Archif Newyddion

Dydd Gwener 26 Ionawr 2024

Cynllun seibiant newydd i ofalwyr di-dâl

Disgrifiad
Mae cynllun newydd wedi cael ei lansio i roi seibiant i ofalwyr di-dâl tra bod rhywun arall yn gofalu am eu hanwyliaid.
Dydd Iau 25 Ionawr 2024

Cymeradwyo newidiadau i orsafoedd pleidleisio

Disgrifiad
Mae cynghorwyr wedi cymeradwyo canlyniadau adolygiad o ddosbarthiadau a gorsafoedd pleidleisio yn Nhorfaen.

Helpwch ein criwiau trwy ailgylchu cardbord pob wythnos

Disgrifiad
Residents are being reminded to put their blue bags out for collection weekly to help recycling collection crews...
Dydd Mercher 24 Ionawr 2024

Arolygwyr yn amlygu gwelliannau i ddysgwyr

Disgrifiad
Yn ystod mis Ionawr, fe wnaeth arolygwyr Estyn ymweld â chyngor Torfaen i gynnal ymweliad monitro i ddilyn arolygiad craidd a gynhaliwyd ym mis Mawrth 2022
Dydd Mawrth 23 Ionawr 2024

Caffi Trwsio nawr yn derbyn cerameg

Disgrifiad
Erbyn hyn, diolch i wirfoddolwr newydd, gall Caffi Trwsio Torfaen atgyweirio cerameg sydd wedi torri...

Gweinidog Cymru yn ymweld â Blaenafon i lansio siarter budd-daliadau newydd

Disgrifiad
Ddydd Llun, fe wnaeth Jane Hutt, y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol a'r Prif Chwip, a Sian Gwenllian, Aelod Dynodedig Arweiniol y Cytundeb Cydweithredu, ymweld â Chanolfan Adnoddau Blaenafon i lansio Siarter Budd-daliadau Cymru.

Prosiect garddio'n Ysbrydoli pobl ifanc.

Disgrifiad
Mae prosiect tyfu bwyd newydd sy'n ceisio cefnogi pobl ifanc i ddatblygu a symud i mewn i addysg, gwaith a hyfforddiant, wedi cael ei lansio gan Brosiect Ysbrydoli Cyngor Torfaen.
Dydd Llun 22 Ionawr 2024

Trigolion yn ymddangos mewn ffilm hanesyddol

Disgrifiad
Mae prosiect cymunedol sy'n archwilio ac yn dathlu cymeriadau allweddol a helpodd i siapio tref Blaenafon yn ystod cyfnod Victoria, wedi'i droi'n ffilm.
Dydd Gwener 19 Ionawr 2024

Y Broses Ymgeisio ar gyfer Ymddiriedolaeth Mic Morris Ar Agor

Disgrifiad
Gall athletwyr ifainc sy'n anelu'n uchel geisio am nawdd, i'w helpu i wireddu eu breuddwydion diolch i Ymddiriedolaeth Mic Morris

Erlyn dyn am Dipio Sbwriel ar Fynydd Twmbarlam

Disgrifiad
Mae dyn o Gaerffili wedi cael ei erlyn ar ôl i ryw 10 sach o sbwriel gan eu tipio mewn man harddwch lleol yn Nhorfaen...
Dydd Iau 18 Ionawr 2024

Ymunwch â ni ym Mhanel y Bobl

Disgrifiad
Hoffech chi wybod mwy – a chael rhoi eich barn – am y gwaith mae'r cyngor yn gwneud neu'n bwriadu gwneud?
Dydd Mercher 17 Ionawr 2024

Cabinet yn cymeradwyo cynllun cyllideb

Disgrifiad
Mae'r Cyngor wedi nodi £2.8miliwn o arbedion pellach ers y gyllideb ddrafft yn Nhachwedd ac mae'n nesáu at gyllideb gytbwys.

Cymeradwyo Cynllun i Godi'r Gyfradd Ailgylchu

Disgrifiad
Mae aelodau'r Cabinet wedi cymeradwyo cynllun i wella'r gwasanaeth gwastraff ac ailgylchu a chynyddu ailgylchu...
Dydd Gwener 12 Ionawr 2024

Disgyblion yn apelio i fusnesau am help gyda chynlluniau prom

Disgyblion yn apelio i fusnesau am help gyda chynlluniau prom
Disgrifiad
Mae pwyllgor prom disgyblion yn gobeithio y gall busnesau lleol eu helpu nhw i ddathlu diwedd eu harholiadau TGAU.

Rhaglen ffitrwydd a lles newydd i ddynion

Rhaglen ffitrwydd a lles newydd i ddynion
Disgrifiad
Mae rhaglen ffitrwydd a lles newydd ac arloesol i ddynion yn unig yn Nhorfaen ar fin cychwyn ym mis Ionawr.
Dydd Iau 11 Ionawr 2024

Ffoadur o Wcráin yn diolch i drigolion

Disgrifiad
Mae ffoadur o Wcráin a symudodd i Dorfaen i ddianc rhag y rhyfel â Rwsia, wedi diolch i drigolion lleol am y croeso a gafodd.
Dydd Mercher 10 Ionawr 2024

Hwyl y Flwyddyn Newydd

Disgrifiad
Fe fu dros 130 o blant yn cymryd rhan mewn cyfres o wersylloedd chwarae a gweithgareddau yn Stadiwm Cwmbrân yr wythnos ddiwethaf, wedi ei threfnu gan Wasanaeth Chwarae Torfaen.
Dydd Mawrth 9 Ionawr 2024

Cyn-Ddirprwy Arweinydd Torfaen wedi marw

Cyn-Ddirprwy Arweinydd Torfaen wedi marw
Disgrifiad
Roedd y Cyngor yn drist iawn i glywed bod Lewis Jones, cyn-gynghorydd hir ei wasanaeth ward Trefddyn ym Mhont-y-pŵl, a chyn-Ddirprwy Arweinydd Cyngor Torfaen, wedi marw'n dawel dros gyfnod y Nadolig

Clwb cychwyn busnes newydd

Disgrifiad
Fe fydd rhaglen newydd i unrhyw rai sy'n ystyried sefydlu eu busnesau eu hunain, yn dechrau fis nesaf.

Cydnabod cyfraniad gofalwyr di-dâl

Cydnabod cyfraniad gofalwyr di-dâl
Disgrifiad
Mae bod yn ofalwyr di-dâl yn rôl sydd aml yn mynd heb unrhyw gydnabyddiaeth, ond, i Dave Mynott, mae ei ymroddiad i gefnogi pobl â dementia a'u hanwyliaid wedi arwain at gael ei anrhydeddu â Medal yr Ymerodraeth Brydeinig (BEM)
Dydd Llun 8 Ionawr 2024

Lansio ymgyrch maethu 'gall pawb gynnig- rhywbeth'.

Lansio ymgyrch maethu 'gall pawb gynnig- rhywbeth'.
Disgrifiad
Heddiw, cychwynnodd Maethu Cymru, y rhwydwaith cenedlaethol o dimau maethu 22 awdurdod lleol Cymru, ar y nod o recriwtio 800 o deuluoedd maeth newydd erbyn 2026.
Dydd Gwener 22 Rhagfyr 2023

Tynnu cannoedd o deiars o fan prydferth

Disgrifiad
These shocking photographs show hundreds of car tyres found dumped near the old Blaenserchan colliery.

Ailwampio gwasanaeth boreol yn helpu i wella presenoldeb

Ailwampio gwasanaeth boreol yn helpu i wella presenoldeb
Disgrifiad
Mae ysgol gynradd yn Nhorfaen wedi gweld hwb iach i'w chyfraddau presenoldeb ers cyflwyno dull newydd i wasanaeth fore Gwener.
Dydd Iau 21 Rhagfyr 2023

Catering team serves up festive feasts

Disgrifiad
Os ydych chi'n coginio cinio Nadolig eleni, meddyliwch am wasanaeth arlwyo ysgolion Cyngor Torfaen sydd wedi gweini dros 7,000 o giniawau twrci y mis hwn!
Dydd Gwener 15 Rhagfyr 2023

Ymweliadau â llyfrgelloedd ysgol yn hybu presenoldeb mewn dosbarthiadau

Ymweliadau â llyfrgelloedd ysgol yn hybu presenoldeb mewn dosbarthiadau
Disgrifiad
Mae dosbarth ysgol gynradd wedi gweld gwelliant ym mhresenoldeb disgyblion ers iddynt ddechrau ymweld â'u llyfrgell leol i gael sesiynau darllen.

Dirwy i siop gludfwyd

Disgrifiad
Mae siop gludfwyd ym Mhont-y-pŵl wedi cael dirwy am arddangos sticer sgôr hylendid bwyd nad oedd yn ddilys.....

Dronau yn gymorth i fynd i'r afael â gyrru'n anghyfreithlon oddi ar y ffordd

Disgrifiad
Mae prosiect wedi cael cyllid i ariannu dau heddwas a'r dechnoleg ddiweddaraf i fynd i'r afael â gyrru'n anghyfreithlon oddi ar y ffordd...
Dydd Iau 14 Rhagfyr 2023

Ysgol yn ennill gwobr hawliau dynol

Ysgol yn ennill gwobr hawliau dynol
Disgrifiad
Mae Ysgol Gynradd New Inn wedi derbyn gwobr Aur fawreddog Ysgolion sy'n Parchu Hawliau, gan UNICEF y DU.

Cymorth gan fusnesau yn creu cryn argraff ar elusen

Cymorth gan fusnesau yn creu cryn argraff ar elusen
Disgrifiad
Mae'r gefnogaeth a gafwyd yn dilyn noson Menywod mewn Busnes, Cyngor Torfaen a gynhaliwyd fis diwethaf wedi creu cryn argraff ar elusen

Cystadleuaeth cerdyn Nadolig yn denu'r nifer uchaf erioed

Cystadleuaeth cerdyn Nadolig yn denu'r nifer uchaf erioed
Disgrifiad
Mae cystadleuaeth flynyddol i greu cerdyn Nadolig, sy'n cael ei chynnal gan Wasanaeth Chwarae Torfaen a dau gyngor cymuned wedi denu 500 o gystadleuwyr, sef y nifer uchaf erioed.
Dydd Mawrth 12 Rhagfyr 2023

Casgliadau ailgylchu a gwastraff y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd

Disgrifiad
Ni fydd newidiadau i ddiwrnodau casglu yn yr wythnos yn arwain at y Nadolig...
Dydd Gwener 8 Rhagfyr 2023

Ysgolion wedi'u pweru gan yr haul

Disgrifiad
Gosodwyd paneli solar ar 14 o ysgolion ar draws y Fwrdeistref gan arbed cannoedd o filoedd o bunnau ar drydan...
Dydd Iau 7 Rhagfyr 2023

Grŵp newydd sy'n gweithredu ar newid hinsawdd

Disgrifiad
Sefydlwyd y Rhwydwaith Llysgenhadon Hinsawdd gan Gyngor Torfaen yn 2021 fel cymorth i gynllunio i'r Fwrdeistref ddod yn ddi-garbon net erbyn 2050. Ers hynny, mae'r grŵp wedi ffurfio grŵp gweithredu i drigolion ac maen nhw'n chwilio am aelodau newydd.

Disgyblion yn llunio gwerthoedd ysgol

Disgyblion yn llunio gwerthoedd ysgol
Disgrifiad
Mae disgyblion o Ysgol Gymraeg Gwynllyw wedi dweud wrth gynghorwyr sut maen nhw'n helpu i lunio gwerthoedd craidd eu hysgol.
Dydd Mercher 6 Rhagfyr 2023

Mentrwyr ifanc yn cael hwb

Disgrifiad
Mae grŵp o fentrwyr wedi cymryd rhan mewn cwrs newydd sy'n cefnogi pobl ifanc mewn busnes yn Nhorfaen.

Gwersi coginio iach yn wobr i ddisgyblion

Disgrifiad
Mae enillwyr cystadleuaeth Gwroniaid Gwastraff Gwasanaeth Arlwyo Torfaen wedi mwynhau dysgu sut i goginio bwyd iach a helpu i leihau gwastraff bwyd.
Dydd Llun 4 Rhagfyr 2023

Y warchodfa natur newydd fydd yr un fwyaf

Disgrifiad
Mae safle hen bwll glo yn Abersychan ar y trywydd iawn i ddod yn wythfed Warchodfa Natur Leol Torfaen, a'r mwyaf o'u plith.
Dydd Gwener 1 Rhagfyr 2023

New protection for private tenants

Disgrifiad
O heddiw, mae'n rhaid bod gan eiddo rhent preifat larymau mwg â gwifrau sy'n cydgysylltu â'r prif gyflenwad ar bob llawr ac adroddiad dilys yn nodi cyflwr trydanol.

Ysgol yn gweld cynnydd mawn mewn presenoldeb

Ysgol yn gweld cynnydd mawn mewn presenoldeb
Disgrifiad
Mae ysgol uwchradd wedi gweld cynnydd rhyfeddol mewn cyfraddau presenoldeb, diolch i'r gefnogaeth y mae'n cynnig i ddisgyblion sy'n cael trafferth mynd i'r ysgol.

Cwrs mandadol newydd i artistiaid tatŵio a'r rheiny sy'n gweithio yn y diwydiant harddwch

Cwrs mandadol newydd i artistiaid tatŵio a'r rheiny sy'n gweithio yn y diwydiant harddwch
Disgrifiad
O'r flwyddyn nesaf, bydd gofyn bod pob gweithiwr proffesiynol sy'n cynnig gwasanaethau celf y corff ac aciwbigo yng Nghymru yn cael trwydded fandadol i weithredu.
Dydd Mercher 29 Tachwedd 2023

Ysgol wrth galon y gymuned

Ysgol wrth galon y gymuned
Disgrifiad
Mae ysgol gynradd yn Nhorfaen wedi ennill gwobr am eu gwaith rhagorol gyda theuluoedd a'r gymuned leol.

Dathlu dangos ar y drysau.

Dathlu dangos ar y drysau.
Disgrifiad
Mae dros hanner y busnesau bwyd yn Nhorfaen yn dangos y lefel uchaf o lendid, yn ôl y Cynllun Sgorio Hylendid Bwyd.
Dydd Mawrth 28 Tachwedd 2023

Ysgol yn Nhorfaen yn derbyn adroddiad clodwiw.

Ysgol yn Nhorfaen yn derbyn adroddiad clodwiw.
Disgrifiad
Mae ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg ym Mhont-y-pŵl wedi derbyn adroddiad eithriadol gan arolygwyr Estyn yr wythnos yma.

Erlyn masnachwr stryd a oedd heb drwydded

Disgrifiad
Mae dyn o Swindon wedi pledio'n euog i fasnachu yn Nhorfaen heb ganiatâd i fasnachu ar y stryd...
Dydd Llun 27 Tachwedd 2023

Gorchymyn siop ym Mhont-y-pŵl i gau am dri mis

Disgrifiad
Mae siop yng nghanol tref Pont-y-pŵl wedi cael ei gorchymyn i gau am dri mis...
Dydd Gwener 24 Tachwedd 2023

Gofalwyr ifanc yn lobïo Aelodau'r Senedd

Gofalwyr ifanc yn lobïo Aelodau'r Senedd
Disgrifiad
Mae grŵp o ofalwyr ifanc wedi cyfarfod â Lynne Neagle, Aelod Senedd lleol i drafod yr heriau y maent yn eu hwynebu o ddydd i ddydd.
Dydd Iau 23 Tachwedd 2023

Noson rwydweithio yn fusnes i bawb

Disgrifiad
Fe fu dros 100 o entrepreneuriaid ac arweinwyr busnes benywaidd yn nigwyddiad Menywod mewn Busnes Torfaen neithiwr.
Dydd Mawrth 21 Tachwedd 2023

Cymeradwyo cynllun newydd i'r gamlas

Disgrifiad
Mae cynghorwyr wedi cymeradwyo cynllun 10 mlynedd newydd i warchod a gwella Camlas Sir Fynwy ac Aberhonddu yn Nhorfaen.

Gwaith i warchod Llynnoedd y Garn

Disgrifiad
Mae gwaith yn digwydd i dynnu nifer o goed a llwyni sy'n tyfu'n agos i Lynnoedd y Garn er mwyn gwneud gwaith atgyweirio a lleihau'r perygl o lifogydd.
Dydd Llun 20 Tachwedd 2023

Swydd newydd yn ddechrau newydd

Disgrifiad
Mae mecanig wedi ymuno â thîm fflyd Cyngor Torfaen, diolch i gyfarfod siawns yng Ngharchar Prescoed.
Dydd Gwener 17 Tachwedd 2023

Tîm arlwyo ysgolion yn ennill gwobr genedlaethol

Disgrifiad
Mae'r tîm sy'n gyfrifol am arlwyo mewn ysgolion yn Nhorfaen wedi ennill dwy wobr arall yn y diwydiant cenedlaethol...

Diwrnod Hawliau Gofalwyr

Diwrnod Hawliau Gofalwyr
Disgrifiad
Bydd gofalwyr di-dâl yn Nhorfaen yn ymuno â miloedd o ofalwyr ar draws y DU i nodi Diwrnod Hawliau Gofalwyr yr wythnos nesaf, ymgyrch flynyddol a drefnir gan Carers UK.

Adolygu mynwentydd y Cyngor

Disgrifiad
Next year, as part of a cemeteries review, a public consultation will take place...

Profiadau nam ar y clyw yn cael eu harddangos

Profiadau nam ar y clyw yn cael eu harddangos
Disgrifiad
Mae murlun a ddyluniwyd gan ddisgyblion yn uned nam ar y clyw Ysgol Uwchradd Cwmbrân wedi cael ei ddadorchuddio yn yr ysgol
Dydd Gwener 10 Tachwedd 2023

Erlyn rhieni am absennol yn barhaus

Disgrifiad
The parents of a child who was persistently absent from school have been prosecuted by Torfaen Council.
Dydd Iau 9 Tachwedd 2023

Byddwch yn wyliadwrus o alwadau twyllodrus yn targedu defnyddwyr Lifeline

Disgrifiad
Rydym wedi derbyn adroddiadau bod trigolion ledled Cymru wedi cael eu targedu gan alwadau twyllodrus sy'n honni eu bod o'r cyngor neu wasanaeth Lifeline.

Cynigion ar gyfer Cyllideb 2024/25

Disgrifiad
Yr wythnos nesaf, fe fydd cynghorwyr Torfaen yn ystyried cyllideb ddrafft y Cyngor ar gyfer 2024/25 a bydd gofyn iddynt gynnig awgrymiadau ar gyfer arbedion pellach posibl neu feysydd i'w hadolygu, er mwyn pontio diffyg o £2.8milwn mewn cyllid.
Dydd Mercher 8 Tachwedd 2023

Erlyn masnachwr am werthu fêps anghyfreithlon

Disgrifiad
Mae dyn 42-oed wedi pledio'n euog i fod â fêps untro anghyfreithlon yn ei feddiant, a'u gwerthu.

Mae casgliadau cardbord wythnosol yn dechrau ddydd Llun

Disgrifiad
Cardboard recycling collections will increase from fortnightly to weekly from Monday 13 November...
Dydd Mawrth 7 Tachwedd 2023

Sul y Cofio 2023

Sul y Cofio 2023
Disgrifiad
Mae Sul y Cofio yn ddiwrnod pwysig yng nghalendr y genedl, ac eleni bydd yn digwydd ar 12 Tachwedd.
Dydd Llun 6 Tachwedd 2023

Lansio Apêl Siôn Corn

Lansio Apêl Siôn Corn
Disgrifiad
Heddiw, mae Gwasanaethau Cymdeithasol Torfaen wedi lansio ei Apêl Siôn Corn blynyddol.
Dydd Iau 2 Tachwedd 2023

Dathlu pobl ifanc mewn gofal

Disgrifiad
A conference has been held to celebrate the achievements of young people who have experienced the care system in Torfaen.
Dydd Mercher 1 Tachwedd 2023

Hwb newydd i gefnogi pobl ddigartref

Disgrifiad
Mae cynlluniau i agor canolfan newydd i gefnogi pobl ddigartref yn Nhorfaen wedi cymryd cam ymlaen.
Dydd Llun 30 Hydref 2023

Adolygiad o orsafoedd pleidleisio

Disgrifiad
Bob pum mlynedd, rhaid i awdurdodau lleol adolygu eu gorsafoedd pleidleisio i sicrhau eu bod yn gyfleus ac yn hygyrch i bleidleiswyr.
Dydd Gwener 27 Hydref 2023

Gwasanaeth yn ennill gwobr Calon y Gymuned

Gwasanaeth yn ennill gwobr Calon y Gymuned
Disgrifiad
Mae Gwasanaeth Chwarae Torfaen wedi gweld y nifer uchaf erioed o bobl ifanc yn cofrestru ar gyfer ei Rhaglen Gwirfoddolwyr Ieuenctid eleni.

Sut i waredu fêps yn ddiogel

Disgrifiad
Amcangyfrifir bod 5 miliwn o fêps untro yn cael eu taflu i ffwrdd bob wythnos yn y Deyrnas Unedig – sydd gywerth ag wyth fêp bob eiliad...
Dydd Iau 26 Hydref 2023

Trigolion yn cael cymorth gyda chostau ynni.

Trigolion yn cael cymorth gyda chostau ynni.
Disgrifiad
Mae cannoedd o bobl wedi cael cymorth am ddim gydag ynni, gan gynnwys cyngor ac anrhegion arbed ynni fel bylbiau LED ac offer adlewyrchu gwers o wresogyddion.

Dechrau casgliadau cardfwrdd wythnosol

Disgrifiad
Bydd casgliadau ailgylchu cardfwrdd yn cynyddu o bob pythefnos i bob wythnos o'r mis nesaf.

Gwella cyfleusterau ailgylchu ar gyfer fflatiau

Disgrifiad
Mae Cyngor Torfaen wedi bod yn gweithio gyda Thai Cymunedol Bron Afon er mwyn cynyddu nifer y fflatiau sydd â chyfleusterau ailgylchu...
Dydd Mercher 25 Hydref 2023

Gwasanaeth Caffael Cydweithredol Newydd

Disgrifiad
Mae Cyngor Torfaen wedi ymuno â gwasanaeth caffael newydd a fydd yn canolbwyntio ar brynu busnesau cymdeithasol-gyfrifol, mwy o gydweithio a mwy o effaith ar y gymuned.

Cymru! Paratowch i harneisio pŵer gwastraff bwyd a'n cael i rif 1

Disgrifiad
Cymru, rydyn ni'n taclo ailgylchu'n wych, ac yn ymfalchïo cymaint mewn chwarae ein rhan nes ein bod ni'n drydedd genedl orau'r byd am ailgylchu. Ond fe allwn ni bob amser wneud yn well, gallwn?...
Dydd Gwener 20 Hydref 2023

Erlyn Cigydd yng Nghwmbrân am Droseddau Hylendid Bwyd

Disgrifiad
Mae cigydd o Gwmbrân wedi pledio'n euog i dair trosedd yn ymwneud â hylendid bwyd...

Canolfan yn rhoi dysgwyr Cymraeg ar ben ffordd.

Canolfan yn rhoi dysgwyr Cymraeg ar ben ffordd.
Disgrifiad
Ers agor ei drysau'n gynharach eleni, mae canolfan drochi Cymraeg Torfaen wedi gweld 18 o ddisgyblion yn cael cefnogaeth i ddysgu Cymraeg er mwyn pontio o addysg Saesneg i addysg Gymraeg yn y brif ffrwd.

Schools launch national recycling campaign

Disgrifiad
Pupils and staff from two primary schools in Cwmbran have helped launch the Welsh Government's annual Be Mighty Recycle campaign.

Ailgylchu gwyrdd yn cynyddu

Disgrifiad
Mae'r gwastraff gwyrdd sy'n cael ei ailgylchu yn Nhorfaen wedi cynyddu ers dechrau Ebrill...
Dydd Iau 19 Hydref 2023

Digwyddiad Menywod mewn Busnes

Disgrifiad
Cynhelir noson o ddathlu menywod sy'n arwain mewn busnes yng Nghwmbrân fis nesaf.

Apêl Siôn Corn yn agor yn fuan

Apêl Siôn Corn yn agor yn fuan
Disgrifiad
Mae Gwasanaethau Cymdeithasol Torfaen yn paratoi i chwarae rôl Siôn Corn unwaith eto, wrth i gynlluniau ar gyfer Apêl Siôn Corn eleni fynd rhagddynt.
Dydd Mercher 18 Hydref 2023

Wythnos Genedlaethol Mabwysiadu

Disgrifiad
Fel rhan o Wythnos Genedlaethol Mabwysiadu 2023, mae Gwasanaeth Mabwysiadu De-ddwyrain Cymru yn parhau â'i genhadaeth i annog mwy o bobl i ystyried mabwysiadu, gan fod grwpiau o siblingiaid, plant ag anghenion ychwanegol, a phlant hŷn ar draws Cymru yn dal i aros i ddod o hyd i'w 'cartref am byth'.

Ailgylchu gwastraff bwyd yn cynyddu

Disgrifiad
Mae'r bwyd sy'n cael ei ailgylchu yn Nhorfaen wedi cynyddu 13 y cant dros y pum mis diwethaf...
Dydd Gwener 13 Hydref 2023

Cyhoeddi enillwyr Her Darllen yr Haf

Cyhoeddi enillwyr Her Darllen yr Haf
Disgrifiad
Mae Llyfrgelloedd Torfaen wedi cyhoeddi enillwyr Her Darllen yr Haf 'Ar eich Marciau, Darllenwch!', a welodd dros 1000 o blant yn cymryd rhan yr haf yma.

Siop atgyweirio'n dathlu pen blwydd cyntaf

Disgrifiad
Mae gwirfoddolwyr sy'n atgyweirio eitemau trydanol bach yn dathlu eu blwyddyn gyntaf.
Dydd Mawrth 10 Hydref 2023

Rhoi arian i ddod â chymunedau ynghyd

Rhoi arian i ddod â chymunedau ynghyd
Disgrifiad
Mae wyth prosiect cymunedol yn Nhorfaen, Caerffili a Blaenau Gwent wedi bod yn llwyddiannus wrth gael arian i helpu i leihau anghydraddoldeb a dod â chymunedau ynghyd.

Wythnos Ymwybyddiaeth Colli Baban

Wythnos Ymwybyddiaeth Colli Baban
Disgrifiad
Mae Cyngor Torfaen yn ymuno â sefydliadau eraill ar draws y DU i oleuo mannau amlwg yn biws ac yn las i nodi Wythnos Ymwybyddiaeth Colli Baban.
Dydd Gwener 6 Hydref 2023

Digwyddiad Llyfrgell Pobl yn dod i Dorfaen

Disgrifiad
Bydd aelodau'r llyfrgell yn cael cyfle i gael benthyg person yn lle llyfr, fel rhan o ddigwyddiad cyntaf Llyfrgell Pobl y mis yma.

Enillwyr cystadleuaeth Gwroniaid Gwastraff

Disgrifiad
Mae ysgolion cynradd yn Nhorfaen wedi lleihau faint o wastraff bwyd maen nhw'n cynhyrchu o gyfartaledd o 20%, o ganlyniad i gystadleuaeth newydd...
Dydd Mercher 4 Hydref 2023

Dirwyo masnachwr stryd di-drwydded

Disgrifiad
Mae dyn o Gwmbrân wedi pleidio'n euog i fasnachu heb drwydded masnachu ar y stryd....

Ailenwi Gwasanaeth Cymorth

Ailenwi Gwasanaeth Cymorth
Disgrifiad
Mae aelodau'r gymuned fyddar wedi dylanwadu ar benderfyniad i ailenwi gwasanaeth cymorth addysg lleol.

Ffilmio ar gyfer cyfres boblogaidd newydd ar y teledu

Disgrifiad
Yn ystod y tair wythnos nesaf bydd Channel Four yn ffilmio cyfres newydd yng Nghwmbrân a Phont-y-pŵl.
Dydd Gwener 29 Medi 2023

Masnachwr o Bont-y-pŵl yn euog o werthu sigaréts ffug

Disgrifiad
Mae dyn o Gaerdydd wedi'i gyhuddo o werthu sigaréts a thybaco ffug ym Mhont-y-pŵl...

Canolfan gwerth miliynau ar agor i'r cyhoedd

Disgrifiad
Mae cyfleuster aml-ddefnydd £30 miliwn yn Ysgol Gyfun Croesyceiliog wedi agor i'r cyhoedd
Dydd Mercher 27 Medi 2023

Cynlluniau ar gyfer Gwarchodfa Natur Leol newydd

Disgrifiad
Mae'n bosibl mai safle hen bwll glo yn Abersychan fydd wythfed Warchodfa Natur Leol Torfaen...

Talu'r pris am werthu nwyddau ffug

Disgrifiad
Mae menyw o Bont-y-pŵl wedi cael ei herlyn gan Gyngor Torfaen wedi iddi gael ei dal yn gwerthu nwyddau ffug gan ddefnyddio rhaglenni Facebook Messenger a WhatsApp...
Dydd Llun 25 Medi 2023

Darganfyddiad prin diolch i reoli glaswelltir

Disgrifiad
Mae corynod gwenyn wedi eu darganfod mewn dwy ardal yn Nhorfaen lle mae glaswelltir wedi cael blodeuo dros yr haf...

Cymorth busnes stryd fawr

Disgrifiad
Mae gwasanaeth wedi'i lansio i gefnogi busnesau newydd a darpar fusnesau sydd am sefydlu yng nghanol trefi Blaenafon neu Bont-y-pŵl.
Dydd Gwener 22 Medi 2023

Cynnydd yn y cardbord a gesglir

Disgrifiad
Mae trigolion yn helpu i Godi'r Gyfradd trwy roi mwy o lawer o gardbord allan i'w gasglu wrth ymyl y ffordd...

Llyfrgelloedd yn taro'r nod

Llyfrgelloedd yn taro'r nod
Disgrifiad
Mae nifer y bobl a ddefnyddiodd y llyfrgelloedd yng Ngwasanaeth Llyfrgell Torfaen yr haf hwn wedi cynyddu o gymharu â'r llynedd.

Ailwampio maes parcio Riverside

Disgrifiad
O ddydd Llun 25 Medi, fe fydd gwaith ar y gweill i wella rampiau i gerbydau a draenio dŵr wyneb...

Gwobr ysgolion iach

Gwobr ysgolion iach
Disgrifiad
Ysgol gynradd ym Mhont-y-pŵl yw'r ysgol ddiweddaraf i ennill Gwobr Ansawdd Genedlaethol Ysgolion Iach.
Dydd Mawrth 19 Medi 2023

Cyngor yn cymeradwyo buddsoddiad mewn fferm

Disgrifiad
Mae cynghorwyr wedi cytuno i fuddsoddi £1.64 miliwn yn ychwanegol ar ailddatblygu Fferm Gymunedol Greenmeadow
Dydd Llun 18 Medi 2023

Enwebu podlediad ysgol am wobr

Disgrifiad
Mae podlediad ysgol sy'n cynnwys sêr o Gymru wedi cael ei enwebu am wobr.
Arddangos 101 i 200 o 601
Blaenorol 1 2 3 4 5 Nesaf

Cadw Cyswllt