Archif Newyddion

Dydd Gwener 14 Mai 2021

Cyngor Torfaen yn rhoi blodau

Disgrifiad
Yr wythnos hon, mae bron i 200 tusw o flodau wedi eu dosbarthu â llaw i ofalwyr maeth gan dîm lleoli teuluoedd Torfaen, fel rhan o Bythefnos Gofal Maeth.

Rhowch Wybod i Bobl eich Bod Chi ar Agor

Disgrifiad
Mae Cyngor Torfaen yn galw ar grwpiau a mudiadau cymunedol sy'n ailddechrau ar ôl cyfyngiadau'r pandemig i roi gwybod i bobl eu bod ar agor eto.
Dydd Iau 13 Mai 2021

Coed newydd wedi eu fandaleiddio

Disgrifiad
Mae rhai dwsinau o goed ffawydd newydd eu plannu wedi eu fandaleiddio yn Llyn Cychod Cwmbrân.

Cynnydd mewn cyfraddau ailgylchu

Disgrifiad
Mae faint o gardbord sy'n cael ei adael allan i'w ailgylchu yn Nhorfaen wedi codi 16 y cant ers dechrau'r pandemig
Dydd Mercher 12 Mai 2021

Myfyrwyr yn cymryd Materion Meddwl i'w dwylo eu hunain

Myfyrwyr yn cymryd Materion Meddwl i'w dwylo eu hunain
Disgrifiad
Mae Coleg Gwent wedi bod yn cynnig hyfforddiant i'w fyfyrwyr i roi hwb i'w hiechyd meddwl a lles, ac i gefnogi eu ffrindiau hefyd.

Dweud eich Dweud am Deithio Llesol

Dweud eich Dweud am Deithio Llesol
Disgrifiad
Mae trigolion yn Nhorfaen yn cael eu holi i wella llwybrau cerdded a beicio ar gyfer teithiau bob dydd o amgylch Torfaen
Dydd Llun 10 Mai 2021

Seren 'Britain's Got Talent' yn dadorchuddio prosiect celfyddyd diweddaraf yn dathlu gofalwyr maeth awdurdod lleol ledled Cymru

Seren 'Britain's Got Talent' yn dadorchuddio prosiect celfyddyd diweddaraf yn dathlu gofalwyr maeth awdurdod lleol ledled Cymru
Disgrifiad
Mae'r artist o Gymru Nathan Wyburn eisiau disgleirio golau ar y gwaith y mae gofalwyr maeth Torfaen yn ei wneud, fel y bydd Canolfan Ddinesig Pont-y-pŵl yn cael ei goleuo'n oren yn ystod y Pythefnos Gofal Maeth eleni.

Mae Cyngor Torfaen yn dathlu Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl

Disgrifiad
Mae heddiw, dydd Llun 10 Mai 2021, yn nodi lansio Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl, wythnos genedlaethol y DU i gynyddu ymwybyddiaeth o iechyd meddwl.
Dydd Gwener 7 Mai 2021

Swyddfa arian parod Cwmbrân yn ailagor

Disgrifiad
Yr wythnos nesaf, bydd swyddfa arian parod Cwmbrân, yn Llyfrgell Cwmbrân, yn ailagor ddydd Iau 13eg Mai a dydd Gwener 14eg Mai a bydd yn parhau i agor pob dydd Iau a dydd Gwener wedi hynny
Dydd Gwener 30 Ebrill 2021

Calum yn cael cefnogaeth i ddatgloi drysau llwyddiant

Disgrifiad
Lansiwyd menter busnes newydd y mis yma yn y fwrdeistref sirol, gyda chefnogaeth Cymunedau i Waith Cyngor Torfaen a Gyrfa Cymru.
Dydd Mercher 28 Ebrill 2021

Nodyn Atgoffa: Llyfrgelloedd yn ailagor ddydd Mawrth 4 Mai

Disgrifiad
Bydd Llyfrgelloedd Torfaen yn ailagor ddydd Mawrth 4 Mai ar gyfer rhywfaint o bori, benthyca a dychwelyd llyfrau...
Dydd Gwener 23 Ebrill 2021

Sesiwn Wybodaeth Cronfa Adnewyddu Cymunedol Torfaen

Disgrifiad
Further to our invitation to bid on 20th April, Torfaen County Borough Council in partnership with Torfaen Voluntary Alliance has organised a webinar on the 29th April from 11am-12 noon...

Gwasanaeth Ieuenctid Torfaen yn ennill ffug etholiad

Disgrifiad
Yn ddiweddar, fe wnaeth pump o bobl ifanc o Wasanaeth Ieuenctid Torfaen gymryd rhan mewn ffug etholiad rhithwir y Senedd, gan gystadlu yn erbyn pobl ifanc o bleidiau gwleidyddol eraill o bob rhan o Gymru.

Galw am Brydiau Cymunedol Torfaen ar ei uchaf erioed

Galw am Brydiau Cymunedol Torfaen ar ei uchaf erioed
Disgrifiad
Mae gwasanaeth cludo prydiau Cyngor Torfaen wedi gweld cynnydd o bron i dreian yn y galw amdano dros y flwyddyn ddiwethaf.
Dydd Mawrth 20 Ebrill 2021

Cronfa Adfywio Cymunedol y DU: Gwahoddiad i Gyflwyno Cynigion Prosiect

Disgrifiad
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen yn galw am geisiadau gan sefydliadau sy'n dymuno cyflwyno gweithgaredd fel rhan o Gronfa Adfywio Cymunedol y DU...
Dydd Gwener 16 Ebrill 2021

Nodyn atgoffa gwastraff gwyrdd (gwastraff gardd)

Disgrifiad
Yn anffodus, oherwydd nad yw rhai o'n trigolion yn defnyddio'u biniau gwastraff gwyrdd mewn ffordd briodol, nid yw ein contractwyr ailgylchu wedi gallu ailgylchu popeth yr ydym wedi danfon atyn nhw'r wythnos yma...

2ail gam i agor llyfrgelloedd

Disgrifiad
Mae Llyfrgelloedd Torfaen yn falch o gyhoeddi y bydd pob llyfrgell yn ailagor o ddydd Mawrth 4 Mai ar gyfer pori cyfyngedig, benthyca a dychwelyd llyfrau...

Dathlu 'Mis y Plentyn Milwrol'

Disgrifiad
Dynodir mis Ebrill yn Fis y Plentyn Milwrol, sy'n pwysleisio rôl bwysig plant y gwasanaethau milwrol yng nghymuned y Lluoedd Arfog.
Dydd Mawrth 13 Ebrill 2021

Cynghorwyr Newydd Torfaen

Disgrifiad
Cyfarfod cynghorwyr newydd Cyngor Torfaen

Parc sglefrio Pont-y-pŵl ar gael ar gyfer gwaith trwsio hanfodol

Disgrifiad
Bydd parc sglefrio Pont-y-pŵl yn aros ar gau nes bydd gwaith trwsio hanfodol i rampiau wedi ei wneud, oherwydd pryderon diogelwch yn ymwneud â'u cyflwr presennol...
Dydd Llun 12 Ebrill 2021

Y Camau nesaf ar gyfer ariannu ar ôl yr UE

Disgrifiad
Ar 3 Mawrth, cyhoeddodd Llywodraeth y DU fanylion pellach ynglŷn â sut y bydd cronfeydd yn lle cronfeydd yr UE ar gael trwy'r Gronfa Ffyniant Gyffredin...
Dydd Gwener 9 Ebrill 2021

Dug Caeredin 1921-2021

Dug Caeredin 1921-2021
Disgrifiad
Mae Cyngor Torfaen yn drist i glywed am farwolaeth Ei Uchelder Brenhinol, Dug Caeredin

Pob ardal o Lyn Cychod Cwmbrân ar agor i'r cyhoedd bore fory

Disgrifiad
Bore fory (dydd Sadwrn 10fed Ebrill) bydd pob pwynt mynediad i Lyn Cychod Cwmbrân ar agor i'r cyhoedd...

Dros 1000 o Gylchgronau Poblogaidd ar gael nawr i'w lawrlwytho trwy Lyfrgelloedd Torfaen

Disgrifiad
Mae Llyfrgelloedd Torfaen yn falch o gyhoeddi bod dros 1,000 o gylchgronau poblogaidd ar gael i'w lawrlwytho nawr i'w darllen ar unrhyw ddyfais ar unrhyw adeg
Dydd Iau 8 Ebrill 2021

Swyddfeydd arian i ailagor

Swyddfeydd arian i ailagor
Disgrifiad
Bydd ein swyddfeydd arian yng Nghanolfan Ddinesig Pont-y-pŵl a Chanolfan Feddygol Blaenafon yn agor o ddydd Llun.
Dydd Mercher 7 Ebrill 2021

Didoli bagiau i ailgychwyn yn y Ganolfan Ailgylchu Gwastraff Tŷ (GAGT)

Disgrifiad
Ar ddydd Mercher 14 Ebrill, bydd didoli bagiau yn ailchwyn yn y Ganolfan Ailgylchu Gwastraff Tŷ yn y Dafarn Newydd...
Dydd Iau 1 Ebrill 2021

Llyn Cychod yn ailagor ar gyfer Dydd Gwener y Groglith

Disgrifiad
Ar ddydd Gwener y Groglith (2 Ebrill), bydd y Llyn Cychod, cae chwarae'r plant a'r bloc toiledau oll yn ailagor i'r cyhoedd ar ôl gwaith hanfodol i symud coed ymaith ar hyd y rheilffordd

Plant yn cael amser gwych yng ngwersylloedd y Pasg

Plant yn cael amser gwych yng ngwersylloedd y Pasg
Disgrifiad
Mae Gwasanaeth Chwarae Torfaen wedi darparu sesiynau chwarae a lles hwyliog a chyffrous i fwy na 160 o blant sy'n agored i niwed yn ystod wythnos y Pasg, gan gynnwys darpariaeth arbenigol i blant ag anableddau

Mae amser o hyd i gwblhau Cyfrifiad 2021

Mae amser o hyd i gwblhau Cyfrifiad 2021
Disgrifiad
Roedd diwrnod y Cyfrifiad ar ddydd Sul Mawrth 21, ond mae'n hanfodol bod y rhai nad ydynt wedi ei gwblhau eto yn gwneud hynny cyn gynted ag y bo modd.
Dydd Mercher 31 Mawrth 2021

A ddylen ni ailagor y llwybr rhwng rhif 13 a 14 John Fielding Gardens, Llantarnam?

Disgrifiad
Mae'r Cyngor yn cynnig ailagor llwybr troed rhwng rhif 13 ac 14 John Fielding Gardens, Llantarnam...

Symud offer chwarae o gae chwarae oddi ar Henllys Way/Tegfan Court

Disgrifiad
Mae'r Cyngor wedi derbyn cynnig i symud yr offer chwarae a leolir yn Henllys Way/Tegfan Court...

Gwasanaeth Cludo bwyd newydd yn cyrraedd carreg filltir

Gwasanaeth Cludo bwyd newydd yn cyrraedd carreg filltir
Disgrifiad
Mae tîm o weithwyr ieuenctid wedi bod wrthi'n coginio i bobl ifanc bregus sydd wedi eu heffeithio gan y pandemig
Dydd Mawrth 30 Mawrth 2021

Ail-agor Llyfrgelloedd Torfaen yn raddol o ddydd Mawrth 6 Ebrill

Disgrifiad
O ddydd Mawrth 6ed Ebrill, bydd Llyfrgelloedd Torfaen yn ymestyn eu gwasanaeth Cais a Chasglu i bob un o'r tair llyfrgell yn y fwrdeistref...
Dydd Llun 29 Mawrth 2021

Casgliadau Gwastraff ac Ailgylchu'r Pasg 2021

Casgliadau Gwastraff ac Ailgylchu'r Pasg 2021
Disgrifiad
Mae'r Cyngor yn falch o gyhoeddi y byddwn eleni yn casglu gwastraff a deunydd ailgylchu ar ddydd Llun y Pasg (5ed Ebrill 2021), na fyddai wedi digwydd mewn blynyddoedd blaenorol
Dydd Gwener 26 Mawrth 2021

Dymchwel coed wrth Lyn Cychod Cwmbrân - diweddariad

Disgrifiad
Yn gynt na'r disgwyl, rydym wedi gallu ailagor y man chwarae wrth y Llyn Cychod y prynhawn yma. Mae mynediad o faes parcio'r Llyn Cychod yn unig...

Cofiwch: Gadewch eich biniau gwastraff gardd i'w casglu

Disgrifiad
Oherwydd cymaint yw'r gwastraff gardd mae trigolion yn gadael allan, mae ein criwiau'n ei chael yn anodd casglu'r cwbl ar eich diwrnod casglu...

Defnyddiwch eich blwch ailgylchu i helpu i leihau sbwriel

Disgrifiad
Rydym i gyd am weld Torfaen yn rhydd o sbwriel, ac un o'r ffyrdd gall trigolion helpu yw trwy ddefnyddio'u rhwydi ar flychau ailgylchu...

Helpwch ni i lunio Dyfodol y Fferm

Helpwch ni i lunio Dyfodol y Fferm
Disgrifiad
Heddiw (26/03/2021) mae Cyngor Torfaen wedi lansio ymgynghoriad cyhoeddus i gasglu barn pobl ar ddatblygiad Fferm Gymunedol Greenmeadow yn y dyfodol.
Dydd Mercher 24 Mawrth 2021

Cyngor yn lansio strategaeth pum mlynedd ar gyfer sbwriel a thipio

Disgrifiad
Ar ôl lansiad Caru Cymru, ymgyrch cenedlaethol Cadwch Gymru'n Daclus i ddileu sbwriel, yr wythnos ddiwethaf, mae'r Cyngor yn lansio'i strategaeth pum mlynedd ar gyfer sbwriel a thipio anghyfreithlon heddiw...
Dydd Mawrth 23 Mawrth 2021

Earth Hour

Disgrifiad
Ymuno gyda'r Diffodd Mawr

Angen gwirfoddolwyr i gynorthwyo gyda Gwersylloedd Lles yr Haf

Angen gwirfoddolwyr i gynorthwyo gyda Gwersylloedd Lles yr Haf
Disgrifiad
Mae Gwasanaeth Chwarae Torfaen ar hyn o bryd yn chwilio am wirfoddolwyr 16 oed a throsodd i gynorthwyo gyda nifer o Wersylloedd Chwarae a Lles yr haf yma.
Dydd Llun 22 Mawrth 2021

Canolfan Ddinesig Pont-y-pŵl yn troi'n borffor i ddathlu Cyfrifiad 2021

Canolfan Ddinesig Pont-y-pŵl yn troi'n borffor i ddathlu Cyfrifiad 2021
Disgrifiad
Dros y penwythnos cafodd Canolfan Ddinesig Cyngor Torfaen a mwy na chant o adeiladau a thirnodau ledled Cymru a Lloegr eu goleuo'n borffor i ddathlu'r Cyfrifiad a'i bwysigrwydd i gymunedau.

Diwrnod Dŵr y Byd

Disgrifiad
Heddiw yw Diwrnod Dŵr y Byd, diwrnod i dynnu sylw at bwysigrwydd dŵr croyw. Yn y DU rydym yn ffodus iawn bod gennym fynediad at ddŵr croyw ar gyfer glanweithdra, hylendid ac i'w yfed...
Dydd Gwener 19 Mawrth 2021

Amser i fyfyrio

Disgrifiad
Ar ddydd Mawrth 23 Mawrth 2021, bydd Cyngor Torfaen yn ymuno gyda Llywodraeth Cymru a chyrff cyhoeddus ledled Cymru i gefnogi menter elusen Marie Curie i gymryd rhan mewn 'Diwrnod Cenedlaethol o Fyfyrdod' i nodi pen-blwydd cyfnod clo cenedlaethol covid-19...
Dydd Iau 18 Mawrth 2021

Dweud eich dweud yn y cyfarfodydd cyhoeddus ar-lein ar gyfer Safleoedd Strategol arfaethedig Craig y Felin a Llanfrechfa

Disgrifiad
Oherwydd cyfyngiadau parhaus Covid-19, bydd y Cyngor yn cynnal cyfarfod cyhoeddus ar-lein ar Microsoft Teams i ateb eich cwestiynau am y safleoedd arfaethedig hyn

Ydych chi'n wneuthurwr yn Torfaen sydd angen arweiniad ynghylch COVID-19 yn y gweithle?

Disgrifiad
Mae Profi, Olrhain, Diogelu a thîm Diogelu'r Cyhoedd Cyngor Torfaen yn cynnal Clinig Busnes Ar-lein...
Dydd Mercher 17 Mawrth 2021

Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen yn ymuno â mudiad newydd i ddileu sbwriel a gwastraff

Disgrifiad
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen wedi ymuno â Cadwch Gymru'n Daclus i gefnogi Caru Cymru, y fenter fwyaf erioed i ddileu sbwriel a gwastraff...
Dydd Llun 15 Mawrth 2021

Cerdyn Adnabod Cenedlaethol Gofalwyr Ifanc yn lansio yn Nhorfaen

Cerdyn Adnabod Cenedlaethol Gofalwyr Ifanc yn lansio yn Nhorfaen
Disgrifiad
Ar ôl 18 mis o gynllunio a datblygu gan awdurdodau lleol, Llywodraeth Cymru ac Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru, heddiw (15 Mawrth 2021) mae cynllun Cerdyn Adnabod Cenedlaethol Gofalwyr Ifanc wedi ei lansio yng Nhorfaen.

Oriau agor yr haf yn y Ganolfan Ailgylchu Gwastraff Tŷ yn cychwyn ar ddydd Sul 28 Mawrth

Disgrifiad
Ar ddydd Sul 28 Mawrth, bydd yr oriau agor yn y Ganolfan Ailgylchu Gwastraff Tŷ (CAGT) a leolir yn y Dafarn Newydd yn newid...
Dydd Gwener 12 Mawrth 2021

Ymgyrch Mae Casineb yn Brifo Cymru

Ymgyrch Mae Casineb yn Brifo Cymru
Disgrifiad
Mae Cyngor Torfaen yn sefyll gyda dioddefwyr troseddau casineb fel rhan o ymgyrch troseddau gwrth-gasineb Llywodraeth Cymru, Mae Casineb yn Brifo Cymru

Gweithio gyda'n gilydd i gyflenwi Cyfrifiad llwyddiannus 2021

Gweithio gyda'n gilydd i gyflenwi Cyfrifiad llwyddiannus 2021
Disgrifiad
Mae'r Swyddfa Ystadegau Cenedlaethol – sy'n rhedeg Cyfrifiad 2021 – yn gweithio gyda Chyngor Torfaen i gyflenwi cyfrifiad llwyddiannus a helpu gwasanaethau lleol i ddiwallu anghenion y dyfodol yn llawn.

Ysbrydoliaeth Diwrnod Rhyngwladol y Menywod

Disgrifiad
Oeddech chi'n gwybod bod bron i dri chwarter y bobl sy'n gweithio i Gyngor Torfaen yn fenywod? I ddathlu Diwrnod Rhyngwladol y Menywod eleni, rydym wedi siarad gydag un o'r nifer o ferched sydd â swydd arwain gyda'r cyngor i ganfod pwy – a beth – sy'n eu hysbrydoli

Ailddechrau gwasanaeth torri gwair ledled y fwrdeistref yr wythnos nesaf

Disgrifiad
Os bydd y tywydd yn caniatáu, bydd gwasanaeth torri gwair y Cyngor yn y fwrdeistref yn ailddechrau'r wythnos nesaf...
Dydd Iau 11 Mawrth 2021

Llyn Cychod Cwmbrân – diweddariad ar waith torri coed – gwaith i barhau

Disgrifiad
Bydd gwaith torri a sglodion coed yn parhau yn Llyn Cychod Cwmbrân am ychydig o wythnosau eto...

Allwch chi helpu Heddlu Gwent i sefydlu grŵp cydlyniad cymunedol i'r ifanc?

Disgrifiad
Mae Heddlu Gwent am sefydlu Grŵp Cydlyniad Cymunedol i'r Ifanc i bobl 16-25 oed.

Cyngor Torfaen yn ymuno â chenhadaeth ailgylchu nerthol Cymru i fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd a chyrraedd rhif un y byd

Disgrifiad
Gyda 92% o bobl yng Nghymru bellach yn ailgylchu yn rheolaidd *, mae Cymru un cam yn agosach yn ei Chenhadaeth Nerthol i ddod yn rhif un yn y byd am ailgylchu...
Dydd Mercher 10 Mawrth 2021

Y diweddaraf am Brydau Ysgol Am Ddim

Disgrifiad
Y diweddaraf am Brydau Ysgol Am Ddim
Dydd Mawrth 9 Mawrth 2021

Hwb cyflogadwyedd rhithwir yn lansio yn Nhorfaen

Hwb cyflogadwyedd rhithwir yn lansio yn Nhorfaen
Disgrifiad
Mae hwb cyflogadwyedd rhithwir newydd i gefnogi trigolion ym myd gwaith wedi cael ei lansio yn Nhorfaen.
Dydd Llun 8 Mawrth 2021

Casgliadau gwastraff gardd i ailgychwyn

Casgliadau gwastraff gardd i ailgychwyn
Disgrifiad
Bydd casgliadau gwastraff gardd pythefnosol yn Nhorfaen yn ailgychwyn yr wythnos sy'n dechrau ar ddydd Llun 22 Mawrth
Dydd Gwener 5 Mawrth 2021

Dymchwel coed wrth Lyn Cychod Cwmbrân – diweddariad

Disgrifiad
Wrth i waith dymchwel a malu coed barhau wrth y Llyn Cychod, hoffai'r Cyngor atgoffa trigolion fod y maes chwarae yn dal i fod ar gau. Bydd y llyn a'r maes parcio hefyd ar gau o ddydd Sul 7fed Mawrth ymlaen...

Caru Bwyd Casáu Gwastraff: 10 awgrym da ar gyfer Wythnos Taclo Gwastraff Bwyd

Disgrifiad
Wasting food is one of the biggest contributors to climate change. A lot of water, land, energy, time, and transportation go into producing our food, and yet in UK homes we waste 4.5 million tonnes of edible food every year. That's enough to make 10 million meals...
Dydd Iau 4 Mawrth 2021

Cyllideb 'gytbwys' ar gyfer y flwyddyn ariannol 2021-2022

Disgrifiad
Mae cynghorwyr Torfaen wedi cymeradwyo cyllideb yr awdurdod ar gyfer blwyddyn ariannol 2021/22

Mannau gwefru cerbydau trydan newydd wedi'u gosod ar draws Gwent

Disgrifiad
Mae 62 uned gwefru cerbydau trydan cyflym deuol 22kW wedi'u gosod mewn 34 safle ar draws Gwent...
Dydd Mercher 3 Mawrth 2021

Gweithiwr y Cyngor yn derbyn gwobr y Lluoedd Arfog am Wasanaeth rhagorol ac Ymlyniad wrth Ddyletswydd

Gweithiwr y Cyngor yn derbyn gwobr y Lluoedd Arfog am Wasanaeth rhagorol ac Ymlyniad wrth Ddyletswydd
Disgrifiad
Mewn seremoni rithwir a gynhaliwyd ddydd Iau 18 Chwefror, fe wnaeth y Brigadydd Robert Aitken CBE, Arglwydd Raglaw ei Mawrhydi dros Went dalu teyrnged i waith yr holl Luoedd Arfog sydd ar hyn o bryd yn cefnogi pwerau sifil yn ystod argyfwng coronafirws.

Newid lleoliad y banc casglu plastig meddal

Disgrifiad
Oherwydd problem barhaus gyda thaflu sbwriel a thipio anghyfreithlon o amgylch y banc casglu plastig meddal ar Cwmavon Road, gwnaed y penderfyniad i'w symud i fynedfa Capital Valley Plastic ychydig gannoedd o fetrau i ffwrdd...
Dydd Mawrth 2 Mawrth 2021

Tair ffordd i bleidleisio yn etholiad y Senedd ac etholiad Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu

Tair ffordd i bleidleisio yn etholiad y Senedd ac etholiad Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu
Disgrifiad
Ddydd Iau 6 Mai bydd trigolion Torfaen yn mynd i'r gorsafoedd pleidleisio i ddweud eu dweud ar bwy sy'n eu cynrychioli yn y Senedd ac fel Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu.
Dydd Llun 1 Mawrth 2021

Holiadur Ymgynghoriad cyhoeddus cyfnewidfa Cwmbrân

Disgrifiad
Cwmbrân yw canol y dref isranbarthol brysuraf yn Ne Ddwyrain Cymru ac mae'n denu tua 15 miliwn o ymwelwyr y flwyddyn. Mae canol tref Cwmbrân yn ganolbwynt ar gyfer cymunedau'r cymoedd cyfagos ac yn gweithredu fel 'canolbwynt strategol' ar gyfer gweithgareddau manwerthu, cyflogaeth, gwasanaethau, hamdden a diwylliant...
Dydd Gwener 26 Chwefror 2021

Ymgynghoriad Strategaeth Seilwaith Gwyrdd Torfaen

Disgrifiad
Seilwaith gwyrdd yw'r rhwydwaith byw o fannau gwyrdd a glas naturiol a lled-naturiol a nodweddion eraill ar y dirwedd, sydd wedi eu gwasgaru oddi mewn i a rhwng mannau trefol a gwledig...
Dydd Iau 25 Chwefror 2021

Age Connects yn cefnogi Cyfrifiad y DU 2021

Age Connects yn cefnogi Cyfrifiad y DU 2021
Disgrifiad
Mae Age Connects Torfaen wedi eu nodi fel Canolfan Cefnogi'r Cyfrifiad i helpu trigolion Torfaen gydag ymholiadau cyffredinol am y cyfrifiad, rhoi cefnogaeth i gwblhau cyfrifiad ar-lein neu ffurflen bapur, a thrafod ffyrdd eraill o gefnogi trigolion.

Ymgynghoriad ar ein strategaeth goed ddrafft a'n cynllun gweithredu ar agor

Disgrifiad
Rydym wrthi'n paratoi strategaeth goed ar gyfer y fwrdeistref sy'n nodi ein dull o reoli coed, gan gynnwys y rhai sy'n rhan o goetiroedd a gwrychoedd. Mae'r strategaeth ddrafft yn egluro polisïau cenedlaethol a lleol, ac yn egluro sut mae'r rhain yn trosi i weithredu i amddiffyn a rheoli coed a fydd yn arwain at lu o fanteision...
Dydd Mercher 24 Chwefror 2021

Defnyddiwch finiau sbwriel ar gyfer sbwriel a baw cŵn yn unig

Disgrifiad
Rydym wedi cael gwybod dros yr wythnosau diwethaf bod bagiau gwastraff cartref yn cael eu rhoi mewn biniau sbwriel. Nid dyma'r ffordd gywir i ddefnyddio biniau sbwriel, a gall arwain at finiau'n gorlifo, ac yn ei dro, mwy o sbwriel mewn cymdogaethau...
Dydd Mawrth 23 Chwefror 2021

Fferm yn derbyn gwelliannau yn ystod y cyfnod clo

Fferm yn derbyn gwelliannau yn ystod y cyfnod clo
Disgrifiad
Bwriedid i Fferm Gymunedol Greenmeadow ailagor yn Chwefror 2021, ond oherwydd cyfyngiadau COVID presennol Llywodraeth Cymru yn ymwneud ag atyniadau i ymwelwyr, dyw hyn ddim yn bosibl eto.
Dydd Llun 22 Chwefror 2021

Un wythnos i fynd: Tiroedd ysgol a meysydd chwarae ar draws Torfaen i fod yn ddi-fwg o ddydd Llun 1 Mawrth

Disgrifiad
Mae heddiw'n nodi un wythnos yn unig nes bod cyfreithiau newydd yn cael eu cyflwyno i wneud mwy o leoedd yng Nghymru yn ddi-fwg
Dydd Gwener 19 Chwefror 2021

Llyn Cychod Cwmbrân i gau ar gyfer torri coed brys

Disgrifiad
Mae Cyngor Torfaen a Network Rail yn cydweithio i gael gwared ar goed peryglus ym Mharc Cwmbrân sy'n peri risg uniongyrchol i deithwyr rheilffyrdd a'r cyhoedd...

Elusen yn ymuno â Llywodraeth Cymru a'r Dreigiau i gefnogi pobl hŷn gyda grwpiau ymarfer corff ar-lein

Disgrifiad
Mae'r elusen genedlaethol, Re-engage, yn lansio grwpiau ar-lein rhad ac am ddim i roi cyfle i bobl dros 75 mlwydd oed yng Nghymru gymryd rhan mewn ymarfer corff ysgafn wrth iddynt wneud cysylltiadau ag eraill...

Mwy na 120 o blant sy'n agored i niwed yn cael cefnogaeth mewn Gwersylloedd Lles dros hanner tymor

Mwy na 120 o blant sy'n agored i niwed yn cael cefnogaeth mewn Gwersylloedd Lles dros hanner tymor
Disgrifiad
Mae Chwarae a Datblygu Chwaraeon Torfaen wedi gweithio mewn partneriaeth yn ystod hanner tymor mis Chwefror i ddarparu pum gwersyll chwarae a lles ar gyfer plant sy'n agored i niwed yn Nhorfaen.
Dydd Iau 18 Chwefror 2021

Oes gennych chi Symptomau COVID-19?

Disgrifiad
Mae Safle Profi Lleol (LTS) cyntaf Torfaen wedi agor heddiw (18 Chwefror) ym Maes Parcio'r Hen Felin ar Stryd Trosnant, Pont-y-pŵl.

Cyllid Cynaliadwyedd Llywodraeth Cymru ar gyfer Darparwyr Gofal Plant

Cyllid Cynaliadwyedd Llywodraeth Cymru ar gyfer Darparwyr Gofal Plant
Disgrifiad
Mae tîm Blynyddoedd Cynnar Cyngor Torfaen wedi derbyn £187,000 ychwanegol o gyllid gan Lywodraeth Cymru i helpu cynaliadwyedd darparwyr gofal plant cofrestredig yn Nhorfaen sydd wedi cael eu heffeithio'n uniongyrchol gan Covid 19.
Dydd Mercher 17 Chwefror 2021

Cyfleoedd i fusnesau bach ym Marchnad Dan Do Pont-y-pŵl

Disgrifiad
Ydych chi erioed wedi bod eisiau dechrau busnes? Ydych chi am symud neu ehangu'ch busnes i Bont-y-pŵl?...

Hysbysiad o Etholiad

Hysbysiad o Etholiad
Disgrifiad
Oherwydd swyddi gwag cyfredol a gyda chymeradwyaeth y Comisiwn Etholiadol, mae Hysbysiadau ar gyfer Ethol Cynghorwyr i Gyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen wedi'u cyhoeddi ar wefan y cyngor.
Dydd Mawrth 16 Chwefror 2021

Cefnogi dros 200 o fusnesau trwy gynllun peilot 12 mis

Disgrifiad
Llynedd, cychwynnodd Cyngor Torfaen gynllun peilot gwerthfawr dros gyfnod o 12 mis a oedd yn cynnig cymorth a chefnogaeth i fusnesau cychwynnol lleol a Busnesau Bach a Chanolig yn ardal Pont-y-pŵl...

Gair i atgoffa galarwyr a sut i leihau'r risgiau

Disgrifiad
Mae'r rhai sydd wedi colli anwyliaid dros y flwyddyn ddiwethaf, boed yn gysylltiedig â'r pandemig ai peidio, wedi gorfod delio â'r straen a'r cymhlethdodau ychwanegol y mae'r feirws a chyfyngiadau cysylltiedig wedi'u hachosi...
Dydd Llun 15 Chwefror 2021

Cefnogaeth gwerth £6.5m ar gyfer lifogydd yng nghymunedau Cymru

Disgrifiad
Mae Gweinidogion Cymru wedi cyhoeddi £6.5 miliwn i gefnogi awdurdodau lleol a phobl sydd wedi eu heffeithio gan lifogydd yn ystod y cyfnod clo Lefel 4...
Dydd Gwener 12 Chwefror 2021

'Dydd Mawrth Sgwrsio' - Gall sgwrs fach wneud byd o wahaniaeth

'Dydd Mawrth Sgwrsio' - Gall sgwrs fach wneud byd o wahaniaeth
Disgrifiad
Ar ôl llwyddiant ymgyrch lwyddiannus cyfryngau cymdeithasol #AmseriSiarad a ddigwyddodd ar ddydd Iau 4ydd Chwefror, mae Tîm Sgiliau a Chyflogadwyedd Cyngor Torfaen am lansio ymgyrch newydd 'Dydd Mawrth Sgwrsio' i annog pobl leol i gysylltu â thrafod materion sy'n effeithio ar eu huchelgais i lwyddo mewn bywyd.

Cabinet yn cymeradwyo cynlluniau i ymestyn Ysgol Crownbridge.

Cabinet yn cymeradwyo cynlluniau i ymestyn Ysgol Crownbridge.
Disgrifiad
Yr wythnos hon, cymeradwyodd pwyllgor Cabinet Cyngor Torfaen buddsoddiad o £6,850,000 mewn estyniad fydd yn darparu 50 o leoedd ychwanegol yn Ysgol Crownbridge.

Dychwelyd yn raddol I ysgolion yn Nhorfaen

Disgrifiad
Mae Gweinidog Addysg Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y bydd ysgolion yn ailagor i blant y Dosbarth Meithrin, Derbyn, Blwyddyn 1 a 2 ar ôl hanner tymor o'r wythnos sy'n dechrau ar yr 22ain o Chwefror
Dydd Iau 11 Chwefror 2021

Cynghori perchnogion anifeiliaid anwes i ymddwyn yn gyfrifol wrth gerdded ger da byw

Disgrifiad
Gyda'r nosweithiau'n ymestyn a'r Gwanwyn ar y ffordd, mae cerddwyr yn gwneud y gorau o'r dirwedd hardd yn Nhorfaen...
Dydd Mercher 10 Chwefror 2021

Pontydd i Waith 2 yn cynorthwyo Andrew i gael ei swydd ddelfrydol!

Pontydd i Waith 2 yn cynorthwyo Andrew i gael ei swydd ddelfrydol!
Disgrifiad
Fe wnaeth siwrnai Andrew Wilkinson gyda'r prosiect Pontydd i Waith 2 a ariennir gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop yn 2020 godi ysbryd pawb, ar ôl iddo symud yn llwyddiannus i fyd gwaith ar ddechrau'r Flwyddyn Newydd.
Dydd Llun 8 Chwefror 2021

Cyfarpar Diogelu Personol am ddim i yrwyr Tacsis a Cherbydau Hurio Preifat yng Nghymru

Disgrifiad
Gall gyrwyr tacsi a cherbydau hurio preifat yng Nghymru hawlio pecyn o ddeunyddiau PPE ac offer o ansawdd uchel i lanhau cerbydau, a'r cyfan am ddim, wedi ei ariannu gan Lywodraeth Cymru...
Dydd Iau 4 Chwefror 2021

Rydym yn FALCH o gefnogi #LGBTHM21

Rydym yn FALCH o gefnogi #LGBTHM21
Disgrifiad
Ar gyfer Mis Hanes LGBT +, mae'r cyngor wedi ymuno gyda #CynghorauBalch eraill i chwifio'r faner LGBT+ a hyrwyddo cydraddoldeb a chynhwysiant.

Amser Rhigwm Mawr Cymru 8 – 14 Chwefror

Disgrifiad
Mae Amser Rhigwm Mawr Cymru yn ddathliad cenedlaethol o rannu rhigymau a chaneuon yn y blynyddoedd cynnar. Caiff ei drefnu gan BookTrust Cymru fel rhan o'n rhaglenni a ariennir gan Lywodraeth Cymru...
Dydd Mawrth 2 Chwefror 2021

Cyllid wedi ei gymeradwyo ar gyfer arloesi technoleg uchel mewn Gofal i Oedolion

Cyllid wedi ei gymeradwyo ar gyfer arloesi technoleg uchel mewn Gofal i Oedolion
Disgrifiad
Mae Cyngor Torfaen wedi symud ymlaen gyda dau brosiect gyda'r nod o ganfod atebion arloesol i wella gofal i drigolion.
Dydd Iau 28 Ionawr 2021

Mae angen eich barn ar ein Pwyllgorau Craffu

Disgrifiad
Mae'r Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu Cymunedau Glanach, a Chymunedau Ffyniannus, yn cynnal cyfarfod ar y cyd ddydd Iau 4 Chwefror i ystyried datblygu gweledigaeth strategol ar gyfer Camlas Mynwy ac Aberhonddu

Fferm Gymunedol Greenmeadow yn dod yn wely prawf ar gyfer prosiect newydd, cyffrous Cylch Cnydau

Fferm Gymunedol Greenmeadow yn dod yn wely prawf ar gyfer prosiect newydd, cyffrous Cylch Cnydau
Disgrifiad
Mae Fferm Gymunedol Greenmeadow wedi ymuno â thri safle arall yng Nghymru i gymryd rhan mewn menter newydd wedi ei harwain gan Ffermydd a Gerddi Cymdeithasol a'i chefnogi gan grŵp Clwstwr Garddwriaeth Llywodraeth Cymru a Grŵp Diddordeb Arbennig CEA Maeth-Cymru.
Dydd Gwener 22 Ionawr 2021

Barod am y tywydd oer!

Disgrifiad
Er bod cyfyngiadau rhybudd Lefel 4 (Covid-19) mewn grym yng Nghymru, mae'r cyngor yn parhau i ddarparu gwasanaeth gaeaf i'r rheini y mae'n hanfodol iddynt orfod teithio...

Dweud eich dweud am gadwyni cyflenwi lleol a chaffael yn nhorfaen

Disgrifiad
Gwahoddir busnesau sydd wedi'u lleoli yn Nhorfaen i gael mewnbwn i astudiaeth sy'n cael ei chynnal ar hyn o bryd i nodi tueddiadau caffael sy'n dod i'r amlwg, ac ymchwilio i sut y gellir manteisio ar y tueddiadau hyn er budd busnesau yn lleol...

Pleidleisio'n ddiogel yn etholiadau eleni

Pleidleisio'n ddiogel yn etholiadau eleni
Disgrifiad
Ar ddydd Iau 6 Mai 2021 bydd trigolion Torfaen yn pleidleisio i ddewis pwy fydd yn eu cynrychioli yn Senedd Cymru a phwy fydd Comisiynydd Heddlu a Throsedd eu hardal heddlu leol.
Dydd Iau 21 Ionawr 2021

'Byddwch yn oleuni yn y tywyllwch' ar Ddiwrnod Cofio'r Holocost eleni

'Byddwch yn oleuni yn y tywyllwch' ar Ddiwrnod Cofio'r Holocost eleni
Disgrifiad
Mae Diwrnod Cofio'r Holocost 2021 yn cael ei gynnal ar y 27ain o Ionawr a'r thema eleni yw, 'Byddwch yn oleuni yn y tywyllwch'.

Grant Addasu Canol Trefi C19ar gael i fusnesau

Disgrifiad
Erbyn hyn, mae grant ar gael i barhau i gefnogi'r gwaith parhaus i adfer canol trefi a busnesau oherwydd pandemig Covid-19. Diben y grant yw sicrhau bod canol trefi yn parhau i weithio'n economaidd a'u bod yn fannau diogel...
Dydd Mawrth 19 Ionawr 2021

Mae'r cyfrifiad yn dod

Disgrifiad
Drwy gymryd rhan, gallwch helpu i fwydo gwybodaeth ar benderfyniadau a gymerir ar wasanaethau sy'n llunio eich cymuned, megis gofal iechyd, addysg a thrafnidiaeth.
Arddangos 401 i 500 o 774
Blaenorol 3 4 5 6 7 Nesaf

Cadw Cyswllt