Addysg a Dysgu

Dydd Mawrth 7 Mawrth 2023

Llyfrgell ysgol yn ailagor

Llyfrgell ysgol yn ailagor
Disgrifiad
Mae Ysgol Uwchradd Gatholig Alban Sant wedi ailagor drysau ei llyfrgell, sydd newydd gael ei hailwampio, diolch i grant gwerth £1.2 miliwn gan Lywodraeth Cymru.
Dydd Mercher 1 Mawrth 2023

Dathlu gwirfoddolwyr chwarae

Dathlu gwirfoddolwyr chwarae
Disgrifiad
Roedd mwy na 180 o bobl ifanc o bob cwr o Dorfaen yn destun dathlu mawr yn seremoni wobrwyo Gwobrau Gwirfoddoli Gwasanaeth Chwarae Torfaen eleni.
Dydd Mawrth 28 Chwefror 2023

Lansio Cynllun Benthyca iPad

Lansio Cynllun Benthyca iPad
Disgrifiad
Gall trigolion yn Nhorfaen fynd ati nawr i fenthyg i-Pad o lyfrgell Cwmbrân, ar ôl i gynllun peilot newydd gael ei lansio yn y fwrdeistref heddiw.
Dydd Gwener 24 Chwefror 2023

Hwyl Hanner Tymor Gwasanaeth Chwarae Torfaen

Hwyl Hanner Tymor Gwasanaeth Chwarae Torfaen
Disgrifiad
Mae dros 700 o blant wedi cymryd rhan mewn wythnos llawn hwyl a chwarae'r hanner tymor yma gyda Gwasanaeth Chwarae Torfaen.
Dydd Gwener 10 Chwefror 2023

Clod i ysgol feithringar a chynhwysol

Clod i ysgol feithringar a chynhwysol
Disgrifiad
Mae arolygwyr ysgolion wedi canmol staff a disgyblion ysgol gynradd yn Nhorfaen am greu "amgylchedd parchus, meithringar a chynhwysol ".
Dydd Iau 9 Chwefror 2023

Awdur lleol yn canmol y gwasanaeth llyfrgell

Awdur lleol yn canmol y gwasanaeth llyfrgell
Disgrifiad
Mae awdur wedi cyflwyno ei lyfr cyntaf i Lyfrgelloedd Torfaen ar ôl derbyn cymorth TG gan staff yn Llyfrgell Cwmbrân yn ystod y blynyddoedd diwethaf.
Dydd Mercher 8 Chwefror 2023

Clod i Bennaeth Newydd gan arolygwyr

Clod i Bennaeth Newydd gan arolygwyr
Disgrifiad
Mae pennaeth newydd wedi cael clod gan arolygwyr Estyn, dim ond mis ar ôl iddi ddod i'r swydd.
Dydd Gwener 27 Ionawr 2023

Gweithdai mathemateg a hwyl am ddim

Disgrifiad
Dysgwch sut i helpu'ch plant gyda mathemateg mewn cyfres o weithdai gyda Chyngor Torfaen a Techniquest.
Dydd Gwener 20 Ionawr 2023

Rhaglen rianta'n helpu tad newydd

Rhaglen rianta'n helpu tad newydd
Disgrifiad
A new For Dads By Dads programme starts next month. Andrew, from Pontypool, recently completed the course and says it's helped him become a better dad to 6 month old William.
Dydd Iau 19 Ionawr 2023

Mwy o gyfleoedd i chwarae a chael hwyl

Mwy o gyfleoedd i chwarae a chael hwyl
Disgrifiad
Mae Gwasanaeth Chwarae Cyngor Torfaen yn lansio chwe chlwb newydd gyda'r bwriad o helpu mwy o blant yn y fwrdeistref i gael mwy o hwyl!
Dydd Mercher 14 Rhagfyr 2022

Ysgolion yn mynd i'r afael ag absenoldebau heb ganiatâd

Disgrifiad
Mae nifer yr absenoldebau heb ganiatâd mewn ysgolion cynradd yn Nhorfaen wedi gostwng yn ystod y mis diwethaf.
Dydd Iau 24 Tachwedd 2022

Mwy o ysgolion i elwa ar bŵer solar

Disgrifiad
Mae pedair ar ddeg o ysgolion yn ardal Torfaen i dderbyn gosodion ffotofoltaïg solar (PV) diolch i gymorth gan Lywodraeth Cymru...
Dydd Mercher 23 Tachwedd 2022

Ymgyrch presenoldeb mewn ysgolion

Disgrifiad
Mae aelodau craffu wedi ystyried adroddiad ar ddull partneriaeth Cyngor Torfaen i wella presenoldeb mewn ysgolion.
Dydd Gwener 18 Tachwedd 2022

Cwpan y Byd

Cwpan y Byd
Disgrifiad
Cafodd mwy na 180 o blant flas ar ysbryd Cwpan y Byd yr wythnos yma drwy gymryd rhan mewn gŵyl bêl droed wedi ei threfnu gan Gyngor Torfaen.
Dydd Iau 10 Tachwedd 2022

Ymgyrch newydd i gynyddu presenoldeb mewn ysgolion

Disgrifiad
Mae ymgyrch wedi ei lansio er mwyn cynyddu nifer y plant sy'n mynychu'r ysgol yn rheolaidd yn Nhorfaen yn sgil pandemig coronafirws.
Dydd Gwener 21 Hydref 2022

Egin Ysgol yn agor yn swyddogol

Disgrifiad
Ar Ddydd Iau, agorodd Jeremy Miles AS, Gweinidog Llywodraeth Cymru dros Addysg a'r Iaith Gymraeg 'Bloc Gwladys' yn Ysgol Gymraeg Gwynllyw ym Mhont-y-pŵl.

Mannau cynnes yn agor yn Nhorfaen

Mannau cynnes yn agor yn Nhorfaen
Disgrifiad
Mae llyfrgelloedd ar draws Torfaen nawr yn cynnig mannau cynnes i bobl sy'n cael trafferth gyda chost cadw'u cartrefi'n gynnes oherwydd y cynnydd sylweddol mewn costau ynni.
Dydd Iau 20 Hydref 2022

Uwchraddio system Civica Pay Education

Disgrifiad
Ni fydd system Civica Pay Education ar gael bore yfory oherwydd uwchraddio a gwella diogelwch...
Dydd Mercher 19 Hydref 2022

Cyfnodau Pan Na Fydd y System Taliadau Addysg Ar Gael

Disgrifiad
Oherwydd gwaith uwchraddio hanfodol, ni fydd rhieni a gofalwyr yn medru talu ar system Taliadau Addysg Civica Pay am gyfnod o amser ar y 19eg a'r 21ain o Hydref
Dydd Iau 13 Hydref 2022

Ysgolion yn lansio Cynlluniau Teithio Llesol

Disgrifiad
Dwy ysgol gynradd yng Nghwmbrân yw'r cyntaf yn Nhorfaen i lansio Cynlluniau Teithio Llesol newydd.
Dydd Iau 29 Medi 2022

Diwrnod Cymuned Wcráin

Disgrifiad
Cafodd mwy na 30 o Wcrainiaid y cyfle i gael gwybod am – a phrofi – rhai o'r cyfleoedd dysgu gwahanol sydd ar gael gan Ddysgu Oedolion yn y Gymuned Torfaen
Dydd Gwener 23 Medi 2022

Gwyriad Llwybr Troed yn cael y golau gwyrdd

Gwyriad Llwybr Troed yn cael y golau gwyrdd
Disgrifiad
Mae hawl dramwy amgen i'r cyhoedd wedi agor i gerddwyr sy'n golygu nad oes angen nawr cerdded drwy diroedd Ysgol Gymraeg Gwynllyw..
Dydd Iau 25 Awst 2022

Llwyddiant TGAU Dysgu Oedolion yn y Gymuned yn Nhorfaen

Llwyddiant TGAU Dysgu Oedolion yn y Gymuned yn Nhorfaen
Disgrifiad
Nid disgyblion ysgol yw'r unig rai sy'n cael eu canlyniadau TGAU heddiw. Mae oedolion sy'n dysgu yn Nhorfaen hefyd yn darganfod a wnaethon nhw daro'r nod
Dydd Iau 18 Awst 2022

Ail ddigwyddiad Siop Ysgol Gynnil yn llwyddiant

Disgrifiad
Roedd yr ail Siop Ysgol Gynnil a gynhaliwyd ym Marchnad Dan Do Pont-y-pŵl ddoe yn llwyddiant – roedd pobl yn cyrraedd yn gynnar er mwyn dod i mewn!...
Dydd Iau 11 Awst 2022

I Dadau, gan Dadau

Disgrifiad
Gall tadau newydd a rhai sy'n disgwyl yn Nhorfaen gofrestru ar gyfer rhaglen newydd gyda'r nod o gefnogi tadau ar eu taith newydd o fod yn rhiant.
Dydd Iau 21 Gorffennaf 2022

Prydau bwyd ysgol am ddim i gyrraedd mwy o ddisgyblion nag erioed

Disgrifiad
O fis Medi, bydd prydau ysgol am ddim ar gael i unrhyw ddisgyblion meithrin llawn amser, a disgyblion mewn Dosbarthiadau Derbyn, Blwyddyn 1 a Blwyddyn 2 mewn ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol ledled Torfaen, diolch i gyllid gan Lywodraeth Cymru...
Dydd Mercher 13 Gorffennaf 2022

Haf o Hwyl

Haf o Hwyl
Disgrifiad
Bydd miloedd do blant a phobl ifanc yn Nhorfaen yn cael cyfle i gymryd rhan mewn cyfres o weithgareddau a digwyddiadau anturus am ddim dros yr haf.
Dydd Iau 23 Mehefin 2022

Gwasanaeth Ieuenctid yn ennill aur

Gwasanaeth Ieuenctid yn ennill aur
Disgrifiad
Mae Gwasanaeth Ieuenctid Torfaen wedi derbyn Nod Ansawdd Aur ar ôl arolygiad diweddar gan Lywodraeth Cymru.
Dydd Gwener 17 Mehefin 2022

Adfywio'r Galon

Adfywio'r Galon
Disgrifiad
Ydych chi am ddysgu sgil newydd a allai arbed bywyd rhywun?

Dychwelyd yn gynnil i'r ysgol

Disgrifiad
Gyda dim ond wythnosau i fynd tan ddiwedd y flwyddyn academaidd, ydych chi'n pryderu eisoes am gost prynu gwisg ysgol newydd ar gyfer mis Medi?
Dydd Mawrth 7 Mehefin 2022

Awdur yn nodi Diwrnod Ymwybyddiaeth Tourette

Awdur yn nodi Diwrnod Ymwybyddiaeth Tourette
Disgrifiad
'I can't make it stop' yn helpu i addysgu ar Ddiwrnod Codi Ymwybyddiaeth ynghylch Tourette's.
Dydd Mercher 18 Mai 2022

Adroddiad arolygiad Estyn yn dangos meysydd lle gellid gwella

Adroddiad arolygiad Estyn yn dangos meysydd lle gellid gwella
Disgrifiad
Mae adroddiad arolygu diweddar gan Estyn, Arolygiaeth Ei Mawrhydi ar gyfer Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru, ar wasanaeth addysg y cyngor yn ystod mis Mawrth 2022, wedi darparu barn gyffredinol ar berfformiad presennol y gwasanaeth
Dydd Gwener 13 Mai 2022

Chwarae yn y parc

Chwarae yn y parc
Disgrifiad
Mae sesiynau 'Chwarae yn y parc' Gwasanaeth Chwarae Torfaen wedi dychwelyd y gwanwyn yma, gan ddod â theuluoedd ynghyd i chwarae yn yr awyr agored.
Dydd Iau 31 Mawrth 2022

Timau arlwyo ysgolion wedi'u henwebu ar gyfer gwobrau cenedlaethol

Disgrifiad
Mae timau arlwyo ysgolion yn Nhorfaen wedi'u henwebu ar gyfer dwy wobr yng Ngwobrau Arlwyo'r Sector Cyhoeddus a gynhelir yr wythnos nesaf...
Dydd Gwener 11 Mawrth 2022

Prosiect DJ yn cynnig cyfleoedd

Disgrifiad
Mae dros 50 o bobl ifanc yn dysgu sgiliau newydd, diolch i fenter DJ radio newydd yn Nhorfaen.
Dydd Gwener 4 Mawrth 2022

Gwasanaeth Chwarae yn ennill gwobr glodfawr

Gwasanaeth Chwarae yn ennill gwobr glodfawr
Disgrifiad
Mae gweithwyr chwarae Cyngor Torfaen wedi ennill gwobr genedlaethol wych am eu gwaith yn ystod y pandemig.
Dydd Mercher 2 Mawrth 2022

Llysgenhadon Ifanc yn cael sêl bendith Frenhinol

Disgrifiad
Fe wnaeth Dug a Duges Caergrawnt ymweld â Blaenafon ar ddydd Mawrth fel rhan o daith undydd i Dde Cymru i nodi Dydd Gŵyl Dewi.
Dydd Mawrth 1 Mawrth 2022

Rhaglen wirfoddoli i bobl ifanc yn dathlu 20 mlynedd

Rhaglen wirfoddoli i bobl ifanc yn dathlu 20 mlynedd
Disgrifiad
Mae gwirfoddolwyr gyda Gwasanaeth Chwarae Cyngor Torfaen wedi derbyn diolch mewn seremoni wobrwyo arbennig.
Dydd Gwener 4 Chwefror 2022

Llwybrau diogel at ysgol

Disgrifiad
Bydd croesfan newydd yn cael ei gosod ar yr heol wrth ymyl ysgol gynradd yng Nghwmbrân fel rhan o fenter Llwybrau Mwy Diogel mewn Cymunedau.
Dydd Llun 17 Ionawr 2022

Chwarae plant yw cael sgiliau newydd

Chwarae plant yw cael sgiliau newydd
Disgrifiad
Mae dysgu sgiliau newydd a chael profiad gwaith gwerthfawr yn chwarae plant, diolch i Wasanaeth Chwarae Torfaen.
Dydd Iau 6 Ionawr 2022

I Dadau, Gan Dadau

I Dadau, Gan Dadau
Disgrifiad
Mae rhaglen gefnogaeth newydd a chyffrous ar fin cael ei lansio yn Nhorfaen y mis yma.
Dydd Mercher 5 Ionawr 2022

Neges i rieni gan Wasanaeth Addysg Torfaen

Disgrifiad
Dros gyfnod y Nadolig, bu nifer o benderfyniadau gan Lywodraeth Cymru a fydd yn effeithio holl ysgolion Cymru a bydd pennaeth eich plentyn yn cysylltu i esbonio sut byddant yn eich effeithio chi
Dydd Gwener 17 Rhagfyr 2021

Oedi i ddechrau'r tymor newydd

Disgrifiad
Oherwydd effaith bosibl yr amrywiad Covid-19 Omicron dros yr wythnosau nesaf, mae Llywodraeth Cymru wedi cyfarwyddo pob ysgol yng Nghymru i agor 2 ddiwrnod yn ddiweddarach yn y tymor newydd i baratoi ar gyfer unrhyw aflonyddu posibl i'r dysgu a'r addysgu
Dydd Iau 16 Rhagfyr 2021

Hamperi'n cael eu dosbarthu mewn pryd ar gyfer y Nadolig

Hamperi'n cael eu dosbarthu mewn pryd ar gyfer y Nadolig
Disgrifiad
Bydd hanner cant o hamperi Nadolig yn cael eu dosbarthu i bobl ifanc mewn angen a'u teuluoedd ledled Torfaen yr wythnos hon.
Dydd Mercher 1 Rhagfyr 2021

Y Sbrowt Nadolig

Y Sbrowt Nadolig
Disgrifiad
A Christmas sprout hunt is being organised for families with pre-school children in Torfaen.
Dydd Iau 25 Tachwedd 2021

Ysgol Croesyceiliog yn cael ei thynnu allan o fesurau arbennig

Disgrifiad
Ar ôl ymweliad arolygiad monitro yn ddiweddar, mae Ysgol Croesyceiliog wedi ei thynnu allan o fesurau arbennig
Dydd Iau 18 Tachwedd 2021

Plant ysgol gynradd yn dysgu am ynni

Disgrifiad
Mae plant ysgol gynradd yn Nhorfaen wedi bod yn dysgu am ynni fel rhan o'r Bythefnos Diffodd, sy'n dod i ben ar ddydd Sul 21ain Tachwedd...
Dydd Gwener 12 Tachwedd 2021

Ysgol Gynradd Stryd Siôr yn fuddugol yng nghwpan plant EFL

Ysgol Gynradd Stryd Siôr yn fuddugol yng nghwpan plant EFL
Disgrifiad
Mae bron i 100 o blant o ysgolion ledled Torfaen wedi cymryd rhan yn rownd Torfaen ar gyfer cwpan Plant Utilita Ymddiriedolaeth Cynghrair Pêl-droed Lloegr (EFLT) yn Stadiwm Cwmbrân.
Dydd Iau 28 Hydref 2021

Hwyl hanner tymor mewn canolfannau Chwarae a Lles

Hwyl hanner tymor mewn canolfannau Chwarae a Lles
Disgrifiad
Mae dros 450 o blant wedi mynychu Canolfannau Chwarae a Lles Torfaen dros hanner tymor Hydref.
Dydd Gwener 22 Hydref 2021

Myfyrwyr yw sêr y sioe

Disgrifiad
Mae myfyrwyr, gwleidyddion lleol, cynrychiolwyr y cyngor a Choleg Gwent wedi nodi agoriad swyddogol Parth Dysgu Torfaen.
Dydd Mercher 20 Hydref 2021

Lansiad swyddogol coleg newydd

Disgrifiad
Bydd canolfan newydd £24m ar gyfer holl addysg ôl-16 yn Nhorfaen yn cael ei hagor yn swyddogol yr wythnos hon.
Dydd Gwener 8 Hydref 2021

Diweddariad ar y system taliadau ysgol yn yr wythnos yn gorffen 8 Hydref

Disgrifiad
Mae tîm y prosiect yn parhau i weithio gyda Civica i ddatrys y problemau parhaus gyda'r System Arlwyo Di-arian Parod newydd a Phorthol Addysg Civica Pay...
Dydd Gwener 1 Hydref 2021

Helpwch i lunio dyfodol gofal plant

Helpwch i lunio dyfodol gofal plant
Disgrifiad
Mae arolwg am ddarpariaeth gwasanaethau gofal plant yn y dyfodol yn Nhorfaen wedi mynd yn fyw heddiw.

Diweddariad ar y system taliadau ysgol yn yr wythnos yn gorffen 1 Hydref

Disgrifiad
Mae Tîm y Prosiect yn parhau i weithio gyda Civica i ddatrys y problemau parhaus gyda'r System Arlwyo Di-arian Parod newydd a Phorthol Addysg Civiva Pay. Mae rhywfaint o wella wedi bod ac mae'r diweddariad yma'n nodi'r hyn sydd wedi ei ddatrys a'r problemau sy'n dal i fod...
Dydd Gwener 24 Medi 2021

Diweddariad ar y system taliadau ysgol yn yr wythnos yn gorffen 24 Medi

Disgrifiad
Mae Tîm y Prosiect yn gweithio'n galed gyda Civica i ddatrys y problemau parhaus gyda'r System Arlwyo Di-arian Parod newydd a Phorthol Addysg Civiva Pay. Mae rhywfaint o wella wedi bod ac mae'r diweddariad yma'n nodi'r hyn sydd wedi ei ddatrys a'r problemau sy'n dal i fod...
Dydd Gwener 17 Medi 2021

Diweddariad ar y system taliadau ysgol yn yr wythnos yn gorffen 17 Medi

Disgrifiad
The Project Team are working determinedly with Civica Pay to resolve the on-going problems with the new Cashless Catering System and the Civica Pay Education Payment Portal, which continue to affect some schools and parents/carers...

Mae'n Bryd Cyflawni dros Bobl Ifanc yng Nghymru

Mae'n Bryd Cyflawni dros Bobl Ifanc yng Nghymru
Disgrifiad
A report published today by The Interim Youth Work Board for Wales sets out recommendations identifying practical and achievable ways of creating a sustainable model for both the governance and delivery of youth work services in Wales.
Dydd Mawrth 14 Medi 2021

Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen i arbed miliynau diolch i uwchraddio ynni

Disgrifiad
Mae disgwyl i gyngor Torfaen arbed miliynau o bunnoedd a leihau ei ôl troed carbon a'i effaith ar yr hinsawdd yn sylweddol ar ôl buddsoddi mewn dros 45 o uwchraddiadau effeithlonrwydd ynni yn y fwrdeistref...
Dydd Gwener 10 Medi 2021

Diweddariad systemau talu ysgolion

Disgrifiad
Mae yna nifer o broblemau parhaus gyda'r System Arlwyo Arian Parod newydd a Phorth Taliadau Addysg Civica sy'n effeithio ar rai ysgolion, ac yn ei dro cyfrifon rhieni a gofalwyr...
Dydd Mawrth 7 Medi 2021

Hwyl yr haf ar y fferm

Hwyl yr haf ar y fferm
Disgrifiad
Mae e wedi bod yn haf prysur yn Fferm Gymunedol Greenmeadow, sydd wedi croesawu dros 17,000 o ymwelwyr – a 40 o foch bach o frîd prin – ers ailagor ddiwedd Mai.
Dydd Mawrth 24 Awst 2021

Gwersylloedd chwarae yn llwyddiant yr haf

Disgrifiad
Mae bron i ddwy fil o blant wedi mynychu gwersylloedd a redir gan Wasanaeth Chwarae Cyngor Torfaen yr haf yma.
Dydd Mercher 18 Awst 2021

Llwyfan dysgu newydd ar-lein yn mynd yn fyw

Disgrifiad
Mae'n dra hysbys bod 'dysgu wrth fynd' yn dod yn fwyfwy cyffredin, Er mwyn cadw i fyny â chyflymder y newid, mae Dysgu Oedolion yn y Gymuned yn Nhorfaen newydd lansio platfform hyfforddi ar-lein newydd 'dysgu wrth fynd'.
Dydd Sul 15 Awst 2021

Dysgwyr sy'n oedolion yn dathlu llwyddiant

Disgrifiad
Mae myfyrwyr ledled Torfaen yn dathlu ar ôl cyfres arall o ganlyniadau Safon Uwch a TGAU gwych, yn dilyn blwyddyn anodd arall.
Dydd Gwener 13 Awst 2021

Chwarae yw'r peth dros yr Haf

Chwarae yw'r peth dros yr Haf
Disgrifiad
Mae mwy na 200 o blant a phobl ifanc wedi bod yn mwynhau eu gwyliau haf diolch i Wasanaeth Chwarae Cyngor Torfaen.
Dydd Gwener 6 Awst 2021

Mae Llyfryn yr Hydref Dysgu Oedolion yn y Gymuned allan nawr!

Mae Llyfryn yr Hydref Dysgu Oedolion yn y Gymuned allan nawr!
Disgrifiad
Ydych chi wedi erioed wedi meddwl am olrhain hanes eich teulu, siarad iaith wahanol neu ail-hyfforddi ar gyfer gyrfa newydd?
Dydd Gwener 23 Gorffennaf 2021

Prosiect llesiant yn cynorthwyo pobl ar y llwybr i gyflogaeth

Prosiect llesiant yn cynorthwyo pobl ar y llwybr i gyflogaeth
Disgrifiad
Mae mwy na 300 o bobl ddi-waith wedi eu cynorthwyo gan brosiect sy'n canolbwyntio ar wella iechyd meddwl a chorfforol.
Dydd Gwener 16 Gorffennaf 2021

Y Diweddaraf am y Porthol Arlwyo Di-arian Parod a Thaliadau Addysg 16.07.21

Disgrifiad
Today, Blenheim Primary School will be changing over to the new Cashless Catering and Education Payment Portal....

Addurno isffyrdd yn Nhorfaen

Addurno isffyrdd yn Nhorfaen
Disgrifiad
Mae staff a gwirfoddolwyr Gwasanaeth Chwarae Torfaen yn dod â lliw i isffyrdd dros yr haf.
Dydd Mawrth 13 Gorffennaf 2021

Tiwtor Ysgrifennu Creadigol yn Ennill Gwobr Farddoniaeth

Tiwtor Ysgrifennu Creadigol yn Ennill Gwobr Farddoniaeth
Disgrifiad
Mae cerdd am deulu a effeithiwyd gan farwolaeth eu mab yn y Rhyfel Byd Cyntaf wedi ennill cystadleuaeth farddoniaeth genedlaethol.
Dydd Gwener 9 Gorffennaf 2021

Y Diweddaraf am y Porthol Arlwyo Di-arian Parod a Thaliadau Addysg - 09/07/21

Disgrifiad
Os ydych chi'n ofalwr neu'n rhiant plant yn ysgolion Dewi Sant, Coed Efa, Cwmffrwdoer, Stryd Siôr, Yr Eglwys yng Nghymru Henllys, Padre Pio, neu Banteg, dylech fod wedi cael eich llythyr cofrestru o'r ysgol,..

Byddwch yn un o Ddynion Iach Torfaen

Byddwch yn un o Ddynion Iach Torfaen
Disgrifiad
Yn dilyn llwyddiant hirsefydlog rhaglen #oseidiafi i ferched yn unig, gan Adran Datblygu chwaraeon Torfaen, mae'n bryd o'r diwedd i ddynion Torfaen gamu i fyny a derbyn her debyg!
Dydd Gwener 2 Gorffennaf 2021

Y Diweddaraf am y Porthol Arlwyo Di-arian Parod a Thaliadau Addysg - 02/07/21

Disgrifiad
If you are a carer or parent of children at Garnteg, Croesyceiliog, Maendy, St. Davids and Ysgol Bryn Onnen Primary school, you should have had your registration letter from the school
Dydd Iau 1 Gorffennaf 2021

Gregor yn profi ei fod yn 'Filwr' Bach Gwych

Gregor yn profi ei fod yn 'Filwr' Bach Gwych
Disgrifiad
Mae clwb newydd wedi'i sefydlu yn Ysgol Gynradd New Inn i ddisgyblion y mae eu rhieni'n gwasanaethu yn y lluoedd arfog.
Dydd Gwener 25 Mehefin 2021

Porth Taliadau Arlwyo ac Addysg Di-arian - 25/06/21

Disgrifiad
Yr wythnos nesaf, bydd angen i rieni plant Ysgolion Cynradd Garnteg, Croesyceiliog, Maendy, Dewi Sant a Bryn Onnen gadw llygad allan am ebost gan Civica...
Dydd Gwener 18 Mehefin 2021

Ysgolion yn lansio cystadleuaeth i gael hyd i beiriannydd ifancaf Torfaen

Ysgolion yn lansio cystadleuaeth i gael hyd i beiriannydd ifancaf Torfaen
Disgrifiad
Lansiwyd cystadleuaeth mewn ysgolion ledled Torfaen yr wythnos yma i gael hyd i beiriannydd ifancaf Torfaen.

Neges bwysig i rieni/gofalwyr plant yn Ysgolion Ponthir, Llanyrafon, Woodlands ac Our Lady of The Angels

Disgrifiad
The way parents/carers pay for school meals, trips and other items is changing...

Nodyn atgoffa i rieni/gofalwyr plant yn Ysgol Gynradd Pontnewydd

Disgrifiad
Erbyn nawr dylech fod wedi cael eich llythyr cofrestru o'r ysgol, neu e-bost gan Civica (donotreply-education@civicapayments.co.uk) ynglŷn â chofrestru ar gyfer y Porthol Taliadau Addysg newydd...

Neges bwysig i rieni/gofalwyr plant yn Ysgolion Ponthir, Llanyrafon, Woodlands ac Our Ladies of the Angels

Disgrifiad
Mae'r ffordd mae rhieni/gofalwyr yn talu am brydiau ysgol, teithiau a phethau eraill yn newid
Dydd Gwener 11 Mehefin 2021

Neges bwysig i rieni/gofalwyr plant yn Ysgol Gynradd Pontnewydd

Disgrifiad
Mae'r ffordd mae rhieni/gofalwyr yn talu am brydiau ysgol, teithiau a phethau eraill yn newid...
Dydd Gwener 4 Mehefin 2021

Gwirfoddolwyr Yn Helpu Gyda Hwyl Hanner Tymor

Gwirfoddolwyr Yn Helpu Gyda Hwyl Hanner Tymor
Disgrifiad
Mae gweithwyr chwarae a gwirfoddolwyr wedi darparu sesiynau chwarae a lles i blant sy'n agored i niwed ledled Torfaen dros wyliau'r Sulgwyn.
Dydd Mercher 2 Mehefin 2021

Mae'r Cyngor am glywed barn am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)

Mae'r Cyngor am glywed barn am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Disgrifiad
Bydd Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg y cyngor yn cyfarfod am 10am ar 9fed Mehefin i ystyried adroddiad ynglŷn â sut mae'r cyngor yn paratoi ar gyfer newidiadau i'r Ddeddf Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Dydd Mercher 19 Mai 2021

Datblygiad Gofal Plant drwy Gyfrwng y Gymraeg yn Ysgol Panteg

Datblygiad Gofal Plant drwy Gyfrwng y Gymraeg yn Ysgol Panteg
Disgrifiad
Bydd gwaith adeiladu yn cychwyn yn ddiweddarach y mis yma ar safle ysgol gynradd Ysgol Panteg lle bydd darpariaeth newydd Gofal Plant drwy gyfrwng y Gymraeg yn cael ei lleoli.
Dydd Mercher 12 Mai 2021

Myfyrwyr yn cymryd Materion Meddwl i'w dwylo eu hunain

Myfyrwyr yn cymryd Materion Meddwl i'w dwylo eu hunain
Disgrifiad
Mae Coleg Gwent wedi bod yn cynnig hyfforddiant i'w fyfyrwyr i roi hwb i'w hiechyd meddwl a lles, ac i gefnogi eu ffrindiau hefyd.
Dydd Gwener 23 Ebrill 2021

Gwasanaeth Ieuenctid Torfaen yn ennill ffug etholiad

Disgrifiad
Yn ddiweddar, fe wnaeth pump o bobl ifanc o Wasanaeth Ieuenctid Torfaen gymryd rhan mewn ffug etholiad rhithwir y Senedd, gan gystadlu yn erbyn pobl ifanc o bleidiau gwleidyddol eraill o bob rhan o Gymru.
Dydd Mercher 31 Mawrth 2021

Gwasanaeth Cludo bwyd newydd yn cyrraedd carreg filltir

Gwasanaeth Cludo bwyd newydd yn cyrraedd carreg filltir
Disgrifiad
Mae tîm o weithwyr ieuenctid wedi bod wrthi'n coginio i bobl ifanc bregus sydd wedi eu heffeithio gan y pandemig
Dydd Gwener 26 Mawrth 2021

Helpwch ni i lunio Dyfodol y Fferm

Helpwch ni i lunio Dyfodol y Fferm
Disgrifiad
Heddiw (26/03/2021) mae Cyngor Torfaen wedi lansio ymgynghoriad cyhoeddus i gasglu barn pobl ar ddatblygiad Fferm Gymunedol Greenmeadow yn y dyfodol.
Dydd Mawrth 23 Mawrth 2021

Angen gwirfoddolwyr i gynorthwyo gyda Gwersylloedd Lles yr Haf

Angen gwirfoddolwyr i gynorthwyo gyda Gwersylloedd Lles yr Haf
Disgrifiad
Mae Gwasanaeth Chwarae Torfaen ar hyn o bryd yn chwilio am wirfoddolwyr 16 oed a throsodd i gynorthwyo gyda nifer o Wersylloedd Chwarae a Lles yr haf yma.
Dydd Mercher 10 Mawrth 2021

Y diweddaraf am Brydau Ysgol Am Ddim

Disgrifiad
Y diweddaraf am Brydau Ysgol Am Ddim
Dydd Mawrth 23 Chwefror 2021

Fferm yn derbyn gwelliannau yn ystod y cyfnod clo

Fferm yn derbyn gwelliannau yn ystod y cyfnod clo
Disgrifiad
Bwriedid i Fferm Gymunedol Greenmeadow ailagor yn Chwefror 2021, ond oherwydd cyfyngiadau COVID presennol Llywodraeth Cymru yn ymwneud ag atyniadau i ymwelwyr, dyw hyn ddim yn bosibl eto.
Dydd Llun 22 Chwefror 2021

Un wythnos i fynd: Tiroedd ysgol a meysydd chwarae ar draws Torfaen i fod yn ddi-fwg o ddydd Llun 1 Mawrth

Disgrifiad
Mae heddiw'n nodi un wythnos yn unig nes bod cyfreithiau newydd yn cael eu cyflwyno i wneud mwy o leoedd yng Nghymru yn ddi-fwg
Dydd Iau 18 Chwefror 2021

Cyllid Cynaliadwyedd Llywodraeth Cymru ar gyfer Darparwyr Gofal Plant

Cyllid Cynaliadwyedd Llywodraeth Cymru ar gyfer Darparwyr Gofal Plant
Disgrifiad
Mae tîm Blynyddoedd Cynnar Cyngor Torfaen wedi derbyn £187,000 ychwanegol o gyllid gan Lywodraeth Cymru i helpu cynaliadwyedd darparwyr gofal plant cofrestredig yn Nhorfaen sydd wedi cael eu heffeithio'n uniongyrchol gan Covid 19.
Dydd Gwener 12 Chwefror 2021

'Dydd Mawrth Sgwrsio' - Gall sgwrs fach wneud byd o wahaniaeth

'Dydd Mawrth Sgwrsio' - Gall sgwrs fach wneud byd o wahaniaeth
Disgrifiad
Ar ôl llwyddiant ymgyrch lwyddiannus cyfryngau cymdeithasol #AmseriSiarad a ddigwyddodd ar ddydd Iau 4ydd Chwefror, mae Tîm Sgiliau a Chyflogadwyedd Cyngor Torfaen am lansio ymgyrch newydd 'Dydd Mawrth Sgwrsio' i annog pobl leol i gysylltu â thrafod materion sy'n effeithio ar eu huchelgais i lwyddo mewn bywyd.

Cabinet yn cymeradwyo cynlluniau i ymestyn Ysgol Crownbridge.

Cabinet yn cymeradwyo cynlluniau i ymestyn Ysgol Crownbridge.
Disgrifiad
Yr wythnos hon, cymeradwyodd pwyllgor Cabinet Cyngor Torfaen buddsoddiad o £6,850,000 mewn estyniad fydd yn darparu 50 o leoedd ychwanegol yn Ysgol Crownbridge.

Dychwelyd yn raddol I ysgolion yn Nhorfaen

Disgrifiad
Mae Gweinidog Addysg Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y bydd ysgolion yn ailagor i blant y Dosbarth Meithrin, Derbyn, Blwyddyn 1 a 2 ar ôl hanner tymor o'r wythnos sy'n dechrau ar yr 22ain o Chwefror
Dydd Iau 4 Chwefror 2021

Rydym yn FALCH o gefnogi #LGBTHM21

Rydym yn FALCH o gefnogi #LGBTHM21
Disgrifiad
Ar gyfer Mis Hanes LGBT +, mae'r cyngor wedi ymuno gyda #CynghorauBalch eraill i chwifio'r faner LGBT+ a hyrwyddo cydraddoldeb a chynhwysiant.
Dydd Iau 28 Ionawr 2021

Fferm Gymunedol Greenmeadow yn dod yn wely prawf ar gyfer prosiect newydd, cyffrous Cylch Cnydau

Fferm Gymunedol Greenmeadow yn dod yn wely prawf ar gyfer prosiect newydd, cyffrous Cylch Cnydau
Disgrifiad
Mae Fferm Gymunedol Greenmeadow wedi ymuno â thri safle arall yng Nghymru i gymryd rhan mewn menter newydd wedi ei harwain gan Ffermydd a Gerddi Cymdeithasol a'i chefnogi gan grŵp Clwstwr Garddwriaeth Llywodraeth Cymru a Grŵp Diddordeb Arbennig CEA Maeth-Cymru.
Dydd Iau 21 Ionawr 2021

'Byddwch yn oleuni yn y tywyllwch' ar Ddiwrnod Cofio'r Holocost eleni

'Byddwch yn oleuni yn y tywyllwch' ar Ddiwrnod Cofio'r Holocost eleni
Disgrifiad
Mae Diwrnod Cofio'r Holocost 2021 yn cael ei gynnal ar y 27ain o Ionawr a'r thema eleni yw, 'Byddwch yn oleuni yn y tywyllwch'.
Dydd Gwener 8 Ionawr 2021

Gwasanaeth Chwarae wrthi'n bod yn greadigol i ddarparu cefnogaeth i blant sy'n dysgu gartref

Gwasanaeth Chwarae wrthi'n bod yn greadigol i ddarparu cefnogaeth i blant sy'n dysgu gartref
Disgrifiad
I gyd-fynd â'r dysgu gartref sydd eisoes ar waith gydag ysgolion, o ddydd Llun 11 Ionawr bydd Gwasanaeth Chwarae Torfaen yn darparu adnoddau a gweithgareddau ychwanegol ar lein i alluogi teuluoedd i gymryd rhan ynddynt gartref.

Pecynnau chwarae i deuluoedd yn ystod cyfnod clo

Pecynnau chwarae i deuluoedd yn ystod cyfnod clo
Disgrifiad
Nawr, yn fwy nag erioed, ar adegau anodd fel hyn, mae chwarae yn rhan annatod o iechyd meddwl a lles plentyn.
Dydd Gwener 18 Rhagfyr 2020

Datganiad gan Gyngor Torfaen ar ddychwelyd i addysg ym mis Ionawr

Disgrifiad
Yn dilyn trafodaethau gyda Llywodraeth Cymru a CLlLC, bydd y tymor ysgol newydd yn dechrau ar y 4ydd o Ionawr ar gyfer dysgu cyfunol yn holl ysgolion Torfaen am yr wythnos gyntaf
Arddangos 1 i 100 o 138
Blaenorol 1 2 Nesaf