Archif Newyddion

Dydd Gwener 3 Ebrill 2020

1400 o flychau bwyd iachus yn cael eu dosbarthu i deuluoedd ledled y fwrdeistref

1400 o flychau bwyd iachus yn cael eu dosbarthu i deuluoedd ledled y fwrdeistref
Disgrifiad
Yr wythnos hon, mae timau Gwasanaethau Cymdogaeth Torfaen ochr yn ochr â chydweithwyr eraill y Cyngor, Gwirfoddolwyr Cymunedol, Ymddiriedolaeth Hamdden Torfaen, Bron Afon a Pyramid Hygiene wedi dosbarthu llawer iawn o flychau Prydau Ysgol Am Ddim i aelwydydd ledled y fwrdeistref.

Cael hyd i'r lladron yma

Disgrifiad
Ar ddydd Mercher 1 Ebrill, o gwmpas 11.38pm, mi wnaeth rhywun dorri i mewn i ddau o'n tryciau yn ein depo yn Nhŷ Blaen. Rydym yn credu mai dau ddyn oedd y lladron, ac maent wedi dwyn un peiriant disg torri Stihl.
Dydd Iau 2 Ebrill 2020

Mae Torfaen yn gweithio'n galed i gynnal eich gwasanaethau ailgylchu a gwastraff

Disgrifiad
The COVID-19 pandemic is rapidly changing our daily lives and causing significant disruption. This looks set to continue for some time, but this disruption is absolutely necessary if, together we are to limit the spread and impact of this disease...
Dydd Mercher 1 Ebrill 2020

Dŵr Cymru yn annog cwsmeriaid i beidio â chael gwared ar gadachau gwlyb drwy eu fflysio i lawr y tŷ bach yn ystod COVID-19

Disgrifiad
Mae Dŵr Cymru yn annog ei gwsmeriaid i beidio â fflysio cadachau gwlyb neu bapur cegin i lawr y tŷ bach os yw prinder papur tŷ bach yn effeithio arnynt yn ystod COVID-19 ("coronafirws").
Dydd Llun 30 Mawrth 2020

Gyda'n gilydd, gadewch i ni gefnogi'n busnesau bwyd lleol

Gyda'n gilydd, gadewch i ni gefnogi'n busnesau bwyd lleol
Disgrifiad
Hoffem annog ein trigolion i gefnogi busnesau bwyd lleol trwy'r cyfnod anodd hwn.
Dydd Gwener 20 Mawrth 2020

Ysgolion yn Nhorfaen yn darparu cefnogaeth i'r ymateb cenedlaethol i Covid-19

Ysgolion yn Nhorfaen yn darparu cefnogaeth i'r ymateb cenedlaethol i Covid-19
Disgrifiad
Yn dilyn penderfyniad Llywodraeth Cymru i gau pob ysgol yng Nghymru, mae'r cyngor yn gwneud trefniadau heddiw i ddarparu darpariaeth gofal plant estynedig i weithwyr allweddol sy'n ymateb i Covid-19.
Dydd Iau 19 Mawrth 2020

Sgamiau Gwe-rwydo Coronafirws

Disgrifiad
There have been reports of fake Coronavirus emails and text messages being received.

Byddwch yn ymwybodol o fasnachwyr twyllodrus

Disgrifiad
Daeth i sylw tîm safonau masnach y cyngor y gallai masnachwyr twyllodrus fod yn arallgyfeirio ac yn cynnig siopa ar ran unigolion bregus sy'n hunan-ynysu.

Cyngor i safleoedd bwyd – dosbarthu cludfwyd

Disgrifiad
Os ydych chi'n safle bwyd sy'n cynnig gwasanaeth dosbarthu bwyd neu gludfwyd am y tro cyntaf ers y sefyllfa covid-19, byddem yn argymell eich bod yn edrych ar y canllawiau canlynol (http://bit.ly/3b8qdFo neu http://bit.ly/2IXT0kg)
Dydd Mercher 18 Mawrth 2020

Covid-19: Diweddariad gan Arweinydd Cyngor Torfaen

Covid-19: Diweddariad gan Arweinydd Cyngor Torfaen
Disgrifiad
Datganiad gan y Cynghorydd Anthony Hunt, Arweinydd Cyngor Torfaen

Disgyblion ysgol yn holi Gweinidog yr Amgylchedd am newid yn yr hinsawdd

Disgyblion ysgol yn holi Gweinidog yr Amgylchedd am newid yn yr hinsawdd
Disgrifiad
Ar ddydd Llun 09 Mawrth, cyfarfu disgyblion Blwyddyn 2 o Ffederasiwn Ysgol Gymunedol Blenheim Road ac Ysgol Gynradd Coed Efa gyda Lesley Griffiths AC, Gweinidog dros yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig...
Dydd Gwener 6 Mawrth 2020

Y Cyngor yn falch o gefnogi Diwrnod Rhyngwladol y Menywod

Y Cyngor yn falch o gefnogi Diwrnod Rhyngwladol y Menywod
Disgrifiad
Mae Diwrnod Rhyngwladol y Menywod ar ddydd Sul 8 Mawrth yn rhoi cyfle pwysig i ddathlu llwyddiannau cymdeithasol, economaidd, diwylliannol a gwleidyddol menywod, a gofyn am fwy o gydraddoldeb...
Dydd Iau 5 Mawrth 2020

Helpwch eich ysgol gynradd neu'ch meithrinfa leol i ennill £300 drwy ailgylchu plastig meddal

Helpwch eich ysgol gynradd neu'ch meithrinfa leol i ennill £300 drwy ailgylchu plastig meddal
Disgrifiad
Last year, the council worked with Ysgol Bryn Onnen, local recycling company Capital Valley Plastics, the operator of the council's household waste recycling centre FCC Environment to trial the collection of stretchy plastics.

Myfyrwyr Coleg Gwent yn Serennu mewn Ymgyrch Gofal Cymdeithasol Genedlaethol

Myfyrwyr Coleg Gwent yn Serennu mewn Ymgyrch Gofal Cymdeithasol Genedlaethol
Disgrifiad
The national We Care Wales campaign to attract more people to consider work in the social care sector has recently featured Coleg Gwent students Izzy Evren and Tyne Hughes in their latest campaign drive...
Dydd Mawrth 3 Mawrth 2020

Llyfrgell Pont-y-pŵl - Rhybudd o waith i'w wneud wythnos yn dechrau 9 Mawrth 2020

Disgrifiad
Mae gwaith pwysig yn cael ei wneud yn yr ystafell TG yn Llyfrgell Pont-y-pŵl yr wythnos sy'n cychwyn 09/03/20...
Dydd Gwener 28 Chwefror 2020

Disgyblion yn mynd amdani mewn gŵyl bêl-droed leol

Disgyblion yn mynd amdani mewn gŵyl bêl-droed leol
Disgrifiad
Mae pêl-droed i ferched yn cynyddu'n sylweddol yn Nhorfaen, gyda chlybiau lleol yn croesawu'r cynnydd yn nifer y merched sy'n cofrestru i gymryd rhan yn y gamp.
Dydd Mercher 26 Chwefror 2020

Lansio ymgyrch 'Dyn Gwell' Torfaen yn Ebrill

Lansio ymgyrch 'Dyn Gwell' Torfaen yn Ebrill
Disgrifiad
Mae Datblygu Chwaraeon Torfaen, ar y cyd gydag Ymddiriedolaeth Hamdden Torfaen, ar fin lansio ymgyrch newydd i dargedu iechyd corfforol a lles meddyliol dynion.
Dydd Llun 24 Chwefror 2020

Arweinydd Cyngor Torfaen yn llongyfarch busnesau yn Nhorfaen am eu llwyddiant

Disgrifiad
Mae nifer o fusnesau a gweithwyr proffesiynol unigol yn Nhorfaen sydd wedi bod yn llwyddiannus trwy gydol 2019, drwy ennill gwobrau cenedlaethol a rhanbarthol, agor busnes newydd neu gyfrannu at fywyd yn Nhorfaen wedi cyfarfod â'r Cynghorydd Anthony Hunt, Arweinydd Cyngor Torfaen...

Canolfan Arloesi Busnes Springboard ~ Cymru, Cwmbrân yn croesawu 3 tenant technoleg uchel newydd

Canolfan Arloesi Busnes Springboard ~ Cymru, Cwmbrân yn croesawu 3 tenant technoleg uchel newydd
Disgrifiad
O fewn ychydig funudau yn y car o draffordd yr M4 yn ne-ddwyrain Cymru, mae Springboard, Parc Llantarnam, Cwmbrân wedi bod yn gartref i fusnesau newydd technoleg uchel, twf uchel ers 2006...
Dydd Gwener 21 Chwefror 2020

Storm Dennis

Storm Dennis
Disgrifiad
Y penwythnos diwethaf gwelsom lawiad eithriadol yn Nhorfaen a gweddill Cymru. Ar draws y rhanbarth cyrhaeddodd afonydd lefelau peryglus o uchel ac achosi difrod helaeth. Roeddem wedi treulio'r wythnos cyn y storm yn gwirio a chlirio mynedfeydd i gylfatiau a gylïau i sicrhau eu bod yn llifo'n glir...

Ni wnaeth Storm Dennis darfu ar y chwarae

Ni wnaeth Storm Dennis darfu ar y chwarae
Disgrifiad
Yn ystod hanner tymor, fe wnaeth dros 500 o blant a phobl ifanc fynychu chynlluniau chwarae ar draws y fwrdeistref.

Ceisiadau i ddod yn Aelod o'r Senedd Ieuenctid ar agor

Ceisiadau i ddod yn Aelod o'r Senedd Ieuenctid ar agor
Disgrifiad
Mae cyfle anhygoel i bobl ifanc sefyll mewn etholiad i ddod yn Aelod Senedd Ieuenctid (ASI) nesaf Torfaen.
Dydd Iau 20 Chwefror 2020

Busnesau Torfaen a Chasnewydd yn dod ynghyd ar gyfer digwyddiad rhwydweithio llwyddiannus 'Cwrdd a'ch cymydog busnes'

Busnesau Torfaen a Chasnewydd yn dod ynghyd ar gyfer digwyddiad rhwydweithio llwyddiannus 'Cwrdd a'ch cymydog busnes'
Disgrifiad
Ar ddydd Mawrth 4ydd Chwefror 2020 cafodd busnesau o Dorfaen a Chasnewydd, ynghyd ag aelodau o Lais Busnes Torfaen, gyfle i fwynhau noson o rwydweithio gyda'r bwriad o greu partneriaethau busnes agosach ar draws y siroedd...

Ocsid Nitraidd a sigaréts ffug yn cael eu canfod mewn siop ym Mhont-y-pŵl

Ocsid Nitraidd a sigaréts ffug yn cael eu canfod mewn siop ym Mhont-y-pŵl
Disgrifiad
Ymddangosodd Khallis Hamad o The Hawthorns, Caerdydd, yn Llys Ynadon Casnewydd ar ddydd Mawrth 18 Chwefror 2020 a phledio'n euog i bum cyhuddiad o werthu sigaréts a thybaco ffug a rhai gyda labeli tramor ac am gyflenwi ocsid nitraidd (a elwir hefyd yn nwy chwerthin) yn anghyfreithlon...
Dydd Mercher 19 Chwefror 2020

Dechrau rhagorol i 2020 i Glwb Busnes Poblogaidd Torfaen

Dechrau rhagorol i 2020 i Glwb Busnes Poblogaidd Torfaen
Disgrifiad
Cafodd Clwb Busnes Torfaen, un o glybiau rhwydweithio busnes mwyaf llwyddiannus a phoblogaidd yr ardal ddechreuad da i galendr 2020 gyda digwyddiad llwyddiannus i recriwtio aelodau...

Arian ar gael i wella canol tref Pont-y-pŵl

Arian ar gael i wella canol tref Pont-y-pŵl
Disgrifiad
The council is now accepting applications for two new grant programmes aimed at regenerating key buildings within Pontypool Town Centre.
Dydd Gwener 14 Chwefror 2020

Radio Vitalize Torfaen i ddarlledu sioe cyflogaeth leol yn fyw

Radio Vitalize Torfaen i ddarlledu sioe cyflogaeth leol yn fyw
Disgrifiad
A new partnership has been formed between Torfaen based radio station 'Vitalize Radio' and Communities For Work/ + Torfaen.

Gwanwyn Glân Torfaen 2020

Gwanwyn Glân Torfaen 2020
Disgrifiad
Mae'r cyngor wedi dechrau paratoi ar gyfer y pedwerydd digwyddiad Gwanwyn Glân, sy'n cychwyn ar ddydd Llun 9 Mawrth ac sy'n rhedeg tan ddydd Gwener 3 Ebrill. Bydd y digwyddiad yn cyd-daro ag ymgyrch flynyddol Gwanwyn Glân Cymru Cadw Cymru'n Daclus, sy'n cychwyn ar ddydd Gwener 20 Mawrth ac yn rhedeg tan ddydd Gwener 13 Ebrill, felly bydd digon o weithgareddau ar y gweill ledled y fwrdeistref.
Dydd Iau 13 Chwefror 2020

Trafnidiaeth Cymru yn annog deiliaid cardiau i beidio ag oedi cyn gwneud cais am gerdyn teithio newydd

Trafnidiaeth Cymru yn annog deiliaid cardiau i beidio ag oedi cyn gwneud cais am gerdyn teithio newydd
Disgrifiad
Mae Trafnidiaeth Cymru yn apelio ar ddeiliaid cardiau sydd heb wneud cais am eu cerdyn teithio newydd eto, ac yn pwysleisio pwysigrwydd gwneud cais am gerdyn newydd cyn gynted ag sy'n bosibl er mwyn mwynhau manteision teithio rhatach...
Dydd Mercher 12 Chwefror 2020

Disgyblion Ysgol Gynradd George Street yn dangos eu campweithiau ysgrifenedig

Disgyblion Ysgol Gynradd George Street yn dangos eu campweithiau ysgrifenedig
Disgrifiad
Ar ddydd Mawrth (11 Chwefror), dangosodd disgyblion Blwyddyn 3 o Ysgol Gynradd George Street eu campweithiau ysgrifenedig yn Llyfrgell Pont-y-pŵl.
Dydd Mawrth 11 Chwefror 2020

Cabinet Torfaen yn argymell cyllideb derfynol

Cabinet Torfaen yn argymell cyllideb derfynol
Disgrifiad
Cafodd cynigion cyllidebol y cyngor ar gyfer 2020/21 y golau gwyrdd heddiw (dydd Mawrth 11 Chwefror) gan bwyllgor cabinet y cyngor a bydd nawr yn mynd i'r cyngor llawn ar 3ydd Mawrth i'w cymeradwyo.
Dydd Gwener 7 Chwefror 2020

Noson hudolus yn llyfrgell Cwmbrân

Noson hudolus yn llyfrgell Cwmbrân
Disgrifiad
Cafwyd noson lawn a hwyliog ar thema Harry Potter neithiwr (Dydd Iau, 6ed Chwefror) yn Llyfrgell Cwmbrân.

Her arloesi yn cyrraedd y garreg filltir gyntaf

Her arloesi yn cyrraedd y garreg filltir gyntaf
Disgrifiad
This week, five suppliers will end work on Phase 1 of the Govtech Catalyst Challenge.
Dydd Iau 6 Chwefror 2020

Sesiwn galw heibio ar gyfer landlordiaid a thenantiaid ar grantiau gwelliannau arbed ynni ECO-flex

Sesiwn galw heibio ar gyfer landlordiaid a thenantiaid ar grantiau gwelliannau arbed ynni ECO-flex
Disgrifiad
Ar ddydd Mercher 12fed Chwefror yng Nghlwb Golff Greenmeadow, Tre-Herbert Road, Cwmbrân, NP44 2BZ, rhwng 2pm a 5pm, mae'r cyngor a darparwyr ynni yn cynnal digwyddiad gwybodaeth i landlordiaid a thenantiaid * i weld os ydynt yn gymwys i dderbyn y grant Eco-Flex...
Dydd Mercher 5 Chwefror 2020

Cyllid ar gael i helpu i daclo tlodi bwyd yn Nhorfaen

Cyllid ar gael i helpu i daclo tlodi bwyd yn Nhorfaen
Disgrifiad
CREATE, the Torfaen Rural Development Programme which is EU Funded, is inviting community groups and enterprises to develop new and innovative food related projects. The aim of the projects is to help reduce food poverty in Torfaen and create social and economic benefits to rural wards...

Academi gwallt a harddwch yn agor ei drysau yng Nghwmbrân

Disgrifiad
Ddydd Llun (03/02/2020), croesawodd Cyngor Torfaen lansiad Academi Mac-Ed Training, academi achrededig yn agos i Hyfforddiant Torfaen, Springvale, Cwmbrân.
Dydd Mawrth 4 Chwefror 2020

Cyrch yn arwain at atafaelu sigaréts anghyfreithlon

Cyrch yn arwain at atafaelu sigaréts anghyfreithlon
Disgrifiad
Ymddangosodd Hewa Kerome Fatah o Dolphin Street, Casnewydd, gerbron Llys Ynadon Cwmbrân ddydd Llun 13 Ionawr 2020, a phledio'n euog i werthu sigaréts a thybaco ffug dan label dramor oedd wedi osgoi'r doll....
Dydd Gwener 31 Ionawr 2020

Categorïau cymorth ysgolion a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru

Disgrifiad
Heddiw, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru eu categorïau ysgolion ac, yn gyffredinol, mae cynnydd bychan yn y nifer o ysgolion yn Nhorfaen sydd yn y 2 gategori uchaf.
Dydd Mawrth 28 Ionawr 2020

Blwyddyn Newydd a Busnesau'n Ffynnu yn Nhorfaen

Blwyddyn Newydd a Busnesau'n Ffynnu yn Nhorfaen
Disgrifiad
Four new businesses have begun trading in a great start to the New Year in Torfaen.

Mary yn cipio Gwobr Tiwtor 'Ysbrydoli'

Mary yn cipio Gwobr Tiwtor 'Ysbrydoli'
Disgrifiad
Mae tiwtor sy'n Dysgu Oedolion yn y Gymuned yn Nhorfaen, ac yn atgoffa dysgwyr y gall mathemateg fod yn hwyl, wedi ennill gwobr genedlaethol.
Dydd Iau 23 Ionawr 2020

Agoriad swyddogol Ysgol Croesyceiliog

Agoriad swyddogol Ysgol Croesyceiliog
Disgrifiad
Heddiw, (dydd Iau 23 Ionawr), estynnodd Cyngor Torfaen groeso i Kirsty Williams, AC, Gweinidog Addysg Llywodraeth Cymru i agor Ysgol Croesyceiliog yn swyddogol.
Dydd Mawrth 21 Ionawr 2020

Digwyddiad Gwybodaeth Tanffordd Pentre' Uchaf

Disgrifiad
Mae'r cyngor a phartneriaid yn cynnal digwyddiad gwybodaeth ddydd Iau 23 Ionawr 2020 yn Ysgol Gynradd Maendy, rhwng 3pm a 7pm i roi gwybod i drigolion am newidiadau arfaethedig i'r llwybr i gerddwyr rhwng Pentre' Uchaf a Chanol Tref Cwmbrân.

Dylunydd Mewnol yn lansio 'Athena at 47', ystafell arddangos dylunio mewnol yn Nhorfaen

Dylunydd Mewnol yn lansio 'Athena at 47', ystafell arddangos dylunio mewnol yn Nhorfaen
Disgrifiad
Interior designer, Sarah Jeffs, founder of Athena Interiors has recently opened the doors of an inspiring showroom namely 'Athena at 47' on Llandowlais Street, Cwmbran.

Saith o feysydd parcio Torfaen i dderbyn seilwaith gwefru cerbydau trydan

Saith o feysydd parcio Torfaen i dderbyn seilwaith gwefru cerbydau trydan
Disgrifiad
Mae pum awdurdod lleol yng Ngwent wedi derbyn cyfran o £459,000 gan OLEV (Swyddfa Cerbydau Allyriadau Isel) i osod cyfanswm o 65 o bwyntiau gwefru cyflym mewn 34 o safleoedd.
Dydd Llun 20 Ionawr 2020

'Ceisiadau gwirfoddoli Chwarae Torfaen ar agor'

'Ceisiadau gwirfoddoli Chwarae Torfaen ar agor'
Disgrifiad
Mae Gwasanaeth Chwarae a Seibiant Byr Torfaen nawr yn recriwtio Gwirfoddolwyr Chwarae a Chynorthwywyr Chwarae ar gyfer Cynlluniau Chwarae Haf 2020 yn Nhorfaen a Sir Fynwy.
Dydd Gwener 17 Ionawr 2020

Lloches Nos i helpu pobl sy'n cysgu ar y stryd yn Nhorfaen

Lloches Nos i helpu pobl sy'n cysgu ar y stryd yn Nhorfaen
Disgrifiad
Yr wythnos ddiwethaf, cynhaliodd cyngor Torfaen gyfarfod cyngor eithriadol i gyfleu'r diweddaraf i gynghorwyr am y camau sy'n cael eu dilyn i fynd i'r afael â digartrefedd a chysgu ar y stryd yn Nhorfaen.
Dydd Iau 16 Ionawr 2020

Mae angen eich help arnom ni i lunio'n strategaeth nesaf ar gyfer sbwriel a thipio

Mae angen eich help arnom ni i lunio'n strategaeth nesaf ar gyfer sbwriel a thipio
Disgrifiad
Rydym wrthi'n llunio'n strategaeth nesaf ar gyfer sbwriel a thipio anghyfreithlon ac mae angen eich barn a'ch syniadau ar y strategaeth a'i hamcanion arnom ni...
Dydd Mercher 15 Ionawr 2020

Digwyddiad recriwtio i'r maes gofal yn Llyfrgell Cwmbrân

Disgrifiad
mae Tîm Gofal Personol Torfaen yn cynnal digwyddiad ar 21 Ionawr 2020 yn Llyfrgell Cwmbrân i recriwtio Gweithwyr Cymorth ar gyfer eu Timau Derbyn/Galluogi a Dementia.
Dydd Llun 13 Ionawr 2020

Clwb rhwydweithio poblogaidd yn Nhorfaen i ddechrau 2020 gyda digwyddiad recriwtio aelodau

Clwb rhwydweithio poblogaidd yn Nhorfaen i ddechrau 2020 gyda digwyddiad recriwtio aelodau
Disgrifiad
Torfaen Business Voice will kick off its 2020 calendar of events with a membership recruitment evening...
Dydd Iau 9 Ionawr 2020

Pass Plus Cymru

Pass Plus Cymru
Disgrifiad
Pass Plus Cymru is a course designed for anyone aged 17 -25 who has passed their driving test.
Dydd Mercher 8 Ionawr 2020

Chwarae Torfaen yn cefnogi plant a'u teuluoedd dros gyfnod yr ŵyl

Chwarae Torfaen yn cefnogi plant a'u teuluoedd dros gyfnod yr ŵyl
Disgrifiad
Cafodd dros 35 o blant ag anghenion ychwanegol a'u teuluoedd gefnogaeth pob dydd dros y Nadolig trwy wasanaethau Chwarae a Seibiant am ddim gan Wasanaethau Chwarae Torfaen.
Dydd Mawrth 7 Ionawr 2020

Newyddion diweddaraf ar wastraff ac ailgylchu

Disgrifiad
During the Christmas and New Year period the amount of waste and recycling created by households increased significantly, and we are still in the process of collecting it....
Dydd Mercher 1 Ionawr 2020

Angen 550 mwy o ofalwyr maeth ar draws Cymru yn 2020

Disgrifiad
Mae'r Rhwydwaith Maethu wedi amcangyfrif y bydd angen 550 o deuluoedd maeth yng Nghymru i gadw'n gydwastad gyda'r galw eang.
Dydd Gwener 20 Rhagfyr 2019

Gwasanaeth Addysg Torfaen yn derbyn Gwobr Nod Barcud

Gwasanaeth Addysg Torfaen yn derbyn Gwobr Nod Barcud
Disgrifiad
Gwasanaeth Addysg Torfaen yw'r gwasanaeth addysg cyntaf mewn awdurdod lleol yng Nghymru i dderbyn Gwobr Nod Barcud Cyfranogiad Plant a Phobl Ifanc.

Dysgu Cymunedol Oedolion Torfaen i gyflwyno cwrs newydd ar rwystro a rheoli heintiad ar gyfer ymarferwyr triniaeth arbennig

Dysgu Cymunedol Oedolion Torfaen i gyflwyno cwrs newydd ar rwystro a rheoli heintiad ar gyfer ymarferwyr triniaeth arbennig
Disgrifiad
Rydym yn falch o gyhoeddi mai tîm Dysgu Cymunedol Oedolion Torfaen oedd y darparwr dysgu cyntaf yng Nghymru, a'r DU, i gofrestru i gyflwyno cwrs y Gymdeithas Frenhinol ar gyfer Iechyd Cyhoeddus ar Rwystro a Rheoli Heintiad mewn Triniaethau Arbennig ar gyfer Ymarferwyr (RSPH).
Dydd Iau 19 Rhagfyr 2019

Seremoni wobrwyo flynyddol yn dathlu Gwirfoddolwyr y Gwasanaeth Chwarae

Seremoni wobrwyo flynyddol yn dathlu Gwirfoddolwyr y Gwasanaeth Chwarae
Disgrifiad
Yr wythnos hon cynhaliwyd noson Wobrwyo flynyddol Gwirfoddolwyr y Gwasanaeth Chwarae yng Nghanolfan Byw Egnïol Pont-y-pŵl i ddathlu rhai o'r cyfraniadau allweddol y mae pobl ifanc ledled Torfaen yn eu gwneud i wireddu hawl pob plentyn i chwarae.
Dydd Mercher 18 Rhagfyr 2019

Cyngor Torfaen yn cyhoeddi ei gynigion ar gyfer cyllideb 2020/21

Cyngor Torfaen yn cyhoeddi ei gynigion ar gyfer cyllideb 2020/21
Disgrifiad
Heddiw (dydd Mercher 18 Rhagfyr) mae adroddiad i bwyllgor cabinet y cyngor wedi nodi rhagolwg cyllideb refeniw ddiweddaraf y cyngor ar gyfer 2019/20 a chynigion ar gyfer cyllideb 2020/21.

Awgrymiadau ar gyfer ymweld â'r Ganolfan Ailgylchu Gwastraff Tŷ dros y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd

Awgrymiadau ar gyfer ymweld â'r Ganolfan Ailgylchu Gwastraff Tŷ dros y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd
Disgrifiad
I rai pobl, mae ymweliad â'r Ganolfan Ailgylchu Gwastraff Tŷ (CAGT) yn un rheolaidd, ond i'r sawl sydd ond yn mynd unwaith neu ddwywaith y flwyddyn, mae ambell beth wedi newid.
Dydd Mawrth 17 Rhagfyr 2019

Everett Tomlin Lloyd & Pratt, cwmni cyfreithiol lleol hirsefydlog yn symud i swyddfeydd newydd yng nghanol y dref ym Mhont-y-pŵl

Everett Tomlin Lloyd & Pratt, cwmni cyfreithiol lleol hirsefydlog  yn symud i swyddfeydd newydd yng nghanol y dref ym Mhont-y-pŵl
Disgrifiad
Mae Cyfreithwyr Everett Tomlin Lloyd & Pratt , un o'r cwmnïau cyfreithiol hirsefydlog yn ne ddwyrain Cymru, sydd â swyddfeydd ym Mhont-y-pŵl, Casnewydd a Brynbuga wedi cadarnhau y bydd yn adleoli 23 aelod o staff yn fuan i adeilad newydd ei gaffael a'i adnewyddu yng nghanol Pont-y-pŵl.
Dydd Llun 16 Rhagfyr 2019

Gwybodaeth am wastraff ac ailgylchu dros y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd

Gwybodaeth am wastraff ac ailgylchu dros y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd
Disgrifiad
There will be some minor changes to waste and recycling collections taking place in Torfaen during the Christmas and New Year period.
Dydd Gwener 13 Rhagfyr 2019

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Torfaen yw'r BGC cyntaf yng Nghymru i arwyddo siarter safonau cyfranogiad plant a phobl ifanc

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Torfaen yw'r BGC cyntaf yng Nghymru i arwyddo siarter safonau cyfranogiad plant a phobl ifanc
Disgrifiad
Children and young people in Torfaen set to have greater input into the design of future children and young people's services.

#OSEIDIAFI yn newid bywydau

#OSEIDIAFI yn newid bywydau
Disgrifiad
Yn ystod y rhaglen OSEIDIAFI 10 wythnos, ddiweddaraf, cymerodd dros 20 o ferched lleol ran i oresgyn rhwystrau iechyd personol, a wnaeth eu galluogi i fyw bywydau mwy egnïol ac iach.
Dydd Gwener 6 Rhagfyr 2019

Cyfeillion 'Darllen i Mi', Llyfrgelloedd Torfaen yn dod â llawenydd i lawer

Cyfeillion 'Darllen i Mi', Llyfrgelloedd Torfaen yn dod â llawenydd i lawer
Disgrifiad
Torfaen Libraries 'Read To Me' companions are bringing comfort and joy to residents across Torfaen.

Dros 540 o drigolion yn mynychu Ffair Nadolig

Dros 540 o drigolion yn mynychu Ffair Nadolig
Disgrifiad
Last Friday, Torfaen Welfare Reform Action Group hosted its first ever Thrifty Christmas Fayre at the Congress Theatre in Cwmbran.

Ydych chi'n barod ar gyfer y gaeaf?

Ydych chi'n barod ar gyfer y gaeaf?
Disgrifiad
Wrth i'r nosweithiau oeri a thywyllu, mae'r tebygrwydd o dywydd gwael yn cynyddu. Gall stormydd, llifogydd ac amodau tywydd eithafol eraill achosi niwed i isadeiledd rhwydweithiol ac amharu ar gyflenwad eich ynni.
Dydd Gwener 29 Tachwedd 2019

Ysgol Gynradd Gymunedol Woodlands yn cael 'Rhagoriaeth' mewn adroddiad Arolygu diweddar gan Estyn

Ysgol Gynradd Gymunedol Woodlands yn cael 'Rhagoriaeth' mewn adroddiad Arolygu diweddar gan Estyn
Disgrifiad
Following an Estyn inspection in September 2019, Woodlands Community Primary School has scored 'excellent' in all five inspection categories, greatly improving on their positive inspection back in 2014.
Dydd Iau 28 Tachwedd 2019

Apêl Siôn Corn Torfaen - mae amser yn brin

Apêl Siôn Corn Torfaen - mae amser yn brin
Disgrifiad
Pob blwyddyn rydym yn gofyn yn garedig i chi a allwch chi roi anrhegion i'n Hapêl Siôn Corn Torfaen er mwyn sicrhau nad yw rhai o'r plant mwyaf bregus yn y fwrdeistref yn colli allan adeg y Nadolig.
Dydd Mawrth 26 Tachwedd 2019

Mae'r Grŵp Gwrth-ffugio (ACG) yn rhybuddio defnyddwyr ynglŷn â phrynu nwyddau ffug yn ystod Dydd Gwener y Gwario Gwirion a Dydd Llun Seibr.

Mae'r Grŵp Gwrth-ffugio (ACG) yn rhybuddio defnyddwyr ynglŷn â phrynu nwyddau ffug yn ystod Dydd Gwener y Gwario Gwirion a Dydd Llun Seibr.
Disgrifiad
Mae'r Grŵp Gwrth-ffugio (ACG) yn rhybuddio defnyddwyr ynglŷn â phrynu nwyddau ffug yn ystod Dydd Gwener y Gwario Gwirion a Dydd Llun Seibr.

Ysgol Gynradd yn lansio cynllun ailgylchu plastig meddal

Ysgol Gynradd yn lansio cynllun ailgylchu plastig meddal
Disgrifiad
Mae CBS Torfaen wedi bod yn gweithio gydag Ysgol Bryn Onnen, Capital Valley Plastics, ac FCC Environment i dreialu casglu deunyddiau plastig meddal dros y 5 mis diwethaf i weld a fyddai modd ei gyflwyno ymhob ysgol gynradd.
Dydd Llun 25 Tachwedd 2019

Diwrnod y Rhuban Gwyn 2019

Diwrnod y Rhuban Gwyn 2019
Disgrifiad
Mae heddiw yn nodi Diwrnod Rhyngwladol ar gyfer Dileu Trais yn Erbyn Menywod.

AVoptics yn symud o Ganolfan Arloesi Busnes Springboard Torfaen ac yn aros yn lleol

AVoptics yn symud o Ganolfan Arloesi Busnes Springboard Torfaen ac yn aros yn lleol
Disgrifiad
Mae AVoptics Ltd yn arbenigo mewn darparu a datblygu opteg ffibr o ansawdd uchel ac atebion photonig ar gyfer defnydd mewn amgylcheddau llym.

Diolch i wirfoddolwyr amgylcheddol am eu gwaith caled

Diolch i wirfoddolwyr amgylcheddol am eu gwaith caled
Disgrifiad
Wythnos diwethaf (nos Iau 21ain Tachwedd) rhoddwyd diolch i wirfoddolwyr amgylcheddol sy'n gweithio gyda'r cyngor i gadw Torfaen yn lân a gwyrdd mewn digwyddiad gwerthfawrogi.
Dydd Gwener 22 Tachwedd 2019

Gofal Cymdeithasol Torfaen yn lansio Gwasanaeth Hyfforddwr Technoleg newydd

Gofal Cymdeithasol Torfaen yn lansio Gwasanaeth Hyfforddwr Technoleg newydd
Disgrifiad
Torfaen Social Care has recently launched a new service that will look to combat loneliness and social isolation by coaching residents on how to use new smart technologies in the home.

Gwasanaeth Chwarae Torfaen yn annog teuluoedd i chwarae yn yr awyr agored yr Hydref a'r Gaeaf hwn

Gwasanaeth Chwarae Torfaen yn annog teuluoedd i chwarae yn yr awyr agored yr Hydref a'r Gaeaf hwn
Disgrifiad
It is widely known that Torfaen Play Service offers a large range of play opportunities for children and young people across the county borough, seven days a week.
Dydd Iau 21 Tachwedd 2019

Ymunwch â ni am noson o ddathliadau yng Nghanolfan Dreftadaeth y Byd Blaenafon

Ymunwch â ni am noson o ddathliadau yng Nghanolfan Dreftadaeth y Byd Blaenafon
Disgrifiad
Ymunwch â ni am noson o ddathliadau yng Nghanolfan Dreftadaeth y Byd Blaenafon ar ddydd Iau 28ain Tachwedd 2019 rhwng 6-8:30pm.
Dydd Mawrth 19 Tachwedd 2019

Helpwch ni i ddysgu plant ysgol sut i groesi'r ffordd yn ddiogel

Helpwch ni i ddysgu plant ysgol sut i groesi'r ffordd yn ddiogel
Disgrifiad
Kerbcraft is a Welsh Government and Torfaen CBC funded road safety scheme which teaches children how to be safer pedestrians, and we need your help.
Dydd Llun 18 Tachwedd 2019

Camu ymlaen dros strydoedd diogel yn ystod Wythnos Diogelwch ar y Ffyrdd y DU 18-24 Tachwedd

Camu ymlaen dros strydoedd diogel yn ystod Wythnos Diogelwch ar y Ffyrdd y DU 18-24 Tachwedd
Disgrifiad
Bob 20 munud, mae rhywun yn cael ei ladd neu ei anafu'n ddifrifol ar y ffordd ym Mhrydain.
Dydd Iau 14 Tachwedd 2019

Dewch i ymuno â'r dathliadau ym Marchnad Nadolig Fictoraidd Maenor Llanyrafon

Dewch i ymuno â'r dathliadau ym Marchnad Nadolig Fictoraidd Maenor Llanyrafon
Disgrifiad
Cyn bo hir bydd Maenor Llanyrafon yn cynnal ei Marchnad Nadolig Fictoraidd flynyddol.
Dydd Llun 11 Tachwedd 2019

Asesiad Llety Sipsiwn a Theithwyr

Disgrifiad
Mae Cyngor Torfaen eisiau siarad â theuluoedd Sipsiwn a Theithwyr ynglŷn â'u hanghenion am lety.
Dydd Gwener 8 Tachwedd 2019

Green waste collections will stop for winter

Green waste collections will stop for winter
Disgrifiad
The fortnightly green waste collections in Torfaen will stop for winter shortly.
Dydd Mercher 6 Tachwedd 2019

Nodwch y dyddiad – Ffair Nadolig Ddarbodus Torfaen

Nodwch y dyddiad – Ffair Nadolig Ddarbodus Torfaen
Disgrifiad
Nid oes yn rhaid i'r Nadolig gostio ffortiwn, a dyna pam y mae Grŵp Gweithredu ar Les Torfaen yn eich gwahodd i fynychu eu ffair Nadolig ddarbodus ar ddiwedd y mis.
Dydd Gwener 1 Tachwedd 2019

Torfaen yn cynnal digwyddiad Menywod mewn Busnes llwyddiannus ac ysbrydoledig

Torfaen yn cynnal digwyddiad Menywod mewn Busnes llwyddiannus ac ysbrydoledig
Disgrifiad
Ar ddydd Mercher 23ain Hydref, daeth mwy na 85 o fenywod o Dorfaen a rhanbarth y de-ddwyrain i'r Cwmbran Parkway Hotel & Spa, Cwmbrân i fynychu dathliad blynyddol y fwrdeistref o fenywod mewn busnes a'r cyfraniad maent yn ei wneud i'r economi.
Dydd Iau 31 Hydref 2019

Lledaenwch ychydig o hapusrwydd y Nadolig hwn

Lledaenwch ychydig o hapusrwydd y Nadolig hwn
Disgrifiad
Mae apêl Siôn Corn eleni yn agor ar ddydd Llun 4 Tachwedd 2019
Dydd Mercher 30 Hydref 2019

lchwr selog Ieuan Bradfield yn helpu Cyngor Bwrdeistref Torfaen ac FCC Environment i agor siop ailddefnyddio newydd mewn partneriaeth â Circulate

lchwr selog Ieuan Bradfield yn helpu Cyngor Bwrdeistref Torfaen ac FCC Environment i agor siop ailddefnyddio newydd mewn partneriaeth â Circulate
Disgrifiad
Daeth pobl leol ac ailgylchwr ifanc selog at ei gilydd ar 30ain Hydref 2019 i helpu elusen lleol Circuate Recycling, mewn partneriaeth â Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen ac FCC Environment, i lansio uned fanwerthu unigryw yn agos at y safle ailgylchu gwastraff tŷ ym Mhont-y-pŵl.
Dydd Mawrth 29 Hydref 2019

Hyb casglu sbwriel cyntaf Caru Cymru'n sefydlu yn Nhorfaen

Hyb casglu sbwriel cyntaf Caru Cymru'n sefydlu yn Nhorfaen
Disgrifiad
Caru Cymru yw'r prosiect newydd a fydd yn taclo problemau amgylcheddol sydd o bwys i gymunedau ar draws Cymru.

Hen Gastanwydden Pont-y-pŵl yn cael ei choroni fel Coeden y Flwyddyn Cymru 2019

Hen Gastanwydden Pont-y-pŵl yn cael ei choroni fel Coeden y Flwyddyn Cymru 2019
Disgrifiad
A 400-year old sweet chestnut tree in Pontypool Park has been crowned as Wales' 2019 Tree of the Year. The results were announced on Wednesday (23rd October) at a ceremony at the Pierhead Building at the Senedd, hosted by John Griffiths AM.
Dydd Llun 28 Hydref 2019

Disgybl o Ysgol Gynradd New Inn yn cipio gwobr Her Darllen yr Haf

Disgybl o Ysgol Gynradd New Inn yn cipio gwobr Her Darllen yr Haf
Disgrifiad
Mae Logan Weaver, 6 oed, o Bont-y-pŵl, sy'n mynychu Ysgol Gynradd New Inn wedi cael gwobr o daleb gwerth £100 ar gyfer Smyths Toy Store o Lyfrgelloedd Torfaen.
Dydd Mawrth 22 Hydref 2019

#AtalOedraniaeth

Disgrifiad
The Older People's Commissioner for Wales has today (22/10/2019) launched the #EndingAgeism campaign.

Dathlu Disgyblion Ymgyrch i Gyrraedd 95+

Dathlu Disgyblion Ymgyrch i Gyrraedd 95+
Disgrifiad
Today, Torfaen pupils have received certificates in the council chamber to celebrate their outstanding attendance in the last academic year.
Dydd Gwener 18 Hydref 2019

Tair o ofalwyr plant o Bont-y-pŵl am leihau gwastraff plastig

Tair o ofalwyr plant o Bont-y-pŵl am leihau gwastraff plastig
Disgrifiad
Mae grŵp o ofalwyr plant yn dangos eu bod am ofalu am yr amgylchedd yn ogystal â'r plant sydd yn eu gofal trwy ddefnyddio cewynnau a chlytiau golchadwy er mwyn lleihau faint o blastig defnydd sengl y maen nhw'n defnyddio.

Cynhadledd Diogelu Pobl Ifanc

Disgrifiad
Heddiw (ddydd Gwener 18 Hydref), mae Bwrdd Diogelu Plant Gwent yn cynnal ei gynhadledd gyntaf i bobl ifanc yn y Celtic Manor Resort.
Dydd Iau 17 Hydref 2019

Angerdd am nwyddau o dras yn ysbrydoli busnes newydd yng Nghwmbrân

Angerdd am nwyddau o dras yn ysbrydoli busnes newydd yng Nghwmbrân
Disgrifiad
Yn ddiweddar, mae gwraig Rosa Newton, gwraig o Gwmbrân wedi agor siop anrhegion a hen bethau o dras ar Victoria Street, Hen Gwmbrân, Torfaen...
Dydd Mawrth 15 Hydref 2019

Cyhoeddi siaradwyr ar gyfer digwyddiad Menywod Mewn Busnes Torfaen 2019

Cyhoeddi siaradwyr ar gyfer digwyddiad Menywod Mewn Busnes Torfaen 2019
Disgrifiad
Mae'r digwyddiad yma, sydd wedi ei drefnu gan y tîm cefnogi busnes yn Economi a Mentergarwch Torfaen yng nghyngor Torfaen, ac sydd nawr yn ei 7fed flwyddyn, yn rhoi cyfle i ddathlu cyfraniad menywod i'r gymuned fusnes ac yn denu menywod o ar draws rhanbarth de ddwyrain Cymru.
Dydd Gwener 11 Hydref 2019

Llyfr Awtistiaeth i Blant yn cyrraedd y silffoedd

Llyfr Awtistiaeth i Blant yn cyrraedd y silffoedd
Disgrifiad
This week the official book launch of 'Moli The Cow Who Moo She Was Different' took place at the Serennu Centre in Newport. The book raises awareness and understanding of the Autism Spectrum.
Dydd Iau 10 Hydref 2019

Dros 130 o blant yn cymryd rhan yng nghwpan plant y Gynghrair Bêl-droed yn Stadiwm Cwmbrân

Dros 130 o blant yn cymryd rhan yng nghwpan plant y Gynghrair Bêl-droed yn Stadiwm Cwmbrân
Disgrifiad
Mae dros 130 o blant o ysgolion ar draws Torfaen wedi cymryd rhan mewn gemau rhagbrofol Torfaen yng nghwpan plant Ymddiriedolaeth Cynghrair Pêl-droed Lloegr yn Stadiwm Cwmbrân.
Dydd Mercher 9 Hydref 2019

Angen archarwyr go iawn yn nigwyddiad recriwtio'r sector gofal

Angen archarwyr go iawn yn nigwyddiad recriwtio'r sector gofal
Disgrifiad
A care recruitment event will be held at the Congress Theatre on the 23rd October 2019 and will have over 20 local adult care providers looking to fill live vacancies.
Dydd Gwener 4 Hydref 2019

Dathliadau yn dilyn sefydlu busnesau newydd yn Nhorfaen

Dathliadau yn dilyn sefydlu busnesau newydd yn Nhorfaen
Disgrifiad
Mae dwy fenter fusnes newydd a chyffrous wedi'u lansio yng Nghwmbrân yn ystod yr wythnos ddiwethaf.
Dydd Mawrth 1 Hydref 2019

Heneiddio'n dda – gydag ychydig o help gan ein ffrindiau!

Heneiddio'n dda – gydag ychydig o help gan ein ffrindiau!
Disgrifiad
Heddiw (01/10/2019), mae Fforwm 50+ Blaenafon a Fforwm Cymorth Egnïol Pobl Hŷn Pont-y-pŵl wedi dod at ei gilydd ar gyfer sgwrs, pryd o fwyd a sesiwn grefftau i ddathlu Diwrnod Rhyngwladol Pobl Hŷn, gan ddathlu byw yn dda wrth fynd yn hŷn.

Ymunwch yn y sgwrs am sut i daclo sbwriel yn Nhorfaen

Disgrifiad
We are in the process of creating our next litter strategy and we want your thoughts and ideas about what should be included in it.

Capel Bethlehem yn agor ei ddrysau unwaith eto diolch i gyfraniadau ariannol

Disgrifiad
Mae Rhaglen Dreftadaeth Treflun Blaenafon (THP) ar waith, ac mae'r adeilad cyntaf i fanteisio ar y cyllid wedi ei gwblhau.
Arddangos 1 i 100 o 1000
Blaenorol 1 2 3 4 5 Nesaf

Cadw Cyswllt