Archif Newyddion

Dydd Iau 18 Gorffennaf 2024

Canolfan newydd i ddisgyblion ag anghenion dysgu ychwanegol

Disgrifiad
Canolfan newydd i ddisgyblion ag anghenion dysgu ychwanegol

Ysgol yn dathlu gwobr Eco bwysig

Disgrifiad
Mae ysgol gynradd ym Mhont-y-pŵl wedi ennill gwobr ecolegol uchel ei bri am yr wythfed flwyddyn yn olynol.
Dydd Mawrth 16 Gorffennaf 2024

Adroddiad yn galw am gyllid ychwanegol ar gyfer ymddiriedolaeth hamdden

Disgrifiad
Bydd adroddiad sy'n gofyn am gymorth ariannol brys i Ymddiriedolaeth Hamdden Torfaen yn cael ei drafod gan gynghorwyr yr wythnos nesaf.

Cynlluniau diwygiedig ar gyfer Y British

Disgrifiad
Mae cynlluniau i wella diogelwch a lleihau'r perygl o lifogydd ar safle hen waith haearn wedi cael eu diwygio, yn ôl adroddiad a fydd yn cael ei drafod gan gynghorwyr.
Dydd Llun 15 Gorffennaf 2024

Buddsoddiad yn helpu i warchod treftadaeth y dref

Disgrifiad
Mae bron i £2m wedi'i fuddsoddi ym Mlaenafon dros y pum mlynedd diwethaf, diolch i brosiect sy'n aneli i ddiogelu treftadaeth canol y dref.
Dydd Gwener 12 Gorffennaf 2024

Ysgol yn cael gwobr Calon y Gymuned

Disgrifiad
Mae ysgol gynradd yng Nghwmbrân yn dathlu ar ôl ennill pum gwobr gymunedol - ar yr un pryd!

Wheels2Work

Disgrifiad
Ydych chi'n ddi-waith ac yn cael trafferth cael gwaith oherwydd diffyg trafnidiaeth? Gallai cynllun newydd llogi moped fod yn ffordd at ddyfodol gwell i chi!

Mae angen eich barn ar Orchmynion Rheoli Cŵn

Mae angen eich barn ar Orchmynion Rheoli Cŵn
Disgrifiad
Public Spaces Protection Orders help local councils tackle anti-social behaviour in public areas like children's play areas and sports fields.
Dydd Iau 11 Gorffennaf 2024

Cynlluniau ar gyfer bagiau ailgylchu newydd

Cynlluniau ar gyfer bagiau ailgylchu newydd
Disgrifiad
Mae cynlluniau i gyflwyno bag ailgylchu newydd yn cael eu hystyried yn rhan o ymgyrch Codi'r Gyfradd Ailgylchu y Cyngor.
Dydd Mercher 10 Gorffennaf 2024

Goresgyn rhwystrau at waith

Disgrifiad
Mae dyn o Bont-y-pŵl wedi mynd o fod yn ddi-waith at gael swydd y mae wrth ei fodd â hi, diolch i raglen gwaith â chymorth Cyngor Torfaen.

Disgyblion meithrin yn cael blas ar giniawau ysgol

Disgrifiad
Mae plant sydd ar fin dechrau addysg yn y dosbarth derbyn ym mis Medi wedi cael profiad arbennig o amser cinio mewn ysgol gynradd yng Nghwmbrân.
Dydd Gwener 5 Gorffennaf 2024

Sialens Ddarllen yr Haf: Byddwch yn Greadigol

Disgrifiad
Mae her boblogaidd Sialens Ddarllen yr Haf yn dechrau eleni mewn llyfrgelloedd ar draws Torfaen ddydd Sadwrn yma.
Dydd Llun 1 Gorffennaf 2024

Cau'r ffyrdd yn Nhorfaen ar gyfer y Ras 10k

Disgrifiad
Gyda ras 10k Mic Morris Torfaen wedi'i threfnu ar gyfer dydd Sul, 14 Gorffennaf, er budd diogelwch, bydd cyfres o ffyrdd ar gau ym Mlaenafon a Phont-y-pŵl.
Dydd Iau 27 Mehefin 2024

Arwyddion gafaelgar hi daclo sbwriel a thipio

Arwyddion gafaelgar hi daclo sbwriel a thipio
Disgrifiad
Bydd 60 o arwyddion newydd yn cael eu gosod mewn o fannau prysur o ran sbwriel a thipio ar draws y fwrdeistref i geisio atal pobl rhag gollwng neu adael sbwriel.
Dydd Mercher 26 Mehefin 2024

Ysgol yn ennill gwobr ddwbl am waith cymunedol

Disgrifiad
Mae disgyblion a staff yn Ysgol Uwchradd Cwmbrân wedi cael gwobr ddwbl i gydnabod eu gwaith cymunedol.
Dydd Mawrth 25 Mehefin 2024

Disgyblion yn gorffen blynyddoedd cynradd gyda chyngerdd ar y cyd

Disgrifiad
Mae dros 300 o ddisgyblion blwyddyn chwech o ysgolion cynradd Cymraeg ledled Torfaen wedi cynnal digwyddiad cyntaf ar y cyd i ddathlu symud i'r ysgol uwchradd.
Dydd Llun 24 Mehefin 2024

Wythnos y Lluoedd Arfog

Disgrifiad
Heddiw, cynhaliodd cynrychiolwyr y gymuned ac aelodau Cyngor Torfaen seremoni codi'r faner yn y Ganolfan Ddinesig ym Mhont-y-pŵl i nodi dechrau wythnos y Lluoedd Arfog.
Dydd Gwener 21 Mehefin 2024

Sgowtiaid yn creu darn o gelf allan o sbwriel

Disgrifiad
Mae grŵp o sgowtiaid o Bont-y-pŵl wedi creu cerflun allan o eitemau sy'n cael eu hystyried yn sbwriel...

Cefnogwch y frwydr yn erbyn canser

Disgrifiad
Fe fydd Parc Pont-y-pŵl yn cynnal y 7fed digwyddiad Relay for Life blynyddol ar gyfer Cancer Research UK, fis nesaf.
Dydd Mercher 19 Mehefin 2024

Ewch yn Wyllt ym Mhont-y-pŵl

Disgrifiad
Oeddech chi'n gwybod mai yn Nhorfaen mae'r boblogaeth fwyaf deheuol o Rugieir Coch yng Nghymru?
Dydd Gwener 14 Mehefin 2024

Dyn lleol yw'r rhoddwr gwaed hiraf ei wasanaeth yng Nghymru

Disgrifiad
Malcolm Evans yw'r rhoddwr gwaed hiraf ei wasanaeth yng Nghymru – ac un o'r hiraf ei wasanaeth yn y DU!
Dydd Iau 13 Mehefin 2024

Taith gerdded i ofalwyr

Disgrifiad
Daeth dros 50 o ofalwyr di-dâl o bob rhan o Dorfaen at ei gilydd i gymryd rhan mewn taith gerdded 5K i nodi Wythnos Gofalwyr.
Dydd Mercher 12 Mehefin 2024

Cyngor Blaenau Gwent a Thorfaen i rannu Prif Weithredwr

Cyngor Blaenau Gwent a Thorfaen i rannu Prif Weithredwr
Disgrifiad
Yr wythnos hon cytunodd cynghorwyr yng Nghyngor Blaenau Gwent a Chyngor Torfaen i fynd ati i rannu Prif Weithredwr. Dyma'r awdurdodau lleol cyntaf yng Nghymru i wneud hynny

Gyrrwr Prydiau Cymunedol yn rhoi rhybudd am achos meddygol

Disgrifiad
Mae aelod o Wasanaeth Prydiau Cymunedol Cyngor Torfaen wedi cael diolch am roi rhybudd pan welodd newid yn un o'i gleientiaid.
Dydd Mawrth 11 Mehefin 2024

Ydych chi wedi cofrestru i bleidleisio?

Disgrifiad
Bydd Etholiad Seneddol y DU yn cael ei gynnal ddydd Iau 4 Gorffennaf.

Rhaglen ryngwladol i ysgolion wedi bwrw'i gwreiddiau

Disgrifiad
Mae sylfaenydd rhaglen ysgol gynradd ryngwladol wedi canmol ysgol leol.
Dydd Gwener 7 Mehefin 2024

Gwirfoddolwyr yn cynnal diwylliant a hanes

Disgrifiad
Mae gwirfoddolwyr wedi rhoi dros 15,000 o oriau dros y flwyddyn ddiwethaf wrth helpu i gynnal mannau diwylliannol y fwrdeistref.

Lansio arddangosfa Wanderlust

Disgrifiad
Mae arddangosfa newydd a grëwyd gan blant i ddathlu eu treftadaeth a'u diwylliant wedi cael ei dadorchuddio'r wythnos hon.
Dydd Iau 6 Mehefin 2024

Rhoi gofalwyr ar y map

Disgrifiad
Mae gofalwyr di-dâl wedi cael cais i gyflwyno lluniau fel rhan o brosiect i'w helpu i deimlo'n rhan o gymuned ehangach.

Cymuned yn canmol cyfleusterau ysgol

Disgrifiad
Cymuned yn canmol cyfleusterau ysgol
Dydd Gwener 31 Mai 2024

Criw ailgylchu yn rhoi cymorth cyntaf

Disgrifiad
Mae menyw wedi diolch i griw ailgylchu o dri dyn a ruthrodd i'w helpu wedi iddi ddisgyn.

Gwersi diogelwch ar sgwter i blant

Disgrifiad
Mae tua 80 o blant wedi cael gwersi ar sut i ddefnyddio'u sgwter yn ddiogel, yn rhan o Wersylloedd Chwarae a Gweithgareddau Gwasanaeth Chwarae Torfaen dros wyliau'r hanner tymor.
Dydd Mawrth 28 Mai 2024

Cymorth digidol rhad ac am ddim i fusnesau

Disgrifiad
Mae cymorth digidol rhad ac am ddim ar gael i fusnesau, diolch i fenter ar y cyd rhwng Cyngor Torfaen a chwmni datrysiadau digidol lleol.
Dydd Gwener 24 Mai 2024

Seremoni swyddogol torri tywarchen yn Ysgol Gynradd Maendy

Seremoni swyddogol torri tywarchen yn Ysgol Gynradd Maendy
Disgrifiad
Ymunodd disgyblion a staff â Lynne Neagle, Ysgrifennydd Cabinet Llywodraeth Cymru dros Addysg ac AS dros Dorfaen, i dorri tywarchen, yn ystod seremoni swyddogol i nodi dechrau adeiladu'r ysgol newydd ar safle Ysgol Gynradd Maendy
Dydd Iau 23 Mai 2024

Ymgyrch newydd i helpu pobl dros 60 oed i fyw bywyd llawn a llewyrchus

Disgrifiad
Maen nhw'n dweud efallai mai gofod yw'r ffin olaf, ond mae mynd ar drywydd bywyd llawn a llewyrchus yn dechrau yma, yn Nhorfaen.

Ysgolion yn dadlau dros wyliau ysgol

Disgrifiad
Ysgolion yn dadlau dros wyliau ysgol

Young people shape council decisions

Disgrifiad
A group of secondary school pupils swapped their classrooms for the council's boardroom this week as part of the council's first-ever Young People's Take Over Day.
Dydd Mercher 22 Mai 2024

Lluosi eich sgiliau mathemateg

Disgrifiad
Mae rhaglen sydd wedi helpu mwy na 300 o bobl i wella eu hyder rhifedd, yn dathlu ei phen-blwydd cyntaf heddiw ar Ddiwrnod Cenedlaethol Rhifedd.

Gwobr ysgol Gymraeg yw'r gyntaf yn y DU

Disgrifiad
Yn ogystal â'r pethau sylfaenol – darllen, ysgrifennu a rhifyddeg – mae disgyblion mewn ysgol gynradd ym Mhont-y-pŵl wedi bod yn dysgu sgil arall – meddwl rhesymedig.
Dydd Mawrth 21 Mai 2024

Cynllun cerdded i'r ysgol yn taro'r nod

Disgrifiad
Mae deg ysgol gynradd wedi cofrestru ar gynllun i annog plant i gerdded, mynd ar gefn eu sgwter neu feicio i'r ysgol yn rheolaidd.
Dydd Gwener 17 Mai 2024

Dathlu gofalwyr maeth Torfaen

Disgrifiad
Mae dros 160 o ofalwyr maeth yr awdurdod lleol wedi cael cydnabyddiaeth am eu cyfraniadau eithriadol i fywydau plant bregus.
Dydd Iau 16 Mai 2024

Busnes yn dod yn Barth Di-Sbwriel

Disgrifiad
Busnes lleol yw'r sefydliad diweddaraf i gofrestru i fod yn Barth Di-sbwriel.

Dyluniadau newydd ar gyfer yr Hwb Diwylliannol a'r Ardal Gaffi ym Mhont-y-pŵl

Disgrifiad
Fe fydd diweddariadau i'r cynlluniau'n cael eu cyflwyno yn rhan o'r fenter gwerth £9.3m i greu Hwb Diwylliannol ac Ardal Gaffi ym Mhont-y-pŵl.
Dydd Mercher 15 Mai 2024

Atgofion maethu sydd wir o bwys

Disgrifiad
Mae teulu maeth o Bont-y-pŵl wedi sôn am yr eiliad y gwnaethant sylweddoli eu bod yn gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i fywyd person ifanc.
Dydd Mawrth 14 Mai 2024

Mae Hybiau Ailgylchu yn newid

Disgrifiad
O ddydd Gwener 24 Mai, bydd y lleoliadau yn Nhorfaen lle gall trigolion gasglu blychau ailgylchu, bagiau a chadis, yn newid...

Penodiadau gwleidyddol allweddol yng Nghyfarfod Cyffredinol Blynyddol y Cyngor

Disgrifiad
Yng Nghyfarfod Cyffredinol Blynyddol Cyngor Torfaen heddiw, cadarnhawyd penodiadau gwleidyddol allweddol i gabinet, pwyllgorau a chyrff allanol y cyngor am y flwyddyn i ddod.
Dydd Llun 13 Mai 2024

Arolygwyr yn canmol ysgol am fenter gwella presenoldeb

Disgrifiad
Mae arolygwyr Estyn wedi canmol ysgol uwchradd am ei chynllun i wobrwyo presenoldeb, sydd wedi helpu i gynyddu cyfraddau presenoldeb.

Allwch chi gynnig rhywbeth?

Disgrifiad
Yn ystod y Pythefnos Gofal Maeth hwn, mae Maethu Cymru Torfaen yn galw ar bobl yn yr ardal i ystyried dod yn ofalwyr maeth i gefnogi plant a phobl ifanc lleol sydd mewn angen.
Dydd Iau 9 Mai 2024

Carcharu dyn am werthu ceir yn anghyfreithlon

Disgrifiad
Mae dyn wedi cael ei garcharu am dair blynedd am werthu bron i 300 o geir sydd wedi'u difrodi mewn damweiniau heb yn wybod i gwsmeriaid.
Dydd Mercher 8 Mai 2024

Lansio ymgynghoriad toiledau cyhoeddus

Disgrifiad
Mae rhan gyntaf ymgynghoriad dwy ran wedi'i lansio i wella'r hyn a ddeellir am y toiledau sydd ar gael yn Nhorfaen a pha mor hygyrch ydynt.
Dydd Gwener 3 Mai 2024

Erlyn gwerthwr ar Facebook am werthu dillad ffug

Disgrifiad
Mae masnachwr o Bont-y-pŵl sy'n gwerthu ar Facebook wedi pledio'n euog i werthu a meddu ar ddillad ffug gan gynnwys North Face, Chanel, Nike a Dior...
Dydd Iau 2 Mai 2024

Ailddechreuodd cyfarfod a chyfarch yn y Ganolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref

Disgrifiad
Mae Canolfan Ailgylchu y Cartref wedi dechrau cyfarch ymwelwyr â'r safle yn Y Dafarn Newydd unwaith eto...
Dydd Mercher 1 Mai 2024

Gadewch I Bethau Dyfu dros yr haf

Disgrifiad
Mae trigolion yn cael eu hannog i gefnogi Mai Di-dor a pheidio â thorri eu lawntiau y mis hwn, i helpu bioamrywiaeth a thaclo newid hinsawdd.

Tîm dadlau yn ennill cystadleuaeth am y tro cyntaf

Disgrifiad
Tîm dadlau yn ennill cystadleuaeth am y tro cyntaf

Erlyn bwyty am fethu ag arddangos sgôr hylendid bwyd

Disgrifiad
A Pontypool restaurant has been prosecuted for failing to clearly display their food hygiene rating...
Dydd Mawrth 30 Ebrill 2024

Cystadleuaeth poster tipio anghyfreithlon

Disgrifiad
Mae yna gais i ddisgyblion ysgolion cynradd i helpu yn y frwydr yn erbyn sbwriel a thipio anghyfreithlon, drwy ddylunio poster...
Dydd Llun 29 Ebrill 2024

Chwaraeon sy'n ystyriol o ddementia

Disgrifiad
Mae rhaglen chwaraeon arloesol yn cefnogi dioddefwyr dementia i ail-fyw eu hoff chwaraeon a'u helpu i fyw bywydau hapusach a mwy actif.
Dydd Iau 25 Ebrill 2024

Lansio Llyfrgell Cewynnau yn Nhorfaen

Disgrifiad
Oeddech chi'n gwybod y bydd babi yn cynhyrchu tua 78 o fagiau bin yn llawn cewynnau yn ystod blwyddyn gyntaf ei fywyd?

Buddsoddiad Cwmbrân yn symud gam yn nes

Disgrifiad
Yn ystod 2023, cyhoeddodd Llywodraeth y DU ddyraniad o £20 miliwn i Ganol Tref Cwmbrân yn rhan o'i Chynlluniau Hirdymor ar gyfer canol trefi
Dydd Mercher 24 Ebrill 2024

Cynlluniau statws 'Cymuned Sy'n Dda i Bobl Hŷn'

Disgrifiad
Mae cynlluniau'n mynd rhagddynt i Dorfaen gael ei henwi'n Gymuned Sy'n Dda i Bobl Hŷn gan Sefydliad Iechyd y Byd.
Dydd Mawrth 23 Ebrill 2024

Agor darpariaeth chwarae newydd i deuluoedd.

Disgrifiad
Mae cyfleuster chwarae newydd i gefnogi rhieni a phlant o dan un ar ddeg oed wedi cael ei agor heddiw yng Nghanolfan Ddinesig Pont-y-pŵl.

Cymeradwyo cynllun i atgyweirio pont

Disgrifiad
Heddiw, cymeradwyodd cynghorwyr gynlluniau i atgyweirio darn o'r A472 ble mae'n croesi Camlas Sir Fynwy ac Aberhonddu...
Dydd Llun 22 Ebrill 2024

Cynghorau'n ystyried Cyd-Brif Weithredwr

Cynghorau'n ystyried Cyd-Brif Weithredwr
Disgrifiad
Yn dilyn trafodaethau rhwng Cyngor Torfaen, Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent a Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, mae trafodaethau'n parhau ynglŷn â phenodi Cyd-Brif Weithredwr gyda chyfrifoldeb dros Dorfaen a Blaenau Gwent
Dydd Gwener 19 Ebrill 2024

Grant sy'n ceisio uno diwylliannau a dathlu amrywiaeth yn agor

Disgrifiad
Mae grant sy'n anelu i ariannu prosiectau sy'n helpu i ddod â chymunedau at ei gilydd, wedi agor.

Arolygwyr yn canmol ysgol gynhwysol

Disgrifiad
Arolygwyr yn canmol ysgol gynhwysol
Dydd Llun 15 Ebrill 2024

Llwyddiant Gwanwyn Glân

Disgrifiad
Mae poteli plastig, pacedi creision, fêps, E-sgwter sydd wedi torri, a theclyn i orffwys y pen mewn car yn rhai o'r eitemau o sbwriel a godwyd fel rhan o ddigwyddiad Gwanwyn Glân blynyddol Torfaen...
Dydd Gwener 12 Ebrill 2024

Paratowch ar gyfer 10k Mic Morris Torfaen

Disgrifiad
Mae cannoedd o redwyr wrthi'n paratoi ar gyfer ras 10k Mic Morris Torfaen.

Ydych chi wedi'ch cofrestru?

Disgrifiad
Cynhelir etholiadau Comisiynwyr Heddlu a Throsedd Ddydd Iau, 2 Mai.

Gorchymyn siop ym Mhont-y-pŵl i gau am dair wythnos

Disgrifiad
Mae siop yng nghanol tref Pont-y-pŵl wedi cael gorchymyn i gau am dair wythnos...
Dydd Mawrth 9 Ebrill 2024

Hwyl y Pasg gyda Chwarae Torfaen

Disgrifiad
Fe fuodd dros 1,000 o blant yn cymryd rhan mewn gweithgareddau gwych a difyr dros wyliau'r Pasg, diolch i Wasanaeth Chwarae Cyngor Torfaen.
Dydd Iau 28 Mawrth 2024

Erlyn perchennog ci anghyfrifol

Disgrifiad
Mae un o drigolion Torfaen wedi ei herlyn ar ôl gadael i'w chi gyfarth, er iddi gael Hysbysiad Atal Sŵn...

Brecwast Ysgogi'n Rhanbarthol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn dod i Gwmbrân

Disgrifiad
Fe fydd y digwyddiad RHAD AC AM DDIM hwn sy'n para dwy awr ac yn targedu Mentrau Bach a Chanolig ac entrepreneuriaid, yn rhoi gwybodaeth werthfawr i chi am gronfeydd Prifddinas-Ranbarth Caerdydd. Maen nhw'n werth sawl miliwn o bunnau a gall busnesau geisio amdanynt...

Cau ffordd dros dro

Disgrifiad
Rhwng dydd Mercher 03 Ebrill a dydd Gwener 05 Ebrill, a rhwng dydd Llun 15 Ebrill a dydd Mercher 17 Ebrill, fe fydd rhan o Brangwyn Avenue, Llantarnam, ar gau er mwyn gosod croesfan sebra newydd ar lwyfan uwch.
Dydd Mercher 27 Mawrth 2024

Anrhydeddu Clwb Rygbi Pont-y-pŵl â Rhyddfraint y Fwrdeistref

Anrhydeddu Clwb Rygbi Pont-y-pŵl â Rhyddfraint y Fwrdeistref
Disgrifiad
Heddiw, daeth cynrychiolwyr Clwb Rygbi Pont-y-pŵl at ei gilydd yng Nghanolfan Ddinesig Pont-y-pŵl i dderbyn sgrôl i gydnabod eu Rhyddfraint i'r Fwrdeistref yn swyddogol, a'i llofnodi
Dydd Mawrth 26 Mawrth 2024

Llwyddiant Rygbi Saith bob Ochr Ysgolion

Disgrifiad
Yr wythnos diwethaf, cynhaliodd Croesyceiliog eu twrnamaint rygbi saith bob ochr rhanbarthol cyntaf i ysgolion
Dydd Gwener 22 Mawrth 2024

Diweddariad am y gwaith torri coed ar Foundry Road

Disgrifiad
Hoffem rhoi gwybod i drigolion bod y gwaith oedd ei angen i dorri coed ynn a choed eraill oedd wedi'u heintio oedd yn peri risg i'r briffordd ar hyd Foundry Road, Abersychan, wedi'i gwblhau'n llwyddiannus.

Ymgynghoriad ar wasanaeth mynwentydd y Cyngor

Disgrifiad
Mae ymgynghoriad cyhoeddus wedi cael ei lansio ac mae'n canolbwyntio ar y ffordd y mae'r Cyngor yn rheoli ei wasanaeth mynwentydd...

Gwahodd trigolion i ffurfio cyflenwad gwasanaethau cymunedol

Disgrifiad
Mae Cyngor Torfaen yn gwahodd trigolion i gymryd rhan mewn arolwg a fydd yn helpu i sicrhau bod dull newydd o weithio gyda chymunedau'n cael ei gyflenwi yn y ffordd fwyaf effeithiol a thrawiadol.
Dydd Iau 21 Mawrth 2024

Disgybl yn ennill arian i brynu car newydd

Disgrifiad
A pupil has successfully applied for funding to purchase a new car for his school...

Taclo nwyddau ffug

Disgrifiad
Mae perchennog busnes o Gwmbrân wedi pledio'n euog i werthu gorchuddion ffonau symudol ffug...

Creu partneriaeth newydd i hybu cyfleoedd i grwpiau'r Trydydd Sector gael nawdd

Disgrifiad
Mae partneriaeth newydd o'r enw "Cysylltu Torfaen," wedi cael ei ffurfio i gynyddu cyfleoedd i Drydydd Sector Torfaen i gael nawdd...
Dydd Llun 18 Mawrth 2024

Casglu deunyddiau i'w hailgylchu a gwastraff dros y Pasg

Disgrifiad
Fe fydd criwiau'n gweithio dros wyliau banc y Pasg eleni, ac felly ni fydd unrhyw newid i'r diwrnodau casglu...

Golau, camera, presenoldeb!

Disgrifiad
Mae disgyblion o Ysgol Gynradd Coed Eva, yng Nghwmbrân, ac Ysgol Gymraeg Gwynllyw, ym Mhont-y-pŵl, wedi cymryd rhan mewn ffilm newydd sy'n annog teuluoedd i osgoi cymryd gwyliau yn ystod y tymor ysgol.
Dydd Gwener 15 Mawrth 2024

Llwyddiant arolwg i ysgolion

Disgrifiad
Mae dros 80 y cant o ysgolion cynradd Torfaen wedi cymryd rhan mewn arolwg am deithio llesol yn ddiweddar – y nifer uchaf yng Nghymru
Dydd Iau 14 Mawrth 2024

Bydd Wych. Ailgylcha. – Dewch inni gael Cymru i rif 1!

Disgrifiad
Here in Wales we're proud recyclers, and that's made us the third best recyclers IN THE WORLD...
Dydd Mercher 13 Mawrth 2024

Atgofion Broad Street Blaenafon ar gof a chadw'n ddigidol

Disgrifiad
Tapestries capturing memories of shops and businesses on Blaenavon Broad Street have been turned into a new digital and audio exhibition...
Dydd Llun 11 Mawrth 2024

Ysgolion Torfaen yn barod i ddathlu 15 blynedd o'r her teithio llesol i'r ysgol fwyaf yn y DU

Disgrifiad
Mae'r wythnos yma'n nodi dechrau pythefnos Strolio a Rholio sy'n ceisio annog plant ysgol i deithio i'r ysgol mewn ffordd egnïol.
Dydd Gwener 8 Mawrth 2024

Aur i frawd a chwaer o sêr

Disgrifiad
Mae Olivia a Myles Taylor, brawd a chwaer o Bont-y-pŵl, wedi bod yn amlygu eu hunain ym myd Jujitsu Brasil, diolch i gefnogaeth Ymddiriedolaeth Mic Morris Torfaen.
Dydd Mercher 6 Mawrth 2024

Mae Gwanwyn Glân 2024 yn dechrau cyn hir

Disgrifiad
Mae Gwanwyn Glân Torfaen 2024 ar fin dechrau, ddydd Sadwrn 30 Mawrth ym Mharc Pont-y-pŵl am 11am
Dydd Mawrth 5 Mawrth 2024

Erlyn gyrrwr tacsi heb drwydded

Disgrifiad
Mae menyw o Dorfaen wedi pledio'n euog i yrru cerbyd hacni heb y drwydded ofynnol gyrrwr tacsi wedi ei rhoi gan y cyngor...

Cau heol dros dro

Disgrifiad
Er mwyn tynnu i ffwrdd coed ynn wedi eu heintio ar Foundry Road, Abersychan, bydd cyfres o ddigwyddiadau...
Dydd Gwener 1 Mawrth 2024

Ynys nofiol i greu hafan i fywyd gwyllt

Disgrifiad
Mae ynys nofiol yn Llyn Cychod Cwmbrân wedi cael ei hatgyweirio a'i hadfer i ddenu adar sy'n nythu.

Ysgol yn lleihau absenoldeb parhaus

Disgrifiad
Mae ysgol uwchradd ym Mhont-y-pŵl wedi gweld gostyngiad sylweddol mewn absenoldeb parhaus diolch i gynllun arloesol gwobrwyo presenoldeb.
Dydd Iau 29 Chwefror 2024

Arweinydd y Cyngor yn cefnogi Diwrnod o Fyfyrdod

Disgrifiad
Mae'r Sul hwn yn nodi pedwerydd Diwrnod o Fyfyrdod blynyddol Marie Curie, sydd wedi'i neilltuo i'r rhai a fu farw yn ystod pandemig Covid.

Ail-lansio Fforwm Ieuenctid

Disgrifiad
Mae grŵp sy'n galluogi pobl ifanc i siarad â'r cyngor am faterion sy'n effeithio arnynt, wedi cael ei ail-lansio.

Fel mam, fel merch

Disgrifiad
Mae math newydd o ddosbarth ffitrwydd wedi'i anelu at famau a merched wedi helpu un fenyw i oresgyn poen yn ei chefn a'i choes.
Dydd Mercher 28 Chwefror 2024

Gwahardd rheolwr siop tecawê o Gwmbrân rhag rhedeg busnes bwyd

Disgrifiad
Mae cyn-reolwr busnes bwyd wedi pledio'n euog i ni o nifer o droseddau rheoliadau hylendid bwyd ac iechyd a diogelwch...
Dydd Mawrth 27 Chwefror 2024

Erlyniad am absenoldeb parhaus

Disgrifiad
Mae rhiant wedi cael dirwy am fethu â sicrhau bod eu plant yn mynd i'r ysgol yn rheolaidd.

Y Cyngor yn cymeradwyo cyllideb a threth y cyngor ar gyfer 2024/25

Disgrifiad
Heddiw, cymeradwyodd Cyngor Torfaen cynigion terfynol y gyllideb ar gyfer 2024/25 a gosodwyd cynnydd o 4.95 y cant yn nhreth y cyngor
Dydd Llun 26 Chwefror 2024

Cannoedd yn dod i Gynhadledd Fwyd Gyntaf Torfaen

Disgrifiad
Fe fu mwy na 200 o breswylwyr, busnesau a grwpiau cymunedol lleol yn cymryd rhan yng Nghynhadledd Fwyd Gyntaf Torfaen yr wythnos diwethaf...
Arddangos 1 i 100 o 622
Blaenorol 1 2 3 4 5 Nesaf

Cadw Cyswllt