Plâu, Llygredd a Hylendid

Dydd Iau 19 Mawrth 2020

Cyngor i safleoedd bwyd – dosbarthu cludfwyd

Disgrifiad
Os ydych chi'n safle bwyd sy'n cynnig gwasanaeth dosbarthu bwyd neu gludfwyd am y tro cyntaf ers y sefyllfa covid-19, byddem yn argymell eich bod yn edrych ar y canllawiau canlynol (http://bit.ly/3b8qdFo neu http://bit.ly/2IXT0kg)
Dydd Llun 12 Awst 2019

Gwiddon yn cael eu rhyddhau i fynd i'r afael â rhedyn y dŵr

Gwiddon yn cael eu rhyddhau i fynd i'r afael â rhedyn y dŵr
Disgrifiad
An army of 2mm long weevils have been introduced into the Afon Lwyd at the Ty Coch section of the Monmouthshire and Brecon Canal to help battle the rapid growth of water fern.
Dydd Iau 8 Awst 2019

Rownd nesaf o chwistrellu chwyn yn y fwrdeistref i ddechrau

Rownd nesaf o chwistrellu chwyn yn y fwrdeistref i ddechrau
Disgrifiad
Ar ddydd Llun 12 Awst (os yw'r tywydd yn caniatáu) bydd Complete Weed Control (South & Central Wales) Ltd yn dechrau ar yr ail rownd o drin chwyn ar lwybrau cyhoeddus a meysydd parcio gan ddefnyddio eu technoleg arloesol, y Weed-it, ledled Torfaen ar dir y Cyngor a Thai Cymunedol Bron Afon.
Dydd Mercher 31 Gorffennaf 2019

Gorchymyn cwmni cludo bwydydd i waredu gwerth £2,500 o frechdanau

Gorchymyn cwmni cludo bwydydd i waredu gwerth £2,500 o frechdanau
Disgrifiad
Cafodd cwmni cludo bwydydd orchymyn i gael gwared ar werth £2500 o frechdanau mis diwethaf ar ôl i swyddogion hylendid bwyd ganfod eu bod wedi eu cludo o Lundain mewn cerbyd â'r system oergell wedi torri.
Dydd Iau 18 Ebrill 2019

Mae gŵr o Dorfaen wedi colli ei apêl yn erbyn euogfarn yn ymwneud â throseddau hylendid bwyd

Disgrifiad
Fe wnaeth Rashid Iqbal, cyfarwyddwr cwmni sy'n rhedeg Premier Stores o 15 Edlogan Square, Cwmbrân, apelio yn erbyn ei euogfarn yn ymwneud â throseddau hylendid bwyd mewn gwrandawiad yn Llys y Goron Caerdydd ar 12 Ebrill 2019.
Dydd Llun 15 Hydref 2018

Gwirfoddolwyr yn clirio sbwriel o'r lonydd lleol

Disgrifiad
Mae gwirfoddolwyr wedi clirio sbwriel ac eitemau a gafodd eu tipio'n anghyfreithlon ar lonydd a llwybrau troed yn Ras, Pont-y-pŵl.
Dydd Mercher 26 Medi 2018

Ymgyrch i gefnogi pobl ifanc gydag alergeddau bwyd yn cael ei lansio

Ymgyrch i gefnogi pobl ifanc gydag alergeddau bwyd yn cael ei lansio
Disgrifiad
Mae'r ymgyrch 'hawdd GOFYN' yn atgoffa sefydliadau bwyd i ofyn i gwsmeriaid am eu hanghenion deietegol. Mae'r ymgyrch yn bartneriaeth rhwng Cyngor Torfaen a'r Asiantaeth Safonau Bwyd.
Dydd Mawrth 14 Awst 2018

Rhybudd i drigolion amddiffyn eu hunain rhag masnachwyr twyllodrus

Disgrifiad
Mae trigolion Torfaen yn cael eu cynghori i ddefnyddio cludwyr gwastraff cofrestredig, cyfreithiol i waredu ar wastraff o'u cartrefi, neu wynebu'r perygl o dderbyn dirwyon gwerth miloedd o bunnoedd.
Dydd Mawrth 24 Gorffennaf 2018

Powys i wneud gwaith iechyd a lles anifeiliaid i Gyngor Torfaen

Powys i wneud gwaith iechyd a lles anifeiliaid i Gyngor Torfaen
Disgrifiad
Bydd Cyngor Sir Powys yn darparu gwasanaethau iechyd a lles anifeiliaid yn Nhorfaen ar ôl i'r ddau awdurdod gymeradwyo'r cynlluniau.
Dydd Mercher 11 Gorffennaf 2018

Y cyngor yn mabwysiadu rheolaethau diwygiedig cŵn

Y cyngor yn mabwysiadu rheolaethau diwygiedig cŵn
Disgrifiad
Bydd cyngor Torfaen yn disodli Rheolaethau Cŵn presennol gyda Gorchymyn Amddiffyn Mannau Cyhoeddus newydd o fis Rhagfyr ymlaen.
Dydd Mercher 2 Mai 2018

Cyngor Torfaen yn cymeradwyo dirwyon cryfach i rai sy'n tipio'n anghyfreithlon

Cyngor Torfaen yn cymeradwyo dirwyon cryfach i rai sy'n tipio'n anghyfreithlon
Disgrifiad
Mae cyngor Torfaen yn defnyddio pwerau newydd i daro rhai sy'n tipio'n anghyfreithlon gyda dirwyon yn y fan a'r lle o hyd at £400.
Dydd Iau 16 Tachwedd 2017

Lleisio barn ar orchmynion rheoli cŵn

Lleisio barn ar orchmynion rheoli cŵn
Disgrifiad
Mae cyngor Torfaen yn gofyn i drigolion leisio barn ar newidiadau i drefniadau rheoli cŵn yn y fwrdeistref.
Dydd Mercher 25 Hydref 2017

Plant ysgol i glirio sbwriel mewn man prydferth lleol

Plant ysgol i glirio sbwriel mewn man prydferth lleol
Disgrifiad
Mae disgyblion Ysgol Gynradd Garnteg unwaith eto'n ymuno gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen i ddelio â sbwriel ar safle'r British yn Nhalywaun.
Dydd Mawrth 24 Hydref 2017

Gŵr o Grymlyn wedi ei erlyn am dipio anghyfreithlon ar dir comin

Gŵr o Grymlyn wedi ei erlyn am dipio anghyfreithlon ar dir comin
Disgrifiad
Mae gŵr o Flaenau Gwent wedi ei erlyn am adael bagiau o sbwriel a phlastig ar dir comin ar Ffordd Pen-yr-Heol ar fynydd Llanhilleth.
Dydd Iau 19 Hydref 2017

Arddangosfeydd tân gwyllt – cofrestrwch a chadwch yn ddiogel

Arddangosfeydd tân gwyllt – cofrestrwch a chadwch yn ddiogel
Disgrifiad
Wrth i Noson Tân Gwyllt nesáu, mae Cyngor Torfaen yn gofyn i drefnwyr arddangosfeydd tân gwyllt i gofrestru eu digwyddiadau'n wirfoddol gyda'r tîm iechyd yr amgylchedd.
Dydd Iau 17 Awst 2017

Trigolion yn cael eu hannog i beidio â llosgi plastig

Trigolion yn cael eu hannog i beidio â llosgi plastig
Disgrifiad
Mae trigolion Torfaen yn cael eu hannog i osgoi llosgi plastig mewn tanau yn yr ardd ac i ddefnyddio'r opsiynau ailgylchu am ddim yn lle.
Dydd Llun 3 Gorffennaf 2017

Plant ysgol yn rhyddhau gwiddon i daclo rhedyn y dŵr ymosodol

Plant ysgol yn rhyddhau gwiddon i daclo rhedyn y dŵr ymosodol
Disgrifiad
Mae cytref o widdon o Ogledd America wedi ei chyflwyno i ran o'r gamlas yng Nghwmbrân er mwyn taclo rhywogaeth ymosodol o redyn y dŵr.
Dydd Llun 22 Mai 2017

Cyngor Torfaen yn mynd i'r afael â lleihau baw cŵn a sbwriel

Cyngor Torfaen yn mynd i'r afael â lleihau baw cŵn a sbwriel
Disgrifiad
Mae cyngor Torfaen yn cymryd camau i fynd i'r afael â lleihau baw cŵn a sbwriel yn y fwrdeistref.
Dydd Mercher 10 Mai 2017

Masnachwr twyllodrus yn derbyn dirwy am dipio anghyfreithlon yng nghefn gwlad Pont-y-pŵl

Masnachwr twyllodrus yn derbyn dirwy am dipio anghyfreithlon yng nghefn gwlad Pont-y-pŵl
Disgrifiad
Gorfodwyd masnachwr twyllodrus o'r Fenni i dalu £946 am dipio sbwriel o'r cartref yn anghyfreithlon wrth ochr y ffordd ym Mhont-y-pŵl.
Dydd Gwener 3 Chwefror 2017

Gwirfoddolwr codi sbwriel yn defnyddio app ar ffôn symudol i wneud Torfaen yn lanach ac yn wyrddach

Gwirfoddolwr codi sbwriel yn defnyddio app ar ffôn symudol i wneud Torfaen yn lanach ac yn wyrddach
Disgrifiad
Mae gwirfoddolwr o Bont-y-pŵl yn defnyddio app cyngor Torfaen i frwydro yn erbyn sbwriel.
Dydd Gwener 9 Rhagfyr 2016

Avian Flu Advice for Captive Bird and Poultry Owners

Disgrifiad
A protection zone to protect poultry and captive birds from a strain of avian influenza has been declared in Wales.
Dydd Llun 28 Tachwedd 2016

Rheolau newydd yn dod i rym yng Nghymru i sicrhau bod busnesau tecawê yn hyrwyddo eu sgôr hylendid bwyd ar ddeunyddiau cyhoeddusrwydd

Rheolau newydd yn dod i rym yng Nghymru i sicrhau bod busnesau tecawê yn hyrwyddo eu sgôr hylendid bwyd ar ddeunyddiau cyhoeddusrwydd
Disgrifiad
New rules requiring takeaway leaflets to promote food hygiene ratings have now come into force this week.
Dydd Mawrth 8 Tachwedd 2016

Gwraig o Bont-y-pŵl yn derbyn dirwy ar ôl cael hyd i wastraff wedi ei adael mewn nant leol

Gwraig o Bont-y-pŵl yn derbyn dirwy ar ôl cael hyd i wastraff wedi ei adael mewn nant leol
Disgrifiad
Mae gwraig o Bont-y-pŵl wedi derbyn dirwy ar ôl i'r gwastraff o'i chartref a deunyddiau ailgylchu gael eu tipio'n anghyfreithlon mewn nant leol.
Dydd Llun 7 Tachwedd 2016

Grŵp Cymunedol ym Mhont-y-pŵl yn glanhau safle ymddygiad gwrthgymdeithasol

Grŵp Cymunedol ym  Mhont-y-pŵl yn glanhau safle ymddygiad gwrthgymdeithasol
Disgrifiad
Mae busnesau ym Mhont-y-pŵl a thrigolion lleol wedi dod at ei gilydd i lanhau llain werdd o flaen un o feysydd parcio'r dref mewn ymgais i daclo ymddygiad gwrthgymdeithasol.
Dydd Llun 24 Hydref 2016

Dyn o Bont-y-pŵl yn cael ei erlyn am dipio anghyfreithlon

Dyn o Bont-y-pŵl yn cael ei erlyn am dipio anghyfreithlon
Disgrifiad
Gorfodwyd i ddyn o Bont-y-pŵl dalu £1,784 ar ôl cael gwared yn anghyfreithlon ar wastraff busnes a gafodd ei dipio'n anghyfreithlon yn safle'r British yn ymyl Talywaun yn Hydref 2015.
Dydd Iau 30 Mehefin 2016

Gwiddon i fynd i'r afael rhedyn y dŵr ymledol yng Nghwmbrân

Gwiddon i fynd i'r afael rhedyn y dŵr ymledol yng Nghwmbrân
Disgrifiad
A colony of North American weevils is being introduced into a section of canal in Cwmbran to tackle an invasive species of water fern responsible for killing a number of fish.
Dydd Mawrth 14 Mehefin 2016

Cyngor yn gostwng gwasanaeth rheoli pla

Cyngor yn gostwng gwasanaeth rheoli pla
Disgrifiad
Torfaen council will cease to offer a pest control service to residents from Thursday 30 June 2016.
Dydd Llun 13 Mehefin 2016

Siop Cludfwyd yng Nghwmbrân yn cael eu herlyn am droseddau'n gysylltiedig â hylendid bwyd

Siop Cludfwyd yng Nghwmbrân yn cael eu herlyn am droseddau'n gysylltiedig â hylendid bwyd
Disgrifiad
Mae perchennog siop cludfwyd Tsieineaidd yng Nghwmbrân wedi cael ei erlyn a'i orfodi i dalu mwy na £9000 ar ôl iddo ei gael yn euog o gyfres o droseddau'n gysylltiedig â hylendid bwyd.
Dydd Gwener 27 Mai 2016

KFC ym Mhont-y-pŵl yn derbyn dirwy o £100,000 am droseddau'n ymwneud â hylendid bwyd

KFC ym Mhont-y-pŵl yn derbyn dirwy o £100,000 am droseddau'n ymwneud â hylendid bwyd
Disgrifiad
KFC ym Mhont-y-pŵl yn derbyn dirwy o £100,000 am droseddau'n ymwneud â hylendid bwyd
Dydd Gwener 29 Ionawr 2016

Masnachwyr Blaenafon yn ymuno â'r ymgyrch i daclo baw cŵn

Masnachwyr Blaenafon yn ymuno â'r ymgyrch i daclo baw cŵn
Disgrifiad
Mae masnachwyr ym Mlaenafon wedi ymuno ag ymgyrch i fynd i'r afael â baw cŵn yn y dref
Dydd Mawrth 24 Tachwedd 2015

Menyw o Gwmbrân yn derbyn dirwy am dipio anghyfreithlon

Menyw o Gwmbrân yn derbyn dirwy am dipio anghyfreithlon
Disgrifiad
Gorfodwyd menyw o Gwmbrân i dalu mwy na £200 am dipio soffa'n anghyfreithlon ar stad ddiwydiannol ym Mhont-y-pŵl
Dydd Gwener 30 Hydref 2015

Aros yn Ddiogel ar Noson Tân Gwyllt

Aros yn Ddiogel ar Noson Tân Gwyllt
Disgrifiad
Gyda Noson Tân Gwyllt ar ein gwarthau, mae Torfaen yn atgoffa trigolion i fod yn arbennig o ofalus os ydych yn defnyddio tân gwyllt eleni.
Dydd Mawrth 22 Medi 2015

Cofrestrwch eich cyflenwad dŵr preifat

Disgrifiad
Mae eiddo a busnesau â chyflenwadau dŵr preifat yn cael eu hannog i gofrestru gyda chyngor Torfaen
Dydd Mawrth 25 Awst 2015

Menyw o Gwmbrân yn cael ei herlyn am dipio anghyfreithlon

Menyw o Gwmbrân yn cael ei herlyn am dipio anghyfreithlon
Disgrifiad
A Cwmbran woman has been prosecuted and ordered to pay £250 for fly tipping a sofa in local woodland.
Dydd Llun 27 Gorffennaf 2015

Dyn o Gwmbrân yn cael ei erlyn am dipio'n anghyfreithlon mewn llecyn prydferth lleol

Dyn o Gwmbrân yn cael ei erlyn am dipio'n anghyfreithlon mewn llecyn prydferth lleol
Disgrifiad
Gorchmynnwyd dyn o Gwmbrân i dalu bron i £1000 am dipio anghyfreithlon mewn llecyn prydferth lleol ger Pont-y-pŵl.
Dydd Iau 25 Mehefin 2015

Rheolau newydd i berchnogion cŵn

Rheolau newydd i berchnogion cŵn
Disgrifiad
Dogs are one of Britain's favourite pets, with about 25 per cent of UK homes owning a dog.
Dydd Llun 27 Ebrill 2015

'Crafwr' o Dorfaen yn pledio'n euog i datŵio anghyfreithlon

'Crafwr' o Dorfaen yn pledio'n euog i datŵio anghyfreithlon
Disgrifiad
Mae gŵr o Dorfaen wedi derbyn dirwy am redeg stiwdio tatŵio anghyfreithlon o'i gartref yng Nghwmbrân
Arddangos 1 i 37 o 37