Genedigaethau Marwolaethau a Seremonïau

Dydd Mercher 22 Mehefin 2022

Broad Street ym Mlaenafon i ddod yn fyw gydag adloniant

Disgrifiad
Mae cerddoriaeth fyw, actau hud a lledrith, perfformiadau dawns a reidiau ffair am ddim yn rhai o'r pethau a fydd yn diddanu trigolion ac ymwelwyr ar Ddiwrnod Treftadaeth y Byd Blaenafon y penwythnos yma...
Dydd Gwener 28 Ionawr 2022

Newid i nifer y galarwyr yn Amlosgfa Gwent: Datganiad FfLlCG Gwent

Disgrifiad
Gyda chyhoeddiad Llywodraeth Cymru bod Cymru wedi symud yn llawn i Lefel Rhybudd Sero, mae nifer y galarwyr all fynd i angladdau yng Nghapel Amlosgfa Gwent, Croesyceiliog, wedi cynyddu...
Dydd Mawrth 4 Ionawr 2022

Amlosgfa Gwent - nifer y galarwyr a ganiateir

Disgrifiad
Bydd nifer y galarwyr y caniateir iddynt fynychu amlosgiadau yng Nghapel Amlosgfa Gwent, Croesyceiliog eto wedi'i gyfyngu i ugain (20) a daw hyn i rym o 26 Rhagfyr 2021
Dydd Mercher 27 Hydref 2021

Amserau agor Mynwentydd yn newid o ddydd Sul 31 Hydref

Disgrifiad
Ar y cyd ag arbed golau dydd a chlociau'n mynd yn ôl awr, o ddydd Sul 31 Hydref, bydd mynwentydd yn Nhorfaen yn newid i oriau agor y gaeaf...
Dydd Iau 22 Gorffennaf 2021

Presenoldeb mewn claddedigaethau - nifer y galarwyr a ganiateir

Presenoldeb mewn claddedigaethau - nifer y galarwyr a ganiateir
Disgrifiad
Mae nifer y galarwyr y caniateir iddynt fynychu angladdau ym mynwentydd Gwent ac Amlosgfa Gwent yn newid yn unol â chanllawiau diweddaraf y llywodraeth
Dydd Llun 7 Mehefin 2021

Cyfle i weithio gydag Ecolegydd i wella bywyd gwyllt mewn mynwentydd

Disgrifiad
Mae Wythnos Caru'ch Mynwentydd yn mynd o ddydd Sadwrn 5 tan ddydd Sul 13 Mehefin, ac, eleni, mae'r Cyngor, gyda mudiadau partner, yn arwain nifer o is-brosiectau o dan y rhaglen waith Gwent Fwyaf Cydnerth, a ariennir gan Grant Galluogi Adnoddau Naturiol a Llesiant Llywodraeth Cymru...
Dydd Mawrth 16 Chwefror 2021

Gair i atgoffa galarwyr a sut i leihau'r risgiau

Disgrifiad
Mae'r rhai sydd wedi colli anwyliaid dros y flwyddyn ddiwethaf, boed yn gysylltiedig â'r pandemig ai peidio, wedi gorfod delio â'r straen a'r cymhlethdodau ychwanegol y mae'r feirws a chyfyngiadau cysylltiedig wedi'u hachosi...
Dydd Iau 17 Rhagfyr 2020

Atgoffa rhieni newydd sy'n hawlio Budd-dal Plant i gofrestru genedigaethau

Disgrifiad
Mae rhieni yng Nghymru yn cael eu hannog i gofrestru genedigaeth eu plant newydd-anedig fel bod Cyllid a Thollau EM (CThEM) yn gallu cadarnhau eu hawliadau am Fudd-dal Plant...
Dydd Gwener 23 Hydref 2020

Newid amserau agor mynwentydd o ddydd Sul 25ain Hydref

Disgrifiad
I gyd-fynd â throi'r clociau yn ôl awr ddydd Sul, o ddydd Sul 25ain Hydref, bydd mynwentydd yn Nhorfaen yn newid at oriau agor y gaeaf. Bydd mynwentydd ar agor pob dydd rhwng 9am-5pm...
Dydd Gwener 31 Gorffennaf 2020

Presenoldeb mewn Claddedigaethau - nifer y galarwyr a ganiateir

Disgrifiad
Heddiw (30/07/20), cytunodd Fforwm Lleol Cymru Gydnerth Gwent, gan gynnwys y pum cyngor, gynyddu nifer y galarwyr a ganiateir i fynychu angladdau mewn mynwentydd yn y pum awdurdod lleol yng Ngwent, i 30. Daw hyn i rym ddydd Llun 3 Awst.
Dydd Gwener 24 Gorffennaf 2020

Amserau agor mynwentydd yn newid o ddydd Llun 27ain Gorffennaf

Disgrifiad
O ddydd Llun 27ain Gorffennaf, bydd mynwentydd yn Nhorfaen ar agor pob dydd o 9am-7pm.
Dydd Mercher 1 Gorffennaf 2020

Presenoldeb mewn Claddedigaethau - nifer y galarwyr a ganiateir (01/07/20)

Disgrifiad
Datganiad Fforwm Lleol Cymru Gydnerth (FfLlCG) Gwent ar niferoedd mewn gwasanaethau CLADDU
Dydd Mercher 24 Mehefin 2020

Gwasanaethau cofrestryddion yn ailddechrau yn Nhorfaen

Gwasanaethau cofrestryddion yn ailddechrau yn Nhorfaen
Disgrifiad
Ar ôl newid mewn deddfwriaeth gan Lywodraeth Cymru ar 22ain Mehefin 2020, gall cofrestriadau geni ac apwyntiadau ar gyfer hysbysiadau o briodas ailddechrau nawr yn Nhorfaen
Dydd Sadwrn 23 Mai 2020

Mynychu angladdau - niferoedd a ganiateir

Disgrifiad
Heddiw (23/5/20), cytunodd partneriaid Fforwm Lleol Cymru Gydnerth i gynyddu nifer y galarwyr y caniateir iddynt fynychu angladdau, gwasanaethau coffa a chynulliadau yn Amlosgfa Gwent a mynwentydd ym mhum ardal awdurdod lleol Gwent, i ddeg (10)
Dydd Iau 16 Ebrill 2020

Cyfeirlyfr o gymorth sydd ar gael mewn profedigaeth

Cyfeirlyfr o gymorth sydd ar gael mewn profedigaeth
Disgrifiad
Rydym oll yn gwybod o brofiad bod profedigaeth yn anodd dan unrhyw amgylchiadau, felly mae'n bwysig gwybod i ble i droi i gael cymorth
Arddangos 1 i 15 o 15