Addysg a Dysgu

Dydd Mercher 9 Medi 2020

Hybiau Gofal Plant yn llwyddiant mawr yn ystod Cyfnod Clo

Disgrifiad
Dros yr haf, daeth Gwasanaethau Chwarae, Ieuenctid a Datblygu Chwaraeon Torfaen ynghyd i gynnig darpariaeth gofal plant hwyliog a dymunol i blant gweithwyr allweddol a'r mwyaf bregus
Dydd Gwener 28 Awst 2020

Neges i ysgolion a rhieni mewn perthynas â gwisgo gorchudd wyneb

Disgrifiad
Following the Welsh Government's announcement and publication of the Technical Advisory Group Advice on Face Coverings for Children and Young People (under 18) in Education settings earlier this week, Council and school leaders have been urgently seeking clarification at a local and national level regarding key aspects of the guidance around the wearing of face coverings...
Dydd Mawrth 25 Awst 2020

Derbyn i Ysgol Feithrin 2021

Disgrifiad
Derbyn i ysgol feithrin 2021 ar gyfer disgyblion wedi eu geni rhwng 1/09/2017 a 31/08/2018
Dydd Gwener 21 Awst 2020

Gwneud cludiant ysgol yn ddiogel

Disgrifiad
Yn ystod y cyfnod hwn o ansicrwydd, rydym yn gwybod bod gan rieni a gofalwyr lawer o gwestiynau am sut all eu plant ddychwelyd i'r ysgol yn ddiogel wrth ddefnyddio cludiant ysgol a ddarperir gan y cyngor.

Oedolion sy'n Ddysgwyr yn Dathlu TGAU

Disgrifiad
Mae Dysgu Oedolion yn y Gymuned Torfaen yn falch iawn gyda chanlyniadau TGAU eleni a llwyddiant anhygoel ein dysgwyr ôl-16 sy'n oedolion.
Dydd Iau 20 Awst 2020

Dysgwyr yn dathlu canlyniadau TGAU

Disgrifiad
Heddiw, mae dysgwyr ledled Torfaen wedi bod yn derbyn eu canlyniadau TGAU, a fydd yn eu rhoi ar y llwybr i addysg bellach, hyfforddiant neu gyflogaeth
Dydd Mawrth 18 Awst 2020

Cynnig Gofal Plant yn ailagor

Disgrifiad
The Childcare Offer for Wales has re-opened to eligible families. Applications for parents eligible for the Offer from April 2020 can apply now. Once approved, eligible parents will be able to access the Offer from the start of the autumn term in their local authority, providing they still meet the criterion.
Dydd Gwener 14 Awst 2020

Dysgwyr yn dathlu canlyniadau Lefel A

Disgrifiad
Yr wythnos hon, mae dysgwyr Blwyddyn 12 a Blwyddyn 13 Torfaen wedi bod yn dathlu eu canlyniadau arholiadau, sy'n eu rhoi ar y llwybr tuag at ddyfodol cyffrous.

Fferm Gymunedol i ail-agor ym mis Chwefror

Fferm Gymunedol i ail-agor ym mis Chwefror
Disgrifiad
Yn sgil pandemig parhaus Covid-19, bydd Fferm Gymunedol Greenmeadow, a gaeodd ei giatiau ar Fawrth 23 yn dilyn canllawiau gan Lywodraeth Cymru, yn ail-agor ym mis Chwefror 2021.
Dydd Llun 10 Awst 2020

Diwrnod Chwarae Cenedlaethol 2020 yn llwyddiant

Disgrifiad
Despite the ongoing pandemic, this year's Torfaen Play Service National Play Day campaign was a huge success.
Dydd Iau 30 Gorffennaf 2020

Cyfarpar chwarae am ddim ar Ddiwrnod Chwarae Cenedlaethol 2020

Cyfarpar chwarae am ddim ar Ddiwrnod Chwarae Cenedlaethol 2020
Disgrifiad
Mae gwasanaeth chwarae Torfaen yn annog teuluoedd i ddathlu ac ymuno â'r hwyl ar Ddiwrnod Chwarae Cenedlaethol

Llwyddo, creu a dysgu gyda Dysgu Cymunedol i Oedolion

Llwyddo, creu a dysgu gyda Dysgu Cymunedol i Oedolion
Disgrifiad
Mae tîm Dysgu Cymunedol i Oedolion Torfaen wedi danfon y llyfryn newydd ar gyfer Tymor yr Hydref 2020 i bob cartref yn Nhorfaen gan gynnig amrywiaeth eang o gyfleoedd dysgu
Dydd Iau 9 Gorffennaf 2020

Ysgolion i ailagor i holl ddisgyblion o fis Medi

Disgrifiad
Mae Torfaen heddiw wedi croesawu cynlluniau gan y Gweinidog Addysg i ganiatáu i ysgolion a all wneud hynny i ailagor yn ddiogel o wythnos gyntaf mis Medi, gyda phob ysgol yn ailagor erbyn 14 Medi.
Dydd Mercher 8 Gorffennaf 2020

Cymorth dros yr Haf i Blant sy'n Agored i Niwed a Phlant Gweithwyr Allweddol

Disgrifiad
Due to the ongoing pandemic, we are today announcing support for vulnerable children and some key worker children that will be put in place for the summer holiday period.
Dydd Mawrth 7 Gorffennaf 2020

Lansio cronfa £4miliwn i achub ac ailsefydlu chwaraeon cymunedol

Lansio cronfa £4miliwn i achub ac ailsefydlu chwaraeon cymunedol
Disgrifiad
Gall clybiau chwaraeon yn Nhorfaen wneud cais i gronfa newydd i'w helpu i oroesi pandemig Covid-19 a pharatoi at ailddechrau ar eu gweithgareddau'n ddiogel.
Dydd Gwener 19 Mehefin 2020

Ysgolion Torfaen yn ailagor

Disgrifiad
Ar ôl cyhoeddiad y Prif Weinidog y bydd ysgolion yn ailagor ar 29ain Mehefin i blant ailgydio a dal i fyny gyda'u hathrawon, mae Cyngor Torfaen wedi bod yn gweithio'n agos gydag ysgolion i wneud y trefniadau angenrheidiol i ddychwelyd yn ddiogel
Dydd Mercher 10 Mehefin 2020

Llongyfarch Ysgol Gorllewin Mynwy am help gyda Chyfarpar Diogelwch

Llongyfarch Ysgol Gorllewin Mynwy am help gyda Chyfarpar Diogelwch
Disgrifiad
Mae staff Ysgol Gorllewin Mynwy wedi cael diolch am gynorthwyo gyda chynhyrchu cyfarpar diogelwch personol yn ystod pandemig Covid-19.
Dydd Mercher 3 Mehefin 2020

Gliniaduron Ysgol ar gael i Ddysgwyr wedi eu Gwahardd yn Ddigidol yn y cartref

Disgrifiad
Adnabu ysgolion ledled y fwrdeistref 1400 o ddisgyblion a oedd mewn mwyaf o berygl o gael eu gwahardd yn ddigidol wrth aros gartref yn ystod y cyfnod cloi.
Dydd Gwener 29 Mai 2020

Pecynnau chwarae i deuluoedd yn ystod cyfnod clo

Pecynnau chwarae i deuluoedd yn ystod cyfnod clo
Disgrifiad
Nawr, yn fwy nag erioed, ar adegau anodd fel hyn, mae chwarae yn rhan annatod o iechyd meddwl a lles plentyn.
Dydd Mawrth 5 Mai 2020

Oedi'n bosibl gyda'r Parth Dysgu

Oedi'n bosibl gyda'r Parth Dysgu
Disgrifiad
Mae Coleg Gwent, Cyngor Torfaen a'r contractwr Interserve Construction yn datblygu cynlluniau wrth gefn trylwyr os caiff agoriad Parth Dysgu Torfaen ei oedi yn y pandemig Covid-19
Dydd Gwener 1 Mai 2020

Oedolion sy'n ddysgwyr yn gwnïo'u ffordd i galonnau staff y GIG

Disgrifiad
Mae dysgwyr Gwnïo lefel Uwch Dysgu Oedolion yn y gymuned yn Nhorfaen wedi bod yn defnyddio'u sgiliau mewn ffordd dda iawn yn eu cartrefi eu hunain i wneud sgrybs, bagiau sgrybs a bagiau ar gyfer eiddo cleifion ar gyfer ein gwasanaeth GIG rhagorol....
Dydd Llun 20 Ebrill 2020

Sesiynau poblogaidd Babanod a Phlantos yn mynd arlein

Sesiynau poblogaidd Babanod a Phlantos yn mynd arlein
Disgrifiad
Mae Fferm Gymunedol Greenmeadow heddiw wedi cyhoeddi bod eu gweithgareddau poblogaidd Babanod a Phlantos, sydd fel rheol yn digwydd bob dydd Mawrth ar y fferm, nawr yn cael eu cynnal arlein
Dydd Iau 16 Ebrill 2020

Derbyn i Ddosbarthiadau Derbyn 2020

Disgrifiad
A ydych wedi derbyn cynnig eich plentyn am le i ddechrau yn y Dosbarth Derbyn yn 2020?
Dydd Iau 9 Ebrill 2020

Arhoswch gartref i fod yn greadigol dros y Pasg

Arhoswch gartref i fod yn greadigol dros y Pasg
Disgrifiad
Wrth i benwythnos Gŵyl Banc y Pasg nesáu mae Cyngor Torfaen, Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan a phartneriaid eraill ledled Gwent am rannu un neges syml - arhoswch gartref.
Dydd Mawrth 7 Ebrill 2020

Cymorth estynedig ar gyfer gofal plant cyn oed ysgol

Disgrifiad
O ddydd Gwener 10 Ebrill, bydd yr Hwb Gofal Plant Blynyddoedd Cynnar yng Nghanolfan Blant Integredig Garnteg, a leolir yn Ysgol Gynradd Garnteg, Garndiffaith, Pont-y-pŵl yn ymestyn ei oriau agor ar gyfer gweithwyr allweddol a phlant bregus.
Dydd Sadwrn 4 Ebrill 2020

Cymorth Gofal Plant yn yr Ysgol ddydd Sul 5 Ebrill 2020

Disgrifiad
Agorodd y cyngor ei bum darpariaeth gofal plant yn yr ysgol i weithwyr allweddol ddydd Sadwrn 4 Ebrill fel y cynlluniwyd. Ychydig iawn o alw oedd ar eu cyfer, felly yfory, byddwn yn gwneud rhai newidiadau pwysig i'r hyn a gynlluniwyd gennym yn wreiddiol.
Dydd Gwener 3 Ebrill 2020

Hwb gofal plant newydd i Weithwyr Allweddol

Disgrifiad
O ddydd Llun 6 Ebrill, bydd Hwb Gofal Plant Blynyddoedd Cynnar ychwanegol yn agor ar gyfer gofal plant i weithwyr allweddol a phlant bregus, yng Nghanolfan Blant Integredig Garnteg, yn Ysgol Gynradd Garnteg, Garndiffaith, Pont-y-pŵl
Dydd Gwener 20 Mawrth 2020

Ysgolion yn Nhorfaen yn darparu cefnogaeth i'r ymateb cenedlaethol i Covid-19

Ysgolion yn Nhorfaen yn darparu cefnogaeth i'r ymateb cenedlaethol i Covid-19
Disgrifiad
Yn dilyn penderfyniad Llywodraeth Cymru i gau pob ysgol yng Nghymru, mae'r cyngor yn gwneud trefniadau heddiw i ddarparu darpariaeth gofal plant estynedig i weithwyr allweddol sy'n ymateb i Covid-19.
Dydd Mercher 18 Mawrth 2020

Disgyblion ysgol yn holi Gweinidog yr Amgylchedd am newid yn yr hinsawdd

Disgyblion ysgol yn holi Gweinidog yr Amgylchedd am newid yn yr hinsawdd
Disgrifiad
Ar ddydd Llun 09 Mawrth, cyfarfu disgyblion Blwyddyn 2 o Ffederasiwn Ysgol Gymunedol Blenheim Road ac Ysgol Gynradd Coed Efa gyda Lesley Griffiths AC, Gweinidog dros yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig...
Dydd Gwener 31 Ionawr 2020

Categorïau cymorth ysgolion a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru

Disgrifiad
Heddiw, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru eu categorïau ysgolion ac, yn gyffredinol, mae cynnydd bychan yn y nifer o ysgolion yn Nhorfaen sydd yn y 2 gategori uchaf.
Dydd Mawrth 28 Ionawr 2020

Mary yn cipio Gwobr Tiwtor 'Ysbrydoli'

Mary yn cipio Gwobr Tiwtor 'Ysbrydoli'
Disgrifiad
Mae tiwtor sy'n Dysgu Oedolion yn y Gymuned yn Nhorfaen, ac yn atgoffa dysgwyr y gall mathemateg fod yn hwyl, wedi ennill gwobr genedlaethol.
Dydd Iau 23 Ionawr 2020

Agoriad swyddogol Ysgol Croesyceiliog

Agoriad swyddogol Ysgol Croesyceiliog
Disgrifiad
Heddiw, (dydd Iau 23 Ionawr), estynnodd Cyngor Torfaen groeso i Kirsty Williams, AC, Gweinidog Addysg Llywodraeth Cymru i agor Ysgol Croesyceiliog yn swyddogol.
Dydd Llun 20 Ionawr 2020

'Ceisiadau gwirfoddoli Chwarae Torfaen ar agor'

'Ceisiadau gwirfoddoli Chwarae Torfaen ar agor'
Disgrifiad
Mae Gwasanaeth Chwarae a Seibiant Byr Torfaen nawr yn recriwtio Gwirfoddolwyr Chwarae a Chynorthwywyr Chwarae ar gyfer Cynlluniau Chwarae Haf 2020 yn Nhorfaen a Sir Fynwy.
Dydd Mercher 8 Ionawr 2020

Chwarae Torfaen yn cefnogi plant a'u teuluoedd dros gyfnod yr ŵyl

Chwarae Torfaen yn cefnogi plant a'u teuluoedd dros gyfnod yr ŵyl
Disgrifiad
Cafodd dros 35 o blant ag anghenion ychwanegol a'u teuluoedd gefnogaeth pob dydd dros y Nadolig trwy wasanaethau Chwarae a Seibiant am ddim gan Wasanaethau Chwarae Torfaen.
Dydd Gwener 20 Rhagfyr 2019

Gwasanaeth Addysg Torfaen yn derbyn Gwobr Nod Barcud

Gwasanaeth Addysg Torfaen yn derbyn Gwobr Nod Barcud
Disgrifiad
Gwasanaeth Addysg Torfaen yw'r gwasanaeth addysg cyntaf mewn awdurdod lleol yng Nghymru i dderbyn Gwobr Nod Barcud Cyfranogiad Plant a Phobl Ifanc.

Dysgu Cymunedol Oedolion Torfaen i gyflwyno cwrs newydd ar rwystro a rheoli heintiad ar gyfer ymarferwyr triniaeth arbennig

Dysgu Cymunedol Oedolion Torfaen i gyflwyno cwrs newydd ar rwystro a rheoli heintiad ar gyfer ymarferwyr triniaeth arbennig
Disgrifiad
Rydym yn falch o gyhoeddi mai tîm Dysgu Cymunedol Oedolion Torfaen oedd y darparwr dysgu cyntaf yng Nghymru, a'r DU, i gofrestru i gyflwyno cwrs y Gymdeithas Frenhinol ar gyfer Iechyd Cyhoeddus ar Rwystro a Rheoli Heintiad mewn Triniaethau Arbennig ar gyfer Ymarferwyr (RSPH).
Dydd Iau 19 Rhagfyr 2019

Seremoni wobrwyo flynyddol yn dathlu Gwirfoddolwyr y Gwasanaeth Chwarae

Seremoni wobrwyo flynyddol yn dathlu Gwirfoddolwyr y Gwasanaeth Chwarae
Disgrifiad
Yr wythnos hon cynhaliwyd noson Wobrwyo flynyddol Gwirfoddolwyr y Gwasanaeth Chwarae yng Nghanolfan Byw Egnïol Pont-y-pŵl i ddathlu rhai o'r cyfraniadau allweddol y mae pobl ifanc ledled Torfaen yn eu gwneud i wireddu hawl pob plentyn i chwarae.
Dydd Gwener 6 Rhagfyr 2019

Cyfeillion 'Darllen i Mi', Llyfrgelloedd Torfaen yn dod â llawenydd i lawer

Cyfeillion 'Darllen i Mi', Llyfrgelloedd Torfaen yn dod â llawenydd i lawer
Disgrifiad
Torfaen Libraries 'Read To Me' companions are bringing comfort and joy to residents across Torfaen.
Dydd Gwener 29 Tachwedd 2019

Ysgol Gynradd Gymunedol Woodlands yn cael 'Rhagoriaeth' mewn adroddiad Arolygu diweddar gan Estyn

Ysgol Gynradd Gymunedol Woodlands yn cael 'Rhagoriaeth' mewn adroddiad Arolygu diweddar gan Estyn
Disgrifiad
Following an Estyn inspection in September 2019, Woodlands Community Primary School has scored 'excellent' in all five inspection categories, greatly improving on their positive inspection back in 2014.
Dydd Gwener 22 Tachwedd 2019

Gwasanaeth Chwarae Torfaen yn annog teuluoedd i chwarae yn yr awyr agored yr Hydref a'r Gaeaf hwn

Gwasanaeth Chwarae Torfaen yn annog teuluoedd i chwarae yn yr awyr agored yr Hydref a'r Gaeaf hwn
Disgrifiad
It is widely known that Torfaen Play Service offers a large range of play opportunities for children and young people across the county borough, seven days a week.
Dydd Mawrth 22 Hydref 2019

Dathlu Disgyblion Ymgyrch i Gyrraedd 95+

Dathlu Disgyblion Ymgyrch i Gyrraedd 95+
Disgrifiad
Today, Torfaen pupils have received certificates in the council chamber to celebrate their outstanding attendance in the last academic year.
Dydd Gwener 18 Hydref 2019

Cynhadledd Diogelu Pobl Ifanc

Disgrifiad
Heddiw (ddydd Gwener 18 Hydref), mae Bwrdd Diogelu Plant Gwent yn cynnal ei gynhadledd gyntaf i bobl ifanc yn y Celtic Manor Resort.
Dydd Mawrth 24 Medi 2019

Menter nofio newydd am ddim i gael pobl yn Nhorfaen i nofio

Menter nofio newydd am ddim i gael pobl yn Nhorfaen i nofio
Disgrifiad
Bydd Menter Nofio am Ddim diwygiedig, a ariennir gan Lywodraeth Cymru a'i chyflenwi gan Chwaraeon Cymru ar y cyd gydag Ymddiriedolaeth Hamdden Torfaen, yn cael ei chyflwyno mewn pyllau cyhoeddus ar draws Torfaen o Hydref 2019.
Dydd Iau 12 Medi 2019

Seremoni gosod carreg gopa yn cael ei chynnal ym Mharth Dysgu Torfaen

Seremoni gosod carreg gopa yn cael ei chynnal ym Mharth Dysgu Torfaen
Disgrifiad
Heddiw, (dydd Iau 12 Medi) cynhaliwyd seremoni gosod carreg gopa ar do Parth Dysgu Torfaen i nodi'r garreg filltir ddiweddaraf yn y datblygiad gwerth £24 miliwn.
Dydd Mawrth 10 Medi 2019

Bwrdd Gweithredol Dros Dro i Gymryd Lle Corff Llywodraethu

Disgrifiad
Yr wythnos hon, derbyniodd Cyngor Torfaen gymeradwyaeth Kirsty Williams, Gweinidog Addysg Llywodraeth Cymru i Fwrdd Gweithredol Dros Dro (BGDD) gymryd lle corff llywodraethu Ysgol Uwchradd Cwmbrân.

Seremoni gosod carreg gopa ym Mharth Dysgu Torfaen

Seremoni gosod carreg gopa ym Mharth Dysgu Torfaen
Disgrifiad
Bydd seremoni gosod carreg gopa yn cael ei chynnal ddydd Iau 12 Medi i nodi'r garreg filltir ddiweddaraf yn natblygiad Parth Dysgu Torfaen.
Dydd Gwener 6 Medi 2019

Llyfrgelloedd Torfaen am recriwtio cyfeillion darllen

Disgrifiad
Torfaen Libraries Shared Reading Service expands to offer a 'Read to Me' service to residents that are experiencing social isolation and loneliness in the borough.
Dydd Mercher 28 Awst 2019

Gwobrau Diwedd Cynlluniau Chwarae'r Haf 2019

Gwobrau Diwedd Cynlluniau Chwarae'r Haf 2019
Disgrifiad
Yr wythnos ddiwethaf (23/08/2019) daeth dros 300 o staff Gwasanaeth Chwarae Torfaen i Eglwys Victory yng Nghwmbrân i ddathlu'r flwyddyn fwyaf prysur erioed i gynlluniau chwarae.
Dydd Gwener 23 Awst 2019

Cannoedd o deuluoedd yn Nhorfaen yn elwa o'r Cynnig Gofal Plant

Disgrifiad
Mae'r Cynnig Gofal Plant i Gymru, a ariennir gan y llywodraeth, yn rhoi 30 awr yr wythnos o addysg blynyddoedd cynnar a gofal plant i rieni sy'n gweithio ac sydd â phlant tair a phedair oed yn Nhorfaen, am 48 wythnos y flwyddyn.

Oedolion yn dathlu llwyddiant TGAU

Disgrifiad
Mae oedolion ar draws Torfaen yn dathlu ar ôl canlyniadau anhygoel yn eu harholiadau TGAU a blwyddyn lwyddiannus o ddysgu gyda Dysgu Cymunedol i Oedolion Torfaen.
Dydd Iau 15 Awst 2019

Myfyrwyr Torfaen yn dathlu canlyniadau Lefel A

Disgrifiad
Dan y meincnod perfformiad cenedlaethol cynyddodd y trothwy lefel 3 o 92.3% i 94.4%
Dydd Iau 8 Awst 2019

Cynllun Chwarae Torfaen yn dosbarthu 3,000 o boteli y gellir eu hailddefnyddio

Cynllun Chwarae Torfaen yn dosbarthu 3,000 o boteli y gellir eu hailddefnyddio
Disgrifiad
This summer, Torfaen Play Service are doing their bit to help improve the local environment and reduce their carbon footprint by handing out 3,000 reusable drink bottles.
Dydd Iau 25 Gorffennaf 2019

Mae'r paratoadau ar gyfer Cynllun Chwarae'r Haf ar y gweill!

Mae'r paratoadau ar gyfer Cynllun Chwarae'r Haf ar y gweill!
Disgrifiad
Preparations are well underway for this year's summer play schemes!
Dydd Gwener 5 Gorffennaf 2019

Cynlluniau Chwarae Haf 2019

Cynlluniau Chwarae Haf 2019
Disgrifiad
Mae ystod o weithgareddau chwarae cyffrous am ddim yn cael eu darparu yr haf hwn ledled Torfaen...
Dydd Mercher 26 Mehefin 2019

Gwasanaeth Ieuenctid yn derbyn Nod Ansawdd

Gwasanaeth Ieuenctid yn derbyn Nod Ansawdd
Disgrifiad
Derbyniodd cynrychiolwyr Gwasanaeth Ieuenctid Torfaen y Nod Ansawdd Arian Heddiw am Waith Ieuenctid yng Nghymru...
Dydd Mawrth 25 Mehefin 2019

Hyb Llesiant a Gwaith Newydd i Lansio yn Llyfrgell Cwmbrân

Disgrifiad
Bydd Hyb Llesiant a Gwaith newydd sbon yn cael ei lansio ar ddydd Gwener 28 Mehefin yn Llyfrgell Cwmbrân o 10am tan 1pm.
Dydd Gwener 21 Mehefin 2019

Ysgolion Torfaen yn Dangos y Cerdyn Coch i Hiliaeth

Ysgolion Torfaen yn Dangos y Cerdyn Coch i Hiliaeth
Disgrifiad
Mae Cyngor Torfaen wedi ymuno â Dangoswch y Cerdyn Coch i Hiliaeth i ddarparu gweithdai gwrth-hiliaeth mewn ysgolion ar draws y Fwrdeistref.
Dydd Gwener 14 Mehefin 2019

Digon o hwyl gyda Gwasanaeth Ieuenctid Torfaen

Digon o hwyl gyda Gwasanaeth Ieuenctid Torfaen
Disgrifiad
Following on from last years success, this year Torfaen Youth Service have yet another action packed summers worth of activities and trips for young people in Torfaen to take part in.

Cyhoeddi adroddiad Estyn ar gyfer Ysgol Gyfun Gwynllyw

Disgrifiad
Rhoddodd arolwg diweddar gan Estyn, Arolygaeth Ei Mawrhydi ar gyfer Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru, ar Ysgol Gyfun Gwynllyw yn ystod Mai 2019, farn yr arolygaeth ar berfformiad presennol yr ysgol.
Dydd Mercher 5 Mehefin 2019

Mwy na 500 o blant yn cymryd rhan mewn cynlluniau chwarae hanner tymor

Mwy na 500 o blant yn cymryd rhan mewn cynlluniau chwarae hanner tymor
Disgrifiad
During the half term period more than 500 children took part in Torfaen's open access playschemes.
Dydd Gwener 31 Mai 2019

Ydych chi'n barod ar gyfer Ras 10k Mic Morris?

Ydych chi'n barod ar gyfer Ras 10k Mic Morris?
Disgrifiad
Eleni, bydd ras ffordd 10k flynyddol Mic Morris Torfaen yn cael ei chynnal ddydd Sul 14 Gorffennaf, 2019.
Dydd Iau 30 Mai 2019

Gwirfoddoli'n arwain at lwyddiant swyddi yn y sector gofal

Gwirfoddoli'n arwain at lwyddiant swyddi yn y sector gofal
Disgrifiad
Gwirfoddoli'n arwain at lwyddiant swyddi yn y sector gofal
Dydd Gwener 24 Mai 2019

Gwasanaeth Ieuenctid Torfaen a gwirfoddolwyr yn cael eu henwebu am wobr genedlaethol

Gwasanaeth Ieuenctid Torfaen a gwirfoddolwyr yn cael eu henwebu am wobr genedlaethol
Disgrifiad
Mae Gwasanaeth Ieuenctid Torfaen wedi ei enwebu i fynychu'r Gwobrau Rhagoriaeth mewn Gwaith Ieuenctid yng Nghonwy, Cymru ar 28 Mehefin 2019.

Hwyl hanner tymor gyda Gwasanaeth Chwarae Torfaen

Hwyl hanner tymor gyda Gwasanaeth Chwarae Torfaen
Disgrifiad
Torfaen Play Service will be providing a range of free activities during the half term period.
Dydd Mercher 15 Mai 2019

Anelu am 95+

Anelu am 95+
Disgrifiad
Derbyniodd disgyblion o Dorfaen dystysgrifau yn siambr y cyngor i ddathlu eu presenoldeb anhygoel yn ystod y flwyddyn academaidd ddiwethaf.
Dydd Gwener 3 Mai 2019

Gwella llwybrau mwy diogel i chwarae

Gwella llwybrau mwy diogel i chwarae
Disgrifiad
Mae Gwasanaeth Chwarae Torfaen a gwirfoddolwyr lleol yn gweithio'n galed i gefnogi prosiect sy'n helpu i wella llwybrau mwy diogel o amgylch y gymuned.
Dydd Iau 2 Mai 2019

Seremoni yn Agor Ysgol Gynradd Gymunedol Penygarn yn Swyddogol

Seremoni yn Agor Ysgol Gynradd Gymunedol Penygarn yn Swyddogol
Disgrifiad
Ddoe (Dydd Mercher 1af Mai), agorodd Gweinidog Addysg Llywodraeth Cymru Kirsty Williams AC, Ysgol Gynradd Gymunedol Penygarn, sydd wedi ei hailwampio a'i hymestyn, yn swyddogol.
Dydd Iau 4 Ebrill 2019

Heddlu Bach 'ar eu rhawd' yn ysgol Gynradd Nant Celyn

Heddlu Bach 'ar eu rhawd' yn ysgol Gynradd Nant Celyn
Disgrifiad
Mae 20 o ddisgyblion o Ysgol Gynradd Nant Celyn yn cael effaith bositif yn yr ysgol yn eu rôl fel Heddlu Bach.
Dydd Mercher 27 Mawrth 2019

Dod yn ofalwr plant cofrestredig yn Nhorfaen

Dod yn ofalwr plant cofrestredig yn Nhorfaen
Disgrifiad
There are currently 46 registered childminders in Torfaen and there is potential for this to increase.
Dydd Gwener 8 Mawrth 2019

Llwyddiant cynllun Prentisiaeth Ieuenctid Torfaen

Llwyddiant cynllun Prentisiaeth Ieuenctid Torfaen
Disgrifiad
Thannaya Lewis, 18 oed, Josh Legge, 17 oed, Libby Martin, 20 oed a Carla O brien, 17 oed, yw'r bobl ifanc diweddaraf i gwblhau rhaglen brentisiaeth Gwasanaethau Ieuenctid Torfaen, a byddant yn cymryd eu camau nesaf i addysg uwch ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd eleni.
Dydd Mawrth 5 Mawrth 2019

Menter lles newydd wedi'i anelu at deuluoedd yn cael ei lansio yn Nhorfaen

Disgrifiad
Mae Gwasanaeth Chwarae Torfaen yn gweithio mewn partneriaeth ag Adran Datblygu Chwaraeon Torfaen a Theuluoedd yn Gyntaf i gyflwyno cyfres o sesiynau iechyd a lles i deuluoedd yn Nhorfaen.
Dydd Gwener 1 Mawrth 2019

Hwyl yn yr haul

Hwyl yn yr haul
Disgrifiad
Over the half term period, Torfaen Play Service provided a wide range of free play related activities for children and young people.
Dydd Iau 21 Chwefror 2019

Cynlluniau canolfan gelf ar gyfer cyn-ysgol yn cael eu cymeradwyo

Disgrifiad
Mae cynlluniau i drawsnewid hen adeilad Ysgol Gynradd Victoria i greu canolfan celfyddydau cymunedol a hwb ar gyfer rhaglen gydweithredu gwasanaethau plant wedi cael eu cymeradwyo gan gynghorwyr.
Dydd Llun 18 Chwefror 2019

Gwnewch wahaniaeth, gwirfoddolwch gyda Gwasanaeth Chwarae Torfaen

Gwnewch wahaniaeth, gwirfoddolwch gyda Gwasanaeth Chwarae Torfaen
Disgrifiad
Torfaen Play and Short Break Service is now recruiting new Play Volunteers and Play Helpers for Summer Play schemes in both Torfaen and Monmouthshire.
Dydd Mawrth 12 Chwefror 2019

Pobl ifanc yn cael eu hannog i fod yn greadigol gyda chyllid 'Tyfu'n Wyllt'

Disgrifiad
Mae pobl ifanc rhwng 14 a 25 mlwydd oed ar draws y wlad yn cael y cyfle i ymgeisio am £500 i arwain prosiect sy'n dathlu blodau gwyllt a ffyngau brodorol y DU mewn ffyrdd diddorol a chyffrous.
Dydd Mawrth 15 Ionawr 2019

Mae angen eich barn am y cynigion i ad-drefnu Ysgol Gyfun Gwynllyw

Disgrifiad
Ddydd Llun 14 Ionawr, fe gychwynnodd Cyngor Torfaen ymgynghoriad statudol ar y cynigion i ymestyn ystod oedran disgyblion yn Ysgol Gyfun Gwynllyw.
Dydd Mercher 9 Ionawr 2019

Sesiynau newydd Chwarae Torfaen yn llwyddiant yn y Flwyddyn Newydd

Sesiynau newydd Chwarae Torfaen yn llwyddiant yn y Flwyddyn Newydd
Disgrifiad
Dechreuodd Gwasanaeth Chwarae Torfaen 2019 trwy wneud yr hyn maen nhw'n ei wneud orau, sef cynnig sesiynau chwarae a chefnogaeth am ddim i blant ar draws Torfaen.
Dydd Gwener 7 Rhagfyr 2018

'Gwobrau'r Gwasanaeth Chwarae yn llwyddiant mawr'

'Gwobrau'r Gwasanaeth Chwarae yn llwyddiant mawr'
Disgrifiad
This week, Torfaen Play Service hosted their annual Volunteer Awards evening to celebrate the work of nearly 200 volunteers this year, delivering community play provision across the borough
Dydd Llun 3 Rhagfyr 2018

Cydnabod gwelliannau ysgol ond galw am fesurau arbennig

Cydnabod gwelliannau ysgol ond galw am fesurau arbennig
Disgrifiad
Heddiw (3 Rhagfyr), cyhoeddwyd adroddiad monitro gan Estyn, Arolygiaeth Ei Mawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru, ar Ysgol Uwchradd Cwmbrân sy'n ei rhoi dan fesurau arbennig.
Dydd Mercher 28 Tachwedd 2018

Gwasanaeth Chwarae Torfaen – Seremoni Wobrwyo Gwirfoddolwyr 2018

Gwasanaeth Chwarae Torfaen – Seremoni Wobrwyo Gwirfoddolwyr 2018
Disgrifiad
Ar ddydd Llun 3 Rhagfyr bydd pobl ifanc o ar draws Torfaen yn dathlu blwyddyn lwyddiannus arall o gefnogi lleoliadau chwarae cymunedol yn Nhorfaen yn Seremoni Wobrwyo Gwirfoddolwyr Chwarae eleni.
Dydd Iau 22 Tachwedd 2018

Canlyniadau gorau i blant sipsiwn a theithwyr

Canlyniadau gorau i blant sipsiwn a theithwyr
Disgrifiad
Mae mwy nag erioed o blant sipsiwn a theithwyr yn Nhorfaen yn ennill sgiliau a chymwysterau newydd, diolch i lwyddiant Gwasanaeth Addysg Sipsiwn a Theithwyr y fwrdeistref.
Dydd Llun 19 Tachwedd 2018

Y dywarchen gyntaf yn cael ei thorri ym Mharth Dysgu Torfaen I'w ryddhau ar unwaith

Disgrifiad
Heddiw, (dydd Llun, Tachwedd 19), torrodd Cyngor Torfaen a Choleg Gwent y dywarchen gyntaf yn swyddogol ar gyfer canolfan ddysgu ôl-16 newydd Torfaen i nodi dechrau cyfnod newydd mewn addysg ar gyfer Torfaen.
Dydd Iau 15 Tachwedd 2018

Ysgol Gynradd Crownbridge yn talu teyrnged i filwyr meirw'r Rhyfel Mawr

Ysgol Gynradd Crownbridge yn talu teyrnged i filwyr meirw'r Rhyfel Mawr
Disgrifiad
Y bore yma, ymunodd cyn-filwyr o Dorfaen gyda disgyblion a staff Ysgol Crownbridge ar gyfer gwasanaeth i goffáu canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf
Dydd Mercher 14 Tachwedd 2018

Disgyblion sipsiwn a theithwyr Torfaen yn codi £800 ar gyfer Apêl y Pabi

Disgyblion sipsiwn a theithwyr Torfaen yn codi £800 ar gyfer Apêl y Pabi
Disgrifiad
Mae disgyblion Sipsiwn a Theithwyr o Ysgol Gorllewin Mynwy wedi codi £800 ar gyfer Lleng Brydeinig Frenhinol Blaenafon trwy ddylunio a gwerthu eu pabïau eu hunain.
Dydd Gwener 9 Tachwedd 2018

Ysgol Sy'n Ystyriol o Ddementia yn diddanu trigolion Cartref Gofal Tŷ Gwyn

Disgrifiad
Yn ddiweddar, mae disgyblion o gôr Ysgol Gynradd Greenmeadow wedi ymweld â Chartref Tŷ Gwyn yng Nghwmbrân fel rhan o'u hymrwymiad i fod yn Ysgol Sy'n Ystyriol o Ddementia.
Dydd Gwener 12 Hydref 2018

Prentisiaeth ieuenctid yn rhoi Conor ar y trywydd iawn

Prentisiaeth ieuenctid yn rhoi Conor ar y trywydd iawn
Disgrifiad
Mae Gwasanaeth Ieuenctid Tor-faen yn gweithio gyda phobl ifanc ar draws Torfaen i'w cefnogi tuag at ddyfodol ffyniannus fel Gweithwyr Ieuenctid cymwys. Conor Smith yw'r gweithiwr ieuenctid prentis diweddaraf i gymryd hyn.
Dydd Iau 4 Hydref 2018

Amser chwarae i deuluoedd Torfaen

Amser chwarae i deuluoedd Torfaen
Disgrifiad
Mae mwy na 200 o deuluoedd yn mynychu sesiynau 'Teulu a Chwarae' Gwasanaeth Chwarae Torfaen ledled y fwrdeistref, gyda chwe sesiwn yn cael eu cynnig bob wythnos.
Dydd Mawrth 2 Hydref 2018

Derbyniadau meithrinfa ar gyfer 2019

Derbyniadau meithrinfa ar gyfer 2019
Disgrifiad
Y dyddiad cau ar gyfer rownd dderbyn Meithrin 2019 yw'r dydd Gwener yma, 5ed Hydref
Dydd Mercher 26 Medi 2018

Penygarn Primary will be closed on 27/09/2018

Disgrifiad
Penygarn Primary will be closed to all pupils tomorrow (Thursday) 27th of September.
Dydd Gwener 21 Medi 2018

Disgyblion o Gwmbrân yn trefnu cynhadledd iechyd a hapusrwydd cyntaf 'gan blant, i blant'

Disgyblion o Gwmbrân yn trefnu cynhadledd iechyd a hapusrwydd cyntaf 'gan blant, i blant'
Disgrifiad
Daeth dros 175 o blant i'r gynhadledd iechyd a hapusrwydd gyntaf a drefnwyd gan blant i blant yn Ysgol Gynradd Blenheim Road ar ddydd Gwener.

Ysgol Gynradd Greenmeadow yn derbyn Gwobr Cyfeillion Dementia gan Gymdeithas Alzheimer.

Ysgol Gynradd Greenmeadow yn derbyn Gwobr Cyfeillion Dementia gan Gymdeithas Alzheimer.
Disgrifiad
Mae mwy na 200 o ddisgyblion a staff Ysgol Gynradd Greenmeadow wedi cwblhau hyfforddiant ymwybyddiaeth Cymdeithas Alzheimer ac wedi dod yn Gyfeillion Dementia trwy ddysgu sut beth yw bywyd i bobl sy'n byw gyda'r cyflwr.
Dydd Mercher 19 Medi 2018

Cyhoeddi arian ar gyfer addysg Gymraeg yn Nhorfaen

Cyhoeddi arian ar gyfer addysg Gymraeg yn Nhorfaen
Disgrifiad
Heddiw (19.09.18), ymwelodd y Gweinidog ar gyfer yr Iaith Gymraeg a Dysgu Gydol Oes, Eluned Morgan AC, ag Ysgol Gyfun Gwynllyw i gyhoeddi dyraniad cyllid cyfalaf i roi hwb i addysg drwy gyfrwng y Gymraeg ledled Cymru.
Dydd Mercher 5 Medi 2018

Gofal plant wedi'i ariannu'n llawn yn cael ei lansio yn Nhorfaen

Gofal plant wedi'i ariannu'n llawn yn cael ei lansio yn Nhorfaen
Disgrifiad
Yr wythnos hon, mae Cyngor Torfaen ar y cyd â Chyngor Blaenau Gwent yn cyflwyno Cynnig Gofal Plant newydd Llywodraeth Cymru ar gyfer plant tair a phedair oed yn Nhorfaen.
Dydd Gwener 17 Awst 2018

Myfyrwyr Torfaen yn dathlu cyflawniadau Lefel A

Myfyrwyr Torfaen yn dathlu cyflawniadau Lefel A
Disgrifiad
Ym meincnod perfformiad cenedlaethol Lefel A, A* - E, llwyddodd 98.2% o ddisgyblion Torfaen i ennill graddau A* i E sydd yn gynnydd o gymharu â 97.1% y llynedd a bron i 1% yn uwch na'r cyfartaledd yng Nghymru.
Dydd Mawrth 7 Awst 2018

Prentisiaid Ieuenctid yn gosod golygfeydd ar y Brifysgol

Prentisiaid Ieuenctid yn gosod golygfeydd ar y Brifysgol
Disgrifiad
Olivia Williams 19 o Bont-y-pŵl, Lily Skyrme 21 o Flaenafon a Ellis Dalling 18 o Gwmbrân, yw'r garfan ddiweddaraf i gwblhau'r rhaglen a byddant yn cychwyn ar gwrs gradd ym mis Medi.
Dydd Mawrth 31 Gorffennaf 2018

Diwrnod Chwarae Cenedlaethol 2018

Disgrifiad
Mae dydd Mercher 1af Awst yn Ddiwrnod Chwarae Cenedlaethol ac mae safleoedd cynlluniau chwarae ledled Torfaen yn dathlu mewn steil!
Dydd Iau 5 Gorffennaf 2018

Adran Gelf Alban Sant yn dangos gwaith TGAU, Safon UG a Safon Uwch disgyblion mewn arddangosfa diwedd blwyddyn!

Adran Gelf Alban Sant yn dangos gwaith TGAU, Safon UG a Safon Uwch disgyblion mewn arddangosfa diwedd blwyddyn!
Disgrifiad
Mae'r adran Gelf yn Ysgol Uwchradd Gatholig Sant Alban yn gwahodd y cyhoedd i fynychu arddangosfa diwedd blwyddyn a fydd yn arddangos y gwaith a gynhyrchwyd gan artistiaid ifanc uchelgeisiol yr ysgol.
Dydd Mercher 27 Mehefin 2018

Disgyblion Garnteg yn syfrdanu'r beirniaid mewn cystadleuaeth busnes genedlaethol

Disgyblion Garnteg yn syfrdanu'r beirniaid mewn cystadleuaeth busnes genedlaethol
Disgrifiad
Mae plant o Ysgol Gynradd Garnteg wedi cyrraedd rownd nesaf cystadleuaeth genedlaethol sy'n anelu i ddod o hyd i'r disgybl busnes ifanc mwyaf addawol yng Nghymru, a meithrin ac annog y disgybl hwnnw.
Dydd Iau 21 Mehefin 2018

Bloc dysgu newydd yn agor ar ôl tân

Disgrifiad
Ysgol wedi ei heffeithio gan dân yn dathlu agor bloc dysgu £3.7m newydd
Dydd Mawrth 19 Mehefin 2018

Gofal Plant wedi ei Ariannu'n Llawn o Fedi 2018

Gofal Plant wedi ei Ariannu'n Llawn o Fedi 2018
Disgrifiad
O Fedi ymlaen, Cyngor Torfaen fydd yr awdurdod lleol diweddaraf yng Nghymru i gyflwyno Cynnig Gofal Plant Llywodraeth Cymru ar gyfer plant tair a phedair blwydd oed.
Arddangos 1 i 100 o 241
Blaenorol 1 2 3 Nesaf