Archif Newyddion

Dydd Gwener 22 Ionawr 2021

Dweud eich dweud am gadwyni cyflenwi lleol a chaffael yn nhorfaen

Disgrifiad
Gwahoddir busnesau sydd wedi'u lleoli yn Nhorfaen i gael mewnbwn i astudiaeth sy'n cael ei chynnal ar hyn o bryd i nodi tueddiadau caffael sy'n dod i'r amlwg, ac ymchwilio i sut y gellir manteisio ar y tueddiadau hyn er budd busnesau yn lleol...

Pleidleisio'n ddiogel yn etholiadau eleni

Pleidleisio'n ddiogel yn etholiadau eleni
Disgrifiad
Ar ddydd Iau 6 Mai 2021 bydd trigolion Torfaen yn pleidleisio i ddewis pwy fydd yn eu cynrychioli yn Senedd Cymru a phwy fydd Comisiynydd Heddlu a Throsedd eu hardal heddlu leol.

Barod am y tywydd oer

Disgrifiad
Er bod cyfyngiadau rhybudd Lefel 4 (Covid-19) mewn grym yng Nghymru, mae'r cyngor yn parhau i ddarparu gwasanaeth gaeaf i'r rheini y mae'n hanfodol iddynt orfod teithio...
Dydd Iau 21 Ionawr 2021

Grant Addasu Canol Trefi C19ar gael i fusnesau

Disgrifiad
Erbyn hyn, mae grant ar gael i barhau i gefnogi'r gwaith parhaus i adfer canol trefi a busnesau oherwydd pandemig Covid-19. Diben y grant yw sicrhau bod canol trefi yn parhau i weithio'n economaidd a'u bod yn fannau diogel...

'Byddwch yn oleuni yn y tywyllwch' ar Ddiwrnod Cofio'r Holocost eleni

'Byddwch yn oleuni yn y tywyllwch' ar Ddiwrnod Cofio'r Holocost eleni
Disgrifiad
Mae Diwrnod Cofio'r Holocost 2021 yn cael ei gynnal ar y 27ain o Ionawr a'r thema eleni yw, 'Byddwch yn oleuni yn y tywyllwch'.
Dydd Mercher 20 Ionawr 2021

Canolfannau Prawf Symudol COVID-19 yn Nhorfaen (20-26 Ionawr)

Disgrifiad
O'r 20fed - 26ain Ionawr 2021, mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan yn ehangu unedau prawf Covid-19 yn Nhorfaen a bydd gennym ddwy uned brawf symudol yn hytrach nag un
Dydd Mawrth 19 Ionawr 2021

Mae'r cyfrifiad yn dod

Disgrifiad
Drwy gymryd rhan, gallwch helpu i fwydo gwybodaeth ar benderfyniadau a gymerir ar wasanaethau sy'n llunio eich cymuned, megis gofal iechyd, addysg a thrafnidiaeth.
Dydd Gwener 15 Ionawr 2021

Tîm Gorfodi Covid Cyngor Torfaen: Eich Cadw'n Ddiogel yn Ystod y Pandemig

Disgrifiad
Mae'r pandemig Coronafeirws wedi cael effaith ddifrifol ar fywydau pob un ohonom, a disgwylir i'r bygythiad barhau nes gwelir effeithiau'r brechlyn. Mae gwasanaeth Amddiffyn y Cyngor Torfaen yn parhau i chwarae rôl hanfodol o ran helpu i rwystro lledaeniad...

Cynigion cyllidebol wedi eu cymeradwyo ar gyfer 2021/22

Cynigion cyllidebol wedi eu cymeradwyo ar gyfer 2021/22
Disgrifiad
Yr wythnos hon, cymeradwyodd cabinet Cyngor Torfaen y cynigion cyllidebol drafft diweddaraf ar gyfer blwyddyn ariannol i'w hystyried gan y Cyngor yn gynnar ym mis Mawrth.
Dydd Llun 11 Ionawr 2021

Wedi gwefru ac yn barod i fynd: pwyntiau gwefru newydd cerbydau trydan yn agor yn Nhorfaen

Disgrifiad
Mae'r gwaith bellach wedi ei gwblhau ar 10 pwynt gwefru deuol newydd ar gyfer cerbydau trydan yn Nhorfaen...
Dydd Gwener 8 Ionawr 2021

Canolfannau Prawf Symudol COVID-19 yn Nhorfaen (09-15 Ionawr)

Disgrifiad
O 9 Ionawr 2021, bydd gan Dorfaen unedau prawf symudol dros dro ym Maes Parcio Fferm Gymunedol Greenmeadow a Maes Parcio'r Hen Felin, Pont-y-pŵl

Gwasanaeth Chwarae wrthi'n bod yn greadigol i ddarparu cefnogaeth i blant sy'n dysgu gartref

Gwasanaeth Chwarae wrthi'n bod yn greadigol i ddarparu cefnogaeth i blant sy'n dysgu gartref
Disgrifiad
I gyd-fynd â'r dysgu gartref sydd eisoes ar waith gydag ysgolion, o ddydd Llun 11 Ionawr bydd Gwasanaeth Chwarae Torfaen yn darparu adnoddau a gweithgareddau ychwanegol ar lein i alluogi teuluoedd i gymryd rhan ynddynt gartref.

Diogelu Torfaen - aros gartref ac aros yn lleol wrth wneud ymarfer corff

Disgrifiad
Nid ydym wir eisiau cau unrhyw un o'n meysydd parcio, felly rydym yn gofyn i bawb feddwl yn gyntaf cyn gyrru i unrhyw le i wneud ymarfer corff neu i gael awyr iach

Preswylydd yn cael cymorth i lansio busnes symudol gofal traed yn Nhorfaen

Preswylydd yn cael cymorth i lansio busnes symudol gofal traed yn Nhorfaen
Disgrifiad
Mae preswylydd o Gwmbrân yn camu i mewn i 2021 gan lansio eu busnes symudol gofal traed Golden Mobile Foot Care Cwmbran.

Pecynnau chwarae i deuluoedd yn ystod cyfnod clo

Pecynnau chwarae i deuluoedd yn ystod cyfnod clo
Disgrifiad
Nawr, yn fwy nag erioed, ar adegau anodd fel hyn, mae chwarae yn rhan annatod o iechyd meddwl a lles plentyn.
Dydd Gwener 1 Ionawr 2021

Canolfannau Prawf COVID-19 Symudol yn Nhorfaen (02-08 Ionawr)

Disgrifiad
O'r 2ail o Ionawr 2021, mi fydd gan Dorfaen unedau prawf symudol dros dro ym maes Parcio Fferm Gymunedol Greenmeadow ac mae Parcio'r Hen Felin, Pont-y-pŵl
Dydd Iau 24 Rhagfyr 2020

Bydd Canolfan Brawf COVID-19 yn yr Hen Felin ar agor dros y Nadolig

Disgrifiad
Bydd Canolfan Brawf COVID-19 dros dro ym Maes Parcio'r Hen Felin ym Mhont-y-pŵl ar agor bob dydd dros gyfnod y Nadolig. Cofiwch, rhaid i chi drefnu apwyntiad cyn i chi ddod
Dydd Mercher 23 Rhagfyr 2020

Datganiad ar y cyd gan holl wasanaethau cyhoeddus yng Nghymru

Disgrifiad
A ninnau ar drothwy'r Nadolig, gofynnwn i chi feddwl yn ofalus am yr hyn y 'dylech' ei wneud, yn hytrach na'r hyn y 'cewch' ei wneud

Pontypool Market Pop-Up Stalls

Disgrifiad
Er bod Neuadd y Farchnad ar gau i'r cyhoedd, bydd stondinwyr hanfodol ym Marchnad Dan Do Pont-y-pŵl yn masnachu yr wythnos yma mewn siopau 'sbonc' wrth y mynedfeydd ar Stryd y Garan a Stryd y Farchnad
Dydd Llun 21 Rhagfyr 2020

Canolfan Brawf COVID-19 dros dro i agor yn yr Hen Felin Pont-y-pŵl

Disgrifiad
Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan yn ymestyn cyfnod agor ei uned brawf symudol ar gyfer COVID-19 ym maes parcio'r Hen Felin ym Mhont-y-pŵl, Torfaen
Dydd Gwener 18 Rhagfyr 2020

Newidiadau i wasanaethau llyfrgelloedd Torfaen

Disgrifiad
Y diwrnod olaf i ymweld ag un o lyfrgelloedd Torfaen i fenthyca llyfrau a defnyddio gwasanaethau eraill fydd dydd Sadwrn 19eg Rhagfyr...

Datganiad gan Gyngor Torfaen ar ddychwelyd i addysg ym mis Ionawr

Disgrifiad
Yn dilyn trafodaethau gyda Llywodraeth Cymru a CLlLC, bydd y tymor ysgol newydd yn dechrau ar y 4ydd o Ionawr ar gyfer dysgu cyfunol yn holl ysgolion Torfaen am yr wythnos gyntaf
Dydd Iau 17 Rhagfyr 2020

Atgoffa rhieni newydd sy'n hawlio Budd-dal Plant i gofrestru genedigaethau

Disgrifiad
Mae rhieni yng Nghymru yn cael eu hannog i gofrestru genedigaeth eu plant newydd-anedig fel bod Cyllid a Thollau EM (CThEM) yn gallu cadarnhau eu hawliadau am Fudd-dal Plant...

Rhoddwr plasmafferesis cyntaf Cymru yn cefnogi galwad am fwy o roddwyr yng Nghymru i gamu 'mlaen

Disgrifiad
Mae'r rhoddwr cyntaf yng Nghymru i roi plasma drwy broses 'plasmafferesis' newydd Gwasanaeth Gwaed Cymru, yn galw ar ddynion eraill sydd wedi gwella o COVID-19 i ystyried rhoi eu plasma i gefnogi treialon meddygol...
Dydd Llun 14 Rhagfyr 2020

Newidiadau i gasgliadau gwastraff ac ailgylchu y Nadolig

Disgrifiad
Mae'r cyngor yn falch o gyhoeddi y byddwn, eleni, yn casglu gwastraff ar Ŵyl Banc Dydd Llun (28ain Rhagfyr), na fyddai wedi digwydd mewn blynyddoedd blaenorol...

Apêl Siôn Corn Torfaen yn derbyn dros 2000 o gyfraniadau

Apêl Siôn Corn Torfaen yn derbyn dros 2000 o gyfraniadau
Disgrifiad
Bydd anrhegion ar gyfer y Nadolig yn cael eu dosbarthu i 237 o blant a phobl ifanc yn Nhorfaen diolch i lwyddiant ysgubol Apêl Siôn Corn Torfaen eleni.

Daliwch ati gyda'r ymdrech ailgylchu GWYCH dros y Nadolig i helpu Cymru i gyrraedd y brig

Disgrifiad
Wrth i gyfradd ailgylchu Cymru gyrraedd lefel uwch nag erioed, rydyn ni'n galw ar ein trigolion i ddal ati gyda'u hymdrechion 'gwych' i ailgylchu dros y Nadolig eleni...
Dydd Gwener 11 Rhagfyr 2020

Datganiad gan yr Aelod Gweithredol dros Addysg am ysgolion yn Nhorfaen

Disgrifiad
Yn dilyn cyhoeddiad Llywodraeth Cymru, ac yn seiliedig ar y cyngor diweddaraf gan y Prif Swyddog Meddygol, bydd ysgolion uwchradd yn Nhorfaen yn symud i ddysgu cyfunol yn ystod wythnos olaf y tymor fel rhan o ymdrech genedlaethol i leihau trosglwyddiadau coronafirws
Dydd Mercher 9 Rhagfyr 2020

Symud ymlaen yn weithredol, yn ddiogel ac yn gyfreithlon y Nadolig hwn

Disgrifiad
Eleni, gallai rhai rhestrau Nadolig gynnwys e-sgwter, sydd wedi dod yn olygfa fwyfwy cyffredin wrth i bobl chwilio am ddewis arall yn lle trafnidiaeth gyhoeddus neu ffordd i ddefnyddio llai ar y car...
Dydd Mawrth 8 Rhagfyr 2020

Canolfannau Prawf Symudol COVID-19 yn Nhorfaen (08-15 Rhagfyr)

Disgrifiad
Os oes gennych symptomau Coronafirws gallwch ofyn am brawf yn un o'r canolfannau prawf ar droed yn Nhorfaen drwy ffonio 0300 30 31 222
Dydd Gwener 4 Rhagfyr 2020

Cytuno ar ddull Cymru gyfan i gadw ysgolion ar agor cyn y Nadolig

Disgrifiad
Cytunwyd ar ddull cyffredin gan Lywodraeth Cymru a CLlLC ar gyfer trefniadau mewn ysgolion ar ddiwedd tymor y Nadolig

Ymgynghoriad ar y Strategaeth a Ffefrir ar gyfer Cynllun Datblygu Lleol Newydd i Dorfaen

Disgrifiad
The council is preparing a plan to identify where new developments such as housing, employment, community facilities, and supporting infrastructure, will go in Torfaen up to 2033...

Cyhoeddiad gan Ganolfan Treftadaeth y Byd Blaenafon

Disgrifiad
Yn dilyn y cyhoeddiad diweddar gan Lywodraeth Cymru, mae'n bleser gan Ganolfan Treftadaeth y Byd Blaenafon gyhoeddi y bydd y Caffi Treftadaeth a'r Llyfrgell yn parhau ar agor dros y pythefnos nesaf.
Dydd Iau 3 Rhagfyr 2020

Canolfannau Prawf Symudol COVID-19 yn Nhorfaen

Disgrifiad
Aneurin Bevan University Health Board is extending the opening of its mobile COVID-19 testing units in Torfaen, and is moving between differing locations in Cwmbran and Pontypool over the next week.
Dydd Mercher 2 Rhagfyr 2020

Gweithredu Brechlyn Covid-19 yng Nghymru

Gweithredu Brechlyn Covid-19 yng Nghymru
Disgrifiad
Heddiw croesawom y newyddion bod yr Asiantaeth Rheoleiddio Meddyginiaethau a Chynhyrchion Gofal Iechyd (MHRA) wedi awdurdodi dros dro i ddefnyddio'r brechlyn Pfizer / BioNTech yn seiliedig ar dystiolaeth o ddiogelwch ac effeithiolrwydd

Athro yn Ysgol Gynradd Coed Efa'n ennill gwobr fawreddog

Athro yn Ysgol Gynradd Coed Efa'n ennill gwobr fawreddog
Disgrifiad
Mae athro yn Ysgol Gynradd Coed Efa newydd ennill 'Athro'r Flwyddyn' yng Ngwobrau Dysgu Proffesiynol Cymru 2020 a ddigwyddodd ar ddydd Sul 29ain Tachwedd.
Dydd Mawrth 1 Rhagfyr 2020

Perchennog newydd wrth y llyw wrth i Betty ymddeol o'i siop wlân ar ôl 30 mlynedd

Disgrifiad
Mae perchennog busnes, Mrs Betty Black, yn ymddeol o Farchnad Dan Do Pont-y-pŵl ar ôl 30 mlynedd o weithio fel perchennog y Sewing and Wool Shop, a adnabyddir hefyd fel Betty's Wool Shop...
Dydd Sul 29 Tachwedd 2020

Unedau Prawf Symudol COVID-19 yn Agor yn Nhorfaen

Disgrifiad
Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan yn agor nifer o unedau prawf COVID-19 symudol ar draws Torfaen
Dydd Gwener 27 Tachwedd 2020

Mae nifer o fusnesau newydd wedi dechrau masnachu yn Nhorfaen

Mae nifer o fusnesau newydd wedi dechrau masnachu yn Nhorfaen
Disgrifiad
Mae dau fusnes cychwynnol newydd wedi dechrau yn Nhorfaen ar ôl cael cefnogaeth gan Lywodraeth Cymru a rhaglen Cymunedau i Waith a ariennir gan y Gronfa Gymunedol Ewropeaidd.

Gwasanaeth llyfrau llyfrgell 'Ceisio a Chasglu' ar gael o hyd

Disgrifiad
'Dim amser i ymweld â'ch llyfrgell leol i ddewis eich llyfrau eich hun ar y funud? Mae gwasanaeth 'Ceisio a Chasglu' Llyfrgelloedd Torfaen yn dal i weithredu yn y tair llyfrgell...

Dangos celfweithiau rhyngweithiol prosiect cymunedol yn awr

Disgrifiad
Yr wythnos diwethaf hon mae Celf ar y Blaen yn cyhoeddi'r cipolwg cyntaf ar ei bedwar celfwaith rhyngweithiol digidol o gyfraniadau gweledol dros 450 o gyfranogwyr yn nigwyddiad rhithiol gyntaf Arty Parky...
Dydd Iau 26 Tachwedd 2020

Bwciwch le yng Nghanolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref

Disgrifiad
Os ydych chi'n clirio'r tŷ yn barod at y Nadolig, peidiwch ag anghofio bwcio lle yn y Ganolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref yn y Dafarn Newydd.
Dydd Gwener 20 Tachwedd 2020

Mae Cyngor Torfaen eisiau gwybod beth sy'n bwysig i chi

Mae Cyngor Torfaen eisiau gwybod beth sy'n bwysig i chi
Disgrifiad
Rydym am gael eich awgrymiadau am y pynciau llosg yr ydych chi'n teimlo sydd angen craffu arnyn nhw gan gynghorwyr ar bum pwyllgor Trosolwg a Chraffu'r cyngor.

Plant yn greadigol wrth gofio'r meirw

Plant yn greadigol wrth gofio'r meirw
Disgrifiad
Yn y cyfnod cyn Sul y Cofio, cafodd ysgolion Torfaen gyfle i gymryd rhan mewn cystadleuaeth Cofio.
Dydd Iau 19 Tachwedd 2020

Cadw chwaraeon i fynd trwy'r amseroedd anodd a'r amseroedd da ... Dathlu'r Loteri Genedlaethol

Cadw chwaraeon i fynd trwy'r amseroedd anodd a'r amseroedd da ... Dathlu'r Loteri Genedlaethol
Disgrifiad
I ddweud diolch enfawr i'r Loteri Genedlaethol a chwaraewyr y Loteri Genedlaethol, rydyn ni'n dathlu pen-blwydd y Loteri Genedlaethol yn 26 oed y mis hwn

Cyngor Torfaen a phartneriaid yn ennill gwobr yng Ngwobrau Rhagoriaeth Let's Recycle 2020

Disgrifiad
Mae'r cyngor, trwy weithio mewn partneriaeth gyda Capital Valley Plastic a FCC Environment, wedi ennill 'Menter Ailgylchu Orau'r Flwyddyn mewn Awdurdod Lleol' yng Ngwobrau Rhagoriaeth Let's Recycle 2020...
Dydd Mercher 18 Tachwedd 2020

Llyfrgelloedd Torfaen yn ailagor yr wythnos nesaf i roi cyfle i bobl bori

Disgrifiad
Torfaen Libraries are pleased to announce that From Monday 23rd November all libraries will reopen for limited browsing, borrowing and book returns. ..

Dyn anifeiliaid a cherddwr cŵn yn cael cefnogaeth i lansio busnes newydd yn Nhorfaen

Dyn anifeiliaid a cherddwr cŵn yn cael cefnogaeth i lansio busnes newydd yn Nhorfaen
Disgrifiad
Gyda chefnogaeth y Cynllun Cymunedau i Waith a ariennir gan y Gronfa Gymdeithasol Ewropeaidd, mae Danny Moreton o Gwmbrân wedi gallu gwireddu ei freuddwyd o fod yn berchen ar ei fusnes ei hun trwy lansio 'Happy Paws', gwasanaeth lleol ar gyfer cerdded cŵn a gwarchod anifeiliaid anwes.
Dydd Mawrth 17 Tachwedd 2020

Diwrnod Rhuban Gwyn Gwent 2020 #Her149

Diwrnod Rhuban Gwyn Gwent 2020 #Her149
Disgrifiad
Digwyddiad blynyddol yw Diwrnod Rhuban Gwyn sy'n nodi Diwrnod Rhyngwladol y Cenhedloedd Unedig ar gyfer Dileu Trais yn Erbyn Menywod ac yn ceisio codi ymwybyddiaeth o drais yn erbyn menywod.

Munudau Hudol mewn Gofal Cartref – Stori Jade a Shaun

Munudau Hudol mewn Gofal Cartref – Stori Jade a Shaun
Disgrifiad
Mae pandemig byd-eang y coronafeirws wedi pwysleisio rôl allweddol y gweithlu gofal cymdeithasol wrth gefnogi'r dinasyddion mwyaf bregus yn Nhorfaen a'r angen i ragor o bobl ddechrau gyrfa yn y sector gofal cymdeithasol.
Dydd Gwener 13 Tachwedd 2020

Cymorth ariannol hunan ynysu

Disgrifiad
Mae Llywodraeth Cymru am ei wneud yn haws i chi ddilyn canllawiau hunan-ynysu os ydych chi'n cael prawf positif neu fod gofyn i chi ynysu gan ein tîm Profi, Olrhain a Diogelu

Rhowch anrheg y Nadolig yma

Disgrifiad
Rhowch anrheg y Nadolig yma i berson hŷn yn eich cymuned a rhowch wybod eich bod yn hidio

Neges gan y Cynghorydd Anthony Hunt, Arweinydd Cyngor Torfaen

Neges gan y Cynghorydd Anthony Hunt, Arweinydd Cyngor Torfaen
Disgrifiad
Diolch i holl drigolion Torfaen am eich ymdrechion yn ystod y Clo Clec cenedlaethol a'r cyfyngiadau lleol cyn hynny.

Gofyn am ddefnyddwyr gwasanaeth i wella arloesi digidol

Disgrifiad
Mae Cyngor Torfaen am siarad â thrigolion sydd wedi gofyn am gefnogaeth neu wedi cael eu cyfeirio at gefnogaeth gan y tîm therapi galwedigaethol
Dydd Mawrth 10 Tachwedd 2020

Marchnad Dan Do Pont-y-pŵl yn croesawu busnes argraffu 3D

Disgrifiad
Mae Marchnad Dan Do Pont-y-pŵl wedi croesawu masnachwr newydd, Woolfalls 3DP, cwmni argraffu 3D...
Dydd Llun 9 Tachwedd 2020

Casgliadau gwastraff gwyrdd yn dod i ben am y gaeaf

Disgrifiad
Yn y man, bydd y casgliadau gwastraff gwyrdd pythefnosol yn Nhorfaen yn dod i ben am y gaeaf...
Dydd Sadwrn 7 Tachwedd 2020

Sul y Cofio 2020

Sul y Cofio 2020
Disgrifiad
Mae Sul y Cofio yn ddyddiad pwysig yng nghalendr blynyddol y genedl. Eleni, fodd bynnag, mae angen bod yn fwy gofalus nag erioed er mwyn cydymffurfio â'r rheoliadau Coronafirws diweddaraf
Dydd Gwener 6 Tachwedd 2020

Cymerwch ran yn Her Newid Hinsawdd Torfaen heddiw

Disgrifiad
Llynedd, cyhoeddodd y Cyngor argyfwng newid yn yr hinsawdd, gan gydnabod bygythiad gwirioneddol newid yn yr hinsawdd i genedlaethau'r presennol a'r dyfodol...

Canolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref i ailagor ddydd Llun 9fed Tachwedd

Disgrifiad
Bydd Canolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref, Panteg Way, Y Dafarn Newydd yn ailagor ddydd Llun 9fed Tachwedd gydag oriau agor newydd ar gyfer y gaeaf. Yr oriau agor newydd fydd Dydd Llun i Ddydd Sul 10am - 4pm...

Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen yn arwyddo Siarter Teithio Iach

Disgrifiad
Mae 21 o sefydliadau blaenllaw yn y sector cyhoeddus sy'n gweithio ledled Gwent heddiw (6 Tachwedd 2020) wedi llofnodi Siarter Teithio Iach, sy'n ymrwymo i gefnogi ac annog staff i deithio mewn ffordd gynaliadwy i'r gwaith ac oddi yno...

Mae'n bryd dewis hoff barciau Gwobr Baner Werdd y byd

Disgrifiad
Helpwch ni i ddod o hyd i hoff barciau Gwobr Baner Werdd y byd trwy bleidleisio dros eich un chi yng Ngwobrau Dewis y Bobl 2020Eleni, yn fwy nag erioed, rydym i gyd wedi dod i ddeall pa mor bwysig yw cael parc neu fan gwyrdd gwych ar garreg ein drws.
Dydd Mercher 4 Tachwedd 2020

Arhoswch gartref, cadwch yn ddiogel Noson Tân Gwyllt eleni

Disgrifiad
Gan fod llawer o ddigwyddiadau a drefnwyd yn cael eu canslo, mae Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru yn paratoi ar gyfer noson brysurach nag arfer wrth i bobl gynllunio i ddathlu yn eu gerddi eu hunain...
Dydd Llun 2 Tachwedd 2020

Wythnos Hinsawdd Cymru 2020

Disgrifiad
O ddydd Llun 2il i ddydd Gwener 5ed Tachwedd, bydd y Cyngor yn rhannu awgrymiadau ar sut i fyw bywyd mwy cynaliadwy er mwyn hyrwyddo a chefnogi Wythnos Hinsawdd Cymru
Dydd Iau 29 Hydref 2020

Sesiynau rhithwir i bobl sydd â diddordeb mewn maethu

Disgrifiad
Fel rhan o ymgyrch maethu'r Cyngor yn yr hydref, byddwn yn cynnal sesiynau galw-i-mewn un wrth un rhithiol i unrhyw un sydd â diddordeb mewn bod yn ofalwr maeth
Dydd Mercher 28 Hydref 2020

Canolfannau prawf covid-19 dros dro y gellir cael mynediad atynt 'ar droed' yn cau yn Nhorfaen

Disgrifiad
Bydd y canolfannau prawf covid-19 dros dro 'ar droed' ym Mlaenafon a Phont-y-pŵl yn cau ddydd Gwener 30 Hydref
Dydd Mawrth 27 Hydref 2020

Cymorth I fusnesau Torfaen

Disgrifiad
Mae hon yn gronfa i roi cymorth ariannol i fusnesau sy'n wynebu heriau gweithredol ac ariannol sydd wedi eu hachosi gan y cyfnod clo cenedlaethol a gyhoeddwyd ar gyfer Cymru o ganlyniad i COVID-19

Dathlu Calan Gaeaf yn ddiogel gartref

Disgrifiad
Mae gweithgareddau Calan Gaeaf traddodiadol, megis losin neu lanast, partïon a digwyddiadau eraill, yn achosi risg o ledaenu Covid-19 ymhellach ac wedi'u gwahardd o dan reolau cyfnod atal presennol Cymru.
Dydd Llun 26 Hydref 2020

Gwnewch ddanteithion blasus gyda'ch pwmpenni y Calan Gaeaf hwn

Disgrifiad
Mae Calan Gaeaf yn amser o hwyl i lawer o bobl sy'n hoffi bod yn greadigol drwy gerfio pwmpenni, ond a oeddech yn sylweddoli y gallech fwyta'r cynnwys y tu mewn i'ch pwmpenni hefyd?

Apêl Siôn Corn yn agor yn fuan: cyfle i ledaenu ychydig o lawenydd y Nadolig!

Apêl Siôn Corn yn agor yn fuan: cyfle i ledaenu ychydig o lawenydd y Nadolig!
Disgrifiad
Once again Christmas is upon us and our thoughts turn to the children and young people of Torfaen who are experiencing poverty or have no contact with family.
Dydd Gwener 23 Hydref 2020

COVID-19 - Neges gan Arweinydd Cyngor Torfaen

COVID-19 - Neges gan Arweinydd Cyngor Torfaen
Disgrifiad
A message to Torfaen residents, businesses and partners from the Torfaen Council Leader

Cyngor Torfaen yn lansio ymgyrch newydd i gefnogi cyflogaeth yn y fwrdeistref

Disgrifiad
Gan weithio'n agos gydag asiantaethau sy'n bartneriaid, mae gan Gyngor Torfaen rôl bwysig i'w chwarae yn ystod yr wythnosau a'r misoedd nesaf i gefnogi trigolion y mae effaith Coronafirws wedi effeithio ar eu sefyllfa gwaith.

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan wedi ymestyn cyfnod agor cyfleusterau prawf covid-19 yn Nhorfaen

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan wedi ymestyn cyfnod agor cyfleusterau prawf covid-19 yn Nhorfaen
Disgrifiad
Bydd y canolfannau prawf covid-19, sydd ar agor dros dro ym Mlaenafon a Phont-y-pŵl bellach yn parhau ar agor tan ddydd Gwener 30 Hydref

Ar frys - Cais i Fusnesau Llety Gwyliau i ddarparu llety ar gyfer grwpiau bregus

Disgrifiad
Ar frys - Cais i Fusnesau Llety Gwyliau i ddarparu llety ar gyfer grwpiau bregus

Newid amserau agor mynwentydd o ddydd Sul 25ain Hydref

Disgrifiad
I gyd-fynd â throi'r clociau yn ôl awr ddydd Sul, o ddydd Sul 25ain Hydref, bydd mynwentydd yn Nhorfaen yn newid at oriau agor y gaeaf. Bydd mynwentydd ar agor pob dydd rhwng 9am-5pm...
Dydd Iau 22 Hydref 2020

Sul y Cofio; cofio'r meirw gartref

Sul y Cofio; cofio'r meirw gartref
Disgrifiad
Mae Sul y Cofio'n ddyddiad pwysig yng nghalendr y genedl.
Dydd Mawrth 20 Hydref 2020

2020/21 Cyfarfod Blynyddol Cyngor Torfaen

Disgrifiad
Yng nghyfarfod blynyddol cyngor Torfaen ar ddydd Mawrth 20fed Hydref, cadarnhawyd yr holl benodiadau allweddol i gabinet y cyngor, ei bwyllgorau a chyrff allanol ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod
Dydd Llun 19 Hydref 2020

Tîm Safonau Masnach y Cyngor yn rhybuddio'r cyhoedd am sgâm etifeddiaeth newydd

Disgrifiad
Torfaen CBC's Trading Standards team are advising the public to be alert to a new scam. The team have become aware of attempts made to deceive vulnerable people by claiming they could be helped to attain a multi-million pound inheritance...
Dydd Gwener 16 Hydref 2020

'Canolfannau 'cerdded i mewn' COVID-19 ym Mlaenafon a Phont-y-pŵl i aros ar agor'

Disgrifiad
Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan yn cadw uned brofi symudol dros dro a agorodd ar 8fed Hydref ym Mlaenafon ar agor.

Cyflwyno Hysbysiadau Gwella Mangre i dri busnes arall yn Nhorfaen am dorri Rheoliadau Coronafirws

Disgrifiad
Clwb a Sefydliad Band Gweithwyr Cwmbrân, The Terrace Inn, Cwmbrân, a The Teazer, Y Dafarn Newydd, yw'r busnesau diweddaraf i gael Hysbysiadau Gwella Mangre am dorri Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafirws) (Cymru) 2020...

Lansiad Apêl y Pabi

Disgrifiad
Bydd Apêl y Pabi 2020 yn cychwyn cyn bo hir ledled Gwent

#MaethwchYnLleol a gwnewch wahaniaeth a fydd yn para oes

#MaethwchYnLleol a gwnewch wahaniaeth a fydd yn para oes
Disgrifiad
Torfaen Council are joining other local authorities across Gwent to promote a new Autumn fostering campaign that looks to encourage more families and individuals to come forward and foster a child or young person in need.
Dydd Iau 15 Hydref 2020

Bydd £50,000 gan y Loteri Genedlaethol a Llywodraeth Cymru'n helpu i ofalu am beillwyr yn Nhorfaen a Blaenau Gwent

Disgrifiad
Ymylon ffyrdd yn Nhorfaen a Blaenau Gwent i elwa o Gronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol a Llywodraeth Cymru.
Dydd Mercher 14 Hydref 2020

Pedair ardal yn Nhorfaen ymysg mannau gwyrdd gorau'r wlad

Disgrifiad
Mae Cadwch Gymru'n Daclus wedi datgelu enillwyr Gwobr y Faner Werdd eleni – marc rhyngwladol o barc neu fan gwyrdd o ansawdd...
Dydd Mawrth 13 Hydref 2020

Rhoi hysbysiad gwella i Livio's Barber Shop am dorri Rheoliadau Coronafeirws

Disgrifiad
Mae hysbysiad gwella eiddo wedi ei roi i Livio's Barber Shop, Windsor Road, Tref Gruffydd, am dorri Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Cymru) 2020.
Dydd Llun 12 Hydref 2020

Wythnos Ymwybyddiaeth Trosedd Casineb 2020

Wythnos Ymwybyddiaeth Trosedd Casineb 2020
Disgrifiad
Mae'r wythnos yma'n nodi Wythnos Ymwybyddiaeth Trosedd Casineb, wythnos genedlaethol o weithgaredd sy'n annog awdurodau lleol, partneriaid allweddol a chymunedau sy'n cael eu heffeithio gan drosedd casineb i weithio gyda'i gilydd i daclo materion trosedd casineb lleol.

Mae'n Wythnos Genedlaethol Mabwysiadu!

Disgrifiad
Un o'r ffyrdd gorau i ysbrydoli pobl yw drwy rannau straeon o lwyddiant gan y bobl sydd wedi gwneud y peth dan sylw
Dydd Gwener 9 Hydref 2020

Boathouse to be lit up to raise awareness of Baby Loss Awareness Week

Disgrifiad
Pink and blue lights will illuminate the boathouse at Cwmbran Boating Lake between 6pm-10pm daily from Friday 9th – Thursday 15th to raise awareness of Baby Loss Awareness week. Now in its 18th year, the week aims to raise awareness about pregnancy and baby death.

Hysbysiad gwella i'r Halfway Inn am dorri Rheoliadau Coronafeirws

Hysbysiad gwella i'r Halfway Inn am dorri Rheoliadau Coronafeirws
Disgrifiad
A premises improvement notice has been issued to The Halfway Inn, Old Cwmbran, for breaches of the Health Protection (Coronavirus Restrictions) (Wales) Regulations 2020.

Y Cyngor yn cyrraedd rhestr fer ar gyfer gwobr arobryn yn y maes ailgylchu a rheoli gwastraff

Disgrifiad
Bellach yn ei 17eg flwyddyn, ystyrir mai'r Gwobrau am Ragoriaeth mewn Ailgylchu a Rheoli Gwastraff yw'r cynllun gwobrau mwyaf arobryn i weithwyr proffesiynol yn y maes gwastraff ac ailgylchu sy'n cydnabod sefydliadau, partneriaethau ac unigolion ar draws 17 o gategorïau...

Arddangosfa Ffotograffiaeth Walter Waygood yng Nghanolfan Treftadaeth y Byd, Blaenafon

Disgrifiad
From Tuesday 3rd –Friday 27th November an exciting photography exhibition will be displayed at the Blaenavon World Heritage Centre (BWHC) between 10am -5pm (Tuesday – Friday).
Dydd Mercher 7 Hydref 2020

Uned brofi 'cerdded i mewn' dros dro ar gyfer Coronafeirws yn agor ym Mlaenafon

Disgrifiad
Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan yn agor uned brofi symudol dros dro ym Mlaenafon ddydd Iau 8fed Hydref. Bydd yr uned newydd wrth ei gwaith pob bore o 9am – 12.30pm tan ddydd Iau 15fed Hydref
Dydd Mawrth 6 Hydref 2020

Cymorth Arloesedd COVID-19

Disgrifiad
Mae sicrhau bod eich busnes yn ddiogel ac yn cydymffurfio o ran COVID-19, ar yr un pryd ag aros yn gynhyrchiol ac yn broffidiol, yn gallu teimlo fel her enfawr. Ond mae help ar gael, yn rhad ac am ddim i fusnesau gweithgynhyrchu yng Nghymru, trwy'r rhaglen Arloesedd SMART a ariennir gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop.
Dydd Iau 1 Hydref 2020

Ap COVID-19 y GIG

Disgrifiad
We're encouraging people in Torfaen to download and use the app because the more people that do so, the more it will help reduce and manage the spread of COVID.

Uned 'galw heibio' dros dro profi Coronafeirws yn agor ym Mhont-y-pŵl

Disgrifiad
Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan yn agor uned profi symudol dros dro ym Maes Parcio'r Hen Felin, Trosnant, Pont-y-pŵl, NP4 8AT, ddydd Mercher 30ain Medi.
Dydd Llun 28 Medi 2020

Cyfyngiadau coronafeirws lleol yn cael eu cyflwyno i reoli Covid-19 yn Nhorfaen

Disgrifiad
Mae cyfreithiau coronafeirws yn cael eu tynhau ymhellach yn Nhorfaen o 6pm heno (dydd Llun, 28 Medi) mewn ymateb i'r cynnydd mewn nifer yr achosion o Covid-19 yn y fwrdeistref ac oherwydd bod Torfaen yn agos i ardaloedd cyfagos ble mae niferoedd yn sylweddol uwch

Cyngor Torfaen yn ymuno gydag Uddr I gynnig 'siop un stop' I fusnesau a siopwyr

Cyngor Torfaen yn ymuno gydag Uddr I gynnig 'siop un stop' I fusnesau a siopwyr
Disgrifiad
Torfaen Council have formed a partnership with the mobile app UDDR to provide businesses and shoppers with an easy to use 'One Stop Shop'.
Dydd Sul 27 Medi 2020

Cyflwynwyd cyfyngiadau coronafirws lleol pellach i reoli nifer yr achosion sy'n codi yn Ne Cymru

Disgrifiad
Cadarnhaodd Mark Drakeford, Prif Weinidog, bod deddfau coronafirws yn cael eu tynhau ymhellach yng Nghastell-nedd Port Talbot, Bro Morgannwg a Thorfaen mewn ymateb i'r cynnydd yn lledaeniad nifer yr achosion o coronafirws
Dydd Gwener 25 Medi 2020

Apêl gan arweinydd y Cyngor

Disgrifiad
Yr wythnos yma, apeliodd arweinydd Cyngor Torfaen, y Cynghorydd Anthony Hunt ar i'r cyhoedd ddilyn rheolau a chyfarwyddyd Covid-19.
Dydd Iau 24 Medi 2020

Torfaen yn galw ar drigolion i Fod yn Wych, Ailgylchu a chael Cymru i rif un!

Disgrifiad
Ni yw'r trydydd gorau yn y byd wrth ailgylchu, a nawr mae Cyngor Torfaen yn cefnogi ymgais Cymru gyfan i gyrraedd y safle gyntaf.
Dydd Mercher 23 Medi 2020

Diwrnod Gwelededd Deurywioldeb

Disgrifiad
Am 2.00pm bydd Bi Cymru / Wales yn cynnal trafodaeth ar-lein a sesiwn Holi ac Ateb i unrhyw un sydd eisiau holi cwestiynau neu wybod mwy am fod yn ddeurywiol, pan/poly/omni/rhamantus a denu i fwy nag un rhyw
Arddangos 1 i 100 o 1000
Blaenorol 1 2 3 4 5 Nesaf

Cadw Cyswllt