Archif Newyddion

Dydd Mawrth 4 Ionawr 2022

Siop Ailddefnyddio'n Ailagor

Disgrifiad
Mae siop sy'n gwerthu eitemau diangen o ansawdd da wedi ailagor wrth ymyl Canolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref.
Dydd Gwener 24 Rhagfyr 2021

Gwastraff - diweddariad

Disgrifiad
Dim ond i'ch atgoffa, mae ein criwiau gwastraff ac ailgylchu yn gweithio bob dydd dros gyfnod y Nadolig felly mae eich dyddiau casglu yn aros yr un fath
Dydd Iau 23 Rhagfyr 2021

Gaeaf Llawn Lles gyda Chwarae Torfaen

Gaeaf Llawn Lles gyda Chwarae Torfaen
Disgrifiad
Mae'r Gwasanaeth Chwarae wedi bod yn brysur dros yr ŵyl yn darparu gweithgareddau hwyliog i deuluoedd yn Nhorfaen.
Dydd Mawrth 21 Rhagfyr 2021

Gwasanaeth synhwyraidd yn darparu cymorth ychwanegol

Gwasanaeth synhwyraidd yn darparu cymorth ychwanegol
Disgrifiad
Mae rhyw 60 o blant gydag anallu synhwyraidd wedi derbyn pecynnau yn llawn teganau ac offer synhwyraidd er mwyn gallu cymryd rhan mewn sesiynau cylch chwarae arbennig yn y cartref.

Rhowch eich adborth ar wasanaethau gofal yn y cartref

Disgrifiad
Mae Cyngor Torfaen yn gofyn i bobl sy'n derbyn gwasanaethau gofal yn y cartref a'u teuluoedd i ddweud am eu profiadau.
Dydd Gwener 17 Rhagfyr 2021

Argyfwng gofal cenedlaethol yn taro Torfaen

Disgrifiad
Heddiw, mae cyngor Torfaen yn ysgrifennu at bawb yn y fwrdeistref sy'n derbyn gwasanaethau gofal yn y cartref ac yn apeliodd am gymorth i helpu i llenwi bwlch yn y gofal sydd ei angen y mis yma.

Oedi i ddechrau'r tymor newydd

Disgrifiad
Oherwydd effaith bosibl yr amrywiad Covid-19 Omicron dros yr wythnosau nesaf, mae Llywodraeth Cymru wedi cyfarwyddo pob ysgol yng Nghymru i agor 2 ddiwrnod yn ddiweddarach yn y tymor newydd i baratoi ar gyfer unrhyw aflonyddu posibl i'r dysgu a'r addysgu

Casgliadau gwastraff ac ailgylchu dros y Nadolig

Disgrifiad
Ni fydd unrhyw newidiadau i gasgliadau gwastraff ac ailgylchu dros yr ŵyl gan fod y criwiau bellach yn gweithio ar wyliau banc...

Ymateb gwych i arolwg CAGC

Disgrifiad
Mae bron i 4,000 o bobl wedi cymryd rhan yn ein hymgynghoriad diweddar ynglŷn â'r system archebu yn y Ganolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref - ac mae'r canlyniadau i mewn!
Dydd Iau 16 Rhagfyr 2021

Hamperi'n cael eu dosbarthu mewn pryd ar gyfer y Nadolig

Hamperi'n cael eu dosbarthu mewn pryd ar gyfer y Nadolig
Disgrifiad
Bydd hanner cant o hamperi Nadolig yn cael eu dosbarthu i bobl ifanc mewn angen a'u teuluoedd ledled Torfaen yr wythnos hon.
Dydd Mawrth 14 Rhagfyr 2021

Dal dyn o Gwmbrân yn gwerthu tybaco ffug ar Facebook

Disgrifiad
Mae dyn wedi ei erlyn yn llwyddiannus gan dîm Safonau Masnach Cyngor Torfaen am werthu tybaco ffug ar Facebook...

Safle Treftadaeth y Byd yn lansio teithiau rhithwir

Disgrifiad
With traditional school trips still on hold for many, a primary school in Blaenavon has decided to make the best of the situation by going on a virtual tour.
Dydd Gwener 10 Rhagfyr 2021

Apêl Siôn Corn yn lledaenu llawenydd y Nadolig

Apêl Siôn Corn yn lledaenu llawenydd y Nadolig
Disgrifiad
Derbyniwyd dros 800 o anrhegion i Apêl Siôn Corn Torfaen eleni.
Dydd Iau 9 Rhagfyr 2021

Rhedwyr yn eu gwisgoedd Siôn Corn yn codi arian i Age Connects Torfaen

Rhedwyr yn eu gwisgoedd Siôn Corn yn codi arian i Age Connects Torfaen
Disgrifiad
Fe wnaeth cannoedd o redwyr wedi gwisgo mewn gwisgoedd Siôn Corn gymryd rhan ran yn ras Nadoligaidd flynyddol Age Connects Torfaen.
Dydd Mercher 8 Rhagfyr 2021

Parciau Chwarae Cynhwysol i Gwmbrân a Phont-y-pŵl

Parciau Chwarae Cynhwysol i Gwmbrân a Phont-y-pŵl
Disgrifiad
Yn ddiweddar, fe wnaeth pwyllgor cabinet cyngor Torfaen gymeradwyo cynlluniau i fuddsoddi £1.2 miliwn i helpu'r gymuned i adfer yn dilyn effeithiau covid-19

Podlediad Word From the Third yn dathlu pen-blwydd

Podlediad Word From the Third yn dathlu pen-blwydd
Disgrifiad
Mae'r podlediad poblogaidd Word From The Third newydd ddathlu ei ben-blwydd cyntaf.
Dydd Mawrth 7 Rhagfyr 2021

Gwastraff ac Ailgylchu - diweddariad

Disgrifiad
Rwy'n gwybod bod llawer ohonoch wedi bod yn teimlo'n rhwystredig yn ddiweddar oherwydd cynnydd yn y casgliadau gwastraff ac ailgylchu a fethwyd.

Ffyrdd newydd o ddarganfod natur yn Nhorfaen

Disgrifiad
Mae Cyngor Torfaen wedi gosod byrddau dehongli newydd ym mhedwar o'i Warchodfeydd Natur Lleol (GNLl) i helpu cymunedau i ddarganfod gwerth y natur ar stepen eu drws...
Dydd Gwener 3 Rhagfyr 2021

Cau pompren Parc Pontnewydd

Disgrifiad
O ddydd Iau 9 Rhagfyr am o leiaf 6 wythnos, bydd y bompren ym Mharc Pontnewydd ar gau...

Gweithredu dros aroglau

Disgrifiad
Mae menyw wedi cael ei herlyn yn llwyddiannus gan Gyngor Torfaen o dan y Ddeddf Diogelu'r Amgylchedd 1990 am achosi niwsans i'w chymdogion trwy adael i faw ci gronni yn ei iard gefn...

Mae 42% o bobl Cymru mewn perygl o gael eu twyllo gan bobl sy'n gadael sbwriel yn anghyfreithlon

Disgrifiad
Mae deiliaid tai yng Nghymru mewn perygl mawr o gael eu twyllo gan wasanaethau symud sbwriel sydd heb eu trwyddedu...
Dydd Iau 2 Rhagfyr 2021

Yr anrheg orau y Nadolig yma

Yr anrheg orau y Nadolig yma
Disgrifiad
Mae Gwasanaeth Gwaed Cymru'n paratoi ar gyfer prinder gwaed dros y gaeaf yma ac maen nhw'n codi ymwybyddiaeth am bwysigrwydd rhoi'r 'anrheg orau', sef gwaed, y Nadolig yma.
Dydd Mercher 1 Rhagfyr 2021

Y Sbrowt Nadolig

Y Sbrowt Nadolig
Disgrifiad
A Christmas sprout hunt is being organised for families with pre-school children in Torfaen.
Dydd Mawrth 30 Tachwedd 2021

Amseroedd agor y llyfrgell i newid

Disgrifiad
Gwnaed penderfyniad i ostwng amseroedd agor y llyfrgelloedd dros dro ar ddydd Sadwrn i helpu i reoli prinder staff tra bo'r gwasanaeth yn edrych ar ffyrdd o gyflymu'r broses o gyflawni'r strategaeth lyfrgelloedd...
Dydd Gwener 26 Tachwedd 2021

£1.2 million to support pandemic recovery

Disgrifiad
Torfaen council's cabinet committee have approved plans to invest £1.2 million to help the community recover from the impacts of covid-19.

Ymgais Torfaen i fod yn Lle Bwyd Cynaliadwy

Disgrifiad
Mae yna gynlluniau i drawsnewid Torfaen i fod yn Lle Bwyd Cynaliadwy, fel rhan o fenter i gefnogi ac annog rhwydweithiau bwyd lleol.

The future of the HWRC booking system

Disgrifiad
Residents are being asked if they think the Household Waste Recycling Centre booking system should continue...
Dydd Iau 25 Tachwedd 2021

Ysgol Croesyceiliog yn cael ei thynnu allan o fesurau arbennig

Disgrifiad
Ar ôl ymweliad arolygiad monitro yn ddiweddar, mae Ysgol Croesyceiliog wedi ei thynnu allan o fesurau arbennig
Dydd Gwener 19 Tachwedd 2021

Diwrnod Rhuban Gwyn 2021

Diwrnod Rhuban Gwyn 2021
Disgrifiad
Mae trigolion yn cael eu hannog i gofrestru ar gyfer #Her30 i godi ymwybyddiaeth o'r ffaith fod 30 o blant yng Ngwent, pob dydd, yn cael eu heffeithio gan gamdriniaeth ddomestig sy'n tynnu'r heddlu i mewn.
Dydd Iau 18 Tachwedd 2021

Dathlu a chefnogi gofalwyr

Dathlu a chefnogi gofalwyr
Disgrifiad
Mae digwyddiad i ddathlu a chefnogi gofalwyr yn Nhorfaen yn cael ei drefnu i nodi Diwrnod Hawliau Gofalwyr yr wythnos nesaf.

Plant ysgol gynradd yn dysgu am ynni

Disgrifiad
Mae plant ysgol gynradd yn Nhorfaen wedi bod yn dysgu am ynni fel rhan o'r Bythefnos Diffodd, sy'n dod i ben ar ddydd Sul 21ain Tachwedd...

Casgliadau gwastraff gardd yn dod i ben am y gaeaf

Disgrifiad
Os ydych ar rownd gasglu A neu B, mae eich casgliad gwastraff gardd olaf yr wythnos hon ar eich diwrnod casglu arferol...
Dydd Mercher 17 Tachwedd 2021

Cychwyn cynlluniau ar gyfer rhwydwaith llysgenhadon hinsawdd

Disgrifiad
Cynhaliwyd cyfarfod i lansio cynlluniau ar gyfer rhwydwaith newydd i lysgenhadon hinsawdd yn Nhorfaen neithiwr.
Dydd Mawrth 16 Tachwedd 2021

2021 Enillydd Sialens Ddarllen yr Haf

Disgrifiad
Bydd Archie Fielding, pump oed, yn gallu prynu llawer o lyfrau newydd ar ôl cwblhau sialens ddarllen genedlaethol...
Dydd Llun 15 Tachwedd 2021

Property agent operated illegally

Disgrifiad
A landlady, acting as a property agent for a number of residential premises in Torfaen, has been fined after she admitted operating illegally.

Dyddiad cau Gwobrau Balchder Torfaen yn prysur agosáu

Disgrifiad
Bydd enwebiadau ar gyfer y cyntaf erioed o Wobrau Balchder Torfaen, yn cau ddydd Gwener yma.
Dydd Gwener 12 Tachwedd 2021

Casgliadau plastig ymestynnol i ailgychwyn

Disgrifiad
After a fire suspended collection of stretchy plastic in borough, Capital Valley Plastics are pleased to inform Torfaen residents that they are now in the position to restart collections...

Ysgol Gynradd Stryd Siôr yn fuddugol yng nghwpan plant EFL

Ysgol Gynradd Stryd Siôr yn fuddugol yng nghwpan plant EFL
Disgrifiad
Mae bron i 100 o blant o ysgolion ledled Torfaen wedi cymryd rhan yn rownd Torfaen ar gyfer cwpan Plant Utilita Ymddiriedolaeth Cynghrair Pêl-droed Lloegr (EFLT) yn Stadiwm Cwmbrân.

Canslo gemau ym Mhentre Uchaf a Phentre Isaf

Disgrifiad
Mae pob gêm bêl-droed oedd fod i gael eu cynnal ym Mhentre Uchaf a Phentre Isaf  y penwythnos yma wedi eu canslo oherwydd rhagolygon tywydd...
Dydd Iau 11 Tachwedd 2021

Torfaen yn rhan o gynllun peilot pleidleisio hyblyg

Disgrifiad
Yr wythnos hon, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru gynlluniau cyn etholiadau mis Mai 2022 i gynyddu'r nifer o bobl sydd wedi eu cofrestru i bleidleisio ac i gyflwyno cynlluniau pleidleisio hyblyg newydd i alluogi pleidleisio ymlaen llaw.
Dydd Mercher 10 Tachwedd 2021

Buddsoddiadau o filiynau o bunnoedd mewn busnesau a sgiliau

Disgrifiad
Bydd pum prosiect newydd gyda'r bwriad o gefnogi busnesau a chynyddu sgiliau yn Nhorfaen yn derbyn bron i £1.3miliwn gan gronfa newydd gan Lywodraeth y DU.
Dydd Mawrth 9 Tachwedd 2021

Sigaréts ffug y tu ôl i wal ffug

Disgrifiad
Mae perchennog siop o Bont-y-pŵl wedi ymddangos gerbron llys ar ôl i dybaco a sigaréts ffug gael eu canfod y tu ôl i wal ffug.
Dydd Gwener 5 Tachwedd 2021

Gosod Cyllideb i'r Cyngor ar gyfer 2022/23

Disgrifiad
This week, councillors have looked at Torfaen Council's budget plans for the next financial year, and we'd like you to do the same....

Gorymdeithiau diwrnod coffa i ailgychwyn

Gorymdeithiau diwrnod coffa i ailgychwyn
Disgrifiad
An ddigwydd ar ddydd Sul 14 Tachwedd, mae Diwrnod Coffa yn ddyddiad pwysig yng nghalendr y genedl.

Road disruptions due to firework displays

Disgrifiad
Ponthir Sports and Community Club are holding a firework display on the 5th November. The show starts at 7pm with the evening starting 6pm...
Dydd Iau 4 Tachwedd 2021

Pysgota nawr wedi ei wahardd ar ddarn o'r gamlas

Disgrifiad
Ar ôl ymgynghoriad cyhoeddus yn ddiweddar, mae pysgota nawr wedi ei wahardd ar unrhyw adeg ar ddarn o'r gamlas yn Broadweir Road a Star Street yng Nghwmbrân oherwydd pysgota di-drwydded ac ymddygiad gwrthgymdeithasol parhaus...

Apêl Siôn Corn Torfaen yn cychwyn

Apêl Siôn Corn Torfaen yn cychwyn
Disgrifiad
Mae Apêl Siôn Corn, a redir gan Wasanaethau Cymdeithasol Torfaen, yn rhoi cyfle i bawb gyfrannu anrhegion i blant a phobl ifanc a fyddai, fel arall, yn colli allan dros y Nadolig.

Sesiynau Bwtcamp yn helpu menywod yn Nhorfaen i gadw'n heini ac yn weithgar

Sesiynau Bwtcamp yn helpu menywod yn Nhorfaen i gadw'n heini ac yn weithgar
Disgrifiad
Mae Karen Atwell wedi cyfnewid gorffwys yn y gwely ar fore Sadwrn am sesiynau newydd bwtcamp oseidiafi gyda Datblygu Chwaraeon Torfaen.

Gosod cyllideb i'r cyngor ar gyfer 2022/23

Gosod cyllideb i'r cyngor ar gyfer 2022/23
Disgrifiad
Bydd cynghorwyr yn ystyried adroddiad yr wythnos yma ar gynlluniau Cyngor Torfaen ar gyfer cyllideb y flwyddyn ariannol nesaf
Dydd Mercher 3 Tachwedd 2021

Prosiect i'w ddathlu mewn digwyddiad hinsawdd

Disgrifiad
Bydd prosiect i wella ac amddiffyn ardaloedd ucheldir yn Ne-ddwyrain Cymru – a arweinir gan Gyngor Torfaen – yn cael sylw mewn digwyddiad i nodi uwchgynhadledd hinsawdd COP26 y penwythnos hwn.

Gwelliannau'n digwydd ar ymyl y gamlas

Disgrifiad
Bydd gwaith i greu ardal newydd i'r sawl sy'n frwdfrydig am fywyd gwyllt yn cychwyn yn y man ar hyd y gamlas yng Nghwmbrân...
Dydd Mawrth 2 Tachwedd 2021

Barod at y tywydd oer

Disgrifiad
Pob blwyddyn mae'r cyngor yn darparu gwasanaeth gaeaf i briffyrdd er mwyn cadw'r fwrdeistref i symud...
Dydd Iau 28 Hydref 2021

Hwyl hanner tymor mewn canolfannau Chwarae a Lles

Hwyl hanner tymor mewn canolfannau Chwarae a Lles
Disgrifiad
Mae dros 450 o blant wedi mynychu Canolfannau Chwarae a Lles Torfaen dros hanner tymor Hydref.
Dydd Mercher 27 Hydref 2021

Amserau agor Mynwentydd yn newid o ddydd Sul 31 Hydref

Disgrifiad
Ar y cyd ag arbed golau dydd a chlociau'n mynd yn ôl awr, o ddydd Sul 31 Hydref, bydd mynwentydd yn Nhorfaen yn newid i oriau agor y gaeaf...

Ambell i dric i arbed bwyd ar Noson Galan Gaeaf

Disgrifiad
Mae'n dymor arswydus ac rydyn ni'n casglu pwmpenni, afalau, danteithion blasus a phob math o fwydydd swmpus a thymhorol...
Dydd Llun 25 Hydref 2021

Tapestri Mynydd Garn Clochdy

Disgrifiad
Mae disgyblion blwyddyn 4 o Ysgol Bryn Onnen ac aelodau o Grŵp Pontio'r Cenedlaethau (GPC) ym Mlaenafon wedi bod yn gweithio'n ddyfal i greu tapestri 10 metr o hyd yn seiliedig ar y chwedl leol 'Mynydd Garn Clochdy', a hynny gyda chefnogaeth gan Fenter Iaith Torfaen.

Delio gyda newid yn yr hinsawdd yn Nhorfaen

Disgrifiad
Mae delio gyda newid yn yr hinsawdd yn Nhorfaen yn flaenoriaeth allweddol, a heddiw mae Cyngor Torfaen yn lansio ei ymgynghoriad mawr cyntaf ar sut y gellir gwneud hyn...
Dydd Gwener 22 Hydref 2021

Myfyrwyr yw sêr y sioe

Disgrifiad
Mae myfyrwyr, gwleidyddion lleol, cynrychiolwyr y cyngor a Choleg Gwent wedi nodi agoriad swyddogol Parth Dysgu Torfaen.

Gwobrau Balchder Torfaen 2021

Disgrifiad
Mae Gwobrau Balchder Torfaen, y cyntaf erioed, ar agor i dderbyn enwebiadau i gydnabod yr unigolion, grwpiau a chlybiau sy'n gwneud Torfaen yn lle gwell i fyw.
Dydd Iau 21 Hydref 2021

Cau pont droed i ailosod arwyneb newydd

Disgrifiad
Bwriedir ailosod arwyneb y bont droed sy'n croesi Afon Lwyd ger Canolfan Chwaraeon a Chymdeithasol Woodland Road yr wythnos nesaf...
Dydd Mercher 20 Hydref 2021

Oedi wrth drwsio goleuadau stryd

Disgrifiad
Ar hyn o bryd, mae prinder cenedlaethol o lampau LED, sy'n arwain at waith yn hel o ran trwsio goleuadau sydd wedi mynd allan yn y fwrdeistref. Mae prinder o'r darnau sy'n mynd i wneud y lampau LED, ac mae problemau hefyd gyda'u cludo...

Bywyd newydd i hen gymhorthion symudedd

Disgrifiad
Mae baglau a fframiau zimmer yn cael bywyd newydd, diolch i'r tîm yng Nghanolfan Ailgylchu Gwastraff Tŷ Cyngor Torfaen, sy'n cael ei rhedeg gan bartner gwastraff ac ailgylchu, FCC Environment...

Lansiad swyddogol coleg newydd

Disgrifiad
Bydd canolfan newydd £24m ar gyfer holl addysg ôl-16 yn Nhorfaen yn cael ei hagor yn swyddogol yr wythnos hon.

Gwent Dragons yn hybu neges gwrth-gasineb

Disgrifiad
Mae'r Gwent Dragons wedi bod yn helpu i hyrwyddo ymgyrch fawr gwrth-gasineb Llywodraeth Cymru Mae Casineb yn Brifo Cymru.
Dydd Llun 18 Hydref 2021

Llun o'r gamlas yn ennill cystadleuaeth

Disgrifiad
Mae'r buddugol yng nghystadleuaeth ffotograffiaeth Tŷ Glas y Dorlan wedi ei ddewis.
Dydd Gwener 15 Hydref 2021

Disgwyl amharu ar drafnidiaeth ysgol

Disgrifiad
Mae Cyngor Torfaen wedi cael gwybod y bydd gyrwyr cwmni bysiau mwyaf y DU yn mynd ar streic am dair wythnos mewn anghydfod ynglŷn â chyflog...

Oriau agor y Gaeaf yng Nghanolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref yn dechrau ddydd Sul 31 Hydref

Disgrifiad
Bydd oriau agor y gaeaf yn dod i rym yng Nghanolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref yn y Dafarn Newydd ar ddydd Sul 31 Hydref 2021...
Dydd Iau 14 Hydref 2021

Pedair ardal yn Nhorfaen wedi eu henwi fel rhai o fannau gwyrdd gorau'r wlad

Disgrifiad
Mae Cadwch Gymru'n Daclus wedi datgelu enillwyr Gwobr y Faner Werdd eleni – marc rhyngwladol o barc neu fan gwyrdd o ansawdd...
Dydd Mercher 13 Hydref 2021

Taflu Goleuni ar Wythnos Ymwybyddiaeth Colli Babi

Disgrifiad
Bydd tri o adeiladau'r cyngor yn cael eu goleuo mewn pinc a glas yr wythnos yma i anrhydeddu rhieni a theuluoedd yn Nhorfaen sydd wedi colli babi mewn beichiogrwydd neu fel babanod newydd-anedig...
Dydd Mawrth 12 Hydref 2021

Amser i baratoi ar gyfer Hunanasesiad

Disgrifiad
Mae Cyllid a Thollau EM (CThEM) yn atgoffa cwsmeriaid Hunanasesiad i wirio bod ganddynt y wybodaeth gywir er mwyn llenwi eu Ffurflen Dreth.
Dydd Llun 11 Hydref 2021

Cefnogi busnes i hau hadau llwyddiant

Cefnogi busnes i hau hadau llwyddiant
Disgrifiad
Mae dyn o Bont-y-pŵl wedi gwireddu ei freuddwyd o redeg busnes tirweddu, diolch i gefnogaeth gan dîm Cymunedau am Waith a Mwy Cyngor Torfaen.
Dydd Gwener 8 Hydref 2021

Dathlu cyflawniadau gwirfoddol rhagorol y flwyddyn ddiwethaf

Dathlu cyflawniadau gwirfoddol rhagorol y flwyddyn ddiwethaf
Disgrifiad
Daeth mwy na 170 o bobl ynghyd ddydd Sadwrn 2 Hydref i ddathlu'r achlysur gyntaf erioed i Wobrwyo Cymuned a Gwirfoddolwyr Torfaen yng Nghanolfan Byw Egnïol Pont-y-pŵl.

Diweddariad ar y system taliadau ysgol yn yr wythnos yn gorffen 8 Hydref

Disgrifiad
Mae tîm y prosiect yn parhau i weithio gyda Civica i ddatrys y problemau parhaus gyda'r System Arlwyo Di-arian Parod newydd a Phorthol Addysg Civica Pay...

Cyngor Torfaen yn ymuno ag ymgyrch newydd i fynd i'r afael â baw cŵn

Disgrifiad
Mae Cyngor Torfaen yn annog perchnogion cŵn i wneud y peth iawn a chodi baw eu hanifeiliaid anwes fel rhan o ymgyrch cenedlaethol newydd gan Cadwch Gymru'n Daclus...
Dydd Iau 7 Hydref 2021

Wythnos Gofalwn Cymru 2021

Wythnos Gofalwn Cymru 2021
Disgrifiad
Yr wythnos nesaf bydd WeCare Wales yn taflu goleuni ar sut beth yw gweithio yn y sectorau gofal cymdeithasol, plant a blynyddoedd cynnar.
Dydd Mercher 6 Hydref 2021

Cefnogaeth i'r rhai sy'n derbyn Credyd Cynhwysol

Cefnogaeth i'r rhai sy'n derbyn Credyd Cynhwysol
Disgrifiad
Daw cynnydd dros dro mewn Credyd Cynhwysol a gyflwynwyd ar ddechrau pandemig coronafeirws i ben heddiw.

Mae arolwg newydd yn ceisio dal eich rhwystrau iechyd i gyflogaeth

Mae arolwg newydd yn ceisio dal eich rhwystrau iechyd i gyflogaeth
Disgrifiad
Os oes cyflwr iechyd erioed wedi eich rhwystro rhag cael gwaith neu symud ymlaen yn y lle gwaith, rydym eisiau clywed am eich profiadau.
Dydd Llun 4 Hydref 2021

Newidiadau I Orsafoedd Pleidleisio

Newidiadau I Orsafoedd Pleidleisio
Disgrifiad
Bydd pethau'n edrych yn wahanol i bobl sy'n bwriadu mynd i bleidleisio mewn gorsaf bleidleisio mis nesaf yn etholiadau'r Senedd a Chomisiynydd yr Heddlu a Throseddu.

Anogwyd pobl ledled Cymru i agor eu cartrefi i faethu plant

Anogwyd pobl ledled Cymru i agor eu cartrefi i faethu plant
Disgrifiad
Mae nifer o ddrysau ffrynt maint llawn wedi eu dadorchuddio y tu allan i'r Senedd ym Mae Caerdydd, gan amlygu'r sawl sydd wedi agor eu cartrefi i blant maeth yng Nghymru.

Rhowch eich barn yn arolwg trigolion

Disgrifiad
Rydym wedi ymrwymo i wneud Torfaen yn lle gwell i fyw a gweithio ac i gyflenwi gwasanaethau sydd o'r pwys mwyaf i chi.

Pen-blwydd Amser Rhigymu yn llwyddiant

Disgrifiad
Mae sesiwn Amser Rhigymu arlein a drefnwyd gan lyfrgell Cwmbrân wedi ei wylio mwy na 450 o weithiau...

'Mae'r GIG yng Nghymru yn dechrau ei raglen frechu fwyaf erioed yn y gaeaf

Disgrifiad
Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn annog pob person cymwys yng Nghymru i gael eu brechlynnau ffliw a phigiadau atgyfnerthu COVID-19 am ddim gan y GIG pan fydd yn dechrau ar ei raglen frechu genedlaethol fwyaf erioed dros y gaeaf.
Dydd Gwener 1 Hydref 2021

Cymeradwyaeth i gyfnod cyntaf adfywio The British

Disgrifiad
Mae cynlluniau ar gyfer cyfnod cyntaf prosiect i adfywio safle 'The British' yn Nhal-y-waun wedi cael cymeradwyaeth gan drigolion lleol.

Helpwch i lunio dyfodol gofal plant

Helpwch i lunio dyfodol gofal plant
Disgrifiad
Mae arolwg am ddarpariaeth gwasanaethau gofal plant yn y dyfodol yn Nhorfaen wedi mynd yn fyw heddiw.

Diweddariad ar y system taliadau ysgol yn yr wythnos yn gorffen 1 Hydref

Disgrifiad
Mae Tîm y Prosiect yn parhau i weithio gyda Civica i ddatrys y problemau parhaus gyda'r System Arlwyo Di-arian Parod newydd a Phorthol Addysg Civiva Pay. Mae rhywfaint o wella wedi bod ac mae'r diweddariad yma'n nodi'r hyn sydd wedi ei ddatrys a'r problemau sy'n dal i fod...
Dydd Iau 30 Medi 2021

Barod ar gyfer y newidiadau diweddaraf i Gredyd Cynhwysol?

Barod ar gyfer y newidiadau diweddaraf i Gredyd Cynhwysol?
Disgrifiad
Ymhen llai nag wythnos, bydd y codiad o £ 20 yr wythnos ar gyfer hawlwyr Credyd Cynhwysol yn cael ei ddileu. Darganfyddwch pa gefnogaeth sydd ar gael.
Dydd Mercher 29 Medi 2021

Cwrdd â thîm prosiect safle'r British

Cwrdd â thîm prosiect safle'r British
Disgrifiad
Mae gwaith ar fin dechrau ar gam cyntaf cynllun i adfywio safle hen weithfeydd haearn ym Mhont-y-pŵl, safle sy'n cael ei adnabod fel 'The British'.
Dydd Mawrth 28 Medi 2021

Parciau i gael eu huwchraddio ar raddfa fawr

Parciau i gael eu huwchraddio ar raddfa fawr
Disgrifiad
Mae dros £100,000 yn cael ei wario i greu gwelliannau sylweddol mewn dau faes chwarae i blant...
Dydd Llun 27 Medi 2021

Dathlu gwirfoddolwyr am fynd yr ail filltir yn ystod y pandemig

Dathlu gwirfoddolwyr am fynd yr ail filltir yn ystod y pandemig
Disgrifiad
Mae paratoadau wedi cychwyn ar gyfer Gwobrau Cymunedol a Gwirfoddolwyr Torfaen.
Dydd Gwener 24 Medi 2021

Diweddariad ar y system taliadau ysgol yn yr wythnos yn gorffen 24 Medi

Disgrifiad
Mae Tîm y Prosiect yn gweithio'n galed gyda Civica i ddatrys y problemau parhaus gyda'r System Arlwyo Di-arian Parod newydd a Phorthol Addysg Civiva Pay. Mae rhywfaint o wella wedi bod ac mae'r diweddariad yma'n nodi'r hyn sydd wedi ei ddatrys a'r problemau sy'n dal i fod...
Dydd Mercher 22 Medi 2021

Oedi cynllun ailgylchu plastig ymestynnol

Disgrifiad
Mae cynllun i ailgylchu plastig ymestynnol yn Nhorfaen wedi ei oedi dros dro ar ôl tân dinistriol yn Capital Valley Plastics...

Gwobrwyo cyn-filwr am wasanaeth gwirfoddol

Gwobrwyo cyn-filwr am wasanaeth gwirfoddol
Disgrifiad
Mae gwirfoddolwr gyda Lleng Brydeinig Frenhinol Blaenafon wedi ennill Gwobr Gymunedol yng Ngwobrau Cyn-filwyr Cymru am fynd yr ail filltir ar ran y gymuned lluoedd arfog yn lleol.

Gwerth £200K o sigaréts anghyfreithlon wedi'u meddiannu yng Nghymru

Disgrifiad
Mae MILIWN o sigaréts anghyfreithlon gyda gwerth stryd sy'n fwy na £200,000 wedi cael eu meddiannu yng Nghymru fel rhan o ymgyrch o bwys ar farchnad tybaco anghyfreithlon y wlad...
Dydd Llun 20 Medi 2021

Rydym ni'n chwilio am ofalwyr maeth newydd i'n plant

Rydym ni'n chwilio am ofalwyr maeth newydd i'n plant
Disgrifiad
Mae Maethu Cymru Torfaen yn rhan o ymgyrch genedlaethol newydd i recriwtio mwy o ofalwyr maeth i blant lleol.
Dydd Gwener 17 Medi 2021

Diweddariad ar y system taliadau ysgol yn yr wythnos yn gorffen 17 Medi

Disgrifiad
The Project Team are working determinedly with Civica Pay to resolve the on-going problems with the new Cashless Catering System and the Civica Pay Education Payment Portal, which continue to affect some schools and parents/carers...

Cyngor yn derbyn allweddi canolfan llesiant newydd sbon

Disgrifiad
Mae cynlluniau ar gyfer hwb newydd gwerth miliynau o bunnoedd wedi cymryd cam sylweddol ymlaen.

Codi sbwriel ym Medi

Disgrifiad
Fel rhan o'n hymdrech i greu Torfaen, glanach, gwyrddach, mae'r Cyngor a Chadwch Cymru'n Daclus (CCD) wedi trefnu nifer o sesiynau codi sbwriel yr wythnos nesaf...

Mae'n Bryd Cyflawni dros Bobl Ifanc yng Nghymru

Mae'n Bryd Cyflawni dros Bobl Ifanc yng Nghymru
Disgrifiad
A report published today by The Interim Youth Work Board for Wales sets out recommendations identifying practical and achievable ways of creating a sustainable model for both the governance and delivery of youth work services in Wales.
Dydd Iau 16 Medi 2021

Dathlwch 10 mlynedd o Amser Rhigwm gyda Llyfrgelloedd Torfaen

Disgrifiad
Bydd staff yn Llyfrgelloedd Torfaen yn dathlu 10 mlynedd o sesiynau Amser Rhigwm yr wythnos nesaf

Cefnogaeth i wasanaeth gofal newydd

Cefnogaeth i wasanaeth gofal newydd
Disgrifiad
Mae cyn-weithiwr gofal wedi lansio ei busnes ei hun yn cynnig gofal cyfeillgarwch i'r henoed, diolch i raglen Cymunedau am Waith a Mwy Cyngor Torfaen.
Arddangos 201 i 300 o 773
Blaenorol 1 2 3 4 5 Nesaf

Cadw Cyswllt