Archif Newyddion

Dydd Iau 6 Awst 2020

Hwb ychwanegol i deuluoedd sy'n gweithio yn dilyn effaith Coronafeirws

Disgrifiad
Rhoddwyd hwb i deuluoedd sy'n elwa ar gymorth gofal plant a ariennir gan y Llywodraeth heddiw wrth i'r Llywodraeth gyhoeddi na fyddent ar eu colled oherwydd COVID-19...

Torfaen yn derbyn Gwobr Aur am gefnogi cymuned y lluoedd arfog

Disgrifiad
Mae cyngor Torfaen wedi ei enwi fel un o enillwyr eleni yng Ngwobrau Aur Cynllun Cydnabyddiaeth Cyflogwyr am arddangos cefnogaeth hynod i gymuned y lluoedd arfog
Dydd Mawrth 4 Awst 2020

Cynllun Bwyta Allan I Helpu Allan

Disgrifiad
More than 32,000 restaurants across the UK have now signed up to the Eat Out to Help Out Scheme...

Gwasanaeth 'Cais a Chasglu' Llyfrgelloedd Torfaen yn ymestyn i Bont-y-pŵl a Blaenafon

Disgrifiad
Mae Llyfrgelloedd Torfaen yn ymestyn eu gwasanaeth 'Cais a Chasglu'. O ddydd Llun 17eg Awst, bydd y gwasanaeth llwyddiannus sydd wedi bod yn gweithredu o Lyfrgell Cwmbrân yn cael ei ymestyn i Lyfrgelloedd Pont-y-pŵl a Blaenafon i'w gwneud hi'n haws fyth i drigolion wneud cais am a benthyg llyfrau...
Dydd Llun 3 Awst 2020

Haggles yn ymuno â marchnad Dan Do Pont-y-pŵl

Disgrifiad
Roedd Marchnad Dan Do Pont-y-pŵl wrth ei bodd yn ailagor ei drysau yn gynharach yn y mis i groesawu cwsmeriaid yn ôl.
Dydd Gwener 31 Gorffennaf 2020

Presenoldeb mewn Claddedigaethau - nifer y galarwyr a ganiateir

Disgrifiad
Heddiw (30/07/20), cytunodd Fforwm Lleol Cymru Gydnerth Gwent, gan gynnwys y pum cyngor, gynyddu nifer y galarwyr a ganiateir i fynychu angladdau mewn mynwentydd yn y pum awdurdod lleol yng Ngwent, i 30. Daw hyn i rym ddydd Llun 3 Awst.
Dydd Iau 30 Gorffennaf 2020

Cyfarpar chwarae am ddim ar Ddiwrnod Chwarae Cenedlaethol 2020

Cyfarpar chwarae am ddim ar Ddiwrnod Chwarae Cenedlaethol 2020
Disgrifiad
Mae gwasanaeth chwarae Torfaen yn annog teuluoedd i ddathlu ac ymuno â'r hwyl ar Ddiwrnod Chwarae Cenedlaethol

Llwyddo, creu a dysgu gyda Dysgu Cymunedol i Oedolion

Llwyddo, creu a dysgu gyda Dysgu Cymunedol i Oedolion
Disgrifiad
Mae tîm Dysgu Cymunedol i Oedolion Torfaen wedi danfon y llyfryn newydd ar gyfer Tymor yr Hydref 2020 i bob cartref yn Nhorfaen gan gynnig amrywiaeth eang o gyfleoedd dysgu
Dydd Mercher 29 Gorffennaf 2020

Cymorth Cyflogaeth i Drigolion Torfaen

Disgrifiad
Fel rhan o ymateb Cyngor Torfaen i Covid-19, mae'r tîm Sgiliau a Chyflogadwyedd yn cynnig gwasanaeth cyflogaeth arbenigol, am ddim, i drigolion a effeithir gan y coronfeirws.

Ailagor amgueddfeydd cenedlaethol Cymru yn raddol

Disgrifiad
Amgueddfa Cymru – National Museum Wales is pleased to announce that it will begin a phased reopening of its museums to the public. Big Pit National Coal Museum will re-open on 1 September.
Dydd Mawrth 28 Gorffennaf 2020

Gwaith hanfodol i dynnu coed ar hyd Cwmbran Drive

Disgrifiad
Ddydd Sul 2il Awst bydd gwaith hanfodol yn digwydd i dynnu coed ar hyd Cwmbran Drive rhwng cylchfan Rechem a chylchfan Ashbridge rhwng 5am a 5pm, felly bydd y ffordd ar gau i sicrhau diogelwch staff a defnyddwyr y ffordd
Dydd Llun 27 Gorffennaf 2020

Cwsmeriaid hapus yn dychwelyd i'r caeau chwarae

Cwsmeriaid hapus yn dychwelyd i'r caeau chwarae
Disgrifiad
Mae plant o bob cwr o'r fwrdeistref wedi bod yn brysur yn mwynhau'r awyr iach a'r caeau chwarae ers i holl gaeau chwarae'r cyngor ail-agor yn gynharach yn yr wythnos ar ôl llacio'r cyfnod clo.
Dydd Gwener 24 Gorffennaf 2020

Amserau agor mynwentydd yn newid o ddydd Llun 27ain Gorffennaf

Disgrifiad
O ddydd Llun 27ain Gorffennaf, bydd mynwentydd yn Nhorfaen ar agor pob dydd o 9am-7pm.
Dydd Mercher 22 Gorffennaf 2020

Cadw yn cyhoeddi y bydd yn ailagor safleoedd treftadaeth pwysig Cymru yn raddol

Disgrifiad
Earlier this month, Cadw successfully re-opened 43 of its unstaffed, free-entry monuments and today (18 July), the historic environment service has revealed a phased re-opening plan for selected staffed sites in its care, including some of Wales's most iconic historical attractions...
Dydd Gwener 17 Gorffennaf 2020

Lansio Sialens Ddarllen yr Haf 2020 heddiw

Disgrifiad
Nod y Sialens flynyddol yw cael plant rhwng 4 ac 11 oed i ddarllen chwe llyfr dros wyliau'r haf...

Economi a Mentergarwch Torfaen yn cefnogi busnesau lleol a busnesau newydd gyda digwyddiad 'Tyfu Busnes' 3 diwrnod AM DDIM

Disgrifiad
Torfaen Economy & Enterprise supporting local businesses and start ups with FREE 3 day 'Business Power Up' event ...
Dydd Iau 16 Gorffennaf 2020

Mannau chwarae plant i ailagor yn Nhorfaen erbyn 3 Awst

Disgrifiad
Yn dilyn cyhoeddiadau diweddar y Gweinidog ynglŷn â mannau chwarae plant, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen yn gweithio'n galed i wneud y mannau yma'n ddiogel ac yn barod i blant...
Dydd Mawrth 14 Gorffennaf 2020

Clwb Busnes Torfaen yn cefnogi aelodau gyda digwyddiadau rhiwthwir yn ystod y Pandemig

Disgrifiad
Torfaen Business Voice, one of south wales' most popular business networking clubs with over 65 members, has continued to support its members via a series of monthly 'virtual' networking meetings during the COVID-19 pandemic.

Pwll Mawr i agor o'r 1af o Fedi

Disgrifiad
"Mae saith amgueddfa genedlaethol Cymru a'r Ganolfan Gasgliadau Genedlaethol ar gau ar hyn o bryd oherwydd pandemig COVID-19. Iechyd a lles ein hymwelwyr, staff a gwirfoddolwyr yw ein blaenoriaeth ac felly bydd ein safleoedd ar gau nes mae'n ddiogel i ni ailagor.
Dydd Iau 9 Gorffennaf 2020

Toiledau ym mharciau Torfaen i agor yfory

Disgrifiad
Bydd toiledau wrth Lyn Cychod Cwmbrân ac ym Mharc Pont-y-pŵl ar agor yfory at ddefnydd y cyhoedd (Dydd Gwener 10fed Gorffennaf).

Ysgolion i ailagor i holl ddisgyblion o fis Medi

Disgrifiad
Mae Torfaen heddiw wedi croesawu cynlluniau gan y Gweinidog Addysg i ganiatáu i ysgolion a all wneud hynny i ailagor yn ddiogel o wythnos gyntaf mis Medi, gyda phob ysgol yn ailagor erbyn 14 Medi.
Dydd Mercher 8 Gorffennaf 2020

Cymorth dros yr Haf i Blant sy'n Agored i Niwed a Phlant Gweithwyr Allweddol

Disgrifiad
Oherwydd y pandemig, rydym heddiw yn cyhoeddi cymorth i blant sy'n agored i niwed a rhai plant gweithwyr allweddol a fydd yn gweithredu dros gyfnod gwyliau'r haf.

Gwasanaeth poblogaidd 'Ceisio a Chasglu' llyfrau llyfrgell yn benthyg mwy na 3.5k o lyfrau ers ei lansio

Disgrifiad
Mae gwasanaeth 'Ceisio a Chasglu' Llyfrgelloedd Torfaen wedi bod yn boblogaidd ers ei lansio ddechrau mis Mehefin, gyda bron i 4,000 o lyfrau...
Dydd Mawrth 7 Gorffennaf 2020

Lansio cronfa £4miliwn i achub ac ailsefydlu chwaraeon cymunedol

Lansio cronfa £4miliwn i achub ac ailsefydlu chwaraeon cymunedol
Disgrifiad
Gall clybiau chwaraeon yn Nhorfaen wneud cais i gronfa newydd i'w helpu i oroesi pandemig Covid-19 a pharatoi at ailddechrau ar eu gweithgareddau'n ddiogel.

Canfasiad Blynyddol 2020

Disgrifiad
Peidiwch a cholli eich llais – trigolion Torfaen yn cael eu hannog i edrych allan am eu llythyrau cofrestru i bleidleisio.

"Gyda'n gilydd gallwn gadw pobl yn ddiogel"

"Gyda'n gilydd gallwn gadw pobl yn ddiogel"
Disgrifiad
Mae ymgyrch yn cael ei lansio heddiw ledled Cymru i annog pobl i gysylltu gyda'r gwasanaethau cymdeithasol os ydynt yn poeni bod aelod o'r teulu, ffrind neu gymydog mewn perygl o gamdriniaeth, esgeulustra a niwed.
Dydd Llun 6 Gorffennaf 2020

Gwybodaeth a chyngor pwysig am Covid-19 i gyflogwyr a chyflogeion

Disgrifiad
Mae gwybodaeth a chyngor pwysig i gyflogwyr a chyflogeion am Covid-19 nawr ar gael ar wefan Cymru Iach ar Waith

Gall faniau ac ôl-gerbydau archebu slot amser nawr i ymweld â'r Ganolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref

Disgrifiad
Ar ôl cyflwyno'r system ar gyfer bwcio yn y Ganolfan Ailgylchu rydym yn falch o fedru cyhoeddi y bydd faniau ac ôl-gerbydau yn gallu ymweld â'r Ganolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref yn y Dafarn Newydd o 13eg Gorffennaf ymlaen, pob dydd rhwng 1.30pm-3.30pm.

Mae lle ym Marchnad Dan Do Pont-y-pŵl ar gyfer Gwerthwyr Papur Newydd

Disgrifiad
Mae lle ym Marchnad Dan Do Pont-y-pŵl ar gyfer Gwerthwyr Papur Newydd.
Dydd Gwener 3 Gorffennaf 2020

Ydych chi'n gigydd sy'n chwilio am eiddo fforddiadwy?

Disgrifiad
A vacancy has arisen in Pontypool Indoor Market, a Grade II Listed building in the heart of Pontypool Town, for a local butcher...
Dydd Iau 2 Gorffennaf 2020

'Clefyd y Llengfilwyr – Atgoffa busnesau ar frys i wirio'u systemau dŵr cyn ailagor'

Disgrifiad
Wrth i gyfyngiadau'r cyfnod clo barhau i lacio, mae busnesau a pherchnogion adeiladau'n cael eu hatgoffa i wirio gwaith cynnal a chadw adeiladau wrth iddyn nhw ailagor...
Dydd Mercher 1 Gorffennaf 2020

Casgliadau gwastraff swmpus yn ailddechrau yr wythnos nesaf

Disgrifiad
On Tuesday 7th July, bulky waste collections will resume.

Presenoldeb mewn Claddedigaethau - nifer y galarwyr a ganiateir

Disgrifiad
Datganiad Fforwm Lleol Cymru Gydnerth (FfLlCG) Gwent ar niferoedd mewn gwasanaethau CLADDU
Dydd Mercher 24 Mehefin 2020

Gwasanaethau cofrestryddion yn ailddechrau yn Nhorfaen

Gwasanaethau cofrestryddion yn ailddechrau yn Nhorfaen
Disgrifiad
Ar ôl newid mewn deddfwriaeth gan Lywodraeth Cymru ar 22ain Mehefin 2020, gall cofrestriadau geni ac apwyntiadau ar gyfer hysbysiadau o briodas ailddechrau nawr yn Nhorfaen
Dydd Mawrth 23 Mehefin 2020

Ymateb cyngor Torfaen i Covid-19

Ymateb cyngor Torfaen i Covid-19
Disgrifiad
Heddiw (dydd Mawrth, Mehefin 23) bydd cynghorwyr Torfaen yn derbyn adroddiad yn amlinellu ymateb cychwynnol y cyngor i COVID19, rôl y cyngor ar Fforwm Gwytnwch Lleol Gwent a'r camau a gymerwyd gan bob maes gwasanaeth.
Dydd Llun 22 Mehefin 2020

Wythnos y Lluoedd Arfog 2020

Wythnos y Lluoedd Arfog 2020
Disgrifiad
Today we raise the Armed Forces Flag outside the Civic Centre to celebrate and honour the whole Armed Forces Community.
Dydd Gwener 19 Mehefin 2020

Mae Torfaen ar agor i fusnes, Siopwch yn lleol, siopwch yn diogel, cefnogwch eich stryd fawr

Disgrifiad
Mae'r Prif Weinidog newydd gyhoeddi y gall holl fusnesau Cymru nad ydynt yn hanfodol ailagor o ddydd Llun 22ain Mehefin.

Ysgolion Torfaen yn ailagor

Disgrifiad
Ar ôl cyhoeddiad y Prif Weinidog y bydd ysgolion yn ailagor ar 29ain Mehefin i blant ailgydio a dal i fyny gyda'u hathrawon, mae Cyngor Torfaen wedi bod yn gweithio'n agos gydag ysgolion i wneud y trefniadau angenrheidiol i ddychwelyd yn ddiogel

Parcio'n ddiogel, parcio'n briodol, parcio'n gyfreithlon

Disgrifiad
With businesses reopening in Torfaen over the next few weeks, the council is urging drivers to park safely and legally as Wales moves into another Covid-19 recovery phase.

DYDDIAD CAU ESTYNEDIG Pecynnau 'Bywyd Gwyllt a Lles' ar gael i staff y GIG fel rhan o gynllun Bywyd Gwyllt Trefol newydd

Disgrifiad
Torfaen County Borough Council, along with partner organisations will be leading a new Urban Biodiversity project called 'An Urban Buzz'...
Dydd Gwener 12 Mehefin 2020

Pecynnau 'Bywyd Gwyllt a Lles' ar gael i staff y GIG fel rhan o gynllun Bywyd Gwyllt Trefol newydd

Disgrifiad
Torfaen County Borough Council, along with partner organisations will be leading a new Urban Biodiversity project called 'An Urban Buzz'...

Peidiwch â gadael i fygydau a menig tafladwy ddifetha ein bwrdeistref hardd

Disgrifiad
Ers i Covid-19 ddechrau mae mygydau a menig a tafladwy wedi datblygu'n llwyth newydd o sbwriel sydd wedi dod at sylw'r rhan fwyaf ohonom ni o gwmpas y fwrdeistref...
Dydd Iau 11 Mehefin 2020

Wythnos Gofalwyr 2020 – cynorthwyo gofalwyr di-dâl yn Nhorfaen

Wythnos Gofalwyr 2020 – cynorthwyo gofalwyr di-dâl yn Nhorfaen
Disgrifiad
This Carers Week Torfaen Social Care teams continue to support unpaid carers in our communities, having positive conversations with them and offering information and support.
Dydd Mercher 10 Mehefin 2020

Llongyfarch Ysgol Gorllewin Mynwy am help gyda Chyfarpar Diogelwch

Llongyfarch Ysgol Gorllewin Mynwy am help gyda Chyfarpar Diogelwch
Disgrifiad
Mae staff Ysgol Gorllewin Mynwy wedi cael diolch am gynorthwyo gyda chynhyrchu cyfarpar diogelwch personol yn ystod pandemig Covid-19.
Dydd Mawrth 9 Mehefin 2020

Pedwar man parcio yn Nhorfaen i ailagor ddydd Iau

Disgrifiad
O ganlyniad i gyhoeddiad diweddar Llywodraeth Cymru sy'n llacio rhai o gyfyngiadau Covid-19....
Dydd Mercher 3 Mehefin 2020

Gliniaduron Ysgol ar gael i Ddysgwyr wedi eu Gwahardd yn Ddigidol yn y cartref

Disgrifiad
Adnabu ysgolion ledled y fwrdeistref 1400 o ddisgyblion a oedd mewn mwyaf o berygl o gael eu gwahardd yn ddigidol wrth aros gartref yn ystod y cyfnod cloi.
Dydd Mawrth 2 Mehefin 2020

Gwasanaeth llyfrgell 'Cais a Chasglu' yn lansio yn Nhorfaen ddydd Iau

Disgrifiad
Gall trigolion Torfaen sy'n mwynhau darllen wneud 'Cais a Chasglu' llyfrau o lyfrgell Cwmbrân o ddydd Iau (4ydd Mehefin).
Dydd Llun 1 Mehefin 2020

Olrhain Cysylltiadau yn cychwyn yng Ngwent

Disgrifiad
Mewn ymateb i strategaeth Profi, Olrhain, Amddiffyn Llywodraeth Cymru, mae partneriaid gan gynnwys Iechyd Cyhoeddus Cymru, Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan, a'r pum Awdurdod Lleol yng Ngwent wedi ymuno i sefydlu Gwasanaeth Olrhain Cysylltiadau Gwent a fydd yn mynd yn fyw ar ddydd Llun 1 Mehefin
Dydd Gwener 29 Mai 2020

Pecynnau chwarae i deuluoedd yn ystod cyfnod clo

Pecynnau chwarae i deuluoedd yn ystod cyfnod clo
Disgrifiad
Nawr, yn fwy nag erioed, ar adegau anodd fel hyn, mae chwarae yn rhan annatod o iechyd meddwl a lles plentyn.
Dydd Iau 28 Mai 2020

Ni fydd ymosodiadau ar aelodau criw gwastraff ac ailgylchu yn cael eu goddef

Disgrifiad
Mae'r cyngor wedi condemnio'n gryf ymosodiad direswm ar un o aelodau'r criw casglu gwastraff ac ailgylchu a ddigwyddodd ddoe am 10.30am (26ain Mai 2020) ar New William Street, Blaenafon.

Yn ystod Wythnos Natur eleni cysylltwch â natur ar drothwy'r drws

Yn ystod Wythnos Natur eleni cysylltwch â natur ar drothwy'r drws
Disgrifiad
To get the week off to a bumper start, join us for the Big Garden BioBlitz on May 30th! Open to all, fun and free, simply go out and spot nature in your garden or from your window!
Dydd Sadwrn 23 Mai 2020

Mynychu angladdau - niferoedd a ganiateir

Disgrifiad
Heddiw (23/5/20), cytunodd partneriaid Fforwm Lleol Cymru Gydnerth i gynyddu nifer y galarwyr y caniateir iddynt fynychu angladdau, gwasanaethau coffa a chynulliadau yn Amlosgfa Gwent a mynwentydd ym mhum ardal awdurdod lleol Gwent, i ddeg (10)
Dydd Iau 21 Mai 2020

Cynllun Cymhorthdal Incwm Hunangyflogaethyn agor yn gynnar ar gyfer ceisiadau

Disgrifiad
Mae cynllun blaengar y llywodraeth i gefnogi'r rheiny sy'n hunangyflogedig wedi agor ar gyfer hawliadau – wythnosau yn gynt na'r disgwyl

System i gadw lle yng Nghanolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref yn fyw

Disgrifiad
Ar ôl ein neges yr wythnos ddiwethaf ynglŷn ag ailagor Canolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref ar ddydd Mawrth 26 Mai, mae manylion llawn am drefniadau'r safle a sut i gadw lle ar gael yma ar ein gwefan
Dydd Gwener 15 Mai 2020

Amserlen torri gwair lawn i ailddechrau

Disgrifiad
Ddydd Llun 18 Mai, bydd gwasanaeth torri gwair llawn y cyngor o amgylch y fwrdeistref yn ailddechrau wrth i lefelau staffio ddychwelyd i normal.

Cynllun Cymhorthdal Incwm Hunangyflogaethyn agor yn gynnar ar gyfer ceisiadau

Disgrifiad
Mae cynllun blaengar y llywodraeth i gefnogi'r rheiny sy'n hunangyflogedig wedi agor ar gyfer hawliadau – wythnosau yn gynt na'r disgwyl.

Gwaharddiad ar sigaréts menthol

Disgrifiad
O ddydd Mercher 20fed Mai 2020, bydd gwerthu sigaréts menthol yn y DU yn cael ei wahardd.
Dydd Iau 14 Mai 2020

Gwaharddiad dros dro ar bysgota yn Llyn Cychod Cwmbrân

Disgrifiad
Gwaharddiad dros dro ar bysgota yn Llyn Cychod Cwmbrân...

Ailagor y Ganolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref

Disgrifiad
Following the latest Welsh Government announcement, and the subsequent change in the regulations allowing residents to visit recycling and waste sites, Torfaen's plans to re-open its Household Waste Recycling Centre (HWRC) at New Inn on Tuesday 26th May are progressing at speed.
Dydd Mawrth 12 Mai 2020

Cadw pellter yn y gweithle

Disgrifiad
Mae Tîm Iechyd Cymdeithasol y Cyngor wedi cael grymoedd o dan Reoliadau COVID-19 i fonitro, ymchwilio i a chymryd camau i orfodi, os oes angen, mewn perthynas â chyflogwyr nad sy'n cadw at y gofynion cadw pellter yn y gweithlu

Ail dafarn yn derbyn hysbysiad am weini cwsmeriaid

Disgrifiad
Yr wythnos ddiwethaf, cyflwynodd swyddogion iechyd yr amgylchedd o dîm amddiffyn y cyhoedd cyngor Torfaen hysbysiadau gwahardd i dafarn The Castell-y-Bwch yn Henllys, Cwmbrân pan ganfuwyd cwsmeriaid yn yfed yn yr eiddo
Dydd Iau 7 Mai 2020

Dangoswch eich cefnogaeth i Bythefnos Gofal Maeth

Disgrifiad
Dros y pythefnos nesaf, byddwn yn dathlu Pythefnos Gofal Maeth, o 11-24 Mai.

Byddwch yn ddiogel ar y ffyrdd yn ystod Covid-19

Disgrifiad
Oherwydd Coronafeirws, mae cynnwys newydd ar ddiogelwch ar y ffyrdd nawr ar wefan y cyngor i helpu rhieni i drafod diogelwch ar y ffyrdd tra bod yr ysgolion ar gau.

Mwy na 470 o drigolion Torfaen sy'n agored i niwed yn cael eu cynorthwyo yn ystod y cyfyngiadau symud

Mwy na 470 o drigolion Torfaen sy'n agored i niwed yn cael eu cynorthwyo yn ystod y cyfyngiadau symud
Disgrifiad
Ers dechrau cyfyngiadau symud Coronafeirws yn ôl ym mis Mawrth, mae mwy na 470 o drigolion sy'n agored i niwed ledled y fwrdeistref wedi cael cymorth hanfodol gan y Cyngor, sydd wedi eu galluogi i aros gartref yn ddiogel.
Dydd Mawrth 5 Mai 2020

CThEM yn gwahodd yr hunangyflogedig i baratoi i gyflwyno eu hawliadau

Disgrifiad
Yr wythnos hon, bydd Cyllid a Thollau EM (CThEM) yn dechrau cysylltu ag oddeutu tair miliwn a hanner o gwsmeriaid a allai fod yn gymwys ar gyfer Cynllun Cymhorthdal Incwm Hunangyflogaeth (SEISS) y llywodraeth er mwyn egluro'r broses ymgeisio a'u helpu i baratoi i gyflwyno hawliad.

Oedi'n bosibl gyda'r Parth Dysgu

Oedi'n bosibl gyda'r Parth Dysgu
Disgrifiad
Mae Coleg Gwent, Cyngor Torfaen a'r contractwr Interserve Construction yn datblygu cynlluniau wrth gefn trylwyr os caiff agoriad Parth Dysgu Torfaen ei oedi yn y pandemig Covid-19

Teledu Cylch Cyfyng wedi ei uwchraddio ym Mhont-y-pŵl

Disgrifiad
Mae adroddiad diweddar i'r cyngor wedi cymeradwyo gwelliannau i Deledu Cylch Cyfyng (TCC).
Dydd Llun 4 Mai 2020

75 mlynedd ers Diwrnod VE

Disgrifiad
Gan na allwn bellach gasglu at ein gilydd i ddathlu digwyddiadau coffa 75fed Diwrnod VE, rydym eisiau gwybod sut y byddwch chi yn dathlu 75fed Diwrnod VE gartre.
Dydd Gwener 1 Mai 2020

Oedolion sy'n ddysgwyr yn gwnïo'u ffordd i galonnau staff y GIG

Disgrifiad
Mae dysgwyr Gwnïo lefel Uwch Dysgu Oedolion yn y gymuned yn Nhorfaen wedi bod yn defnyddio'u sgiliau mewn ffordd dda iawn yn eu cartrefi eu hunain i wneud sgrybs, bagiau sgrybs a bagiau ar gyfer eiddo cleifion ar gyfer ein gwasanaeth GIG rhagorol....
Dydd Iau 30 Ebrill 2020

Casgliadau gwastraff gwyrdd i ail-gychwyn o ddydd Llun 4 Mai

Disgrifiad
O ddydd Llun 4 Mai, bydd casgliadau gwastraff gwyrdd yn ail-gychwyn yn Nhorfaen

Casgliadau gwastraff ac ailgylchu gwyliau banc Mai 2020

Disgrifiad
There will be no waste and recycling collections in Torfaen on both the Bank Holidays (8th May and 25th May) and all collections on each week will take place a day later than scheduled.
Dydd Mercher 29 Ebrill 2020

Cwtogi ar dorri porfa yn y fwrdeistref

Cwtogi ar dorri porfa yn y fwrdeistref
Disgrifiad
Mae staff yr awdurdod lleol dan bwysau sylweddol oherwydd COVID-19 a bu'n rhaid blaenoriaethu rhai gwasanaethau dros eraill. Efallai eich bod wedi sylwi mai un o'r pethau o ganlyniad i hyn yw gohirio torri porfa.
Dydd Mawrth 28 Ebrill 2020

Tafarn yn cael Hysbysiadau Cosb Benodedig am dorri rheolau Cyfyngiadau Symud

Disgrifiad
Yr wythnos diwethaf, cyflwynodd Swyddogion Iechyd yr Amgylchedd o dîm Diogelu'r Cyhoedd, Cyngor Torfaen hysbysiadau cosb benodedig i'r Hanbury Arms, ar Clarence Street, Pont-y-pŵl ar ôl i gwsmeriaid gael eu darganfod yn yfed wrth y bar.

Gadewch i rannau o'ch gardd fynd yn wyllt a bydd natur yn diolch i chi

Gadewch i rannau o'ch gardd fynd yn wyllt a bydd natur yn diolch i chi
Disgrifiad
I'r rhai ohonoch sy'n gadael i'ch gardd, neu rannau ohoni, fynd yn wyllt ar y funud, ydych chi wedi gweld unrhyw blanhigion newydd a diddorol yn tyfu?
Dydd Llun 27 Ebrill 2020

Lansio Ap Symudol i ddarparu cymorth i drigolion

Disgrifiad
Heddiw (27/04/2020), mewn ymateb i Covid-19, mae Cyngor Torfaen wedi lansio 'Cymorth Cymunedol Torfaen', Ap Symudol i helpu i gysylltu'r trigolion mwyaf bregus yn Nhorfaen yn gyflym ac yn hawdd i wirfoddolwyr a all helpu i'w cynorthwyo.
Dydd Mercher 22 Ebrill 2020

Apêl am hen ddeunydd ysgrifennu i helpu i arbed bywydau

Disgrifiad
Yr wythnos ddiwethaf, roedd Cyngor Torfaen yn twrio mewn cypyrddau gan chwilio am ddalennau asetad heb eu defnyddio er mwyn helpu yn y frwydr yn erbyn Covid-19.

Hawliau Tramwy Cyhoeddus a Covid-19

Hawliau Tramwy Cyhoeddus a Covid-19
Disgrifiad
The government's priority is to save lives and the best way to protect yourself and others from illness is to stay at home.

Perchnogion anifeiliaid anwes yn cael eu cynghori i fod yn gyfrifol wrth gerdded ger da byw

Perchnogion anifeiliaid anwes yn cael eu cynghori i fod yn gyfrifol wrth gerdded ger da byw
Disgrifiad
Torfaen council is reminding pet owners to act responsibly and keep dogs on leads at all times when walking near livestock.
Dydd Mawrth 21 Ebrill 2020

Capital Valley Plastics yn cyfrannu plastig i'r GIG

Disgrifiad
Mae Capital Valley Plastics nawr yn chwarae rôl hollbwysig yn yr ymateb i'r pandemig COVID-19.

Helpwch gadw Torfaen yn lân a gwyrdd

Helpwch gadw Torfaen yn lân a gwyrdd
Disgrifiad
Pan fyddwch chi allan yn ymarfer corf ac yn cael rhywfaint o awyr iach, rydym yn gofyn i drigolion ein helpu trwy gymryd eu sbwriel adref a dweud wrthym am unrhyw dipio anghyfreithlon...

Offeryn Canfod Cymorth Busnes Coronafirws Llywodraeth y DU

Disgrifiad
Neithiwr lansiodd Llywodraeth y DU offeryn newydd i 'ganfod cymorth' a fydd yn helpu busnesau a phobl hunangyflogedig ledled y DU i benderfynu'n gyflym ac yn hawdd pa gymorth ariannol sydd ar gael iddynt yn ystod y pandemig COVID-19
Dydd Llun 20 Ebrill 2020

Sesiynau poblogaidd Babanod a Phlantos yn mynd arlein

Sesiynau poblogaidd Babanod a Phlantos yn mynd arlein
Disgrifiad
Mae Fferm Gymunedol Greenmeadow heddiw wedi cyhoeddi bod eu gweithgareddau poblogaidd Babanod a Phlantos, sydd fel rheol yn digwydd bob dydd Mawrth ar y fferm, nawr yn cael eu cynnal arlein
Dydd Gwener 17 Ebrill 2020

Creu posteri i ddiolch i weithwyr allweddol, partneriaid a gwirfoddolwyr

Creu posteri i ddiolch i weithwyr allweddol, partneriaid a gwirfoddolwyr
Disgrifiad
Byddwch yn greadigol a lawrlwythwch ein pum poster i ddiolch i weithwyr allweddol, partneriaid a gwirfoddolwyr.
Dydd Iau 16 Ebrill 2020

Derbyn i Ddosbarthiadau Derbyn 2020

Disgrifiad
A ydych wedi derbyn cynnig eich plentyn am le i ddechrau yn y Dosbarth Derbyn yn 2020?

Cyfeirlyfr o gymorth sydd ar gael mewn profedigaeth

Cyfeirlyfr o gymorth sydd ar gael mewn profedigaeth
Disgrifiad
Rydym oll yn gwybod o brofiad bod profedigaeth yn anodd dan unrhyw amgylchiadau, felly mae'n bwysig gwybod i ble i droi i gael cymorth

Ap Olrhain Symptomau COVID-19

Disgrifiad
The Welsh Government and NHS Wales are appealing to the Welsh public to download a new COVID Symptom Tracker app to help the NHS response to COVID-19 in Wales
Dydd Mercher 15 Ebrill 2020

Compostwyr pris is

Compostwyr pris is
Disgrifiad
Oherwydd bod casgliadau bin gwyrdd (gwastraff gardd) wedi eu hatal, mae'r cyngor yn rhoi cymhorthdal uwch ar finiau compostio cartref.
Dydd Mawrth 14 Ebrill 2020

Rheoli chwyn ar balmentydd a meysydd parcio 2020

Disgrifiad
Ddydd Llun 20 Ebrill (os bydd tywydd yn caniatáu) bydd Complete Weed Control (South & Central Wales) Ltd yn dechrau ar yr ail dro o drin chwyn ar droedffyrdd cyhoeddus a meysydd parcio...
Dydd Iau 9 Ebrill 2020

Arhoswch gartref i fod yn greadigol dros y Pasg

Arhoswch gartref i fod yn greadigol dros y Pasg
Disgrifiad
Wrth i benwythnos Gŵyl Banc y Pasg nesáu mae Cyngor Torfaen, Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan a phartneriaid eraill ledled Gwent am rannu un neges syml - arhoswch gartref.

Gwasanaethu ein cymunedau, casglu eich gwastraff tra'n aros yn ddiogel

Disgrifiad
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen wedi cyhoeddi y bydd camau ychwanegol yn cael eu cymryd i sicrhau iechyd a lles ei staff yn ystod y pandemig Coronafeirws

Mae cartrefi yng Nghymru'n cael eu hannog i waredu eu gwastraff yn briodol a #PeidiwchRoiTanwyddaryTan

Mae cartrefi yng Nghymru'n cael eu hannog i waredu eu gwastraff yn briodol a #PeidiwchRoiTanwyddaryTan
Disgrifiad
Yn ystod y cyfnod digyffelyb hwn, mae gwasanaethau tân ledled Cymru yn annog y cyhoedd i beidio â chael eu temtio i losgi gwastraff o'r ardd neu'r tŷ.
Dydd Mercher 8 Ebrill 2020

Nid yw cathod yn peryg bywyd i bobl

Disgrifiad
Bu llawer o sïon ar hyd y lle yn ddiweddar ynghylch cathod yn lledaenu'r Coronafirws, a hoffem dynnu sylw pobl at y cyngor a roddir gan Gymdeithas Milfeddygon Prydain (BVA) sy'n ffynhonnell wybodaeth ddibynadwy.

Tai, digartrefedd a COVID-19

Disgrifiad
Information from Shelter Housing. Free-to-attend 90 minute webinars.

Covid-19: Datganiad gan Arweinydd Cyngor Torfaen, y Cyng. Anthony Hunt

Disgrifiad
Datganiad gan Arweinydd Cyngor Torfaen, y Cyng. Anthony Hunt
Dydd Mawrth 7 Ebrill 2020

Cymorth estynedig ar gyfer gofal plant cyn oed ysgol

Disgrifiad
O ddydd Gwener 10 Ebrill, bydd yr Hwb Gofal Plant Blynyddoedd Cynnar yng Nghanolfan Blant Integredig Garnteg, a leolir yn Ysgol Gynradd Garnteg, Garndiffaith, Pont-y-pŵl yn ymestyn ei oriau agor ar gyfer gweithwyr allweddol a phlant bregus.
Dydd Llun 6 Ebrill 2020

Casgliadau gwastraff ac ailgylchu dros y Pasg 2020

Disgrifiad
Ni fydd casgliadau gwastraff ac ailgylchu yn Nhorfaen ar ddydd Llun y Pasg (14 Ebrill) a bydd pob casgliad yr wythnos honno ddiwrnod yn hwyrach na'r arfer
Dydd Sadwrn 4 Ebrill 2020

Cymorth Gofal Plant yn yr Ysgol ddydd Sul 5 Ebrill 2020

Disgrifiad
Agorodd y cyngor ei bum darpariaeth gofal plant yn yr ysgol i weithwyr allweddol ddydd Sadwrn 4 Ebrill fel y cynlluniwyd. Ychydig iawn o alw oedd ar eu cyfer, felly yfory, byddwn yn gwneud rhai newidiadau pwysig i'r hyn a gynlluniwyd gennym yn wreiddiol.
Dydd Gwener 3 Ebrill 2020

1400 o flychau bwyd iachus yn cael eu dosbarthu i deuluoedd ledled y fwrdeistref

1400 o flychau bwyd iachus yn cael eu dosbarthu i deuluoedd ledled y fwrdeistref
Disgrifiad
Yr wythnos hon, mae timau Gwasanaethau Cymdogaeth Torfaen ochr yn ochr â chydweithwyr eraill y Cyngor, Gwirfoddolwyr Cymunedol, Ymddiriedolaeth Hamdden Torfaen, Bron Afon a Pyramid Hygiene wedi dosbarthu llawer iawn o flychau Prydau Ysgol Am Ddim i aelwydydd ledled y fwrdeistref.

Cael hyd i'r lladron yma

Disgrifiad
Ar ddydd Mercher 1 Ebrill, o gwmpas 11.38pm, mi wnaeth rhywun dorri i mewn i ddau o'n tryciau yn ein depo yn Nhŷ Blaen. Rydym yn credu mai dau ddyn oedd y lladron, ac maent wedi dwyn un peiriant disg torri Stihl.

Hwb gofal plant newydd i Weithwyr Allweddol

Disgrifiad
O ddydd Llun 6 Ebrill, bydd Hwb Gofal Plant Blynyddoedd Cynnar ychwanegol yn agor ar gyfer gofal plant i weithwyr allweddol a phlant bregus, yng Nghanolfan Blant Integredig Garnteg, yn Ysgol Gynradd Garnteg, Garndiffaith, Pont-y-pŵl
Arddangos 1 i 100 o 1000
Blaenorol 1 2 3 4 5 Nesaf

Cadw Cyswllt