Addysg a Dysgu

Dydd Gwener 24 Mai 2024

Seremoni swyddogol torri tywarchen yn Ysgol Gynradd Maendy

Seremoni swyddogol torri tywarchen yn Ysgol Gynradd Maendy
Disgrifiad
Ymunodd disgyblion a staff â Lynne Neagle, Ysgrifennydd Cabinet Llywodraeth Cymru dros Addysg ac AS dros Dorfaen, i dorri tywarchen, yn ystod seremoni swyddogol i nodi dechrau adeiladu'r ysgol newydd ar safle Ysgol Gynradd Maendy
Dydd Iau 23 Mai 2024

Ymgyrch newydd i helpu pobl dros 60 oed i fyw bywyd llawn a llewyrchus

Disgrifiad
Maen nhw'n dweud efallai mai gofod yw'r ffin olaf, ond mae mynd ar drywydd bywyd llawn a llewyrchus yn dechrau yma, yn Nhorfaen.

Ysgolion yn dadlau dros wyliau ysgol

Disgrifiad
Ysgolion yn dadlau dros wyliau ysgol
Dydd Mercher 22 Mai 2024

Lluosi eich sgiliau mathemateg

Disgrifiad
Mae rhaglen sydd wedi helpu mwy na 300 o bobl i wella eu hyder rhifedd, yn dathlu ei phen-blwydd cyntaf heddiw ar Ddiwrnod Cenedlaethol Rhifedd.

Gwobr ysgol Gymraeg yw'r gyntaf yn y DU

Disgrifiad
Yn ogystal â'r pethau sylfaenol – darllen, ysgrifennu a rhifyddeg – mae disgyblion mewn ysgol gynradd ym Mhont-y-pŵl wedi bod yn dysgu sgil arall – meddwl rhesymedig.
Dydd Llun 13 Mai 2024

Arolygwyr yn canmol ysgol am fenter gwella presenoldeb

Disgrifiad
Mae arolygwyr Estyn wedi canmol ysgol uwchradd am ei chynllun i wobrwyo presenoldeb, sydd wedi helpu i gynyddu cyfraddau presenoldeb.
Dydd Mercher 1 Mai 2024

Tîm dadlau yn ennill cystadleuaeth am y tro cyntaf

Disgrifiad
Tîm dadlau yn ennill cystadleuaeth am y tro cyntaf
Dydd Mawrth 30 Ebrill 2024

Cystadleuaeth poster tipio anghyfreithlon

Disgrifiad
Mae yna gais i ddisgyblion ysgolion cynradd i helpu yn y frwydr yn erbyn sbwriel a thipio anghyfreithlon, drwy ddylunio poster...
Dydd Llun 29 Ebrill 2024

Chwaraeon sy'n ystyriol o ddementia

Disgrifiad
Mae rhaglen chwaraeon arloesol yn cefnogi dioddefwyr dementia i ail-fyw eu hoff chwaraeon a'u helpu i fyw bywydau hapusach a mwy actif.
Dydd Mawrth 23 Ebrill 2024

Agor darpariaeth chwarae newydd i deuluoedd.

Disgrifiad
Mae cyfleuster chwarae newydd i gefnogi rhieni a phlant o dan un ar ddeg oed wedi cael ei agor heddiw yng Nghanolfan Ddinesig Pont-y-pŵl.
Dydd Gwener 19 Ebrill 2024

Grant sy'n ceisio uno diwylliannau a dathlu amrywiaeth yn agor

Disgrifiad
Mae grant sy'n anelu i ariannu prosiectau sy'n helpu i ddod â chymunedau at ei gilydd, wedi agor.

Arolygwyr yn canmol ysgol gynhwysol

Disgrifiad
Arolygwyr yn canmol ysgol gynhwysol
Dydd Gwener 12 Ebrill 2024

Paratowch ar gyfer 10k Mic Morris Torfaen

Disgrifiad
Mae cannoedd o redwyr wrthi'n paratoi ar gyfer ras 10k Mic Morris Torfaen.
Dydd Mawrth 9 Ebrill 2024

Hwyl y Pasg gyda Chwarae Torfaen

Disgrifiad
Fe fuodd dros 1,000 o blant yn cymryd rhan mewn gweithgareddau gwych a difyr dros wyliau'r Pasg, diolch i Wasanaeth Chwarae Cyngor Torfaen.
Dydd Mawrth 26 Mawrth 2024

Llwyddiant Rygbi Saith bob Ochr Ysgolion

Disgrifiad
Yr wythnos diwethaf, cynhaliodd Croesyceiliog eu twrnamaint rygbi saith bob ochr rhanbarthol cyntaf i ysgolion
Dydd Iau 21 Mawrth 2024

Disgybl yn ennill arian i brynu car newydd

Disgrifiad
A pupil has successfully applied for funding to purchase a new car for his school...
Dydd Llun 18 Mawrth 2024

Golau, camera, presenoldeb!

Disgrifiad
Mae disgyblion o Ysgol Gynradd Coed Eva, yng Nghwmbrân, ac Ysgol Gymraeg Gwynllyw, ym Mhont-y-pŵl, wedi cymryd rhan mewn ffilm newydd sy'n annog teuluoedd i osgoi cymryd gwyliau yn ystod y tymor ysgol.
Dydd Gwener 15 Mawrth 2024

Llwyddiant arolwg i ysgolion

Disgrifiad
Mae dros 80 y cant o ysgolion cynradd Torfaen wedi cymryd rhan mewn arolwg am deithio llesol yn ddiweddar – y nifer uchaf yng Nghymru
Dydd Gwener 8 Mawrth 2024

Aur i frawd a chwaer o sêr

Disgrifiad
Mae Olivia a Myles Taylor, brawd a chwaer o Bont-y-pŵl, wedi bod yn amlygu eu hunain ym myd Jujitsu Brasil, diolch i gefnogaeth Ymddiriedolaeth Mic Morris Torfaen.
Dydd Gwener 1 Mawrth 2024

Ysgol yn lleihau absenoldeb parhaus

Disgrifiad
Mae ysgol uwchradd ym Mhont-y-pŵl wedi gweld gostyngiad sylweddol mewn absenoldeb parhaus diolch i gynllun arloesol gwobrwyo presenoldeb.
Dydd Iau 29 Chwefror 2024

Fel mam, fel merch

Disgrifiad
Mae math newydd o ddosbarth ffitrwydd wedi'i anelu at famau a merched wedi helpu un fenyw i oresgyn poen yn ei chefn a'i choes.
Dydd Mawrth 27 Chwefror 2024

Erlyniad am absenoldeb parhaus

Disgrifiad
Mae rhiant wedi cael dirwy am fethu â sicrhau bod eu plant yn mynd i'r ysgol yn rheolaidd.
Dydd Gwener 23 Chwefror 2024

Ysgol yn tanio i gipio'r fuddugoliaeth

Disgrifiad
Mae tîm o ddisgyblion o Ysgol Gymraeg Gwynllyw wedi cyrraedd y brig mewn cystadleuaeth F1 i ysgolion.
Dydd Iau 22 Chwefror 2024

Gwaith yn dechrau ar faes 3G newydd

Disgrifiad
Mae'r gwaith adeiladu wedi dechrau ar faes 3G pob-tywydd newydd yn Ysgol Gymraeg Gwynllyw.
Dydd Mercher 21 Chwefror 2024

Cymeradwyo Ysgol Gynradd Newydd Maendy

Cymeradwyo Ysgol Gynradd Newydd Maendy
Disgrifiad
Mae pwyllgor Cabinet Torfaen wedi cymeradwyo'r cynlluniau ar gyfer ysgol newydd ac estyniad i Ysgol Gynradd Maendy, trwy ddyfarnu contract adeiladu gwerth £14 miliwn i Morgan Sindall
Dydd Mawrth 20 Chwefror 2024

Dathlu gwirfoddolwyr chwarae

Disgrifiad
Roedd seremoni Gwobrau Gwirfoddoli'r Gwasanaeth Chwarae eleni yn gyfle i ddathlu cyfraniad mwy na 180 o wirfoddolwyr am gyfoethogi bywydau plant mewn cymunedau ar draws Torfaen.
Dydd Gwener 16 Chwefror 2024

Cannoedd yn cymryd rhan yn hwyl hanner tymor

Disgrifiad
Mae dros 700 o blant wedi cymryd rhan mewn wythnos llawn hwyl o chwarae dros hanner tymor, diolch i Wasanaeth Chwarae Torfaen.
Dydd Gwener 9 Chwefror 2024

Rhoi Tadau ar ben ffordd

Disgrifiad
Mae tad i ddau o blant a dyn busnes llwyddiannus wedi dweud sut mae rhaglen rhianta wedi trawsnewid ei ffordd o fod yn dad ac wedi gwella'i les.
Dydd Iau 8 Chwefror 2024

Pwyllgor disgyblion yn cynnal cyfarfod yn siambr y cyngor

Pwyllgor disgyblion yn cynnal cyfarfod yn siambr y cyngor
Disgrifiad
Cafodd disgyblion y cyfle i ddefnyddio siambr Cyngor Torfaen i gynnal cyfarfod eu cyngor eu hunain yr wythnos yma. Cafodd pymtheg aelod o grŵp senedd Ysgol Croesyceiliog y cyfle i siarad â'r Arweinydd, y Dirprwy Arweinydd a'r Aelod Gweithredol dros yr Economi, Sgiliau ac Adfywio cyn cynnal eu cyfarfod eu hunain.

Penaethiaid newydd yn dechrau yn yr ysgol

Disgrifiad
Roedd hi'n dymor newydd ac yn ddechrau newydd i dri phennaeth newydd sydd wedi ymuno ag ysgolion yn y Fwrdeistref.
Dydd Iau 1 Chwefror 2024

Agor canolfan gofal plant cyfrwng Cymraeg newydd

Disgrifiad
Heddiw, agorwyd canolfan gofal plant cyfrwng Cymraeg newydd ym Mhont-y-pŵl yn swyddogol, gan Arweinydd Cyngor Torfaen y Cynghorydd Anthony Hunt.

Cwrs gofal plant newydd yn arwain y blaen yng Nghymru

Disgrifiad
Ysgol Uwchradd Cwmbrân yw'r ysgol gyntaf yng Nghymru i gymryd rhan mewn prosiect peilot i gynnig cwrs gofal plant i ddisgyblion ysgol uwchradd.
Dydd Mercher 24 Ionawr 2024

Arolygwyr yn amlygu gwelliannau i ddysgwyr

Disgrifiad
Yn ystod mis Ionawr, fe wnaeth arolygwyr Estyn ymweld â chyngor Torfaen i gynnal ymweliad monitro i ddilyn arolygiad craidd a gynhaliwyd ym mis Mawrth 2022
Dydd Mawrth 23 Ionawr 2024

Prosiect garddio'n Ysbrydoli pobl ifanc.

Disgrifiad
Mae prosiect tyfu bwyd newydd sy'n ceisio cefnogi pobl ifanc i ddatblygu a symud i mewn i addysg, gwaith a hyfforddiant, wedi cael ei lansio gan Brosiect Ysbrydoli Cyngor Torfaen.
Dydd Gwener 12 Ionawr 2024

Disgyblion yn apelio i fusnesau am help gyda chynlluniau prom

Disgyblion yn apelio i fusnesau am help gyda chynlluniau prom
Disgrifiad
Mae pwyllgor prom disgyblion yn gobeithio y gall busnesau lleol eu helpu nhw i ddathlu diwedd eu harholiadau TGAU.
Dydd Mercher 10 Ionawr 2024

Hwyl y Flwyddyn Newydd

Disgrifiad
Fe fu dros 130 o blant yn cymryd rhan mewn cyfres o wersylloedd chwarae a gweithgareddau yn Stadiwm Cwmbrân yr wythnos ddiwethaf, wedi ei threfnu gan Wasanaeth Chwarae Torfaen.
Dydd Gwener 22 Rhagfyr 2023

Ailwampio gwasanaeth boreol yn helpu i wella presenoldeb

Ailwampio gwasanaeth boreol yn helpu i wella presenoldeb
Disgrifiad
Mae ysgol gynradd yn Nhorfaen wedi gweld hwb iach i'w chyfraddau presenoldeb ers cyflwyno dull newydd i wasanaeth fore Gwener.
Dydd Iau 21 Rhagfyr 2023

Catering team serves up festive feasts

Disgrifiad
Os ydych chi'n coginio cinio Nadolig eleni, meddyliwch am wasanaeth arlwyo ysgolion Cyngor Torfaen sydd wedi gweini dros 7,000 o giniawau twrci y mis hwn!
Dydd Gwener 15 Rhagfyr 2023

Ymweliadau â llyfrgelloedd ysgol yn hybu presenoldeb mewn dosbarthiadau

Ymweliadau â llyfrgelloedd ysgol yn hybu presenoldeb mewn dosbarthiadau
Disgrifiad
Mae dosbarth ysgol gynradd wedi gweld gwelliant ym mhresenoldeb disgyblion ers iddynt ddechrau ymweld â'u llyfrgell leol i gael sesiynau darllen.
Dydd Iau 14 Rhagfyr 2023

Ysgol yn ennill gwobr hawliau dynol

Ysgol yn ennill gwobr hawliau dynol
Disgrifiad
Mae Ysgol Gynradd New Inn wedi derbyn gwobr Aur fawreddog Ysgolion sy'n Parchu Hawliau, gan UNICEF y DU.

Cystadleuaeth cerdyn Nadolig yn denu'r nifer uchaf erioed

Cystadleuaeth cerdyn Nadolig yn denu'r nifer uchaf erioed
Disgrifiad
Mae cystadleuaeth flynyddol i greu cerdyn Nadolig, sy'n cael ei chynnal gan Wasanaeth Chwarae Torfaen a dau gyngor cymuned wedi denu 500 o gystadleuwyr, sef y nifer uchaf erioed.
Dydd Gwener 8 Rhagfyr 2023

Ysgolion wedi'u pweru gan yr haul

Disgrifiad
Gosodwyd paneli solar ar 14 o ysgolion ar draws y Fwrdeistref gan arbed cannoedd o filoedd o bunnau ar drydan...
Dydd Iau 7 Rhagfyr 2023

Disgyblion yn llunio gwerthoedd ysgol

Disgyblion yn llunio gwerthoedd ysgol
Disgrifiad
Mae disgyblion o Ysgol Gymraeg Gwynllyw wedi dweud wrth gynghorwyr sut maen nhw'n helpu i lunio gwerthoedd craidd eu hysgol.
Dydd Mercher 6 Rhagfyr 2023

Gwersi coginio iach yn wobr i ddisgyblion

Disgrifiad
Mae enillwyr cystadleuaeth Gwroniaid Gwastraff Gwasanaeth Arlwyo Torfaen wedi mwynhau dysgu sut i goginio bwyd iach a helpu i leihau gwastraff bwyd.
Dydd Gwener 1 Rhagfyr 2023

Ysgol yn gweld cynnydd mawn mewn presenoldeb

Ysgol yn gweld cynnydd mawn mewn presenoldeb
Disgrifiad
Mae ysgol uwchradd wedi gweld cynnydd rhyfeddol mewn cyfraddau presenoldeb, diolch i'r gefnogaeth y mae'n cynnig i ddisgyblion sy'n cael trafferth mynd i'r ysgol.

Cwrs mandadol newydd i artistiaid tatŵio a'r rheiny sy'n gweithio yn y diwydiant harddwch

Cwrs mandadol newydd i artistiaid tatŵio a'r rheiny sy'n gweithio yn y diwydiant harddwch
Disgrifiad
O'r flwyddyn nesaf, bydd gofyn bod pob gweithiwr proffesiynol sy'n cynnig gwasanaethau celf y corff ac aciwbigo yng Nghymru yn cael trwydded fandadol i weithredu.
Dydd Mercher 29 Tachwedd 2023

Ysgol wrth galon y gymuned

Ysgol wrth galon y gymuned
Disgrifiad
Mae ysgol gynradd yn Nhorfaen wedi ennill gwobr am eu gwaith rhagorol gyda theuluoedd a'r gymuned leol.
Dydd Mawrth 28 Tachwedd 2023

Ysgol yn Nhorfaen yn derbyn adroddiad clodwiw.

Ysgol yn Nhorfaen yn derbyn adroddiad clodwiw.
Disgrifiad
Mae ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg ym Mhont-y-pŵl wedi derbyn adroddiad eithriadol gan arolygwyr Estyn yr wythnos yma.
Dydd Gwener 17 Tachwedd 2023

Tîm arlwyo ysgolion yn ennill gwobr genedlaethol

Disgrifiad
Mae'r tîm sy'n gyfrifol am arlwyo mewn ysgolion yn Nhorfaen wedi ennill dwy wobr arall yn y diwydiant cenedlaethol...

Profiadau nam ar y clyw yn cael eu harddangos

Profiadau nam ar y clyw yn cael eu harddangos
Disgrifiad
Mae murlun a ddyluniwyd gan ddisgyblion yn uned nam ar y clyw Ysgol Uwchradd Cwmbrân wedi cael ei ddadorchuddio yn yr ysgol
Dydd Iau 2 Tachwedd 2023

Dathlu pobl ifanc mewn gofal

Disgrifiad
A conference has been held to celebrate the achievements of young people who have experienced the care system in Torfaen.
Dydd Gwener 20 Hydref 2023

Canolfan yn rhoi dysgwyr Cymraeg ar ben ffordd.

Canolfan yn rhoi dysgwyr Cymraeg ar ben ffordd.
Disgrifiad
Ers agor ei drysau'n gynharach eleni, mae canolfan drochi Cymraeg Torfaen wedi gweld 18 o ddisgyblion yn cael cefnogaeth i ddysgu Cymraeg er mwyn pontio o addysg Saesneg i addysg Gymraeg yn y brif ffrwd.

Schools launch national recycling campaign

Disgrifiad
Pupils and staff from two primary schools in Cwmbran have helped launch the Welsh Government's annual Be Mighty Recycle campaign.
Dydd Gwener 13 Hydref 2023

Cyhoeddi enillwyr Her Darllen yr Haf

Cyhoeddi enillwyr Her Darllen yr Haf
Disgrifiad
Mae Llyfrgelloedd Torfaen wedi cyhoeddi enillwyr Her Darllen yr Haf 'Ar eich Marciau, Darllenwch!', a welodd dros 1000 o blant yn cymryd rhan yr haf yma.
Dydd Gwener 22 Medi 2023

Llyfrgelloedd yn taro'r nod

Llyfrgelloedd yn taro'r nod
Disgrifiad
Mae nifer y bobl a ddefnyddiodd y llyfrgelloedd yng Ngwasanaeth Llyfrgell Torfaen yr haf hwn wedi cynyddu o gymharu â'r llynedd.

Gwobr ysgolion iach

Gwobr ysgolion iach
Disgrifiad
Ysgol gynradd ym Mhont-y-pŵl yw'r ysgol ddiweddaraf i ennill Gwobr Ansawdd Genedlaethol Ysgolion Iach.
Dydd Llun 18 Medi 2023

Enwebu podlediad ysgol am wobr

Disgrifiad
Mae podlediad ysgol sy'n cynnwys sêr o Gymru wedi cael ei enwebu am wobr.
Dydd Gwener 15 Medi 2023

Llwyddiant ysgubol mewn seremoni wobrwyo

Disgrifiad
Mae Tîm Glanhau Ysgolion Torfaen wedi cael ei goroni'n enillydd gwobr genedlaethol mewn seremoni arbennig yr wythnos hon...

Datglowch eich potensial yn ystod Wythnos Addysg Oedolion

Disgrifiad
I ddathlu Wythnos Addysg Oedolion 2023, mae Dysgu Oedolion yn y Gymuned Torfaen wedi cyhoeddi cyfres gyffrous o sesiynau blasu rhad ac am ddim ymhob un o'u canolfannau.
Dydd Iau 14 Medi 2023

Ydych chi'n ystyried addysg Gymraeg i'ch plant?

Ydych chi'n ystyried addysg Gymraeg i'ch plant?
Disgrifiad
Yr wythnos nesaf, bydd y tîm sy'n cefnogi addysg blynyddoedd cynnar yn cynnal Digwyddiad Cymraeg yn Theatr Congress i helpu pobl i ddeall yr opsiynau sydd ar gael.

Adnewyddu ceginau ar gyfer tymor newydd.

Adnewyddu ceginau ar gyfer tymor newydd.
Disgrifiad
Mae cyfleusterau arlwyo mewn ysgolion cynradd wedi cael eu gwella dros yr haf, diolch i fuddsoddiad o £1.7 miliwn gan Lywodraeth Cymru fel rhan o gyflwyno cynllun Prydiau Ysgol am Ddim i Bawb.
Dydd Mercher 13 Medi 2023

Ysgol yn dathlu carreg filltir

Ysgol yn dathlu carreg filltir
Disgrifiad
Mae trefniadau'n mynd rhagddynt i ddathlu cyfnod yn hanes un o'r ysgolion cyfun hynaf yn Nhorfaen.
Dydd Gwener 8 Medi 2023

Disgyblion yn dychwelyd i ysgol ar ei newydd wedd

Disgrifiad
Daeth dros fil o ddisgyblion yn ôl i Ysgol Uwchradd Cwmbrân ar ei newydd wedd yr wythnos hon.

Pobl ifanc yn hau hadau llwyddiant

Pobl ifanc yn hau hadau llwyddiant
Disgrifiad
Mae grŵp o bobl ifanc wedi cael llwyddiant trwy eu gallu garddio trwy ennill gwobr amaethyddol, ar ôl cymryd rhan yng nghynllun 'Ysbrydoli i Dyfu' Cyngor Torfaen.

Datganiad ar Goncrit Awyredig Awtoclafiedig Cyfnerth (RAAC)

Disgrifiad
Mae'r cyngor yn trin hyn fel blaenoriaeth ac mae eisoes wedi cwblhau adolygiad cychwynnol o'n hadeiladau addysg er mwyn gweld safleoedd ble gall fod RAAC wedi cael ei ddefnyddio
Dydd Mawrth 5 Medi 2023

Chwilio am wirfoddolwyr i helpu ysgolion i ffynnu

Chwilio am wirfoddolwyr i helpu ysgolion i ffynnu
Disgrifiad
Mae yna chwilio am wirfoddolwyr i helpu ysgolion Torfaen i ffynnu trwy fod yn llywodraethwyr ysgolion.
Dydd Gwener 25 Awst 2023

Llwyddiant TGAU i oedolion

Disgrifiad
It wasn't just school pupils celebrating GCSE success this week - more than 50 adult learners also collected their results.
Dydd Iau 24 Awst 2023

Disgyblion yn dathlu llwyddiant TGAU

Disgyblion yn dathlu llwyddiant TGAU
Disgrifiad
Casglodd miloedd o ddisgyblion Blwyddyn 10 a Blwyddyn 11 ganlyniadau eu harholiadau heddiw.

Gwasanaeth Chwarae'n rhoi cannoedd o flychau bwyd

Disgrifiad
Mae teuluoedd plant a aeth i wersylloedd Bwyd a Hwyl Cyngor Torfaen dros yr haf wedi cael blychau bwyd yn cynnwys amrywiaeth o eitemau hanfodol.
Dydd Iau 17 Awst 2023

Myfyrwyr Gwynllyw yn cael eu dewis cyntaf

Disgrifiad
Mae myfyrwyr Lefel A Ysgol Gymraeg Gwynllyw yn dathlu wedi i bob ohonynt sicrhau lle yn y brifysgol o'u dewis.
Dydd Gwener 11 Awst 2023

Mwy o blant i elwa o Brydiau Ysgol am Ddim

Mwy o blant i elwa o Brydiau Ysgol am Ddim
Disgrifiad
O Fedi ymlaen, bydd 4,000 o blant ysgol gynradd yn Nhorfaen yn gallu derbyn Pryd Ysgol Gynradd i Bawb am ddim.

Agor Grant Cydlyniant Cymunedol

Agor Grant Cydlyniant Cymunedol
Disgrifiad
Mae grant sy'n anelu at ariannu prosiectau sy'n dod â chymunedau ynghyd, wedi agor.
Dydd Iau 27 Gorffennaf 2023

Llyfryn newydd yn cynnig byd o gyfleoedd dysgu

Llyfryn newydd yn cynnig byd o gyfleoedd dysgu
Disgrifiad
Mae Dysgu Cymunedol i Oedolion Torfaen newydd lansio eu llyfryn newydd ar gyfer 2023/24, gyda mwy na 100 o gyrsiau i ddewis ohonynt.

Cynnydd mewn cyfraddau presenoldeb mewn ysgolion ar gyfartaledd

Disgrifiad
Mae cyfartaledd cyfraddau presenoldeb mewn ysgolion cynradd ac uwchradd yn y fwrdeistref wedi gwella dros y flwyddyn academaidd ddiwethaf, yn ôl data cychwynnol.

Taliad Costau Byw Gwyliau'r Haf

Taliad Costau Byw Gwyliau'r Haf
Disgrifiad
Bydd rhieni a gofalwyr disgyblion sy'n gymwys i gael Prydau Ysgol am Ddim yn derbyn taliad o £50 y plentyn yn awtomatig o'r wythnos nesaf ymlaen.
Dydd Gwener 21 Gorffennaf 2023

Ysgol yn dathlu llwyddiant presenoldeb

Ysgol yn dathlu llwyddiant presenoldeb
Disgrifiad
Mae ysgol gynradd wedi gweld gostyngiad sylweddol yn nifer y disgyblion sy'n cael eu hystyried yn absennol yn barhaus.
Dydd Iau 20 Gorffennaf 2023

Canmol ysgol uwchradd am gefnogi addysg a lles

Disgrifiad
Mae ysgol uwchradd wedi cael ei chanmol am greu amgylchedd gofalgar a chynhwysol sy'n cefnogi addysg a lles ei disgyblion.
Dydd Mawrth 18 Gorffennaf 2023

Haf o Hwyl gyda Chwarae Torfaen

Haf o Hwyl gyda Chwarae Torfaen
Disgrifiad
Mae cannoedd o weithwyr chwarae a gwirfoddolwyr yn paratoi ar gyfer rhaglen lawn o hwyl i blant dros wyliau'r haf.
Dydd Gwener 7 Gorffennaf 2023

Disgyblion yn galw am aer glanach

Disgrifiad
Mae dros 100 o ddisgyblion o ysgol yng Nghwmbrân wedi ymgyrchu i'r Senedd gyflwyno Bil Aer Glân yng Nghymru.
Dydd Mercher 5 Gorffennaf 2023

Disgyblion cyntaf yn gadael Carreg Lam

Disgyblion cyntaf yn gadael Carreg Lam
Disgrifiad
Heddiw, mae'r disgyblion cyntaf o Uned Drochi Iaith Gymraeg newydd Torfaen – Carreg Lam, wedi graddio

Arolygwyr Estyn yn tynnu sylw at welliannau mewn arweinyddiaeth

Disgrifiad
Yn ystod mis Mehefin, fe fu arolygwyr Estyn yn ymweld â chyngor Torfaen er mwyn cynnal ymweliad monitro 'peilot' i ddilyn ymlaen ar yr arolygiad craidd a gynhaliwyd fis Mawrth 2022
Dydd Iau 29 Mehefin 2023

Cannoedd yn dathlu Wythnos Gwaith Ieuenctid

Cannoedd yn dathlu Wythnos Gwaith Ieuenctid
Disgrifiad
Mae dros 500 o bobl ifanc wedi cymryd rhan mewn wythnos llawn hwyl o weithgareddau, fel rhan o Wythnos Genedlaethol Gwaith Ieuenctid.

Diwrnod Agored Dysgu Oedolion yn y Gymuned

Diwrnod Agored Dysgu Oedolion yn y Gymuned
Disgrifiad
Ydych chi'n ystyried dechrau gyrfa mewn iechyd a gofal cymdeithasol neu addysg?
Dydd Mawrth 27 Mehefin 2023

Gwobr yn rhodd i Baralympiad

Disgrifiad
Mae pennaeth gwasanaeth sy'n cefnogi plant â nam ar eu golwg gyda'u haddysg ar draws ardal Gwent, wedi ennill gwobr genedlaethol.
Dydd Gwener 23 Mehefin 2023

Gŵyl Hwyl Haf Torfaen

Disgrifiad
Gall miloedd o blant a phobl ifanc ledled Torfaen gael cyfnod o wyliau haf yn llawn gweithgareddau, digwyddiadau a theithiau cyffrous.

Disgyblion am y cynta' i rownd derfynol cystadleuaeth Ff1

Disgrifiad
Bydd disgyblion o ysgol ym Mhont-y-pŵl yn cynrychioli Cymru yn rownd derfynol cystadleuaeth ar gyfer y Deyrnas Unedig gyfan, i ddylunio car rasio Fformiwla Un model, a'i yrru.

Enwebu tîm arlwyo ysgolion am wobr arloesi

Disgrifiad
Mae tua thraean o'r holl fwyd sy'n cael ei gynhyrchu ar gyfer pobl yn cyfrannu tua 8 y cant o allyriadau nwyon tŷ gwydr y byd...
Dydd Iau 22 Mehefin 2023

Sialens Ddarllen yr Haf 2023

Sialens Ddarllen yr Haf 2023
Disgrifiad
Mae Sialens Ddarllen yr Haf - 'Ar Eich Marciau, Darllenwch!' – yn cychwyn ym mis Gorffennaf yn llyfrgelloedd Torfaen!
Dydd Mawrth 20 Mehefin 2023

Disgyblion yn helpu i ail-frandio ysgol

Disgyblion yn helpu i ail-frandio ysgol
Disgrifiad
Mae disgyblion mewn ysgol uwchradd yng Nghwmbrân wedi dyfeisio arwyddair a bathodyn newydd ar gyfer eu hysgol.
Dydd Gwener 16 Mehefin 2023

Ysgol uwchradd yn Nhorfaen yn croesawu'r Wythnos Werdd Fawr

Disgrifiad
Mae disgyblion ysgol ym Mhont-y-pŵl wedi troi eu hysgol yn werdd fel rhan o'r Wythnos Fawr Werdd...

Dychwelyd yn gynnil i'r ysgol

Disgrifiad
Gydag wythnosau yn unig i fynd tan ddiwedd y flwyddyn academaidd, efallai bod rhieni'n pryderu eisoes am gost prynu gwisg ysgol newydd ar gyfer tymor yr hydref.
Dydd Iau 15 Mehefin 2023

Ysgol yn arloesi i leihau absenoldebau anawdurdodedig

Ysgol yn arloesi i leihau absenoldebau anawdurdodedig
Disgrifiad
Mae ysgol yn Nhorfaen wedi gweld cynnydd ym mhresenoldeb ei disgyblion diolch i'w hagwedd arloesol at addysg.
Dydd Gwener 9 Mehefin 2023

Arolygwyr yn canmol ysgol ofalgar

Disgrifiad
Mae staff mewn ysgol gynradd yng Nghwmbrân wedi cael eu canmol am roi lles disgyblion wrth galon yr ysgol.
Dydd Mercher 7 Mehefin 2023

Lleoliad gofal plant cyfrwng Cymraeg yn agor

Lleoliad gofal plant cyfrwng Cymraeg yn agor
Disgrifiad
Mae Cyngor Torfaen yn falch o fedru cyhoeddi agor lleoliad gofal plant cyfrwng Cymraeg newydd ym Mhont-y-pŵl.
Dydd Mawrth 6 Mehefin 2023

Hwyl yn haul hanner tymor

Hwyl yn haul hanner tymor
Disgrifiad
Mae dros 900 o blant wedi cymryd rhan mewn wythnos llawn hwyl a chwarae'r hanner tymor yma, diolch i Wasanaeth Chwarae Torfaen.
Dydd Gwener 26 Mai 2023

Cymorth gofal plant yn cyrraedd mwy o deuluoedd

Cymorth gofal plant yn cyrraedd mwy o deuluoedd
Disgrifiad
Bydd ehangu sylweddol yn y ddarpariaeth gofal plant yn Nhorfaen o fudd i fwy o deuluoedd, wrth i fwy o ardaloedd Dechrau'n Deg gael eu cyflwyno ar draws y fwrdeistref.
Dydd Iau 25 Mai 2023

Cae newydd â llifoleuadau yng ngogledd Torfaen

Disgrifiad
Mae cynllun i adeiladu cae chwarae pob tywydd cymunedol newydd gyda llifoleuadau ar gyfer gogledd y fwrdeistref wedi derbyn y golau gwyrdd
Dydd Gwener 19 Mai 2023

Estyn yn canmol ysgol gynradd

Estyn yn canmol ysgol gynradd
Disgrifiad
Mae ysgol gynradd yng Nghwmbrân wedi derbyn adroddiad eithriadol gan arolygwyr Estyn.
Dydd Iau 18 Mai 2023

Llwybr newydd yn helpu disgyblion i gerdded i'r ysgol yn ddiogel

Llwybr newydd yn helpu disgyblion i gerdded i'r ysgol yn ddiogel
Disgrifiad
Mae disgyblion a rhieni'n dweud bod llwybr troed newydd i Ysgol Gynradd Gymunedol Llantarnam wedi trawsnewid eu teithiau i'r ysgol.
Dydd Mercher 17 Mai 2023

Disgyblion â rhan lesol yn yr ysgol

Disgrifiad
Mae staff Ysgol Gynradd Cwmffrwdoer yn cynnig cyfle i ddisgyblion i ymuno â bws cerdded yr wythnos hon, yn rhan o #WythnosCerddedI'rYsgol.
Arddangos 1 i 100 o 156
Blaenorol 1 2 Nesaf