Archif Newyddion

Dydd Llun 15 Ebrill 2024

Llwyddiant Gwanwyn Glân

Disgrifiad
Mae poteli plastig, pacedi creision, fêps, E-sgwter sydd wedi torri, a theclyn i orffwys y pen mewn car yn rhai o'r eitemau o sbwriel a godwyd fel rhan o ddigwyddiad Gwanwyn Glân blynyddol Torfaen...
Dydd Gwener 12 Ebrill 2024

Paratowch ar gyfer 10k Mic Morris Torfaen

Disgrifiad
Mae cannoedd o redwyr wrthi'n paratoi ar gyfer ras 10k Mic Morris Torfaen.

Ydych chi wedi'ch cofrestru?

Disgrifiad
Cynhelir etholiadau Comisiynwyr Heddlu a Throsedd Ddydd Iau, 2 Mai.

Gorchymyn siop ym Mhont-y-pŵl i gau am dair wythnos

Disgrifiad
Mae siop yng nghanol tref Pont-y-pŵl wedi cael gorchymyn i gau am dair wythnos...
Dydd Mawrth 9 Ebrill 2024

Hwyl y Pasg gyda Chwarae Torfaen

Disgrifiad
Fe fuodd dros 1,000 o blant yn cymryd rhan mewn gweithgareddau gwych a difyr dros wyliau'r Pasg, diolch i Wasanaeth Chwarae Cyngor Torfaen.
Dydd Iau 28 Mawrth 2024

Erlyn perchennog ci anghyfrifol

Disgrifiad
Mae un o drigolion Torfaen wedi ei herlyn ar ôl gadael i'w chi gyfarth, er iddi gael Hysbysiad Atal Sŵn...

Brecwast Ysgogi'n Rhanbarthol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn dod i Gwmbrân

Disgrifiad
Fe fydd y digwyddiad RHAD AC AM DDIM hwn sy'n para dwy awr ac yn targedu Mentrau Bach a Chanolig ac entrepreneuriaid, yn rhoi gwybodaeth werthfawr i chi am gronfeydd Prifddinas-Ranbarth Caerdydd. Maen nhw'n werth sawl miliwn o bunnau a gall busnesau geisio amdanynt...

Cau ffordd dros dro

Disgrifiad
Rhwng dydd Mercher 03 Ebrill a dydd Gwener 05 Ebrill, a rhwng dydd Llun 15 Ebrill a dydd Mercher 17 Ebrill, fe fydd rhan o Brangwyn Avenue, Llantarnam, ar gau er mwyn gosod croesfan sebra newydd ar lwyfan uwch.
Dydd Mercher 27 Mawrth 2024

Anrhydeddu Clwb Rygbi Pont-y-pŵl â Rhyddfraint y Fwrdeistref

Anrhydeddu Clwb Rygbi Pont-y-pŵl â Rhyddfraint y Fwrdeistref
Disgrifiad
Heddiw, daeth cynrychiolwyr Clwb Rygbi Pont-y-pŵl at ei gilydd yng Nghanolfan Ddinesig Pont-y-pŵl i dderbyn sgrôl i gydnabod eu Rhyddfraint i'r Fwrdeistref yn swyddogol, a'i llofnodi
Dydd Mawrth 26 Mawrth 2024

Llwyddiant Rygbi Saith bob Ochr Ysgolion

Disgrifiad
Yr wythnos diwethaf, cynhaliodd Croesyceiliog eu twrnamaint rygbi saith bob ochr rhanbarthol cyntaf i ysgolion
Dydd Gwener 22 Mawrth 2024

Diweddariad am y gwaith torri coed ar Foundry Road

Disgrifiad
Hoffem rhoi gwybod i drigolion bod y gwaith oedd ei angen i dorri coed ynn a choed eraill oedd wedi'u heintio oedd yn peri risg i'r briffordd ar hyd Foundry Road, Abersychan, wedi'i gwblhau'n llwyddiannus.

Ymgynghoriad ar wasanaeth mynwentydd y Cyngor

Disgrifiad
Mae ymgynghoriad cyhoeddus wedi cael ei lansio ac mae'n canolbwyntio ar y ffordd y mae'r Cyngor yn rheoli ei wasanaeth mynwentydd...

Gwahodd trigolion i ffurfio cyflenwad gwasanaethau cymunedol

Disgrifiad
Mae Cyngor Torfaen yn gwahodd trigolion i gymryd rhan mewn arolwg a fydd yn helpu i sicrhau bod dull newydd o weithio gyda chymunedau'n cael ei gyflenwi yn y ffordd fwyaf effeithiol a thrawiadol.
Dydd Iau 21 Mawrth 2024

Disgybl yn ennill arian i brynu car newydd

Disgrifiad
A pupil has successfully applied for funding to purchase a new car for his school...

Taclo nwyddau ffug

Disgrifiad
Mae perchennog busnes o Gwmbrân wedi pledio'n euog i werthu gorchuddion ffonau symudol ffug...

Creu partneriaeth newydd i hybu cyfleoedd i grwpiau'r Trydydd Sector gael nawdd

Disgrifiad
Mae partneriaeth newydd o'r enw "Cysylltu Torfaen," wedi cael ei ffurfio i gynyddu cyfleoedd i Drydydd Sector Torfaen i gael nawdd...
Dydd Llun 18 Mawrth 2024

Casglu deunyddiau i'w hailgylchu a gwastraff dros y Pasg

Disgrifiad
Fe fydd criwiau'n gweithio dros wyliau banc y Pasg eleni, ac felly ni fydd unrhyw newid i'r diwrnodau casglu...

Golau, camera, presenoldeb!

Disgrifiad
Mae disgyblion o Ysgol Gynradd Coed Eva, yng Nghwmbrân, ac Ysgol Gymraeg Gwynllyw, ym Mhont-y-pŵl, wedi cymryd rhan mewn ffilm newydd sy'n annog teuluoedd i osgoi cymryd gwyliau yn ystod y tymor ysgol.
Dydd Gwener 15 Mawrth 2024

Llwyddiant arolwg i ysgolion

Disgrifiad
Mae dros 80 y cant o ysgolion cynradd Torfaen wedi cymryd rhan mewn arolwg am deithio llesol yn ddiweddar – y nifer uchaf yng Nghymru
Dydd Iau 14 Mawrth 2024

Bydd Wych. Ailgylcha. – Dewch inni gael Cymru i rif 1!

Disgrifiad
Here in Wales we're proud recyclers, and that's made us the third best recyclers IN THE WORLD...
Dydd Mercher 13 Mawrth 2024

Atgofion Broad Street Blaenafon ar gof a chadw'n ddigidol

Disgrifiad
Tapestries capturing memories of shops and businesses on Blaenavon Broad Street have been turned into a new digital and audio exhibition...
Dydd Llun 11 Mawrth 2024

Ysgolion Torfaen yn barod i ddathlu 15 blynedd o'r her teithio llesol i'r ysgol fwyaf yn y DU

Disgrifiad
Mae'r wythnos yma'n nodi dechrau pythefnos Strolio a Rholio sy'n ceisio annog plant ysgol i deithio i'r ysgol mewn ffordd egnïol.
Dydd Gwener 8 Mawrth 2024

Aur i frawd a chwaer o sêr

Disgrifiad
Mae Olivia a Myles Taylor, brawd a chwaer o Bont-y-pŵl, wedi bod yn amlygu eu hunain ym myd Jujitsu Brasil, diolch i gefnogaeth Ymddiriedolaeth Mic Morris Torfaen.
Dydd Mercher 6 Mawrth 2024

Mae Gwanwyn Glân 2024 yn dechrau cyn hir

Disgrifiad
Mae Gwanwyn Glân Torfaen 2024 ar fin dechrau, ddydd Sadwrn 30 Mawrth ym Mharc Pont-y-pŵl am 11am
Dydd Mawrth 5 Mawrth 2024

Erlyn gyrrwr tacsi heb drwydded

Disgrifiad
Mae menyw o Dorfaen wedi pledio'n euog i yrru cerbyd hacni heb y drwydded ofynnol gyrrwr tacsi wedi ei rhoi gan y cyngor...

Cau heol dros dro

Disgrifiad
Er mwyn tynnu i ffwrdd coed ynn wedi eu heintio ar Foundry Road, Abersychan, bydd cyfres o ddigwyddiadau...
Dydd Gwener 1 Mawrth 2024

Ynys nofiol i greu hafan i fywyd gwyllt

Disgrifiad
Mae ynys nofiol yn Llyn Cychod Cwmbrân wedi cael ei hatgyweirio a'i hadfer i ddenu adar sy'n nythu.

Ysgol yn lleihau absenoldeb parhaus

Disgrifiad
Mae ysgol uwchradd ym Mhont-y-pŵl wedi gweld gostyngiad sylweddol mewn absenoldeb parhaus diolch i gynllun arloesol gwobrwyo presenoldeb.
Dydd Iau 29 Chwefror 2024

Arweinydd y Cyngor yn cefnogi Diwrnod o Fyfyrdod

Disgrifiad
Mae'r Sul hwn yn nodi pedwerydd Diwrnod o Fyfyrdod blynyddol Marie Curie, sydd wedi'i neilltuo i'r rhai a fu farw yn ystod pandemig Covid.

Ail-lansio Fforwm Ieuenctid

Disgrifiad
Mae grŵp sy'n galluogi pobl ifanc i siarad â'r cyngor am faterion sy'n effeithio arnynt, wedi cael ei ail-lansio.

Fel mam, fel merch

Disgrifiad
Mae math newydd o ddosbarth ffitrwydd wedi'i anelu at famau a merched wedi helpu un fenyw i oresgyn poen yn ei chefn a'i choes.
Dydd Mercher 28 Chwefror 2024

Gwahardd rheolwr siop tecawê o Gwmbrân rhag rhedeg busnes bwyd

Disgrifiad
Mae cyn-reolwr busnes bwyd wedi pledio'n euog i ni o nifer o droseddau rheoliadau hylendid bwyd ac iechyd a diogelwch...
Dydd Mawrth 27 Chwefror 2024

Erlyniad am absenoldeb parhaus

Disgrifiad
Mae rhiant wedi cael dirwy am fethu â sicrhau bod eu plant yn mynd i'r ysgol yn rheolaidd.

Y Cyngor yn cymeradwyo cyllideb a threth y cyngor ar gyfer 2024/25

Disgrifiad
Heddiw, cymeradwyodd Cyngor Torfaen cynigion terfynol y gyllideb ar gyfer 2024/25 a gosodwyd cynnydd o 4.95 y cant yn nhreth y cyngor
Dydd Llun 26 Chwefror 2024

Cannoedd yn dod i Gynhadledd Fwyd Gyntaf Torfaen

Disgrifiad
Fe fu mwy na 200 o breswylwyr, busnesau a grwpiau cymunedol lleol yn cymryd rhan yng Nghynhadledd Fwyd Gyntaf Torfaen yr wythnos diwethaf...
Dydd Gwener 23 Chwefror 2024

Cau toiledau cyhoeddus dros dro

Disgrifiad
Further investigation work is due to take place in Pontypool town centre to prepare for the development of a new cultural hub and cafe quarter...

Ysgol yn tanio i gipio'r fuddugoliaeth

Disgrifiad
Mae tîm o ddisgyblion o Ysgol Gymraeg Gwynllyw wedi cyrraedd y brig mewn cystadleuaeth F1 i ysgolion.
Dydd Iau 22 Chwefror 2024

Gwaith yn dechrau ar faes 3G newydd

Disgrifiad
Mae'r gwaith adeiladu wedi dechrau ar faes 3G pob-tywydd newydd yn Ysgol Gymraeg Gwynllyw.
Dydd Mercher 21 Chwefror 2024

Cymeradwyo Ysgol Gynradd Newydd Maendy

Cymeradwyo Ysgol Gynradd Newydd Maendy
Disgrifiad
Mae pwyllgor Cabinet Torfaen wedi cymeradwyo'r cynlluniau ar gyfer ysgol newydd ac estyniad i Ysgol Gynradd Maendy, trwy ddyfarnu contract adeiladu gwerth £14 miliwn i Morgan Sindall

Casgliadau gwastraff gardd yn ailddechrau cyn hir

Disgrifiad
Bydd casgliadau gwastraff gardd bob pythefnos yn Nhorfaen yn ailddechrau'r wythnos yn dechrau ddydd Llun 4 Mawrth...
Dydd Mawrth 20 Chwefror 2024

Dathlu gwirfoddolwyr chwarae

Disgrifiad
Roedd seremoni Gwobrau Gwirfoddoli'r Gwasanaeth Chwarae eleni yn gyfle i ddathlu cyfraniad mwy na 180 o wirfoddolwyr am gyfoethogi bywydau plant mewn cymunedau ar draws Torfaen.
Dydd Gwener 16 Chwefror 2024

Prosiect yn helpu dyn ifanc i gyflawni breuddwydion rygbi

Disgrifiad
Mae prosiect sy'n cefnogi pobl ifanc sy'n cael trafferth ymdopi gydag addysg brif ffrwd wedi helpu un chwaraewr rygbi addawol i daclo'r heriau yr oedd yn eu hwynebu.

Cannoedd yn cymryd rhan yn hwyl hanner tymor

Disgrifiad
Mae dros 700 o blant wedi cymryd rhan mewn wythnos llawn hwyl o chwarae dros hanner tymor, diolch i Wasanaeth Chwarae Torfaen.
Dydd Gwener 9 Chwefror 2024

Cynhadledd Fwyd Cyntaf Torfaen

Disgrifiad
Bydd digwyddiad i hyrwyddo bwyd a gynhyrchir yn lle yn cael ei gynnal ym Mlaenafon y mis yma.

Rhoi Tadau ar ben ffordd

Disgrifiad
Mae tad i ddau o blant a dyn busnes llwyddiannus wedi dweud sut mae rhaglen rhianta wedi trawsnewid ei ffordd o fod yn dad ac wedi gwella'i les.

Gweinidogion yn ymweld â gwasanaeth iechyd meddwl i blant a phobl ifanc

Disgrifiad
Yr wythnos yma, fe wnaeth Lynne Neagle, Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Lles, a Julie Morgan, Dirprwy Weinidog dros Wasanaethau Cymdeithasol, ymweld â Rhaglen Partneriaeth Ranbarthol yn Nhorfaen sy'n cefnogi plant a phobl ifanc ag anghenion iechyd meddwl cymhleth.
Dydd Iau 8 Chwefror 2024

Pwyllgor disgyblion yn cynnal cyfarfod yn siambr y cyngor

Pwyllgor disgyblion yn cynnal cyfarfod yn siambr y cyngor
Disgrifiad
Cafodd disgyblion y cyfle i ddefnyddio siambr Cyngor Torfaen i gynnal cyfarfod eu cyngor eu hunain yr wythnos yma. Cafodd pymtheg aelod o grŵp senedd Ysgol Croesyceiliog y cyfle i siarad â'r Arweinydd, y Dirprwy Arweinydd a'r Aelod Gweithredol dros yr Economi, Sgiliau ac Adfywio cyn cynnal eu cyfarfod eu hunain.

Penaethiaid newydd yn dechrau yn yr ysgol

Disgrifiad
Roedd hi'n dymor newydd ac yn ddechrau newydd i dri phennaeth newydd sydd wedi ymuno ag ysgolion yn y Fwrdeistref.
Dydd Mawrth 6 Chwefror 2024

Diwrnod cyntaf ar y Fferm

Diwrnod cyntaf ar y Fferm
Disgrifiad
Mae Cyngor Torfaen wedi penodi Mike Coe fel ei Reolwr Cyffredinol newydd yn Fferm Gymunedol Greenmeadow
Dydd Gwener 2 Chwefror 2024

Swyddfa Tŷ Blaen i gau ar gyfer taliadau cyhoeddus

Disgrifiad
Bydd swyddfa Tŷ Blaen y Cyngor yn Y Dafarn Newydd yn safle gweithredol yn unig o ddydd Llun 12 Chwefror...

Digwyddiad arbed ynni i ofalwyr

Disgrifiad
Mae gofalwyr di-dâl yn cael eu gwahodd i ddigwyddiad am ddim y mis nesaf sydd wedi ei drefnu i'w helpu nhw i arbed arian ar eu biliau ynni.

Gorchymyn i siop yng Nghwmbrân gau er mwyn atal ymddygiad troseddol a gwrthgymdeithasol

Disgrifiad
Mae siop yn Hen Gwmbrân wedi cael Gorchymyn Llys, yn gofyn iddi gau am dri mis, yn dilyn camau gweithredu gan Dîm Safonau Masnach y Cyngor...
Dydd Iau 1 Chwefror 2024

Agor canolfan gofal plant cyfrwng Cymraeg newydd

Disgrifiad
Heddiw, agorwyd canolfan gofal plant cyfrwng Cymraeg newydd ym Mhont-y-pŵl yn swyddogol, gan Arweinydd Cyngor Torfaen y Cynghorydd Anthony Hunt.

Trigolion yn ymuno yn nigwyddiad newydd Panel y Bobl

Disgrifiad
Daeth wyth ar hugain o drigolion i'n digwyddiad Panel y Bobl yr wythnos hon – digwyddiad sydd wedi cael gweddnewidiad.

Cwrs gofal plant newydd yn arwain y blaen yng Nghymru

Disgrifiad
Ysgol Uwchradd Cwmbrân yw'r ysgol gyntaf yng Nghymru i gymryd rhan mewn prosiect peilot i gynnig cwrs gofal plant i ddisgyblion ysgol uwchradd.
Dydd Gwener 26 Ionawr 2024

Un a oroesodd yr Holocost yn rhannu neges gobaith

Disgrifiad
Mae dyn a oroesodd yr Holocost ac a ddioddefodd bedwar gwersyll rhyfel a Gorymdaith y Meirw wedi rhoi ei fywyd i rannu neges gobaith.

Cynllun seibiant newydd i ofalwyr di-dâl

Disgrifiad
Mae cynllun newydd wedi cael ei lansio i roi seibiant i ofalwyr di-dâl tra bod rhywun arall yn gofalu am eu hanwyliaid.
Dydd Iau 25 Ionawr 2024

Cymeradwyo newidiadau i orsafoedd pleidleisio

Disgrifiad
Mae cynghorwyr wedi cymeradwyo canlyniadau adolygiad o ddosbarthiadau a gorsafoedd pleidleisio yn Nhorfaen.

Helpwch ein criwiau trwy ailgylchu cardbord pob wythnos

Disgrifiad
Residents are being reminded to put their blue bags out for collection weekly to help recycling collection crews...
Dydd Mercher 24 Ionawr 2024

Arolygwyr yn amlygu gwelliannau i ddysgwyr

Disgrifiad
Yn ystod mis Ionawr, fe wnaeth arolygwyr Estyn ymweld â chyngor Torfaen i gynnal ymweliad monitro i ddilyn arolygiad craidd a gynhaliwyd ym mis Mawrth 2022
Dydd Mawrth 23 Ionawr 2024

Caffi Trwsio nawr yn derbyn cerameg

Disgrifiad
Erbyn hyn, diolch i wirfoddolwr newydd, gall Caffi Trwsio Torfaen atgyweirio cerameg sydd wedi torri...

Gweinidog Cymru yn ymweld â Blaenafon i lansio siarter budd-daliadau newydd

Disgrifiad
Ddydd Llun, fe wnaeth Jane Hutt, y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol a'r Prif Chwip, a Sian Gwenllian, Aelod Dynodedig Arweiniol y Cytundeb Cydweithredu, ymweld â Chanolfan Adnoddau Blaenafon i lansio Siarter Budd-daliadau Cymru.

Prosiect garddio'n Ysbrydoli pobl ifanc.

Disgrifiad
Mae prosiect tyfu bwyd newydd sy'n ceisio cefnogi pobl ifanc i ddatblygu a symud i mewn i addysg, gwaith a hyfforddiant, wedi cael ei lansio gan Brosiect Ysbrydoli Cyngor Torfaen.
Dydd Llun 22 Ionawr 2024

Trigolion yn ymddangos mewn ffilm hanesyddol

Disgrifiad
Mae prosiect cymunedol sy'n archwilio ac yn dathlu cymeriadau allweddol a helpodd i siapio tref Blaenafon yn ystod cyfnod Victoria, wedi'i droi'n ffilm.
Dydd Gwener 19 Ionawr 2024

Y Broses Ymgeisio ar gyfer Ymddiriedolaeth Mic Morris Ar Agor

Disgrifiad
Gall athletwyr ifainc sy'n anelu'n uchel geisio am nawdd, i'w helpu i wireddu eu breuddwydion diolch i Ymddiriedolaeth Mic Morris

Erlyn dyn am Dipio Sbwriel ar Fynydd Twmbarlam

Disgrifiad
Mae dyn o Gaerffili wedi cael ei erlyn ar ôl i ryw 10 sach o sbwriel gan eu tipio mewn man harddwch lleol yn Nhorfaen...
Dydd Iau 18 Ionawr 2024

Ymunwch â ni ym Mhanel y Bobl

Disgrifiad
Hoffech chi wybod mwy – a chael rhoi eich barn – am y gwaith mae'r cyngor yn gwneud neu'n bwriadu gwneud?
Dydd Mercher 17 Ionawr 2024

Cabinet yn cymeradwyo cynllun cyllideb

Disgrifiad
Mae'r Cyngor wedi nodi £2.8miliwn o arbedion pellach ers y gyllideb ddrafft yn Nhachwedd ac mae'n nesáu at gyllideb gytbwys.

Cymeradwyo Cynllun i Godi'r Gyfradd Ailgylchu

Disgrifiad
Mae aelodau'r Cabinet wedi cymeradwyo cynllun i wella'r gwasanaeth gwastraff ac ailgylchu a chynyddu ailgylchu...
Dydd Gwener 12 Ionawr 2024

Disgyblion yn apelio i fusnesau am help gyda chynlluniau prom

Disgyblion yn apelio i fusnesau am help gyda chynlluniau prom
Disgrifiad
Mae pwyllgor prom disgyblion yn gobeithio y gall busnesau lleol eu helpu nhw i ddathlu diwedd eu harholiadau TGAU.

Rhaglen ffitrwydd a lles newydd i ddynion

Rhaglen ffitrwydd a lles newydd i ddynion
Disgrifiad
Mae rhaglen ffitrwydd a lles newydd ac arloesol i ddynion yn unig yn Nhorfaen ar fin cychwyn ym mis Ionawr.
Dydd Iau 11 Ionawr 2024

Ffoadur o Wcráin yn diolch i drigolion

Disgrifiad
Mae ffoadur o Wcráin a symudodd i Dorfaen i ddianc rhag y rhyfel â Rwsia, wedi diolch i drigolion lleol am y croeso a gafodd.
Dydd Mercher 10 Ionawr 2024

Hwyl y Flwyddyn Newydd

Disgrifiad
Fe fu dros 130 o blant yn cymryd rhan mewn cyfres o wersylloedd chwarae a gweithgareddau yn Stadiwm Cwmbrân yr wythnos ddiwethaf, wedi ei threfnu gan Wasanaeth Chwarae Torfaen.
Dydd Mawrth 9 Ionawr 2024

Cyn-Ddirprwy Arweinydd Torfaen wedi marw

Cyn-Ddirprwy Arweinydd Torfaen wedi marw
Disgrifiad
Roedd y Cyngor yn drist iawn i glywed bod Lewis Jones, cyn-gynghorydd hir ei wasanaeth ward Trefddyn ym Mhont-y-pŵl, a chyn-Ddirprwy Arweinydd Cyngor Torfaen, wedi marw'n dawel dros gyfnod y Nadolig

Clwb cychwyn busnes newydd

Disgrifiad
Fe fydd rhaglen newydd i unrhyw rai sy'n ystyried sefydlu eu busnesau eu hunain, yn dechrau fis nesaf.

Cydnabod cyfraniad gofalwyr di-dâl

Cydnabod cyfraniad gofalwyr di-dâl
Disgrifiad
Mae bod yn ofalwyr di-dâl yn rôl sydd aml yn mynd heb unrhyw gydnabyddiaeth, ond, i Dave Mynott, mae ei ymroddiad i gefnogi pobl â dementia a'u hanwyliaid wedi arwain at gael ei anrhydeddu â Medal yr Ymerodraeth Brydeinig (BEM)
Dydd Llun 8 Ionawr 2024

Lansio ymgyrch maethu 'gall pawb gynnig- rhywbeth'.

Lansio ymgyrch maethu 'gall pawb gynnig- rhywbeth'.
Disgrifiad
Heddiw, cychwynnodd Maethu Cymru, y rhwydwaith cenedlaethol o dimau maethu 22 awdurdod lleol Cymru, ar y nod o recriwtio 800 o deuluoedd maeth newydd erbyn 2026.
Dydd Gwener 22 Rhagfyr 2023

Tynnu cannoedd o deiars o fan prydferth

Disgrifiad
These shocking photographs show hundreds of car tyres found dumped near the old Blaenserchan colliery.

Ailwampio gwasanaeth boreol yn helpu i wella presenoldeb

Ailwampio gwasanaeth boreol yn helpu i wella presenoldeb
Disgrifiad
Mae ysgol gynradd yn Nhorfaen wedi gweld hwb iach i'w chyfraddau presenoldeb ers cyflwyno dull newydd i wasanaeth fore Gwener.
Dydd Iau 21 Rhagfyr 2023

Catering team serves up festive feasts

Disgrifiad
Os ydych chi'n coginio cinio Nadolig eleni, meddyliwch am wasanaeth arlwyo ysgolion Cyngor Torfaen sydd wedi gweini dros 7,000 o giniawau twrci y mis hwn!
Dydd Gwener 15 Rhagfyr 2023

Ymweliadau â llyfrgelloedd ysgol yn hybu presenoldeb mewn dosbarthiadau

Ymweliadau â llyfrgelloedd ysgol yn hybu presenoldeb mewn dosbarthiadau
Disgrifiad
Mae dosbarth ysgol gynradd wedi gweld gwelliant ym mhresenoldeb disgyblion ers iddynt ddechrau ymweld â'u llyfrgell leol i gael sesiynau darllen.

Dirwy i siop gludfwyd

Disgrifiad
Mae siop gludfwyd ym Mhont-y-pŵl wedi cael dirwy am arddangos sticer sgôr hylendid bwyd nad oedd yn ddilys.....

Dronau yn gymorth i fynd i'r afael â gyrru'n anghyfreithlon oddi ar y ffordd

Disgrifiad
Mae prosiect wedi cael cyllid i ariannu dau heddwas a'r dechnoleg ddiweddaraf i fynd i'r afael â gyrru'n anghyfreithlon oddi ar y ffordd...
Dydd Iau 14 Rhagfyr 2023

Ysgol yn ennill gwobr hawliau dynol

Ysgol yn ennill gwobr hawliau dynol
Disgrifiad
Mae Ysgol Gynradd New Inn wedi derbyn gwobr Aur fawreddog Ysgolion sy'n Parchu Hawliau, gan UNICEF y DU.

Cymorth gan fusnesau yn creu cryn argraff ar elusen

Cymorth gan fusnesau yn creu cryn argraff ar elusen
Disgrifiad
Mae'r gefnogaeth a gafwyd yn dilyn noson Menywod mewn Busnes, Cyngor Torfaen a gynhaliwyd fis diwethaf wedi creu cryn argraff ar elusen

Cystadleuaeth cerdyn Nadolig yn denu'r nifer uchaf erioed

Cystadleuaeth cerdyn Nadolig yn denu'r nifer uchaf erioed
Disgrifiad
Mae cystadleuaeth flynyddol i greu cerdyn Nadolig, sy'n cael ei chynnal gan Wasanaeth Chwarae Torfaen a dau gyngor cymuned wedi denu 500 o gystadleuwyr, sef y nifer uchaf erioed.
Dydd Mawrth 12 Rhagfyr 2023

Casgliadau ailgylchu a gwastraff y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd

Disgrifiad
Ni fydd newidiadau i ddiwrnodau casglu yn yr wythnos yn arwain at y Nadolig...
Dydd Gwener 8 Rhagfyr 2023

Ysgolion wedi'u pweru gan yr haul

Disgrifiad
Gosodwyd paneli solar ar 14 o ysgolion ar draws y Fwrdeistref gan arbed cannoedd o filoedd o bunnau ar drydan...
Dydd Iau 7 Rhagfyr 2023

Grŵp newydd sy'n gweithredu ar newid hinsawdd

Disgrifiad
Sefydlwyd y Rhwydwaith Llysgenhadon Hinsawdd gan Gyngor Torfaen yn 2021 fel cymorth i gynllunio i'r Fwrdeistref ddod yn ddi-garbon net erbyn 2050. Ers hynny, mae'r grŵp wedi ffurfio grŵp gweithredu i drigolion ac maen nhw'n chwilio am aelodau newydd.

Disgyblion yn llunio gwerthoedd ysgol

Disgyblion yn llunio gwerthoedd ysgol
Disgrifiad
Mae disgyblion o Ysgol Gymraeg Gwynllyw wedi dweud wrth gynghorwyr sut maen nhw'n helpu i lunio gwerthoedd craidd eu hysgol.
Dydd Mercher 6 Rhagfyr 2023

Mentrwyr ifanc yn cael hwb

Disgrifiad
Mae grŵp o fentrwyr wedi cymryd rhan mewn cwrs newydd sy'n cefnogi pobl ifanc mewn busnes yn Nhorfaen.

Gwersi coginio iach yn wobr i ddisgyblion

Disgrifiad
Mae enillwyr cystadleuaeth Gwroniaid Gwastraff Gwasanaeth Arlwyo Torfaen wedi mwynhau dysgu sut i goginio bwyd iach a helpu i leihau gwastraff bwyd.
Dydd Llun 4 Rhagfyr 2023

Y warchodfa natur newydd fydd yr un fwyaf

Disgrifiad
Mae safle hen bwll glo yn Abersychan ar y trywydd iawn i ddod yn wythfed Warchodfa Natur Leol Torfaen, a'r mwyaf o'u plith.
Dydd Gwener 1 Rhagfyr 2023

New protection for private tenants

Disgrifiad
O heddiw, mae'n rhaid bod gan eiddo rhent preifat larymau mwg â gwifrau sy'n cydgysylltu â'r prif gyflenwad ar bob llawr ac adroddiad dilys yn nodi cyflwr trydanol.

Ysgol yn gweld cynnydd mawn mewn presenoldeb

Ysgol yn gweld cynnydd mawn mewn presenoldeb
Disgrifiad
Mae ysgol uwchradd wedi gweld cynnydd rhyfeddol mewn cyfraddau presenoldeb, diolch i'r gefnogaeth y mae'n cynnig i ddisgyblion sy'n cael trafferth mynd i'r ysgol.

Cwrs mandadol newydd i artistiaid tatŵio a'r rheiny sy'n gweithio yn y diwydiant harddwch

Cwrs mandadol newydd i artistiaid tatŵio a'r rheiny sy'n gweithio yn y diwydiant harddwch
Disgrifiad
O'r flwyddyn nesaf, bydd gofyn bod pob gweithiwr proffesiynol sy'n cynnig gwasanaethau celf y corff ac aciwbigo yng Nghymru yn cael trwydded fandadol i weithredu.
Dydd Mercher 29 Tachwedd 2023

Ysgol wrth galon y gymuned

Ysgol wrth galon y gymuned
Disgrifiad
Mae ysgol gynradd yn Nhorfaen wedi ennill gwobr am eu gwaith rhagorol gyda theuluoedd a'r gymuned leol.

Dathlu dangos ar y drysau.

Dathlu dangos ar y drysau.
Disgrifiad
Mae dros hanner y busnesau bwyd yn Nhorfaen yn dangos y lefel uchaf o lendid, yn ôl y Cynllun Sgorio Hylendid Bwyd.
Dydd Mawrth 28 Tachwedd 2023

Ysgol yn Nhorfaen yn derbyn adroddiad clodwiw.

Ysgol yn Nhorfaen yn derbyn adroddiad clodwiw.
Disgrifiad
Mae ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg ym Mhont-y-pŵl wedi derbyn adroddiad eithriadol gan arolygwyr Estyn yr wythnos yma.

Erlyn masnachwr stryd a oedd heb drwydded

Disgrifiad
Mae dyn o Swindon wedi pledio'n euog i fasnachu yn Nhorfaen heb ganiatâd i fasnachu ar y stryd...
Arddangos 1 i 100 o 557
Blaenorol 1 2 3 4 5 Nesaf

Cadw Cyswllt