Busnes ac Economi

Dydd Mawrth 25 Awst 2020

Caffi Canolfan Treftadaeth y Byd Blaenafon yn ailagor

Disgrifiad
Mae'r Ystafelloedd Te sydd wedi eu lleoli yng Nghanolfan Dreftadaeth y Byd Blaenafon, yn edrych ymlaen at groesawu eu cwsmeriaid yn ôl.
Dydd Iau 20 Awst 2020

Gwneud ymweliadau â'r barbwr yn ddiogelach yn Nhorfaen

Disgrifiad
Ar ôl cyhoeddiad gan Lywodraeth Cymru bod busnesau sy'n cynnig gwasanaethau cysylltiad agos megis gwasanaeth barbwr a thrin gwallt yn cael agor unwaith eto, mae Gwasanaeth Amddiffyn y Cyhoedd Cyngor Torfaen wedi bod yn ymweld â busnesau barbwr i gynnig cyngor ac arweiniad ar reoli COVID-19.
Dydd Mawrth 11 Awst 2020

Beyond Perfection yw'r masnachwr diweddaraf i ymuno â marchnad Dan Do Pont-y-pŵl

Disgrifiad
Gemma Davies, o Sebastopol, yw'r masnachwr diweddaraf i sefydlu siop ym Marchnad Dan Do Pont-y-pŵl. Mae "Beyond Perfection" yn siop trin gwallt i fenywod, ac mae wedi ei lleoli yn Uned 29 y farchnad...
Dydd Mawrth 4 Awst 2020

Cynllun Bwyta Allan I Helpu Allan

Disgrifiad
More than 32,000 restaurants across the UK have now signed up to the Eat Out to Help Out Scheme...
Dydd Llun 3 Awst 2020

Haggles yn ymuno â marchnad Dan Do Pont-y-pŵl

Disgrifiad
Roedd Marchnad Dan Do Pont-y-pŵl wrth ei bodd yn ailagor ei drysau yn gynharach yn y mis i groesawu cwsmeriaid yn ôl.
Dydd Mercher 29 Gorffennaf 2020

Cymorth Cyflogaeth i Drigolion Torfaen

Disgrifiad
Fel rhan o ymateb Cyngor Torfaen i Covid-19, mae'r tîm Sgiliau a Chyflogadwyedd yn cynnig gwasanaeth cyflogaeth arbenigol, am ddim, i drigolion a effeithir gan y coronfeirws.

Ailagor amgueddfeydd cenedlaethol Cymru yn raddol

Disgrifiad
Amgueddfa Cymru – National Museum Wales is pleased to announce that it will begin a phased reopening of its museums to the public. Big Pit National Coal Museum will re-open on 1 September.
Dydd Mercher 22 Gorffennaf 2020

Cadw yn cyhoeddi y bydd yn ailagor safleoedd treftadaeth pwysig Cymru yn raddol

Disgrifiad
Earlier this month, Cadw successfully re-opened 43 of its unstaffed, free-entry monuments and today (18 July), the historic environment service has revealed a phased re-opening plan for selected staffed sites in its care, including some of Wales's most iconic historical attractions...
Dydd Gwener 17 Gorffennaf 2020

Economi a Mentergarwch Torfaen yn cefnogi busnesau lleol a busnesau newydd gyda digwyddiad 'Tyfu Busnes' 3 diwrnod AM DDIM

Disgrifiad
Torfaen Economy & Enterprise supporting local businesses and start ups with FREE 3 day 'Business Power Up' event ...
Dydd Mawrth 14 Gorffennaf 2020

Clwb Busnes Torfaen yn cefnogi aelodau gyda digwyddiadau rhiwthwir yn ystod y Pandemig

Disgrifiad
Torfaen Business Voice, one of south wales' most popular business networking clubs with over 65 members, has continued to support its members via a series of monthly 'virtual' networking meetings during the COVID-19 pandemic.

Pwll Mawr i agor o'r 1af o Fedi

Disgrifiad
"Mae saith amgueddfa genedlaethol Cymru a'r Ganolfan Gasgliadau Genedlaethol ar gau ar hyn o bryd oherwydd pandemig COVID-19. Iechyd a lles ein hymwelwyr, staff a gwirfoddolwyr yw ein blaenoriaeth ac felly bydd ein safleoedd ar gau nes mae'n ddiogel i ni ailagor.
Dydd Llun 6 Gorffennaf 2020

Mae lle ym Marchnad Dan Do Pont-y-pŵl ar gyfer Gwerthwyr Papur Newydd

Disgrifiad
Mae lle ym Marchnad Dan Do Pont-y-pŵl ar gyfer Gwerthwyr Papur Newydd.
Dydd Gwener 3 Gorffennaf 2020

Ydych chi'n gigydd sy'n chwilio am eiddo fforddiadwy?

Disgrifiad
A vacancy has arisen in Pontypool Indoor Market, a Grade II Listed building in the heart of Pontypool Town, for a local butcher...
Dydd Iau 2 Gorffennaf 2020

'Clefyd y Llengfilwyr – Atgoffa busnesau ar frys i wirio'u systemau dŵr cyn ailagor'

Disgrifiad
Wrth i gyfyngiadau'r cyfnod clo barhau i lacio, mae busnesau a pherchnogion adeiladau'n cael eu hatgoffa i wirio gwaith cynnal a chadw adeiladau wrth iddyn nhw ailagor...
Dydd Gwener 19 Mehefin 2020

Mae Torfaen ar agor i fusnes, Siopwch yn lleol, siopwch yn diogel, cefnogwch eich stryd fawr

Disgrifiad
Mae'r Prif Weinidog newydd gyhoeddi y gall holl fusnesau Cymru nad ydynt yn hanfodol ailagor o ddydd Llun 22ain Mehefin.
Dydd Gwener 15 Mai 2020

Cynllun Cymhorthdal Incwm Hunangyflogaethyn agor yn gynnar ar gyfer ceisiadau

Disgrifiad
Mae cynllun blaengar y llywodraeth i gefnogi'r rheiny sy'n hunangyflogedig wedi agor ar gyfer hawliadau – wythnosau yn gynt na'r disgwyl.

Gwaharddiad ar sigaréts menthol

Disgrifiad
O ddydd Mercher 20fed Mai 2020, bydd gwerthu sigaréts menthol yn y DU yn cael ei wahardd.
Dydd Mawrth 12 Mai 2020

Ail dafarn yn derbyn hysbysiad am weini cwsmeriaid

Disgrifiad
Yr wythnos ddiwethaf, cyflwynodd swyddogion iechyd yr amgylchedd o dîm amddiffyn y cyhoedd cyngor Torfaen hysbysiadau gwahardd i dafarn The Castell-y-Bwch yn Henllys, Cwmbrân pan ganfuwyd cwsmeriaid yn yfed yn yr eiddo

Cadw pellter yn y gweithle

Disgrifiad
Mae Tîm Iechyd Cymdeithasol y Cyngor wedi cael grymoedd o dan Reoliadau COVID-19 i fonitro, ymchwilio i a chymryd camau i orfodi, os oes angen, mewn perthynas â chyflogwyr nad sy'n cadw at y gofynion cadw pellter yn y gweithlu
Dydd Mawrth 5 Mai 2020

CThEM yn gwahodd yr hunangyflogedig i baratoi i gyflwyno eu hawliadau

Disgrifiad
Yr wythnos hon, bydd Cyllid a Thollau EM (CThEM) yn dechrau cysylltu ag oddeutu tair miliwn a hanner o gwsmeriaid a allai fod yn gymwys ar gyfer Cynllun Cymhorthdal Incwm Hunangyflogaeth (SEISS) y llywodraeth er mwyn egluro'r broses ymgeisio a'u helpu i baratoi i gyflwyno hawliad.
Dydd Mawrth 28 Ebrill 2020

Tafarn yn cael Hysbysiadau Cosb Benodedig am dorri rheolau Cyfyngiadau Symud

Disgrifiad
Yr wythnos diwethaf, cyflwynodd Swyddogion Iechyd yr Amgylchedd o dîm Diogelu'r Cyhoedd, Cyngor Torfaen hysbysiadau cosb benodedig i'r Hanbury Arms, ar Clarence Street, Pont-y-pŵl ar ôl i gwsmeriaid gael eu darganfod yn yfed wrth y bar.
Dydd Mawrth 21 Ebrill 2020

Capital Valley Plastics yn cyfrannu plastig i'r GIG

Disgrifiad
Mae Capital Valley Plastics nawr yn chwarae rôl hollbwysig yn yr ymateb i'r pandemig COVID-19.

Offeryn Canfod Cymorth Busnes Coronafirws Llywodraeth y DU

Disgrifiad
Neithiwr lansiodd Llywodraeth y DU offeryn newydd i 'ganfod cymorth' a fydd yn helpu busnesau a phobl hunangyflogedig ledled y DU i benderfynu'n gyflym ac yn hawdd pa gymorth ariannol sydd ar gael iddynt yn ystod y pandemig COVID-19
Dydd Llun 30 Mawrth 2020

Gyda'n gilydd, gadewch i ni gefnogi'n busnesau bwyd lleol

Gyda'n gilydd, gadewch i ni gefnogi'n busnesau bwyd lleol
Disgrifiad
Hoffem annog ein trigolion i gefnogi busnesau bwyd lleol trwy'r cyfnod anodd hwn.
Dydd Iau 19 Mawrth 2020

Byddwch yn ymwybodol o fasnachwyr twyllodrus

Disgrifiad
Daeth i sylw tîm safonau masnach y cyngor y gallai masnachwyr twyllodrus fod yn arallgyfeirio ac yn cynnig siopa ar ran unigolion bregus sy'n hunan-ynysu.
Dydd Llun 24 Chwefror 2020

Arweinydd Cyngor Torfaen yn llongyfarch busnesau yn Nhorfaen am eu llwyddiant

Disgrifiad
Mae nifer o fusnesau a gweithwyr proffesiynol unigol yn Nhorfaen sydd wedi bod yn llwyddiannus trwy gydol 2019, drwy ennill gwobrau cenedlaethol a rhanbarthol, agor busnes newydd neu gyfrannu at fywyd yn Nhorfaen wedi cyfarfod â'r Cynghorydd Anthony Hunt, Arweinydd Cyngor Torfaen...

Canolfan Arloesi Busnes Springboard ~ Cymru, Cwmbrân yn croesawu 3 tenant technoleg uchel newydd

Canolfan Arloesi Busnes Springboard ~ Cymru, Cwmbrân yn croesawu 3 tenant technoleg uchel newydd
Disgrifiad
O fewn ychydig funudau yn y car o draffordd yr M4 yn ne-ddwyrain Cymru, mae Springboard, Parc Llantarnam, Cwmbrân wedi bod yn gartref i fusnesau newydd technoleg uchel, twf uchel ers 2006...
Dydd Iau 20 Chwefror 2020

Busnesau Torfaen a Chasnewydd yn dod ynghyd ar gyfer digwyddiad rhwydweithio llwyddiannus 'Cwrdd a'ch cymydog busnes'

Busnesau Torfaen a Chasnewydd yn dod ynghyd ar gyfer digwyddiad rhwydweithio llwyddiannus 'Cwrdd a'ch cymydog busnes'
Disgrifiad
Ar ddydd Mawrth 4ydd Chwefror 2020 cafodd busnesau o Dorfaen a Chasnewydd, ynghyd ag aelodau o Lais Busnes Torfaen, gyfle i fwynhau noson o rwydweithio gyda'r bwriad o greu partneriaethau busnes agosach ar draws y siroedd...

Ocsid Nitraidd a sigaréts ffug yn cael eu canfod mewn siop ym Mhont-y-pŵl

Ocsid Nitraidd a sigaréts ffug yn cael eu canfod mewn siop ym Mhont-y-pŵl
Disgrifiad
Ymddangosodd Khallis Hamad o The Hawthorns, Caerdydd, yn Llys Ynadon Casnewydd ar ddydd Mawrth 18 Chwefror 2020 a phledio'n euog i bum cyhuddiad o werthu sigaréts a thybaco ffug a rhai gyda labeli tramor ac am gyflenwi ocsid nitraidd (a elwir hefyd yn nwy chwerthin) yn anghyfreithlon...
Dydd Mercher 19 Chwefror 2020

Dechrau rhagorol i 2020 i Glwb Busnes Poblogaidd Torfaen

Dechrau rhagorol i 2020 i Glwb Busnes Poblogaidd Torfaen
Disgrifiad
Cafodd Clwb Busnes Torfaen, un o glybiau rhwydweithio busnes mwyaf llwyddiannus a phoblogaidd yr ardal ddechreuad da i galendr 2020 gyda digwyddiad llwyddiannus i recriwtio aelodau...
Dydd Gwener 14 Chwefror 2020

Radio Vitalize Torfaen i ddarlledu sioe cyflogaeth leol yn fyw

Radio Vitalize Torfaen i ddarlledu sioe cyflogaeth leol yn fyw
Disgrifiad
A new partnership has been formed between Torfaen based radio station 'Vitalize Radio' and Communities For Work/ + Torfaen.
Dydd Mercher 5 Chwefror 2020

Cyllid ar gael i helpu i daclo tlodi bwyd yn Nhorfaen

Cyllid ar gael i helpu i daclo tlodi bwyd yn Nhorfaen
Disgrifiad
CREATE, the Torfaen Rural Development Programme which is EU Funded, is inviting community groups and enterprises to develop new and innovative food related projects. The aim of the projects is to help reduce food poverty in Torfaen and create social and economic benefits to rural wards...

Academi gwallt a harddwch yn agor ei drysau yng Nghwmbrân

Disgrifiad
Ddydd Llun (03/02/2020), croesawodd Cyngor Torfaen lansiad Academi Mac-Ed Training, academi achrededig yn agos i Hyfforddiant Torfaen, Springvale, Cwmbrân.
Dydd Mawrth 4 Chwefror 2020

Cyrch yn arwain at atafaelu sigaréts anghyfreithlon

Cyrch yn arwain at atafaelu sigaréts anghyfreithlon
Disgrifiad
Ymddangosodd Hewa Kerome Fatah o Dolphin Street, Casnewydd, gerbron Llys Ynadon Cwmbrân ddydd Llun 13 Ionawr 2020, a phledio'n euog i werthu sigaréts a thybaco ffug dan label dramor oedd wedi osgoi'r doll....
Dydd Mawrth 28 Ionawr 2020

Blwyddyn Newydd a Busnesau'n Ffynnu yn Nhorfaen

Blwyddyn Newydd a Busnesau'n Ffynnu yn Nhorfaen
Disgrifiad
Four new businesses have begun trading in a great start to the New Year in Torfaen.
Dydd Mawrth 21 Ionawr 2020

Dylunydd Mewnol yn lansio 'Athena at 47', ystafell arddangos dylunio mewnol yn Nhorfaen

Dylunydd Mewnol yn lansio 'Athena at 47', ystafell arddangos dylunio mewnol yn Nhorfaen
Disgrifiad
Interior designer, Sarah Jeffs, founder of Athena Interiors has recently opened the doors of an inspiring showroom namely 'Athena at 47' on Llandowlais Street, Cwmbran.
Dydd Llun 13 Ionawr 2020

Clwb rhwydweithio poblogaidd yn Nhorfaen i ddechrau 2020 gyda digwyddiad recriwtio aelodau

Clwb rhwydweithio poblogaidd yn Nhorfaen i ddechrau 2020 gyda digwyddiad recriwtio aelodau
Disgrifiad
Torfaen Business Voice will kick off its 2020 calendar of events with a membership recruitment evening...
Dydd Mawrth 17 Rhagfyr 2019

Everett Tomlin Lloyd & Pratt, cwmni cyfreithiol lleol hirsefydlog yn symud i swyddfeydd newydd yng nghanol y dref ym Mhont-y-pŵl

Everett Tomlin Lloyd & Pratt, cwmni cyfreithiol lleol hirsefydlog  yn symud i swyddfeydd newydd yng nghanol y dref ym Mhont-y-pŵl
Disgrifiad
Mae Cyfreithwyr Everett Tomlin Lloyd & Pratt , un o'r cwmnïau cyfreithiol hirsefydlog yn ne ddwyrain Cymru, sydd â swyddfeydd ym Mhont-y-pŵl, Casnewydd a Brynbuga wedi cadarnhau y bydd yn adleoli 23 aelod o staff yn fuan i adeilad newydd ei gaffael a'i adnewyddu yng nghanol Pont-y-pŵl.
Dydd Mawrth 26 Tachwedd 2019

Mae'r Grŵp Gwrth-ffugio (ACG) yn rhybuddio defnyddwyr ynglŷn â phrynu nwyddau ffug yn ystod Dydd Gwener y Gwario Gwirion a Dydd Llun Seibr.

Mae'r Grŵp Gwrth-ffugio (ACG) yn rhybuddio defnyddwyr ynglŷn â phrynu nwyddau ffug yn ystod Dydd Gwener y Gwario Gwirion a Dydd Llun Seibr.
Disgrifiad
Mae'r Grŵp Gwrth-ffugio (ACG) yn rhybuddio defnyddwyr ynglŷn â phrynu nwyddau ffug yn ystod Dydd Gwener y Gwario Gwirion a Dydd Llun Seibr.
Dydd Llun 25 Tachwedd 2019

AVoptics yn symud o Ganolfan Arloesi Busnes Springboard Torfaen ac yn aros yn lleol

AVoptics yn symud o Ganolfan Arloesi Busnes Springboard Torfaen ac yn aros yn lleol
Disgrifiad
Mae AVoptics Ltd yn arbenigo mewn darparu a datblygu opteg ffibr o ansawdd uchel ac atebion photonig ar gyfer defnydd mewn amgylcheddau llym.
Dydd Gwener 1 Tachwedd 2019

Torfaen yn cynnal digwyddiad Menywod mewn Busnes llwyddiannus ac ysbrydoledig

Torfaen yn cynnal digwyddiad Menywod mewn Busnes llwyddiannus ac ysbrydoledig
Disgrifiad
Ar ddydd Mercher 23ain Hydref, daeth mwy na 85 o fenywod o Dorfaen a rhanbarth y de-ddwyrain i'r Cwmbran Parkway Hotel & Spa, Cwmbrân i fynychu dathliad blynyddol y fwrdeistref o fenywod mewn busnes a'r cyfraniad maent yn ei wneud i'r economi.
Dydd Iau 17 Hydref 2019

Angerdd am nwyddau o dras yn ysbrydoli busnes newydd yng Nghwmbrân

Angerdd am nwyddau o dras yn ysbrydoli busnes newydd yng Nghwmbrân
Disgrifiad
Yn ddiweddar, mae gwraig Rosa Newton, gwraig o Gwmbrân wedi agor siop anrhegion a hen bethau o dras ar Victoria Street, Hen Gwmbrân, Torfaen...
Dydd Mawrth 15 Hydref 2019

Cyhoeddi siaradwyr ar gyfer digwyddiad Menywod Mewn Busnes Torfaen 2019

Cyhoeddi siaradwyr ar gyfer digwyddiad Menywod Mewn Busnes Torfaen 2019
Disgrifiad
Mae'r digwyddiad yma, sydd wedi ei drefnu gan y tîm cefnogi busnes yn Economi a Mentergarwch Torfaen yng nghyngor Torfaen, ac sydd nawr yn ei 7fed flwyddyn, yn rhoi cyfle i ddathlu cyfraniad menywod i'r gymuned fusnes ac yn denu menywod o ar draws rhanbarth de ddwyrain Cymru.
Dydd Mercher 9 Hydref 2019

Angen archarwyr go iawn yn nigwyddiad recriwtio'r sector gofal

Angen archarwyr go iawn yn nigwyddiad recriwtio'r sector gofal
Disgrifiad
A care recruitment event will be held at the Congress Theatre on the 23rd October 2019 and will have over 20 local adult care providers looking to fill live vacancies.
Dydd Gwener 4 Hydref 2019

Dathliadau yn dilyn sefydlu busnesau newydd yn Nhorfaen

Dathliadau yn dilyn sefydlu busnesau newydd yn Nhorfaen
Disgrifiad
Mae dwy fenter fusnes newydd a chyffrous wedi'u lansio yng Nghwmbrân yn ystod yr wythnos ddiwethaf.
Dydd Mercher 18 Medi 2019

Theatr y Congress yng Nghwmbrân yn rhoi llwyfan i Ffair Swyddi

Theatr y Congress yng Nghwmbrân yn rhoi llwyfan i Ffair Swyddi
Disgrifiad
Ddydd Mawrth 1 Hydref 2019, bydd Tîm Economi a Sgiliau Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen yn cynnal eu 16eg ffair swyddi flynyddol yn Theatr y Congress yng Nghwmbrân.
Dydd Mercher 11 Medi 2019

Dau fusnes yn agor ym Mlaenafon

Disgrifiad
Two new businesses have launched in the world heritage town of Blaenavon.
Dydd Mawrth 27 Awst 2019

Gwneuthurwyr ffenestri a drysau alwminiwm newydd yn Nhorfaen, AluView, yn gweld galw a thwf cynnar

Gwneuthurwyr ffenestri a drysau alwminiwm newydd yn Nhorfaen, AluView, yn gweld galw a thwf cynnar
Disgrifiad
Mae AluView, a sefydlwyd gan eu Cyfarwyddwr, Michael Burke, ym Mawrth 2019, wedi eu lleoli yn Ystâd Ddiwydiannol Springvale, Cwmbrân.
Dydd Mercher 14 Awst 2019

Gwasanaeth garddio newydd Bernard

Gwasanaeth garddio newydd Bernard
Disgrifiad
Mae preswylydd o Garndiffaith Bernard Williams wedi lansio busnes gwasanaeth garddio newydd sbon yn Nhorfaen, yn arbenigo mewn clirio gerddi a gwaith dylunio a chreu gerddi.
Dydd Llun 12 Awst 2019

Salon Trin Gwallt Sweet Pixie yn agor ei drysau

Salon Trin Gwallt Sweet Pixie yn agor ei drysau
Disgrifiad
Mae Nicole Morris o Ben-y-garn wedi gwireddu breuddwyd oes o agor a rhedeg ei salon trin gwallt ei hun.
Dydd Llun 5 Awst 2019

Cronfa grantiau cyfalaf bach £600,000 yn agor ar gyfer lleoliadau gofal plant yn Nhorfaen

Disgrifiad
Applications for the Welsh Government Funded Childcare Offer - Small capital grants funding are now open for all childcare providers in Torfaen.
Dydd Iau 1 Awst 2019

Lleoliad Gwaith yn talu ar ei ganfed!

Lleoliad Gwaith yn talu ar ei ganfed!
Disgrifiad
A Torfaen resident has recently secured employment within the council's payroll team, after retraining during a voluntary placement in the department.
Dydd Mercher 31 Gorffennaf 2019

Busnes Gemau ym Mhont-y-pŵl yn cael cychwyn gwych

Busnes Gemau ym Mhont-y-pŵl yn cael cychwyn gwych
Disgrifiad
Wedi ei leoli yn George Street, Pont-y-pŵl, Torfaen, agorodd Duke's Gaming ei ddrysau am y tro cyntaf ym mis Mawrth 2019, gan Luke Durham, chwaraewr gemau brwdfrydig am fwy nag 20 mlynedd a rheolwr manwerthu profiadol gyda brandiau enwog megis 'GAME' a 'Mamas and Papas'. Ychydig fisoedd ymlaen, ac mae'r hobi sydd wedi troi'n fusnes yn mynd o nerth i nerth, gan gynnig lle i chwarae a phrynu gemau hobi a chardiau megis Warhammer 40,000, A Song of Ice and Fire, Bolt Action, Dragon Ball Super Card Game, a Pokémon Trading Card Game.

Busnesau Torfaen a Blaenau Gwent yn ymuno ar gyfer digwyddiad llwyddiannus 'Cyfarfod eich cymydog busnes'

Busnesau Torfaen a Blaenau Gwent yn ymuno ar gyfer digwyddiad llwyddiannus 'Cyfarfod eich cymydog busnes'
Disgrifiad
Businesses from Torfaen and Blaenau Gwent along with members from successful business networking clubs Torfaen Business Voice and the Blaenau Gwent Effect Network, enjoyed an evening of networking on 9th July 2019 with the aim of forging closer trading partnerships between these neighbouring counties.
Dydd Gwener 19 Gorffennaf 2019

Trydedd Wythnos Fenter yn llwyddiant ysgubol gyda disgyblion yn gwneud elw o dros 1

Trydedd Wythnos Fenter yn llwyddiant ysgubol gyda disgyblion yn gwneud elw o dros 1
Disgrifiad
Gwnaed elw ar y cyd o £1102.70 gan ddisgyblion a gymerodd ran yn yr Wythnos Fenter yr wythnos hon.Aeth ysgolion ati i greu amrywiaeth o gynnyrch, o sebon heb olew palmwydd a bagiau ecogyfeillgar i addurniadau awyr agored a werthwyd ym Marchnad Dan Do Pont-y-pŵl yr wythnos ddiwethaf. Mynnwch gipolwg ar dudalen Facebook y Cyngor i weld lluniau o bob ysgol a'u cynnyrch.
Dydd Llun 8 Gorffennaf 2019

Cariad at fywyd gwyllt a'r amgylchedd yn ysbrydoli cynllun menter ysgol gynradd

Cariad at fywyd gwyllt a'r amgylchedd yn ysbrydoli cynllun menter ysgol gynradd
Disgrifiad
Mae'r cwmni cyfreithiol lleol, Watkins & Gunn, wedi ymuno gydag Ysgol Gynradd Cwmffrwdoer fel rhan o'r 3ydd Wythnos Menter Torfaen Flynyddol.
Dydd Gwener 5 Gorffennaf 2019

Fideo YouTube yn dangos hanes a threftadaeth Blaenafon

Fideo YouTube yn dangos hanes a threftadaeth Blaenafon
Disgrifiad
Mae'r cyntaf mewn cyfres o arddangosfeydd grymus wedi ei chreu gan bobl ifanc Blaenafon er mwyn dangos ei hanes a'i threftadaeth.
Dydd Mercher 3 Gorffennaf 2019

Plant ysgol i werthu nwyddau ym Marchnad Dan Do Pont-y-pŵl

Plant ysgol i werthu nwyddau ym Marchnad Dan Do Pont-y-pŵl
Disgrifiad
Next week school children will be in Pontypool Indoor Market selling their hand made products as part of Enterprise Week.
Dydd Llun 1 Gorffennaf 2019

Matt Preece o Business Doctors yn helpu disgyblion Ysgol Gorllewin Mynwy gyda chymhwyster menter

Matt Preece o Business Doctors yn helpu disgyblion Ysgol Gorllewin Mynwy gyda chymhwyster menter
Disgrifiad
Senior manager, managing in business for over 25 years and now business coach Matt Preece of South East Wales 'Business Doctors', the UK's fastest growing support service for small and medium-sized businesses, has been supporting three groups of young people at West Mon Secondary School, Torfaen, who are preparing for their enterprise qualification as part of the Inspire2Achieve programme.

Cwmni cyfreithiol lleol Everett Tomlin Lloyd & Pratt yn cefnogi disgyblion Ysgol Gynradd Penygarn gyda'u sgiliau entrepreneuraidd

Cwmni cyfreithiol lleol Everett Tomlin Lloyd & Pratt yn cefnogi disgyblion Ysgol Gynradd Penygarn gyda'u sgiliau entrepreneuraidd
Disgrifiad
Mae'r cyfreithwyr lleol Everett Tomlin Lloyd & Pratt, sydd â swyddfeydd ym Mhont-y-pŵl a Chasnewydd, wedi ymuno ag Ysgol Gynradd Penygarn, Torfaen, i gefnogi, mentora ac annog disgyblion i ddatblygu eu sgiliau entrepreneuraidd a deall sut mae busnes yn gweithio.
Dydd Llun 24 Mehefin 2019

Ysgolion lleol yn paratoi ar gyfer y 3ydd Wythnos Menter Torfaen flynyddol

Disgrifiad
Following the great success of this event over the previous two years, a number of businesses from across the local area are once again working with school pupils within Torfaen as part of the borough's third annual Enterprise Week.
Dydd Mawrth 4 Mehefin 2019

Torfaen Communities for WCymunedau i Waith a Mwy Torfaen a'r Ganolfan Waith yn Helpu i Lansio Busnesau Newyddork (+) and JCP help launch new businesses

Disgrifiad
Mae rhaglen Cymunedau i Waith Torfaen a'r Ganolfan Waith wedi helpu i sefydlu dwy fenter newydd a chyffrous yn ystod Mai 2019.
Dydd Gwener 5 Ebrill 2019

Torfaen yn sylfaen cadarn i The Ice Academy

Torfaen yn sylfaen cadarn i The Ice Academy
Disgrifiad
Mae Torfaen nawr wedi bod yn gartref i The Ice Academy am bron i saith mlynedd. Wedi ei sefydlu ym mis Mai 2012 ac wedi ei leoli ym Mharc Llantarnam, Cwmbrân, mae'r busnes unigryw hwn nawr i'w ganfod ar Stad Ddiwydiannol Polo Grounds, y Dafarn Newydd, Pont-y-pŵl ac mae'n parhau i fynd o nerth i nerth.
Dydd Mawrth 2 Ebrill 2019

Digwyddiad rhwydweithio llwyddiannus i Glwb Busnes poblogaidd Torfaen

Digwyddiad rhwydweithio llwyddiannus i Glwb Busnes poblogaidd Torfaen
Disgrifiad
Mae Llais Busnes Torfaen (LlBT), un o glybiau rhwydweithio busnes mwyaf llwyddiannus a phoblogaidd yr ardal, wedi cynnal ei digwyddiad chwarterol cyntaf i aelodau yn 2019 gyda dros 50 o bobl fusnes yn mynychu.

Datblygwyr ap yn Nhorfaen yn ceisio cysylltu gwasanaethau a chyflenwyr lleol â thrigolion

Datblygwyr ap yn Nhorfaen yn ceisio cysylltu gwasanaethau a chyflenwyr lleol â thrigolion
Disgrifiad
Wedi'i sefydlu ym mis Tachwedd 2018, datblygwyd uddr gan dri gŵr o Bont-y-pŵl, sef Michael O'Neill, sy'n weithiwr marchnata profiadol, Dave Smith, sydd â chefndir mewn peirianneg electronig a Stuart Arthur sydd â 15 mlynedd o brofiad ym maes ymgynghori meddalwedd a datblygu cymwysiadau symudol a arweiniodd ef i ennill rôl Cyfarwyddwr Technegol gydag uddr.
Dydd Llun 4 Mawrth 2019

Wythnos Prentisiaethau Cymru 2019 – Chi Piau Hi!

Wythnos Prentisiaethau Cymru 2019 – Chi Piau Hi!
Disgrifiad
Mae Hyfforddiant Torfaen yn annog busnesau i groesawu prentisiaid fel rhan o ddathliad cenedlaethol i werthfawrogi gwerth prentisiaid.
Dydd Mawrth 26 Chwefror 2019

Taith Bws Diogelwch Seibr Cymru |

Taith Bws Diogelwch Seibr Cymru |
Disgrifiad
Bydd pwysigrwydd seibr-ddiogelwch a'r bygythiadau i fusnesau ac unigolion yn cael ei amlygu ym mis Mawrth wrth i fws gwybodaeth seibr arbennig deithio o gwmpas y 22 awdurdod unedol yng Nghymru.
Dydd Llun 28 Ionawr 2019

Ysgol Fusnes Sbonc yn dod i Dorfaen

Ysgol Fusnes Sbonc yn dod i Dorfaen
Disgrifiad
Mae cyfle i bobl newid eu bywydau am byth trwy ddysgu sut i ddechrau eu busnesau nhw'u hunain gyda'r nesaf peth i ddim ar wahân i frwdfrydedd a phenderfyniad ar gael yn Ysgol Fusnes Sbonc Torfaen rhwng 11eg – 13eg Chwefror 2019
Dydd Iau 10 Ionawr 2019

Dosbarth Dysgu Oedolion Torfaen yn cyfrannu at Astudiaeth y DU ar gyfer Darllen Cyfoes mewn Oedolion

Dosbarth Dysgu Oedolion Torfaen yn cyfrannu at Astudiaeth y DU ar gyfer Darllen Cyfoes mewn Oedolion
Disgrifiad
Torfaen Adult Community Learning's Essential Skills Communications class has been a part of a growing study headed by University College London about 'Reading Aloud in Britain Today'.
Dydd Gwener 21 Rhagfyr 2018

Cynllun Lleoliad Gwaith Cyflogadwyedd Torfaen yn cael ei draed dano

Disgrifiad
Dafydd Howells 34 oed o Flaenafon, Lucas Vaughan 21 oed a Sammy Edwards 26 oed o Gwmbrân yw'r ymgeiswyr diweddaraf i lwyddo i ddod o hyd i waith llawn amser trwy gynllun lleoliad gwaith Pontydd i Waith 2
Dydd Gwener 14 Rhagfyr 2018

Arweinydd Cyngor Torfaen yn llongyfarch busnesau Torfaen am eu llwyddiannau yn ystod 2018

Disgrifiad
Mae nifer o fusnesau a ac unigolion proffesiynol o Dorfaen sydd wedi bod yn llwyddiannus wrth ennill gwobrau cenedlaethol a rhanbarthol yn ystod 2018 wedi cwrdd â'r Cynghorydd Anthony Hunt, Arweinydd Cyngor Torfaen.
Dydd Mercher 21 Tachwedd 2018

Torfaen yn cynnal digwyddiad ysbrydoledig i fenywod mewn busnes

Torfaen yn cynnal digwyddiad ysbrydoledig i fenywod mewn busnes
Disgrifiad
Ar ddydd Iau 8fed Tachwedd 2018 daeth dros 75 o fenywod o Dorfaen a de ddwyrain Cymru ynghyd yng Ngwesty'r Parkway yng Nghwmbrân ar gyfer dathliad blynyddol o fenywod mewn busnes a'r cyfraniad y maen nhw'n gwneud i'r economi.
Dydd Mercher 14 Tachwedd 2018

Sprinklez, Busnes Teuluol Ar-lein o Flaenafon yn ehangu i safle masnachol

Sprinklez, Busnes Teuluol Ar-lein o Flaenafon yn ehangu i safle masnachol
Disgrifiad
Mae prosiect Economi a Mentergarwch Torfaen yn cefnogi busnesau arlein newydd i ehangu i eiddo manwerthu yn Heritage Court ym Mlaenafon.
Dydd Mercher 31 Hydref 2018

Hen fanc ym Mhont-y-pŵl yn ailagor fel emporiwm henebion a nwyddau o dras

Hen fanc ym Mhont-y-pŵl yn ailagor fel emporiwm henebion a nwyddau o dras
Disgrifiad
Mae Banc Barclays gynt, ym Mhont-y-pŵl, a gafodd ei achub gan y gymuned leol pan gaeodd ei Ddrysau yn 2017, wedi ailagor fel emporiwm henebion a nwyddau o dras.
Dydd Llun 29 Hydref 2018

Bywyd newydd i adeiladau ym Mhont-y-pŵl

Bywyd newydd i adeiladau ym Mhont-y-pŵl
Disgrifiad
Mae yna 10 cartref fforddiadwy newydd ym Mhont-y-pŵl ar ôl adfer dau adeilad yng nghanol y dref.
Dydd Llun 15 Hydref 2018

Hyb newydd ar gyfer Credyd Cynhwysol yn agor ei ddrysau ym Mhanteg

Hyb newydd ar gyfer Credyd Cynhwysol yn agor ei ddrysau ym Mhanteg
Disgrifiad
Heddiw (15/10/2018), lansiodd timau Pontydd i Waith 2 a Sgiliau Gwaith i Oedolion 2 yn Nhorfaen eu hyb Credyd Cynhwysol cyntaf yn Age Connects, Sebastopol.
Dydd Mercher 10 Hydref 2018

Mae Canolfan Credyd Cyffredinol i gyd i'w lansio yn Panteg

Disgrifiad
Dewch i ymuno â thimau Pontydd i Waith 2 a Sgiliau Gwaith i Oedolion 2 yn agoriad swyddogol eu Hyb Credyd Cynhwysol newydd yn Age Connects, Sebastopol ar Ddydd Llun 15 Hydref o 1pm.
Dydd Mercher 3 Hydref 2018

Cyfle nawr i gadw lle yn Nigwyddiad Busnes Menywod Torfaen

Cyfle nawr i gadw lle yn Nigwyddiad Busnes Menywod Torfaen
Disgrifiad
Mae cyfle nawr i gadw lle yn nigwyddiad blynyddol Menywod mewn Busnes yn Nhorfaen yn y Parkway, Cwmbrân ar ddydd Iau 8 Tachwedd.
Dydd Mercher 26 Medi 2018

Adeilad eiconig i'w weddnewid

Disgrifiad
Mae un o adeiladau mwyaf hanesyddol Blaenafon i'w weddnewid ar ôl derbyn cyllid o bron i £280,000.

Digwyddiad 'Merched mewn Adeiladu' yn dod i Gwmbrân

Digwyddiad 'Merched mewn Adeiladu' yn dod i Gwmbrân
Disgrifiad
Mae Acorn Recruitment yn partneru gyda Phontydd i Waith 2 a Sgiliau Gwaith i Oedolion 2 i gynnal digwyddiad 'Gyrfaoedd i ferched mewn adeiladu'.
Dydd Gwener 21 Medi 2018

Yr hyfforddeiaeth a newidiodd yrfa Demi

Yr hyfforddeiaeth a newidiodd yrfa Demi
Disgrifiad
Demi Jenkins, 21 oed yw'r person diweddaraf dan hyfforddiant gyda Hyfforddiant Torfaen i sefydlu ei busnes harddwch ac ewinedd ei hun yn llwyddiannus.
Dydd Mercher 25 Gorffennaf 2018

Busnes ym Mhont-y-pŵl yn dathlu pen-blwydd yn bedair oed

Busnes ym Mhont-y-pŵl yn dathlu pen-blwydd yn bedair oed
Disgrifiad
Mae perchennog busnes o Dorfaen yn dathlu pedair blynedd ers iddi agor ei busnes ym Mhont-y-pŵl.
Dydd Mawrth 24 Gorffennaf 2018

Mentrwyr ifanc yn ennill gwobr menter

Disgrifiad
Mae mentrwyr ifanc o Ysgol Gynradd Griffithstown yn dechrau eu gwyliau haf yn hapus ar ôl ennill Wythnos Mentro Torfaen 2018.
Dydd Gwener 20 Gorffennaf 2018

Front Row Food yn agor ei ddrysau

Front Row Food yn agor ei ddrysau
Disgrifiad
Mae menter busnes arlwyo newydd wedi agor ym Mhont-y-pŵl yr wythnos hon. Mae Front Row Food yn gaffi sydd wedi'i leoli ar ystâd ddiwydiannol Pontnewynydd, a chafodd ei agor yn swyddogol gan Johnathan Gibbs sy'n byw yn lleol.
Dydd Iau 12 Gorffennaf 2018

Safle Treftadaeth y Byd Blaenafon yn cael grant y Loteri Genedlaethol o £1.2m

Safle Treftadaeth y Byd Blaenafon yn cael grant y Loteri Genedlaethol o £1.2m
Disgrifiad
Mae Safle Treftadaeth y Byd Blaenafon wedi derbyn rhan o fuddsoddiad £8.6m y Loteri Genedlaethol i helpu i warchod treftadaeth ddiwydiannol y DU.
Dydd Llun 11 Mehefin 2018

Lleisio barn ar y polisi gamblo yn Nhorfaen

Lleisio barn ar y polisi gamblo yn Nhorfaen
Disgrifiad
Anogir trigolion a busnesau yn Nhorfaen i leisio barn ar bolisi gamblo diwygiedig ar gyfer y fwrdeistref.
Dydd Mawrth 15 Mai 2018

Busnes lleol a gefnogir gan Gyngor Torfaen i ehangu'r gweithlu

Busnes lleol a gefnogir gan Gyngor Torfaen i ehangu'r gweithlu
Disgrifiad
Mae King's Financial Services, sydd wedi ei leoli ar Ystâd Parc Mamheilad, wedi ehangu ei weithlu yn ddiweddar, gyda chymorth Tîm Cyflogadwyedd Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen.
Dydd Mercher 9 Mai 2018

Trowch eich syniad yn fusnes

Trowch eich syniad yn fusnes
Disgrifiad
Mae cyngor Torfaen ac Undeb Credyd Gateway yn cynnig benthyciad busnes i fusnesau newydd i'w helpu i gychwyn pethau.
Dydd Mercher 2 Mai 2018

Llwyddiant teg yng ngwobrau Cwmbrân

Llwyddiant teg yng ngwobrau Cwmbrân
Disgrifiad
Yr wythnos ddiwethaf, cynhaliodd Tîm Cyflogadwyedd Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen Ffair Swyddi lwyddiannus arall yn Theatr y Congress yng Nghwmbrân.
Dydd Gwener 16 Mawrth 2018

Ffair swyddi yn cynnig cyfleoedd yn lleol

Disgrifiad
Bydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen yn cynnal Ffair Swyddi arall AM DDIM ar ddydd Mawrth 24 Ebrill 2018, yn Theatr y Congress yng Nghanol Tref Cwmbrân.
Dydd Llun 19 Chwefror 2018

Brecwast Busnes Torfaen yn mynd i'r afael â throsedd seibr

Brecwast Busnes Torfaen yn mynd i'r afael â throsedd seibr
Disgrifiad
Daeth dros 50 o aelodau o gymuned fusnes Torfaen ynghyd yng Nghlwb Golff Greenmeadow i drafod trosedd seibr a diogelu data.
Dydd Iau 8 Chwefror 2018

Brecwast busnes i drafod seibr-drosedd

Brecwast busnes i drafod seibr-drosedd
Disgrifiad
Mae digwyddiad brecwast am ddim i helpu busnesau i amddiffyn eu hunain yn erbyn seibr-drosedd a deall rheolau diogelu data newydd yn cael ei gynnal ar ddydd Iau 15 Chwefror yng Nghlwb Golff Greenmeadow o 7:45am ymlaen.
Dydd Mawrth 23 Ionawr 2018

Busnes symudol trin gwallt yn y penawdau yn Nhorfaen

Busnes symudol trin gwallt yn y penawdau yn Nhorfaen
Disgrifiad
Mae menyw o St Dials, Kiaya Watkins, wedi gwireddu breuddwyd oes ac wedi cychwyn ei busnes symudol trin gwallt ei hun yn y fwrdeistref sirol.
Dydd Gwener 19 Ionawr 2018

#EICHDYFODOLEICHDEWIS

#EICHDYFODOLEICHDEWIS
Disgrifiad
O ddydd Llun 22 Ionawr, bydd holl dimau cyflogadwyedd Torfaen yn meddiannu sianeli cyfryngau cymdeithasol Torfaen am yr wythnos.
Dydd Llun 8 Ionawr 2018

Stondin Fara a theisennau newydd yn agor ym Mhont-y-pŵl

Stondin Fara a theisennau newydd yn agor ym Mhont-y-pŵl
Disgrifiad
Bydd ymwelwyr â Marchnad Dan Do Pont-y-pŵl yn gallu brwydro'r oerfel dros y gaeaf gyda dewis o gawl cynnes, pasteiod cartref a bara ffres.
Dydd Mawrth 19 Rhagfyr 2017

Busnesau Torfaen yn cael eu llongyfarch gan Arweinydd Cyngor Torfaen

Busnesau Torfaen yn cael eu llongyfarch gan Arweinydd Cyngor Torfaen
Disgrifiad
Mae detholiad o fusnesau Torfaen sydd wedi bod yn llwyddiannus yn ennill gwobrau neu wedi llwyddo'n arwyddocaol yn ystod 2017 wedi cyfarfod â'r Cynghorydd Anthony Hunt, Arweinydd Cyngor Torfaen.

Digwyddiad Busnes yn codi arian i elusen plant

Digwyddiad Busnes yn codi arian i elusen plant
Disgrifiad
Mae digwyddiad blynyddol Menywod Torfaen Mewn Busnes wedi codi £2,220 i hosbis plant Tŷ Hafan.
Dydd Iau 30 Tachwedd 2017

Dathlwch y Nadolig gyda chlwb busnes Torfaen

Dathlwch y Nadolig gyda chlwb busnes Torfaen
Disgrifiad
Bydd cyfarfod Nadolig Llais Busnes Torfaen ar ddydd Iau 7 Rhagfyr yng Nghlwb Golff Greenmeadow yng Nghwmbrân.
Dydd Gwener 24 Tachwedd 2017

Digwyddiad Menywod Mewn Busnes yn llwyddiant

Digwyddiad Menywod Mewn Busnes yn llwyddiant
Disgrifiad
Daeth dros 135 o aelodau'r gymuned fusnes yng Ngwent i westy'r Parkway yng Nghwmbrân ar ddydd Iau 23 Tachwedd ar gyfer digwyddiad blynyddol menywod mewn busnes Torfaen.

Drysau'n agor i chwech llwyddiannus yn Nhorfaen

Drysau'n agor i chwech llwyddiannus yn Nhorfaen
Disgrifiad
Mae chwech o gyfranogwyr di-waith sy'n byw yn ardaloedd Cymunedau yn Gyntaf ledled Torfaen wedi cwblhau'n llwyddiannus gwrs hyfforddi yr Awdurdod Diwydiant Diogelwch (SIA)
Arddangos 1 i 100 o 205
Blaenorol 1 2 3 Nesaf