Ynglŷn â'r Cyngor

Dydd Iau 25 Mai 2023

Angen help i wneud cais am Dystysgrif Awdurdod Pleidleisiwr?

Disgrifiad
Mae gwasanaeth llyfrgelloedd Cyngor Torfaen wedi lansio gwasanaeth newydd i helpu unrhyw un sydd angen gwneud cais ar-lein am dystysgrif awdurdod pleidleisiwr.
Dydd Mawrth 16 Mai 2023

Penodiadau gwleidyddol allweddol yng Nghyfarfod Cyffredinol Blynyddol y Cyngor

Penodiadau gwleidyddol allweddol yng Nghyfarfod Cyffredinol Blynyddol y Cyngor
Disgrifiad
Yn ystod Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Cyngor Torfaen ddydd Mawrth 16 Mai, cadarnhawyd y penodiadau gwleidyddol allweddol i Gabinet y Cyngor a'i bwyllgorau, ac i gyrff allanol, ar gyfer y flwyddyn sydd ar droed

Adolygiad o hygyrchedd gorsafoedd pleidleisio

Disgrifiad
Mae tîm etholiadau Cyngor Torfaen wedi bod yn gweithio gyda grwpiau i bobl anabl er mwyn adolygu hygyrchedd gorsafoedd pleidleisio lleol.
Dydd Gwener 24 Mawrth 2023

Y Cyngor yn Llofnodi'r Siarter Creu Lleoedd

Y Cyngor yn Llofnodi'r Siarter Creu Lleoedd
Disgrifiad
Cyngor Torfaen yw'r cyngor diweddaraf yng Nghymru i lofnodi Siarter Creu Lleoedd Cymru. Mae'r cam hwn yn arwydd o gefnogaeth y cyngor i egwyddorion creu lleoedd.
Dydd Iau 16 Mawrth 2023

Cynlluniau i wella gwasanaethau cwsmeriaid

Cynlluniau i wella gwasanaethau cwsmeriaid
Disgrifiad
Mae tua 400 o alwadau ffôn yn cael eu gwneud i ganolfan gyswllt Cyngor Torfaen pob dydd ac mae ciwiau'n aml pan fydd yn brysur.
Dydd Mawrth 28 Chwefror 2023

Y Cyngor yn cymeradwyo cyllideb a threth y cyngor ar gyfer 2023/24

Disgrifiad
Heddiw, cymeradwyodd cynghorwyr Torfaen y cynigion terfynol ar gyfer cyllideb 2023/24 a gosod treth y cyngor ar 1.95 y cant am yr ail flwyddyn yn olynol
Dydd Mercher 15 Chwefror 2023

Grŵp ieuenctid LHDTh+ yn cael arian loteri

Disgrifiad
Mae grŵp sy'n cefnogi pobl ifanc yn y gymuned LHDTh+ yn Nhorfaen wedi cael £10,000 o arian loteri.
Dydd Iau 2 Chwefror 2023

Gwlyptir newydd i fadfallod a llyffantod

Disgrifiad
Mae gwlyptir newydd wedi ei greu wrth ymyl Gwarchodfa Natur Leol Llynnoedd y Garn fel rhan o brosiect i ddiogelu amffibiaid ac ymlusgiaid.
Dydd Mawrth 10 Ionawr 2023

Cabinet yn cymeradwyo darlun ariannol gwell ac 2023/24 argymhellion cyllideb

Disgrifiad
Heddiw, roedd cabinet Cyngor Torfaen yn ystyried adroddiad a oedd yn diweddaru sefyllfa ariannol y cyngor ar gyfer 2022/23 ac sydd, yn bwysig, yn amlinellu sut mae'r cyngor yn symud tuag at sefyllfa o gyllideb gytbwys yn 2023/24.
Dydd Iau 22 Rhagfyr 2022

Youth service serves up Christmas fun

Disgrifiad
Youth workers served Christmas dinner to around 40 young people and family members this week.
Dydd Gwener 16 Rhagfyr 2022

Gweithwyr y Cyngor yn achub menyw oedrannus

Disgrifiad
Two council workers have been praised after they rescued an elderly lady who had fallen between two cars in Pontypool.
Dydd Gwener 9 Rhagfyr 2022

Hwyl synhwyraidd yr ŵyl

Disgrifiad
Daeth plant sy'n mynychu cylch chware synhwyraidd i'r cylch mewn dillad Nadoligaidd ar gyfer Diwrnod Siwmper Nadolig Achub y Plant.
Dydd Iau 24 Tachwedd 2022

Gwobr i ddau o arwyr Covid

Disgrifiad
Pan ddechreuodd y pandemig Covid a phan gaeodd eu canolfan ddydd dros dro, penderfynodd Akin Agbaje a Patrick Smith weithredu.
Dydd Mercher 16 Tachwedd 2022

Mannau i Gysylltu

Disgrifiad
Mae pobl yn ymwybodol nawr fwy nag erioed pa mor bwysig yw i bawb deimlo cysylltiad ag eraill a chael teimlad o berthyn yn eu cymuned.
Dydd Gwener 11 Tachwedd 2022

Gorymdaith Sul y Cofio

Gorymdaith Sul y Cofio
Disgrifiad
Yn digwydd ar 13 Tachwedd 2022, mae Sul y Coffa yn ddyddiad pwysig yng nghalendr blynyddol y genedl.

Cynllun Sirol Torfaen

Disgrifiad
Mae Cyngor Torfaen yn gofyn am adborth ar eu cynllun sirol newydd.
Dydd Gwener 4 Tachwedd 2022

Sul y Cofio

Disgrifiad
Mae Sul y Cofio yn ddyddiad pwysig yng nghalendr blynyddol y genedl, ac eleni cynhelir y digwyddiad ar 13 Tachwedd, 2022.
Dydd Mawrth 1 Tachwedd 2022

Rhagolwg cyllidebol 2023-2024

Disgrifiad
Mae adroddiad ar gyllideb Cyngor Torfaen ar gyfer y flwyddyn ariannol nesaf, 2023-2024, wedi amlygu bwlch ariannu posibl o £12.5 miliwn
Dydd Gwener 28 Hydref 2022

Annual residents survey opens

Disgrifiad
Today, we're launching our annual Residents' County Survey.
Dydd Iau 27 Hydref 2022

Cyn-beldroediwr yn lansio podlediad newydd

Disgrifiad
Mae'r cyn-beldroediwr, Sean Wharton, wedi siarad am yr hiliaeth a brofodd wrth dyfu ac yn ystod ei yrfa broffesiynol.
Dydd Mawrth 25 Hydref 2022

Llw i gefnogi'r Lluoedd Arfog

Llw i gefnogi'r Lluoedd Arfog
Disgrifiad
Mae Cynghorau Tref a Chymuned Torfaen heddiw wedi tyngu llw i gefnogi cymuned lluoedd arfog y fwrdeistref.
Dydd Gwener 21 Hydref 2022

Offer chwarae hygyrch Newydd

Disgrifiad
Bydd offer chwarae cynhwysol newydd yn cael ei osod ym Mharch Pont-y-pŵl yr wythnos nesaf.
Dydd Mercher 19 Hydref 2022

Dod yn llysgennad hinsawdd

Disgrifiad
Daw cynhadledd newid yn yr hinsawdd y CU COP26 i ben y penwythnos yma ond rydym eisiau parhau gyda'r sgwrs yma yn Nhorfaen.
Dydd Mercher 5 Hydref 2022

Cynllun £1.77miliwn ar gyfer Fferm Greenmeadow

Disgrifiad
Mae cynghorwyr wedi cymeradwyo cynllun gwerth £1.77miliwn i drawsnewid Fferm Gymunedol Greenmeadow yng Nghwmbrân.
Dydd Gwener 23 Medi 2022

Wythnos Fawr Werdd

Disgrifiad
Bydd cyfoeth o weithgareddau yn Nhorfaen yr wythnos nesaf fel rhan o'r #WythnosFawrWerdd, sy'n cychwyn ddydd Sadwrn.
Dydd Mawrth 20 Medi 2022

Staff yn dathlu 30 mlynedd yn yr ysgol

Disgrifiad
Mae dau aelod o staff yn dathlu 30 mlynedd ers dechrau gweithio yn yr un ysgol.
Dydd Iau 15 Medi 2022

Ymweliad Brenhinol â Chaerdydd

Ymweliad Brenhinol â Chaerdydd
Disgrifiad
Bydd Brenin Charles III yn ymweld â Chaerdydd yfory - dydd Gwener 16 Medi - ei ymweliad cyntaf â Chymru ers marwolaeth y Frenhines Elizabeth.
Dydd Llun 12 Medi 2022

Proclamasiwn Torfaen y Brenin Charles III

Disgrifiad
Ymgasglodd cynghorwyr ac arweinwyr dinesig yng Nghanolfan Ddinesig Pont-y-pŵl ar ddydd Sul ar gyfer Proclamasiwn y Brenin Charles III
Dydd Gwener 9 Medi 2022

Torfaen yn Cofio

Torfaen yn Cofio
Disgrifiad
Ar ôl marwolaeth Ei Mawrhydi y Frenhines Elizabeth, mae nifer o ffyrdd i drigolion ddangos eu parch
Dydd Iau 8 Medi 2022

Y Frenhines Elizabeth II (1926 - 2022)

Y Frenhines Elizabeth II (1926 - 2022)
Disgrifiad
Gyda thristwch, rydym yn derbyn y newyddion bod Y Frenhines wedi marw yn Balmoral

Llyfr hanes newydd ac arddangosfa

Llyfr hanes newydd ac arddangosfa
Disgrifiad
Camwch drwy hanes Blaenafon a gweld sut roedd bywyd yngyn y llyfr diweddaraf gan Grŵp Hanes Treftadaeth Blaenafon.

Picnic arbennig yn y parc i ffoaduriaid o Wcráin

Disgrifiad
Cafodd ffoaduriaid o Wcráin sy'n byw ledled Gwent, gyfle i gwrdd â'i gilydd mewn picnic arbennig ym Mharc Pont-y-pŵl dros y penwythnos.
Dydd Llun 5 Medi 2022

Erlyn am dipio dodrefn yn anghyfreithlon

Disgrifiad
Mae un o drigolion Torfaen wedi cael eu herlyn gan Gyngor Torfaen am dipio'n anghyfreithlon, ar ôl i dyst roi adroddiad bod eitemau o'r cartref, gan gynnwys dodrefn wedi ei dorri, cadair a charped, wedi eu gollwng, yn agos at eu cartref ym Mlaenafon.
Dydd Mawrth 16 Awst 2022

Gŵyl Banc Mis Awst - diweddariad

Disgrifiad
Gŵyl Banc Mis Awst - diweddariad...
Dydd Llun 15 Awst 2022

Mae amser o hyd i gymryd rhan yn arolwg Natur Wyllt

Disgrifiad
Ers ei lansio yr haf hwn, mae Arolwg ar lein Natur Wyllt wedi derbyn dros 1,000 o ymatebion o bob cwr o Dorfaen ac ardaloed ehangach Gwent....
Dydd Iau 11 Awst 2022

Eich materion chi yn cael sylw

Disgrifiad
Mae pum pwyllgor craffu Cyngor Torfaen wedi cytuno pa bynciau y byddent yn eu hystyried yn ystod y flwyddyn nesaf.
Dydd Mawrth 9 Awst 2022

Ehangu cymorth gofal plant i deuluoedd

Disgrifiad
Mae rhaglen sy'n cefnogi teuluoedd gyda phlant ifanc sy'n byw mewn ardaloedd difreintiedig yn cael ei ehangu.
Dydd Gwener 5 Awst 2022

Grŵp mynediad anabledd yn ehangu

Disgrifiad
Mae fforwm sy'n rhoi llais i bobl ag anableddau yn Nhorfaen wedi gweld mwy na dyblu nifer y bobl sy'n mynychu ei gyfarfodydd.
Dydd Gwener 29 Gorffennaf 2022

Gwobr Cyfeillgar i Ofalwyr y cyntaf yng Nghymru

Disgrifiad
Cyngor Torfaen yw'r sefydliad cyntaf yng Nghymru i ennill Achrediad Cyflogwr Cyfeillgar i Ofalwyr gan Care Collective.
Dydd Iau 28 Gorffennaf 2022

Ymateb i ddeiseb gwyddau

Disgrifiad
Yng nghyfarfod y cyngor yr wythnos yma, cyflwynwyd adroddiad mewn ymateb i ddeiseb am gludo gwyddau ymaith o lwybr halio Dwy Loc yng Nghwmbrân.
Dydd Iau 21 Gorffennaf 2022

Canfasiad blynyddol 2022

Disgrifiad
Mae trigolion Yn Nhorfaen yn cael eu hannog i wirio eu manylion cofrestru etholiadol neu wynebu'r perygl o golli eu cyfle i bleidleisio ar benderfyniadau sy'n effeithio arnynt.
Dydd Gwener 15 Gorffennaf 2022

Cymerwch ofal ychwanegol yn y gwres llethol

Disgrifiad
Mae arbenigwyr yn Iechyd Cyhoeddus Cymru yn rhybuddio pobl i gymryd gofal ychwanegol yn y gwres llethol sy'n cael ei ragweld dros y dyddiau nesaf.
Dydd Mawrth 12 Gorffennaf 2022

Cynlluniau ar gyfer gorymdaith filwrol a Hwyl-ddydd Lluoedd Arfog

Disgrifiad
Bydd milwyr y Cymry Brenhinol yn gorymdeithio drwy Bont-y-pŵl yn ddiweddarach y mis yma i ddathlu ail-gadarnhad Rhyddid y Fwrdeistref.
Dydd Gwener 1 Gorffennaf 2022

Hyfforddiant iechyd meddwl am ddim

Disgrifiad
Mae prosiect ar y gweill i greu rhwydwaith o hyfforddwyr iechyd meddwl cymwys yn Nhorfaen.
Dydd Gwener 24 Mehefin 2022

Awgrymiadau coginio parseli bwyd

Disgrifiad
Cynhelir diwrnod o arddangosfeydd coginio ym mis nesaf i helpu pobl i ddefnyddio eitemau mewn parseli bwyd.
Dydd Mercher 22 Mehefin 2022

Siopa Cynaliadwy

Disgrifiad
Mae elusen sy'n cefnogi pobl ag awtistiaeth ac anableddau dysgu wedi agor siop newydd yn gwerthu ffrwythau a llysiau ffres.
Dydd Mawrth 31 Mai 2022

Cymorth i Cream of the Crop!

Disgrifiad
Mae rhaglen sy'n cynnig £10,000 i gynhyrchwyr bwyd gwledig i arallgyfeirio a chreu rhwydweithiau bwyd cynaliadwy newydd yn talu.
Dydd Mawrth 24 Mai 2022

Penodiadau gwleidyddol allweddol yn y Cyfarfod Blynyddol

Penodiadau gwleidyddol allweddol yn y Cyfarfod Blynyddol
Disgrifiad
Yng nghyfarfod cyffredinol blynyddol cyngor Torfaen ddydd Mawrth 24ain o Fai, cafodd yr holl benodiadau gwleidyddol allweddol i gabinet y cyngor, pwyllgorau a chyrff allanol eu cadarnhau am y flwyddyn i ddod
Dydd Llun 23 Mai 2022

Neges y Gweinidog Newid Hinsawdd ar Ddiwrnod Bioamrywiaeth y Byd oedd 'cymerwch gamau bach i wella mannau gwrdd'

Disgrifiad
"Mae'n argyfwng natur arnon ni ac yn awr, yn fwy nag erioed, rhaid i ni helpu ein bywyd gwyllt."...
Dydd Iau 19 Mai 2022

Cymorth i fusnesau gwledig dyfu

Disgrifiad
Mae prosiect gyda'r nod o gynyddu faint o fwyd a gynhyrchir yn lleol yn cynnig grantiau i fusnesau lleol i'w helpu nhw i arallgyfeirio.
Dydd Mercher 4 Mai 2022

Tafarn yn denu cwsmeriaid ar gyfer diwrnod pleidleisio

Tafarn yn denu cwsmeriaid ar gyfer diwrnod pleidleisio
Disgrifiad
Bydd yr Unicorn Inn ym Mhont-y-pŵl y dafarn gyntaf yn Nhorfaen i letya gorsaf bleidleisio fel rhan o #EtholiadauLleolTorfaen2022 eleni.
Dydd Mawrth 12 Ebrill 2022

Gwyddau yn setlo yn eu cartref newydd

Disgrifiad
Mae'r ddwy ŵydd sydd wedi eu symud o'r gamlas ar ôl cwynion ynglŷn ag ymddygiad ymosodol yn setlo i mewn yn eu cartref newydd.
Dydd Gwener 8 Ebrill 2022

Tîm arlwyo ysgolion yn ennill gwobr genedlaethol

Disgrifiad
Torfaen Council's schools catering department has won an award for innovation at the Public Sector Catering Awards...

Llysgenhadon hinsawdd yn canolbwyntio ar deithio llesol

Disgrifiad
Cyfarfu llysgenhadon hinsawdd cymunedol â chynrychiolwyr o Gyngor Torfaen yr wythnos yma i drafod cynlluniau i gynyddu teithio llesol yn y fwrdeistref

Ffilm yn dangos i bleidleiswyr sut mae gwneud

Ffilm yn dangos i bleidleiswyr sut mae gwneud
Disgrifiad
Mae disgyblion o Ysgol Gorllewin Mynwy wedi cynhyrchu fideo i'r rheiny sy'n pleidleisio am y tro cyntaf ac am wneud hynny mewn gorsaf bleidleisio fel rhan o ymgyrch #EtholiadauLleolTorfaen2022 Cyngor Torfaen.
Dydd Iau 24 Mawrth 2022

Ymunwch â gwasanaeth o'r radd flaenaf

Disgrifiad
Os hoffech chi gael eich talu i helpu plant i chwarae, yna mae gwasanaeth chwarae arobryn Cyngor Torfaen wrthi'n recriwtio.

Busnesau bach yn cael eu helpu i ffynnu ar ôl y pandemig

Disgrifiad
Mae cyfanswm o £50,000 wedi ei roi i fusnesau bach yn Nhorfaen i'w helpu i adfer ac tyfu ar ôl y pandemig.

Cyngor Torfaen yn cefnogi Awr Ddaear 2022

Disgrifiad
Bydd Cyngor Torfaen yn diffodd goleuadau'r Ganolfan Ddinesig ar gyfer Awr Ddaear 2022...
Dydd Iau 10 Mawrth 2022

Y Cyngor yn buddsoddi mewn cerbydau a staff

Disgrifiad
Ddydd Iau, bydd Cyngor Torfaen yn dechrau defnyddio pum cerbyd ailgylchu ail-law a brynwyd gan Gyngor Sir Powys i helpu i fynd i'r afael â fflyd sy'n heneiddio ac iddynt hanes o dorri i lawr.
Dydd Gwener 4 Mawrth 2022

Cynghor Torfaen yn cymeradwyo cynlluniau cyllideb

Disgrifiad
Heddiw, cymeradwyodd Cynghor Torfaen gynigion cyllidebol diweddaraf y cyngor a phennu'r cynnydd yn y Dreth Gyngor i lai na dau y cant am 2022-2023.
Dydd Gwener 25 Chwefror 2022

Croesawi mwelydd arbennig i wersylloedd chwarae hanner tymor

Disgrifiad
Fe wnaeth plant yn rhai o sesiynau Chwarae a Seibiant Cyngor Torfaen estyn croeso i ymwelydd arbennig yr hanner tymor hwn.
Dydd Iau 24 Chwefror 2022

Cyngor yn chwilio am Swyddogion Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl

Disgrifiad
Mae cyngor Torfaen yn dyrannu £25,000 i hyfforddi a chefnogi chwe pherson o blith grwpiau cymunedol lleol a'r sector gwirfoddol i ddod yn Swyddogion Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl.
Dydd Mawrth 22 Chwefror 2022

Ymladdwr UFC yn cefnogi'r ymgyrch etholiadol

Disgrifiad
Mae Mason Jones, cystadleuydd Ultimate Fighting Championship wedi dangos ei gefnogaeth i ymgyrch sy'n annog pobl ifanc i gofrestru ar gyfer etholiadau lleol eleni.
Dydd Gwener 11 Chwefror 2022

Torfaen i dreialu canolfan pleidleisio ymlaen llaw

Torfaen i dreialu canolfan pleidleisio ymlaen llaw
Disgrifiad
Bydd trigolion yn gallu pleidleisio yn yr etholiadau lleol eleni, y penwythnos cyn y diwrnod pleidleisio.
Dydd Mercher 9 Chwefror 2022

Pobl ifanc yn paratoi ar gyfer etholiadau lleol hanesyddol

Disgrifiad
Bydd pobl ifanc yn cael cyfle i ddweud eu dweud o ran pwy fydd eu cynghorwyr nesaf yn yr etholiadau lleol eleni.
Dydd Gwener 4 Chwefror 2022

Marchnad bwyd a chrefft newydd

Disgrifiad
Mae marchnad bwyd a chrefft fisol newydd yn dod i Bont-y-pŵl.
Dydd Gwener 28 Ionawr 2022

Cynghorwyr Torfaen i archwilio cyllideb gwell

Disgrifiad
Yr wythnos nesaf bydd cynghorwyr Torfaen yn archwilio cynigion diweddaraf y cyngor ar gyfer y gyllideb, a lefel arfaethedig treth y cyngor ar gyfer 2022/23
Dydd Iau 27 Ionawr 2022

Ffurfio rhwydwaith llysgenhadon hinsawdd

Ffurfio rhwydwaith llysgenhadon hinsawdd
Disgrifiad
Plans for Torfaen's first climate ambassadors network are starting to take shape.
Dydd Mercher 26 Ionawr 2022

Grantiau Food4Growth

Disgrifiad
Mae prosiect yn cynnig grantiau gwerth £10,000 i fusnesau a grwpiau cymunedol i ddatblygu cadwyni cyflenwi bwyd lleol.
Dydd Mawrth 25 Ionawr 2022

Etholiadau Lleol Torfaen 2022

Disgrifiad
Mae paratoadau ar y gweill ar gyfer etholiadau Llywodraeth Leol ym mis Mai, a fydd yn cynnig cyfle i ethol 40 o gynghorwyr bwrdeistref sirol ar draws Torfaen.
Dydd Gwener 26 Tachwedd 2021

£1.2 million to support pandemic recovery

Disgrifiad
Torfaen council's cabinet committee have approved plans to invest £1.2 million to help the community recover from the impacts of covid-19.

Ymgais Torfaen i fod yn Lle Bwyd Cynaliadwy

Disgrifiad
Mae yna gynlluniau i drawsnewid Torfaen i fod yn Lle Bwyd Cynaliadwy, fel rhan o fenter i gefnogi ac annog rhwydweithiau bwyd lleol.
Dydd Mercher 17 Tachwedd 2021

Cychwyn cynlluniau ar gyfer rhwydwaith llysgenhadon hinsawdd

Disgrifiad
Cynhaliwyd cyfarfod i lansio cynlluniau ar gyfer rhwydwaith newydd i lysgenhadon hinsawdd yn Nhorfaen neithiwr.
Dydd Iau 11 Tachwedd 2021

Torfaen yn rhan o gynllun peilot pleidleisio hyblyg

Disgrifiad
Yr wythnos hon, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru gynlluniau cyn etholiadau mis Mai 2022 i gynyddu'r nifer o bobl sydd wedi eu cofrestru i bleidleisio ac i gyflwyno cynlluniau pleidleisio hyblyg newydd i alluogi pleidleisio ymlaen llaw.
Dydd Gwener 5 Tachwedd 2021

Gosod Cyllideb i'r Cyngor ar gyfer 2022/23

Disgrifiad
This week, councillors have looked at Torfaen Council's budget plans for the next financial year, and we'd like you to do the same....

Gorymdeithiau diwrnod coffa i ailgychwyn

Gorymdeithiau diwrnod coffa i ailgychwyn
Disgrifiad
An ddigwydd ar ddydd Sul 14 Tachwedd, mae Diwrnod Coffa yn ddyddiad pwysig yng nghalendr y genedl.
Dydd Iau 4 Tachwedd 2021

Gosod cyllideb i'r cyngor ar gyfer 2022/23

Gosod cyllideb i'r cyngor ar gyfer 2022/23
Disgrifiad
Bydd cynghorwyr yn ystyried adroddiad yr wythnos yma ar gynlluniau Cyngor Torfaen ar gyfer cyllideb y flwyddyn ariannol nesaf
Dydd Mercher 3 Tachwedd 2021

Prosiect i'w ddathlu mewn digwyddiad hinsawdd

Disgrifiad
Bydd prosiect i wella ac amddiffyn ardaloedd ucheldir yn Ne-ddwyrain Cymru – a arweinir gan Gyngor Torfaen – yn cael sylw mewn digwyddiad i nodi uwchgynhadledd hinsawdd COP26 y penwythnos hwn.
Dydd Llun 25 Hydref 2021

Delio gyda newid yn yr hinsawdd yn Nhorfaen

Disgrifiad
Mae delio gyda newid yn yr hinsawdd yn Nhorfaen yn flaenoriaeth allweddol, a heddiw mae Cyngor Torfaen yn lansio ei ymgynghoriad mawr cyntaf ar sut y gellir gwneud hyn...
Dydd Gwener 22 Hydref 2021

Gwobrau Balchder Torfaen 2021

Disgrifiad
Mae Gwobrau Balchder Torfaen, y cyntaf erioed, ar agor i dderbyn enwebiadau i gydnabod yr unigolion, grwpiau a chlybiau sy'n gwneud Torfaen yn lle gwell i fyw.
Dydd Mercher 20 Hydref 2021

Gwent Dragons yn hybu neges gwrth-gasineb

Disgrifiad
Mae'r Gwent Dragons wedi bod yn helpu i hyrwyddo ymgyrch fawr gwrth-gasineb Llywodraeth Cymru Mae Casineb yn Brifo Cymru.
Dydd Mercher 13 Hydref 2021

Taflu Goleuni ar Wythnos Ymwybyddiaeth Colli Babi

Disgrifiad
Bydd tri o adeiladau'r cyngor yn cael eu goleuo mewn pinc a glas yr wythnos yma i anrhydeddu rhieni a theuluoedd yn Nhorfaen sydd wedi colli babi mewn beichiogrwydd neu fel babanod newydd-anedig...
Dydd Llun 4 Hydref 2021

Newidiadau I Orsafoedd Pleidleisio

Newidiadau I Orsafoedd Pleidleisio
Disgrifiad
Bydd pethau'n edrych yn wahanol i bobl sy'n bwriadu mynd i bleidleisio mewn gorsaf bleidleisio mis nesaf yn etholiadau'r Senedd a Chomisiynydd yr Heddlu a Throseddu.

Rhowch eich barn yn arolwg trigolion

Disgrifiad
Rydym wedi ymrwymo i wneud Torfaen yn lle gwell i fyw a gweithio ac i gyflenwi gwasanaethau sydd o'r pwys mwyaf i chi.
Dydd Mercher 22 Medi 2021

Gwobrwyo cyn-filwr am wasanaeth gwirfoddol

Gwobrwyo cyn-filwr am wasanaeth gwirfoddol
Disgrifiad
Mae gwirfoddolwr gyda Lleng Brydeinig Frenhinol Blaenafon wedi ennill Gwobr Gymunedol yng Ngwobrau Cyn-filwyr Cymru am fynd yr ail filltir ar ran y gymuned lluoedd arfog yn lleol.
Dydd Gwener 10 Medi 2021

Rydym eisiau eich barn chi ar orchmynion cŵn

Disgrifiad
Mae ymgynghoriad cyhoeddus ar gyfer cynigion cychwynnol i greu newidiadau i etholaethau Seneddol yng Nghymru bellach yn fyw.

Diddordeb yng ngwaith y cyngor?

Disgrifiad
Mae Cyngor Torfaen eisiau penodi aelod annibynnol i eistedd ar ei Bwyllgor Llywodraethu ac Archwilio o fis Mai 2022.

Adolygiad o Etholaethau Seneddol 2023

Disgrifiad
Mae ymgynghoriad cyhoeddus ar gyfer cynigion cychwynnol i greu newidiadau i etholaethau Seneddol yng Nghymru bellach yn fyw

Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Disgrifiad
Mae Cyngor Torfaen eisiau penodi aelod annibynnol i eistedd ar ei Bwyllgor Llywodraethu ac Archwilio o fis Mai 2022
Dydd Mercher 28 Gorffennaf 2021

Mynediad at wasanaethau'r cyngor 24/7

Disgrifiad
Gallwch gysylltu gyda Chyngor Torfaen unrhyw adeg o'r dydd drwy gofrestru ar gyfer eich gwasanaeth cyngor arlein personol chi.
Dydd Gwener 23 Gorffennaf 2021

Peidiwch â cholli eich llais mewn etholiadau

Disgrifiad
Mae trigolion Torfaen yn cael eu hannog i beidio âa cholli eu llais ar benderfyniadau sy'n eu heffeithio drwy sicrhau bod eu manylion cofrestru etholiadol wedi'i diweddaru.
Dydd Mercher 23 Mehefin 2021

Sut cafodd gyrrwr lori biniau o Gwmbrân yr hyder i siarad yn gyhoeddus – diolch i'r Lluoedd Wrth Gefn

Sut cafodd gyrrwr lori biniau o Gwmbrân yr hyder i siarad yn gyhoeddus – diolch i'r Lluoedd Wrth Gefn
Disgrifiad
Er gwaethaf y ffaith nad oedd yn hoffi siarad yn gyhoeddus, mae Jack Pritchard, 25 oed o Gwmbrân, yn falch iddo gael ei wthio y tu hwnt i'r hyn oedd yn gyfforddus iddo.
Dydd Mawrth 22 Mehefin 2021

Council approves extra funds for The British

Disgrifiad
Mae cynghorwyr Torfaen wedi pleidleisio o blaid dyrannu £1.26m ychwanegol i adfer safle hen waith haearn.
Dydd Sadwrn 5 Mehefin 2021

Dathlu Ecosystemau Torfaen

Dathlu Ecosystemau Torfaen
Disgrifiad
Mae'n Ddiwrnod Amgylchedd y Byd a thema eleni yw adfer ecosystemau. Mae'r Cydgysylltydd Partneriaeth Natur Leol, Veronika Brannovic, yn esbonio pam fo ecosystemau yn bwysig a'r hyn sy'n cael ei wneud yn Nhorfaen i'w datblygu
Dydd Mercher 2 Mehefin 2021

Diolch I Wirfoddolwyr Ifanc

Diolch I Wirfoddolwyr Ifanc
Disgrifiad
Mae cannoedd o bobl ifanc yn gwirfoddoli gyda Gwasanaeth Chwarae Cyngor Torfaen pob blwyddyn.
Dydd Mawrth 18 Mai 2021

Penodiadau gwleidyddol allweddol yn y Cyfarfod Blynyddol (2021)

Penodiadau gwleidyddol allweddol yn y Cyfarfod Blynyddol (2021)
Disgrifiad
Yng nghyfarfod cyffredinol blynyddol cyngor Torfaen ar ddydd Mawrth 18fed Mai, cafodd yr holl benodiadau gwleidyddol allweddol i gabinet y cyngor, pwyllgorau a chyrff allanol eu cadarnhau am y flwyddyn i ddod
Dydd Llun 17 Mai 2021

Cefnogaeth i bobl ifanc LHDTQ yn gwneud gwahaniaeth

Disgrifiad
Mae aelodau o grŵp cymorth LHDTQ i bobl ifanc wedi croesawu ymrwymiad Cyngor Torfaen i gefnogi amrywiaeth rhyweddol a hyrwyddo cydraddoldeb
Dydd Gwener 7 Mai 2021

Swyddfa arian parod Cwmbrân yn ailagor

Disgrifiad
Yr wythnos nesaf, bydd swyddfa arian parod Cwmbrân, yn Llyfrgell Cwmbrân, yn ailagor ddydd Iau 13eg Mai a dydd Gwener 14eg Mai a bydd yn parhau i agor pob dydd Iau a dydd Gwener wedi hynny
Dydd Mawrth 13 Ebrill 2021

Cynghorwyr Newydd Torfaen

Disgrifiad
Cyfarfod cynghorwyr newydd Cyngor Torfaen
Dydd Gwener 9 Ebrill 2021

Dug Caeredin 1921-2021

Dug Caeredin 1921-2021
Disgrifiad
Mae Cyngor Torfaen yn drist i glywed am farwolaeth Ei Uchelder Brenhinol, Dug Caeredin
Arddangos 1 i 100 o 116
Blaenorol 1 2 Nesaf