Busnes ac Economi

Dydd Mawrth 28 Mai 2024

Cymorth digidol rhad ac am ddim i fusnesau

Disgrifiad
Mae cymorth digidol rhad ac am ddim ar gael i fusnesau, diolch i fenter ar y cyd rhwng Cyngor Torfaen a chwmni datrysiadau digidol lleol.
Dydd Mercher 8 Mai 2024

Lansio ymgynghoriad toiledau cyhoeddus

Disgrifiad
Mae rhan gyntaf ymgynghoriad dwy ran wedi'i lansio i wella'r hyn a ddeellir am y toiledau sydd ar gael yn Nhorfaen a pha mor hygyrch ydynt.
Dydd Mercher 1 Mai 2024

Erlyn bwyty am fethu ag arddangos sgôr hylendid bwyd

Disgrifiad
A Pontypool restaurant has been prosecuted for failing to clearly display their food hygiene rating...
Dydd Iau 21 Mawrth 2024

Creu partneriaeth newydd i hybu cyfleoedd i grwpiau'r Trydydd Sector gael nawdd

Disgrifiad
Mae partneriaeth newydd o'r enw "Cysylltu Torfaen," wedi cael ei ffurfio i gynyddu cyfleoedd i Drydydd Sector Torfaen i gael nawdd...
Dydd Mercher 13 Mawrth 2024

Atgofion Broad Street Blaenafon ar gof a chadw'n ddigidol

Disgrifiad
Tapestries capturing memories of shops and businesses on Blaenavon Broad Street have been turned into a new digital and audio exhibition...
Dydd Mercher 28 Chwefror 2024

Gwahardd rheolwr siop tecawê o Gwmbrân rhag rhedeg busnes bwyd

Disgrifiad
Mae cyn-reolwr busnes bwyd wedi pledio'n euog i ni o nifer o droseddau rheoliadau hylendid bwyd ac iechyd a diogelwch...
Dydd Llun 26 Chwefror 2024

Cannoedd yn dod i Gynhadledd Fwyd Gyntaf Torfaen

Disgrifiad
Fe fu mwy na 200 o breswylwyr, busnesau a grwpiau cymunedol lleol yn cymryd rhan yng Nghynhadledd Fwyd Gyntaf Torfaen yr wythnos diwethaf...
Dydd Mawrth 9 Ionawr 2024

Clwb cychwyn busnes newydd

Disgrifiad
Fe fydd rhaglen newydd i unrhyw rai sy'n ystyried sefydlu eu busnesau eu hunain, yn dechrau fis nesaf.
Dydd Gwener 15 Rhagfyr 2023

Dirwy i siop gludfwyd

Disgrifiad
Mae siop gludfwyd ym Mhont-y-pŵl wedi cael dirwy am arddangos sticer sgôr hylendid bwyd nad oedd yn ddilys.....
Dydd Iau 14 Rhagfyr 2023

Cymorth gan fusnesau yn creu cryn argraff ar elusen

Cymorth gan fusnesau yn creu cryn argraff ar elusen
Disgrifiad
Mae'r gefnogaeth a gafwyd yn dilyn noson Menywod mewn Busnes, Cyngor Torfaen a gynhaliwyd fis diwethaf wedi creu cryn argraff ar elusen
Dydd Mercher 6 Rhagfyr 2023

Mentrwyr ifanc yn cael hwb

Disgrifiad
Mae grŵp o fentrwyr wedi cymryd rhan mewn cwrs newydd sy'n cefnogi pobl ifanc mewn busnes yn Nhorfaen.
Dydd Mawrth 28 Tachwedd 2023

Erlyn masnachwr stryd a oedd heb drwydded

Disgrifiad
Mae dyn o Swindon wedi pledio'n euog i fasnachu yn Nhorfaen heb ganiatâd i fasnachu ar y stryd...
Dydd Llun 27 Tachwedd 2023

Gorchymyn siop ym Mhont-y-pŵl i gau am dri mis

Disgrifiad
Mae siop yng nghanol tref Pont-y-pŵl wedi cael ei gorchymyn i gau am dri mis...
Dydd Iau 23 Tachwedd 2023

Noson rwydweithio yn fusnes i bawb

Disgrifiad
Fe fu dros 100 o entrepreneuriaid ac arweinwyr busnes benywaidd yn nigwyddiad Menywod mewn Busnes Torfaen neithiwr.
Dydd Mercher 25 Hydref 2023

Gwasanaeth Caffael Cydweithredol Newydd

Disgrifiad
Mae Cyngor Torfaen wedi ymuno â gwasanaeth caffael newydd a fydd yn canolbwyntio ar brynu busnesau cymdeithasol-gyfrifol, mwy o gydweithio a mwy o effaith ar y gymuned.
Dydd Iau 19 Hydref 2023

Digwyddiad Menywod mewn Busnes

Disgrifiad
Cynhelir noson o ddathlu menywod sy'n arwain mewn busnes yng Nghwmbrân fis nesaf.
Dydd Llun 25 Medi 2023

Cymorth busnes stryd fawr

Disgrifiad
Mae gwasanaeth wedi'i lansio i gefnogi busnesau newydd a darpar fusnesau sydd am sefydlu yng nghanol trefi Blaenafon neu Bont-y-pŵl.
Dydd Iau 24 Awst 2023

Cwmni lleol i redeg Caffi Canolfan Treftadaeth y Byd

Disgrifiad
Mae cwmni arlwyo lleol wedi ennill y contract i reoli Caffi Canolfan Treftadaeth y Byd ym Mlaenafon.
Dydd Gwener 28 Gorffennaf 2023

Canolfan brofi'r diwydiant adeiladu yn agor

Disgrifiad
Mae canolfan brofi newydd ar gyfer unrhyw un sy'n awyddus i weithio yn y diwydiant adeiladu wedi cael ei hagor gan Gyngor Torfaen.
Dydd Gwener 16 Mehefin 2023

Cynlluniau Hwb Diwylliannol Pont-y-pŵl a'r Ardal Gaffi yn cymryd cam ymlaen

Disgrifiad
Disgwylir i'r gwaith rhagarweiniol fynd rhagddo'r wythnos nesaf cyn cyflwyno 3 phrosiect yng Nghanol Tref Pont-y-pŵl...

Enillwyr Gwobrau Busnes Torfaen

Enillwyr Gwobrau Busnes Torfaen
Disgrifiad
Enillodd naw busnes yn Nhorfaen wobrau yng Ngwobrau Busnes cyntaf Torfaen a Sir Fynwy yr wythnos ddiwethaf.
Dydd Iau 15 Mehefin 2023

Lansio siop swyddi a sgiliau newydd

Lansio siop swyddi a sgiliau newydd
Disgrifiad
Mae siop-un-stop newydd i unrhyw un sy'n chwilio am swydd neu sydd eisiau gwella'i sgiliau, wedi agor yng Nghanol Cwmbrân. Mae'r cyfleuster yn cael ei redeg gan Gyngor Torfaen.
Dydd Mercher 31 Mai 2023

Prydles caffi mewn ardal dwristiaeth ar gael

Disgrifiad
Ydych chi erioed wedi breuddwydio am redeg eich caffi eich hun?
Dydd Mercher 24 Mai 2023

Lansio hyb ar-lein newydd hawdd ei ddefnyddio ar gyfer busnesau bwyd

Disgrifiad
Gall busnesau bwyd bellach ddod o hyd i ganllawiau a chyngor gan yr Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) mewn un hyb sy'n hawdd mynd ato ar food.gov.uk sy'n cynnwys canllawiau i fusnesau...
Dydd Gwener 24 Mawrth 2023

Gwneud y diwydiant tatŵio a harddwch yn fwy diogel

Disgrifiad
Bydd gofyn i artistiaid tatŵio a'r rheiny sy'n gweithio mewn busnesau tyllu'r corff, lliwio'r croen y lled-barhaol, aciwbigo ac electrolysis gofrestru ar gyfer cynllun trwyddedu gorfodol cenedlaethol newydd y flwyddyn nesaf...
Dydd Mawrth 7 Mawrth 2023

Lansio gwasanaeth busnes newydd

Disgrifiad
Dathlodd arweinwyr busnes lleol a mentrwyr lansio gwasanaeth cymorth busnes newydd yn gynharach heddiw.
Dydd Llun 6 Mawrth 2023

Cymorth i fusnesau bwyd

Disgrifiad
Mae prosiect wedi'i lansio yn cynnig grantiau i fusnesau bwyd i'w helpu i arallgyfeirio cynnyrch lleol neu dreialu technegau cynhyrchu newydd.
Dydd Mercher 22 Chwefror 2023

Gwasanaeth i drawsnewid cymorth busnes

Disgrifiad
Bydd gwasanaeth newydd i helpu a chefnogi mwy na dwy fil a hanner o fusnesau yn Nhorfaen yn cael ei lansio fis nesaf.
Dydd Iau 19 Ionawr 2023

£7.6 miliwn i Bont-y-pŵl o Gronfa Codi'r Gwastad

£7.6 miliwn i Bont-y-pŵl o Gronfa Codi'r Gwastad
Disgrifiad
Mae Pont-y-pŵl yn un o ddim ond 11 o brosiectau yng Nghymru a fydd yn derbyn grantiau gan Gronfa Codi'r Gwastad Llywodraeth y DU sy'n anelu at greu swyddi a thyfu'r economi leol
Dydd Iau 3 Tachwedd 2022

Cyn-berchennog tafarn yn talu'r pris am safle budr

Disgrifiad
Mae cyn-berchennog tafarn Castell-y-Bwch yn Henllys, wedi cael ei erlyn am droseddau hylendid bwyd sy'n dyddio o 2021
Dydd Gwener 30 Medi 2022

Newidiadau arfaethedig i ffioedd Cerbydau Hacni

Disgrifiad
Mae Cyngor Torfaen wedi derbyn cais gan yrwyr Cerbydau Hacni i gynyddu eu prisiau. Cerbydau Hacni yw'r tacsis du y gellir eu hurio ar y safleoedd tacsi yn Nhorfaen neu eu galw ar y stryd, ac maent yn defnyddio system mesurydd i weithio cost y daith allan...
Dydd Iau 29 Medi 2022

Ysgrifennydd Cymru yn gweld prosiectau adnewyddu cymunedol yn Nhorfaen

Disgrifiad
Mae Ysgrifennydd Gwladol Cymru Robert Buckland wedi gweld dau brosiect cymunedol yn Nhorfaen sy'n derbyn cyllid Llywodraeth y DU i gynyddu faint o fwyd a gynhyrchir yn lleol ac i ymladd yn erbyn tlodi bwyd...
Dydd Mawrth 20 Medi 2022

Ymgynghori ar y gamlas

Disgrifiad
Mae'r gamlas yn un o atyniadau mwyaf poblogaidd Torfaen i drigolion lleol ac ymwelwyr, ac mae'n ardal gadwraeth bwysig...
Dydd Mercher 10 Awst 2022

Gwau'r ffordd at lwyddiant

Disgrifiad
Mae un o stondinwyr Marchnad Dan Do Pont-y-pŵl, Tania Britten o The Craft Cabin, wedi cael ei henwebu ar gyfer Gwobrau Gwau a Chrosio Prydain 2022, yn y categori Siop Annibynnol Ranbarthol Orau...
Dydd Mawrth 9 Awst 2022

Grantiau i drawsnewid adeiladau gwag yng nghanol trefi

Disgrifiad
Gall busnesau yng nghanol trefi Pont-y-pŵl, Blaenafon a Chwmbrân gofrestru diddordeb mewn arian i helpu i adfywio adeiladau gwag neu sy'n cael eu tanddefnyddio
Dydd Mawrth 19 Gorffennaf 2022

Erlyn masnachwr am werthu crysau T ffug

Erlyn masnachwr am werthu crysau T ffug
Disgrifiad
Mae dyn wedi pledio'n euog i fod â dillad ffug yn ei feddiant a'u gwerthu ar ôl iddo gael ei ddal yn gwerthu crysau T dylunydd ffug ar Facebook
Dydd Llun 18 Gorffennaf 2022

Digwyddiadau am ddim i ddathlu'r gamlas dros yr haf

Disgrifiad
Mae ioga gyda'r hwyr a theithiau cerdded bywyd gwyllt ymhlith y gweithgareddau sy'n digwydd wrth lannau Camlas Sir Fynwy ac Aberhonddu dros yr haf...
Dydd Iau 30 Mehefin 2022

Clwb busnes yn dathlu 21 o flynyddoedd

Disgrifiad
Mynychodd mwy na 40 o fusnesau ddigwyddiad dathlu 21 o flynyddoedd Llais Busnes Torfaen yr wythnos ddiwethaf lle cawsant gacen a chartwnydd
Dydd Iau 23 Mehefin 2022

Gwasanaeth cynghori newydd ar y ffordd

Gwasanaeth cynghori newydd ar y ffordd
Disgrifiad
Mae gwasanaeth newydd yn cynnig cyngor ar swyddi a hyfforddiant wedi cychwyn.
Dydd Mawrth 31 Mai 2022

Busnes argraffu 3D yn cynyddu

Disgrifiad
Mae busnes argraffu 3D wedi cynyddu ei faint, diolch i gefnogaeth gan Gyngor Torfaen a Marchnad Dan Do Pont-y-pŵl...
Dydd Llun 30 Mai 2022

Datgelu cynlluniau i adfywio canol trefi

Disgrifiad
Mae cynlluniau uchelgeisiol i adfywio canol trefi Blaenafon a Phont-y-pŵl wedi cael eu cyflwyno...
Dydd Mercher 23 Mawrth 2022

Pod cyngor cyflogaeth a sgiliau newydd

Disgrifiad
Bydd hwb galw heibio newydd ar gael o'r wythnos nesaf i bobl sydd angen cyngor ar ddychwelyd i'r gwaith, dod o hyd i swydd well neu i wella'u sgiliau.
Dydd Llun 14 Mawrth 2022

Mae Rhifyn 1 Cylchlythyr 'Y British' ar gael nawr

Disgrifiad
Mae Rhifyn 1 (Mawrth 2022) o gyfres o gylchlythyrau gyda'r diweddaraf am y gwaith ar safle'r 'British', Tal-y-waun, ar gael nawr...
Dydd Llun 21 Chwefror 2022

Tapestrïau Broad Street Blaenafon yn cael eu harddangos am yr eildro

Disgrifiad
Bydd dau dapestri 18 troedfedd sy'n cyfleu atgofion o ddwy ochr o Broad Street hanesyddol Blaenafon yn cael eu harddangos yn gyhoeddus unwaith eto...
Dydd Iau 13 Ionawr 2022

Atgofion o Broad Street yn dod yn fyw

Disgrifiad
Mae atgofion o Broad Street ym Mlaenafon wedi eu dal mewn tapestri ac arddangosfa sain newydd...
Arddangos 1 i 45 o 45