Archif Newyddion

Dydd Iau 7 Ebrill 2022

Taliad costau byw

Taliad costau byw
Disgrifiad
Bydd Cyngor Torfaen yn dechrau danfon Taliad Costau Byw Llywodraeth Cymru i aelwydydd ym Mand A, B, C, D Treth y Cyngor yn hwyrach y mis yma.
Dydd Iau 31 Mawrth 2022

Timau arlwyo ysgolion wedi'u henwebu ar gyfer gwobrau cenedlaethol

Disgrifiad
Mae timau arlwyo ysgolion yn Nhorfaen wedi'u henwebu ar gyfer dwy wobr yng Ngwobrau Arlwyo'r Sector Cyhoeddus a gynhelir yr wythnos nesaf...
Dydd Iau 24 Mawrth 2022

Ymunwch â gwasanaeth o'r radd flaenaf

Disgrifiad
Os hoffech chi gael eich talu i helpu plant i chwarae, yna mae gwasanaeth chwarae arobryn Cyngor Torfaen wrthi'n recriwtio.

Busnesau bach yn cael eu helpu i ffynnu ar ôl y pandemig

Disgrifiad
Mae cyfanswm o £50,000 wedi ei roi i fusnesau bach yn Nhorfaen i'w helpu i adfer ac tyfu ar ôl y pandemig.

Gwersi diogelwch i blant ysgol gynradd

Disgrifiad
Mae mwy na 1000 o blant ysgolion cynradd wedi bod yn dysgu am ddiogelwch ar y ffordd, peryglon tanau glaswellt, a sut i aros yn ddiogel o gwmpas dŵr...

Cyngor Torfaen yn cefnogi Awr Ddaear 2022

Disgrifiad
Bydd Cyngor Torfaen yn diffodd goleuadau'r Ganolfan Ddinesig ar gyfer Awr Ddaear 2022...
Dydd Mercher 23 Mawrth 2022

Jiwbilî Platinwm y Frenhines

Disgrifiad
Y mis diwethaf, daeth Ei Mawrhydi y Frenhines y gyntaf ym Mhrydain i ddathlu Jiwbilî Platinwm, yn nodi 70 mlynedd o wasanaeth i bobl y Deyrnas Unedig, y Teyrnasoedd a'r Gymanwlad...

Pod cyngor cyflogaeth a sgiliau newydd

Disgrifiad
Bydd hwb galw heibio newydd ar gael o'r wythnos nesaf i bobl sydd angen cyngor ar ddychwelyd i'r gwaith, dod o hyd i swydd well neu i wella'u sgiliau.

Ras 10k Mic Morris Torfaen yn dychwelyd!

Ras 10k Mic Morris Torfaen yn dychwelyd!
Disgrifiad
Ar ôl siom y ddwy flynedd ddiwethaf, mae Ymddiriedolaeth Mic Morris wrth eu bodd o fedru croesawu rhedwyr yn ôl i Flaenafon i ddechrau ras 10k Torfaen.
Dydd Gwener 18 Mawrth 2022

Casgliadau gwastraff gardd i ailgychwyn

Disgrifiad
Bydd casgliadau gwastraff gardd pythefnosol yn Nhorfaen yn ailgychwyn yr wythnos sy'n dechrau ar ddydd Llun 21 Mawrth...
Dydd Mercher 16 Mawrth 2022

Croesawu gyrwyr cerbydau gwastraff ac ailgylchu newydd

Disgrifiad
Yr wythnos hon, mae Cyngor Torfaen wedi croesawu pedwar gyrrwr HGV newydd i'r tîm gwastraff ac ailgylchu

Mae Gwanwyn Glân Torfaen yn ei ôl

Disgrifiad
Mae gwirfoddolwyr yn cael eu recriwtio ar gyfer Gwanwyn Glân Torfaen eleni...
Dydd Mawrth 15 Mawrth 2022

Dau fan chwarae yn cael eu hadnewyddu'n llwyddiannus

Disgrifiad
Mae dau barc chwarae i blant wedi'u trawsnewid gydag offer chwarae newydd, coed, cloddiau a phlanhigion aromatig, diolch i dros £100,000 o gyllid...
Dydd Llun 14 Mawrth 2022

Mae Rhifyn 1 Cylchlythyr 'Y British' ar gael nawr

Disgrifiad
Mae Rhifyn 1 (Mawrth 2022) o gyfres o gylchlythyrau gyda'r diweddaraf am y gwaith ar safle'r 'British', Tal-y-waun, ar gael nawr...
Dydd Gwener 11 Mawrth 2022

Prosiect DJ yn cynnig cyfleoedd

Disgrifiad
Mae dros 50 o bobl ifanc yn dysgu sgiliau newydd, diolch i fenter DJ radio newydd yn Nhorfaen.

Diddordeb mewn gyrfa mewn gofal cymdeithasol?

Diddordeb mewn gyrfa mewn gofal cymdeithasol?
Disgrifiad
Gall cael swydd gyda thimau gofal cymdeithasol Cyngor Torfaen fod yn ddechrau gyrfa hir ac amrywiol.
Dydd Iau 10 Mawrth 2022

Y Cyngor yn buddsoddi mewn cerbydau a staff

Disgrifiad
Ddydd Iau, bydd Cyngor Torfaen yn dechrau defnyddio pum cerbyd ailgylchu ail-law a brynwyd gan Gyngor Sir Powys i helpu i fynd i'r afael â fflyd sy'n heneiddio ac iddynt hanes o dorri i lawr.
Dydd Mawrth 8 Mawrth 2022

Cyngor y falch o gefnogi Diwrnod Rhyngwladol Menhywod

Disgrifiad
Mae heddiw'n Ddiwrnod Rhyngwladol Menywod, a'r thema eleni yw #TorriTuedd, gan ddychmygu byd sy'n ryweddol gydradd...

Cefnogaeth i blant â nam ar eu golwg

Cefnogaeth i blant â nam ar eu golwg
Disgrifiad
Bydd cymorth i blant a phobl ifanc â nam ar eu golwg ledled Cymru i fyw a dysgu'n annibynnol yn gwella diolch i gwricwlwm newydd sy'n cael ei gyflwyno.
Dydd Gwener 4 Mawrth 2022

Cynghor Torfaen yn cymeradwyo cynlluniau cyllideb

Disgrifiad
Heddiw, cymeradwyodd Cynghor Torfaen gynigion cyllidebol diweddaraf y cyngor a phennu'r cynnydd yn y Dreth Gyngor i lai na dau y cant am 2022-2023.

Gwasanaeth Chwarae yn ennill gwobr glodfawr

Gwasanaeth Chwarae yn ennill gwobr glodfawr
Disgrifiad
Mae gweithwyr chwarae Cyngor Torfaen wedi ennill gwobr genedlaethol wych am eu gwaith yn ystod y pandemig.
Dydd Mercher 2 Mawrth 2022

Llysgenhadon Ifanc yn cael sêl bendith Frenhinol

Disgrifiad
Fe wnaeth Dug a Duges Caergrawnt ymweld â Blaenafon ar ddydd Mawrth fel rhan o daith undydd i Dde Cymru i nodi Dydd Gŵyl Dewi.
Dydd Mawrth 1 Mawrth 2022

Rhaglen wirfoddoli i bobl ifanc yn dathlu 20 mlynedd

Rhaglen wirfoddoli i bobl ifanc yn dathlu 20 mlynedd
Disgrifiad
Mae gwirfoddolwyr gyda Gwasanaeth Chwarae Cyngor Torfaen wedi derbyn diolch mewn seremoni wobrwyo arbennig.
Dydd Gwener 25 Chwefror 2022

Croesawi mwelydd arbennig i wersylloedd chwarae hanner tymor

Disgrifiad
Fe wnaeth plant yn rhai o sesiynau Chwarae a Seibiant Cyngor Torfaen estyn croeso i ymwelydd arbennig yr hanner tymor hwn.

Gwaith i ddechrau ar wella gorsaf drenau

Disgrifiad
Mae disgwyl i waith i wella Gorsaf Drenau Pont-y-pŵl a'r Dafarn Newydd a chreu cyfleuster parcio a theithio integredig ddechrau'r wythnos nesaf.
Dydd Iau 24 Chwefror 2022

Gwaith hanfodol i dynnu coed

Disgrifiad
Bydd rhan o Cwmbran Drive yn cau ar dri dydd Sul yn olynol o'r penwythnos hwn er mwyn mynd ati'n ddiogel i dynnu coed sydd wedi eu heintio.

Cyngor yn chwilio am Swyddogion Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl

Disgrifiad
Mae cyngor Torfaen yn dyrannu £25,000 i hyfforddi a chefnogi chwe pherson o blith grwpiau cymunedol lleol a'r sector gwirfoddol i ddod yn Swyddogion Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl.
Dydd Mawrth 22 Chwefror 2022

Ymladdwr UFC yn cefnogi'r ymgyrch etholiadol

Disgrifiad
Mae Mason Jones, cystadleuydd Ultimate Fighting Championship wedi dangos ei gefnogaeth i ymgyrch sy'n annog pobl ifanc i gofrestru ar gyfer etholiadau lleol eleni.
Dydd Llun 21 Chwefror 2022

Tapestrïau Broad Street Blaenafon yn cael eu harddangos am yr eildro

Disgrifiad
Bydd dau dapestri 18 troedfedd sy'n cyfleu atgofion o ddwy ochr o Broad Street hanesyddol Blaenafon yn cael eu harddangos yn gyhoeddus unwaith eto...
Dydd Iau 17 Chwefror 2022

Torfaen Cares

Torfaen Cares
Disgrifiad
Os ydych chi erioed wedi ffansïo gyrfa mewn gofal cymdeithasol, yna cofrestrwch ar gyfer diwrnod recriwtio gofal cymdeithasol rhithwir cyntaf erioed Cyngor Torfaen.

Offer chwarae cynhwysol i gael ei osod mewn dau barc yn y fwrdeistref

Disgrifiad
Bydd offer chwarae yn cael ei osod ym Mharc Pont-y-pŵl a Llyn Cychod Cwmbrân er mwyn gwneud y mannau chwarae hynny'n fwy addas i'r rheiny ag anableddau corfforol, gan gynnwys namau synhwyraidd...
Dydd Mawrth 15 Chwefror 2022

Siop ailddefnyddio elusennol yn teimlo'r cariad

Disgrifiad
Mae siop ailddefnyddio newydd yng Nghanolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref yn y Dafarn Newydd yn boblogaidd iawn gyda thrigolion ers iddi agor yn Rhagfyr...
Dydd Gwener 11 Chwefror 2022

Perllan gymunedol yn cael ei difrodi'n fwriadol

Disgrifiad
Mae tua 15 o goed ffrwythau ifanc a blannwyd fel rhan o berllan gymunedol newydd wedi cael eu difrodi...

Torfaen i dreialu canolfan pleidleisio ymlaen llaw

Torfaen i dreialu canolfan pleidleisio ymlaen llaw
Disgrifiad
Bydd trigolion yn gallu pleidleisio yn yr etholiadau lleol eleni, y penwythnos cyn y diwrnod pleidleisio.
Dydd Mercher 9 Chwefror 2022

Pobl ifanc yn paratoi ar gyfer etholiadau lleol hanesyddol

Disgrifiad
Bydd pobl ifanc yn cael cyfle i ddweud eu dweud o ran pwy fydd eu cynghorwyr nesaf yn yr etholiadau lleol eleni.
Dydd Sul 6 Chwefror 2022

Golau dros gancr yr aren

Golau dros gancr yr aren
Disgrifiad
Bydd y ganolfan ddinesig yn cael eu goleuo'n wyrdd yr wythnos nesaf i Gefnogi Wythnos Ymwybyddiaeth Cancr yr Aren.
Dydd Gwener 4 Chwefror 2022

Marchnad bwyd a chrefft newydd

Disgrifiad
Mae marchnad bwyd a chrefft fisol newydd yn dod i Bont-y-pŵl.

Llwybrau diogel at ysgol

Disgrifiad
Bydd croesfan newydd yn cael ei gosod ar yr heol wrth ymyl ysgol gynradd yng Nghwmbrân fel rhan o fenter Llwybrau Mwy Diogel mewn Cymunedau.
Dydd Gwener 28 Ionawr 2022

Newid i nifer y galarwyr yn Amlosgfa Gwent: Datganiad FfLlCG Gwent

Disgrifiad
Gyda chyhoeddiad Llywodraeth Cymru bod Cymru wedi symud yn llawn i Lefel Rhybudd Sero, mae nifer y galarwyr all fynd i angladdau yng Nghapel Amlosgfa Gwent, Croesyceiliog, wedi cynyddu...

Cynghorwyr Torfaen i archwilio cyllideb gwell

Disgrifiad
Yr wythnos nesaf bydd cynghorwyr Torfaen yn archwilio cynigion diweddaraf y cyngor ar gyfer y gyllideb, a lefel arfaethedig treth y cyngor ar gyfer 2022/23
Dydd Iau 27 Ionawr 2022

Ffurfio rhwydwaith llysgenhadon hinsawdd

Ffurfio rhwydwaith llysgenhadon hinsawdd
Disgrifiad
Plans for Torfaen's first climate ambassadors network are starting to take shape.

Disgyblion yn coffáu Diwrnod Cofio'r Holocost

Disgyblion yn coffáu Diwrnod Cofio'r Holocost
Disgrifiad
Mae plant o ysgolion cynradd o bob cwr o Dorfaen wedi bod yn cofio Anne Frank, y ferch Iddewig yn ei harddegau sy'n enwog am ei dyddiaduron teimladwy am fywyd yn cuddio yn ystod yr Ail Ryfel Byd.
Dydd Mercher 26 Ionawr 2022

Grantiau Food4Growth

Disgrifiad
Mae prosiect yn cynnig grantiau gwerth £10,000 i fusnesau a grwpiau cymunedol i ddatblygu cadwyni cyflenwi bwyd lleol.

Astudiaeth Gwella Teithio Llesol Cwmbrân Drive - dweud eich dweud

Disgrifiad
Fel rhan o waith y Cyngor ar Deithio Llesol, rydym am ei gwneud yn haws ac yn fwy diogel i gerddwyr a beicwyr groesi Cwmbrân Drive ger pedair o'r cylchfannau prysuraf, ac rydym angen eich barn ar y potensial i greu croesfannau newydd...
Dydd Mawrth 25 Ionawr 2022

Etholiadau Lleol Torfaen 2022

Disgrifiad
Mae paratoadau ar y gweill ar gyfer etholiadau Llywodraeth Leol ym mis Mai, a fydd yn cynnig cyfle i ethol 40 o gynghorwyr bwrdeistref sirol ar draws Torfaen.
Dydd Gwener 21 Ionawr 2022

Gwent yn paratoi ar gyfer Natur Wyllt 2022

Disgrifiad
Yn dilyn cynlluniau peilot llwyddiannus ar reoli glaswelltir ar draws awdurdodau lleol Gwent, caiff dull gweithredu Natur Wyllt o reoli ei gydlynu eleni i gynnwys ardaloedd ehangach ar draws Gwent, gyda'r genhadaeth o'i wneud yn 'gyfeillgar i beillwyr' drwy alluogi mwy o flodau gwyllt i dyfu yn ein gofodau gwyrdd...

Dirwy i Dipiwr

Disgrifiad
Mae menyw wedi ei gorchymyn i dalu bron i £2,000 am ollwng 12 sach du o sbwriel, celfi wedi eu torri a blychau cardbord...
Dydd Iau 20 Ionawr 2022

Prydiau Cymunedol yn cynnig gwiriadau llesiant

Prydiau Cymunedol yn cynnig gwiriadau llesiant
Disgrifiad
Mae Adran Gymunedol Cyngor Torfaen yn helpu trigolion hŷn i aros yn eu cartrefi trwy ddarparu gwiriadau lles gwerthfawr.
Dydd Llun 17 Ionawr 2022

Chwarae plant yw cael sgiliau newydd

Chwarae plant yw cael sgiliau newydd
Disgrifiad
Mae dysgu sgiliau newydd a chael profiad gwaith gwerthfawr yn chwarae plant, diolch i Wasanaeth Chwarae Torfaen.
Dydd Iau 13 Ionawr 2022

Atgofion o Broad Street yn dod yn fyw

Disgrifiad
Mae atgofion o Broad Street ym Mlaenafon wedi eu dal mewn tapestri ac arddangosfa sain newydd...
Dydd Mawrth 11 Ionawr 2022

Oriau agor newydd i lyfrgelloedd

Disgrifiad
Daw gostyngiad dros dro mewn oriau agor llyfrgelloedd i rym yr wythnos nesaf...
Dydd Llun 10 Ionawr 2022

Diweddariad - Rydym angen eich help

Diweddariad - Rydym angen eich help
Disgrifiad
Ar hyn o bryd, mae ein holl wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol yng Ngwent dan bwysau anferth gydag absenoldeb staff oherwydd Covid-19.
Dydd Gwener 7 Ionawr 2022

System bwcio ceir CAGT yn dod i ben

Disgrifiad
Ni fydd angen i yrwyr ceir drefnu lle ymlaen llaw i ymweld â'r Ganolfan Ailgylchu Gwastraff Tŷ o'r wythnos nesaf ymlaen.
Dydd Iau 6 Ionawr 2022

I Dadau, Gan Dadau

I Dadau, Gan Dadau
Disgrifiad
Mae rhaglen gefnogaeth newydd a chyffrous ar fin cael ei lansio yn Nhorfaen y mis yma.
Dydd Mercher 5 Ionawr 2022

Neges i rieni gan Wasanaeth Addysg Torfaen

Disgrifiad
Dros gyfnod y Nadolig, bu nifer o benderfyniadau gan Lywodraeth Cymru a fydd yn effeithio holl ysgolion Cymru a bydd pennaeth eich plentyn yn cysylltu i esbonio sut byddant yn eich effeithio chi
Dydd Mawrth 4 Ionawr 2022

Amlosgfa Gwent - nifer y galarwyr a ganiateir

Disgrifiad
Bydd nifer y galarwyr y caniateir iddynt fynychu amlosgiadau yng Nghapel Amlosgfa Gwent, Croesyceiliog eto wedi'i gyfyngu i ugain (20) a daw hyn i rym o 26 Rhagfyr 2021

Seren Bake-off yn rhannu ei daith faethu

Seren Bake-off yn rhannu ei daith faethu
Disgrifiad
Mae terfynwr yn rhaglen Bake Off Sianel Pedwar Jon Jenkins wedi siarad am ddod yn ofalwr maeth i helpu i gefnogi ymgyrch newydd.

Siop Ailddefnyddio'n Ailagor

Disgrifiad
Mae siop sy'n gwerthu eitemau diangen o ansawdd da wedi ailagor wrth ymyl Canolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref.
Dydd Gwener 24 Rhagfyr 2021

Gwastraff - diweddariad

Disgrifiad
Dim ond i'ch atgoffa, mae ein criwiau gwastraff ac ailgylchu yn gweithio bob dydd dros gyfnod y Nadolig felly mae eich dyddiau casglu yn aros yr un fath
Dydd Iau 23 Rhagfyr 2021

Gaeaf Llawn Lles gyda Chwarae Torfaen

Gaeaf Llawn Lles gyda Chwarae Torfaen
Disgrifiad
Mae'r Gwasanaeth Chwarae wedi bod yn brysur dros yr ŵyl yn darparu gweithgareddau hwyliog i deuluoedd yn Nhorfaen.
Dydd Mawrth 21 Rhagfyr 2021

Gwasanaeth synhwyraidd yn darparu cymorth ychwanegol

Gwasanaeth synhwyraidd yn darparu cymorth ychwanegol
Disgrifiad
Mae rhyw 60 o blant gydag anallu synhwyraidd wedi derbyn pecynnau yn llawn teganau ac offer synhwyraidd er mwyn gallu cymryd rhan mewn sesiynau cylch chwarae arbennig yn y cartref.

Rhowch eich adborth ar wasanaethau gofal yn y cartref

Disgrifiad
Mae Cyngor Torfaen yn gofyn i bobl sy'n derbyn gwasanaethau gofal yn y cartref a'u teuluoedd i ddweud am eu profiadau.
Dydd Gwener 17 Rhagfyr 2021

Argyfwng gofal cenedlaethol yn taro Torfaen

Disgrifiad
Heddiw, mae cyngor Torfaen yn ysgrifennu at bawb yn y fwrdeistref sy'n derbyn gwasanaethau gofal yn y cartref ac yn apeliodd am gymorth i helpu i llenwi bwlch yn y gofal sydd ei angen y mis yma.

Oedi i ddechrau'r tymor newydd

Disgrifiad
Oherwydd effaith bosibl yr amrywiad Covid-19 Omicron dros yr wythnosau nesaf, mae Llywodraeth Cymru wedi cyfarwyddo pob ysgol yng Nghymru i agor 2 ddiwrnod yn ddiweddarach yn y tymor newydd i baratoi ar gyfer unrhyw aflonyddu posibl i'r dysgu a'r addysgu

Casgliadau gwastraff ac ailgylchu dros y Nadolig

Disgrifiad
Ni fydd unrhyw newidiadau i gasgliadau gwastraff ac ailgylchu dros yr ŵyl gan fod y criwiau bellach yn gweithio ar wyliau banc...

Ymateb gwych i arolwg CAGC

Disgrifiad
Mae bron i 4,000 o bobl wedi cymryd rhan yn ein hymgynghoriad diweddar ynglŷn â'r system archebu yn y Ganolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref - ac mae'r canlyniadau i mewn!
Dydd Iau 16 Rhagfyr 2021

Hamperi'n cael eu dosbarthu mewn pryd ar gyfer y Nadolig

Hamperi'n cael eu dosbarthu mewn pryd ar gyfer y Nadolig
Disgrifiad
Bydd hanner cant o hamperi Nadolig yn cael eu dosbarthu i bobl ifanc mewn angen a'u teuluoedd ledled Torfaen yr wythnos hon.
Dydd Mawrth 14 Rhagfyr 2021

Dal dyn o Gwmbrân yn gwerthu tybaco ffug ar Facebook

Disgrifiad
Mae dyn wedi ei erlyn yn llwyddiannus gan dîm Safonau Masnach Cyngor Torfaen am werthu tybaco ffug ar Facebook...

Safle Treftadaeth y Byd yn lansio teithiau rhithwir

Disgrifiad
With traditional school trips still on hold for many, a primary school in Blaenavon has decided to make the best of the situation by going on a virtual tour.
Dydd Gwener 10 Rhagfyr 2021

Apêl Siôn Corn yn lledaenu llawenydd y Nadolig

Apêl Siôn Corn yn lledaenu llawenydd y Nadolig
Disgrifiad
Derbyniwyd dros 800 o anrhegion i Apêl Siôn Corn Torfaen eleni.
Dydd Iau 9 Rhagfyr 2021

Rhedwyr yn eu gwisgoedd Siôn Corn yn codi arian i Age Connects Torfaen

Rhedwyr yn eu gwisgoedd Siôn Corn yn codi arian i Age Connects Torfaen
Disgrifiad
Fe wnaeth cannoedd o redwyr wedi gwisgo mewn gwisgoedd Siôn Corn gymryd rhan ran yn ras Nadoligaidd flynyddol Age Connects Torfaen.
Dydd Mercher 8 Rhagfyr 2021

Parciau Chwarae Cynhwysol i Gwmbrân a Phont-y-pŵl

Parciau Chwarae Cynhwysol i Gwmbrân a Phont-y-pŵl
Disgrifiad
Yn ddiweddar, fe wnaeth pwyllgor cabinet cyngor Torfaen gymeradwyo cynlluniau i fuddsoddi £1.2 miliwn i helpu'r gymuned i adfer yn dilyn effeithiau covid-19

Podlediad Word From the Third yn dathlu pen-blwydd

Podlediad Word From the Third yn dathlu pen-blwydd
Disgrifiad
Mae'r podlediad poblogaidd Word From The Third newydd ddathlu ei ben-blwydd cyntaf.
Dydd Mawrth 7 Rhagfyr 2021

Gwastraff ac Ailgylchu - diweddariad

Disgrifiad
Rwy'n gwybod bod llawer ohonoch wedi bod yn teimlo'n rhwystredig yn ddiweddar oherwydd cynnydd yn y casgliadau gwastraff ac ailgylchu a fethwyd.

Ffyrdd newydd o ddarganfod natur yn Nhorfaen

Disgrifiad
Mae Cyngor Torfaen wedi gosod byrddau dehongli newydd ym mhedwar o'i Warchodfeydd Natur Lleol (GNLl) i helpu cymunedau i ddarganfod gwerth y natur ar stepen eu drws...
Dydd Gwener 3 Rhagfyr 2021

Cau pompren Parc Pontnewydd

Disgrifiad
O ddydd Iau 9 Rhagfyr am o leiaf 6 wythnos, bydd y bompren ym Mharc Pontnewydd ar gau...

Gweithredu dros aroglau

Disgrifiad
Mae menyw wedi cael ei herlyn yn llwyddiannus gan Gyngor Torfaen o dan y Ddeddf Diogelu'r Amgylchedd 1990 am achosi niwsans i'w chymdogion trwy adael i faw ci gronni yn ei iard gefn...

Mae 42% o bobl Cymru mewn perygl o gael eu twyllo gan bobl sy'n gadael sbwriel yn anghyfreithlon

Disgrifiad
Mae deiliaid tai yng Nghymru mewn perygl mawr o gael eu twyllo gan wasanaethau symud sbwriel sydd heb eu trwyddedu...
Dydd Iau 2 Rhagfyr 2021

Yr anrheg orau y Nadolig yma

Yr anrheg orau y Nadolig yma
Disgrifiad
Mae Gwasanaeth Gwaed Cymru'n paratoi ar gyfer prinder gwaed dros y gaeaf yma ac maen nhw'n codi ymwybyddiaeth am bwysigrwydd rhoi'r 'anrheg orau', sef gwaed, y Nadolig yma.
Dydd Mercher 1 Rhagfyr 2021

Y Sbrowt Nadolig

Y Sbrowt Nadolig
Disgrifiad
A Christmas sprout hunt is being organised for families with pre-school children in Torfaen.
Dydd Mawrth 30 Tachwedd 2021

Amseroedd agor y llyfrgell i newid

Disgrifiad
Gwnaed penderfyniad i ostwng amseroedd agor y llyfrgelloedd dros dro ar ddydd Sadwrn i helpu i reoli prinder staff tra bo'r gwasanaeth yn edrych ar ffyrdd o gyflymu'r broses o gyflawni'r strategaeth lyfrgelloedd...
Dydd Gwener 26 Tachwedd 2021

£1.2 million to support pandemic recovery

Disgrifiad
Torfaen council's cabinet committee have approved plans to invest £1.2 million to help the community recover from the impacts of covid-19.

Ymgais Torfaen i fod yn Lle Bwyd Cynaliadwy

Disgrifiad
Mae yna gynlluniau i drawsnewid Torfaen i fod yn Lle Bwyd Cynaliadwy, fel rhan o fenter i gefnogi ac annog rhwydweithiau bwyd lleol.

The future of the HWRC booking system

Disgrifiad
Residents are being asked if they think the Household Waste Recycling Centre booking system should continue...
Dydd Iau 25 Tachwedd 2021

Ysgol Croesyceiliog yn cael ei thynnu allan o fesurau arbennig

Disgrifiad
Ar ôl ymweliad arolygiad monitro yn ddiweddar, mae Ysgol Croesyceiliog wedi ei thynnu allan o fesurau arbennig
Dydd Gwener 19 Tachwedd 2021

Diwrnod Rhuban Gwyn 2021

Diwrnod Rhuban Gwyn 2021
Disgrifiad
Mae trigolion yn cael eu hannog i gofrestru ar gyfer #Her30 i godi ymwybyddiaeth o'r ffaith fod 30 o blant yng Ngwent, pob dydd, yn cael eu heffeithio gan gamdriniaeth ddomestig sy'n tynnu'r heddlu i mewn.
Dydd Iau 18 Tachwedd 2021

Dathlu a chefnogi gofalwyr

Dathlu a chefnogi gofalwyr
Disgrifiad
Mae digwyddiad i ddathlu a chefnogi gofalwyr yn Nhorfaen yn cael ei drefnu i nodi Diwrnod Hawliau Gofalwyr yr wythnos nesaf.

Plant ysgol gynradd yn dysgu am ynni

Disgrifiad
Mae plant ysgol gynradd yn Nhorfaen wedi bod yn dysgu am ynni fel rhan o'r Bythefnos Diffodd, sy'n dod i ben ar ddydd Sul 21ain Tachwedd...

Casgliadau gwastraff gardd yn dod i ben am y gaeaf

Disgrifiad
Os ydych ar rownd gasglu A neu B, mae eich casgliad gwastraff gardd olaf yr wythnos hon ar eich diwrnod casglu arferol...
Dydd Mercher 17 Tachwedd 2021

Cychwyn cynlluniau ar gyfer rhwydwaith llysgenhadon hinsawdd

Disgrifiad
Cynhaliwyd cyfarfod i lansio cynlluniau ar gyfer rhwydwaith newydd i lysgenhadon hinsawdd yn Nhorfaen neithiwr.
Dydd Mawrth 16 Tachwedd 2021

2021 Enillydd Sialens Ddarllen yr Haf

Disgrifiad
Bydd Archie Fielding, pump oed, yn gallu prynu llawer o lyfrau newydd ar ôl cwblhau sialens ddarllen genedlaethol...
Dydd Llun 15 Tachwedd 2021

Property agent operated illegally

Disgrifiad
A landlady, acting as a property agent for a number of residential premises in Torfaen, has been fined after she admitted operating illegally.

Dyddiad cau Gwobrau Balchder Torfaen yn prysur agosáu

Disgrifiad
Bydd enwebiadau ar gyfer y cyntaf erioed o Wobrau Balchder Torfaen, yn cau ddydd Gwener yma.
Dydd Gwener 12 Tachwedd 2021

Casgliadau plastig ymestynnol i ailgychwyn

Disgrifiad
After a fire suspended collection of stretchy plastic in borough, Capital Valley Plastics are pleased to inform Torfaen residents that they are now in the position to restart collections...

Ysgol Gynradd Stryd Siôr yn fuddugol yng nghwpan plant EFL

Ysgol Gynradd Stryd Siôr yn fuddugol yng nghwpan plant EFL
Disgrifiad
Mae bron i 100 o blant o ysgolion ledled Torfaen wedi cymryd rhan yn rownd Torfaen ar gyfer cwpan Plant Utilita Ymddiriedolaeth Cynghrair Pêl-droed Lloegr (EFLT) yn Stadiwm Cwmbrân.

Canslo gemau ym Mhentre Uchaf a Phentre Isaf

Disgrifiad
Mae pob gêm bêl-droed oedd fod i gael eu cynnal ym Mhentre Uchaf a Phentre Isaf  y penwythnos yma wedi eu canslo oherwydd rhagolygon tywydd...
Dydd Iau 11 Tachwedd 2021

Torfaen yn rhan o gynllun peilot pleidleisio hyblyg

Disgrifiad
Yr wythnos hon, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru gynlluniau cyn etholiadau mis Mai 2022 i gynyddu'r nifer o bobl sydd wedi eu cofrestru i bleidleisio ac i gyflwyno cynlluniau pleidleisio hyblyg newydd i alluogi pleidleisio ymlaen llaw.
Dydd Mercher 10 Tachwedd 2021

Buddsoddiadau o filiynau o bunnoedd mewn busnesau a sgiliau

Disgrifiad
Bydd pum prosiect newydd gyda'r bwriad o gefnogi busnesau a chynyddu sgiliau yn Nhorfaen yn derbyn bron i £1.3miliwn gan gronfa newydd gan Lywodraeth y DU.
Dydd Mawrth 9 Tachwedd 2021

Sigaréts ffug y tu ôl i wal ffug

Disgrifiad
Mae perchennog siop o Bont-y-pŵl wedi ymddangos gerbron llys ar ôl i dybaco a sigaréts ffug gael eu canfod y tu ôl i wal ffug.
Dydd Gwener 5 Tachwedd 2021

Gosod Cyllideb i'r Cyngor ar gyfer 2022/23

Disgrifiad
This week, councillors have looked at Torfaen Council's budget plans for the next financial year, and we'd like you to do the same....
Arddangos 201 i 300 o 830
Blaenorol 1 2 3 4 5 Nesaf

Cadw Cyswllt