Busnes ac Economi

Dydd Mawrth 7 Mawrth 2023

Lansio gwasanaeth busnes newydd

Disgrifiad
Dathlodd arweinwyr busnes lleol a mentrwyr lansio gwasanaeth cymorth busnes newydd yn gynharach heddiw.
Dydd Llun 6 Mawrth 2023

Cymorth i fusnesau bwyd

Disgrifiad
Mae prosiect wedi'i lansio yn cynnig grantiau i fusnesau bwyd i'w helpu i arallgyfeirio cynnyrch lleol neu dreialu technegau cynhyrchu newydd.
Dydd Mercher 22 Chwefror 2023

Gwasanaeth i drawsnewid cymorth busnes

Disgrifiad
Bydd gwasanaeth newydd i helpu a chefnogi mwy na dwy fil a hanner o fusnesau yn Nhorfaen yn cael ei lansio fis nesaf.
Dydd Iau 19 Ionawr 2023

£7.6 miliwn i Bont-y-pŵl o Gronfa Codi'r Gwastad

£7.6 miliwn i Bont-y-pŵl o Gronfa Codi'r Gwastad
Disgrifiad
Mae Pont-y-pŵl yn un o ddim ond 11 o brosiectau yng Nghymru a fydd yn derbyn grantiau gan Gronfa Codi'r Gwastad Llywodraeth y DU sy'n anelu at greu swyddi a thyfu'r economi leol
Dydd Iau 3 Tachwedd 2022

Cyn-berchennog tafarn yn talu'r pris am safle budr

Disgrifiad
Mae cyn-berchennog tafarn Castell-y-Bwch yn Henllys, wedi cael ei erlyn am droseddau hylendid bwyd sy'n dyddio o 2021
Dydd Gwener 30 Medi 2022

Newidiadau arfaethedig i ffioedd Cerbydau Hacni

Disgrifiad
Mae Cyngor Torfaen wedi derbyn cais gan yrwyr Cerbydau Hacni i gynyddu eu prisiau. Cerbydau Hacni yw'r tacsis du y gellir eu hurio ar y safleoedd tacsi yn Nhorfaen neu eu galw ar y stryd, ac maent yn defnyddio system mesurydd i weithio cost y daith allan...
Dydd Iau 29 Medi 2022

Ysgrifennydd Cymru yn gweld prosiectau adnewyddu cymunedol yn Nhorfaen

Disgrifiad
Mae Ysgrifennydd Gwladol Cymru Robert Buckland wedi gweld dau brosiect cymunedol yn Nhorfaen sy'n derbyn cyllid Llywodraeth y DU i gynyddu faint o fwyd a gynhyrchir yn lleol ac i ymladd yn erbyn tlodi bwyd...
Dydd Mawrth 20 Medi 2022

Ymgynghori ar y gamlas

Disgrifiad
Mae'r gamlas yn un o atyniadau mwyaf poblogaidd Torfaen i drigolion lleol ac ymwelwyr, ac mae'n ardal gadwraeth bwysig...
Dydd Mercher 10 Awst 2022

Gwau'r ffordd at lwyddiant

Disgrifiad
Mae un o stondinwyr Marchnad Dan Do Pont-y-pŵl, Tania Britten o The Craft Cabin, wedi cael ei henwebu ar gyfer Gwobrau Gwau a Chrosio Prydain 2022, yn y categori Siop Annibynnol Ranbarthol Orau...
Dydd Mawrth 9 Awst 2022

Grantiau i drawsnewid adeiladau gwag yng nghanol trefi

Disgrifiad
Gall busnesau yng nghanol trefi Pont-y-pŵl, Blaenafon a Chwmbrân gofrestru diddordeb mewn arian i helpu i adfywio adeiladau gwag neu sy'n cael eu tanddefnyddio
Dydd Mawrth 19 Gorffennaf 2022

Erlyn masnachwr am werthu crysau T ffug

Erlyn masnachwr am werthu crysau T ffug
Disgrifiad
Mae dyn wedi pledio'n euog i fod â dillad ffug yn ei feddiant a'u gwerthu ar ôl iddo gael ei ddal yn gwerthu crysau T dylunydd ffug ar Facebook
Dydd Llun 18 Gorffennaf 2022

Digwyddiadau am ddim i ddathlu'r gamlas dros yr haf

Disgrifiad
Mae ioga gyda'r hwyr a theithiau cerdded bywyd gwyllt ymhlith y gweithgareddau sy'n digwydd wrth lannau Camlas Sir Fynwy ac Aberhonddu dros yr haf...
Dydd Iau 30 Mehefin 2022

Clwb busnes yn dathlu 21 o flynyddoedd

Disgrifiad
Mynychodd mwy na 40 o fusnesau ddigwyddiad dathlu 21 o flynyddoedd Llais Busnes Torfaen yr wythnos ddiwethaf lle cawsant gacen a chartwnydd
Dydd Iau 23 Mehefin 2022

Gwasanaeth cynghori newydd ar y ffordd

Gwasanaeth cynghori newydd ar y ffordd
Disgrifiad
Mae gwasanaeth newydd yn cynnig cyngor ar swyddi a hyfforddiant wedi cychwyn.
Dydd Mawrth 31 Mai 2022

Busnes argraffu 3D yn cynyddu

Disgrifiad
Mae busnes argraffu 3D wedi cynyddu ei faint, diolch i gefnogaeth gan Gyngor Torfaen a Marchnad Dan Do Pont-y-pŵl...
Dydd Llun 30 Mai 2022

Datgelu cynlluniau i adfywio canol trefi

Disgrifiad
Mae cynlluniau uchelgeisiol i adfywio canol trefi Blaenafon a Phont-y-pŵl wedi cael eu cyflwyno...
Dydd Mercher 23 Mawrth 2022

Pod cyngor cyflogaeth a sgiliau newydd

Disgrifiad
Bydd hwb galw heibio newydd ar gael o'r wythnos nesaf i bobl sydd angen cyngor ar ddychwelyd i'r gwaith, dod o hyd i swydd well neu i wella'u sgiliau.
Dydd Llun 14 Mawrth 2022

Mae Rhifyn 1 Cylchlythyr 'Y British' ar gael nawr

Disgrifiad
Mae Rhifyn 1 (Mawrth 2022) o gyfres o gylchlythyrau gyda'r diweddaraf am y gwaith ar safle'r 'British', Tal-y-waun, ar gael nawr...
Dydd Llun 21 Chwefror 2022

Tapestrïau Broad Street Blaenafon yn cael eu harddangos am yr eildro

Disgrifiad
Bydd dau dapestri 18 troedfedd sy'n cyfleu atgofion o ddwy ochr o Broad Street hanesyddol Blaenafon yn cael eu harddangos yn gyhoeddus unwaith eto...
Dydd Iau 13 Ionawr 2022

Atgofion o Broad Street yn dod yn fyw

Disgrifiad
Mae atgofion o Broad Street ym Mlaenafon wedi eu dal mewn tapestri ac arddangosfa sain newydd...
Dydd Mawrth 14 Rhagfyr 2021

Dal dyn o Gwmbrân yn gwerthu tybaco ffug ar Facebook

Disgrifiad
Mae dyn wedi ei erlyn yn llwyddiannus gan dîm Safonau Masnach Cyngor Torfaen am werthu tybaco ffug ar Facebook...
Dydd Gwener 3 Rhagfyr 2021

Cau pompren Parc Pontnewydd

Disgrifiad
O ddydd Iau 9 Rhagfyr am o leiaf 6 wythnos, bydd y bompren ym Mharc Pontnewydd ar gau...
Dydd Mercher 10 Tachwedd 2021

Buddsoddiadau o filiynau o bunnoedd mewn busnesau a sgiliau

Disgrifiad
Bydd pum prosiect newydd gyda'r bwriad o gefnogi busnesau a chynyddu sgiliau yn Nhorfaen yn derbyn bron i £1.3miliwn gan gronfa newydd gan Lywodraeth y DU.
Dydd Llun 11 Hydref 2021

Cefnogi busnes i hau hadau llwyddiant

Cefnogi busnes i hau hadau llwyddiant
Disgrifiad
Mae dyn o Bont-y-pŵl wedi gwireddu ei freuddwyd o redeg busnes tirweddu, diolch i gefnogaeth gan dîm Cymunedau am Waith a Mwy Cyngor Torfaen.
Dydd Mercher 6 Hydref 2021

Mae arolwg newydd yn ceisio dal eich rhwystrau iechyd i gyflogaeth

Mae arolwg newydd yn ceisio dal eich rhwystrau iechyd i gyflogaeth
Disgrifiad
Os oes cyflwr iechyd erioed wedi eich rhwystro rhag cael gwaith neu symud ymlaen yn y lle gwaith, rydym eisiau clywed am eich profiadau.
Dydd Iau 30 Medi 2021

Barod ar gyfer y newidiadau diweddaraf i Gredyd Cynhwysol?

Barod ar gyfer y newidiadau diweddaraf i Gredyd Cynhwysol?
Disgrifiad
Ymhen llai nag wythnos, bydd y codiad o £ 20 yr wythnos ar gyfer hawlwyr Credyd Cynhwysol yn cael ei ddileu. Darganfyddwch pa gefnogaeth sydd ar gael.
Dydd Gwener 10 Medi 2021

Ymgyrch yn erbyn gwerthu alcohol i blant dan oed

Disgrifiad
Mae cynnydd wedi bod yn y nifer o gwynion ynglŷn ag eiddo yn Nhorfaen sy'n gwerthu alcohol, sigaréts ac e-sigaréts i blant dan oed – rhai ohonyn nhw mor ifanc â 12 oed.
Dydd Gwener 20 Awst 2021

Helfa drysor canol tref Pont-y-pŵl

Disgrifiad
Mae Swyddfa'r Post Pont-y-pŵl a masnachwyr annibynnol lleol yn cynnal Helfa Drysor i Blant yng nghanol y dref rhwng dydd Llun 23ain a dydd Sadwrn 28ain Awst...
Dydd Gwener 9 Gorffennaf 2021

Lansio gweminarau rhyngweithiol am gadwraeth adeiladau treftadaeth yr wythnos nesaf

Disgrifiad
Bydd Rhaglen Treftadaeth Treflun Blaenafon, ar y cyd gyda Chanolfan Tywi a Chymdeithas Ddinesig Blaenafon, yn cyflwyno cyfres o weithdai rhyngweithiol ar-lein o 6-8pm ddydd Llun 12 a 19 Gorffennaf, a 9 Awst...
Dydd Iau 1 Gorffennaf 2021

Cyngor Torfaen yn chwilio nawr am Fynegiannau o Ddiddordeb mewn Rhaglen Grantiau newydd

Disgrifiad
Businesses in Pontypool, Blaenavon and Cwmbran town centres can register their interest for funding to help regenerate vacant and under used building space...
Dydd Gwener 18 Mehefin 2021

MusiCare, busnes yn Nhorfaen sy'n ystyriol o Ddementia yn paratoi i ailgydio mewn perfformiadau cerddorol yn yr awyr agored mewn cartrefi gofal

Disgrifiad
Mae musiCare o Dorfaen, a sefydlwyd yn 2013 ac sy'n cael ei redeg gan Michael Clutton a Natalie Webb, Hyrwyddwyr Dementia, yn ailgydio yn ei wasanaethau adloniant cerddorol proffesiynol yn yr awyr agored mewn cartrefi gofal ar draws rhanbarth De Ddwyrain Cymru, Swydd Henffordd a Fforest y Ddena...
Dydd Gwener 11 Mehefin 2021

Masnachwyr Marchnad Dan Do Pont-y-pŵl yn mynd yn greadigol

Disgrifiad
Mae nifer o fasnachwyr marchnad talentog ym Marchnad Dan Do Pont-y-pŵl nawr yn arddangos eu gwaith celf yn Neuadd y Farchnad
Dydd Gwener 30 Ebrill 2021

Calum yn cael cefnogaeth i ddatgloi drysau llwyddiant

Disgrifiad
Lansiwyd menter busnes newydd y mis yma yn y fwrdeistref sirol, gyda chefnogaeth Cymunedau i Waith Cyngor Torfaen a Gyrfa Cymru.
Dydd Gwener 23 Ebrill 2021

Sesiwn Wybodaeth Cronfa Adnewyddu Cymunedol Torfaen

Disgrifiad
Further to our invitation to bid on 20th April, Torfaen County Borough Council in partnership with Torfaen Voluntary Alliance has organised a webinar on the 29th April from 11am-12 noon...
Dydd Mawrth 20 Ebrill 2021

Cronfa Adfywio Cymunedol y DU: Gwahoddiad i Gyflwyno Cynigion Prosiect

Disgrifiad
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen yn galw am geisiadau gan sefydliadau sy'n dymuno cyflwyno gweithgaredd fel rhan o Gronfa Adfywio Cymunedol y DU...
Dydd Llun 12 Ebrill 2021

Y Camau nesaf ar gyfer ariannu ar ôl yr UE

Disgrifiad
Ar 3 Mawrth, cyhoeddodd Llywodraeth y DU fanylion pellach ynglŷn â sut y bydd cronfeydd yn lle cronfeydd yr UE ar gael trwy'r Gronfa Ffyniant Gyffredin...
Dydd Iau 18 Mawrth 2021

Ydych chi'n wneuthurwr yn Torfaen sydd angen arweiniad ynghylch COVID-19 yn y gweithle?

Disgrifiad
Mae Profi, Olrhain, Diogelu a thîm Diogelu'r Cyhoedd Cyngor Torfaen yn cynnal Clinig Busnes Ar-lein...
Dydd Mawrth 9 Mawrth 2021

Hwb cyflogadwyedd rhithwir yn lansio yn Nhorfaen

Hwb cyflogadwyedd rhithwir yn lansio yn Nhorfaen
Disgrifiad
Mae hwb cyflogadwyedd rhithwir newydd i gefnogi trigolion ym myd gwaith wedi cael ei lansio yn Nhorfaen.
Dydd Mercher 17 Chwefror 2021

Cyfleoedd i fusnesau bach ym Marchnad Dan Do Pont-y-pŵl

Disgrifiad
Ydych chi erioed wedi bod eisiau dechrau busnes? Ydych chi am symud neu ehangu'ch busnes i Bont-y-pŵl?...
Dydd Mawrth 16 Chwefror 2021

Cefnogi dros 200 o fusnesau trwy gynllun peilot 12 mis

Disgrifiad
Llynedd, cychwynnodd Cyngor Torfaen gynllun peilot gwerthfawr dros gyfnod o 12 mis a oedd yn cynnig cymorth a chefnogaeth i fusnesau cychwynnol lleol a Busnesau Bach a Chanolig yn ardal Pont-y-pŵl...
Dydd Mercher 10 Chwefror 2021

Pontydd i Waith 2 yn cynorthwyo Andrew i gael ei swydd ddelfrydol!

Pontydd i Waith 2 yn cynorthwyo Andrew i gael ei swydd ddelfrydol!
Disgrifiad
Fe wnaeth siwrnai Andrew Wilkinson gyda'r prosiect Pontydd i Waith 2 a ariennir gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop yn 2020 godi ysbryd pawb, ar ôl iddo symud yn llwyddiannus i fyd gwaith ar ddechrau'r Flwyddyn Newydd.
Dydd Llun 8 Chwefror 2021

Cyfarpar Diogelu Personol am ddim i yrwyr Tacsis a Cherbydau Hurio Preifat yng Nghymru

Disgrifiad
Gall gyrwyr tacsi a cherbydau hurio preifat yng Nghymru hawlio pecyn o ddeunyddiau PPE ac offer o ansawdd uchel i lanhau cerbydau, a'r cyfan am ddim, wedi ei ariannu gan Lywodraeth Cymru...
Dydd Gwener 22 Ionawr 2021

Dweud eich dweud am gadwyni cyflenwi lleol a chaffael yn nhorfaen

Disgrifiad
Gwahoddir busnesau sydd wedi'u lleoli yn Nhorfaen i gael mewnbwn i astudiaeth sy'n cael ei chynnal ar hyn o bryd i nodi tueddiadau caffael sy'n dod i'r amlwg, ac ymchwilio i sut y gellir manteisio ar y tueddiadau hyn er budd busnesau yn lleol...
Dydd Iau 21 Ionawr 2021

Grant Addasu Canol Trefi C19ar gael i fusnesau

Disgrifiad
Erbyn hyn, mae grant ar gael i barhau i gefnogi'r gwaith parhaus i adfer canol trefi a busnesau oherwydd pandemig Covid-19. Diben y grant yw sicrhau bod canol trefi yn parhau i weithio'n economaidd a'u bod yn fannau diogel...
Dydd Gwener 8 Ionawr 2021

Preswylydd yn cael cymorth i lansio busnes symudol gofal traed yn Nhorfaen

Preswylydd yn cael cymorth i lansio busnes symudol gofal traed yn Nhorfaen
Disgrifiad
Mae preswylydd o Gwmbrân yn camu i mewn i 2021 gan lansio eu busnes symudol gofal traed Golden Mobile Foot Care Cwmbran.
Dydd Mercher 23 Rhagfyr 2020

Pontypool Market Pop-Up Stalls

Disgrifiad
Er bod Neuadd y Farchnad ar gau i'r cyhoedd, bydd stondinwyr hanfodol ym Marchnad Dan Do Pont-y-pŵl yn masnachu yr wythnos yma mewn siopau 'sbonc' wrth y mynedfeydd ar Stryd y Garan a Stryd y Farchnad
Dydd Gwener 4 Rhagfyr 2020

Cyhoeddiad gan Ganolfan Treftadaeth y Byd Blaenafon

Disgrifiad
Yn dilyn y cyhoeddiad diweddar gan Lywodraeth Cymru, mae'n bleser gan Ganolfan Treftadaeth y Byd Blaenafon gyhoeddi y bydd y Caffi Treftadaeth a'r Llyfrgell yn parhau ar agor dros y pythefnos nesaf.
Dydd Mawrth 1 Rhagfyr 2020

Perchennog newydd wrth y llyw wrth i Betty ymddeol o'i siop wlân ar ôl 30 mlynedd

Disgrifiad
Mae perchennog busnes, Mrs Betty Black, yn ymddeol o Farchnad Dan Do Pont-y-pŵl ar ôl 30 mlynedd o weithio fel perchennog y Sewing and Wool Shop, a adnabyddir hefyd fel Betty's Wool Shop...
Dydd Gwener 27 Tachwedd 2020

Mae nifer o fusnesau newydd wedi dechrau masnachu yn Nhorfaen

Mae nifer o fusnesau newydd wedi dechrau masnachu yn Nhorfaen
Disgrifiad
Mae dau fusnes cychwynnol newydd wedi dechrau yn Nhorfaen ar ôl cael cefnogaeth gan Lywodraeth Cymru a rhaglen Cymunedau i Waith a ariennir gan y Gronfa Gymunedol Ewropeaidd.
Dydd Mercher 18 Tachwedd 2020

Dyn anifeiliaid a cherddwr cŵn yn cael cefnogaeth i lansio busnes newydd yn Nhorfaen

Dyn anifeiliaid a cherddwr cŵn yn cael cefnogaeth i lansio busnes newydd yn Nhorfaen
Disgrifiad
Gyda chefnogaeth y Cynllun Cymunedau i Waith a ariennir gan y Gronfa Gymdeithasol Ewropeaidd, mae Danny Moreton o Gwmbrân wedi gallu gwireddu ei freuddwyd o fod yn berchen ar ei fusnes ei hun trwy lansio 'Happy Paws', gwasanaeth lleol ar gyfer cerdded cŵn a gwarchod anifeiliaid anwes.
Dydd Mawrth 10 Tachwedd 2020

Marchnad Dan Do Pont-y-pŵl yn croesawu busnes argraffu 3D

Disgrifiad
Mae Marchnad Dan Do Pont-y-pŵl wedi croesawu masnachwr newydd, Woolfalls 3DP, cwmni argraffu 3D...
Dydd Mawrth 27 Hydref 2020

Cymorth I fusnesau Torfaen

Disgrifiad
Mae hon yn gronfa i roi cymorth ariannol i fusnesau sy'n wynebu heriau gweithredol ac ariannol sydd wedi eu hachosi gan y cyfnod clo cenedlaethol a gyhoeddwyd ar gyfer Cymru o ganlyniad i COVID-19
Dydd Gwener 23 Hydref 2020

Cyngor Torfaen yn lansio ymgyrch newydd i gefnogi cyflogaeth yn y fwrdeistref

Disgrifiad
Gan weithio'n agos gydag asiantaethau sy'n bartneriaid, mae gan Gyngor Torfaen rôl bwysig i'w chwarae yn ystod yr wythnosau a'r misoedd nesaf i gefnogi trigolion y mae effaith Coronafirws wedi effeithio ar eu sefyllfa gwaith.
Dydd Llun 19 Hydref 2020

Tîm Safonau Masnach y Cyngor yn rhybuddio'r cyhoedd am sgâm etifeddiaeth newydd

Disgrifiad
Torfaen CBC's Trading Standards team are advising the public to be alert to a new scam. The team have become aware of attempts made to deceive vulnerable people by claiming they could be helped to attain a multi-million pound inheritance...
Dydd Gwener 16 Hydref 2020

Cyflwyno Hysbysiadau Gwella Mangre i dri busnes arall yn Nhorfaen am dorri Rheoliadau Coronafirws

Disgrifiad
Clwb a Sefydliad Band Gweithwyr Cwmbrân, The Terrace Inn, Cwmbrân, a The Teazer, Y Dafarn Newydd, yw'r busnesau diweddaraf i gael Hysbysiadau Gwella Mangre am dorri Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafirws) (Cymru) 2020...
Dydd Mawrth 13 Hydref 2020

Rhoi hysbysiad gwella i Livio's Barber Shop am dorri Rheoliadau Coronafeirws

Disgrifiad
Mae hysbysiad gwella eiddo wedi ei roi i Livio's Barber Shop, Windsor Road, Tref Gruffydd, am dorri Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Cymru) 2020.
Dydd Gwener 9 Hydref 2020

Hysbysiad gwella i'r Halfway Inn am dorri Rheoliadau Coronafeirws

Hysbysiad gwella i'r Halfway Inn am dorri Rheoliadau Coronafeirws
Disgrifiad
A premises improvement notice has been issued to The Halfway Inn, Old Cwmbran, for breaches of the Health Protection (Coronavirus Restrictions) (Wales) Regulations 2020.

Arddangosfa Ffotograffiaeth Walter Waygood yng Nghanolfan Treftadaeth y Byd, Blaenafon

Disgrifiad
From Tuesday 3rd –Friday 27th November an exciting photography exhibition will be displayed at the Blaenavon World Heritage Centre (BWHC) between 10am -5pm (Tuesday – Friday).
Dydd Mawrth 6 Hydref 2020

Cymorth Arloesedd COVID-19

Disgrifiad
Mae sicrhau bod eich busnes yn ddiogel ac yn cydymffurfio o ran COVID-19, ar yr un pryd ag aros yn gynhyrchiol ac yn broffidiol, yn gallu teimlo fel her enfawr. Ond mae help ar gael, yn rhad ac am ddim i fusnesau gweithgynhyrchu yng Nghymru, trwy'r rhaglen Arloesedd SMART a ariennir gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop.
Dydd Llun 28 Medi 2020

Cyngor Torfaen yn ymuno gydag Uddr I gynnig 'siop un stop' I fusnesau a siopwyr

Cyngor Torfaen yn ymuno gydag Uddr I gynnig 'siop un stop' I fusnesau a siopwyr
Disgrifiad
Torfaen Council have formed a partnership with the mobile app UDDR to provide businesses and shoppers with an easy to use 'One Stop Shop'.
Dydd Mawrth 25 Awst 2020

Caffi Canolfan Treftadaeth y Byd Blaenafon yn ailagor

Disgrifiad
The Heritage Café, located in the Blaenavon World Heritage Centre, is looking forward to welcoming back their customers. The café is reopening on Tuesday 1st September from 10am and will be serving a reduced menu to eat in or takeaway.
Dydd Iau 20 Awst 2020

Gwneud ymweliadau â'r barbwr yn ddiogelach yn Nhorfaen

Disgrifiad
Ar ôl cyhoeddiad gan Lywodraeth Cymru bod busnesau sy'n cynnig gwasanaethau cysylltiad agos megis gwasanaeth barbwr a thrin gwallt yn cael agor unwaith eto, mae Gwasanaeth Amddiffyn y Cyhoedd Cyngor Torfaen wedi bod yn ymweld â busnesau barbwr i gynnig cyngor ac arweiniad ar reoli COVID-19.
Dydd Mawrth 11 Awst 2020

Beyond Perfection yw'r masnachwr diweddaraf i ymuno â marchnad Dan Do Pont-y-pŵl

Disgrifiad
Gemma Davies, o Sebastopol, yw'r masnachwr diweddaraf i sefydlu siop ym Marchnad Dan Do Pont-y-pŵl. Mae "Beyond Perfection" yn siop trin gwallt i fenywod, ac mae wedi ei lleoli yn Uned 29 y farchnad...
Dydd Mawrth 4 Awst 2020

Cynllun Bwyta Allan I Helpu Allan

Disgrifiad
More than 32,000 restaurants across the UK have now signed up to the Eat Out to Help Out Scheme...
Dydd Llun 3 Awst 2020

Haggles yn ymuno â marchnad Dan Do Pont-y-pŵl

Disgrifiad
Roedd Marchnad Dan Do Pont-y-pŵl wrth ei bodd yn ailagor ei drysau yn gynharach yn y mis i groesawu cwsmeriaid yn ôl.
Dydd Mercher 29 Gorffennaf 2020

Cymorth Cyflogaeth i Drigolion Torfaen

Disgrifiad
Fel rhan o ymateb Cyngor Torfaen i Covid-19, mae'r tîm Sgiliau a Chyflogadwyedd yn cynnig gwasanaeth cyflogaeth arbenigol, am ddim, i drigolion a effeithir gan y coronfeirws.

Ailagor amgueddfeydd cenedlaethol Cymru yn raddol

Disgrifiad
Amgueddfa Cymru – National Museum Wales is pleased to announce that it will begin a phased reopening of its museums to the public. Big Pit National Coal Museum will re-open on 1 September.
Dydd Mercher 22 Gorffennaf 2020

Cadw yn cyhoeddi y bydd yn ailagor safleoedd treftadaeth pwysig Cymru yn raddol

Disgrifiad
Earlier this month, Cadw successfully re-opened 43 of its unstaffed, free-entry monuments and today (18 July), the historic environment service has revealed a phased re-opening plan for selected staffed sites in its care, including some of Wales's most iconic historical attractions...
Dydd Gwener 17 Gorffennaf 2020

Economi a Mentergarwch Torfaen yn cefnogi busnesau lleol a busnesau newydd gyda digwyddiad 'Tyfu Busnes' 3 diwrnod AM DDIM

Disgrifiad
Torfaen Economy & Enterprise supporting local businesses and start ups with FREE 3 day 'Business Power Up' event ...
Dydd Mawrth 14 Gorffennaf 2020

Clwb Busnes Torfaen yn cefnogi aelodau gyda digwyddiadau rhiwthwir yn ystod y Pandemig

Disgrifiad
Torfaen Business Voice, one of south wales' most popular business networking clubs with over 65 members, has continued to support its members via a series of monthly 'virtual' networking meetings during the COVID-19 pandemic.

Pwll Mawr i agor o'r 1af o Fedi

Disgrifiad
"Mae saith amgueddfa genedlaethol Cymru a'r Ganolfan Gasgliadau Genedlaethol ar gau ar hyn o bryd oherwydd pandemig COVID-19. Iechyd a lles ein hymwelwyr, staff a gwirfoddolwyr yw ein blaenoriaeth ac felly bydd ein safleoedd ar gau nes mae'n ddiogel i ni ailagor.
Dydd Llun 6 Gorffennaf 2020

Mae lle ym Marchnad Dan Do Pont-y-pŵl ar gyfer Gwerthwyr Papur Newydd

Disgrifiad
Mae lle ym Marchnad Dan Do Pont-y-pŵl ar gyfer Gwerthwyr Papur Newydd.
Dydd Gwener 3 Gorffennaf 2020

Ydych chi'n gigydd sy'n chwilio am eiddo fforddiadwy?

Disgrifiad
A vacancy has arisen in Pontypool Indoor Market, a Grade II Listed building in the heart of Pontypool Town, for a local butcher...
Dydd Iau 2 Gorffennaf 2020

'Clefyd y Llengfilwyr – Atgoffa busnesau ar frys i wirio'u systemau dŵr cyn ailagor'

Disgrifiad
Wrth i gyfyngiadau'r cyfnod clo barhau i lacio, mae busnesau a pherchnogion adeiladau'n cael eu hatgoffa i wirio gwaith cynnal a chadw adeiladau wrth iddyn nhw ailagor...
Dydd Gwener 19 Mehefin 2020

Mae Torfaen ar agor i fusnes, Siopwch yn lleol, siopwch yn diogel, cefnogwch eich stryd fawr

Disgrifiad
Mae'r Prif Weinidog newydd gyhoeddi y gall holl fusnesau Cymru nad ydynt yn hanfodol ailagor o ddydd Llun 22ain Mehefin.
Dydd Gwener 15 Mai 2020

Cynllun Cymhorthdal Incwm Hunangyflogaethyn agor yn gynnar ar gyfer ceisiadau

Disgrifiad
Mae cynllun blaengar y llywodraeth i gefnogi'r rheiny sy'n hunangyflogedig wedi agor ar gyfer hawliadau – wythnosau yn gynt na'r disgwyl.

Gwaharddiad ar sigaréts menthol

Disgrifiad
O ddydd Mercher 20fed Mai 2020, bydd gwerthu sigaréts menthol yn y DU yn cael ei wahardd.
Dydd Mawrth 12 Mai 2020

Cadw pellter yn y gweithle

Disgrifiad
Mae Tîm Iechyd Cymdeithasol y Cyngor wedi cael grymoedd o dan Reoliadau COVID-19 i fonitro, ymchwilio i a chymryd camau i orfodi, os oes angen, mewn perthynas â chyflogwyr nad sy'n cadw at y gofynion cadw pellter yn y gweithlu

Ail dafarn yn derbyn hysbysiad am weini cwsmeriaid

Disgrifiad
Yr wythnos ddiwethaf, cyflwynodd swyddogion iechyd yr amgylchedd o dîm amddiffyn y cyhoedd cyngor Torfaen hysbysiadau gwahardd i dafarn The Castell-y-Bwch yn Henllys, Cwmbrân pan ganfuwyd cwsmeriaid yn yfed yn yr eiddo
Dydd Mawrth 5 Mai 2020

CThEM yn gwahodd yr hunangyflogedig i baratoi i gyflwyno eu hawliadau

Disgrifiad
Yr wythnos hon, bydd Cyllid a Thollau EM (CThEM) yn dechrau cysylltu ag oddeutu tair miliwn a hanner o gwsmeriaid a allai fod yn gymwys ar gyfer Cynllun Cymhorthdal Incwm Hunangyflogaeth (SEISS) y llywodraeth er mwyn egluro'r broses ymgeisio a'u helpu i baratoi i gyflwyno hawliad.
Dydd Mawrth 28 Ebrill 2020

Tafarn yn cael Hysbysiadau Cosb Benodedig am dorri rheolau Cyfyngiadau Symud

Disgrifiad
Yr wythnos diwethaf, cyflwynodd Swyddogion Iechyd yr Amgylchedd o dîm Diogelu'r Cyhoedd, Cyngor Torfaen hysbysiadau cosb benodedig i'r Hanbury Arms, ar Clarence Street, Pont-y-pŵl ar ôl i gwsmeriaid gael eu darganfod yn yfed wrth y bar.
Dydd Mawrth 21 Ebrill 2020

Capital Valley Plastics yn cyfrannu plastig i'r GIG

Disgrifiad
Mae Capital Valley Plastics nawr yn chwarae rôl hollbwysig yn yr ymateb i'r pandemig COVID-19.

Offeryn Canfod Cymorth Busnes Coronafirws Llywodraeth y DU

Disgrifiad
Neithiwr lansiodd Llywodraeth y DU offeryn newydd i 'ganfod cymorth' a fydd yn helpu busnesau a phobl hunangyflogedig ledled y DU i benderfynu'n gyflym ac yn hawdd pa gymorth ariannol sydd ar gael iddynt yn ystod y pandemig COVID-19
Dydd Llun 30 Mawrth 2020

Gyda'n gilydd, gadewch i ni gefnogi'n busnesau bwyd lleol

Gyda'n gilydd, gadewch i ni gefnogi'n busnesau bwyd lleol
Disgrifiad
Hoffem annog ein trigolion i gefnogi busnesau bwyd lleol trwy'r cyfnod anodd hwn.
Dydd Iau 19 Mawrth 2020

Byddwch yn ymwybodol o fasnachwyr twyllodrus

Disgrifiad
Daeth i sylw tîm safonau masnach y cyngor y gallai masnachwyr twyllodrus fod yn arallgyfeirio ac yn cynnig siopa ar ran unigolion bregus sy'n hunan-ynysu.
Dydd Llun 24 Chwefror 2020

Arweinydd Cyngor Torfaen yn llongyfarch busnesau yn Nhorfaen am eu llwyddiant

Disgrifiad
Mae nifer o fusnesau a gweithwyr proffesiynol unigol yn Nhorfaen sydd wedi bod yn llwyddiannus trwy gydol 2019, drwy ennill gwobrau cenedlaethol a rhanbarthol, agor busnes newydd neu gyfrannu at fywyd yn Nhorfaen wedi cyfarfod â'r Cynghorydd Anthony Hunt, Arweinydd Cyngor Torfaen...

Canolfan Arloesi Busnes Springboard ~ Cymru, Cwmbrân yn croesawu 3 tenant technoleg uchel newydd

Canolfan Arloesi Busnes Springboard ~ Cymru, Cwmbrân yn croesawu 3 tenant technoleg uchel newydd
Disgrifiad
O fewn ychydig funudau yn y car o draffordd yr M4 yn ne-ddwyrain Cymru, mae Springboard, Parc Llantarnam, Cwmbrân wedi bod yn gartref i fusnesau newydd technoleg uchel, twf uchel ers 2006...
Dydd Iau 20 Chwefror 2020

Busnesau Torfaen a Chasnewydd yn dod ynghyd ar gyfer digwyddiad rhwydweithio llwyddiannus 'Cwrdd a'ch cymydog busnes'

Busnesau Torfaen a Chasnewydd yn dod ynghyd ar gyfer digwyddiad rhwydweithio llwyddiannus 'Cwrdd a'ch cymydog busnes'
Disgrifiad
Ar ddydd Mawrth 4ydd Chwefror 2020 cafodd busnesau o Dorfaen a Chasnewydd, ynghyd ag aelodau o Lais Busnes Torfaen, gyfle i fwynhau noson o rwydweithio gyda'r bwriad o greu partneriaethau busnes agosach ar draws y siroedd...

Ocsid Nitraidd a sigaréts ffug yn cael eu canfod mewn siop ym Mhont-y-pŵl

Ocsid Nitraidd a sigaréts ffug yn cael eu canfod mewn siop ym Mhont-y-pŵl
Disgrifiad
Ymddangosodd Khallis Hamad o The Hawthorns, Caerdydd, yn Llys Ynadon Casnewydd ar ddydd Mawrth 18 Chwefror 2020 a phledio'n euog i bum cyhuddiad o werthu sigaréts a thybaco ffug a rhai gyda labeli tramor ac am gyflenwi ocsid nitraidd (a elwir hefyd yn nwy chwerthin) yn anghyfreithlon...
Dydd Mercher 19 Chwefror 2020

Dechrau rhagorol i 2020 i Glwb Busnes Poblogaidd Torfaen

Dechrau rhagorol i 2020 i Glwb Busnes Poblogaidd Torfaen
Disgrifiad
Cafodd Clwb Busnes Torfaen, un o glybiau rhwydweithio busnes mwyaf llwyddiannus a phoblogaidd yr ardal ddechreuad da i galendr 2020 gyda digwyddiad llwyddiannus i recriwtio aelodau...
Dydd Gwener 14 Chwefror 2020

Radio Vitalize Torfaen i ddarlledu sioe cyflogaeth leol yn fyw

Radio Vitalize Torfaen i ddarlledu sioe cyflogaeth leol yn fyw
Disgrifiad
A new partnership has been formed between Torfaen based radio station 'Vitalize Radio' and Communities For Work/ + Torfaen.
Dydd Mercher 5 Chwefror 2020

Cyllid ar gael i helpu i daclo tlodi bwyd yn Nhorfaen

Cyllid ar gael i helpu i daclo tlodi bwyd yn Nhorfaen
Disgrifiad
CREATE, the Torfaen Rural Development Programme which is EU Funded, is inviting community groups and enterprises to develop new and innovative food related projects. The aim of the projects is to help reduce food poverty in Torfaen and create social and economic benefits to rural wards...

Academi gwallt a harddwch yn agor ei drysau yng Nghwmbrân

Disgrifiad
Ddydd Llun (03/02/2020), croesawodd Cyngor Torfaen lansiad Academi Mac-Ed Training, academi achrededig yn agos i Hyfforddiant Torfaen, Springvale, Cwmbrân.
Dydd Mawrth 4 Chwefror 2020

Cyrch yn arwain at atafaelu sigaréts anghyfreithlon

Cyrch yn arwain at atafaelu sigaréts anghyfreithlon
Disgrifiad
Ymddangosodd Hewa Kerome Fatah o Dolphin Street, Casnewydd, gerbron Llys Ynadon Cwmbrân ddydd Llun 13 Ionawr 2020, a phledio'n euog i werthu sigaréts a thybaco ffug dan label dramor oedd wedi osgoi'r doll....
Dydd Mawrth 28 Ionawr 2020

Blwyddyn Newydd a Busnesau'n Ffynnu yn Nhorfaen

Blwyddyn Newydd a Busnesau'n Ffynnu yn Nhorfaen
Disgrifiad
Four new businesses have begun trading in a great start to the New Year in Torfaen.
Dydd Mawrth 21 Ionawr 2020

Dylunydd Mewnol yn lansio 'Athena at 47', ystafell arddangos dylunio mewnol yn Nhorfaen

Dylunydd Mewnol yn lansio 'Athena at 47', ystafell arddangos dylunio mewnol yn Nhorfaen
Disgrifiad
Interior designer, Sarah Jeffs, founder of Athena Interiors has recently opened the doors of an inspiring showroom namely 'Athena at 47' on Llandowlais Street, Cwmbran.
Dydd Llun 13 Ionawr 2020

Clwb rhwydweithio poblogaidd yn Nhorfaen i ddechrau 2020 gyda digwyddiad recriwtio aelodau

Clwb rhwydweithio poblogaidd yn Nhorfaen i ddechrau 2020 gyda digwyddiad recriwtio aelodau
Disgrifiad
Torfaen Business Voice will kick off its 2020 calendar of events with a membership recruitment evening...
Arddangos 1 i 97 o 97