Archif Newyddion

Dydd Mercher 27 Hydref 2021

Amserau agor Mynwentydd yn newid o ddydd Sul 31 Hydref

Disgrifiad
Ar y cyd ag arbed golau dydd a chlociau'n mynd yn ôl awr, o ddydd Sul 31 Hydref, bydd mynwentydd yn Nhorfaen yn newid i oriau agor y gaeaf...

Ambell i dric i arbed bwyd ar Noson Galan Gaeaf

Disgrifiad
Mae'n dymor arswydus ac rydyn ni'n casglu pwmpenni, afalau, danteithion blasus a phob math o fwydydd swmpus a thymhorol...
Dydd Mawrth 26 Hydref 2021

Cyfle i ledaenu ychydig o lawenydd y Nadolig i blant mewn angen

Cyfle i ledaenu ychydig o lawenydd y Nadolig i blant mewn angen
Disgrifiad
Gyda'r Nadolig yn agosáu mae ein meddyliau'n troi at blant a phobl ifanc yn Nhorfaen sy'n wynebu tlodi, a'r rheiny nad oes ganddynt gysylltiad â theulu.
Dydd Llun 25 Hydref 2021

Tapestri Mynydd Garn Clochdy

Disgrifiad
Mae disgyblion blwyddyn 4 o Ysgol Bryn Onnen ac aelodau o Grŵp Pontio'r Cenedlaethau (GPC) ym Mlaenafon wedi bod yn gweithio'n ddyfal i greu tapestri 10 metr o hyd yn seiliedig ar y chwedl leol 'Mynydd Garn Clochdy', a hynny gyda chefnogaeth gan Fenter Iaith Torfaen.

Delio gyda newid yn yr hinsawdd yn Nhorfaen

Disgrifiad
Mae delio gyda newid yn yr hinsawdd yn Nhorfaen yn flaenoriaeth allweddol, a heddiw mae Cyngor Torfaen yn lansio ei ymgynghoriad mawr cyntaf ar sut y gellir gwneud hyn...
Dydd Gwener 22 Hydref 2021

Gwobrau Balchder Torfaen 2021

Disgrifiad
Mae Gwobrau Balchder Torfaen, y cyntaf erioed, ar agor i dderbyn enwebiadau i gydnabod yr unigolion, grwpiau a chlybiau sy'n gwneud Torfaen yn lle gwell i fyw.

Myfyrwyr yw sêr y sioe

Disgrifiad
Mae myfyrwyr, gwleidyddion lleol, cynrychiolwyr y cyngor a Choleg Gwent wedi nodi agoriad swyddogol Parth Dysgu Torfaen.
Dydd Iau 21 Hydref 2021

Cau pont droed i ailosod arwyneb newydd

Disgrifiad
Bwriedir ailosod arwyneb y bont droed sy'n croesi Afon Lwyd ger Canolfan Chwaraeon a Chymdeithasol Woodland Road yr wythnos nesaf...

Mae cerdded mewn grŵp yn helpu i guro unigedd ac unigrwydd

Mae cerdded mewn grŵp yn helpu i guro unigedd ac unigrwydd
Disgrifiad
Gyda rhyw 20 miliwn o oedolion hefyd yn methu â chadw at argymhellion llywodraeth y DU ar gyfer gweithgaredd corfforol, cerdded yw'r ateb amlwg i helpu i drechu unigrwydd ac unigedd wrth gynnal ffordd iach o fyw ar yr un pryd.
Dydd Mercher 20 Hydref 2021

Oedi wrth drwsio goleuadau stryd

Disgrifiad
Ar hyn o bryd, mae prinder cenedlaethol o lampau LED, sy'n arwain at waith yn hel o ran trwsio goleuadau sydd wedi mynd allan yn y fwrdeistref. Mae prinder o'r darnau sy'n mynd i wneud y lampau LED, ac mae problemau hefyd gyda'u cludo...

Bywyd newydd i hen gymhorthion symudedd

Disgrifiad
Mae baglau a fframiau zimmer yn cael bywyd newydd, diolch i'r tîm yng Nghanolfan Ailgylchu Gwastraff Tŷ Cyngor Torfaen, sy'n cael ei rhedeg gan bartner gwastraff ac ailgylchu, FCC Environment...

Lansiad swyddogol coleg newydd

Disgrifiad
Bydd canolfan newydd £24m ar gyfer holl addysg ôl-16 yn Nhorfaen yn cael ei hagor yn swyddogol yr wythnos hon.

Gwent Dragons yn hybu neges gwrth-gasineb

Disgrifiad
Mae'r Gwent Dragons wedi bod yn helpu i hyrwyddo ymgyrch fawr gwrth-gasineb Llywodraeth Cymru Mae Casineb yn Brifo Cymru.

Llun o'r gamlas yn ennill cystadleuaeth

Disgrifiad
Mae'r buddugol yng nghystadleuaeth ffotograffiaeth Tŷ Glas y Dorlan wedi ei ddewis.
Dydd Gwener 15 Hydref 2021

Oriau agor y Gaeaf yng Nghanolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref yn dechrau ddydd Sul 31 Hydref

Disgrifiad
Bydd oriau agor y gaeaf yn dod i rym yng Nghanolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref yn y Dafarn Newydd ar ddydd Sul 31 Hydref 2021...

Disgwyl amharu ar drafnidiaeth ysgol

Disgrifiad
Mae Cyngor Torfaen wedi cael gwybod y bydd gyrwyr cwmni bysiau mwyaf y DU yn mynd ar streic am dair wythnos mewn anghydfod ynglŷn â chyflog...
Dydd Iau 14 Hydref 2021

Pedair ardal yn Nhorfaen wedi eu henwi fel rhai o fannau gwyrdd gorau'r wlad

Disgrifiad
Mae Cadwch Gymru'n Daclus wedi datgelu enillwyr Gwobr y Faner Werdd eleni – marc rhyngwladol o barc neu fan gwyrdd o ansawdd...
Dydd Mercher 13 Hydref 2021

Taflu Goleuni ar Wythnos Ymwybyddiaeth Colli Babi

Disgrifiad
Bydd tri o adeiladau'r cyngor yn cael eu goleuo mewn pinc a glas yr wythnos yma i anrhydeddu rhieni a theuluoedd yn Nhorfaen sydd wedi colli babi mewn beichiogrwydd neu fel babanod newydd-anedig...
Dydd Mawrth 12 Hydref 2021

Amser i baratoi ar gyfer Hunanasesiad

Disgrifiad
Mae Cyllid a Thollau EM (CThEM) yn atgoffa cwsmeriaid Hunanasesiad i wirio bod ganddynt y wybodaeth gywir er mwyn llenwi eu Ffurflen Dreth.
Dydd Llun 11 Hydref 2021

Cefnogi busnes i hau hadau llwyddiant

Cefnogi busnes i hau hadau llwyddiant
Disgrifiad
Mae dyn o Bont-y-pŵl wedi gwireddu ei freuddwyd o redeg busnes tirweddu, diolch i gefnogaeth gan dîm Cymunedau am Waith a Mwy Cyngor Torfaen.
Dydd Gwener 8 Hydref 2021

Dathlu cyflawniadau gwirfoddol rhagorol y flwyddyn ddiwethaf

Dathlu cyflawniadau gwirfoddol rhagorol y flwyddyn ddiwethaf
Disgrifiad
Daeth mwy na 170 o bobl ynghyd ddydd Sadwrn 2 Hydref i ddathlu'r achlysur gyntaf erioed i Wobrwyo Cymuned a Gwirfoddolwyr Torfaen yng Nghanolfan Byw Egnïol Pont-y-pŵl.

Cyngor Torfaen yn ymuno ag ymgyrch newydd i fynd i'r afael â baw cŵn

Disgrifiad
Mae Cyngor Torfaen yn annog perchnogion cŵn i wneud y peth iawn a chodi baw eu hanifeiliaid anwes fel rhan o ymgyrch cenedlaethol newydd gan Cadwch Gymru'n Daclus...

Diweddariad ar y system taliadau ysgol yn yr wythnos yn gorffen 8 Hydref

Disgrifiad
Mae tîm y prosiect yn parhau i weithio gyda Civica i ddatrys y problemau parhaus gyda'r System Arlwyo Di-arian Parod newydd a Phorthol Addysg Civica Pay...
Dydd Iau 7 Hydref 2021

Wythnos Gofalwn Cymru 2021

Wythnos Gofalwn Cymru 2021
Disgrifiad
Yr wythnos nesaf bydd WeCare Wales yn taflu goleuni ar sut beth yw gweithio yn y sectorau gofal cymdeithasol, plant a blynyddoedd cynnar.
Dydd Mercher 6 Hydref 2021

Cefnogaeth i'r rhai sy'n derbyn Credyd Cynhwysol

Cefnogaeth i'r rhai sy'n derbyn Credyd Cynhwysol
Disgrifiad
Daw cynnydd dros dro mewn Credyd Cynhwysol a gyflwynwyd ar ddechrau pandemig coronafeirws i ben heddiw.

Mae arolwg newydd yn ceisio dal eich rhwystrau iechyd i gyflogaeth

Mae arolwg newydd yn ceisio dal eich rhwystrau iechyd i gyflogaeth
Disgrifiad
Os oes cyflwr iechyd erioed wedi eich rhwystro rhag cael gwaith neu symud ymlaen yn y lle gwaith, rydym eisiau clywed am eich profiadau.
Dydd Llun 4 Hydref 2021

Newidiadau I Orsafoedd Pleidleisio

Newidiadau I Orsafoedd Pleidleisio
Disgrifiad
Bydd pethau'n edrych yn wahanol i bobl sy'n bwriadu mynd i bleidleisio mewn gorsaf bleidleisio mis nesaf yn etholiadau'r Senedd a Chomisiynydd yr Heddlu a Throseddu.

Anogwyd pobl ledled Cymru i agor eu cartrefi i faethu plant

Anogwyd pobl ledled Cymru i agor eu cartrefi i faethu plant
Disgrifiad
Mae nifer o ddrysau ffrynt maint llawn wedi eu dadorchuddio y tu allan i'r Senedd ym Mae Caerdydd, gan amlygu'r sawl sydd wedi agor eu cartrefi i blant maeth yng Nghymru.

Rhowch eich barn yn arolwg trigolion

Disgrifiad
Rydym wedi ymrwymo i wneud Torfaen yn lle gwell i fyw a gweithio ac i gyflenwi gwasanaethau sydd o'r pwys mwyaf i chi.

Pen-blwydd Amser Rhigymu yn llwyddiant

Disgrifiad
Mae sesiwn Amser Rhigymu arlein a drefnwyd gan lyfrgell Cwmbrân wedi ei wylio mwy na 450 o weithiau...

'Mae'r GIG yng Nghymru yn dechrau ei raglen frechu fwyaf erioed yn y gaeaf

Disgrifiad
Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn annog pob person cymwys yng Nghymru i gael eu brechlynnau ffliw a phigiadau atgyfnerthu COVID-19 am ddim gan y GIG pan fydd yn dechrau ar ei raglen frechu genedlaethol fwyaf erioed dros y gaeaf.
Dydd Gwener 1 Hydref 2021

Cymeradwyaeth i gyfnod cyntaf adfywio The British

Disgrifiad
Mae cynlluniau ar gyfer cyfnod cyntaf prosiect i adfywio safle 'The British' yn Nhal-y-waun wedi cael cymeradwyaeth gan drigolion lleol.

Helpwch i lunio dyfodol gofal plant

Helpwch i lunio dyfodol gofal plant
Disgrifiad
Mae arolwg am ddarpariaeth gwasanaethau gofal plant yn y dyfodol yn Nhorfaen wedi mynd yn fyw heddiw.

Diweddariad ar y system taliadau ysgol yn yr wythnos yn gorffen 1 Hydref

Disgrifiad
Mae Tîm y Prosiect yn parhau i weithio gyda Civica i ddatrys y problemau parhaus gyda'r System Arlwyo Di-arian Parod newydd a Phorthol Addysg Civiva Pay. Mae rhywfaint o wella wedi bod ac mae'r diweddariad yma'n nodi'r hyn sydd wedi ei ddatrys a'r problemau sy'n dal i fod...
Dydd Iau 30 Medi 2021

Barod ar gyfer y newidiadau diweddaraf i Gredyd Cynhwysol?

Barod ar gyfer y newidiadau diweddaraf i Gredyd Cynhwysol?
Disgrifiad
Ymhen llai nag wythnos, bydd y codiad o £ 20 yr wythnos ar gyfer hawlwyr Credyd Cynhwysol yn cael ei ddileu. Darganfyddwch pa gefnogaeth sydd ar gael.
Dydd Mercher 29 Medi 2021

Cwrdd â thîm prosiect safle'r British

Cwrdd â thîm prosiect safle'r British
Disgrifiad
Mae gwaith ar fin dechrau ar gam cyntaf cynllun i adfywio safle hen weithfeydd haearn ym Mhont-y-pŵl, safle sy'n cael ei adnabod fel 'The British'.
Dydd Mawrth 28 Medi 2021

Parciau i gael eu huwchraddio ar raddfa fawr

Parciau i gael eu huwchraddio ar raddfa fawr
Disgrifiad
Mae dros £100,000 yn cael ei wario i greu gwelliannau sylweddol mewn dau faes chwarae i blant...
Dydd Llun 27 Medi 2021

Dathlu gwirfoddolwyr am fynd yr ail filltir yn ystod y pandemig

Dathlu gwirfoddolwyr am fynd yr ail filltir yn ystod y pandemig
Disgrifiad
Mae paratoadau wedi cychwyn ar gyfer Gwobrau Cymunedol a Gwirfoddolwyr Torfaen.
Dydd Gwener 24 Medi 2021

Diweddariad ar y system taliadau ysgol yn yr wythnos yn gorffen 24 Medi

Disgrifiad
Mae Tîm y Prosiect yn gweithio'n galed gyda Civica i ddatrys y problemau parhaus gyda'r System Arlwyo Di-arian Parod newydd a Phorthol Addysg Civiva Pay. Mae rhywfaint o wella wedi bod ac mae'r diweddariad yma'n nodi'r hyn sydd wedi ei ddatrys a'r problemau sy'n dal i fod...
Dydd Mercher 22 Medi 2021

Gwobrwyo cyn-filwr am wasanaeth gwirfoddol

Gwobrwyo cyn-filwr am wasanaeth gwirfoddol
Disgrifiad
Mae gwirfoddolwr gyda Lleng Brydeinig Frenhinol Blaenafon wedi ennill Gwobr Gymunedol yng Ngwobrau Cyn-filwyr Cymru am fynd yr ail filltir ar ran y gymuned lluoedd arfog yn lleol.

Gwerth £200K o sigaréts anghyfreithlon wedi'u meddiannu yng Nghymru

Disgrifiad
Mae MILIWN o sigaréts anghyfreithlon gyda gwerth stryd sy'n fwy na £200,000 wedi cael eu meddiannu yng Nghymru fel rhan o ymgyrch o bwys ar farchnad tybaco anghyfreithlon y wlad...

Oedi cynllun ailgylchu plastig ymestynnol

Disgrifiad
Mae cynllun i ailgylchu plastig ymestynnol yn Nhorfaen wedi ei oedi dros dro ar ôl tân dinistriol yn Capital Valley Plastics...
Dydd Llun 20 Medi 2021

Rydym ni'n chwilio am ofalwyr maeth newydd i'n plant

Rydym ni'n chwilio am ofalwyr maeth newydd i'n plant
Disgrifiad
Mae Maethu Cymru Torfaen yn rhan o ymgyrch genedlaethol newydd i recriwtio mwy o ofalwyr maeth i blant lleol.
Dydd Gwener 17 Medi 2021

Diweddariad ar y system taliadau ysgol yn yr wythnos yn gorffen 17 Medi

Disgrifiad
The Project Team are working determinedly with Civica Pay to resolve the on-going problems with the new Cashless Catering System and the Civica Pay Education Payment Portal, which continue to affect some schools and parents/carers...

Codi sbwriel ym Medi

Disgrifiad
Fel rhan o'n hymdrech i greu Torfaen, glanach, gwyrddach, mae'r Cyngor a Chadwch Cymru'n Daclus (CCD) wedi trefnu nifer o sesiynau codi sbwriel yr wythnos nesaf...

Cyngor yn derbyn allweddi canolfan llesiant newydd sbon

Disgrifiad
Mae cynlluniau ar gyfer hwb newydd gwerth miliynau o bunnoedd wedi cymryd cam sylweddol ymlaen.

Mae'n Bryd Cyflawni dros Bobl Ifanc yng Nghymru

Mae'n Bryd Cyflawni dros Bobl Ifanc yng Nghymru
Disgrifiad
A report published today by The Interim Youth Work Board for Wales sets out recommendations identifying practical and achievable ways of creating a sustainable model for both the governance and delivery of youth work services in Wales.
Dydd Iau 16 Medi 2021

Dathlwch 10 mlynedd o Amser Rhigwm gyda Llyfrgelloedd Torfaen

Disgrifiad
Bydd staff yn Llyfrgelloedd Torfaen yn dathlu 10 mlynedd o sesiynau Amser Rhigwm yr wythnos nesaf

Cefnogaeth i wasanaeth gofal newydd

Cefnogaeth i wasanaeth gofal newydd
Disgrifiad
Mae cyn-weithiwr gofal wedi lansio ei busnes ei hun yn cynnig gofal cyfeillgarwch i'r henoed, diolch i raglen Cymunedau am Waith a Mwy Cyngor Torfaen.
Dydd Mercher 15 Medi 2021

Cyngor Torfaen yn cefnogi'r ymgyrch gwych i helpu Cymru i fod y genedl ailgylchu bennaf yn ystod Wythnos Ailgylchu

Disgrifiad
Cymru yw'r drydedd genedl orau o ran ailgylchu yn y byd, ac mae'r Ymgyrch Gwych i'n cael ni at rif un yn parhau yn ystod Wythnos Ailgylchu 2021 o 20 tan 26 Medi

Cyfraith Newydd yn dod i rym ar 1 Hydref

Disgrifiad
Trading Standards Wales is supporting an initiative by Greater Gwent Food Group to reduce deaths from allergic reactions...
Dydd Mawrth 14 Medi 2021

Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen i arbed miliynau diolch i uwchraddio ynni

Disgrifiad
Mae disgwyl i gyngor Torfaen arbed miliynau o bunnoedd a leihau ei ôl troed carbon a'i effaith ar yr hinsawdd yn sylweddol ar ôl buddsoddi mewn dros 45 o uwchraddiadau effeithlonrwydd ynni yn y fwrdeistref...
Dydd Gwener 10 Medi 2021

Mae Sialens Ddarllen yr Haf bron ar ben!

Disgrifiad
Mae dal i fod amser i orffen Sialens Ddarllen yr Haf os oes gennych lyfr neu ddau ar ôl.

Ydych chi erioed wedi meddwl beth sy'n digwydd i'r gwastraff yn eich sach ddu?

Disgrifiad
Gallwch weld beth sy'n digwydd i'r gwastraff rydych yn ei roi yn eich bin caead piws drwy fynd ar daith rithwir o gwmpas Cyfleusterau Adennill Ynni (CAY) Parc Trident Viridor...

Rydym eisiau eich barn chi ar orchmynion cŵn

Disgrifiad
Mae ymgynghoriad cyhoeddus ar gyfer cynigion cychwynnol i greu newidiadau i etholaethau Seneddol yng Nghymru bellach yn fyw.

Diddordeb yng ngwaith y cyngor?

Disgrifiad
Mae Cyngor Torfaen eisiau penodi aelod annibynnol i eistedd ar ei Bwyllgor Llywodraethu ac Archwilio o fis Mai 2022.

Diweddariad systemau talu ysgolion

Disgrifiad
Mae yna nifer o broblemau parhaus gyda'r System Arlwyo Arian Parod newydd a Phorth Taliadau Addysg Civica sy'n effeithio ar rai ysgolion, ac yn ei dro cyfrifon rhieni a gofalwyr...

Rydym eisiau eich barn ar orchmynion niwsans cŵn

Disgrifiad
Mae Gorchmynion Amddiffyn Mannau Cyhoeddus (GAMC) yn helpu Cynghorau i ddelio ag ymddygiad gwrthgymdeithasol. Rydym yn adolygu'r GAMC presennol mewn perthynas a rheoli cŵn i sicrhau eu bod yn dal yn berthnasol ac yn effeithiol o ran cadw Torfaen yn lân a gwyrdd, ac rydym eisiau eich barn chi...

Adolygiad o Etholaethau Seneddol 2023

Disgrifiad
Mae ymgynghoriad cyhoeddus ar gyfer cynigion cychwynnol i greu newidiadau i etholaethau Seneddol yng Nghymru bellach yn fyw

Ymgyrch yn erbyn gwerthu alcohol i blant dan oed

Disgrifiad
Mae cynnydd wedi bod yn y nifer o gwynion ynglŷn ag eiddo yn Nhorfaen sy'n gwerthu alcohol, sigaréts ac e-sigaréts i blant dan oed – rhai ohonyn nhw mor ifanc â 12 oed.

Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Disgrifiad
Mae Cyngor Torfaen eisiau penodi aelod annibynnol i eistedd ar ei Bwyllgor Llywodraethu ac Archwilio o fis Mai 2022
Dydd Iau 9 Medi 2021

Trigolion Cwmbrân Uchaf , dewch i gymryd rhan yn ein hymgynghoriad

Disgrifiad
Mae'r Cyngor yn ystyried ailagor y llwybr troed rhwng 68 Thornhill Road a Merthyr Mawr, Thornhill Road, Cwmbran Uchaf, neu ei gau yn barhaol, ac rydym angen cymorth gan y trigolion i'n help i benderfynu beth fydd yn digwydd...
Dydd Mercher 8 Medi 2021

Cystadleuaeth ffotograffiaeth yn dathlu dyfrffyrdd Torfaen

Cystadleuaeth ffotograffiaeth yn dathlu dyfrffyrdd Torfaen
Disgrifiad
Mae gennym gystadleuaeth gyda'r testun Golygfeydd a Natur o Amgylch Dyfrffyrdd Torfaen.
Dydd Mawrth 7 Medi 2021

Hwyl yr haf ar y fferm

Hwyl yr haf ar y fferm
Disgrifiad
Mae e wedi bod yn haf prysur yn Fferm Gymunedol Greenmeadow, sydd wedi croesawu dros 17,000 o ymwelwyr – a 40 o foch bach o frîd prin – ers ailagor ddiwedd Mai.
Dydd Gwener 3 Medi 2021

Swyddogion gorfodi yn mynd yn ôl i'r ysgol

Disgrifiad
Bydd rhieni a gofalwyr sy'n mynd a'u plant i'r ysgol yn y car yn cael cyngor ar ddiogelwch ffordd wrth gatiau'r ysgol y tymor yma...

Maes Parcio'r Amgueddfa ar gau ar gyfer gwaith cynnal a chadw hanfodol

Disgrifiad
O 7.30am ddydd Llun, 6 Medi, bydd maes parcio Amgueddfa Pont-y-pŵl ar gau i'r cyhoedd er mwyn caniatáu ailadeiladu wal yr afon....
Dydd Gwener 27 Awst 2021

Rhaglen ffitrwydd i fenywod yn cyrraedd uchafbwyntiau newydd

Disgrifiad
Mae rhaglen ymarfer i fenywod wedi bod mor boblogaidd, mae sesiynau ychwanegol yn cael eu trefnu i helpu i gadw i fyny gyda'r galw.
Dydd Mercher 25 Awst 2021

Dim newidiadau i gasgliadau gwastraff ac ailgylchu ar wyliau'r banc

Disgrifiad
Ni fydd unrhyw newidiadau i gasgliadau gwastraff ac ailgylchu ar ddydd Llun 30 Awst, sef gŵyl banc yr haf...

Os ydych chi'n reidio e-sgwter sy'n eiddo preifat yn anghyfreithlon – STOPIWCH!

Disgrifiad
Yr haf hwn, efallai y bydd rhai pobl yn ystyried prynu e-sgwter, sydd wedi dod yn olygfa fwyfwy cyffredin gan fod pobl yn dal i edrych ar ddewisiadau eraill yn lle cludiant cyhoeddus neu ffordd i ddefnyddio llai ar y car...
Dydd Mawrth 24 Awst 2021

Gwersylloedd chwarae yn llwyddiant yr haf

Disgrifiad
Mae bron i ddwy fil o blant wedi mynychu gwersylloedd a redir gan Wasanaeth Chwarae Cyngor Torfaen yr haf yma.

Rhowch eich adborth ar wasanaethau gofal yn y cartref

Disgrifiad
Mae Cyngor Torfaen yn gofyn i bobl sy'n derbyn gwasanaethau gofal yn y cartref a'u teuluoedd i ddweud am eu profiadau.
Dydd Gwener 20 Awst 2021

Helfa drysor canol tref Pont-y-pŵl

Disgrifiad
Mae Swyddfa'r Post Pont-y-pŵl a masnachwyr annibynnol lleol yn cynnal Helfa Drysor i Blant yng nghanol y dref rhwng dydd Llun 23ain a dydd Sadwrn 28ain Awst...
Dydd Iau 19 Awst 2021

Angen eich barn am fap teithio llesol newydd

Disgrifiad
Os ydych chi'n seiclo neu'n cerdded yn rheolaidd - neu os hoffech chi - yna mae angen eich help ar Gyngor Torfaen!
Dydd Mercher 18 Awst 2021

Llwyfan dysgu newydd ar-lein yn mynd yn fyw

Disgrifiad
Mae'n dra hysbys bod 'dysgu wrth fynd' yn dod yn fwyfwy cyffredin, Er mwyn cadw i fyny â chyflymder y newid, mae Dysgu Oedolion yn y Gymuned yn Nhorfaen newydd lansio platfform hyfforddi ar-lein newydd 'dysgu wrth fynd'.

Annog mynychwyr digwyddiad prom i gael profion PCR

Disgrifiad
Mae apêl yn cael ei chyhoeddi ar gyfer mynychwyr prom ysgol neu barti graddio a gynhelir yng ngwesty Cwrt Bleddyn ger Brynbuga ddydd Mercher 11 Awst i gael prawf PCR Covid-19.
Dydd Sul 15 Awst 2021

Dysgwyr sy'n oedolion yn dathlu llwyddiant

Disgrifiad
Mae myfyrwyr ledled Torfaen yn dathlu ar ôl cyfres arall o ganlyniadau Safon Uwch a TGAU gwych, yn dilyn blwyddyn anodd arall.
Dydd Gwener 13 Awst 2021

Gwasanaethau gofal cymunedol o dan bwysau

Disgrifiad
Mae cynghorau yng Ngwent yn rhybuddio trigolion sy'n derbyn gofal iechyd a chymdeithasol yn y gymuned y dylen nhw ddisgwyl newidiadau posibl yn eu cefnogaeth oherwydd galw mawr am wasanaethau a phrinder staff.

Chwarae yw'r peth dros yr Haf

Chwarae yw'r peth dros yr Haf
Disgrifiad
Mae mwy na 200 o blant a phobl ifanc wedi bod yn mwynhau eu gwyliau haf diolch i Wasanaeth Chwarae Cyngor Torfaen.
Dydd Gwener 6 Awst 2021

Mae Llyfryn yr Hydref Dysgu Oedolion yn y Gymuned allan nawr!

Mae Llyfryn yr Hydref Dysgu Oedolion yn y Gymuned allan nawr!
Disgrifiad
Ydych chi wedi erioed wedi meddwl am olrhain hanes eich teulu, siarad iaith wahanol neu ail-hyfforddi ar gyfer gyrfa newydd?
Dydd Gwener 30 Gorffennaf 2021

Louise yn ennill gwobr Seren Gofal

Louise yn ennill gwobr Seren Gofal
Disgrifiad
Mae gweithiwr Cymorth Gofal o Dorfaen, Louise Hook, wedi ennill gwobr Seren Gofal am y gefnogaeth y mae hi wedi ei rhoi i ofalwyr lleol yn ystod y 15 mis diwethaf.
Dydd Mercher 28 Gorffennaf 2021

Mynediad at wasanaethau'r cyngor 24/7

Disgrifiad
Gallwch gysylltu gyda Chyngor Torfaen unrhyw adeg o'r dydd drwy gofrestru ar gyfer eich gwasanaeth cyngor arlein personol chi.
Dydd Mawrth 27 Gorffennaf 2021

Gwneud strydoedd yn fwy diogel

Disgrifiad
Cynnig i ostwng y terfyn cyflymder i 20mya ar strydoedd preswyl...
Dydd Gwener 23 Gorffennaf 2021

Prosiect llesiant yn cynorthwyo pobl ar y llwybr i gyflogaeth

Prosiect llesiant yn cynorthwyo pobl ar y llwybr i gyflogaeth
Disgrifiad
Mae mwy na 300 o bobl ddi-waith wedi eu cynorthwyo gan brosiect sy'n canolbwyntio ar wella iechyd meddwl a chorfforol.

Peidiwch â cholli eich llais mewn etholiadau

Disgrifiad
Mae trigolion Torfaen yn cael eu hannog i beidio âa cholli eu llais ar benderfyniadau sy'n eu heffeithio drwy sicrhau bod eu manylion cofrestru etholiadol wedi'i diweddaru.
Dydd Iau 22 Gorffennaf 2021

Hapwiriadau yn dangos tri busnes nad ydynt yn cydymffurfio â rheoliadau Covid

Disgrifiad
Castell-Y-Bwch, Henllys Lane, Cwmbrân, y Dorallt, Henllys, Cwmbrân a'r Oakfield, Cwmbrân, yw'r busnesau diweddaraf i gael Hysbysiad Gwella Eiddo am dorri Rheoliadau Amddiffyn Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Cymru) 2020...

Presenoldeb mewn claddedigaethau - nifer y galarwyr a ganiateir

Presenoldeb mewn claddedigaethau - nifer y galarwyr a ganiateir
Disgrifiad
Mae nifer y galarwyr y caniateir iddynt fynychu angladdau ym mynwentydd Gwent ac Amlosgfa Gwent yn newid yn unol â chanllawiau diweddaraf y llywodraeth

Adroddiad newydd yn gofnod pwysig o gyflwr bywyd gwyllt yng Ngwent

Adroddiad newydd yn gofnod pwysig o gyflwr bywyd gwyllt yng Ngwent
Disgrifiad
Mae adroddiad newydd pwysig a gyhoeddwyd ddydd Mercher 21 Gorffennaf, wedi edrych ar rychwant y bywyd gwyllt yng Ngwent, cofnodi'r llwyddiannau ecolegol a dynodi'r rhywogaethau hynny sydd mewn mwyaf o risg...
Dydd Llun 19 Gorffennaf 2021

Gweminar ASB am ddim i fusnesau yn y DU: Newidiadau i PPDS

Disgrifiad
O 1 Hydref 2021 ymlaen bydd y gofynion ar gyfer labelu bwyd PPDS yn newid yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon....
Dydd Sadwrn 17 Gorffennaf 2021

Cronfa newydd i achub calon eich cymuned

Cronfa newydd i achub calon eich cymuned
Disgrifiad
Oes yna hen dafarn, Neuadd bentref neu siop a oedd unwaith yn galon eich cymuned? Neu mewn perygl o gau?
Dydd Gwener 16 Gorffennaf 2021

Addurno isffyrdd yn Nhorfaen

Addurno isffyrdd yn Nhorfaen
Disgrifiad
Mae staff a gwirfoddolwyr Gwasanaeth Chwarae Torfaen yn dod â lliw i isffyrdd dros yr haf.

Y Diweddaraf am y Porthol Arlwyo Di-arian Parod a Thaliadau Addysg 16.07.21

Disgrifiad
Today, Bleinham Primary School will be changing over to the new Cashless Catering and Education Payment Portal....

Have a waste free BBQ

Disgrifiad
If you're making the most of the sun this weekend by having a BBQ here's some top tips on how to make it waste free...
Dydd Iau 15 Gorffennaf 2021

Torfaen yn ymuno â gwasanaethau maethu Awdurdodau Lleol Cymru i hybu nifer y gofalwyr, wrth i draean oedolion Cymru ddweud eu bod wedi ystyried maethu

Torfaen yn ymuno â gwasanaethau maethu Awdurdodau Lleol Cymru i hybu nifer y gofalwyr, wrth i draean oedolion Cymru ddweud eu bod wedi ystyried maethu
Disgrifiad
Mae gwasanaethau maethu awdurdodau lleol yng Nghymru wedi dod ynghyd heddiw i ddod yn 'Maethu Cymru'.
Dydd Mawrth 13 Gorffennaf 2021

Tiwtor Ysgrifennu Creadigol yn Ennill Gwobr Farddoniaeth

Tiwtor Ysgrifennu Creadigol yn Ennill Gwobr Farddoniaeth
Disgrifiad
Mae cerdd am deulu a effeithiwyd gan farwolaeth eu mab yn y Rhyfel Byd Cyntaf wedi ennill cystadleuaeth farddoniaeth genedlaethol.
Dydd Gwener 9 Gorffennaf 2021

Byddwch yn un o Ddynion Iach Torfaen

Byddwch yn un o Ddynion Iach Torfaen
Disgrifiad
Yn dilyn llwyddiant hirsefydlog rhaglen #oseidiafi i ferched yn unig, gan Adran Datblygu chwaraeon Torfaen, mae'n bryd o'r diwedd i ddynion Torfaen gamu i fyny a derbyn her debyg!

Y Diweddaraf am y Porthol Arlwyo Di-arian Parod a Thaliadau Addysg - 09/07/21

Disgrifiad
Os ydych chi'n ofalwr neu'n rhiant plant yn ysgolion Dewi Sant, Coed Efa, Cwmffrwdoer, Stryd Siôr, Yr Eglwys yng Nghymru Henllys, Padre Pio, neu Banteg, dylech fod wedi cael eich llythyr cofrestru o'r ysgol,..

Lansio gweminarau rhyngweithiol am gadwraeth adeiladau treftadaeth yr wythnos nesaf

Disgrifiad
Bydd Rhaglen Treftadaeth Treflun Blaenafon, ar y cyd gyda Chanolfan Tywi a Chymdeithas Ddinesig Blaenafon, yn cyflwyno cyfres o weithdai rhyngweithiol ar-lein o 6-8pm ddydd Llun 12 a 19 Gorffennaf, a 9 Awst...
Dydd Gwener 2 Gorffennaf 2021

Hapwiriadau ar dafarnau a siopau

Disgrifiad
Mae tîm Safonau Masnach Cyngor Torfaen yn cynnal ymweliadau gorfodi â siopau a thafarndai yn y fwrdeistref yn dilyn cynnydd mewn cwynion ynghylch yfed dan oed a gwerthu alcohol i bobl ifanc...

Y Diweddaraf am y Porthol Arlwyo Di-arian Parod a Thaliadau Addysg - 02/07/21

Disgrifiad
If you are a carer or parent of children at Garnteg, Croesyceiliog, Maendy, St. Davids and Ysgol Bryn Onnen Primary school, you should have had your registration letter from the school
Dydd Iau 1 Gorffennaf 2021

Gregor yn profi ei fod yn 'Filwr' Bach Gwych

Gregor yn profi ei fod yn 'Filwr' Bach Gwych
Disgrifiad
Mae clwb newydd wedi'i sefydlu yn Ysgol Gynradd New Inn i ddisgyblion y mae eu rhieni'n gwasanaethu yn y lluoedd arfog.
Arddangos 1 i 100 o 1000
Blaenorol 1 2 3 4 5 Nesaf

Cadw Cyswllt