Dydd Mawrth 31 Mai 2022

Cymorth i Cream of the Crop!

Disgrifiad
Mae rhaglen sy'n cynnig £10,000 i gynhyrchwyr bwyd gwledig i arallgyfeirio a chreu rhwydweithiau bwyd cynaliadwy newydd yn talu.
Arddangos 1 i 100 o 123
Blaenorol 1 2 Nesaf