Archif Newyddion

Dydd Gwener 29 Medi 2023

Masnachwr o Bont-y-pŵl yn euog o werthu sigaréts ffug

Disgrifiad
Mae dyn o Gaerdydd wedi'i gyhuddo o werthu sigaréts a thybaco ffug ym Mhont-y-pŵl...

Canolfan gwerth miliynau ar agor i'r cyhoedd

Disgrifiad
Mae cyfleuster aml-ddefnydd £30 miliwn yn Ysgol Gyfun Croesyceiliog wedi agor i'r cyhoedd
Dydd Mercher 27 Medi 2023

Cynlluniau ar gyfer Gwarchodfa Natur Leol newydd

Disgrifiad
Mae'n bosibl mai safle hen bwll glo yn Abersychan fydd wythfed Warchodfa Natur Leol Torfaen...

Talu'r pris am werthu nwyddau ffug

Disgrifiad
Mae menyw o Bont-y-pŵl wedi cael ei herlyn gan Gyngor Torfaen wedi iddi gael ei dal yn gwerthu nwyddau ffug gan ddefnyddio rhaglenni Facebook Messenger a WhatsApp...
Dydd Llun 25 Medi 2023

Darganfyddiad prin diolch i reoli glaswelltir

Disgrifiad
Mae corynod gwenyn wedi eu darganfod mewn dwy ardal yn Nhorfaen lle mae glaswelltir wedi cael blodeuo dros yr haf...

Cymorth busnes stryd fawr

Disgrifiad
Mae gwasanaeth wedi'i lansio i gefnogi busnesau newydd a darpar fusnesau sydd am sefydlu yng nghanol trefi Blaenafon neu Bont-y-pŵl.
Dydd Gwener 22 Medi 2023

Cynnydd yn y cardbord a gesglir

Disgrifiad
Mae trigolion yn helpu i Godi'r Gyfradd trwy roi mwy o lawer o gardbord allan i'w gasglu wrth ymyl y ffordd...

Llyfrgelloedd yn taro'r nod

Llyfrgelloedd yn taro'r nod
Disgrifiad
Mae nifer y bobl a ddefnyddiodd y llyfrgelloedd yng Ngwasanaeth Llyfrgell Torfaen yr haf hwn wedi cynyddu o gymharu â'r llynedd.

Ailwampio maes parcio Riverside

Disgrifiad
O ddydd Llun 25 Medi, fe fydd gwaith ar y gweill i wella rampiau i gerbydau a draenio dŵr wyneb...

Gwobr ysgolion iach

Gwobr ysgolion iach
Disgrifiad
Ysgol gynradd ym Mhont-y-pŵl yw'r ysgol ddiweddaraf i ennill Gwobr Ansawdd Genedlaethol Ysgolion Iach.
Dydd Mawrth 19 Medi 2023

Cyngor yn cymeradwyo buddsoddiad mewn fferm

Disgrifiad
Mae cynghorwyr wedi cytuno i fuddsoddi £1.64 miliwn yn ychwanegol ar ailddatblygu Fferm Gymunedol Greenmeadow
Dydd Llun 18 Medi 2023

Enwebu podlediad ysgol am wobr

Disgrifiad
Mae podlediad ysgol sy'n cynnwys sêr o Gymru wedi cael ei enwebu am wobr.
Dydd Gwener 15 Medi 2023

Llwyddiant ysgubol mewn seremoni wobrwyo

Disgrifiad
Mae Tîm Glanhau Ysgolion Torfaen wedi cael ei goroni'n enillydd gwobr genedlaethol mewn seremoni arbennig yr wythnos hon...

Agor Hwb Codi Sbwriel Newydd

Disgrifiad
Mewn ymdrech i fynd i'r afael â sbwriel a hyrwyddo amgylchedd sy'n lanach ac yn fwy cynaliadwy, agorwyd hwb codi sbwriel newydd yn swyddogol...

Datglowch eich potensial yn ystod Wythnos Addysg Oedolion

Disgrifiad
I ddathlu Wythnos Addysg Oedolion 2023, mae Dysgu Oedolion yn y Gymuned Torfaen wedi cyhoeddi cyfres gyffrous o sesiynau blasu rhad ac am ddim ymhob un o'u canolfannau.
Dydd Iau 14 Medi 2023

Ydych chi'n ystyried addysg Gymraeg i'ch plant?

Ydych chi'n ystyried addysg Gymraeg i'ch plant?
Disgrifiad
Yr wythnos nesaf, bydd y tîm sy'n cefnogi addysg blynyddoedd cynnar yn cynnal Digwyddiad Cymraeg yn Theatr Congress i helpu pobl i ddeall yr opsiynau sydd ar gael.

Adnewyddu ceginau ar gyfer tymor newydd.

Adnewyddu ceginau ar gyfer tymor newydd.
Disgrifiad
Mae cyfleusterau arlwyo mewn ysgolion cynradd wedi cael eu gwella dros yr haf, diolch i fuddsoddiad o £1.7 miliwn gan Lywodraeth Cymru fel rhan o gyflwyno cynllun Prydiau Ysgol am Ddim i Bawb.
Dydd Mercher 13 Medi 2023

Gofyn i gynghorwyr ddod i benderfyniad am Fferm

Gofyn i gynghorwyr ddod i benderfyniad am Fferm
Disgrifiad
Yr wythnos nesaf, fe fydd cynghorwyr Torfaen yn ystyried yr adroddiad diweddaraf am ail-agoriad arfaethedig Fferm Gymunedol Greenmeadow

Ysgol yn dathlu carreg filltir

Ysgol yn dathlu carreg filltir
Disgrifiad
Mae trefniadau'n mynd rhagddynt i ddathlu cyfnod yn hanes un o'r ysgolion cyfun hynaf yn Nhorfaen.
Dydd Gwener 8 Medi 2023

Disgyblion yn dychwelyd i ysgol ar ei newydd wedd

Disgrifiad
Daeth dros fil o ddisgyblion yn ôl i Ysgol Uwchradd Cwmbrân ar ei newydd wedd yr wythnos hon.

Awdur a bardd arobryn yn ymweld â llyfrgell yn Nhorfaen

Awdur a bardd arobryn yn ymweld â llyfrgell yn Nhorfaen
Disgrifiad
Mae Bardd Plant Waterstone's, Joseph Coelho, wedi ymweld â Llyfrgell Cwmbrân heddiw fel rhan o 'Marathon Llyfrgelloedd' gyda'r bwriad o annog pobl, yn ifanc ac yn hen, i ymuno â'u llyfrgell leol.

Pobl ifanc yn hau hadau llwyddiant

Pobl ifanc yn hau hadau llwyddiant
Disgrifiad
Mae grŵp o bobl ifanc wedi cael llwyddiant trwy eu gallu garddio trwy ennill gwobr amaethyddol, ar ôl cymryd rhan yng nghynllun 'Ysbrydoli i Dyfu' Cyngor Torfaen.

Datganiad ar Goncrit Awyredig Awtoclafiedig Cyfnerth (RAAC)

Disgrifiad
Mae'r cyngor yn trin hyn fel blaenoriaeth ac mae eisoes wedi cwblhau adolygiad cychwynnol o'n hadeiladau addysg er mwyn gweld safleoedd ble gall fod RAAC wedi cael ei ddefnyddio
Dydd Iau 7 Medi 2023

Fandaliaid yn targedu coed

Disgrifiad
Mae pum coeden wedi eu fandaleiddio yng Nghwmbrân yn y misoedd diweddar...
Dydd Mercher 6 Medi 2023

Gwaith paratoi ar gyfer cyfyngiad cyflymder 20mya newydd

Disgrifiad
Mae gwaith wedi dechrau i dynnu arwyddion ffyrdd yn Nhorfaen cyn cyflwyno terfyn cyflymder newydd o 20mya.

Byddwch yn barod ar gyfer ID pleidleisiwr

Disgrifiad
O'r mis nesaf ymlaen, bydd angen i bleidleiswyr ddangos dogfennaeth adnabod er mwyn pleidleisio mewn gorsaf bleidleisio mewn rhai etholiadau.

Siopau'n cael eu dal yn gwerthu eitemau â chyfyngiad oedran i blant

Disgrifiad
Mae cyllyll ac alcohol wedi cael eu gwerthu i blant o dan 16 oed yn ystod cyrch prawf prynu yn Nhorfaen...
Dydd Mawrth 5 Medi 2023

Chwilio am wirfoddolwyr i helpu ysgolion i ffynnu

Chwilio am wirfoddolwyr i helpu ysgolion i ffynnu
Disgrifiad
Mae yna chwilio am wirfoddolwyr i helpu ysgolion Torfaen i ffynnu trwy fod yn llywodraethwyr ysgolion.
Dydd Llun 4 Medi 2023

Arbrawf compost am ddim

Disgrifiad
Mae trigolion yn cael cynnig compost am ddim fel rhan o arbrawf gan Gyngor Torfaen i ailddefnyddio gwastraff gwyrdd sy'n cael ei gwastraff o gartrefi lleol...
Dydd Iau 31 Awst 2023

Annog teuluoedd i hawlio Gofal Plant sy'n Rhydd o Dreth

Annog teuluoedd i hawlio Gofal Plant sy'n Rhydd o Dreth
Disgrifiad
Mae'r tymor ysgol newydd ar ein gwarthaf ac mae Cyllid a Thollau EF (CThEF) yn atgoffa teuluoedd i agor cyfrif Gofal Plant sy'n Rhydd o Dreth heddiw, er mwyn arbed hyd at £2,000 y plentyn ar eu biliau gofal plant blynyddol.
Dydd Mercher 30 Awst 2023

Gŵyl Hwyl yr Haf yn Torri Record

Disgrifiad
Mae'r nifer fwyaf eto o wirfoddolwyr wedi helpu rhoi oriau o hwyl am ddim i filoedd o blant yr haf hwn.
Dydd Mawrth 29 Awst 2023

Yr ymgynghoriad British

Disgrifiad
Gwahoddir trigolion i wneud sylwadau am gynlluniau ar gyfer cynllun traenio newydd ar safle'r British, cyn ei gyflwyno ar gyfer caniatâd cynllunio.
Dydd Gwener 25 Awst 2023

Casgliadau ailgylchu a gwastraff dros wyliau'r banc

Disgrifiad
Bydd criwiau'n gweithio fel arfer ar ddydd Llun Gŵyl y Banc felly ni fydd newid i gasgliadau gwastraff ac ailgylchu'r wythnos nesaf.

Llwyddiant TGAU i oedolion

Disgrifiad
It wasn't just school pupils celebrating GCSE success this week - more than 50 adult learners also collected their results.
Dydd Iau 24 Awst 2023

Disgyblion yn dathlu llwyddiant TGAU

Disgyblion yn dathlu llwyddiant TGAU
Disgrifiad
Casglodd miloedd o ddisgyblion Blwyddyn 10 a Blwyddyn 11 ganlyniadau eu harholiadau heddiw.

Gwasanaeth Chwarae'n rhoi cannoedd o flychau bwyd

Disgrifiad
Mae teuluoedd plant a aeth i wersylloedd Bwyd a Hwyl Cyngor Torfaen dros yr haf wedi cael blychau bwyd yn cynnwys amrywiaeth o eitemau hanfodol.

Cwmni lleol i redeg Caffi Canolfan Treftadaeth y Byd

Disgrifiad
Mae cwmni arlwyo lleol wedi ennill y contract i reoli Caffi Canolfan Treftadaeth y Byd ym Mlaenafon.
Dydd Mawrth 22 Awst 2023

Mynd ati i blannu cannoedd o goed

Disgrifiad
Mae trigolion yn cael cyfle i ganfod lleoliad ar gyfer cannoedd o goed, a hynny'n rhan o brosiect Bwrw Gwreiddiau sy'n cael ei gefnogi gan Gyngor Torfaen a Thai Cymunedol Bron Afon.
Dydd Gwener 18 Awst 2023

Cronfa Cydnerthedd Cymunedol

Disgrifiad
Mae cronfa newydd wedi'i lansio gan Gyngor Torfaen i helpu grwpiau a sefydliadau sy'n cefnogi cymunedau i fod yn fwy hunangynhaliol.
Dydd Iau 17 Awst 2023

Myfyrwyr Gwynllyw yn cael eu dewis cyntaf

Disgrifiad
Mae myfyrwyr Lefel A Ysgol Gymraeg Gwynllyw yn dathlu wedi i bob ohonynt sicrhau lle yn y brifysgol o'u dewis.
Dydd Gwener 11 Awst 2023

Mwy o blant i elwa o Brydiau Ysgol am Ddim

Mwy o blant i elwa o Brydiau Ysgol am Ddim
Disgrifiad
O Fedi ymlaen, bydd 4,000 o blant ysgol gynradd yn Nhorfaen yn gallu derbyn Pryd Ysgol Gynradd i Bawb am ddim.

Agor Grant Cydlyniant Cymunedol

Agor Grant Cydlyniant Cymunedol
Disgrifiad
Mae grant sy'n anelu at ariannu prosiectau sy'n dod â chymunedau ynghyd, wedi agor.
Dydd Iau 10 Awst 2023

Llwybrau teithio llesol newydd

Disgrifiad
Bydd swm o bron i hanner miliwn o bunnau'n cael ei wario ar ddau brosiect allweddol i wella teithio llesol yn y fwrdeistref...

Maethu Cymru Torfaen yn cefnogi cyfraith newydd Llywodraeth Cymru

Disgrifiad
Wrth i Lywodraeth Cymru symud ymlaen gyda chynlluniau i ddiddymu elw o'r gyfundrefn plant mewn gofal, mae Maethu Cymru Torfaen yn pwysleisio manteison maethu gydag awdurdod lleol.
Dydd Mercher 9 Awst 2023

Dal siopau'n gwerthu e-sigarennau anghyfreithlon i blant dan oed

Disgrifiad
Mae pum siop wedi eu dal yn gwerthu e-sigarennau i blant dan 18 oed yn ystod cyrch i daclo gwerthiant anghyfreithlon e-sigarennau...
Dydd Gwener 4 Awst 2023

Uwchraddio cyrtiau tenis

Disgrifiad
Mae pedair set o gyrtiau tennis yn mynd i gael eu huwchraddio gyda buddsoddiad gan Gyngor Torfaen, y Gymdeithas Denis a Chwaraeon Cymru...
Dydd Mawrth 1 Awst 2023

Gwaith yn dechrau ar y Cynllun Datblygu Lleol Newydd

Disgrifiad
Mae'r broses o ddatblygu glasbrint ar gyfer y ffordd y bydd tir yn cael ei ddefnyddio yn y fwrdeistref, yn ailddechrau'n swyddogol heddiw.

Gwaith Pellach ar Hwb Diwylliannol Pont-y-pŵl a'r Ardal Gaffi

Disgrifiad
Mae gwaith ymchwilio pellach ar y gweill yng nghanol tref Pont-y-pŵl i baratoi at ddatblygu hwb diwylliannol ac ardal gaffi newydd.
Dydd Gwener 28 Gorffennaf 2023

Adnewyddu Cyrtiau Tenis

Disgrifiad
Bydd gwaith i adnewyddu cyrtiau tenis Parc Cwmbrân yn dechrau ddydd Llun 31 Gorffennaf...

Canolfan brofi'r diwydiant adeiladu yn agor

Disgrifiad
Mae canolfan brofi newydd ar gyfer unrhyw un sy'n awyddus i weithio yn y diwydiant adeiladu wedi cael ei hagor gan Gyngor Torfaen.
Dydd Iau 27 Gorffennaf 2023

Llyfryn newydd yn cynnig byd o gyfleoedd dysgu

Llyfryn newydd yn cynnig byd o gyfleoedd dysgu
Disgrifiad
Mae Dysgu Cymunedol i Oedolion Torfaen newydd lansio eu llyfryn newydd ar gyfer 2023/24, gyda mwy na 100 o gyrsiau i ddewis ohonynt.

Cynnydd mewn cyfraddau presenoldeb mewn ysgolion ar gyfartaledd

Disgrifiad
Mae cyfartaledd cyfraddau presenoldeb mewn ysgolion cynradd ac uwchradd yn y fwrdeistref wedi gwella dros y flwyddyn academaidd ddiwethaf, yn ôl data cychwynnol.

Taliad Costau Byw Gwyliau'r Haf

Taliad Costau Byw Gwyliau'r Haf
Disgrifiad
Bydd rhieni a gofalwyr disgyblion sy'n gymwys i gael Prydau Ysgol am Ddim yn derbyn taliad o £50 y plentyn yn awtomatig o'r wythnos nesaf ymlaen.
Dydd Mawrth 25 Gorffennaf 2023

Tirwedd Ddiwydiannol Blaenafon yn ymddangos mewn map UNESCO newydd

Disgrifiad
Mae treftadaeth ddiwydiannol Blaenafon wedi ei chynnwys mewn map rhyngweithiol newydd sy'n dathlu safleoedd UNESCO yn y DU, Jersey, Guernsey ac Ynys Manaw.

Twll wrth ddyfrbont camlas i gael ei drwsio

Disgrifiad
Bydd gwaith i drwsio twll wrth ymyl dyfrbont Pant Dowlais ar Gamlas Sir Fynwy ac Aberhonddu'n dechrau yfory...
Dydd Gwener 21 Gorffennaf 2023

Cynllun Cyflenwi'r Cynllun Sirol yn taro targedau

Disgrifiad
Mae mwyafrif y targedau a osodwyd ym mlwyddyn gyntaf Cynllun Sirol Cyngor Torfaen wedi eu cyrraedd.

Wyth Baner Werdd

Disgrifiad
Mae wyth man gwyrdd yn Nhorfaen wedi cael statws Baner Werdd am flwyddyn arall...

Ysgol yn dathlu llwyddiant presenoldeb

Ysgol yn dathlu llwyddiant presenoldeb
Disgrifiad
Mae ysgol gynradd wedi gweld gostyngiad sylweddol yn nifer y disgyblion sy'n cael eu hystyried yn absennol yn barhaus.
Dydd Iau 20 Gorffennaf 2023

Ymunwn gyda'n gilydd i leihau'r perygl o lifogydd

Disgrifiad
Mae trigolion a busnesau'n cael eu gwahodd i roi eu barn ar gynllun drafft chwe blynedd i leihau nifer y llifogydd yn y fwrdeistref...

Canmol ysgol uwchradd am gefnogi addysg a lles

Disgrifiad
Mae ysgol uwchradd wedi cael ei chanmol am greu amgylchedd gofalgar a chynhwysol sy'n cefnogi addysg a lles ei disgyblion.
Dydd Mercher 19 Gorffennaf 2023

Y Cyngor yn ymrwymo i gefnogi digwyddiad LHDTC + Pride

Y Cyngor yn ymrwymo i gefnogi digwyddiad LHDTC + Pride
Disgrifiad
Ddoe, pleidleisiodd aelodau'r cyngor o blaid cynnig i gefnogi mentrau Pride lleol sy'n hyrwyddo cydraddoldeb, derbyn a dathlu gwaith pobl LHDTC+.
Dydd Mawrth 18 Gorffennaf 2023

Darluniau yn Talu Teyrnged i Filwyr Marw

Darluniau yn Talu Teyrnged i Filwyr Marw
Disgrifiad
Heddiw dadorchuddiwyd y cyntaf o dri darlun sy'n anrhydeddu milwyr lleol a gollodd eu bywydau mewn rhyfel.

Haf o Hwyl gyda Chwarae Torfaen

Haf o Hwyl gyda Chwarae Torfaen
Disgrifiad
Mae cannoedd o weithwyr chwarae a gwirfoddolwyr yn paratoi ar gyfer rhaglen lawn o hwyl i blant dros wyliau'r haf.
Dydd Gwener 14 Gorffennaf 2023

Erlyn am dipio anghyfreithlon

Disgrifiad
Mae menyw wedi cael ei herlyn am dipio 10 sach du o sbwriel yn anghyfreithlon ar briffordd gyhoeddus...
Dydd Iau 13 Gorffennaf 2023

Gŵyl Bêl-droed yn Grymuso Merched ac yn Hyrwyddo Cynhwysiant

Gŵyl Bêl-droed yn Grymuso Merched ac yn Hyrwyddo Cynhwysiant
Disgrifiad
Yr wythnos hon, fe fu tua 100 o ferched o ysgolion cynradd ledled Torfaen yn cymryd rhan mewn gŵyl bêl-droed yn Stadiwm Cwmbrân, wrth i'r paratoadau at Gwpan y Byd Merched FIFA fynd rhagddynt.
Dydd Gwener 7 Gorffennaf 2023

Disgyblion yn galw am aer glanach

Disgrifiad
Mae dros 100 o ddisgyblion o ysgol yng Nghwmbrân wedi ymgyrchu i'r Senedd gyflwyno Bil Aer Glân yng Nghymru.
Dydd Iau 6 Gorffennaf 2023

Tîm newydd i daclo allyriadau carbon

Disgrifiad
Mae tîm newydd wedi ei benodi gan Gyngor Torfaen i helpu i leihau allyriadau carbon sy'n cyfrannu'n helaeth i newid yn yr hinsawdd.

Enwebiadau'n agor ar gyfer Gwobrau Cymunedol a Gwirfoddolwyr

Disgrifiad
Ydych chi'n gwybod am wirfoddolwr, grŵp cymunedol neu fusnes sy'n mynd yr ail filltir dros eu cymuned?

£1.1m o fuddsoddiad i Flaenafon

Disgrifiad
Mae mwy nag £1m yn cael eu buddsoddi yn nhrawsnewidiad tri adeilad gwag yng nghanol tref Blaenafon.
Dydd Mercher 5 Gorffennaf 2023

Disgyblion cyntaf yn gadael Carreg Lam

Disgyblion cyntaf yn gadael Carreg Lam
Disgrifiad
Heddiw, mae'r disgyblion cyntaf o Uned Drochi Iaith Gymraeg newydd Torfaen – Carreg Lam, wedi graddio

Gwaith paratoi ar gyfer cyfyngiad cyflymder 20mya newydd

Disgrifiad
Bydd gwaith i osod arwyddion ffyrdd newydd yn dechrau'r wythnos nesaf cyn cyflwyno cyfyngiad cyflymder 20mya newydd

Arolygwyr Estyn yn tynnu sylw at welliannau mewn arweinyddiaeth

Disgrifiad
Yn ystod mis Mehefin, fe fu arolygwyr Estyn yn ymweld â chyngor Torfaen er mwyn cynnal ymweliad monitro 'peilot' i ddilyn ymlaen ar yr arolygiad craidd a gynhaliwyd fis Mawrth 2022
Dydd Mawrth 4 Gorffennaf 2023

Cynlluniau ar gyfer ynni di-garbon

Disgrifiad
Mae glasbrint ar gyfer sut y bydd allyriadau carbon yn Nhorfaen yn cael eu lleihau i sero net erbyn 2050 yn cael ei ddatblygu.
Dydd Llun 3 Gorffennaf 2023

A ydych chi wedi dioddef ymddygiad gwrthgymdeithasol?

Disgrifiad
Mae Cyngor Torfaen wedi ymuno ag ymgyrch genedlaethol i fynd i'r afael ag ymddygiad gwrthgymdeithasol a chadw pobl yn Nhorfaen yn ddiogel.

Ydych chi wedi'ch cofrestru?

Disgrifiad
Yn rhan o'r canfasio blynyddol, mae trigolion yn cael eu hannog i wirio manylion eu cofrestriad etholiadol.
Dydd Gwener 30 Mehefin 2023

Cyngor yn lansio mannau ailgylchu plastig meddal er mwyn Codi'r Gyfradd

Disgrifiad
Bydd mannau ailgylchu cyhoeddus ar gyfer bagiau a lapio plastig sy'n cael ei alw'n "plastig ymestynnol" yn cael eu cyflwyno gan dîm gwastraff ac ailgylchu Cyngor Torfaen...
Dydd Iau 29 Mehefin 2023

Cannoedd yn dathlu Wythnos Gwaith Ieuenctid

Cannoedd yn dathlu Wythnos Gwaith Ieuenctid
Disgrifiad
Mae dros 500 o bobl ifanc wedi cymryd rhan mewn wythnos llawn hwyl o weithgareddau, fel rhan o Wythnos Genedlaethol Gwaith Ieuenctid.

Diwrnod Agored Dysgu Oedolion yn y Gymuned

Diwrnod Agored Dysgu Oedolion yn y Gymuned
Disgrifiad
Ydych chi'n ystyried dechrau gyrfa mewn iechyd a gofal cymdeithasol neu addysg?
Dydd Mercher 28 Mehefin 2023

Cau'r heolydd ar gyfer Ras 10k Torfaen Mic Morris

Cau'r heolydd ar gyfer Ras 10k Torfaen Mic Morris
Disgrifiad
Mae disgwyl gweld hyd at 1,000 o redwyr yn taro'r tarmac ar gyfer ras 10k Torfaen Mic Morris eleni, a gynhelir ddydd Sul 16 Gorffennaf
Dydd Mawrth 27 Mehefin 2023

Gwobr yn rhodd i Baralympiad

Disgrifiad
Mae pennaeth gwasanaeth sy'n cefnogi plant â nam ar eu golwg gyda'u haddysg ar draws ardal Gwent, wedi ennill gwobr genedlaethol.
Dydd Gwener 23 Mehefin 2023

Gŵyl Hwyl Haf Torfaen

Disgrifiad
Gall miloedd o blant a phobl ifanc ledled Torfaen gael cyfnod o wyliau haf yn llawn gweithgareddau, digwyddiadau a theithiau cyffrous.

Disgyblion am y cynta' i rownd derfynol cystadleuaeth Ff1

Disgrifiad
Bydd disgyblion o ysgol ym Mhont-y-pŵl yn cynrychioli Cymru yn rownd derfynol cystadleuaeth ar gyfer y Deyrnas Unedig gyfan, i ddylunio car rasio Fformiwla Un model, a'i yrru.

Enwebu tîm arlwyo ysgolion am wobr arloesi

Disgrifiad
Mae tua thraean o'r holl fwyd sy'n cael ei gynhyrchu ar gyfer pobl yn cyfrannu tua 8 y cant o allyriadau nwyon tŷ gwydr y byd...
Dydd Iau 22 Mehefin 2023

Arddangosfa Windrush yn dod i Dorfaen

Arddangosfa Windrush yn dod i Dorfaen
Disgrifiad
Mae arddangosfa sy'n dathlu hanes Cenhedlaeth y Windrush yng Nghymru wedi dod i Dorfaen.

Sialens Ddarllen yr Haf 2023

Sialens Ddarllen yr Haf 2023
Disgrifiad
Mae Sialens Ddarllen yr Haf - 'Ar Eich Marciau, Darllenwch!' – yn cychwyn ym mis Gorffennaf yn llyfrgelloedd Torfaen!
Dydd Mawrth 20 Mehefin 2023

Disgyblion yn helpu i ail-frandio ysgol

Disgyblion yn helpu i ail-frandio ysgol
Disgrifiad
Mae disgyblion mewn ysgol uwchradd yng Nghwmbrân wedi dyfeisio arwyddair a bathodyn newydd ar gyfer eu hysgol.
Dydd Llun 19 Mehefin 2023

Cystadleuaeth gwastraff bwyd i ysgolion

Disgrifiad
Mae ysgolion cynradd wedi derbyn gwahoddiad i gymryd rhan mewn cystadleuaeth newydd a drefnir gan Wasanaeth Arlwyo Cyngor Torfaen i helpu i leihau gwastraff bwyd amser cinio.
Dydd Gwener 16 Mehefin 2023

Ysgol uwchradd yn Nhorfaen yn croesawu'r Wythnos Werdd Fawr

Disgrifiad
Mae disgyblion ysgol ym Mhont-y-pŵl wedi troi eu hysgol yn werdd fel rhan o'r Wythnos Fawr Werdd...

Cynlluniau Hwb Diwylliannol Pont-y-pŵl a'r Ardal Gaffi yn cymryd cam ymlaen

Disgrifiad
Disgwylir i'r gwaith rhagarweiniol fynd rhagddo'r wythnos nesaf cyn cyflwyno 3 phrosiect yng Nghanol Tref Pont-y-pŵl...

Dychwelyd yn gynnil i'r ysgol

Disgrifiad
Gydag wythnosau yn unig i fynd tan ddiwedd y flwyddyn academaidd, efallai bod rhieni'n pryderu eisoes am gost prynu gwisg ysgol newydd ar gyfer tymor yr hydref.

Enillwyr Gwobrau Busnes Torfaen

Enillwyr Gwobrau Busnes Torfaen
Disgrifiad
Enillodd naw busnes yn Nhorfaen wobrau yng Ngwobrau Busnes cyntaf Torfaen a Sir Fynwy yr wythnos ddiwethaf.
Dydd Iau 15 Mehefin 2023

Lansio siop swyddi a sgiliau newydd

Lansio siop swyddi a sgiliau newydd
Disgrifiad
Mae siop-un-stop newydd i unrhyw un sy'n chwilio am swydd neu sydd eisiau gwella'i sgiliau, wedi agor yng Nghanol Cwmbrân. Mae'r cyfleuster yn cael ei redeg gan Gyngor Torfaen.

Ysgol yn arloesi i leihau absenoldebau anawdurdodedig

Ysgol yn arloesi i leihau absenoldebau anawdurdodedig
Disgrifiad
Mae ysgol yn Nhorfaen wedi gweld cynnydd ym mhresenoldeb ei disgyblion diolch i'w hagwedd arloesol at addysg.
Dydd Mercher 14 Mehefin 2023

Hwb Cymorth i Gyn-filwyr ar Fin Agor

Hwb Cymorth i Gyn-filwyr ar Fin Agor
Disgrifiad
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen yn falch o gyhoeddi lansiad hwb cymorth i gyn-filwyr newydd, sy'n agor yng Nghwmbrân yr wythnos nesaf yn rhan o Wythnos y Lluoedd Arfog 2023.
Dydd Gwener 9 Mehefin 2023

Yr Wythnos Werdd Fawr

Disgrifiad
Planhigion am ddim, sgyrsiau byd natur, a gweithdai ar sut i helpu natur. Dyma rhai o'r gweithgareddau y mae'r Cyngor yn eu trefnu drwy gydol Yr Wythnos Fawr Werdd, sy'n dechrau yfory, dydd Sadwrn 10 Mehefin...

Digwyddiad Relay for Life Pont-y-pŵl

Digwyddiad Relay for Life Pont-y-pŵl
Disgrifiad
Mae Parc Pont-y-pŵl yn paratoi ar gyfer ei chweched Digwyddiad Relay for Life, Cancer Research UK , fydd yn cael ei gynnal mewn ychydig dros wythnos!

Dathliadau Wythnos Gofalwyr 2023

Dathliadau Wythnos Gofalwyr 2023
Disgrifiad
Yn ystod Wythnos Gofalwyr 2023 eleni, fe ddaeth cannoedd o ofalwyr di-dâl o bob cwr o Dorfaen at ei gilydd.

Arolygwyr yn canmol ysgol ofalgar

Disgrifiad
Mae staff mewn ysgol gynradd yng Nghwmbrân wedi cael eu canmol am roi lles disgyblion wrth galon yr ysgol.

Digwyddiad Mawr Cwmbrân

Disgrifiad
Thousands of people are expected to head to Cwmbran Boating Lake this weekend for the annual Big Event...
Dydd Iau 8 Mehefin 2023

Cynnig cyrsiau i ofalwyr di dâl

Disgrifiad
Mae gofalwyr di-dâl yn cael cynnig o gyrsiau e-ddysgu i'w helpu gyda'u rolau gofalu, diolch i Gyngor Torfaen.
Arddangos 1 i 100 o 412
Blaenorol 1 2 3 4 5 Nesaf

Cadw Cyswllt