Plâu, Llygredd a Hylendid

Dydd Gwener 10 Mawrth 2023

Erlyn perchennog siop fwyd tecawê am gig yn pydru

Disgrifiad
Cafodd siop fwyd tecawê ym Mhont-y-pŵl ei chau ar ôl i Swyddogion Iechyd Amgylcheddol ymateb i adroddiadau bod generadur petrol yn cael ei ddefnyddio oherwydd bod trydan yn yr adeilad wedi ei ddiffodd.
Dydd Llun 6 Mawrth 2023

Swyddog newydd, dynodedig ar gyfer atal sbwriel a thipio anghyfreithlon

Disgrifiad
Mae swyddog newydd, dynodedig wedi ei gyflogi gan Gyngor Torfaen i helpu i leihau sbwriel a thipio anghyfreithlon yn y fwrdeistref...
Dydd Gwener 2 Medi 2022

Rheolwr tecawê yn cael ei ddirwyo am droseddau glendid bwyd

Disgrifiad
Mae rheolwr busnes tecawê wedi cyfaddef i gyhuddiadau glendid bwyd ar ôl i Swyddogion Iechyd yr Amgylchedd Cyngor Torfaen ddarganfod eiddo mewn cyflwr budr a seimllyd, gyda bwydydd yn agored i halogiad...
Dydd Iau 30 Mehefin 2022

Dirwy am dipio anghyfreithlon yn yr afon

Disgrifiad
Mae menyw wedi cael gorchymyn i dalu £280 ar ôl i wastraff cartref oedd yn eiddo iddi gael ei ganfod yn Afon Lwyd ym mis Ebrill 2020...
Dydd Gwener 27 Mai 2022

Dathlwch y Jiwbilî yn ddiogel

Disgrifiad
Dim ond pump diwrnod i fynd tan benwythnos hir Gŵyl y Banc, felly os ydych chi'n bwriadu dathlu yn Nhorfaen , a ddim yn siŵr ble i ddechrau, mae'r Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) a'ch awdurdod lleol yma i helpu. Mae gennym ni ambell air o gyngor hawdd ei ddilyn fel y bydd pawb yn gallu mwynhau bwyd blasus ond diogel yn eich digwyddiad...
Dydd Gwener 21 Ionawr 2022

Dirwy i Dipiwr

Disgrifiad
Mae menyw wedi ei gorchymyn i dalu bron i £2,000 am ollwng 12 sach du o sbwriel, celfi wedi eu torri a blychau cardbord...
Dydd Gwener 3 Rhagfyr 2021

Gweithredu dros aroglau

Disgrifiad
Mae menyw wedi cael ei herlyn yn llwyddiannus gan Gyngor Torfaen o dan y Ddeddf Diogelu'r Amgylchedd 1990 am achosi niwsans i'w chymdogion trwy adael i faw ci gronni yn ei iard gefn...
Dydd Mercher 22 Medi 2021

Gwerth £200K o sigaréts anghyfreithlon wedi'u meddiannu yng Nghymru

Disgrifiad
Mae MILIWN o sigaréts anghyfreithlon gyda gwerth stryd sy'n fwy na £200,000 wedi cael eu meddiannu yng Nghymru fel rhan o ymgyrch o bwys ar farchnad tybaco anghyfreithlon y wlad...
Dydd Mercher 15 Medi 2021

Cyfraith Newydd yn dod i rym ar 1 Hydref

Disgrifiad
Trading Standards Wales is supporting an initiative by Greater Gwent Food Group to reduce deaths from allergic reactions...
Dydd Gwener 10 Medi 2021

Rydym eisiau eich barn ar orchmynion niwsans cŵn

Disgrifiad
Mae Gorchmynion Amddiffyn Mannau Cyhoeddus (GAMC) yn helpu Cynghorau i ddelio ag ymddygiad gwrthgymdeithasol. Rydym yn adolygu'r GAMC presennol mewn perthynas a rheoli cŵn i sicrhau eu bod yn dal yn berthnasol ac yn effeithiol o ran cadw Torfaen yn lân a gwyrdd, ac rydym eisiau eich barn chi...
Dydd Iau 22 Gorffennaf 2021

Hapwiriadau yn dangos tri busnes nad ydynt yn cydymffurfio â rheoliadau Covid

Disgrifiad
Castell-Y-Bwch, Henllys Lane, Cwmbrân, y Dorallt, Henllys, Cwmbrân a'r Oakfield, Cwmbrân, yw'r busnesau diweddaraf i gael Hysbysiad Gwella Eiddo am dorri Rheoliadau Amddiffyn Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Cymru) 2020...
Dydd Llun 19 Gorffennaf 2021

Gweminar ASB am ddim i fusnesau yn y DU: Newidiadau i PPDS

Disgrifiad
O 1 Hydref 2021 ymlaen bydd y gofynion ar gyfer labelu bwyd PPDS yn newid yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon....
Dydd Gwener 2 Gorffennaf 2021

Hapwiriadau ar dafarnau a siopau

Disgrifiad
Mae tîm Safonau Masnach Cyngor Torfaen yn cynnal ymweliadau gorfodi â siopau a thafarndai yn y fwrdeistref yn dilyn cynnydd mewn cwynion ynghylch yfed dan oed a gwerthu alcohol i bobl ifanc...
Dydd Mercher 9 Mehefin 2021

CThEM a Safonau Masnach yn gweithredu ar alcohol anghyfreithlon

Disgrifiad
Mae mwy na phedair mil o ganiau lager gan gynnwys Stella Artois, Orangeboom a Kronenbourg wedi eu hatafaelu gan swyddogion safonau masnach a swyddogion tollau...
Dydd Iau 19 Mawrth 2020

Cyngor i safleoedd bwyd – dosbarthu cludfwyd

Disgrifiad
Os ydych chi'n safle bwyd sy'n cynnig gwasanaeth dosbarthu bwyd neu gludfwyd am y tro cyntaf ers y sefyllfa covid-19, byddem yn argymell eich bod yn edrych ar y canllawiau canlynol (http://bit.ly/3b8qdFo neu http://bit.ly/2IXT0kg)
Arddangos 1 i 15 o 15