Addysg a Dysgu

Dydd Gwener 22 Medi 2023

Llyfrgelloedd yn taro'r nod

Llyfrgelloedd yn taro'r nod
Disgrifiad
Mae nifer y bobl a ddefnyddiodd y llyfrgelloedd yng Ngwasanaeth Llyfrgell Torfaen yr haf hwn wedi cynyddu o gymharu â'r llynedd.

Gwobr ysgolion iach

Gwobr ysgolion iach
Disgrifiad
Ysgol gynradd ym Mhont-y-pŵl yw'r ysgol ddiweddaraf i ennill Gwobr Ansawdd Genedlaethol Ysgolion Iach.
Dydd Llun 18 Medi 2023

Enwebu podlediad ysgol am wobr

Disgrifiad
Mae podlediad ysgol sy'n cynnwys sêr o Gymru wedi cael ei enwebu am wobr.
Dydd Gwener 15 Medi 2023

Llwyddiant ysgubol mewn seremoni wobrwyo

Disgrifiad
Mae Tîm Glanhau Ysgolion Torfaen wedi cael ei goroni'n enillydd gwobr genedlaethol mewn seremoni arbennig yr wythnos hon...

Datglowch eich potensial yn ystod Wythnos Addysg Oedolion

Disgrifiad
I ddathlu Wythnos Addysg Oedolion 2023, mae Dysgu Oedolion yn y Gymuned Torfaen wedi cyhoeddi cyfres gyffrous o sesiynau blasu rhad ac am ddim ymhob un o'u canolfannau.
Dydd Iau 14 Medi 2023

Ydych chi'n ystyried addysg Gymraeg i'ch plant?

Ydych chi'n ystyried addysg Gymraeg i'ch plant?
Disgrifiad
Yr wythnos nesaf, bydd y tîm sy'n cefnogi addysg blynyddoedd cynnar yn cynnal Digwyddiad Cymraeg yn Theatr Congress i helpu pobl i ddeall yr opsiynau sydd ar gael.

Adnewyddu ceginau ar gyfer tymor newydd.

Adnewyddu ceginau ar gyfer tymor newydd.
Disgrifiad
Mae cyfleusterau arlwyo mewn ysgolion cynradd wedi cael eu gwella dros yr haf, diolch i fuddsoddiad o £1.7 miliwn gan Lywodraeth Cymru fel rhan o gyflwyno cynllun Prydiau Ysgol am Ddim i Bawb.
Dydd Mercher 13 Medi 2023

Ysgol yn dathlu carreg filltir

Ysgol yn dathlu carreg filltir
Disgrifiad
Mae trefniadau'n mynd rhagddynt i ddathlu cyfnod yn hanes un o'r ysgolion cyfun hynaf yn Nhorfaen.
Dydd Gwener 8 Medi 2023

Disgyblion yn dychwelyd i ysgol ar ei newydd wedd

Disgrifiad
Daeth dros fil o ddisgyblion yn ôl i Ysgol Uwchradd Cwmbrân ar ei newydd wedd yr wythnos hon.

Pobl ifanc yn hau hadau llwyddiant

Pobl ifanc yn hau hadau llwyddiant
Disgrifiad
Mae grŵp o bobl ifanc wedi cael llwyddiant trwy eu gallu garddio trwy ennill gwobr amaethyddol, ar ôl cymryd rhan yng nghynllun 'Ysbrydoli i Dyfu' Cyngor Torfaen.

Datganiad ar Goncrit Awyredig Awtoclafiedig Cyfnerth (RAAC)

Disgrifiad
Mae'r cyngor yn trin hyn fel blaenoriaeth ac mae eisoes wedi cwblhau adolygiad cychwynnol o'n hadeiladau addysg er mwyn gweld safleoedd ble gall fod RAAC wedi cael ei ddefnyddio
Dydd Mawrth 5 Medi 2023

Chwilio am wirfoddolwyr i helpu ysgolion i ffynnu

Chwilio am wirfoddolwyr i helpu ysgolion i ffynnu
Disgrifiad
Mae yna chwilio am wirfoddolwyr i helpu ysgolion Torfaen i ffynnu trwy fod yn llywodraethwyr ysgolion.
Dydd Gwener 25 Awst 2023

Llwyddiant TGAU i oedolion

Disgrifiad
It wasn't just school pupils celebrating GCSE success this week - more than 50 adult learners also collected their results.
Dydd Iau 24 Awst 2023

Disgyblion yn dathlu llwyddiant TGAU

Disgyblion yn dathlu llwyddiant TGAU
Disgrifiad
Casglodd miloedd o ddisgyblion Blwyddyn 10 a Blwyddyn 11 ganlyniadau eu harholiadau heddiw.

Gwasanaeth Chwarae'n rhoi cannoedd o flychau bwyd

Disgrifiad
Mae teuluoedd plant a aeth i wersylloedd Bwyd a Hwyl Cyngor Torfaen dros yr haf wedi cael blychau bwyd yn cynnwys amrywiaeth o eitemau hanfodol.
Dydd Iau 17 Awst 2023

Myfyrwyr Gwynllyw yn cael eu dewis cyntaf

Disgrifiad
Mae myfyrwyr Lefel A Ysgol Gymraeg Gwynllyw yn dathlu wedi i bob ohonynt sicrhau lle yn y brifysgol o'u dewis.
Dydd Gwener 11 Awst 2023

Mwy o blant i elwa o Brydiau Ysgol am Ddim

Mwy o blant i elwa o Brydiau Ysgol am Ddim
Disgrifiad
O Fedi ymlaen, bydd 4,000 o blant ysgol gynradd yn Nhorfaen yn gallu derbyn Pryd Ysgol Gynradd i Bawb am ddim.

Agor Grant Cydlyniant Cymunedol

Agor Grant Cydlyniant Cymunedol
Disgrifiad
Mae grant sy'n anelu at ariannu prosiectau sy'n dod â chymunedau ynghyd, wedi agor.
Dydd Iau 27 Gorffennaf 2023

Llyfryn newydd yn cynnig byd o gyfleoedd dysgu

Llyfryn newydd yn cynnig byd o gyfleoedd dysgu
Disgrifiad
Mae Dysgu Cymunedol i Oedolion Torfaen newydd lansio eu llyfryn newydd ar gyfer 2023/24, gyda mwy na 100 o gyrsiau i ddewis ohonynt.

Cynnydd mewn cyfraddau presenoldeb mewn ysgolion ar gyfartaledd

Disgrifiad
Mae cyfartaledd cyfraddau presenoldeb mewn ysgolion cynradd ac uwchradd yn y fwrdeistref wedi gwella dros y flwyddyn academaidd ddiwethaf, yn ôl data cychwynnol.

Taliad Costau Byw Gwyliau'r Haf

Taliad Costau Byw Gwyliau'r Haf
Disgrifiad
Bydd rhieni a gofalwyr disgyblion sy'n gymwys i gael Prydau Ysgol am Ddim yn derbyn taliad o £50 y plentyn yn awtomatig o'r wythnos nesaf ymlaen.
Dydd Gwener 21 Gorffennaf 2023

Ysgol yn dathlu llwyddiant presenoldeb

Ysgol yn dathlu llwyddiant presenoldeb
Disgrifiad
Mae ysgol gynradd wedi gweld gostyngiad sylweddol yn nifer y disgyblion sy'n cael eu hystyried yn absennol yn barhaus.
Dydd Iau 20 Gorffennaf 2023

Canmol ysgol uwchradd am gefnogi addysg a lles

Disgrifiad
Mae ysgol uwchradd wedi cael ei chanmol am greu amgylchedd gofalgar a chynhwysol sy'n cefnogi addysg a lles ei disgyblion.
Dydd Mawrth 18 Gorffennaf 2023

Haf o Hwyl gyda Chwarae Torfaen

Haf o Hwyl gyda Chwarae Torfaen
Disgrifiad
Mae cannoedd o weithwyr chwarae a gwirfoddolwyr yn paratoi ar gyfer rhaglen lawn o hwyl i blant dros wyliau'r haf.
Dydd Gwener 7 Gorffennaf 2023

Disgyblion yn galw am aer glanach

Disgrifiad
Mae dros 100 o ddisgyblion o ysgol yng Nghwmbrân wedi ymgyrchu i'r Senedd gyflwyno Bil Aer Glân yng Nghymru.
Dydd Mercher 5 Gorffennaf 2023

Disgyblion cyntaf yn gadael Carreg Lam

Disgyblion cyntaf yn gadael Carreg Lam
Disgrifiad
Heddiw, mae'r disgyblion cyntaf o Uned Drochi Iaith Gymraeg newydd Torfaen – Carreg Lam, wedi graddio

Arolygwyr Estyn yn tynnu sylw at welliannau mewn arweinyddiaeth

Disgrifiad
Yn ystod mis Mehefin, fe fu arolygwyr Estyn yn ymweld â chyngor Torfaen er mwyn cynnal ymweliad monitro 'peilot' i ddilyn ymlaen ar yr arolygiad craidd a gynhaliwyd fis Mawrth 2022
Dydd Iau 29 Mehefin 2023

Cannoedd yn dathlu Wythnos Gwaith Ieuenctid

Cannoedd yn dathlu Wythnos Gwaith Ieuenctid
Disgrifiad
Mae dros 500 o bobl ifanc wedi cymryd rhan mewn wythnos llawn hwyl o weithgareddau, fel rhan o Wythnos Genedlaethol Gwaith Ieuenctid.

Diwrnod Agored Dysgu Oedolion yn y Gymuned

Diwrnod Agored Dysgu Oedolion yn y Gymuned
Disgrifiad
Ydych chi'n ystyried dechrau gyrfa mewn iechyd a gofal cymdeithasol neu addysg?
Dydd Mawrth 27 Mehefin 2023

Gwobr yn rhodd i Baralympiad

Disgrifiad
Mae pennaeth gwasanaeth sy'n cefnogi plant â nam ar eu golwg gyda'u haddysg ar draws ardal Gwent, wedi ennill gwobr genedlaethol.
Dydd Gwener 23 Mehefin 2023

Gŵyl Hwyl Haf Torfaen

Disgrifiad
Gall miloedd o blant a phobl ifanc ledled Torfaen gael cyfnod o wyliau haf yn llawn gweithgareddau, digwyddiadau a theithiau cyffrous.

Disgyblion am y cynta' i rownd derfynol cystadleuaeth Ff1

Disgrifiad
Bydd disgyblion o ysgol ym Mhont-y-pŵl yn cynrychioli Cymru yn rownd derfynol cystadleuaeth ar gyfer y Deyrnas Unedig gyfan, i ddylunio car rasio Fformiwla Un model, a'i yrru.

Enwebu tîm arlwyo ysgolion am wobr arloesi

Disgrifiad
Mae tua thraean o'r holl fwyd sy'n cael ei gynhyrchu ar gyfer pobl yn cyfrannu tua 8 y cant o allyriadau nwyon tŷ gwydr y byd...
Dydd Iau 22 Mehefin 2023

Sialens Ddarllen yr Haf 2023

Sialens Ddarllen yr Haf 2023
Disgrifiad
Mae Sialens Ddarllen yr Haf - 'Ar Eich Marciau, Darllenwch!' – yn cychwyn ym mis Gorffennaf yn llyfrgelloedd Torfaen!
Dydd Mawrth 20 Mehefin 2023

Disgyblion yn helpu i ail-frandio ysgol

Disgyblion yn helpu i ail-frandio ysgol
Disgrifiad
Mae disgyblion mewn ysgol uwchradd yng Nghwmbrân wedi dyfeisio arwyddair a bathodyn newydd ar gyfer eu hysgol.
Dydd Gwener 16 Mehefin 2023

Ysgol uwchradd yn Nhorfaen yn croesawu'r Wythnos Werdd Fawr

Disgrifiad
Mae disgyblion ysgol ym Mhont-y-pŵl wedi troi eu hysgol yn werdd fel rhan o'r Wythnos Fawr Werdd...

Dychwelyd yn gynnil i'r ysgol

Disgrifiad
Gydag wythnosau yn unig i fynd tan ddiwedd y flwyddyn academaidd, efallai bod rhieni'n pryderu eisoes am gost prynu gwisg ysgol newydd ar gyfer tymor yr hydref.
Dydd Iau 15 Mehefin 2023

Ysgol yn arloesi i leihau absenoldebau anawdurdodedig

Ysgol yn arloesi i leihau absenoldebau anawdurdodedig
Disgrifiad
Mae ysgol yn Nhorfaen wedi gweld cynnydd ym mhresenoldeb ei disgyblion diolch i'w hagwedd arloesol at addysg.
Dydd Gwener 9 Mehefin 2023

Arolygwyr yn canmol ysgol ofalgar

Disgrifiad
Mae staff mewn ysgol gynradd yng Nghwmbrân wedi cael eu canmol am roi lles disgyblion wrth galon yr ysgol.
Dydd Mercher 7 Mehefin 2023

Lleoliad gofal plant cyfrwng Cymraeg yn agor

Lleoliad gofal plant cyfrwng Cymraeg yn agor
Disgrifiad
Mae Cyngor Torfaen yn falch o fedru cyhoeddi agor lleoliad gofal plant cyfrwng Cymraeg newydd ym Mhont-y-pŵl.
Dydd Mawrth 6 Mehefin 2023

Hwyl yn haul hanner tymor

Hwyl yn haul hanner tymor
Disgrifiad
Mae dros 900 o blant wedi cymryd rhan mewn wythnos llawn hwyl a chwarae'r hanner tymor yma, diolch i Wasanaeth Chwarae Torfaen.
Dydd Gwener 26 Mai 2023

Cymorth gofal plant yn cyrraedd mwy o deuluoedd

Cymorth gofal plant yn cyrraedd mwy o deuluoedd
Disgrifiad
Bydd ehangu sylweddol yn y ddarpariaeth gofal plant yn Nhorfaen o fudd i fwy o deuluoedd, wrth i fwy o ardaloedd Dechrau'n Deg gael eu cyflwyno ar draws y fwrdeistref.
Dydd Iau 25 Mai 2023

Cae newydd â llifoleuadau yng ngogledd Torfaen

Disgrifiad
Mae cynllun i adeiladu cae chwarae pob tywydd cymunedol newydd gyda llifoleuadau ar gyfer gogledd y fwrdeistref wedi derbyn y golau gwyrdd
Dydd Gwener 19 Mai 2023

Estyn yn canmol ysgol gynradd

Estyn yn canmol ysgol gynradd
Disgrifiad
Mae ysgol gynradd yng Nghwmbrân wedi derbyn adroddiad eithriadol gan arolygwyr Estyn.
Dydd Iau 18 Mai 2023

Llwybr newydd yn helpu disgyblion i gerdded i'r ysgol yn ddiogel

Llwybr newydd yn helpu disgyblion i gerdded i'r ysgol yn ddiogel
Disgrifiad
Mae disgyblion a rhieni'n dweud bod llwybr troed newydd i Ysgol Gynradd Gymunedol Llantarnam wedi trawsnewid eu teithiau i'r ysgol.
Dydd Mercher 17 Mai 2023

Disgyblion â rhan lesol yn yr ysgol

Disgrifiad
Mae staff Ysgol Gynradd Cwmffrwdoer yn cynnig cyfle i ddisgyblion i ymuno â bws cerdded yr wythnos hon, yn rhan o #WythnosCerddedI'rYsgol.
Dydd Llun 15 Mai 2023

Wythnos Gyntaf Cerdded i'r Meithrin

Disgrifiad
Mae ysgolion meithrin, cylchoedd chwarae a gwarchodwyr plant yn cael eu hannog i gymryd rhan am Wythnos gyntaf Cerdded i'r Meithrin Cyngor Torfaen.
Dydd Gwener 12 Mai 2023

Disgyblion yn anelu am y 95

Disgrifiad
Mae disgyblion Ysgol Gynradd Gymunedol Llantarnam yn anelu at gyrraedd presenoldeb o 95 y cant unwaith eto.
Dydd Llun 8 Mai 2023

Ysgol yn gwobrwyo presenoldeb

Ysgol yn gwobrwyo presenoldeb
Disgrifiad
Mae ysgol uwchradd yn Nhorfaen wedi lansio menter newydd sy'n gwobrwyo presenoldeb da mewn ymdrech i leihau absenoldebau anawdurdodedig
Dydd Mercher 3 Mai 2023

Disgyblion yn rhoi tro ar brydiau'n seiliedig ar blanhigion

Disgyblion yn rhoi tro ar brydiau'n seiliedig ar blanhigion
Disgrifiad
Mae disgyblion yn Ysgol Gymraeg Gwynllyw wedi rhoi tro a brydiau newydd yn seiliedig ar blanhigion.
Dydd Iau 27 Ebrill 2023

Ysgol yn ennill gwobr am ffilm ddigidol

Ysgol yn ennill gwobr am ffilm ddigidol
Disgrifiad
Mae tîm o ddisgyblion ysgol gynradd ym Mhont-y-pŵl wedi dod yn drydydd mewn cystadleuaeth genedlaethol i gynhyrchu fideo i hyrwyddo diogelwch ar y rhyngrwyd.

Paratowch at eich cwrs TGAU gyda Dysgu Oedolion yn y Gymuned Torfaen

Paratowch at eich cwrs TGAU gyda Dysgu Oedolion yn y Gymuned Torfaen
Disgrifiad
Ydych chi'n ystyried cofrestru i wneud cwrs TGAU fis Medi hyn?
Dydd Llun 24 Ebrill 2023

Disgyblion yn cael cefnogaeth sêr o Gymru ar gyfer podlediad newydd

Disgrifiad
Mae myfyrwyr o Ysgol Gyfun Croesyceiliog wedi bod yn cyfweld â sêr o Gymru ar gyfer podlediad newydd yr ysgol.
Dydd Iau 20 Ebrill 2023

Canolfan Gymraeg newydd yn agor

Canolfan Gymraeg newydd yn agor
Disgrifiad
Mae canolfan arbenigol wedi agor yr wythnos yma i blant sydd am drosglwyddo o addysg gynradd gyfrwng Saesneg i addysg gyfrwng Cymraeg.
Dydd Mercher 19 Ebrill 2023

Noson Llyfrau'r Byd

Noson Llyfrau'r Byd
Disgrifiad
Yn dilyn Noson Llyfrau'r Byd eleni, bydd Dysgu Cymunedol i Oedolion Torfaen yn cynnig nifer cyfyngedig o lyfrau am ddim i'w casglu o'u canolfannau yn ystod oriau agor arferol.
Dydd Llun 17 Ebrill 2023

Disgyblion yn serennu yn eu ffilm eu hunain

Disgyblion yn serennu yn eu ffilm eu hunain
Disgrifiad
Mae disgyblion ac athrawon o Ysgol Gynradd Padre Pio wedi ffilmio fideo sy'n dathlu rhai o'r rhesymau y maen nhw wrth eu bodd yn mynd i'r ysgol.
Dydd Iau 6 Ebrill 2023

Cannoedd yn cymryd rhan yn hwyl y Pasg

Disgrifiad
Mae mwy na 850 o blant wedi cymryd rhan mewn wythnos o hwyl y Pasg, diolch i Wasanaeth Chwarae Cyngor Torfaen.
Dydd Gwener 31 Mawrth 2023

Ysgolion yn gweld lleihad yn nifer y disgyblion sy'n absennol yn gyson

Disgrifiad
Mae ysgolion cynradd ac uwchradd yn Nhorfaen wedi gweld lleihad yn nifer y disgyblion sy'n cael eu categoreiddio fel disgyblion sy'n absennol yn gyson.

Disgyblion yn mwynhau cyfleoedd dysgu

Disgrifiad
Mae disgyblion yn Ysgol Gynradd Llanyrafon yn mwynhau'r cyfleoedd sydd ganddyn nhw i ddysgu a chwarae, yn ôl adroddiad gan Estyn.
Dydd Mercher 29 Mawrth 2023

Tynnu Ysgol Gymraeg Gwynllyw allan o Fesurau Arbennig

Tynnu Ysgol Gymraeg Gwynllyw allan o Fesurau Arbennig
Disgrifiad
Ar ôl archwiliad diweddar gan Estyn, Prif Arolygydd Ei Fawrhydi o Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru, bernir bod Ysgol Gymraeg Gwynllyw wedi gwneud digon o gynnydd i gael ei thynnu o'r rhestr o ysgolion sydd angen mesurau arbennig.
Dydd Mawrth 7 Mawrth 2023

Llyfrgell ysgol yn ailagor

Llyfrgell ysgol yn ailagor
Disgrifiad
Mae Ysgol Uwchradd Gatholig Alban Sant wedi ailagor drysau ei llyfrgell, sydd newydd gael ei hailwampio, diolch i grant gwerth £1.2 miliwn gan Lywodraeth Cymru.
Dydd Mercher 1 Mawrth 2023

Dathlu gwirfoddolwyr chwarae

Dathlu gwirfoddolwyr chwarae
Disgrifiad
Roedd mwy na 180 o bobl ifanc o bob cwr o Dorfaen yn destun dathlu mawr yn seremoni wobrwyo Gwobrau Gwirfoddoli Gwasanaeth Chwarae Torfaen eleni.
Dydd Mawrth 28 Chwefror 2023

Lansio Cynllun Benthyca iPad

Lansio Cynllun Benthyca iPad
Disgrifiad
Gall trigolion yn Nhorfaen fynd ati nawr i fenthyg i-Pad o lyfrgell Cwmbrân, ar ôl i gynllun peilot newydd gael ei lansio yn y fwrdeistref heddiw.
Dydd Gwener 24 Chwefror 2023

Hwyl Hanner Tymor Gwasanaeth Chwarae Torfaen

Hwyl Hanner Tymor Gwasanaeth Chwarae Torfaen
Disgrifiad
Mae dros 700 o blant wedi cymryd rhan mewn wythnos llawn hwyl a chwarae'r hanner tymor yma gyda Gwasanaeth Chwarae Torfaen.
Dydd Gwener 10 Chwefror 2023

Clod i ysgol feithringar a chynhwysol

Clod i ysgol feithringar a chynhwysol
Disgrifiad
Mae arolygwyr ysgolion wedi canmol staff a disgyblion ysgol gynradd yn Nhorfaen am greu "amgylchedd parchus, meithringar a chynhwysol ".
Dydd Iau 9 Chwefror 2023

Awdur lleol yn canmol y gwasanaeth llyfrgell

Awdur lleol yn canmol y gwasanaeth llyfrgell
Disgrifiad
Mae awdur wedi cyflwyno ei lyfr cyntaf i Lyfrgelloedd Torfaen ar ôl derbyn cymorth TG gan staff yn Llyfrgell Cwmbrân yn ystod y blynyddoedd diwethaf.
Dydd Mercher 8 Chwefror 2023

Clod i Bennaeth Newydd gan arolygwyr

Clod i Bennaeth Newydd gan arolygwyr
Disgrifiad
Mae pennaeth newydd wedi cael clod gan arolygwyr Estyn, dim ond mis ar ôl iddi ddod i'r swydd.
Dydd Gwener 27 Ionawr 2023

Gweithdai mathemateg a hwyl am ddim

Disgrifiad
Dysgwch sut i helpu'ch plant gyda mathemateg mewn cyfres o weithdai gyda Chyngor Torfaen a Techniquest.
Dydd Gwener 20 Ionawr 2023

Rhaglen rianta'n helpu tad newydd

Rhaglen rianta'n helpu tad newydd
Disgrifiad
A new For Dads By Dads programme starts next month. Andrew, from Pontypool, recently completed the course and says it's helped him become a better dad to 6 month old William.
Dydd Iau 19 Ionawr 2023

Mwy o gyfleoedd i chwarae a chael hwyl

Mwy o gyfleoedd i chwarae a chael hwyl
Disgrifiad
Mae Gwasanaeth Chwarae Cyngor Torfaen yn lansio chwe chlwb newydd gyda'r bwriad o helpu mwy o blant yn y fwrdeistref i gael mwy o hwyl!
Dydd Mercher 14 Rhagfyr 2022

Ysgolion yn mynd i'r afael ag absenoldebau heb ganiatâd

Disgrifiad
Mae nifer yr absenoldebau heb ganiatâd mewn ysgolion cynradd yn Nhorfaen wedi gostwng yn ystod y mis diwethaf.
Dydd Iau 24 Tachwedd 2022

Mwy o ysgolion i elwa ar bŵer solar

Disgrifiad
Mae pedair ar ddeg o ysgolion yn ardal Torfaen i dderbyn gosodion ffotofoltaïg solar (PV) diolch i gymorth gan Lywodraeth Cymru...
Dydd Mercher 23 Tachwedd 2022

Ymgyrch presenoldeb mewn ysgolion

Disgrifiad
Mae aelodau craffu wedi ystyried adroddiad ar ddull partneriaeth Cyngor Torfaen i wella presenoldeb mewn ysgolion.
Dydd Gwener 18 Tachwedd 2022

Cwpan y Byd

Cwpan y Byd
Disgrifiad
Cafodd mwy na 180 o blant flas ar ysbryd Cwpan y Byd yr wythnos yma drwy gymryd rhan mewn gŵyl bêl droed wedi ei threfnu gan Gyngor Torfaen.
Dydd Iau 10 Tachwedd 2022

Ymgyrch newydd i gynyddu presenoldeb mewn ysgolion

Disgrifiad
Mae ymgyrch wedi ei lansio er mwyn cynyddu nifer y plant sy'n mynychu'r ysgol yn rheolaidd yn Nhorfaen yn sgil pandemig coronafirws.
Dydd Gwener 21 Hydref 2022

Egin Ysgol yn agor yn swyddogol

Disgrifiad
Ar Ddydd Iau, agorodd Jeremy Miles AS, Gweinidog Llywodraeth Cymru dros Addysg a'r Iaith Gymraeg 'Bloc Gwladys' yn Ysgol Gymraeg Gwynllyw ym Mhont-y-pŵl.

Mannau cynnes yn agor yn Nhorfaen

Mannau cynnes yn agor yn Nhorfaen
Disgrifiad
Mae llyfrgelloedd ar draws Torfaen nawr yn cynnig mannau cynnes i bobl sy'n cael trafferth gyda chost cadw'u cartrefi'n gynnes oherwydd y cynnydd sylweddol mewn costau ynni.
Dydd Iau 20 Hydref 2022

Uwchraddio system Civica Pay Education

Disgrifiad
Ni fydd system Civica Pay Education ar gael bore yfory oherwydd uwchraddio a gwella diogelwch...
Dydd Mercher 19 Hydref 2022

Cyfnodau Pan Na Fydd y System Taliadau Addysg Ar Gael

Disgrifiad
Oherwydd gwaith uwchraddio hanfodol, ni fydd rhieni a gofalwyr yn medru talu ar system Taliadau Addysg Civica Pay am gyfnod o amser ar y 19eg a'r 21ain o Hydref
Dydd Iau 13 Hydref 2022

Ysgolion yn lansio Cynlluniau Teithio Llesol

Disgrifiad
Dwy ysgol gynradd yng Nghwmbrân yw'r cyntaf yn Nhorfaen i lansio Cynlluniau Teithio Llesol newydd.
Dydd Iau 29 Medi 2022

Diwrnod Cymuned Wcráin

Disgrifiad
Cafodd mwy na 30 o Wcrainiaid y cyfle i gael gwybod am – a phrofi – rhai o'r cyfleoedd dysgu gwahanol sydd ar gael gan Ddysgu Oedolion yn y Gymuned Torfaen
Dydd Gwener 23 Medi 2022

Gwyriad Llwybr Troed yn cael y golau gwyrdd

Gwyriad Llwybr Troed yn cael y golau gwyrdd
Disgrifiad
Mae hawl dramwy amgen i'r cyhoedd wedi agor i gerddwyr sy'n golygu nad oes angen nawr cerdded drwy diroedd Ysgol Gymraeg Gwynllyw..
Dydd Iau 25 Awst 2022

Llwyddiant TGAU Dysgu Oedolion yn y Gymuned yn Nhorfaen

Llwyddiant TGAU Dysgu Oedolion yn y Gymuned yn Nhorfaen
Disgrifiad
Nid disgyblion ysgol yw'r unig rai sy'n cael eu canlyniadau TGAU heddiw. Mae oedolion sy'n dysgu yn Nhorfaen hefyd yn darganfod a wnaethon nhw daro'r nod
Dydd Iau 18 Awst 2022

Ail ddigwyddiad Siop Ysgol Gynnil yn llwyddiant

Disgrifiad
Roedd yr ail Siop Ysgol Gynnil a gynhaliwyd ym Marchnad Dan Do Pont-y-pŵl ddoe yn llwyddiant – roedd pobl yn cyrraedd yn gynnar er mwyn dod i mewn!...
Dydd Iau 11 Awst 2022

I Dadau, gan Dadau

Disgrifiad
Gall tadau newydd a rhai sy'n disgwyl yn Nhorfaen gofrestru ar gyfer rhaglen newydd gyda'r nod o gefnogi tadau ar eu taith newydd o fod yn rhiant.
Dydd Iau 21 Gorffennaf 2022

Prydau bwyd ysgol am ddim i gyrraedd mwy o ddisgyblion nag erioed

Disgrifiad
O fis Medi, bydd prydau ysgol am ddim ar gael i unrhyw ddisgyblion meithrin llawn amser, a disgyblion mewn Dosbarthiadau Derbyn, Blwyddyn 1 a Blwyddyn 2 mewn ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol ledled Torfaen, diolch i gyllid gan Lywodraeth Cymru...
Dydd Mercher 13 Gorffennaf 2022

Haf o Hwyl

Haf o Hwyl
Disgrifiad
Bydd miloedd do blant a phobl ifanc yn Nhorfaen yn cael cyfle i gymryd rhan mewn cyfres o weithgareddau a digwyddiadau anturus am ddim dros yr haf.
Dydd Iau 23 Mehefin 2022

Gwasanaeth Ieuenctid yn ennill aur

Gwasanaeth Ieuenctid yn ennill aur
Disgrifiad
Mae Gwasanaeth Ieuenctid Torfaen wedi derbyn Nod Ansawdd Aur ar ôl arolygiad diweddar gan Lywodraeth Cymru.
Dydd Gwener 17 Mehefin 2022

Adfywio'r Galon

Adfywio'r Galon
Disgrifiad
Ydych chi am ddysgu sgil newydd a allai arbed bywyd rhywun?
Dydd Iau 16 Mehefin 2022

Dychwelyd yn gynnil i'r ysgol (2022)

Disgrifiad
Gyda dim ond wythnosau i fynd tan ddiwedd y flwyddyn academaidd, ydych chi'n pryderu eisoes am gost prynu gwisg ysgol newydd ar gyfer mis Medi?
Dydd Mawrth 7 Mehefin 2022

Awdur yn nodi Diwrnod Ymwybyddiaeth Tourette

Awdur yn nodi Diwrnod Ymwybyddiaeth Tourette
Disgrifiad
'I can't make it stop' yn helpu i addysgu ar Ddiwrnod Codi Ymwybyddiaeth ynghylch Tourette's.
Dydd Mercher 18 Mai 2022

Adroddiad arolygiad Estyn yn dangos meysydd lle gellid gwella

Adroddiad arolygiad Estyn yn dangos meysydd lle gellid gwella
Disgrifiad
Mae adroddiad arolygu diweddar gan Estyn, Arolygiaeth Ei Mawrhydi ar gyfer Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru, ar wasanaeth addysg y cyngor yn ystod mis Mawrth 2022, wedi darparu barn gyffredinol ar berfformiad presennol y gwasanaeth
Dydd Gwener 13 Mai 2022

Chwarae yn y parc

Chwarae yn y parc
Disgrifiad
Mae sesiynau 'Chwarae yn y parc' Gwasanaeth Chwarae Torfaen wedi dychwelyd y gwanwyn yma, gan ddod â theuluoedd ynghyd i chwarae yn yr awyr agored.
Dydd Iau 31 Mawrth 2022

Timau arlwyo ysgolion wedi'u henwebu ar gyfer gwobrau cenedlaethol

Disgrifiad
Mae timau arlwyo ysgolion yn Nhorfaen wedi'u henwebu ar gyfer dwy wobr yng Ngwobrau Arlwyo'r Sector Cyhoeddus a gynhelir yr wythnos nesaf...
Dydd Gwener 11 Mawrth 2022

Prosiect DJ yn cynnig cyfleoedd

Disgrifiad
Mae dros 50 o bobl ifanc yn dysgu sgiliau newydd, diolch i fenter DJ radio newydd yn Nhorfaen.
Dydd Gwener 4 Mawrth 2022

Gwasanaeth Chwarae yn ennill gwobr glodfawr

Gwasanaeth Chwarae yn ennill gwobr glodfawr
Disgrifiad
Mae gweithwyr chwarae Cyngor Torfaen wedi ennill gwobr genedlaethol wych am eu gwaith yn ystod y pandemig.
Dydd Mercher 2 Mawrth 2022

Llysgenhadon Ifanc yn cael sêl bendith Frenhinol

Disgrifiad
Fe wnaeth Dug a Duges Caergrawnt ymweld â Blaenafon ar ddydd Mawrth fel rhan o daith undydd i Dde Cymru i nodi Dydd Gŵyl Dewi.
Dydd Mawrth 1 Mawrth 2022

Rhaglen wirfoddoli i bobl ifanc yn dathlu 20 mlynedd

Rhaglen wirfoddoli i bobl ifanc yn dathlu 20 mlynedd
Disgrifiad
Mae gwirfoddolwyr gyda Gwasanaeth Chwarae Cyngor Torfaen wedi derbyn diolch mewn seremoni wobrwyo arbennig.
Dydd Gwener 4 Chwefror 2022

Llwybrau diogel at ysgol

Disgrifiad
Bydd croesfan newydd yn cael ei gosod ar yr heol wrth ymyl ysgol gynradd yng Nghwmbrân fel rhan o fenter Llwybrau Mwy Diogel mewn Cymunedau.
Dydd Llun 17 Ionawr 2022

Chwarae plant yw cael sgiliau newydd

Chwarae plant yw cael sgiliau newydd
Disgrifiad
Mae dysgu sgiliau newydd a chael profiad gwaith gwerthfawr yn chwarae plant, diolch i Wasanaeth Chwarae Torfaen.
Arddangos 1 i 100 o 102
Blaenorol 1 2 Nesaf