Archif Newyddion

Dydd Gwener 29 Mai 2020

Pecynnau chwarae i deuluoedd yn ystod cyfnod clo

Pecynnau chwarae i deuluoedd yn ystod cyfnod clo
Disgrifiad
Nawr, yn fwy nag erioed, ar adegau anodd fel hyn, mae chwarae yn rhan annatod o iechyd meddwl a lles plentyn.
Dydd Iau 28 Mai 2020

Ni fydd ymosodiadau ar aelodau criw gwastraff ac ailgylchu yn cael eu goddef

Disgrifiad
Mae'r cyngor wedi condemnio'n gryf ymosodiad direswm ar un o aelodau'r criw casglu gwastraff ac ailgylchu a ddigwyddodd ddoe am 10.30am (26ain Mai 2020) ar New William Street, Blaenafon.

Yn ystod Wythnos Natur eleni cysylltwch â natur ar drothwy'r drws

Yn ystod Wythnos Natur eleni cysylltwch â natur ar drothwy'r drws
Disgrifiad
To get the week off to a bumper start, join us for the Big Garden BioBlitz on May 30th! Open to all, fun and free, simply go out and spot nature in your garden or from your window!
Dydd Sadwrn 23 Mai 2020

Mynychu angladdau - niferoedd a ganiateir

Disgrifiad
Heddiw (23/5/20), cytunodd partneriaid Fforwm Lleol Cymru Gydnerth i gynyddu nifer y galarwyr y caniateir iddynt fynychu angladdau, gwasanaethau coffa a chynulliadau yn Amlosgfa Gwent a mynwentydd ym mhum ardal awdurdod lleol Gwent, i ddeg (10)
Dydd Iau 21 Mai 2020

Cynllun Cymhorthdal Incwm Hunangyflogaethyn agor yn gynnar ar gyfer ceisiadau

Disgrifiad
Mae cynllun blaengar y llywodraeth i gefnogi'r rheiny sy'n hunangyflogedig wedi agor ar gyfer hawliadau – wythnosau yn gynt na'r disgwyl

System i gadw lle yng Nghanolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref yn fyw

Disgrifiad
Ar ôl ein neges yr wythnos ddiwethaf ynglŷn ag ailagor Canolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref ar ddydd Mawrth 26 Mai, mae manylion llawn am drefniadau'r safle a sut i gadw lle ar gael yma ar ein gwefan
Dydd Gwener 15 Mai 2020

Amserlen torri gwair lawn i ailddechrau

Disgrifiad
Ddydd Llun 18 Mai, bydd gwasanaeth torri gwair llawn y cyngor o amgylch y fwrdeistref yn ailddechrau wrth i lefelau staffio ddychwelyd i normal.

Cynllun Cymhorthdal Incwm Hunangyflogaethyn agor yn gynnar ar gyfer ceisiadau

Disgrifiad
Mae cynllun blaengar y llywodraeth i gefnogi'r rheiny sy'n hunangyflogedig wedi agor ar gyfer hawliadau – wythnosau yn gynt na'r disgwyl.

Gwaharddiad ar sigaréts menthol

Disgrifiad
O ddydd Mercher 20fed Mai 2020, bydd gwerthu sigaréts menthol yn y DU yn cael ei wahardd.
Dydd Iau 14 Mai 2020

Gwaharddiad dros dro ar bysgota yn Llyn Cychod Cwmbrân

Disgrifiad
Gwaharddiad dros dro ar bysgota yn Llyn Cychod Cwmbrân...

Ailagor y Ganolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref

Disgrifiad
Following the latest Welsh Government announcement, and the subsequent change in the regulations allowing residents to visit recycling and waste sites, Torfaen's plans to re-open its Household Waste Recycling Centre (HWRC) at New Inn on Tuesday 26th May are progressing at speed.
Dydd Mawrth 12 Mai 2020

Cadw pellter yn y gweithle

Disgrifiad
Mae Tîm Iechyd Cymdeithasol y Cyngor wedi cael grymoedd o dan Reoliadau COVID-19 i fonitro, ymchwilio i a chymryd camau i orfodi, os oes angen, mewn perthynas â chyflogwyr nad sy'n cadw at y gofynion cadw pellter yn y gweithlu

Ail dafarn yn derbyn hysbysiad am weini cwsmeriaid

Disgrifiad
Yr wythnos ddiwethaf, cyflwynodd swyddogion iechyd yr amgylchedd o dîm amddiffyn y cyhoedd cyngor Torfaen hysbysiadau gwahardd i dafarn The Castell-y-Bwch yn Henllys, Cwmbrân pan ganfuwyd cwsmeriaid yn yfed yn yr eiddo
Dydd Iau 7 Mai 2020

Dangoswch eich cefnogaeth i Bythefnos Gofal Maeth

Disgrifiad
Dros y pythefnos nesaf, byddwn yn dathlu Pythefnos Gofal Maeth, o 11-24 Mai.

Byddwch yn ddiogel ar y ffyrdd yn ystod Covid-19

Disgrifiad
Oherwydd Coronafeirws, mae cynnwys newydd ar ddiogelwch ar y ffyrdd nawr ar wefan y cyngor i helpu rhieni i drafod diogelwch ar y ffyrdd tra bod yr ysgolion ar gau.

Mwy na 470 o drigolion Torfaen sy'n agored i niwed yn cael eu cynorthwyo yn ystod y cyfyngiadau symud

Mwy na 470 o drigolion Torfaen sy'n agored i niwed yn cael eu cynorthwyo yn ystod y cyfyngiadau symud
Disgrifiad
Ers dechrau cyfyngiadau symud Coronafeirws yn ôl ym mis Mawrth, mae mwy na 470 o drigolion sy'n agored i niwed ledled y fwrdeistref wedi cael cymorth hanfodol gan y Cyngor, sydd wedi eu galluogi i aros gartref yn ddiogel.
Dydd Mawrth 5 Mai 2020

CThEM yn gwahodd yr hunangyflogedig i baratoi i gyflwyno eu hawliadau

Disgrifiad
Yr wythnos hon, bydd Cyllid a Thollau EM (CThEM) yn dechrau cysylltu ag oddeutu tair miliwn a hanner o gwsmeriaid a allai fod yn gymwys ar gyfer Cynllun Cymhorthdal Incwm Hunangyflogaeth (SEISS) y llywodraeth er mwyn egluro'r broses ymgeisio a'u helpu i baratoi i gyflwyno hawliad.

Oedi'n bosibl gyda'r Parth Dysgu

Oedi'n bosibl gyda'r Parth Dysgu
Disgrifiad
Mae Coleg Gwent, Cyngor Torfaen a'r contractwr Interserve Construction yn datblygu cynlluniau wrth gefn trylwyr os caiff agoriad Parth Dysgu Torfaen ei oedi yn y pandemig Covid-19

Teledu Cylch Cyfyng wedi ei uwchraddio ym Mhont-y-pŵl

Disgrifiad
Mae adroddiad diweddar i'r cyngor wedi cymeradwyo gwelliannau i Deledu Cylch Cyfyng (TCC).
Dydd Llun 4 Mai 2020

75 mlynedd ers Diwrnod VE

Disgrifiad
Gan na allwn bellach gasglu at ein gilydd i ddathlu digwyddiadau coffa 75fed Diwrnod VE, rydym eisiau gwybod sut y byddwch chi yn dathlu 75fed Diwrnod VE gartre.
Dydd Gwener 1 Mai 2020

Oedolion sy'n ddysgwyr yn gwnïo'u ffordd i galonnau staff y GIG

Disgrifiad
Mae dysgwyr Gwnïo lefel Uwch Dysgu Oedolion yn y gymuned yn Nhorfaen wedi bod yn defnyddio'u sgiliau mewn ffordd dda iawn yn eu cartrefi eu hunain i wneud sgrybs, bagiau sgrybs a bagiau ar gyfer eiddo cleifion ar gyfer ein gwasanaeth GIG rhagorol....
Dydd Iau 30 Ebrill 2020

Casgliadau gwastraff gwyrdd i ail-gychwyn o ddydd Llun 4 Mai

Disgrifiad
O ddydd Llun 4 Mai, bydd casgliadau gwastraff gwyrdd yn ail-gychwyn yn Nhorfaen

Casgliadau gwastraff ac ailgylchu gwyliau banc Mai 2020

Disgrifiad
There will be no waste and recycling collections in Torfaen on both the Bank Holidays (8th May and 25th May) and all collections on each week will take place a day later than scheduled.
Dydd Mercher 29 Ebrill 2020

Cwtogi ar dorri porfa yn y fwrdeistref

Cwtogi ar dorri porfa yn y fwrdeistref
Disgrifiad
Mae staff yr awdurdod lleol dan bwysau sylweddol oherwydd COVID-19 a bu'n rhaid blaenoriaethu rhai gwasanaethau dros eraill. Efallai eich bod wedi sylwi mai un o'r pethau o ganlyniad i hyn yw gohirio torri porfa.
Dydd Mawrth 28 Ebrill 2020

Tafarn yn cael Hysbysiadau Cosb Benodedig am dorri rheolau Cyfyngiadau Symud

Disgrifiad
Yr wythnos diwethaf, cyflwynodd Swyddogion Iechyd yr Amgylchedd o dîm Diogelu'r Cyhoedd, Cyngor Torfaen hysbysiadau cosb benodedig i'r Hanbury Arms, ar Clarence Street, Pont-y-pŵl ar ôl i gwsmeriaid gael eu darganfod yn yfed wrth y bar.

Gadewch i rannau o'ch gardd fynd yn wyllt a bydd natur yn diolch i chi

Gadewch i rannau o'ch gardd fynd yn wyllt a bydd natur yn diolch i chi
Disgrifiad
For those of you who are letting your garden, or parts of it, grow wild at the moment have you seen any new and interesting plants growing? Have you been visited by any new insects, birds or wildlife you haven't seen before?
Dydd Llun 27 Ebrill 2020

Lansio Ap Symudol i ddarparu cymorth i drigolion

Disgrifiad
Heddiw (27/04/2020), mewn ymateb i Covid-19, mae Cyngor Torfaen wedi lansio 'Cymorth Cymunedol Torfaen', Ap Symudol i helpu i gysylltu'r trigolion mwyaf bregus yn Nhorfaen yn gyflym ac yn hawdd i wirfoddolwyr a all helpu i'w cynorthwyo.
Dydd Mercher 22 Ebrill 2020

Apêl am hen ddeunydd ysgrifennu i helpu i arbed bywydau

Disgrifiad
Yr wythnos ddiwethaf, roedd Cyngor Torfaen yn twrio mewn cypyrddau gan chwilio am ddalennau asetad heb eu defnyddio er mwyn helpu yn y frwydr yn erbyn Covid-19.

Hawliau Tramwy Cyhoeddus a Covid-19

Hawliau Tramwy Cyhoeddus a Covid-19
Disgrifiad
The government's priority is to save lives and the best way to protect yourself and others from illness is to stay at home.

Perchnogion anifeiliaid anwes yn cael eu cynghori i fod yn gyfrifol wrth gerdded ger da byw

Perchnogion anifeiliaid anwes yn cael eu cynghori i fod yn gyfrifol wrth gerdded ger da byw
Disgrifiad
Torfaen council is reminding pet owners to act responsibly and keep dogs on leads at all times when walking near livestock.
Dydd Mawrth 21 Ebrill 2020

Capital Valley Plastics yn cyfrannu plastig i'r GIG

Disgrifiad
Mae Capital Valley Plastics nawr yn chwarae rôl hollbwysig yn yr ymateb i'r pandemig COVID-19.

Helpwch gadw Torfaen yn lân a gwyrdd

Helpwch gadw Torfaen yn lân a gwyrdd
Disgrifiad
Pan fyddwch chi allan yn ymarfer corf ac yn cael rhywfaint o awyr iach, rydym yn gofyn i drigolion ein helpu trwy gymryd eu sbwriel adref a dweud wrthym am unrhyw dipio anghyfreithlon...

Offeryn Canfod Cymorth Busnes Coronafirws Llywodraeth y DU

Disgrifiad
Neithiwr lansiodd Llywodraeth y DU offeryn newydd i 'ganfod cymorth' a fydd yn helpu busnesau a phobl hunangyflogedig ledled y DU i benderfynu'n gyflym ac yn hawdd pa gymorth ariannol sydd ar gael iddynt yn ystod y pandemig COVID-19
Dydd Llun 20 Ebrill 2020

Sesiynau poblogaidd Babanod a Phlantos yn mynd arlein

Sesiynau poblogaidd Babanod a Phlantos yn mynd arlein
Disgrifiad
Mae Fferm Gymunedol Greenmeadow heddiw wedi cyhoeddi bod eu gweithgareddau poblogaidd Babanod a Phlantos, sydd fel rheol yn digwydd bob dydd Mawrth ar y fferm, nawr yn cael eu cynnal arlein.
Dydd Gwener 17 Ebrill 2020

Creu posteri i ddiolch i weithwyr allweddol, partneriaid a gwirfoddolwyr

Creu posteri i ddiolch i weithwyr allweddol, partneriaid a gwirfoddolwyr
Disgrifiad
Byddwch yn greadigol a lawrlwythwch ein pum poster i ddiolch i weithwyr allweddol, partneriaid a gwirfoddolwyr.
Dydd Iau 16 Ebrill 2020

Derbyn i Ddosbarthiadau Derbyn 2020

Disgrifiad
A ydych wedi derbyn cynnig eich plentyn am le i ddechrau yn y Dosbarth Derbyn yn 2020?

Cyfeirlyfr o gymorth sydd ar gael mewn profedigaeth

Cyfeirlyfr o gymorth sydd ar gael mewn profedigaeth
Disgrifiad
We all know from experience that bereavement is difficult under any circumstances so knowing where to turn for support is important.

Ap Olrhain Symptomau COVID-19

Disgrifiad
Mae Llywodraeth Cymru a GIG Cymru yn apelio i'r cyhoedd yng Nghymru lawrlwytho ap Olrhain Symptomau COVID newydd i helpu gydag ymateb y GIG i COVID-19 yng Nghymru
Dydd Mercher 15 Ebrill 2020

Compostwyr pris is

Compostwyr pris is
Disgrifiad
Oherwydd bod casgliadau bin gwyrdd (gwastraff gardd) wedi eu hatal, mae'r cyngor yn rhoi cymhorthdal uwch ar finiau compostio cartref.
Dydd Mawrth 14 Ebrill 2020

Rheoli chwyn ar balmentydd a meysydd parcio 2020

Disgrifiad
Ddydd Llun 20 Ebrill (os bydd tywydd yn caniatáu) bydd Complete Weed Control (South & Central Wales) Ltd yn dechrau ar yr ail dro o drin chwyn ar droedffyrdd cyhoeddus a meysydd parcio...
Dydd Iau 9 Ebrill 2020

Arhoswch gartref i fod yn greadigol dros y Pasg

Arhoswch gartref i fod yn greadigol dros y Pasg
Disgrifiad
Wrth i benwythnos Gŵyl Banc y Pasg nesáu mae Cyngor Torfaen, Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan a phartneriaid eraill ledled Gwent am rannu un neges syml - arhoswch gartref.

Gwasanaethu ein cymunedau, casglu eich gwastraff tra'n aros yn ddiogel

Disgrifiad
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen wedi cyhoeddi y bydd camau ychwanegol yn cael eu cymryd i sicrhau iechyd a lles ei staff yn ystod y pandemig Coronafeirws

Mae cartrefi yng Nghymru'n cael eu hannog i waredu eu gwastraff yn briodol a #PeidiwchRoiTanwyddaryTan

Mae cartrefi yng Nghymru'n cael eu hannog i waredu eu gwastraff yn briodol a #PeidiwchRoiTanwyddaryTan
Disgrifiad
Yn ystod y cyfnod digyffelyb hwn, mae gwasanaethau tân ledled Cymru yn annog y cyhoedd i beidio â chael eu temtio i losgi gwastraff o'r ardd neu'r tŷ.
Dydd Mercher 8 Ebrill 2020

Nid yw cathod yn peryg bywyd i bobl

Disgrifiad
Bu llawer o sïon ar hyd y lle yn ddiweddar ynghylch cathod yn lledaenu'r Coronafirws, a hoffem dynnu sylw pobl at y cyngor a roddir gan Gymdeithas Milfeddygon Prydain (BVA) sy'n ffynhonnell wybodaeth ddibynadwy.

Tai, digartrefedd a COVID-19

Disgrifiad
Information from Shelter Housing. Free-to-attend 90 minute webinars.

Covid-19: Datganiad gan Arweinydd Cyngor Torfaen, y Cyng. Anthony Hunt

Disgrifiad
Datganiad gan Arweinydd Cyngor Torfaen, y Cyng. Anthony Hunt
Dydd Mawrth 7 Ebrill 2020

Cymorth estynedig ar gyfer gofal plant cyn oed ysgol

Disgrifiad
O ddydd Gwener 10 Ebrill, bydd yr Hwb Gofal Plant Blynyddoedd Cynnar yng Nghanolfan Blant Integredig Garnteg, a leolir yn Ysgol Gynradd Garnteg, Garndiffaith, Pont-y-pŵl yn ymestyn ei oriau agor ar gyfer gweithwyr allweddol a phlant bregus.
Dydd Llun 6 Ebrill 2020

Grants to help with the impact of COVID-19

Disgrifiad
Grants to help with the impact of COVID-19

Casgliadau gwastraff ac ailgylchu dros y Pasg 2020

Disgrifiad
Ni fydd casgliadau gwastraff ac ailgylchu yn Nhorfaen ar ddydd Llun y Pasg (14 Ebrill) a bydd pob casgliad yr wythnos honno ddiwrnod yn hwyrach na'r arfer
Dydd Sadwrn 4 Ebrill 2020

Cymorth Gofal Plant yn yr Ysgol ddydd Sul 5 Ebrill 2020

Disgrifiad
Agorodd y cyngor ei bum darpariaeth gofal plant yn yr ysgol i weithwyr allweddol ddydd Sadwrn 4 Ebrill fel y cynlluniwyd. Ychydig iawn o alw oedd ar eu cyfer, felly yfory, byddwn yn gwneud rhai newidiadau pwysig i'r hyn a gynlluniwyd gennym yn wreiddiol.
Dydd Gwener 3 Ebrill 2020

1400 o flychau bwyd iachus yn cael eu dosbarthu i deuluoedd ledled y fwrdeistref

1400 o flychau bwyd iachus yn cael eu dosbarthu i deuluoedd ledled y fwrdeistref
Disgrifiad
Yr wythnos hon, mae timau Gwasanaethau Cymdogaeth Torfaen ochr yn ochr â chydweithwyr eraill y Cyngor, Gwirfoddolwyr Cymunedol, Ymddiriedolaeth Hamdden Torfaen, Bron Afon a Pyramid Hygiene wedi dosbarthu llawer iawn o flychau Prydau Ysgol Am Ddim i aelwydydd ledled y fwrdeistref.

Cael hyd i'r lladron yma

Disgrifiad
Ar ddydd Mercher 1 Ebrill, o gwmpas 11.38pm, mi wnaeth rhywun dorri i mewn i ddau o'n tryciau yn ein depo yn Nhŷ Blaen. Rydym yn credu mai dau ddyn oedd y lladron, ac maent wedi dwyn un peiriant disg torri Stihl.

Hwb gofal plant newydd i Weithwyr Allweddol

Disgrifiad
O ddydd Llun 6 Ebrill, bydd Hwb Gofal Plant Blynyddoedd Cynnar ychwanegol yn agor ar gyfer gofal plant i weithwyr allweddol a phlant bregus, yng Nghanolfan Blant Integredig Garnteg, yn Ysgol Gynradd Garnteg, Garndiffaith, Pont-y-pŵl
Dydd Iau 2 Ebrill 2020

Mae Torfaen yn gweithio'n galed i gynnal eich gwasanaethau ailgylchu a gwastraff

Disgrifiad
The COVID-19 pandemic is rapidly changing our daily lives and causing significant disruption. This looks set to continue for some time, but this disruption is absolutely necessary if, together we are to limit the spread and impact of this disease...
Dydd Mercher 1 Ebrill 2020

Dŵr Cymru yn annog cwsmeriaid i beidio â chael gwared ar gadachau gwlyb drwy eu fflysio i lawr y tŷ bach yn ystod COVID-19

Disgrifiad
Mae Dŵr Cymru yn annog ei gwsmeriaid i beidio â fflysio cadachau gwlyb neu bapur cegin i lawr y tŷ bach os yw prinder papur tŷ bach yn effeithio arnynt yn ystod COVID-19 ("coronafirws").
Dydd Llun 30 Mawrth 2020

Gyda'n gilydd, gadewch i ni gefnogi'n busnesau bwyd lleol

Gyda'n gilydd, gadewch i ni gefnogi'n busnesau bwyd lleol
Disgrifiad
Hoffem annog ein trigolion i gefnogi busnesau bwyd lleol trwy'r cyfnod anodd hwn.
Dydd Gwener 27 Mawrth 2020

Covid-19: Diweddariad am Ofal Cymdeithasol Torfaen

Covid-19: Diweddariad am Ofal Cymdeithasol Torfaen
Disgrifiad
Fel cyngor rydym wedi bod yn cynllunio ar gyfer yr hyn sy'n annisgwyl i drigolion sy'n derbyn gofal yn y cartref trwy ein Tîm Gofal Personol, fel y gallwn ni barhau i gefnogi pobl mewn angen.
Dydd Iau 26 Mawrth 2020

Gwyliwch rhag sgamiau COVID-19

Disgrifiad
Mae troseddwyr yn manteisio ar ofnau ynghylch COVID-19 i ysglyfaethu ar aelodau'r cyhoedd, yn enwedig pobl hŷn a bregus sydd wedi'u hynysu oddi wrth deulu a ffrindiau
Dydd Mawrth 24 Mawrth 2020

Y diweddaraf ar y gwasanaethau yr aflonyddir arnynt - Arhoswch gartref, arhoswch i mewn i atal yr ymlediad

Disgrifiad
Y diweddaraf ar y gwasanaethau yr aflonyddir arnynt - Arhoswch gartref, arhoswch i mewn i atal yr ymlediad
Dydd Gwener 20 Mawrth 2020

Ysgolion yn Nhorfaen yn darparu cefnogaeth i'r ymateb cenedlaethol i Covid-19

Ysgolion yn Nhorfaen yn darparu cefnogaeth i'r ymateb cenedlaethol i Covid-19
Disgrifiad
Yn dilyn penderfyniad Llywodraeth Cymru i gau pob ysgol yng Nghymru, mae'r cyngor yn gwneud trefniadau heddiw i ddarparu darpariaeth gofal plant estynedig i weithwyr allweddol sy'n ymateb i Covid-19.
Dydd Iau 19 Mawrth 2020

Fforwm Lleol Cymru Gydnerth Gwent

Disgrifiad
Mae Cyngor Torfaen bellach yn gweithio fel rhan o Fforwm Lleol Cymru Gydnerth Gwent (FfLlCGG) fel rhan o strategaeth ehangach y Llywodraeth, Llywodraeth Cymru a'r GIG mewn ymateb i Covid-19

Sgamiau Gwe-rwydo Coronafirws

Disgrifiad
There have been reports of fake Coronavirus emails and text messages being received.

Byddwch yn ymwybodol o fasnachwyr twyllodrus

Disgrifiad
Daeth i sylw tîm safonau masnach y cyngor y gallai masnachwyr twyllodrus fod yn arallgyfeirio ac yn cynnig siopa ar ran unigolion bregus sy'n hunan-ynysu.

Cyngor i safleoedd bwyd – dosbarthu cludfwyd

Disgrifiad
Os ydych chi'n safle bwyd sy'n cynnig gwasanaeth dosbarthu bwyd neu gludfwyd am y tro cyntaf ers y sefyllfa covid-19, byddem yn argymell eich bod yn edrych ar y canllawiau canlynol (http://bit.ly/3b8qdFo neu http://bit.ly/2IXT0kg)
Dydd Mercher 18 Mawrth 2020

Covid-19: Diweddariad gan Arweinydd Cyngor Torfaen

Covid-19: Diweddariad gan Arweinydd Cyngor Torfaen
Disgrifiad
Datganiad gan y Cynghorydd Anthony Hunt, Arweinydd Cyngor Torfaen

Disgyblion ysgol yn holi Gweinidog yr Amgylchedd am newid yn yr hinsawdd

Disgyblion ysgol yn holi Gweinidog yr Amgylchedd am newid yn yr hinsawdd
Disgrifiad
Ar ddydd Llun 09 Mawrth, cyfarfu disgyblion Blwyddyn 2 o Ffederasiwn Ysgol Gymunedol Blenheim Road ac Ysgol Gynradd Coed Efa gyda Lesley Griffiths AC, Gweinidog dros yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig...
Dydd Gwener 6 Mawrth 2020

Y Cyngor yn falch o gefnogi Diwrnod Rhyngwladol y Menywod

Y Cyngor yn falch o gefnogi Diwrnod Rhyngwladol y Menywod
Disgrifiad
Mae Diwrnod Rhyngwladol y Menywod ar ddydd Sul 8 Mawrth yn rhoi cyfle pwysig i ddathlu llwyddiannau cymdeithasol, economaidd, diwylliannol a gwleidyddol menywod, a gofyn am fwy o gydraddoldeb...
Dydd Iau 5 Mawrth 2020

Helpwch eich ysgol gynradd neu'ch meithrinfa leol i ennill £300 drwy ailgylchu plastig meddal

Helpwch eich ysgol gynradd neu'ch meithrinfa leol i ennill £300 drwy ailgylchu plastig meddal
Disgrifiad
Last year, the council worked with Ysgol Bryn Onnen, local recycling company Capital Valley Plastics, the operator of the council's household waste recycling centre FCC Environment to trial the collection of stretchy plastics.

Myfyrwyr Coleg Gwent yn Serennu mewn Ymgyrch Gofal Cymdeithasol Genedlaethol

Myfyrwyr Coleg Gwent yn Serennu mewn Ymgyrch Gofal Cymdeithasol Genedlaethol
Disgrifiad
The national We Care Wales campaign to attract more people to consider work in the social care sector has recently featured Coleg Gwent students Izzy Evren and Tyne Hughes in their latest campaign drive...
Dydd Mawrth 3 Mawrth 2020

Llyfrgell Pont-y-pŵl - Rhybudd o waith i'w wneud wythnos yn dechrau 9 Mawrth 2020

Disgrifiad
Mae gwaith pwysig yn cael ei wneud yn yr ystafell TG yn Llyfrgell Pont-y-pŵl yr wythnos sy'n cychwyn 09/03/20...
Dydd Gwener 28 Chwefror 2020

Disgyblion yn mynd amdani mewn gŵyl bêl-droed leol

Disgyblion yn mynd amdani mewn gŵyl bêl-droed leol
Disgrifiad
Mae pêl-droed i ferched yn cynyddu'n sylweddol yn Nhorfaen, gyda chlybiau lleol yn croesawu'r cynnydd yn nifer y merched sy'n cofrestru i gymryd rhan yn y gamp.
Dydd Mercher 26 Chwefror 2020

Lansio ymgyrch 'Dyn Gwell' Torfaen yn Ebrill

Lansio ymgyrch 'Dyn Gwell' Torfaen yn Ebrill
Disgrifiad
Mae Datblygu Chwaraeon Torfaen, ar y cyd gydag Ymddiriedolaeth Hamdden Torfaen, ar fin lansio ymgyrch newydd i dargedu iechyd corfforol a lles meddyliol dynion.
Dydd Llun 24 Chwefror 2020

Arweinydd Cyngor Torfaen yn llongyfarch busnesau yn Nhorfaen am eu llwyddiant

Disgrifiad
Mae nifer o fusnesau a gweithwyr proffesiynol unigol yn Nhorfaen sydd wedi bod yn llwyddiannus trwy gydol 2019, drwy ennill gwobrau cenedlaethol a rhanbarthol, agor busnes newydd neu gyfrannu at fywyd yn Nhorfaen wedi cyfarfod â'r Cynghorydd Anthony Hunt, Arweinydd Cyngor Torfaen...

Canolfan Arloesi Busnes Springboard ~ Cymru, Cwmbrân yn croesawu 3 tenant technoleg uchel newydd

Canolfan Arloesi Busnes Springboard ~ Cymru, Cwmbrân yn croesawu 3 tenant technoleg uchel newydd
Disgrifiad
O fewn ychydig funudau yn y car o draffordd yr M4 yn ne-ddwyrain Cymru, mae Springboard, Parc Llantarnam, Cwmbrân wedi bod yn gartref i fusnesau newydd technoleg uchel, twf uchel ers 2006...
Dydd Gwener 21 Chwefror 2020

Storm Dennis

Storm Dennis
Disgrifiad
Y penwythnos diwethaf gwelsom lawiad eithriadol yn Nhorfaen a gweddill Cymru. Ar draws y rhanbarth cyrhaeddodd afonydd lefelau peryglus o uchel ac achosi difrod helaeth. Roeddem wedi treulio'r wythnos cyn y storm yn gwirio a chlirio mynedfeydd i gylfatiau a gylïau i sicrhau eu bod yn llifo'n glir...

Ni wnaeth Storm Dennis darfu ar y chwarae

Ni wnaeth Storm Dennis darfu ar y chwarae
Disgrifiad
Yn ystod hanner tymor, fe wnaeth dros 500 o blant a phobl ifanc fynychu chynlluniau chwarae ar draws y fwrdeistref.

Ceisiadau i ddod yn Aelod o'r Senedd Ieuenctid ar agor

Ceisiadau i ddod yn Aelod o'r Senedd Ieuenctid ar agor
Disgrifiad
Mae cyfle anhygoel i bobl ifanc sefyll mewn etholiad i ddod yn Aelod Senedd Ieuenctid (ASI) nesaf Torfaen.
Dydd Iau 20 Chwefror 2020

Busnesau Torfaen a Chasnewydd yn dod ynghyd ar gyfer digwyddiad rhwydweithio llwyddiannus 'Cwrdd a'ch cymydog busnes'

Busnesau Torfaen a Chasnewydd yn dod ynghyd ar gyfer digwyddiad rhwydweithio llwyddiannus 'Cwrdd a'ch cymydog busnes'
Disgrifiad
Ar ddydd Mawrth 4ydd Chwefror 2020 cafodd busnesau o Dorfaen a Chasnewydd, ynghyd ag aelodau o Lais Busnes Torfaen, gyfle i fwynhau noson o rwydweithio gyda'r bwriad o greu partneriaethau busnes agosach ar draws y siroedd...

Ocsid Nitraidd a sigaréts ffug yn cael eu canfod mewn siop ym Mhont-y-pŵl

Ocsid Nitraidd a sigaréts ffug yn cael eu canfod mewn siop ym Mhont-y-pŵl
Disgrifiad
Ymddangosodd Khallis Hamad o The Hawthorns, Caerdydd, yn Llys Ynadon Casnewydd ar ddydd Mawrth 18 Chwefror 2020 a phledio'n euog i bum cyhuddiad o werthu sigaréts a thybaco ffug a rhai gyda labeli tramor ac am gyflenwi ocsid nitraidd (a elwir hefyd yn nwy chwerthin) yn anghyfreithlon...
Dydd Mercher 19 Chwefror 2020

Dechrau rhagorol i 2020 i Glwb Busnes Poblogaidd Torfaen

Dechrau rhagorol i 2020 i Glwb Busnes Poblogaidd Torfaen
Disgrifiad
Cafodd Clwb Busnes Torfaen, un o glybiau rhwydweithio busnes mwyaf llwyddiannus a phoblogaidd yr ardal ddechreuad da i galendr 2020 gyda digwyddiad llwyddiannus i recriwtio aelodau...

Arian ar gael i wella canol tref Pont-y-pŵl

Arian ar gael i wella canol tref Pont-y-pŵl
Disgrifiad
The council is now accepting applications for two new grant programmes aimed at regenerating key buildings within Pontypool Town Centre.
Dydd Gwener 14 Chwefror 2020

Radio Vitalize Torfaen i ddarlledu sioe cyflogaeth leol yn fyw

Radio Vitalize Torfaen i ddarlledu sioe cyflogaeth leol yn fyw
Disgrifiad
A new partnership has been formed between Torfaen based radio station 'Vitalize Radio' and Communities For Work/ + Torfaen.

Gwanwyn Glân Torfaen 2020

Gwanwyn Glân Torfaen 2020
Disgrifiad
Mae'r cyngor wedi dechrau paratoi ar gyfer y pedwerydd digwyddiad Gwanwyn Glân, sy'n cychwyn ar ddydd Llun 9 Mawrth ac sy'n rhedeg tan ddydd Gwener 3 Ebrill. Bydd y digwyddiad yn cyd-daro ag ymgyrch flynyddol Gwanwyn Glân Cymru Cadw Cymru'n Daclus, sy'n cychwyn ar ddydd Gwener 20 Mawrth ac yn rhedeg tan ddydd Gwener 13 Ebrill, felly bydd digon o weithgareddau ar y gweill ledled y fwrdeistref.
Dydd Iau 13 Chwefror 2020

Trafnidiaeth Cymru yn annog deiliaid cardiau i beidio ag oedi cyn gwneud cais am gerdyn teithio newydd

Trafnidiaeth Cymru yn annog deiliaid cardiau i beidio ag oedi cyn gwneud cais am gerdyn teithio newydd
Disgrifiad
Mae Trafnidiaeth Cymru yn apelio ar ddeiliaid cardiau sydd heb wneud cais am eu cerdyn teithio newydd eto, ac yn pwysleisio pwysigrwydd gwneud cais am gerdyn newydd cyn gynted ag sy'n bosibl er mwyn mwynhau manteision teithio rhatach...
Dydd Mercher 12 Chwefror 2020

Disgyblion Ysgol Gynradd George Street yn dangos eu campweithiau ysgrifenedig

Disgyblion Ysgol Gynradd George Street yn dangos eu campweithiau ysgrifenedig
Disgrifiad
Ar ddydd Mawrth (11 Chwefror), dangosodd disgyblion Blwyddyn 3 o Ysgol Gynradd George Street eu campweithiau ysgrifenedig yn Llyfrgell Pont-y-pŵl.
Dydd Mawrth 11 Chwefror 2020

Cabinet Torfaen yn argymell cyllideb derfynol

Cabinet Torfaen yn argymell cyllideb derfynol
Disgrifiad
Cafodd cynigion cyllidebol y cyngor ar gyfer 2020/21 y golau gwyrdd heddiw (dydd Mawrth 11 Chwefror) gan bwyllgor cabinet y cyngor a bydd nawr yn mynd i'r cyngor llawn ar 3ydd Mawrth i'w cymeradwyo.
Dydd Gwener 7 Chwefror 2020

Noson hudolus yn llyfrgell Cwmbrân

Noson hudolus yn llyfrgell Cwmbrân
Disgrifiad
Cafwyd noson lawn a hwyliog ar thema Harry Potter neithiwr (Dydd Iau, 6ed Chwefror) yn Llyfrgell Cwmbrân.

Her arloesi yn cyrraedd y garreg filltir gyntaf

Her arloesi yn cyrraedd y garreg filltir gyntaf
Disgrifiad
This week, five suppliers will end work on Phase 1 of the Govtech Catalyst Challenge.
Dydd Iau 6 Chwefror 2020

Sesiwn galw heibio ar gyfer landlordiaid a thenantiaid ar grantiau gwelliannau arbed ynni ECO-flex

Sesiwn galw heibio ar gyfer landlordiaid a thenantiaid ar grantiau gwelliannau arbed ynni ECO-flex
Disgrifiad
Ar ddydd Mercher 12fed Chwefror yng Nghlwb Golff Greenmeadow, Tre-Herbert Road, Cwmbrân, NP44 2BZ, rhwng 2pm a 5pm, mae'r cyngor a darparwyr ynni yn cynnal digwyddiad gwybodaeth i landlordiaid a thenantiaid * i weld os ydynt yn gymwys i dderbyn y grant Eco-Flex...
Dydd Mercher 5 Chwefror 2020

Cyllid ar gael i helpu i daclo tlodi bwyd yn Nhorfaen

Cyllid ar gael i helpu i daclo tlodi bwyd yn Nhorfaen
Disgrifiad
CREATE, the Torfaen Rural Development Programme which is EU Funded, is inviting community groups and enterprises to develop new and innovative food related projects. The aim of the projects is to help reduce food poverty in Torfaen and create social and economic benefits to rural wards...

Academi gwallt a harddwch yn agor ei drysau yng Nghwmbrân

Disgrifiad
Ddydd Llun (03/02/2020), croesawodd Cyngor Torfaen lansiad Academi Mac-Ed Training, academi achrededig yn agos i Hyfforddiant Torfaen, Springvale, Cwmbrân.
Dydd Mawrth 4 Chwefror 2020

Cyrch yn arwain at atafaelu sigaréts anghyfreithlon

Cyrch yn arwain at atafaelu sigaréts anghyfreithlon
Disgrifiad
Ymddangosodd Hewa Kerome Fatah o Dolphin Street, Casnewydd, gerbron Llys Ynadon Cwmbrân ddydd Llun 13 Ionawr 2020, a phledio'n euog i werthu sigaréts a thybaco ffug dan label dramor oedd wedi osgoi'r doll....
Dydd Gwener 31 Ionawr 2020

Categorïau cymorth ysgolion a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru

Disgrifiad
Heddiw, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru eu categorïau ysgolion ac, yn gyffredinol, mae cynnydd bychan yn y nifer o ysgolion yn Nhorfaen sydd yn y 2 gategori uchaf.
Dydd Mawrth 28 Ionawr 2020

Blwyddyn Newydd a Busnesau'n Ffynnu yn Nhorfaen

Blwyddyn Newydd a Busnesau'n Ffynnu yn Nhorfaen
Disgrifiad
Four new businesses have begun trading in a great start to the New Year in Torfaen.

Mary yn cipio Gwobr Tiwtor 'Ysbrydoli'

Mary yn cipio Gwobr Tiwtor 'Ysbrydoli'
Disgrifiad
Mae tiwtor sy'n Dysgu Oedolion yn y Gymuned yn Nhorfaen, ac yn atgoffa dysgwyr y gall mathemateg fod yn hwyl, wedi ennill gwobr genedlaethol.
Dydd Iau 23 Ionawr 2020

Agoriad swyddogol Ysgol Croesyceiliog

Agoriad swyddogol Ysgol Croesyceiliog
Disgrifiad
Heddiw, (dydd Iau 23 Ionawr), estynnodd Cyngor Torfaen groeso i Kirsty Williams, AC, Gweinidog Addysg Llywodraeth Cymru i agor Ysgol Croesyceiliog yn swyddogol.
Dydd Mawrth 21 Ionawr 2020

Digwyddiad Gwybodaeth Tanffordd Pentre' Uchaf

Disgrifiad
Mae'r cyngor a phartneriaid yn cynnal digwyddiad gwybodaeth ddydd Iau 23 Ionawr 2020 yn Ysgol Gynradd Maendy, rhwng 3pm a 7pm i roi gwybod i drigolion am newidiadau arfaethedig i'r llwybr i gerddwyr rhwng Pentre' Uchaf a Chanol Tref Cwmbrân.

Dylunydd Mewnol yn lansio 'Athena at 47', ystafell arddangos dylunio mewnol yn Nhorfaen

Dylunydd Mewnol yn lansio 'Athena at 47', ystafell arddangos dylunio mewnol yn Nhorfaen
Disgrifiad
Interior designer, Sarah Jeffs, founder of Athena Interiors has recently opened the doors of an inspiring showroom namely 'Athena at 47' on Llandowlais Street, Cwmbran.

Saith o feysydd parcio Torfaen i dderbyn seilwaith gwefru cerbydau trydan

Saith o feysydd parcio Torfaen i dderbyn seilwaith gwefru cerbydau trydan
Disgrifiad
Mae pum awdurdod lleol yng Ngwent wedi derbyn cyfran o £459,000 gan OLEV (Swyddfa Cerbydau Allyriadau Isel) i osod cyfanswm o 65 o bwyntiau gwefru cyflym mewn 34 o safleoedd.
Dydd Llun 20 Ionawr 2020

'Ceisiadau gwirfoddoli Chwarae Torfaen ar agor'

'Ceisiadau gwirfoddoli Chwarae Torfaen ar agor'
Disgrifiad
Mae Gwasanaeth Chwarae a Seibiant Byr Torfaen nawr yn recriwtio Gwirfoddolwyr Chwarae a Chynorthwywyr Chwarae ar gyfer Cynlluniau Chwarae Haf 2020 yn Nhorfaen a Sir Fynwy.
Arddangos 1 i 100 o 1000
Blaenorol 1 2 3 4 5 Nesaf

Cadw Cyswllt