Archif Newyddion

Dydd Gwener 16 Gorffennaf 2021

Addurno isffyrdd yn Nhorfaen

Addurno isffyrdd yn Nhorfaen
Disgrifiad
Mae staff a gwirfoddolwyr Gwasanaeth Chwarae Torfaen yn dod â lliw i isffyrdd dros yr haf.

Have a waste free BBQ

Disgrifiad
If you're making the most of the sun this weekend by having a BBQ here's some top tips on how to make it waste free...
Dydd Iau 15 Gorffennaf 2021

Torfaen yn ymuno â gwasanaethau maethu Awdurdodau Lleol Cymru i hybu nifer y gofalwyr, wrth i draean oedolion Cymru ddweud eu bod wedi ystyried maethu

Torfaen yn ymuno â gwasanaethau maethu Awdurdodau Lleol Cymru i hybu nifer y gofalwyr, wrth i draean oedolion Cymru ddweud eu bod wedi ystyried maethu
Disgrifiad
Mae gwasanaethau maethu awdurdodau lleol yng Nghymru wedi dod ynghyd heddiw i ddod yn 'Maethu Cymru'.
Dydd Mawrth 13 Gorffennaf 2021

Tiwtor Ysgrifennu Creadigol yn Ennill Gwobr Farddoniaeth

Tiwtor Ysgrifennu Creadigol yn Ennill Gwobr Farddoniaeth
Disgrifiad
Mae cerdd am deulu a effeithiwyd gan farwolaeth eu mab yn y Rhyfel Byd Cyntaf wedi ennill cystadleuaeth farddoniaeth genedlaethol.
Dydd Gwener 9 Gorffennaf 2021

Y Diweddaraf am y Porthol Arlwyo Di-arian Parod a Thaliadau Addysg - 09/07/21

Disgrifiad
Os ydych chi'n ofalwr neu'n rhiant plant yn ysgolion Dewi Sant, Coed Efa, Cwmffrwdoer, Stryd Siôr, Yr Eglwys yng Nghymru Henllys, Padre Pio, neu Banteg, dylech fod wedi cael eich llythyr cofrestru o'r ysgol,..

Byddwch yn un o Ddynion Iach Torfaen

Byddwch yn un o Ddynion Iach Torfaen
Disgrifiad
Yn dilyn llwyddiant hirsefydlog rhaglen #oseidiafi i ferched yn unig, gan Adran Datblygu chwaraeon Torfaen, mae'n bryd o'r diwedd i ddynion Torfaen gamu i fyny a derbyn her debyg!

Lansio gweminarau rhyngweithiol am gadwraeth adeiladau treftadaeth yr wythnos nesaf

Disgrifiad
Bydd Rhaglen Treftadaeth Treflun Blaenafon, ar y cyd gyda Chanolfan Tywi a Chymdeithas Ddinesig Blaenafon, yn cyflwyno cyfres o weithdai rhyngweithiol ar-lein o 6-8pm ddydd Llun 12 a 19 Gorffennaf, a 9 Awst...
Dydd Gwener 2 Gorffennaf 2021

Y Diweddaraf am y Porthol Arlwyo Di-arian Parod a Thaliadau Addysg - 02/07/21

Disgrifiad
If you are a carer or parent of children at Garnteg, Croesyceiliog, Maendy, St. Davids and Ysgol Bryn Onnen Primary school, you should have had your registration letter from the school

Hapwiriadau ar dafarnau a siopau

Disgrifiad
Mae tîm Safonau Masnach Cyngor Torfaen yn cynnal ymweliadau gorfodi â siopau a thafarndai yn y fwrdeistref yn dilyn cynnydd mewn cwynion ynghylch yfed dan oed a gwerthu alcohol i bobl ifanc...
Dydd Iau 1 Gorffennaf 2021

Gregor yn profi ei fod yn 'Filwr' Bach Gwych

Gregor yn profi ei fod yn 'Filwr' Bach Gwych
Disgrifiad
Mae clwb newydd wedi'i sefydlu yn Ysgol Gynradd New Inn i ddisgyblion y mae eu rhieni'n gwasanaethu yn y lluoedd arfog.

Her Darllen yr Haf Llyfrgelloedd Torfaen yn mynd yn Wyllt

Disgrifiad
Mae Her Darllen flynyddol yr Haf yn ôl, ac eleni, mae'n mynd yn Wyllt...

Cyngor Torfaen yn chwilio nawr am Fynegiannau o Ddiddordeb mewn Rhaglen Grantiau newydd

Disgrifiad
Businesses in Pontypool, Blaenavon and Cwmbran town centres can register their interest for funding to help regenerate vacant and under used building space...
Dydd Gwener 25 Mehefin 2021

Porth Taliadau Arlwyo ac Addysg Di-arian - 25/06/21

Disgrifiad
Yr wythnos nesaf, bydd angen i rieni plant Ysgolion Cynradd Garnteg, Croesyceiliog, Maendy, Dewi Sant a Bryn Onnen gadw llygad allan am ebost gan Civica...

Lansio Cyswllt Torfaen

Lansio Cyswllt Torfaen
Disgrifiad
Llwyfan rhwydweithio newydd i wirfoddolwyr a grwpiau cymunedol yn Nhorfaen yw Cyswllt Torfaen.

Beth fyddai'n gwneud i chi gerdded neu feicio mwy?

Disgrifiad
Mae'r cyngor eisiau gwybod sut gellid gwella llwybrau cerdded a beicio ledled Torfaen i helpu i'r trigolion beidio â defnyddio'r car ar gyfer siwrneion bob dydd...
Dydd Mercher 23 Mehefin 2021

Sut cafodd gyrrwr lori biniau o Gwmbrân yr hyder i siarad yn gyhoeddus – diolch i'r Lluoedd Wrth Gefn

Sut cafodd gyrrwr lori biniau o Gwmbrân yr hyder i siarad yn gyhoeddus – diolch i'r Lluoedd Wrth Gefn
Disgrifiad
Er gwaethaf y ffaith nad oedd yn hoffi siarad yn gyhoeddus, mae Jack Pritchard, 25 oed o Gwmbrân, yn falch iddo gael ei wthio y tu hwnt i'r hyn oedd yn gyfforddus iddo.
Dydd Mawrth 22 Mehefin 2021

Council approves extra funds for The British

Disgrifiad
Mae cynghorwyr Torfaen wedi pleidleisio o blaid dyrannu £1.26m ychwanegol i adfer safle hen waith haearn.
Dydd Gwener 18 Mehefin 2021

Ysgolion yn lansio cystadleuaeth i gael hyd i beiriannydd ifancaf Torfaen

Ysgolion yn lansio cystadleuaeth i gael hyd i beiriannydd ifancaf Torfaen
Disgrifiad
Lansiwyd cystadleuaeth mewn ysgolion ledled Torfaen yr wythnos yma i gael hyd i beiriannydd ifancaf Torfaen.

MusiCare, busnes yn Nhorfaen sy'n ystyriol o Ddementia yn paratoi i ailgydio mewn perfformiadau cerddorol yn yr awyr agored mewn cartrefi gofal

Disgrifiad
Mae musiCare o Dorfaen, a sefydlwyd yn 2013 ac sy'n cael ei redeg gan Michael Clutton a Natalie Webb, Hyrwyddwyr Dementia, yn ailgydio yn ei wasanaethau adloniant cerddorol proffesiynol yn yr awyr agored mewn cartrefi gofal ar draws rhanbarth De Ddwyrain Cymru, Swydd Henffordd a Fforest y Ddena...

Gwobrau Cymuned a Gwirfoddolwyr Torfaen 2021

Gwobrau Cymuned a Gwirfoddolwyr Torfaen 2021
Disgrifiad
mae Gwobrau Cymuned a Gwirfoddolwyr Torfaen yn dychwelyd, i ddod â Thorfaen at ei gilydd a chydnabod y rhai sy'n rheolaidd yn gwneud daioni ar draws y trydydd sector, chwaraeon, busnes a'r gymuned leol.

Newid bywydau drwy rannu bywydau

Newid bywydau drwy rannu bywydau
Disgrifiad
Yr wythnos hon, rydym yn dathlu rhaglen genedlaethol Rhannu Bywydau – rhaglen lle mae pobl yn agor eu bywydau a'u cartrefi i'r sawl sydd angen cymorth.

Neges bwysig i rieni/gofalwyr plant yn Ysgolion Ponthir, Llanyrafon, Woodlands ac Our Lady of The Angels

Disgrifiad
The way parents/carers pay for school meals, trips and other items is changing...

Nodyn atgoffa i rieni/gofalwyr plant yn Ysgol Gynradd Pontnewydd

Disgrifiad
Erbyn nawr dylech fod wedi cael eich llythyr cofrestru o'r ysgol, neu e-bost gan Civica (donotreply-education@civicapayments.co.uk) ynglŷn â chofrestru ar gyfer y Porthol Taliadau Addysg newydd...

Neges bwysig i rieni/gofalwyr plant yn Ysgolion Ponthir, Llanyrafon, Woodlands ac Our Ladies of the Angels

Disgrifiad
Mae'r ffordd mae rhieni/gofalwyr yn talu am brydiau ysgol, teithiau a phethau eraill yn newid

Fandaliaeth yn parhau ym Mharc Sandybrook

Disgrifiad
Mae Parc Sandybrook, Cwmbrân, sydd ar gau ar hyn o bryd oherwydd fandaliaeth, wedi dioddef hyd yn oed fwy o fandaliaeth...
Dydd Mawrth 15 Mehefin 2021

Criw Craff yn cyrraedd dros 1000 o ddisgyblion yn Nhorfaen

Disgrifiad
Around 1000 primary school children have been learning about road safety, dangers of grass fires, and food hygiene as part of their preparations for secondary school...
Dydd Gwener 11 Mehefin 2021

Fandaliaeth ym Mharc Sandybrook

Disgrifiad
Parc Sandybrook yng Nghwmbrân yw'r parc diweddaraf i gael ei fandaleiddio yn y fwrdeistref

Gwnewch yn siŵr eich bod yn talu cyn chwarae yn Northfields a Southfields

Disgrifiad
Os ydych chi'n dîm chwaraeon neu'r grŵp ffitrwydd, a wnewch chi sicrhau os gwelwch yn dda eich bod wedi bwcio cae/maes caled cyn i chi chwarae/ymgymryd â'ch dosbarth

Masnachwyr Marchnad Dan Do Pont-y-pŵl yn mynd yn greadigol

Disgrifiad
Mae nifer o fasnachwyr marchnad talentog ym Marchnad Dan Do Pont-y-pŵl nawr yn arddangos eu gwaith celf yn Neuadd y Farchnad

Gwaith yn Dechrau Ar Ardd i Ofalwyr

Gwaith yn Dechrau Ar Ardd i Ofalwyr
Disgrifiad
Mae gwaith wedi dechrau ar ardd flodau newydd fel teyrnged i'r holl ofalwyr di-dâl yn Nhorfaen.

Cau ffordd yng Nghanol Tref Pont-y-pŵl

Disgrifiad
Bydd cau ffordd oherwydd argyfwng yn Commercial Street, Pont-y-pŵl yn parhau tan yr wythnos nesaf er mwy gwneud gwaith atgyweirio brys i bibau carthffosiaeth sydd wedi dymchwel

Neges bwysig i rieni/gofalwyr plant yn Ysgol Gynradd Pontnewydd

Disgrifiad
Mae'r ffordd mae rhieni/gofalwyr yn talu am brydiau ysgol, teithiau a phethau eraill yn newid...
Dydd Mercher 9 Mehefin 2021

CThEM a Safonau Masnach yn gweithredu ar alcohol anghyfreithlon

Disgrifiad
Mae mwy na phedair mil o ganiau lager gan gynnwys Stella Artois, Orangeboom a Kronenbourg wedi eu hatafaelu gan swyddogion safonau masnach a swyddogion tollau...

Help i Ofalwyr Ifanc

Help i Ofalwyr Ifanc
Disgrifiad
Mae cynllun arloesol i gefnogi gofalwyr ifanc yn Nhorfaen yn helpu mwy na 100 o bobl ifanc.
Dydd Mawrth 8 Mehefin 2021

Cau ffordd mewn argyfwng ym Mhont-y-pŵl

Disgrifiad
Bydd y cyngor yn cau heol mewn argyfwng yn Commercial Street, Pont-y-pŵl o 7am bore yfory (9fed Mehefin)

Help Ychwanegol i Ofalwyr

Disgrifiad
Mae oddeutu 120 o ofalwyr wedi cael help ychwanegol gan dimau gofal cymdeithasol Cyngor Torfaen yn ystod y pandemig coronafeirws
Dydd Llun 7 Mehefin 2021

Cyfle i weithio gydag Ecolegydd i wella bywyd gwyllt mewn mynwentydd

Disgrifiad
Mae Wythnos Caru'ch Mynwentydd yn mynd o ddydd Sadwrn 5 tan ddydd Sul 13 Mehefin, ac, eleni, mae'r Cyngor, gyda mudiadau partner, yn arwain nifer o is-brosiectau o dan y rhaglen waith Gwent Fwyaf Cydnerth, a ariennir gan Grant Galluogi Adnoddau Naturiol a Llesiant Llywodraeth Cymru...

Eich Llais Eich Penderfyniad

Disgrifiad
Oeddech chi'n gwybod y gallech wneud cais am Atwrneiaeth Arhosol beth bynnag yw eich oedran?

Fandaliaeth ym Mharc Pontnewydd

Disgrifiad
Yr wythnos diwethaf roedd Parc Pontnewydd yn agored i fandaliaeth fel na welsom erioed o'r blaen.
Dydd Sadwrn 5 Mehefin 2021

Dathlu Ecosystemau Torfaen

Dathlu Ecosystemau Torfaen
Disgrifiad
Mae'n Ddiwrnod Amgylchedd y Byd a thema eleni yw adfer ecosystemau. Mae'r Cydgysylltydd Partneriaeth Natur Leol, Veronika Brannovic, yn esbonio pam fo ecosystemau yn bwysig a'r hyn sy'n cael ei wneud yn Nhorfaen i'w datblygu
Dydd Gwener 4 Mehefin 2021

Gwirfoddolwyr Yn Helpu Gyda Hwyl Hanner Tymor

Gwirfoddolwyr Yn Helpu Gyda Hwyl Hanner Tymor
Disgrifiad
Mae gweithwyr chwarae a gwirfoddolwyr wedi darparu sesiynau chwarae a lles i blant sy'n agored i niwed ledled Torfaen dros wyliau'r Sulgwyn.
Dydd Mercher 2 Mehefin 2021

Mae'r Cyngor am glywed barn am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)

Mae'r Cyngor am glywed barn am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Disgrifiad
Bydd Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg y cyngor yn cyfarfod am 10am ar 9fed Mehefin i ystyried adroddiad ynglŷn â sut mae'r cyngor yn paratoi ar gyfer newidiadau i'r Ddeddf Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)

Diolch I Wirfoddolwyr Ifanc

Diolch I Wirfoddolwyr Ifanc
Disgrifiad
Mae cannoedd o bobl ifanc yn gwirfoddoli gyda Gwasanaeth Chwarae Cyngor Torfaen pob blwyddyn.
Dydd Gwener 28 Mai 2021

Galw ar arwyr sbwriel Torfaen – mae Gwanwyn Glân Cymru yn ôl

Disgrifiad
Mae pobl yn Nhorfaen a Chymru'n cael eu hannog i 'fod yn rhan o'r codi' ac ymuno â Gwanwyn Glân Cymru 2021...

Wythnos Natur Cymru (29 Mai – 6 Mehefin)

Disgrifiad
Eleni mae Partneriaeth Bioamrywiaeth Cymru'n gofyn i'r cyhoedd chwilio, canfod a rhannu eu storïau natur a'u profiadau yn ystod Wythnos Natur Cymru (29 Mai – 6 Mehefin)
Dydd Iau 27 Mai 2021

Diolch i wirfoddolwyr Torfaen yn ystod Wythnos Gwirfoddolwyr 2021

Disgrifiad
Ar gyfer Wythnos Genedlaethol Gwirfoddolwyr, sy'n digwydd rhwng 1 – 7 Mehefin 2021, mae Cyngor Torfaen a Chynghrair Gwirfoddol Torfaen yn talu teyrnged i'r miloedd o wirfoddolwyr sydd wedi rhoi o'u hamser dros y 15 mis diwethaf i gefnogi achosion y maen nhw'n poeni amdanynt ac mewn ymateb i'r sefyllfaoedd argyfyngus y sydd wedi wynebu pawb.
Dydd Mawrth 25 Mai 2021

Dau gerbyd wedi eu hatafaelu yn ystod Gweithrediad Options

Disgrifiad
Yn ystod Wythnos Fyd-eang Diogelwch Ffordd (17-23 Mai), gweithiodd y cyngor mewn partneriaeth a Heddlu Gwent a Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru, i redeg sesiynau Gweithrediad Options...
Dydd Gwener 21 Mai 2021

Dyfarnu Contract y Gwarcheidwaid i Groundwork Wales

Disgrifiad
Mae'n bleser gan Barc Rhanbarthol y Cymoedd gyhoeddi ei fod wedi dyfarnu contract Cynllun Gwarcheidwaid Parc Rhanbarthol y Cymoedd i Groundwork Wales...

97 y cant yn ymateb i Gyfrifiad 2021

97 y cant yn ymateb i Gyfrifiad 2021
Disgrifiad
Mae'r ymateb i Gyfrifiad 2021 wedi bod yn well na'r disgwyl, gyda 97 y cant o'r holl aelwydydd ledled Cymru a Lloegr yn gwneud yn siŵr eu bod yn cyfrif pan ddaw'n fater o wasanaethau lleol fel lleoedd ysgol, meddygfeydd a gwelyau ysbyty.
Dydd Iau 20 Mai 2021

'Mentro Gyda'n Gilydd'

'Mentro Gyda'n Gilydd'
Disgrifiad
Yn ystod 'Wythnos Gweithredu Dementia' (17 – 23 Mai 2021) yng Ngwent, hoffai Cyngor Torfaen hyrwyddo'n rhan yn y Cynllun Enghreifftiol Cenedlaethol 'Mentro Gyda'n Gilydd'.

Men Who Care ar y ti

Men Who Care ar y ti
Disgrifiad
Fel rhan o Bythefnos Gofal Maeth, cafodd gofalwyr maeth gydag awdurdodau lleol Gwent gynnig hael o ddau rownd golff gan Westy'r Celtic Manor.

Fferm Greenmeadow I Ailagor

Fferm Greenmeadow I Ailagor
Disgrifiad
Ar ôl 14 mis, dros 100 litr o baent a dros 150 o anifeiliaid bychan, bydd Fferm Greenmeadow yn ailagor i ymwelwyr y penwythnos hwn.
Dydd Mercher 19 Mai 2021

Datblygiad Gofal Plant drwy Gyfrwng y Gymraeg yn Ysgol Panteg

Datblygiad Gofal Plant drwy Gyfrwng y Gymraeg yn Ysgol Panteg
Disgrifiad
Bydd gwaith adeiladu yn cychwyn yn ddiweddarach y mis yma ar safle ysgol gynradd Ysgol Panteg lle bydd darpariaeth newydd Gofal Plant drwy gyfrwng y Gymraeg yn cael ei lleoli.
Dydd Mawrth 18 Mai 2021

Penodiadau gwleidyddol allweddol yn y Cyfarfod Blynyddol (2021)

Penodiadau gwleidyddol allweddol yn y Cyfarfod Blynyddol (2021)
Disgrifiad
Yng nghyfarfod cyffredinol blynyddol cyngor Torfaen ar ddydd Mawrth 18fed Mai, cafodd yr holl benodiadau gwleidyddol allweddol i gabinet y cyngor, pwyllgorau a chyrff allanol eu cadarnhau am y flwyddyn i ddod

Pecynnau 'Bywyd Gwyllt a Llesiant' ar gael i weithwyr gofal cymdeithasol fel rhan o brosiect Bywyd Gwyllt Trefol

Disgrifiad
Yr haf diwethaf, arweiniodd y Cyngor, ynghyd â sefydliadau partner, ar brosiect Bioamrywiaeth Trefol newydd 'An Urban Buzz'...
Dydd Llun 17 Mai 2021

Taith Gerdded Les Dynion Sy'n Gofalu

Taith Gerdded Les Dynion Sy'n Gofalu
Disgrifiad
Fel rhan o ymgyrch Pythefnos Gofal Maeth eleni, mae Cyngor Torfaen wedi ymuno a thimau maethu awdurdodau lleol eraill ledled rhanbarth Gwent i gynnal Taith Gerdded ranbarthol Dynion Sy'n Gofalu ym Mharc Pont-y-pŵl.

Cefnogaeth i bobl ifanc LHDTQ yn gwneud gwahaniaeth

Disgrifiad
Mae aelodau o grŵp cymorth LHDTQ i bobl ifanc wedi croesawu ymrwymiad Cyngor Torfaen i gefnogi amrywiaeth rhyweddol a hyrwyddo cydraddoldeb

Ailagor Canolfan Treftadaeth y Byd, Blaenafon

Ailagor Canolfan Treftadaeth y Byd, Blaenafon
Disgrifiad
O ddydd Mawrth 18 Mai, bydd y Caffi Treftadaeth yng Nghanolfan Treftadaeth y Byd, Blaenafon yn dechrau croesawu cwsmeriaid i mewn i'r adeilad, gydag arddangosfa'r Ganolfan Treftadaeth y Byd, y siop a'r Ganolfan Wybodaeth i Dwristiaid yn ailagor hefyd
Dydd Gwener 14 Mai 2021

Codi bron i £5,000 i'r Samariaid rwy redeg Marathon Eithaf

Codi bron i £5,000 i'r Samariaid rwy redeg Marathon Eithaf
Disgrifiad
Ar ôl pum mis a hanner o ymarfer, cafodd un o staff y cyngor, Alex Jones, gyfle o'r diwedd i roi ei meddwl a'i chorff ar waith mewn Marathon Eithaf 24 awr, llym, gan godi dros £4,700 i'r Samariaid.

Cyngor Torfaen yn rhoi blodau

Disgrifiad
Yr wythnos hon, mae bron i 200 tusw o flodau wedi eu dosbarthu â llaw i ofalwyr maeth gan dîm lleoli teuluoedd Torfaen, fel rhan o Bythefnos Gofal Maeth.

Rhowch Wybod i Bobl eich Bod Chi ar Agor

Disgrifiad
Mae Cyngor Torfaen yn galw ar grwpiau a mudiadau cymunedol sy'n ailddechrau ar ôl cyfyngiadau'r pandemig i roi gwybod i bobl eu bod ar agor eto.
Dydd Iau 13 Mai 2021

Coed newydd wedi eu fandaleiddio

Disgrifiad
Mae rhai dwsinau o goed ffawydd newydd eu plannu wedi eu fandaleiddio yn Llyn Cychod Cwmbrân.

Cynnydd mewn cyfraddau ailgylchu

Disgrifiad
Mae faint o gardbord sy'n cael ei adael allan i'w ailgylchu yn Nhorfaen wedi codi 16 y cant ers dechrau'r pandemig
Dydd Mercher 12 Mai 2021

Myfyrwyr yn cymryd Materion Meddwl i'w dwylo eu hunain

Myfyrwyr yn cymryd Materion Meddwl i'w dwylo eu hunain
Disgrifiad
Mae Coleg Gwent wedi bod yn cynnig hyfforddiant i'w fyfyrwyr i roi hwb i'w hiechyd meddwl a lles, ac i gefnogi eu ffrindiau hefyd.

Dweud eich Dweud am Deithio Llesol

Dweud eich Dweud am Deithio Llesol
Disgrifiad
Mae trigolion yn Nhorfaen yn cael eu holi i wella llwybrau cerdded a beicio ar gyfer teithiau bob dydd o amgylch Torfaen
Dydd Llun 10 Mai 2021

Seren 'Britain's Got Talent' yn dadorchuddio prosiect celfyddyd diweddaraf yn dathlu gofalwyr maeth awdurdod lleol ledled Cymru

Seren 'Britain's Got Talent' yn dadorchuddio prosiect celfyddyd diweddaraf yn dathlu gofalwyr maeth awdurdod lleol ledled Cymru
Disgrifiad
Mae'r artist o Gymru Nathan Wyburn eisiau disgleirio golau ar y gwaith y mae gofalwyr maeth Torfaen yn ei wneud, fel y bydd Canolfan Ddinesig Pont-y-pŵl yn cael ei goleuo'n oren yn ystod y Pythefnos Gofal Maeth eleni.

Mae Cyngor Torfaen yn dathlu Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl

Disgrifiad
Mae heddiw, dydd Llun 10 Mai 2021, yn nodi lansio Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl, wythnos genedlaethol y DU i gynyddu ymwybyddiaeth o iechyd meddwl.
Dydd Gwener 7 Mai 2021

Swyddfa arian parod Cwmbrân yn ailagor

Disgrifiad
Yr wythnos nesaf, bydd swyddfa arian parod Cwmbrân, yn Llyfrgell Cwmbrân, yn ailagor ddydd Iau 13eg Mai a dydd Gwener 14eg Mai a bydd yn parhau i agor pob dydd Iau a dydd Gwener wedi hynny
Dydd Gwener 30 Ebrill 2021

Calum yn cael cefnogaeth i ddatgloi drysau llwyddiant

Disgrifiad
Lansiwyd menter busnes newydd y mis yma yn y fwrdeistref sirol, gyda chefnogaeth Cymunedau i Waith Cyngor Torfaen a Gyrfa Cymru.
Dydd Mercher 28 Ebrill 2021

Nodyn Atgoffa: Llyfrgelloedd yn ailagor ddydd Mawrth 4 Mai

Disgrifiad
Bydd Llyfrgelloedd Torfaen yn ailagor ddydd Mawrth 4 Mai ar gyfer rhywfaint o bori, benthyca a dychwelyd llyfrau...
Dydd Gwener 23 Ebrill 2021

Sesiwn Wybodaeth Cronfa Adnewyddu Cymunedol Torfaen

Disgrifiad
Further to our invitation to bid on 20th April, Torfaen County Borough Council in partnership with Torfaen Voluntary Alliance has organised a webinar on the 29th April from 11am-12 noon...

Gwasanaeth Ieuenctid Torfaen yn ennill ffug etholiad

Disgrifiad
Yn ddiweddar, fe wnaeth pump o bobl ifanc o Wasanaeth Ieuenctid Torfaen gymryd rhan mewn ffug etholiad rhithwir y Senedd, gan gystadlu yn erbyn pobl ifanc o bleidiau gwleidyddol eraill o bob rhan o Gymru.

Galw am Brydiau Cymunedol Torfaen ar ei uchaf erioed

Galw am Brydiau Cymunedol Torfaen ar ei uchaf erioed
Disgrifiad
Mae gwasanaeth cludo prydiau Cyngor Torfaen wedi gweld cynnydd o bron i dreian yn y galw amdano dros y flwyddyn ddiwethaf.
Dydd Mawrth 20 Ebrill 2021

Cronfa Adfywio Cymunedol y DU: Gwahoddiad i Gyflwyno Cynigion Prosiect

Disgrifiad
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen yn galw am geisiadau gan sefydliadau sy'n dymuno cyflwyno gweithgaredd fel rhan o Gronfa Adfywio Cymunedol y DU...
Dydd Gwener 16 Ebrill 2021

Nodyn atgoffa gwastraff gwyrdd (gwastraff gardd)

Disgrifiad
Yn anffodus, oherwydd nad yw rhai o'n trigolion yn defnyddio'u biniau gwastraff gwyrdd mewn ffordd briodol, nid yw ein contractwyr ailgylchu wedi gallu ailgylchu popeth yr ydym wedi danfon atyn nhw'r wythnos yma...

2ail gam i agor llyfrgelloedd

Disgrifiad
Mae Llyfrgelloedd Torfaen yn falch o gyhoeddi y bydd pob llyfrgell yn ailagor o ddydd Mawrth 4 Mai ar gyfer pori cyfyngedig, benthyca a dychwelyd llyfrau...

Dathlu 'Mis y Plentyn Milwrol'

Disgrifiad
Dynodir mis Ebrill yn Fis y Plentyn Milwrol, sy'n pwysleisio rôl bwysig plant y gwasanaethau milwrol yng nghymuned y Lluoedd Arfog.
Dydd Mawrth 13 Ebrill 2021

Cynghorwyr Newydd Torfaen

Disgrifiad
Cyfarfod cynghorwyr newydd Cyngor Torfaen

Parc sglefrio Pont-y-pŵl ar gael ar gyfer gwaith trwsio hanfodol

Disgrifiad
Bydd parc sglefrio Pont-y-pŵl yn aros ar gau nes bydd gwaith trwsio hanfodol i rampiau wedi ei wneud, oherwydd pryderon diogelwch yn ymwneud â'u cyflwr presennol...
Dydd Llun 12 Ebrill 2021

Y Camau nesaf ar gyfer ariannu ar ôl yr UE

Disgrifiad
Ar 3 Mawrth, cyhoeddodd Llywodraeth y DU fanylion pellach ynglŷn â sut y bydd cronfeydd yn lle cronfeydd yr UE ar gael trwy'r Gronfa Ffyniant Gyffredin...
Dydd Gwener 9 Ebrill 2021

Dug Caeredin 1921-2021

Dug Caeredin 1921-2021
Disgrifiad
Mae Cyngor Torfaen yn drist i glywed am farwolaeth Ei Uchelder Brenhinol, Dug Caeredin

Pob ardal o Lyn Cychod Cwmbrân ar agor i'r cyhoedd bore fory

Disgrifiad
Bore fory (dydd Sadwrn 10fed Ebrill) bydd pob pwynt mynediad i Lyn Cychod Cwmbrân ar agor i'r cyhoedd...

Dros 1000 o Gylchgronau Poblogaidd ar gael nawr i'w lawrlwytho trwy Lyfrgelloedd Torfaen

Disgrifiad
Mae Llyfrgelloedd Torfaen yn falch o gyhoeddi bod dros 1,000 o gylchgronau poblogaidd ar gael i'w lawrlwytho nawr i'w darllen ar unrhyw ddyfais ar unrhyw adeg
Dydd Iau 8 Ebrill 2021

Swyddfeydd arian i ailagor

Swyddfeydd arian i ailagor
Disgrifiad
Bydd ein swyddfeydd arian yng Nghanolfan Ddinesig Pont-y-pŵl a Chanolfan Feddygol Blaenafon yn agor o ddydd Llun.
Dydd Mercher 7 Ebrill 2021

Didoli bagiau i ailgychwyn yn y Ganolfan Ailgylchu Gwastraff Tŷ (GAGT)

Disgrifiad
Ar ddydd Mercher 14 Ebrill, bydd didoli bagiau yn ailchwyn yn y Ganolfan Ailgylchu Gwastraff Tŷ yn y Dafarn Newydd...
Dydd Iau 1 Ebrill 2021

Llyn Cychod yn ailagor ar gyfer Dydd Gwener y Groglith

Disgrifiad
Ar ddydd Gwener y Groglith (2 Ebrill), bydd y Llyn Cychod, cae chwarae'r plant a'r bloc toiledau oll yn ailagor i'r cyhoedd ar ôl gwaith hanfodol i symud coed ymaith ar hyd y rheilffordd

Plant yn cael amser gwych yng ngwersylloedd y Pasg

Plant yn cael amser gwych yng ngwersylloedd y Pasg
Disgrifiad
Mae Gwasanaeth Chwarae Torfaen wedi darparu sesiynau chwarae a lles hwyliog a chyffrous i fwy na 160 o blant sy'n agored i niwed yn ystod wythnos y Pasg, gan gynnwys darpariaeth arbenigol i blant ag anableddau

Mae amser o hyd i gwblhau Cyfrifiad 2021

Mae amser o hyd i gwblhau Cyfrifiad 2021
Disgrifiad
Roedd diwrnod y Cyfrifiad ar ddydd Sul Mawrth 21, ond mae'n hanfodol bod y rhai nad ydynt wedi ei gwblhau eto yn gwneud hynny cyn gynted ag y bo modd.
Dydd Mercher 31 Mawrth 2021

A ddylen ni ailagor y llwybr rhwng rhif 13 a 14 John Fielding Gardens, Llantarnam?

Disgrifiad
Mae'r Cyngor yn cynnig ailagor llwybr troed rhwng rhif 13 ac 14 John Fielding Gardens, Llantarnam...

Symud offer chwarae o gae chwarae oddi ar Henllys Way/Tegfan Court

Disgrifiad
Mae'r Cyngor wedi derbyn cynnig i symud yr offer chwarae a leolir yn Henllys Way/Tegfan Court...

Gwasanaeth Cludo bwyd newydd yn cyrraedd carreg filltir

Gwasanaeth Cludo bwyd newydd yn cyrraedd carreg filltir
Disgrifiad
Mae tîm o weithwyr ieuenctid wedi bod wrthi'n coginio i bobl ifanc bregus sydd wedi eu heffeithio gan y pandemig
Dydd Mawrth 30 Mawrth 2021

Ail-agor Llyfrgelloedd Torfaen yn raddol o ddydd Mawrth 6 Ebrill

Disgrifiad
O ddydd Mawrth 6ed Ebrill, bydd Llyfrgelloedd Torfaen yn ymestyn eu gwasanaeth Cais a Chasglu i bob un o'r tair llyfrgell yn y fwrdeistref...
Dydd Llun 29 Mawrth 2021

Casgliadau Gwastraff ac Ailgylchu'r Pasg 2021

Casgliadau Gwastraff ac Ailgylchu'r Pasg 2021
Disgrifiad
Mae'r Cyngor yn falch o gyhoeddi y byddwn eleni yn casglu gwastraff a deunydd ailgylchu ar ddydd Llun y Pasg (5ed Ebrill 2021), na fyddai wedi digwydd mewn blynyddoedd blaenorol
Dydd Gwener 26 Mawrth 2021

Dymchwel coed wrth Lyn Cychod Cwmbrân - diweddariad

Disgrifiad
Yn gynt na'r disgwyl, rydym wedi gallu ailagor y man chwarae wrth y Llyn Cychod y prynhawn yma. Mae mynediad o faes parcio'r Llyn Cychod yn unig...

Cofiwch: Gadewch eich biniau gwastraff gardd i'w casglu

Disgrifiad
Oherwydd cymaint yw'r gwastraff gardd mae trigolion yn gadael allan, mae ein criwiau'n ei chael yn anodd casglu'r cwbl ar eich diwrnod casglu...

Defnyddiwch eich blwch ailgylchu i helpu i leihau sbwriel

Disgrifiad
Rydym i gyd am weld Torfaen yn rhydd o sbwriel, ac un o'r ffyrdd gall trigolion helpu yw trwy ddefnyddio'u rhwydi ar flychau ailgylchu...

Helpwch ni i lunio Dyfodol y Fferm

Helpwch ni i lunio Dyfodol y Fferm
Disgrifiad
Heddiw (26/03/2021) mae Cyngor Torfaen wedi lansio ymgynghoriad cyhoeddus i gasglu barn pobl ar ddatblygiad Fferm Gymunedol Greenmeadow yn y dyfodol.
Dydd Mercher 24 Mawrth 2021

Cyngor yn lansio strategaeth pum mlynedd ar gyfer sbwriel a thipio

Disgrifiad
Ar ôl lansiad Caru Cymru, ymgyrch cenedlaethol Cadwch Gymru'n Daclus i ddileu sbwriel, yr wythnos ddiwethaf, mae'r Cyngor yn lansio'i strategaeth pum mlynedd ar gyfer sbwriel a thipio anghyfreithlon heddiw...
Dydd Mawrth 23 Mawrth 2021

Earth Hour

Disgrifiad
Ymuno gyda'r Diffodd Mawr

Angen gwirfoddolwyr i gynorthwyo gyda Gwersylloedd Lles yr Haf

Angen gwirfoddolwyr i gynorthwyo gyda Gwersylloedd Lles yr Haf
Disgrifiad
Mae Gwasanaeth Chwarae Torfaen ar hyn o bryd yn chwilio am wirfoddolwyr 16 oed a throsodd i gynorthwyo gyda nifer o Wersylloedd Chwarae a Lles yr haf yma.
Arddangos 401 i 500 o 833
Blaenorol 3 4 5 6 7 Nesaf

Cadw Cyswllt