Archif Newyddion

Dydd Gwener 27 Tachwedd 2020

Mae nifer o fusnesau newydd wedi dechrau masnachu yn Nhorfaen

Mae nifer o fusnesau newydd wedi dechrau masnachu yn Nhorfaen
Disgrifiad
Mae dau fusnes cychwynnol newydd wedi dechrau yn Nhorfaen ar ôl cael cefnogaeth gan Lywodraeth Cymru a rhaglen Cymunedau i Waith a ariennir gan y Gronfa Gymunedol Ewropeaidd.

Gwasanaeth llyfrau llyfrgell 'Ceisio a Chasglu' ar gael o hyd

Disgrifiad
'Dim amser i ymweld â'ch llyfrgell leol i ddewis eich llyfrau eich hun ar y funud? Mae gwasanaeth 'Ceisio a Chasglu' Llyfrgelloedd Torfaen yn dal i weithredu yn y tair llyfrgell...

Dangos celfweithiau rhyngweithiol prosiect cymunedol yn awr

Disgrifiad
Yr wythnos diwethaf hon mae Celf ar y Blaen yn cyhoeddi'r cipolwg cyntaf ar ei bedwar celfwaith rhyngweithiol digidol o gyfraniadau gweledol dros 450 o gyfranogwyr yn nigwyddiad rhithiol gyntaf Arty Parky...
Dydd Iau 26 Tachwedd 2020

Bwciwch le yng Nghanolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref

Disgrifiad
Os ydych chi'n clirio'r tŷ yn barod at y Nadolig, peidiwch ag anghofio bwcio lle yn y Ganolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref yn y Dafarn Newydd.
Dydd Gwener 20 Tachwedd 2020

Mae Cyngor Torfaen eisiau gwybod beth sy'n bwysig i chi

Mae Cyngor Torfaen eisiau gwybod beth sy'n bwysig i chi
Disgrifiad
Rydym am gael eich awgrymiadau am y pynciau llosg yr ydych chi'n teimlo sydd angen craffu arnyn nhw gan gynghorwyr ar bum pwyllgor Trosolwg a Chraffu'r cyngor.

Plant yn greadigol wrth gofio'r meirw

Plant yn greadigol wrth gofio'r meirw
Disgrifiad
Yn y cyfnod cyn Sul y Cofio, cafodd ysgolion Torfaen gyfle i gymryd rhan mewn cystadleuaeth Cofio.
Dydd Iau 19 Tachwedd 2020

Cyngor Torfaen a phartneriaid yn ennill gwobr yng Ngwobrau Rhagoriaeth Let's Recycle 2020

Disgrifiad
Mae'r cyngor, trwy weithio mewn partneriaeth gyda Capital Valley Plastic a FCC Environment, wedi ennill 'Menter Ailgylchu Orau'r Flwyddyn mewn Awdurdod Lleol' yng Ngwobrau Rhagoriaeth Let's Recycle 2020...
Dydd Mercher 18 Tachwedd 2020

Llyfrgelloedd Torfaen yn ailagor yr wythnos nesaf i roi cyfle i bobl bori

Disgrifiad
Torfaen Libraries are pleased to announce that From Monday 23rd November all libraries will reopen for limited browsing, borrowing and book returns. ..

Dyn anifeiliaid a cherddwr cŵn yn cael cefnogaeth i lansio busnes newydd yn Nhorfaen

Dyn anifeiliaid a cherddwr cŵn yn cael cefnogaeth i lansio busnes newydd yn Nhorfaen
Disgrifiad
Gyda chefnogaeth y Cynllun Cymunedau i Waith a ariennir gan y Gronfa Gymdeithasol Ewropeaidd, mae Danny Moreton o Gwmbrân wedi gallu gwireddu ei freuddwyd o fod yn berchen ar ei fusnes ei hun trwy lansio 'Happy Paws', gwasanaeth lleol ar gyfer cerdded cŵn a gwarchod anifeiliaid anwes.
Dydd Mawrth 17 Tachwedd 2020

Diwrnod Rhuban Gwyn Gwent 2020 #Her149

Diwrnod Rhuban Gwyn Gwent 2020 #Her149
Disgrifiad
Digwyddiad blynyddol yw Diwrnod Rhuban Gwyn sy'n nodi Diwrnod Rhyngwladol y Cenhedloedd Unedig ar gyfer Dileu Trais yn Erbyn Menywod ac yn ceisio codi ymwybyddiaeth o drais yn erbyn menywod.

Munudau Hudol mewn Gofal Cartref – Stori Jade a Shaun

Munudau Hudol mewn Gofal Cartref – Stori Jade a Shaun
Disgrifiad
Mae pandemig byd-eang y coronafeirws wedi pwysleisio rôl allweddol y gweithlu gofal cymdeithasol wrth gefnogi'r dinasyddion mwyaf bregus yn Nhorfaen a'r angen i ragor o bobl ddechrau gyrfa yn y sector gofal cymdeithasol.
Dydd Gwener 13 Tachwedd 2020

Cymorth ariannol hunan ynysu

Disgrifiad
Mae Llywodraeth Cymru am ei wneud yn haws i chi ddilyn canllawiau hunan-ynysu os ydych chi'n cael prawf positif neu fod gofyn i chi ynysu gan ein tîm Profi, Olrhain a Diogelu

Rhowch anrheg y Nadolig yma

Disgrifiad
Rhowch anrheg y Nadolig yma i berson hŷn yn eich cymuned a rhowch wybod eich bod yn hidio

Neges gan y Cynghorydd Anthony Hunt, Arweinydd Cyngor Torfaen

Neges gan y Cynghorydd Anthony Hunt, Arweinydd Cyngor Torfaen
Disgrifiad
Diolch i holl drigolion Torfaen am eich ymdrechion yn ystod y Clo Clec cenedlaethol a'r cyfyngiadau lleol cyn hynny.

Gofyn am ddefnyddwyr gwasanaeth i wella arloesi digidol

Disgrifiad
Mae Cyngor Torfaen am siarad â thrigolion sydd wedi gofyn am gefnogaeth neu wedi cael eu cyfeirio at gefnogaeth gan y tîm therapi galwedigaethol
Dydd Mawrth 10 Tachwedd 2020

Marchnad Dan Do Pont-y-pŵl yn croesawu busnes argraffu 3D

Disgrifiad
Mae Marchnad Dan Do Pont-y-pŵl wedi croesawu masnachwr newydd, Woolfalls 3DP, cwmni argraffu 3D...
Dydd Llun 9 Tachwedd 2020

Casgliadau gwastraff gwyrdd yn dod i ben am y gaeaf

Disgrifiad
Yn y man, bydd y casgliadau gwastraff gwyrdd pythefnosol yn Nhorfaen yn dod i ben am y gaeaf...
Dydd Sadwrn 7 Tachwedd 2020

Sul y Cofio 2020

Sul y Cofio 2020
Disgrifiad
Mae Sul y Cofio yn ddyddiad pwysig yng nghalendr blynyddol y genedl. Eleni, fodd bynnag, mae angen bod yn fwy gofalus nag erioed er mwyn cydymffurfio â'r rheoliadau Coronafirws diweddaraf
Dydd Gwener 6 Tachwedd 2020

Cymerwch ran yn Her Newid Hinsawdd Torfaen heddiw

Disgrifiad
Llynedd, cyhoeddodd y Cyngor argyfwng newid yn yr hinsawdd, gan gydnabod bygythiad gwirioneddol newid yn yr hinsawdd i genedlaethau'r presennol a'r dyfodol...

Canolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref i ailagor ddydd Llun 9fed Tachwedd

Disgrifiad
Bydd Canolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref, Panteg Way, Y Dafarn Newydd yn ailagor ddydd Llun 9fed Tachwedd gydag oriau agor newydd ar gyfer y gaeaf. Yr oriau agor newydd fydd Dydd Llun i Ddydd Sul 10am - 4pm...

Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen yn arwyddo Siarter Teithio Iach

Disgrifiad
Mae 21 o sefydliadau blaenllaw yn y sector cyhoeddus sy'n gweithio ledled Gwent heddiw (6 Tachwedd 2020) wedi llofnodi Siarter Teithio Iach, sy'n ymrwymo i gefnogi ac annog staff i deithio mewn ffordd gynaliadwy i'r gwaith ac oddi yno...

Mae'n bryd dewis hoff barciau Gwobr Baner Werdd y byd

Disgrifiad
Helpwch ni i ddod o hyd i hoff barciau Gwobr Baner Werdd y byd trwy bleidleisio dros eich un chi yng Ngwobrau Dewis y Bobl 2020Eleni, yn fwy nag erioed, rydym i gyd wedi dod i ddeall pa mor bwysig yw cael parc neu fan gwyrdd gwych ar garreg ein drws.
Dydd Mercher 4 Tachwedd 2020

Arhoswch gartref, cadwch yn ddiogel Noson Tân Gwyllt eleni

Disgrifiad
Gan fod llawer o ddigwyddiadau a drefnwyd yn cael eu canslo, mae Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru yn paratoi ar gyfer noson brysurach nag arfer wrth i bobl gynllunio i ddathlu yn eu gerddi eu hunain...
Dydd Llun 2 Tachwedd 2020

Wythnos Hinsawdd Cymru 2020

Disgrifiad
O ddydd Llun 2il i ddydd Gwener 5ed Tachwedd, bydd y Cyngor yn rhannu awgrymiadau ar sut i fyw bywyd mwy cynaliadwy er mwyn hyrwyddo a chefnogi Wythnos Hinsawdd Cymru
Dydd Iau 29 Hydref 2020

Sesiynau rhithwir i bobl sydd â diddordeb mewn maethu

Disgrifiad
Fel rhan o ymgyrch maethu'r Cyngor yn yr hydref, byddwn yn cynnal sesiynau galw-i-mewn un wrth un rhithiol i unrhyw un sydd â diddordeb mewn bod yn ofalwr maeth
Dydd Mawrth 27 Hydref 2020

Cymorth I fusnesau Torfaen

Disgrifiad
Mae hon yn gronfa i roi cymorth ariannol i fusnesau sy'n wynebu heriau gweithredol ac ariannol sydd wedi eu hachosi gan y cyfnod clo cenedlaethol a gyhoeddwyd ar gyfer Cymru o ganlyniad i COVID-19

Dathlu Calan Gaeaf yn ddiogel gartref

Disgrifiad
Mae gweithgareddau Calan Gaeaf traddodiadol, megis losin neu lanast, partïon a digwyddiadau eraill, yn achosi risg o ledaenu Covid-19 ymhellach ac wedi'u gwahardd o dan reolau cyfnod atal presennol Cymru.
Dydd Llun 26 Hydref 2020

Gwnewch ddanteithion blasus gyda'ch pwmpenni y Calan Gaeaf hwn

Disgrifiad
Mae Calan Gaeaf yn amser o hwyl i lawer o bobl sy'n hoffi bod yn greadigol drwy gerfio pwmpenni, ond a oeddech yn sylweddoli y gallech fwyta'r cynnwys y tu mewn i'ch pwmpenni hefyd?

Apêl Siôn Corn yn agor yn fuan: cyfle i ledaenu ychydig o lawenydd y Nadolig!

Apêl Siôn Corn yn agor yn fuan: cyfle i ledaenu ychydig o lawenydd y Nadolig!
Disgrifiad
Once again Christmas is upon us and our thoughts turn to the children and young people of Torfaen who are experiencing poverty or have no contact with family.
Dydd Gwener 23 Hydref 2020

COVID-19 - Neges gan Arweinydd Cyngor Torfaen

COVID-19 - Neges gan Arweinydd Cyngor Torfaen
Disgrifiad
A message to Torfaen residents, businesses and partners from the Torfaen Council Leader

Cyngor Torfaen yn lansio ymgyrch newydd i gefnogi cyflogaeth yn y fwrdeistref

Disgrifiad
Gan weithio'n agos gydag asiantaethau sy'n bartneriaid, mae gan Gyngor Torfaen rôl bwysig i'w chwarae yn ystod yr wythnosau a'r misoedd nesaf i gefnogi trigolion y mae effaith Coronafirws wedi effeithio ar eu sefyllfa gwaith.

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan wedi ymestyn cyfnod agor cyfleusterau prawf covid-19 yn Nhorfaen

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan wedi ymestyn cyfnod agor cyfleusterau prawf covid-19 yn Nhorfaen
Disgrifiad
Bydd y canolfannau prawf covid-19, sydd ar agor dros dro ym Mlaenafon a Phont-y-pŵl bellach yn parhau ar agor tan ddydd Gwener 30 Hydref

Ar frys - Cais i Fusnesau Llety Gwyliau i ddarparu llety ar gyfer grwpiau bregus

Disgrifiad
Ar frys - Cais i Fusnesau Llety Gwyliau i ddarparu llety ar gyfer grwpiau bregus

Newid amserau agor mynwentydd o ddydd Sul 25ain Hydref

Disgrifiad
I gyd-fynd â throi'r clociau yn ôl awr ddydd Sul, o ddydd Sul 25ain Hydref, bydd mynwentydd yn Nhorfaen yn newid at oriau agor y gaeaf. Bydd mynwentydd ar agor pob dydd rhwng 9am-5pm...
Dydd Iau 22 Hydref 2020

Sul y Cofio; cofio'r meirw gartref

Sul y Cofio; cofio'r meirw gartref
Disgrifiad
Mae Sul y Cofio'n ddyddiad pwysig yng nghalendr y genedl.
Dydd Mawrth 20 Hydref 2020

2020/21 Cyfarfod Blynyddol Cyngor Torfaen

Disgrifiad
Yng nghyfarfod blynyddol cyngor Torfaen ar ddydd Mawrth 20fed Hydref, cadarnhawyd yr holl benodiadau allweddol i gabinet y cyngor, ei bwyllgorau a chyrff allanol ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod
Dydd Llun 19 Hydref 2020

Tîm Safonau Masnach y Cyngor yn rhybuddio'r cyhoedd am sgâm etifeddiaeth newydd

Disgrifiad
Mae tîm Safonau Masnach CBS Torfaen yn cynghori'r cyhoedd i fod yn wyliadwrus o sgam newydd. Mae'r tîm wedi cael gwybod am ymdrechion a wnaed i dwyllo pobl bregus trwy honni y gallent gael help i dderbyn etifeddiaeth gwerth miliynau o bunnoedd...
Dydd Gwener 16 Hydref 2020

'Canolfannau 'cerdded i mewn' COVID-19 ym Mlaenafon a Phont-y-pŵl i aros ar agor'

Disgrifiad
Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan yn cadw uned brofi symudol dros dro a agorodd ar 8fed Hydref ym Mlaenafon ar agor.

Cyflwyno Hysbysiadau Gwella Mangre i dri busnes arall yn Nhorfaen am dorri Rheoliadau Coronafirws

Disgrifiad
Clwb a Sefydliad Band Gweithwyr Cwmbrân, The Terrace Inn, Cwmbrân, a The Teazer, Y Dafarn Newydd, yw'r busnesau diweddaraf i gael Hysbysiadau Gwella Mangre am dorri Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafirws) (Cymru) 2020...

Lansiad Apêl y Pabi

Disgrifiad
Bydd Apêl y Pabi 2020 yn cychwyn cyn bo hir ledled Gwent

#MaethwchYnLleol a gwnewch wahaniaeth a fydd yn para oes

#MaethwchYnLleol a gwnewch wahaniaeth a fydd yn para oes
Disgrifiad
Torfaen Council are joining other local authorities across Gwent to promote a new Autumn fostering campaign that looks to encourage more families and individuals to come forward and foster a child or young person in need.
Dydd Iau 15 Hydref 2020

Bydd £50,000 gan y Loteri Genedlaethol a Llywodraeth Cymru'n helpu i ofalu am beillwyr yn Nhorfaen a Blaenau Gwent

Disgrifiad
Ymylon ffyrdd yn Nhorfaen a Blaenau Gwent i elwa o Gronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol a Llywodraeth Cymru.
Dydd Mercher 14 Hydref 2020

Pedair ardal yn Nhorfaen ymysg mannau gwyrdd gorau'r wlad

Disgrifiad
Mae Cadwch Gymru'n Daclus wedi datgelu enillwyr Gwobr y Faner Werdd eleni – marc rhyngwladol o barc neu fan gwyrdd o ansawdd...
Dydd Mawrth 13 Hydref 2020

Rhoi hysbysiad gwella i Livio's Barber Shop am dorri Rheoliadau Coronafeirws

Disgrifiad
Mae hysbysiad gwella eiddo wedi ei roi i Livio's Barber Shop, Windsor Road, Tref Gruffydd, am dorri Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Cymru) 2020.
Dydd Llun 12 Hydref 2020

Wythnos Ymwybyddiaeth Trosedd Casineb 2020

Wythnos Ymwybyddiaeth Trosedd Casineb 2020
Disgrifiad
Mae'r wythnos yma'n nodi Wythnos Ymwybyddiaeth Trosedd Casineb, wythnos genedlaethol o weithgaredd sy'n annog awdurodau lleol, partneriaid allweddol a chymunedau sy'n cael eu heffeithio gan drosedd casineb i weithio gyda'i gilydd i daclo materion trosedd casineb lleol.

Mae'n Wythnos Genedlaethol Mabwysiadu!

Disgrifiad
Un o'r ffyrdd gorau i ysbrydoli pobl yw drwy rannau straeon o lwyddiant gan y bobl sydd wedi gwneud y peth dan sylw
Dydd Gwener 9 Hydref 2020

Boathouse to be lit up to raise awareness of Baby Loss Awareness Week

Disgrifiad
Pink and blue lights will illuminate the boathouse at Cwmbran Boating Lake between 6pm-10pm daily from Friday 9th – Thursday 15th to raise awareness of Baby Loss Awareness week. Now in its 18th year, the week aims to raise awareness about pregnancy and baby death.

Hysbysiad gwella i'r Halfway Inn am dorri Rheoliadau Coronafeirws

Hysbysiad gwella i'r Halfway Inn am dorri Rheoliadau Coronafeirws
Disgrifiad
A premises improvement notice has been issued to The Halfway Inn, Old Cwmbran, for breaches of the Health Protection (Coronavirus Restrictions) (Wales) Regulations 2020.

Y Cyngor yn cyrraedd rhestr fer ar gyfer gwobr arobryn yn y maes ailgylchu a rheoli gwastraff

Disgrifiad
Bellach yn ei 17eg flwyddyn, ystyrir mai'r Gwobrau am Ragoriaeth mewn Ailgylchu a Rheoli Gwastraff yw'r cynllun gwobrau mwyaf arobryn i weithwyr proffesiynol yn y maes gwastraff ac ailgylchu sy'n cydnabod sefydliadau, partneriaethau ac unigolion ar draws 17 o gategorïau...

Arddangosfa Ffotograffiaeth Walter Waygood yng Nghanolfan Treftadaeth y Byd, Blaenafon

Disgrifiad
From Tuesday 3rd –Friday 27th November an exciting photography exhibition will be displayed at the Blaenavon World Heritage Centre (BWHC) between 10am -5pm (Tuesday – Friday).
Dydd Mercher 7 Hydref 2020

Uned brofi 'cerdded i mewn' dros dro ar gyfer Coronafeirws yn agor ym Mlaenafon

Disgrifiad
Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan yn agor uned brofi symudol dros dro ym Mlaenafon ddydd Iau 8fed Hydref. Bydd yr uned newydd wrth ei gwaith pob bore o 9am – 12.30pm tan ddydd Iau 15fed Hydref
Dydd Mawrth 6 Hydref 2020

Cymorth Arloesedd COVID-19

Disgrifiad
Mae sicrhau bod eich busnes yn ddiogel ac yn cydymffurfio o ran COVID-19, ar yr un pryd ag aros yn gynhyrchiol ac yn broffidiol, yn gallu teimlo fel her enfawr. Ond mae help ar gael, yn rhad ac am ddim i fusnesau gweithgynhyrchu yng Nghymru, trwy'r rhaglen Arloesedd SMART a ariennir gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop.
Dydd Iau 1 Hydref 2020

Ap COVID-19 y GIG

Disgrifiad
Rydym yn annog pobl yn Nhorfaen i lawrlwytho a defnyddio Ap COVID-19 y GIG oherwydd po fwyaf o bobl wnaiff hynny, y mwyaf y bydd yn helpu i leihau a rheoli lledaeniad COVID.

Uned 'galw heibio' dros dro profi Coronafeirws yn agor ym Mhont-y-pŵl

Disgrifiad
Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan yn agor uned profi symudol dros dro ym Maes Parcio'r Hen Felin, Trosnant, Pont-y-pŵl, NP4 8AT, ddydd Mercher 30ain Medi.
Dydd Llun 28 Medi 2020

Cyfyngiadau coronafeirws lleol yn cael eu cyflwyno i reoli Covid-19 yn Nhorfaen

Disgrifiad
Mae cyfreithiau coronafeirws yn cael eu tynhau ymhellach yn Nhorfaen o 6pm heno (dydd Llun, 28 Medi) mewn ymateb i'r cynnydd mewn nifer yr achosion o Covid-19 yn y fwrdeistref ac oherwydd bod Torfaen yn agos i ardaloedd cyfagos ble mae niferoedd yn sylweddol uwch

Cyngor Torfaen yn ymuno gydag Uddr I gynnig 'siop un stop' I fusnesau a siopwyr

Cyngor Torfaen yn ymuno gydag Uddr I gynnig 'siop un stop' I fusnesau a siopwyr
Disgrifiad
Torfaen Council have formed a partnership with the mobile app UDDR to provide businesses and shoppers with an easy to use 'One Stop Shop'.
Dydd Sul 27 Medi 2020

Cyflwynwyd cyfyngiadau coronafirws lleol pellach i reoli nifer yr achosion sy'n codi yn Ne Cymru

Disgrifiad
Cadarnhaodd Mark Drakeford, Prif Weinidog, bod deddfau coronafirws yn cael eu tynhau ymhellach yng Nghastell-nedd Port Talbot, Bro Morgannwg a Thorfaen mewn ymateb i'r cynnydd yn lledaeniad nifer yr achosion o coronafirws
Dydd Gwener 25 Medi 2020

Apêl gan arweinydd y Cyngor

Disgrifiad
Yr wythnos yma, apeliodd arweinydd Cyngor Torfaen, y Cynghorydd Anthony Hunt ar i'r cyhoedd ddilyn rheolau a chyfarwyddyd Covid-19.
Dydd Iau 24 Medi 2020

Torfaen yn galw ar drigolion i Fod yn Wych, Ailgylchu a chael Cymru i rif un!

Disgrifiad
Ni yw'r trydydd gorau yn y byd wrth ailgylchu, a nawr mae Cyngor Torfaen yn cefnogi ymgais Cymru gyfan i gyrraedd y safle gyntaf.
Dydd Mercher 23 Medi 2020

Diwrnod Gwelededd Deurywioldeb

Disgrifiad
Am 2.00pm bydd Bi Cymru / Wales yn cynnal trafodaeth ar-lein a sesiwn Holi ac Ateb i unrhyw un sydd eisiau holi cwestiynau neu wybod mwy am fod yn ddeurywiol, pan/poly/omni/rhamantus a denu i fwy nag un rhyw

Cwrs newydd ar-lein gan y GIG yn helpu pobl i wella eu hiechyd meddwl

Cwrs newydd ar-lein gan y GIG yn helpu pobl i wella eu hiechyd meddwl
Disgrifiad
Gall teimlo'n bryderus gael effaith fawr ar eich iechyd ac, i rai pobl, gall bywyd ar hyn o bryd fod yn arbennig o anodd.
Dydd Mawrth 22 Medi 2020

Gofyn i drigolion fod yn ofalus

Disgrifiad
Mae tîm Safonau Masnach Cyngor Torfaen wedi cael gwybod am bobl sy'n gwerthu llyfrau o ddrws i ddrws yn y fwrdeistref.
Dydd Llun 21 Medi 2020

Iechyd Cyhoeddus Cymru yn annog pobl gymwys yng Nghymru i gael brechlyn ffliw am ddim

Iechyd Cyhoeddus Cymru yn annog pobl gymwys yng Nghymru i gael brechlyn ffliw am ddim
Disgrifiad
Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn annog yr holl bobl gymwys yng Nghymru i gael eu brechlyn ffliw am ddim wrth i GIG Cymru ddechrau ei raglen genedlaethol fwyaf erioed i frechu rhag y ffliw.
Dydd Iau 17 Medi 2020

Gwniadwragedd lleol: Y Llwyth Olaf

Disgrifiad
Hoffai'r cyngor ddiolch i grŵp o wniadwragedd am eu gwaith caled wrth gefnogi'r GIG yn ystod Covid-19.
Dydd Mawrth 15 Medi 2020

Gwelliannau i Safle Fferm Gymunedol yn cael cymeradwyaeth

Disgrifiad
Heddiw (15/09/2020), cymeradwyodd cynghorwyr Torfaen adroddiad yn amlinellu gwariant o £240,000 o arian cyfalaf o Raglen Gyfalaf presennol y Cyngor i gefnogi gwelliannau i ddiogelwch ar y safle yn Fferm Gymunedol Greenmeadow

Gwisgo gorchudd wyneb yn ofynnol ym mhob adeilad sy'n Dysgu Oedolion a'r Gymuned

Disgrifiad
Mewn ymateb i newidiadau i reoliadau Covid-19, mae Dysgu Oedolion a'r Gymuned yn Nhorfaen wedi diweddaru ei bolisi i'r sawl sy'n defnyddio'r canolfannau
Dydd Gwener 11 Medi 2020

Diddymu trwydded tafarn ynNhorfaen am dorri Rheoliadau Coronafeirws

Diddymu trwydded tafarn ynNhorfaen am dorri Rheoliadau Coronafeirws
Disgrifiad
Ar ôl nodi cyfres o dor-rheolau Coronafeirws yn barhaus yng Nghastell-y-Bwch, Henllys Lane, Cwmbrân, mae deiliad y drwydded wedi gweld y drwydded yn cael ei diddymu ac mae ganddi 21 diwrnod i apelio'r penderfyniad.
Dydd Mercher 9 Medi 2020

Neges bwysig - rydym angen eich help

Neges bwysig - rydym angen eich help
Disgrifiad
Ddydd Mawrth 8 Medi am 6pm, daeth ardal Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn ardal amddiffyn iechyd leol ar lefel uwch a daeth sawl cyfyngiad newydd i rym o ran y cyfnod clo.

Hybiau Gofal Plant yn llwyddiant mawr yn ystod Cyfnod Clo

Disgrifiad
Dros yr haf, daeth Gwasanaethau Chwarae, Ieuenctid a Datblygu Chwaraeon Torfaen ynghyd i gynnig darpariaeth gofal plant hwyliog a dymunol i blant gweithwyr allweddol a'r mwyaf bregus
Dydd Mawrth 8 Medi 2020

Bydd £50,000 gan y Loteri Fawr a Llywodraeth Cymru yn helpu darpariaeth peillwyr yn Nhorfaen a Blaenau Gwent

Disgrifiad
Ymylon ffyrdd yn Nhorfaen a Blaenau Gwent i elwa o Gronfa Treftadaeth y Loteri Fawr a Llywodraeth Cymru
Dydd Gwener 4 Medi 2020

Dechrau'r cyfnod nesaf o chwistrellu chwyn yn y fwrdeistref

Dechrau'r cyfnod nesaf o chwistrellu chwyn yn y fwrdeistref
Disgrifiad
Bydd y rownd nesaf o chwistrellu chwyn yn y fwrdeistref yn dechrau ddydd Llun 7 Medi (os bydd y tywydd yn caniatáu).

Ysgolion i fod yn adeiladau 'Covid Ddiogel'

Ysgolion i fod yn adeiladau 'Covid Ddiogel'
Disgrifiad
Rydym yn sicrhau fod ein hadeiladu Addysg ni i gyd yn 'Covid Ddiogel' trwy gydymffurfio â chanllawiau'r llywodraeth ar reoli'r risg o COVID-19.
Dydd Iau 3 Medi 2020

Chwifio'r faner ar Ddiwrnod y Llynges Fasnach 2020

Chwifio'r faner ar Ddiwrnod y Llynges Fasnach 2020
Disgrifiad
Heddiw rydyn ni'n hedfan y Faner Goch; baner swyddogol Llynges Fasnach y DU y tu allan i'r Ganolfan Ddinesig ym Mhont-y-pŵl.
Dydd Gwener 28 Awst 2020

Neges i ysgolion a rhieni mewn perthynas â gwisgo gorchudd wyneb

Disgrifiad
Following the Welsh Government's announcement and publication of the Technical Advisory Group Advice on Face Coverings for Children and Young People (under 18) in Education settings earlier this week, Council and school leaders have been urgently seeking clarification at a local and national level regarding key aspects of the guidance around the wearing of face coverings...
Dydd Iau 27 Awst 2020

Dim mynediad i Blaencyffin Canyon

Disgrifiad
Cyngor Torfaen, Hoffai Cyngor Blaenau Gwent ,Cyngor Caerffili a Heddlu Gwent atgoffa'r cyhoedd fod yr ardal a gaiff ei galw yn Blaencyffin Canyon ar dir preifat ac nad yw'n atyniad ymwelwyr.
Dydd Mawrth 25 Awst 2020

Caffi Canolfan Treftadaeth y Byd Blaenafon yn ailagor

Disgrifiad
Mae'r Ystafelloedd Te sydd wedi eu lleoli yng Nghanolfan Dreftadaeth y Byd Blaenafon, yn edrych ymlaen at groesawu eu cwsmeriaid yn ôl.

Derbyn i Ysgol Feithrin 2021

Disgrifiad
Derbyn i ysgol feithrin 2021 ar gyfer disgyblion wedi eu geni rhwng 1/09/2017 a 31/08/2018

Ailagor Canolfan Treftadaeth y Byd Blaenafon yn raddol

Disgrifiad
Bydd y cyfleusterau yng Nghanolfan Treftadaeth y Byd Blaenafon yn ailagor yn raddol o ddechrau mis Medi.
Dydd Llun 24 Awst 2020

Casgliadau gwastraff ac ailgylchu gŵyl banc mis Awst 2020

Disgrifiad
There will be no waste and recycling collections in Torfaen on the Bank Holiday 31st August, and all collections that week will take place a day later than scheduled.

PRIDE 2020: Mae Wythnos Fawr Arlein Pride Cymru wedi cyrraedd!

PRIDE 2020: Mae Wythnos Fawr Arlein Pride Cymru wedi cyrraedd!
Disgrifiad
Er bod y rhan fwyaf o wyliau'r haf wedi eu canslo oherwydd y pandemig Coronafeirws, mae Pride Cymru wedi bod yn gweithio'n ddiflino i fynd â dathliad mwyaf Cymru o gydraddoldeb ac amrywiaeth - arlein!
Dydd Gwener 21 Awst 2020

Gwneud cludiant ysgol yn ddiogel

Disgrifiad
Yn ystod y cyfnod hwn o ansicrwydd, rydym yn gwybod bod gan rieni a gofalwyr lawer o gwestiynau am sut all eu plant ddychwelyd i'r ysgol yn ddiogel wrth ddefnyddio cludiant ysgol a ddarperir gan y cyngor.

Oedolion sy'n Ddysgwyr yn Dathlu TGAU

Disgrifiad
Mae Dysgu Oedolion yn y Gymuned Torfaen yn falch iawn gyda chanlyniadau TGAU eleni a llwyddiant anhygoel ein dysgwyr ôl-16 sy'n oedolion.
Dydd Iau 20 Awst 2020

Dysgwyr yn dathlu canlyniadau TGAU

Disgrifiad
Heddiw, mae dysgwyr ledled Torfaen wedi bod yn derbyn eu canlyniadau TGAU, a fydd yn eu rhoi ar y llwybr i addysg bellach, hyfforddiant neu gyflogaeth

Gwneud ymweliadau â'r barbwr yn ddiogelach yn Nhorfaen

Disgrifiad
Ar ôl cyhoeddiad gan Lywodraeth Cymru bod busnesau sy'n cynnig gwasanaethau cysylltiad agos megis gwasanaeth barbwr a thrin gwallt yn cael agor unwaith eto, mae Gwasanaeth Amddiffyn y Cyhoedd Cyngor Torfaen wedi bod yn ymweld â busnesau barbwr i gynnig cyngor ac arweiniad ar reoli COVID-19.
Dydd Mawrth 18 Awst 2020

Cwrs GIG ar-lein newydd yn helpu pobl i wella eu hiechyd meddwl

Disgrifiad
Gall teimlo'n bryderus neu'n orbryderus gael effaith fawr ar eich iechyd, ac i rai pobl, gall bywyd ar hyn o bryd fod yn arbennig o anodd.

Cynnig Gofal Plant yn ailagor

Disgrifiad
The Childcare Offer for Wales has re-opened to eligible families. Applications for parents eligible for the Offer from April 2020 can apply now. Once approved, eligible parents will be able to access the Offer from the start of the autumn term in their local authority, providing they still meet the criterion.
Dydd Llun 17 Awst 2020

Eich profiad wrth gysylltu gyda'r cyngor

Disgrifiad
We are asking for your views on the experiences you've had when contacting the council during the last 12 months. In particular, how you've been able to gain information or receive a service.
Dydd Gwener 14 Awst 2020

Dysgwyr yn dathlu canlyniadau Lefel A

Disgrifiad
Yr wythnos hon, mae dysgwyr Blwyddyn 12 a Blwyddyn 13 Torfaen wedi bod yn dathlu eu canlyniadau arholiadau, sy'n eu rhoi ar y llwybr tuag at ddyfodol cyffrous.

Fferm Gymunedol i ail-agor ym mis Chwefror

Fferm Gymunedol i ail-agor ym mis Chwefror
Disgrifiad
Yn sgil pandemig parhaus Covid-19, bydd Fferm Gymunedol Greenmeadow, a gaeodd ei giatiau ar Fawrth 23 yn dilyn canllawiau gan Lywodraeth Cymru, yn ail-agor ym mis Chwefror 2021.

Dyddiad cau y canfasiad yn dynesu

Dyddiad cau y canfasiad yn dynesu
Disgrifiad
Mae Cyngor Torfaen yn apelio i drigolion ddychwelyd eu ffurflenni canfasiad blynyddol a gafodd eu postio yn ystod mis Gorffennaf.

75fed pen-blwydd Diwrnod VJ

Disgrifiad
Y dathliad nesaf ar galendr y Lluoedd Arfog yw 75fed Pen-blwydd y Fuddugoliaeth yn Japan, a fydd yn digwydd ddydd Sadwrn, 15fed Awst 2020.

Cyfrifiaduron a pheiriannau argraffu ar gael i'w bwcio yn Llyfrgelloedd Torfaen o ddydd Llun

Disgrifiad
O ddydd Llun 17eg Awst, bydd llyfrgelloedd Torfaen yn cynnig mynediad i gyfrifiaduron ac argraffu drwy apwyntiad ym mhob un o'r tair llyfrgell.
Dydd Mawrth 11 Awst 2020

Beyond Perfection yw'r masnachwr diweddaraf i ymuno â marchnad Dan Do Pont-y-pŵl

Disgrifiad
Gemma Davies, o Sebastopol, yw'r masnachwr diweddaraf i sefydlu siop ym Marchnad Dan Do Pont-y-pŵl. Mae "Beyond Perfection" yn siop trin gwallt i fenywod, ac mae wedi ei lleoli yn Uned 29 y farchnad...
Dydd Llun 10 Awst 2020

Diwrnod Chwarae Cenedlaethol 2020 yn llwyddiant

Disgrifiad
Despite the ongoing pandemic, this year's Torfaen Play Service National Play Day campaign was a huge success.
Dydd Gwener 7 Awst 2020

Mae ymweliadau cartref y gwasanaeth Hyfforddwr Technoleg yn ôl

Mae ymweliadau cartref y gwasanaeth Hyfforddwr Technoleg yn ôl
Disgrifiad
Mae prosiect Gofal Cymdeithasol Torfaen sydd â'r nod o gefnogi trigolion sydd wedi'u hallgáu'n ddigidol yn Nhorfaen unwaith eto yn cymryd apwyntiadau i gynnal ymweliadau cartref.
Dydd Iau 6 Awst 2020

Hwb ychwanegol i deuluoedd sy'n gweithio yn dilyn effaith Coronafeirws

Disgrifiad
Rhoddwyd hwb i deuluoedd sy'n elwa ar gymorth gofal plant a ariennir gan y Llywodraeth heddiw wrth i'r Llywodraeth gyhoeddi na fyddent ar eu colled oherwydd COVID-19...

Torfaen yn derbyn Gwobr Aur am gefnogi cymuned y lluoedd arfog

Disgrifiad
Mae cyngor Torfaen wedi ei enwi fel un o enillwyr eleni yng Ngwobrau Aur Cynllun Cydnabyddiaeth Cyflogwyr am arddangos cefnogaeth hynod i gymuned y lluoedd arfog
Dydd Mercher 5 Awst 2020

Adolygiad Annibynnol SenCom 2020

Disgrifiad
Ar ôl cwblhau adolygiad allanol annibynnol a gomisiynwyd gan CLlLC ar gyfer Gwasanaeth Cymorth Synhwyraidd a Chyfathrebu (SenCom) ar ran Consortiwm De Ddwyrain Cymru, mae'r pum awdurdod lleol sy'n bartneriaid yn croesawu cyhoeddi'r adolygiad
Dydd Mawrth 4 Awst 2020

Cynllun Bwyta Allan I Helpu Allan

Disgrifiad
More than 32,000 restaurants across the UK have now signed up to the Eat Out to Help Out Scheme...

Gwasanaeth 'Cais a Chasglu' Llyfrgelloedd Torfaen yn ymestyn i Bont-y-pŵl a Blaenafon

Disgrifiad
Mae Llyfrgelloedd Torfaen yn ymestyn eu gwasanaeth 'Cais a Chasglu'. O ddydd Llun 17eg Awst, bydd y gwasanaeth llwyddiannus sydd wedi bod yn gweithredu o Lyfrgell Cwmbrân yn cael ei ymestyn i Lyfrgelloedd Pont-y-pŵl a Blaenafon i'w gwneud hi'n haws fyth i drigolion wneud cais am a benthyg llyfrau...
Arddangos 1 i 100 o 1000
Blaenorol 1 2 3 4 5 Nesaf

Cadw Cyswllt