Archif Newyddion

Dydd Gwener 23 Hydref 2020

COVID-19 - Neges gan Arweinydd Cyngor Torfaen

COVID-19 - Neges gan Arweinydd Cyngor Torfaen
Disgrifiad
A message to Torfaen residents, businesses and partners from the Torfaen Council Leader

Cyngor Torfaen yn lansio ymgyrch newydd i gefnogi cyflogaeth yn y fwrdeistref

Disgrifiad
Gan weithio'n agos gydag asiantaethau sy'n bartneriaid, mae gan Gyngor Torfaen rôl bwysig i'w chwarae yn ystod yr wythnosau a'r misoedd nesaf i gefnogi trigolion y mae effaith Coronafirws wedi effeithio ar eu sefyllfa gwaith.

Newid amserau agor mynwentydd o ddydd Sul 25ain Hydref

Disgrifiad
I gyd-fynd â throi'r clociau yn ôl awr ddydd Sul, o ddydd Sul 25ain Hydref, bydd mynwentydd yn Nhorfaen yn newid at oriau agor y gaeaf. Bydd mynwentydd ar agor pob dydd rhwng 9am-5pm...
Dydd Iau 22 Hydref 2020

Sul y Cofio; cofio'r meirw gartref

Sul y Cofio; cofio'r meirw gartref
Disgrifiad
Mae Sul y Cofio'n ddyddiad pwysig yng nghalendr y genedl.
Dydd Llun 19 Hydref 2020

Tîm Safonau Masnach y Cyngor yn rhybuddio'r cyhoedd am sgâm etifeddiaeth newydd

Disgrifiad
Mae tîm Safonau Masnach CBS Torfaen yn cynghori'r cyhoedd i fod yn wyliadwrus o sgam newydd. Mae'r tîm wedi cael gwybod am ymdrechion a wnaed i dwyllo pobl bregus trwy honni y gallent gael help i dderbyn etifeddiaeth gwerth miliynau o bunnoedd...
Dydd Gwener 16 Hydref 2020

'Canolfannau 'cerdded i mewn' COVID-19 ym Mlaenafon a Phont-y-pŵl i aros ar agor'

Disgrifiad
Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan yn cadw uned brofi symudol dros dro a agorodd ar 8fed Hydref ym Mlaenafon ar agor.

Cyflwyno Hysbysiadau Gwella Mangre i dri busnes arall yn Nhorfaen am dorri Rheoliadau Coronafirws

Disgrifiad
Clwb a Sefydliad Band Gweithwyr Cwmbrân, The Terrace Inn, Cwmbrân, a The Teazer, Y Dafarn Newydd, yw'r busnesau diweddaraf i gael Hysbysiadau Gwella Mangre am dorri Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafirws) (Cymru) 2020...

Lansiad Apêl y Pabi

Disgrifiad
Bydd Apêl y Pabi 2020 yn cychwyn cyn bo hir ledled Gwent.

#MaethwchYnLleol a gwnewch wahaniaeth a fydd yn para oes

#MaethwchYnLleol a gwnewch wahaniaeth a fydd yn para oes
Disgrifiad
Torfaen Council are joining other local authorities across Gwent to promote a new Autumn fostering campaign that looks to encourage more families and individuals to come forward and foster a child or young person in need.
Dydd Iau 15 Hydref 2020

Bydd £50,000 gan y Loteri Genedlaethol a Llywodraeth Cymru'n helpu i ofalu am beillwyr yn Nhorfaen a Blaenau Gwent

Disgrifiad
Ymylon ffyrdd yn Nhorfaen a Blaenau Gwent i elwa o Gronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol a Llywodraeth Cymru.
Dydd Mercher 14 Hydref 2020

Pedair ardal yn Nhorfaen ymysg mannau gwyrdd gorau'r wlad

Disgrifiad
Mae Cadwch Gymru'n Daclus wedi datgelu enillwyr Gwobr y Faner Werdd eleni – marc rhyngwladol o barc neu fan gwyrdd o ansawdd...
Dydd Mawrth 13 Hydref 2020

Rhoi hysbysiad gwella i Livio's Barber Shop am dorri Rheoliadau Coronafeirws

Disgrifiad
Mae hysbysiad gwella eiddo wedi ei roi i Livio's Barber Shop, Windsor Road, Tref Gruffydd, am dorri Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Cymru) 2020.
Dydd Llun 12 Hydref 2020

Wythnos Ymwybyddiaeth Trosedd Casineb 2020

Wythnos Ymwybyddiaeth Trosedd Casineb 2020
Disgrifiad
Mae'r wythnos yma'n nodi Wythnos Ymwybyddiaeth Trosedd Casineb, wythnos genedlaethol o weithgaredd sy'n annog awdurodau lleol, partneriaid allweddol a chymunedau sy'n cael eu heffeithio gan drosedd casineb i weithio gyda'i gilydd i daclo materion trosedd casineb lleol.

Mae'n Wythnos Genedlaethol Mabwysiadu!

Disgrifiad
Un o'r ffyrdd gorau i ysbrydoli pobl yw drwy rannau straeon o lwyddiant gan y bobl sydd wedi gwneud y peth dan sylw
Dydd Gwener 9 Hydref 2020

Boathouse to be lit up to raise awareness of Baby Loss Awareness Week

Disgrifiad
Pink and blue lights will illuminate the boathouse at Cwmbran Boating Lake between 6pm-10pm daily from Friday 9th – Thursday 15th to raise awareness of Baby Loss Awareness week. Now in its 18th year, the week aims to raise awareness about pregnancy and baby death.

Hysbysiad gwella i'r Halfway Inn am dorri Rheoliadau Coronafeirws

Hysbysiad gwella i'r Halfway Inn am dorri Rheoliadau Coronafeirws
Disgrifiad
A premises improvement notice has been issued to The Halfway Inn, Old Cwmbran, for breaches of the Health Protection (Coronavirus Restrictions) (Wales) Regulations 2020.

Y Cyngor yn cyrraedd rhestr fer ar gyfer gwobr arobryn yn y maes ailgylchu a rheoli gwastraff

Disgrifiad
Bellach yn ei 17eg flwyddyn, ystyrir mai'r Gwobrau am Ragoriaeth mewn Ailgylchu a Rheoli Gwastraff yw'r cynllun gwobrau mwyaf arobryn i weithwyr proffesiynol yn y maes gwastraff ac ailgylchu sy'n cydnabod sefydliadau, partneriaethau ac unigolion ar draws 17 o gategorïau...

Arddangosfa Ffotograffiaeth Walter Waygood yng Nghanolfan Treftadaeth y Byd, Blaenafon

Disgrifiad
From Tuesday 3rd –Friday 27th November an exciting photography exhibition will be displayed at the Blaenavon World Heritage Centre (BWHC) between 10am -5pm (Tuesday – Friday).
Dydd Mercher 7 Hydref 2020

Uned brofi 'cerdded i mewn' dros dro ar gyfer Coronafeirws yn agor ym Mlaenafon

Disgrifiad
Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan yn agor uned brofi symudol dros dro ym Mlaenafon ddydd Iau 8fed Hydref. Bydd yr uned newydd wrth ei gwaith pob bore o 9am – 12.30pm tan ddydd Iau 15fed Hydref
Dydd Mawrth 6 Hydref 2020

Cymorth Arloesedd COVID-19

Disgrifiad
Mae sicrhau bod eich busnes yn ddiogel ac yn cydymffurfio o ran COVID-19, ar yr un pryd ag aros yn gynhyrchiol ac yn broffidiol, yn gallu teimlo fel her enfawr. Ond mae help ar gael, yn rhad ac am ddim i fusnesau gweithgynhyrchu yng Nghymru, trwy'r rhaglen Arloesedd SMART a ariennir gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop.
Dydd Iau 1 Hydref 2020

Ap COVID-19 y GIG

Disgrifiad
Rydym yn annog pobl yn Nhorfaen i lawrlwytho a defnyddio Ap COVID-19 y GIG oherwydd po fwyaf o bobl wnaiff hynny, y mwyaf y bydd yn helpu i leihau a rheoli lledaeniad COVID.

Uned 'galw heibio' dros dro profi Coronafeirws yn agor ym Mhont-y-pŵl

Disgrifiad
Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan yn agor uned profi symudol dros dro ym Maes Parcio'r Hen Felin, Trosnant, Pont-y-pŵl, NP4 8AT, ddydd Mercher 30ain Medi.
Dydd Llun 28 Medi 2020

Cyfyngiadau coronafeirws lleol yn cael eu cyflwyno i reoli Covid-19 yn Nhorfaen

Disgrifiad
Mae cyfreithiau coronafeirws yn cael eu tynhau ymhellach yn Nhorfaen o 6pm heno (dydd Llun, 28 Medi) mewn ymateb i'r cynnydd mewn nifer yr achosion o Covid-19 yn y fwrdeistref ac oherwydd bod Torfaen yn agos i ardaloedd cyfagos ble mae niferoedd yn sylweddol uwch

Cyngor Torfaen yn ymuno gydag Uddr I gynnig 'siop un stop' I fusnesau a siopwyr

Cyngor Torfaen yn ymuno gydag Uddr I gynnig 'siop un stop' I fusnesau a siopwyr
Disgrifiad
Torfaen Council have formed a partnership with the mobile app UDDR to provide businesses and shoppers with an easy to use 'One Stop Shop'.
Dydd Gwener 25 Medi 2020

Apêl gan arweinydd y Cyngor

Disgrifiad
Yr wythnos yma, apeliodd arweinydd Cyngor Torfaen, y Cynghorydd Anthony Hunt ar i'r cyhoedd ddilyn rheolau a chyfarwyddyd Covid-19.
Dydd Iau 24 Medi 2020

Torfaen yn galw ar drigolion i Fod yn Wych, Ailgylchu a chael Cymru i rif un!

Disgrifiad
Ni yw'r trydydd gorau yn y byd wrth ailgylchu, a nawr mae Cyngor Torfaen yn cefnogi ymgais Cymru gyfan i gyrraedd y safle gyntaf.
Dydd Mercher 23 Medi 2020

Diwrnod Gwelededd Deurywioldeb

Disgrifiad
Am 2.00pm bydd Bi Cymru / Wales yn cynnal trafodaeth ar-lein a sesiwn Holi ac Ateb i unrhyw un sydd eisiau holi cwestiynau neu wybod mwy am fod yn ddeurywiol, pan/poly/omni/rhamantus a denu i fwy nag un rhyw

Cwrs newydd ar-lein gan y GIG yn helpu pobl i wella eu hiechyd meddwl

Cwrs newydd ar-lein gan y GIG yn helpu pobl i wella eu hiechyd meddwl
Disgrifiad
Gall teimlo'n bryderus gael effaith fawr ar eich iechyd ac, i rai pobl, gall bywyd ar hyn o bryd fod yn arbennig o anodd.
Dydd Mawrth 22 Medi 2020

Gofyn i drigolion fod yn ofalus

Disgrifiad
Mae tîm Safonau Masnach Cyngor Torfaen wedi cael gwybod am bobl sy'n gwerthu llyfrau o ddrws i ddrws yn y fwrdeistref.
Dydd Llun 21 Medi 2020

Iechyd Cyhoeddus Cymru yn annog pobl gymwys yng Nghymru i gael brechlyn ffliw am ddim

Iechyd Cyhoeddus Cymru yn annog pobl gymwys yng Nghymru i gael brechlyn ffliw am ddim
Disgrifiad
Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn annog yr holl bobl gymwys yng Nghymru i gael eu brechlyn ffliw am ddim wrth i GIG Cymru ddechrau ei raglen genedlaethol fwyaf erioed i frechu rhag y ffliw.
Dydd Iau 17 Medi 2020

Gwniadwragedd lleol: Y Llwyth Olaf

Disgrifiad
Hoffai'r cyngor ddiolch i grŵp o wniadwragedd am eu gwaith caled wrth gefnogi'r GIG yn ystod Covid-19.
Dydd Mawrth 15 Medi 2020

Gwelliannau i Safle Fferm Gymunedol yn cael cymeradwyaeth

Disgrifiad
Heddiw (15/09/2020), cymeradwyodd cynghorwyr Torfaen adroddiad yn amlinellu gwariant o £240,000 o arian cyfalaf o Raglen Gyfalaf presennol y Cyngor i gefnogi gwelliannau i ddiogelwch ar y safle yn Fferm Gymunedol Greenmeadow

Gwisgo gorchudd wyneb yn ofynnol ym mhob adeilad sy'n Dysgu Oedolion a'r Gymuned

Disgrifiad
Mewn ymateb i newidiadau i reoliadau Covid-19, mae Dysgu Oedolion a'r Gymuned yn Nhorfaen wedi diweddaru ei bolisi i'r sawl sy'n defnyddio'r canolfannau
Dydd Gwener 11 Medi 2020

Diddymu trwydded tafarn ynNhorfaen am dorri Rheoliadau Coronafeirws

Diddymu trwydded tafarn ynNhorfaen am dorri Rheoliadau Coronafeirws
Disgrifiad
Ar ôl nodi cyfres o dor-rheolau Coronafeirws yn barhaus yng Nghastell-y-Bwch, Henllys Lane, Cwmbrân, mae deiliad y drwydded wedi gweld y drwydded yn cael ei diddymu ac mae ganddi 21 diwrnod i apelio'r penderfyniad.
Dydd Mercher 9 Medi 2020

Neges bwysig - rydym angen eich help

Neges bwysig - rydym angen eich help
Disgrifiad
Ddydd Mawrth 8 Medi am 6pm, daeth ardal Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn ardal amddiffyn iechyd leol ar lefel uwch a daeth sawl cyfyngiad newydd i rym o ran y cyfnod clo.

Hybiau Gofal Plant yn llwyddiant mawr yn ystod Cyfnod Clo

Disgrifiad
Dros yr haf, daeth Gwasanaethau Chwarae, Ieuenctid a Datblygu Chwaraeon Torfaen ynghyd i gynnig darpariaeth gofal plant hwyliog a dymunol i blant gweithwyr allweddol a'r mwyaf bregus
Dydd Mawrth 8 Medi 2020

Bydd £50,000 gan y Loteri Fawr a Llywodraeth Cymru yn helpu darpariaeth peillwyr yn Nhorfaen a Blaenau Gwent

Disgrifiad
Ymylon ffyrdd yn Nhorfaen a Blaenau Gwent i elwa o Gronfa Treftadaeth y Loteri Fawr a Llywodraeth Cymru
Dydd Gwener 4 Medi 2020

Dechrau'r cyfnod nesaf o chwistrellu chwyn yn y fwrdeistref

Dechrau'r cyfnod nesaf o chwistrellu chwyn yn y fwrdeistref
Disgrifiad
Bydd y rownd nesaf o chwistrellu chwyn yn y fwrdeistref yn dechrau ddydd Llun 7 Medi (os bydd y tywydd yn caniatáu).

Ysgolion i fod yn adeiladau 'Covid Ddiogel'

Ysgolion i fod yn adeiladau 'Covid Ddiogel'
Disgrifiad
Rydym yn sicrhau fod ein hadeiladu Addysg ni i gyd yn 'Covid Ddiogel' trwy gydymffurfio â chanllawiau'r llywodraeth ar reoli'r risg o COVID-19.
Dydd Iau 3 Medi 2020

Chwifio'r faner ar Ddiwrnod y Llynges Fasnach 2020

Chwifio'r faner ar Ddiwrnod y Llynges Fasnach 2020
Disgrifiad
Heddiw rydyn ni'n hedfan y Faner Goch; baner swyddogol Llynges Fasnach y DU y tu allan i'r Ganolfan Ddinesig ym Mhont-y-pŵl.
Dydd Gwener 28 Awst 2020

Neges i ysgolion a rhieni mewn perthynas â gwisgo gorchudd wyneb

Disgrifiad
Following the Welsh Government's announcement and publication of the Technical Advisory Group Advice on Face Coverings for Children and Young People (under 18) in Education settings earlier this week, Council and school leaders have been urgently seeking clarification at a local and national level regarding key aspects of the guidance around the wearing of face coverings...
Dydd Iau 27 Awst 2020

Dim mynediad i Blaencyffin Canyon

Disgrifiad
Cyngor Torfaen, Hoffai Cyngor Blaenau Gwent ,Cyngor Caerffili a Heddlu Gwent atgoffa'r cyhoedd fod yr ardal a gaiff ei galw yn Blaencyffin Canyon ar dir preifat ac nad yw'n atyniad ymwelwyr.
Dydd Mawrth 25 Awst 2020

Caffi Canolfan Treftadaeth y Byd Blaenafon yn ailagor

Disgrifiad
Mae'r Ystafelloedd Te sydd wedi eu lleoli yng Nghanolfan Dreftadaeth y Byd Blaenafon, yn edrych ymlaen at groesawu eu cwsmeriaid yn ôl.

Derbyn i Ysgol Feithrin 2021

Disgrifiad
Derbyn i ysgol feithrin 2021 ar gyfer disgyblion wedi eu geni rhwng 1/09/2017 a 31/08/2018

Ailagor Canolfan Treftadaeth y Byd Blaenafon yn raddol

Disgrifiad
Bydd y cyfleusterau yng Nghanolfan Treftadaeth y Byd Blaenafon yn ailagor yn raddol o ddechrau mis Medi.
Dydd Llun 24 Awst 2020

Casgliadau gwastraff ac ailgylchu gŵyl banc mis Awst 2020

Disgrifiad
Ni fydd casgliadau gwastraff ac ailgylchu yn Nhorfaen ar Ŵyl Banc 31ain Awst, a bydd pob casgliad yr wythnos honno yn digwydd ddiwrnod yn ddiweddarach na'r arfer.

PRIDE 2020: Mae Wythnos Fawr Arlein Pride Cymru wedi cyrraedd!

PRIDE 2020: Mae Wythnos Fawr Arlein Pride Cymru wedi cyrraedd!
Disgrifiad
Er bod y rhan fwyaf o wyliau'r haf wedi eu canslo oherwydd y pandemig Coronafeirws, mae Pride Cymru wedi bod yn gweithio'n ddiflino i fynd â dathliad mwyaf Cymru o gydraddoldeb ac amrywiaeth - arlein!
Dydd Gwener 21 Awst 2020

Gwneud cludiant ysgol yn ddiogel

Disgrifiad
Yn ystod y cyfnod hwn o ansicrwydd, rydym yn gwybod bod gan rieni a gofalwyr lawer o gwestiynau am sut all eu plant ddychwelyd i'r ysgol yn ddiogel wrth ddefnyddio cludiant ysgol a ddarperir gan y cyngor.

Oedolion sy'n Ddysgwyr yn Dathlu TGAU

Disgrifiad
Mae Dysgu Oedolion yn y Gymuned Torfaen yn falch iawn gyda chanlyniadau TGAU eleni a llwyddiant anhygoel ein dysgwyr ôl-16 sy'n oedolion.
Dydd Iau 20 Awst 2020

Dysgwyr yn dathlu canlyniadau TGAU

Disgrifiad
Heddiw, mae dysgwyr ledled Torfaen wedi bod yn derbyn eu canlyniadau TGAU, a fydd yn eu rhoi ar y llwybr i addysg bellach, hyfforddiant neu gyflogaeth

Gwneud ymweliadau â'r barbwr yn ddiogelach yn Nhorfaen

Disgrifiad
Ar ôl cyhoeddiad gan Lywodraeth Cymru bod busnesau sy'n cynnig gwasanaethau cysylltiad agos megis gwasanaeth barbwr a thrin gwallt yn cael agor unwaith eto, mae Gwasanaeth Amddiffyn y Cyhoedd Cyngor Torfaen wedi bod yn ymweld â busnesau barbwr i gynnig cyngor ac arweiniad ar reoli COVID-19.
Dydd Mawrth 18 Awst 2020

Cwrs GIG ar-lein newydd yn helpu pobl i wella eu hiechyd meddwl

Disgrifiad
Gall teimlo'n bryderus neu'n orbryderus gael effaith fawr ar eich iechyd, ac i rai pobl, gall bywyd ar hyn o bryd fod yn arbennig o anodd.

Cynnig Gofal Plant yn ailagor

Disgrifiad
The Childcare Offer for Wales has re-opened to eligible families. Applications for parents eligible for the Offer from April 2020 can apply now. Once approved, eligible parents will be able to access the Offer from the start of the autumn term in their local authority, providing they still meet the criterion.
Dydd Llun 17 Awst 2020

Eich profiad wrth gysylltu gyda'r cyngor

Disgrifiad
We are asking for your views on the experiences you've had when contacting the council during the last 12 months. In particular, how you've been able to gain information or receive a service.
Dydd Gwener 14 Awst 2020

Dysgwyr yn dathlu canlyniadau Lefel A

Disgrifiad
Yr wythnos hon, mae dysgwyr Blwyddyn 12 a Blwyddyn 13 Torfaen wedi bod yn dathlu eu canlyniadau arholiadau, sy'n eu rhoi ar y llwybr tuag at ddyfodol cyffrous.

Fferm Gymunedol i ail-agor ym mis Chwefror

Fferm Gymunedol i ail-agor ym mis Chwefror
Disgrifiad
Yn sgil pandemig parhaus Covid-19, bydd Fferm Gymunedol Greenmeadow, a gaeodd ei giatiau ar Fawrth 23 yn dilyn canllawiau gan Lywodraeth Cymru, yn ail-agor ym mis Chwefror 2021.

Dyddiad cau y canfasiad yn dynesu

Dyddiad cau y canfasiad yn dynesu
Disgrifiad
Mae Cyngor Torfaen yn apelio i drigolion ddychwelyd eu ffurflenni canfasiad blynyddol a gafodd eu postio yn ystod mis Gorffennaf.

75fed pen-blwydd Diwrnod VJ

Disgrifiad
Y dathliad nesaf ar galendr y Lluoedd Arfog yw 75fed Pen-blwydd y Fuddugoliaeth yn Japan, a fydd yn digwydd ddydd Sadwrn, 15fed Awst 2020.

Cyfrifiaduron a pheiriannau argraffu ar gael i'w bwcio yn Llyfrgelloedd Torfaen o ddydd Llun

Disgrifiad
O ddydd Llun 17eg Awst, bydd llyfrgelloedd Torfaen yn cynnig mynediad i gyfrifiaduron ac argraffu drwy apwyntiad ym mhob un o'r tair llyfrgell.
Dydd Mawrth 11 Awst 2020

Beyond Perfection yw'r masnachwr diweddaraf i ymuno â marchnad Dan Do Pont-y-pŵl

Disgrifiad
Gemma Davies, o Sebastopol, yw'r masnachwr diweddaraf i sefydlu siop ym Marchnad Dan Do Pont-y-pŵl. Mae "Beyond Perfection" yn siop trin gwallt i fenywod, ac mae wedi ei lleoli yn Uned 29 y farchnad...
Dydd Llun 10 Awst 2020

Diwrnod Chwarae Cenedlaethol 2020 yn llwyddiant

Disgrifiad
Despite the ongoing pandemic, this year's Torfaen Play Service National Play Day campaign was a huge success.
Dydd Gwener 7 Awst 2020

Mae ymweliadau cartref y gwasanaeth Hyfforddwr Technoleg yn ôl

Mae ymweliadau cartref y gwasanaeth Hyfforddwr Technoleg yn ôl
Disgrifiad
Mae prosiect Gofal Cymdeithasol Torfaen sydd â'r nod o gefnogi trigolion sydd wedi'u hallgáu'n ddigidol yn Nhorfaen unwaith eto yn cymryd apwyntiadau i gynnal ymweliadau cartref.
Dydd Iau 6 Awst 2020

Hwb ychwanegol i deuluoedd sy'n gweithio yn dilyn effaith Coronafeirws

Disgrifiad
Rhoddwyd hwb i deuluoedd sy'n elwa ar gymorth gofal plant a ariennir gan y Llywodraeth heddiw wrth i'r Llywodraeth gyhoeddi na fyddent ar eu colled oherwydd COVID-19...

Torfaen yn derbyn Gwobr Aur am gefnogi cymuned y lluoedd arfog

Disgrifiad
Mae cyngor Torfaen wedi ei enwi fel un o enillwyr eleni yng Ngwobrau Aur Cynllun Cydnabyddiaeth Cyflogwyr am arddangos cefnogaeth hynod i gymuned y lluoedd arfog
Dydd Mawrth 4 Awst 2020

Cynllun Bwyta Allan I Helpu Allan

Disgrifiad
More than 32,000 restaurants across the UK have now signed up to the Eat Out to Help Out Scheme...

Gwasanaeth 'Cais a Chasglu' Llyfrgelloedd Torfaen yn ymestyn i Bont-y-pŵl a Blaenafon

Disgrifiad
Mae Llyfrgelloedd Torfaen yn ymestyn eu gwasanaeth 'Cais a Chasglu'. O ddydd Llun 17eg Awst, bydd y gwasanaeth llwyddiannus sydd wedi bod yn gweithredu o Lyfrgell Cwmbrân yn cael ei ymestyn i Lyfrgelloedd Pont-y-pŵl a Blaenafon i'w gwneud hi'n haws fyth i drigolion wneud cais am a benthyg llyfrau...
Dydd Llun 3 Awst 2020

Haggles yn ymuno â marchnad Dan Do Pont-y-pŵl

Disgrifiad
Roedd Marchnad Dan Do Pont-y-pŵl wrth ei bodd yn ailagor ei drysau yn gynharach yn y mis i groesawu cwsmeriaid yn ôl.
Dydd Gwener 31 Gorffennaf 2020

Presenoldeb mewn Claddedigaethau - nifer y galarwyr a ganiateir

Disgrifiad
Heddiw (30/07/20), cytunodd Fforwm Lleol Cymru Gydnerth Gwent, gan gynnwys y pum cyngor, gynyddu nifer y galarwyr a ganiateir i fynychu angladdau mewn mynwentydd yn y pum awdurdod lleol yng Ngwent, i 30. Daw hyn i rym ddydd Llun 3 Awst.
Dydd Iau 30 Gorffennaf 2020

Cyfarpar chwarae am ddim ar Ddiwrnod Chwarae Cenedlaethol 2020

Cyfarpar chwarae am ddim ar Ddiwrnod Chwarae Cenedlaethol 2020
Disgrifiad
Mae gwasanaeth chwarae Torfaen yn annog teuluoedd i ddathlu ac ymuno â'r hwyl ar Ddiwrnod Chwarae Cenedlaethol

Llwyddo, creu a dysgu gyda Dysgu Cymunedol i Oedolion

Llwyddo, creu a dysgu gyda Dysgu Cymunedol i Oedolion
Disgrifiad
Mae tîm Dysgu Cymunedol i Oedolion Torfaen wedi danfon y llyfryn newydd ar gyfer Tymor yr Hydref 2020 i bob cartref yn Nhorfaen gan gynnig amrywiaeth eang o gyfleoedd dysgu
Dydd Mercher 29 Gorffennaf 2020

Cymorth Cyflogaeth i Drigolion Torfaen

Disgrifiad
Fel rhan o ymateb Cyngor Torfaen i Covid-19, mae'r tîm Sgiliau a Chyflogadwyedd yn cynnig gwasanaeth cyflogaeth arbenigol, am ddim, i drigolion a effeithir gan y coronfeirws.

Ailagor amgueddfeydd cenedlaethol Cymru yn raddol

Disgrifiad
Amgueddfa Cymru – National Museum Wales is pleased to announce that it will begin a phased reopening of its museums to the public. Big Pit National Coal Museum will re-open on 1 September.
Dydd Mawrth 28 Gorffennaf 2020

Gwaith hanfodol i dynnu coed ar hyd Cwmbran Drive

Disgrifiad
Ddydd Sul 2il Awst bydd gwaith hanfodol yn digwydd i dynnu coed ar hyd Cwmbran Drive rhwng cylchfan Rechem a chylchfan Ashbridge rhwng 5am a 5pm, felly bydd y ffordd ar gau i sicrhau diogelwch staff a defnyddwyr y ffordd
Dydd Llun 27 Gorffennaf 2020

Cwsmeriaid hapus yn dychwelyd i'r caeau chwarae

Cwsmeriaid hapus yn dychwelyd i'r caeau chwarae
Disgrifiad
Mae plant o bob cwr o'r fwrdeistref wedi bod yn brysur yn mwynhau'r awyr iach a'r caeau chwarae ers i holl gaeau chwarae'r cyngor ail-agor yn gynharach yn yr wythnos ar ôl llacio'r cyfnod clo.
Dydd Gwener 24 Gorffennaf 2020

Amserau agor mynwentydd yn newid o ddydd Llun 27ain Gorffennaf

Disgrifiad
O ddydd Llun 27ain Gorffennaf, bydd mynwentydd yn Nhorfaen ar agor pob dydd o 9am-7pm.
Dydd Mercher 22 Gorffennaf 2020

Cadw yn cyhoeddi y bydd yn ailagor safleoedd treftadaeth pwysig Cymru yn raddol

Disgrifiad
Earlier this month, Cadw successfully re-opened 43 of its unstaffed, free-entry monuments and today (18 July), the historic environment service has revealed a phased re-opening plan for selected staffed sites in its care, including some of Wales's most iconic historical attractions...
Dydd Gwener 17 Gorffennaf 2020

Lansio Sialens Ddarllen yr Haf 2020 heddiw

Disgrifiad
Nod y Sialens flynyddol yw cael plant rhwng 4 ac 11 oed i ddarllen chwe llyfr dros wyliau'r haf...

Economi a Mentergarwch Torfaen yn cefnogi busnesau lleol a busnesau newydd gyda digwyddiad 'Tyfu Busnes' 3 diwrnod AM DDIM

Disgrifiad
Torfaen Economy & Enterprise supporting local businesses and start ups with FREE 3 day 'Business Power Up' event ...
Dydd Iau 16 Gorffennaf 2020

Mannau chwarae plant i ailagor yn Nhorfaen erbyn 3 Awst

Disgrifiad
Yn dilyn cyhoeddiadau diweddar y Gweinidog ynglŷn â mannau chwarae plant, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen yn gweithio'n galed i wneud y mannau yma'n ddiogel ac yn barod i blant...
Dydd Mawrth 14 Gorffennaf 2020

Aros yn #SgamEffro

Disgrifiad
Gyda llawer ohonom yn treulio mwy o amser arlein, naill ai'n cadw mewn cysylltiad ag anwyliaid, yn siopa am hanfodion neu waith, mae troseddwyr yn gweithio'n galed yn ceisio ein denu i ddatgelu ein gwybodaeth bersonol a gwybodaeth fusnes.

Clwb Busnes Torfaen yn cefnogi aelodau gyda digwyddiadau rhiwthwir yn ystod y Pandemig

Disgrifiad
Torfaen Business Voice, one of south wales' most popular business networking clubs with over 65 members, has continued to support its members via a series of monthly 'virtual' networking meetings during the COVID-19 pandemic.

Pwll Mawr i agor o'r 1af o Fedi

Disgrifiad
"Mae saith amgueddfa genedlaethol Cymru a'r Ganolfan Gasgliadau Genedlaethol ar gau ar hyn o bryd oherwydd pandemig COVID-19. Iechyd a lles ein hymwelwyr, staff a gwirfoddolwyr yw ein blaenoriaeth ac felly bydd ein safleoedd ar gau nes mae'n ddiogel i ni ailagor.
Dydd Iau 9 Gorffennaf 2020

Toiledau ym mharciau Torfaen i agor yfory

Disgrifiad
Bydd toiledau wrth Lyn Cychod Cwmbrân ac ym Mharc Pont-y-pŵl ar agor yfory at ddefnydd y cyhoedd (Dydd Gwener 10fed Gorffennaf).

Ysgolion i ailagor i holl ddisgyblion o fis Medi

Disgrifiad
Mae Torfaen heddiw wedi croesawu cynlluniau gan y Gweinidog Addysg i ganiatáu i ysgolion a all wneud hynny i ailagor yn ddiogel o wythnos gyntaf mis Medi, gyda phob ysgol yn ailagor erbyn 14 Medi.
Dydd Mercher 8 Gorffennaf 2020

Cymorth dros yr Haf i Blant sy'n Agored i Niwed a Phlant Gweithwyr Allweddol

Disgrifiad
Due to the ongoing pandemic, we are today announcing support for vulnerable children and some key worker children that will be put in place for the summer holiday period.

Gwasanaeth poblogaidd 'Ceisio a Chasglu' llyfrau llyfrgell yn benthyg mwy na 3.5k o lyfrau ers ei lansio

Disgrifiad
Mae gwasanaeth 'Ceisio a Chasglu' Llyfrgelloedd Torfaen wedi bod yn boblogaidd ers ei lansio ddechrau mis Mehefin, gyda bron i 4,000 o lyfrau...
Dydd Mawrth 7 Gorffennaf 2020

Lansio cronfa £4miliwn i achub ac ailsefydlu chwaraeon cymunedol

Lansio cronfa £4miliwn i achub ac ailsefydlu chwaraeon cymunedol
Disgrifiad
Gall clybiau chwaraeon yn Nhorfaen wneud cais i gronfa newydd i'w helpu i oroesi pandemig Covid-19 a pharatoi at ailddechrau ar eu gweithgareddau'n ddiogel.

Canfasiad Blynyddol 2020

Disgrifiad
Peidiwch a cholli eich llais – trigolion Torfaen yn cael eu hannog i edrych allan am eu llythyrau cofrestru i bleidleisio.

"Gyda'n gilydd gallwn gadw pobl yn ddiogel"

"Gyda'n gilydd gallwn gadw pobl yn ddiogel"
Disgrifiad
Mae ymgyrch yn cael ei lansio heddiw ledled Cymru i annog pobl i gysylltu gyda'r gwasanaethau cymdeithasol os ydynt yn poeni bod aelod o'r teulu, ffrind neu gymydog mewn perygl o gamdriniaeth, esgeulustra a niwed.
Dydd Llun 6 Gorffennaf 2020

Gwybodaeth a chyngor pwysig am Covid-19 i gyflogwyr a chyflogeion

Disgrifiad
Mae gwybodaeth a chyngor pwysig i gyflogwyr a chyflogeion am Covid-19 nawr ar gael ar wefan Cymru Iach ar Waith

Gall faniau ac ôl-gerbydau archebu slot amser nawr i ymweld â'r Ganolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref

Disgrifiad
Ar ôl cyflwyno'r system ar gyfer bwcio yn y Ganolfan Ailgylchu rydym yn falch o fedru cyhoeddi y bydd faniau ac ôl-gerbydau yn gallu ymweld â'r Ganolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref yn y Dafarn Newydd o 13eg Gorffennaf ymlaen, pob dydd rhwng 1.30pm-3.30pm.

Mae lle ym Marchnad Dan Do Pont-y-pŵl ar gyfer Gwerthwyr Papur Newydd

Disgrifiad
Mae lle ym Marchnad Dan Do Pont-y-pŵl ar gyfer Gwerthwyr Papur Newydd.
Dydd Gwener 3 Gorffennaf 2020

Ydych chi'n gigydd sy'n chwilio am eiddo fforddiadwy?

Disgrifiad
A vacancy has arisen in Pontypool Indoor Market, a Grade II Listed building in the heart of Pontypool Town, for a local butcher...
Dydd Iau 2 Gorffennaf 2020

'Clefyd y Llengfilwyr – Atgoffa busnesau ar frys i wirio'u systemau dŵr cyn ailagor'

Disgrifiad
Wrth i gyfyngiadau'r cyfnod clo barhau i lacio, mae busnesau a pherchnogion adeiladau'n cael eu hatgoffa i wirio gwaith cynnal a chadw adeiladau wrth iddyn nhw ailagor...
Dydd Mercher 1 Gorffennaf 2020

Casgliadau gwastraff swmpus yn ailddechrau yr wythnos nesaf

Disgrifiad
On Tuesday 7th July, bulky waste collections will resume.

Presenoldeb mewn Claddedigaethau - nifer y galarwyr a ganiateir

Disgrifiad
Datganiad Fforwm Lleol Cymru Gydnerth (FfLlCG) Gwent ar niferoedd mewn gwasanaethau CLADDU
Dydd Mercher 24 Mehefin 2020

Gwasanaethau cofrestryddion yn ailddechrau yn Nhorfaen

Gwasanaethau cofrestryddion yn ailddechrau yn Nhorfaen
Disgrifiad
Ar ôl newid mewn deddfwriaeth gan Lywodraeth Cymru ar 22ain Mehefin 2020, gall cofrestriadau geni ac apwyntiadau ar gyfer hysbysiadau o briodas ailddechrau nawr yn Nhorfaen
Dydd Mawrth 23 Mehefin 2020

Ymateb cyngor Torfaen i Covid-19

Ymateb cyngor Torfaen i Covid-19
Disgrifiad
Heddiw (dydd Mawrth, Mehefin 23) bydd cynghorwyr Torfaen yn derbyn adroddiad yn amlinellu ymateb cychwynnol y cyngor i COVID19, rôl y cyngor ar Fforwm Gwytnwch Lleol Gwent a'r camau a gymerwyd gan bob maes gwasanaeth.
Dydd Llun 22 Mehefin 2020

Wythnos y Lluoedd Arfog 2020

Wythnos y Lluoedd Arfog 2020
Disgrifiad
Today we raise the Armed Forces Flag outside the Civic Centre to celebrate and honour the whole Armed Forces Community.
Dydd Gwener 19 Mehefin 2020

Mae Torfaen ar agor i fusnes, Siopwch yn lleol, siopwch yn diogel, cefnogwch eich stryd fawr

Disgrifiad
Mae'r Prif Weinidog newydd gyhoeddi y gall holl fusnesau Cymru nad ydynt yn hanfodol ailagor o ddydd Llun 22ain Mehefin.
Arddangos 1 i 100 o 1000
Blaenorol 1 2 3 4 5 Nesaf

Cadw Cyswllt