Archif Newyddion

Dydd Gwener 24 Mawrth 2023

Wythnos Strolio a Rholio

Disgrifiad
Mae tair ysgol gynradd wedi cytuno i ymuno â rhaglen genedlaethol sy'n anelu at gael plant ysgol i gerdded, seiclo neu reidio sgwter i'r ysgol yn rheolaidd.

Y Cyngor yn Llofnodi'r Siarter Creu Lleoedd

Y Cyngor yn Llofnodi'r Siarter Creu Lleoedd
Disgrifiad
Cyngor Torfaen yw'r cyngor diweddaraf yng Nghymru i lofnodi Siarter Creu Lleoedd Cymru. Mae'r cam hwn yn arwydd o gefnogaeth y cyngor i egwyddorion creu lleoedd.

Gwneud y diwydiant tatŵio a harddwch yn fwy diogel

Disgrifiad
Bydd gofyn i artistiaid tatŵio a'r rheiny sy'n gweithio mewn busnesau tyllu'r corff, lliwio'r croen y lled-barhaol, aciwbigo ac electrolysis gofrestru ar gyfer cynllun trwyddedu gorfodol cenedlaethol newydd y flwyddyn nesaf...
Dydd Mercher 22 Mawrth 2023

Cyfleoedd i wirfoddoli am y Gwanwyn Glân

Disgrifiad
Bydd ymgyrch flynyddol Gwanwyn Glân Torfaen yn dechrau Dydd Llun ac yn mynd am bron i bythefnos.
Dydd Mawrth 21 Mawrth 2023

Bws recriwtio gofal cymdeithasol ar ben ffordd

Disgrifiad
Mae bws sy'n ceisio helpu pobl sydd â diddordeb mewn gweithio yn y sector gofal wedi cychwyn ar ei daith yn Nhorfaen heddiw.
Dydd Llun 20 Mawrth 2023

Newidiadau i wasanaethau gwastraff ac ailgylchu

Disgrifiad
Rhaid ailgylchu o leiaf 70 y cant o'r sbwriel yng Nghymru erbyn 2025.
Dydd Iau 16 Mawrth 2023

Cynlluniau i wella gwasanaethau cwsmeriaid

Cynlluniau i wella gwasanaethau cwsmeriaid
Disgrifiad
Mae tua 400 o alwadau ffôn yn cael eu gwneud i ganolfan gyswllt Cyngor Torfaen pob dydd ac mae ciwiau'n aml pan fydd yn brysur.
Dydd Mawrth 14 Mawrth 2023

Bws recriwtio Gofal Cymdeithasol ar ben ffordd

Bws recriwtio Gofal Cymdeithasol ar ben ffordd
Disgrifiad
Bydd bws recriwtio newydd sy'n ceisio helpu pobl i gymryd y camau cyntaf i'r sector gofal cymdeithasol, yn teithio trwy Went eleni.
Dydd Gwener 10 Mawrth 2023

Erlyn perchennog siop fwyd tecawê am gig yn pydru

Disgrifiad
Cafodd siop fwyd tecawê ym Mhont-y-pŵl ei chau ar ôl i Swyddogion Iechyd Amgylcheddol ymateb i adroddiadau bod generadur petrol yn cael ei ddefnyddio oherwydd bod trydan yn yr adeilad wedi ei ddiffodd.

Gwersi ailgylchu gwastraff bwyd

Disgrifiad
Mae disgyblion cynradd yn ymuno yn y frwydr i leihau gwastraff bwyd...
Dydd Iau 9 Mawrth 2023

Fferm Greenmeadow yn ailagor i'r cyhoedd

Disgrifiad
Daw bywyd newydd unwaith eto i Fferm Gymunedol Greenmeadow yng Nghwmbrân a hynny mewn da bryd ar gyfer tymor yr haf
Dydd Mercher 8 Mawrth 2023

Gorsaf drenau ar y ffordd

Disgrifiad
Mae gwaith i drawsnewid Gorsaf Rheilffordd Pont-y-pŵl a'r Dafarn Newydd wedi cyrraedd carreg filltir bwysig o ran yr adeiladwaith.
Dydd Mawrth 7 Mawrth 2023

Lansio gwasanaeth busnes newydd

Disgrifiad
Dathlodd arweinwyr busnes lleol a mentrwyr lansio gwasanaeth cymorth busnes newydd yn gynharach heddiw.

Llyfrgell ysgol yn ailagor

Llyfrgell ysgol yn ailagor
Disgrifiad
Mae Ysgol Uwchradd Gatholig Alban Sant wedi ailagor drysau ei llyfrgell, sydd newydd gael ei hailwampio, diolch i grant gwerth £1.2 miliwn gan Lywodraeth Cymru.
Dydd Llun 6 Mawrth 2023

Swyddog newydd, dynodedig ar gyfer atal sbwriel a thipio anghyfreithlon

Disgrifiad
Mae swyddog newydd, dynodedig wedi ei gyflogi gan Gyngor Torfaen i helpu i leihau sbwriel a thipio anghyfreithlon yn y fwrdeistref...

Coed Newydd i Barc Pont-y-pŵl

Disgrifiad
Bydd gwaith i sefydlu 80 o goed newydd a dros 4,500 o blanhigion gwrychoedd ym Mharc Pont-y-pŵl yn dechrau'r wythnos yma.

Cymorth i fusnesau bwyd

Disgrifiad
Mae prosiect wedi'i lansio yn cynnig grantiau i fusnesau bwyd i'w helpu i arallgyfeirio cynnyrch lleol neu dreialu technegau cynhyrchu newydd.
Dydd Mercher 1 Mawrth 2023

Dathlu gwirfoddolwyr chwarae

Dathlu gwirfoddolwyr chwarae
Disgrifiad
Roedd mwy na 180 o bobl ifanc o bob cwr o Dorfaen yn destun dathlu mawr yn seremoni wobrwyo Gwobrau Gwirfoddoli Gwasanaeth Chwarae Torfaen eleni.
Dydd Mawrth 28 Chwefror 2023

Y Cyngor yn cymeradwyo cyllideb a threth y cyngor ar gyfer 2023/24

Disgrifiad
Heddiw, cymeradwyodd cynghorwyr Torfaen y cynigion terfynol ar gyfer cyllideb 2023/24 a gosod treth y cyngor ar 1.95 y cant am yr ail flwyddyn yn olynol

Lansio Cynllun Benthyca iPad

Lansio Cynllun Benthyca iPad
Disgrifiad
Gall trigolion yn Nhorfaen fynd ati nawr i fenthyg i-Pad o lyfrgell Cwmbrân, ar ôl i gynllun peilot newydd gael ei lansio yn y fwrdeistref heddiw.
Dydd Gwener 24 Chwefror 2023

Ateb yr Argyfwng Tai

Ateb yr Argyfwng Tai
Disgrifiad
Yr wythnos nesaf, bydd cynghorwyr ar y pwyllgor Cymunedau Iachach yn craffu ar y materion enbyd sy'n creu argyfwng tai cenedlaethol a lleol ac adolygu camau'r cyngor a phartneriaid i fynd i'r afael â'r canlyniadau.

Hwyl Hanner Tymor Gwasanaeth Chwarae Torfaen

Hwyl Hanner Tymor Gwasanaeth Chwarae Torfaen
Disgrifiad
Mae dros 700 o blant wedi cymryd rhan mewn wythnos llawn hwyl a chwarae'r hanner tymor yma gyda Gwasanaeth Chwarae Torfaen.
Dydd Iau 23 Chwefror 2023

Cymorthfeydd i fynd i'r afael â chynnydd mewn cartrefi llaith

Disgrifiad
Mae cyfres o gymorthfeydd ar gyfer trigolion Torfaen wedi cael eu sefydlu yn ystod mis Mawrth i ddarparu ystod o wybodaeth, cyngor ac arweiniad ar broblem gynyddol llwydni a lleithder mewn cartrefi.
Dydd Mercher 22 Chwefror 2023

Gwasanaeth i drawsnewid cymorth busnes

Disgrifiad
Bydd gwasanaeth newydd i helpu a chefnogi mwy na dwy fil a hanner o fusnesau yn Nhorfaen yn cael ei lansio fis nesaf.
Dydd Gwener 17 Chwefror 2023

Gwerthwyr ar Facebook yn cyfaddef masnachu mewn nwyddau dylunwyr sy'n ffug

Disgrifiad
Mae dwy fenyw wedi cyfaddef eu bod yn gwerthu nwyddau dylunwyr ffug, gan ddefnyddio grwpiau gwerthu ar Facebook.

Mae Caffi Atgyweirio Torfaen eich angen chi

Mae Caffi Atgyweirio Torfaen eich angen chi
Disgrifiad
Mae mwy na 50 o eitemau trydanol wedi eu hachub o'r bin sbwriel diolch o Gaffi Atgyweirio Torfaen...
Dydd Iau 16 Chwefror 2023

Mwy o safleoedd yn cael eu gadael er mwyn i natur gael ffynnu

Mwy o safleoedd yn cael eu gadael er mwyn i natur gael ffynnu
Disgrifiad
Mae aelodau'r Cabinet wedi cytuno i gynyddu nifer y glaswelltiroedd a reolir mewn ffordd gynaliadwy yn Nhorfaen er mwyn cynyddu bioamrywiaeth leol a helpu i fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd...
Dydd Mercher 15 Chwefror 2023

Grŵp ieuenctid LHDTh+ yn cael arian loteri

Disgrifiad
Mae grŵp sy'n cefnogi pobl ifanc yn y gymuned LHDTh+ yn Nhorfaen wedi cael £10,000 o arian loteri.
Dydd Mawrth 14 Chwefror 2023

Cabinet yn cymeradwyo cynlluniau i gyflwyno 20mya

Disgrifiad
Mae aelodau'r cabinet wedi cymeradwyo cynlluniau Cyngor Torfaen ar gyfer cyflwyno deddfwriaeth 20mya newydd yn ddiweddarach eleni.
Dydd Gwener 10 Chwefror 2023

Gwaith yn dechrau ar barciau chwarae cynhwysol newydd

Gwaith yn dechrau ar barciau chwarae cynhwysol newydd
Disgrifiad
Bydd gwaith yn dechrau'r wythnos nesaf i drawsnewid dau barc i blant yn fannau chwarae cynhwysol...

Cau ffyrdd i gael gwared ar goed sydd wedi'u heintio

Cau ffyrdd i gael gwared ar goed sydd wedi'u heintio
Disgrifiad
Bydd pum ffordd ar gau dros dro yn ystod yr wythnosau nesaf er mwyn mynd ati mewn ffordd ddiogel i dynnu coed sydd wedi'u heintio ar hyd rhai o'r prif lwybrau yn Nhorfaen...

Clod i ysgol feithringar a chynhwysol

Clod i ysgol feithringar a chynhwysol
Disgrifiad
Mae arolygwyr ysgolion wedi canmol staff a disgyblion ysgol gynradd yn Nhorfaen am greu "amgylchedd parchus, meithringar a chynhwysol ".
Dydd Iau 9 Chwefror 2023

Awdur lleol yn canmol y gwasanaeth llyfrgell

Awdur lleol yn canmol y gwasanaeth llyfrgell
Disgrifiad
Mae awdur wedi cyflwyno ei lyfr cyntaf i Lyfrgelloedd Torfaen ar ôl derbyn cymorth TG gan staff yn Llyfrgell Cwmbrân yn ystod y blynyddoedd diwethaf.
Dydd Mercher 8 Chwefror 2023

Clod i Bennaeth Newydd gan arolygwyr

Clod i Bennaeth Newydd gan arolygwyr
Disgrifiad
Mae pennaeth newydd wedi cael clod gan arolygwyr Estyn, dim ond mis ar ôl iddi ddod i'r swydd.
Dydd Mawrth 7 Chwefror 2023

Trowch wastraff bwyd yn ynni Cymreig

Disgrifiad
Mae'r wythnos yma'n nodi dechrau ymgyrch flynyddol Bydd Wych, Ailgylcha gyda'r bwriad o gynyddu ailgylchu gwastraff bwyd.
Dydd Gwener 3 Chwefror 2023

Adroddiad ar ddyfodol gwasanaethau gwastraff ac ailgylchu

Disgrifiad
Bydd adroddiad ar ddyfodol y gwasanaethau gwastraff ac ailgylchu yn Nhorfaen yn cael eu trafod gan aelodau pwyllgor craffu'r wythnos nesaf.

Ewch yn wyrdd ar gyfer Wythnos Ymwybyddiaeth Cancr yr Aren

Ewch yn wyrdd ar gyfer Wythnos Ymwybyddiaeth Cancr yr Aren
Disgrifiad
Bydd Canolfan Ddinesig Pont-y-pŵl yn cael ei goleuo'n wyrdd o ddydd Llun ymlaen ar gyfer Wythnos Ymwybyddiaeth Cancr yr Aren.
Dydd Iau 2 Chwefror 2023

Gwlyptir newydd i fadfallod a llyffantod

Disgrifiad
Mae gwlyptir newydd wedi ei greu wrth ymyl Gwarchodfa Natur Leol Llynnoedd y Garn fel rhan o brosiect i ddiogelu amffibiaid ac ymlusgiaid.
Dydd Gwener 27 Ionawr 2023

Gweithdai mathemateg a hwyl am ddim

Disgrifiad
Dysgwch sut i helpu'ch plant gyda mathemateg mewn cyfres o weithdai gyda Chyngor Torfaen a Techniquest.
Dydd Mercher 25 Ionawr 2023

Dyddiad cau Taliad Tanwydd y Gaeaf

Dyddiad cau Taliad Tanwydd y Gaeaf
Disgrifiad
Bydd Cynllun Tanwydd y Gaeaf 2022/23 Llywodraeth Cymru yn cau ar ddiwedd Chwefror 2023.
Dydd Llun 23 Ionawr 2023

19 o gerbydau ailgylchu newydd ar waith

Disgrifiad
Mae fflyd ailgylchu newydd Cyngor Torfaen wrthi'n gweithio'n nawr fel rhan o fuddsoddiad o filiynau o bunnoedd yng ngwasanaeth gwastraff ac ailgylchu'r fwrdeistref...
Dydd Gwener 20 Ionawr 2023

Rhaglen rianta'n helpu tad newydd

Rhaglen rianta'n helpu tad newydd
Disgrifiad
A new For Dads By Dads programme starts next month. Andrew, from Pontypool, recently completed the course and says it's helped him become a better dad to 6 month old William.
Dydd Iau 19 Ionawr 2023

£7.6 miliwn i Bont-y-pŵl o Gronfa Codi'r Gwastad

£7.6 miliwn i Bont-y-pŵl o Gronfa Codi'r Gwastad
Disgrifiad
Mae Pont-y-pŵl yn un o ddim ond 11 o brosiectau yng Nghymru a fydd yn derbyn grantiau gan Gronfa Codi'r Gwastad Llywodraeth y DU sy'n anelu at greu swyddi a thyfu'r economi leol

Mwy o gyfleoedd i chwarae a chael hwyl

Mwy o gyfleoedd i chwarae a chael hwyl
Disgrifiad
Mae Gwasanaeth Chwarae Cyngor Torfaen yn lansio chwe chlwb newydd gyda'r bwriad o helpu mwy o blant yn y fwrdeistref i gael mwy o hwyl!
Dydd Mercher 18 Ionawr 2023

Enwi cerbydau ailgylchu

Disgrifiad
Mae canlyniadau ein cystadleuaeth i ysgolion cynradd i enwi rhai o gerbydau ailgylchu newydd Cyngor Torfaen wedi cael eu cyhoeddi...
Dydd Mawrth 17 Ionawr 2023

Blwyddyn Newydd, Pwrpas Newydd

Blwyddyn Newydd, Pwrpas Newydd
Disgrifiad
Mewn cyfres o flogiau fideo, mae gofalwyr maeth ledled Cymru wedi dod at ei gilydd i edrych ar y rhesymau, y profiadau bywyd a'r newidiadau arweiniodd at eu bod yn dod yn ofalwyr.
Dydd Mawrth 10 Ionawr 2023

Cabinet yn cymeradwyo darlun ariannol gwell ac 2023/24 argymhellion cyllideb

Disgrifiad
Heddiw, roedd cabinet Cyngor Torfaen yn ystyried adroddiad a oedd yn diweddaru sefyllfa ariannol y cyngor ar gyfer 2022/23 ac sydd, yn bwysig, yn amlinellu sut mae'r cyngor yn symud tuag at sefyllfa o gyllideb gytbwys yn 2023/24.
Dydd Iau 22 Rhagfyr 2022

Hybiau cynnes newydd

Hybiau cynnes newydd
Disgrifiad
Mae saith hwb cynnes newydd yn cael eu sefydlu yn Nhorfaen, diolch i gyllid gwerth dros £35,000 gan Lywodraeth Cymru.

Youth service serves up Christmas fun

Disgrifiad
Youth workers served Christmas dinner to around 40 young people and family members this week.
Dydd Mawrth 20 Rhagfyr 2022

Angen gwirfoddolwyr i dreialu technoleg gynorthwyol

Angen gwirfoddolwyr i dreialu technoleg gynorthwyol
Disgrifiad
Mae tîm technoleg gynorthwyol Cyngor Torfaen yn chwilio am wirfoddolwyr i dreialu dyfais newydd sydd â'r nod o helpu i dawelu a chysuro pobl sy'n dioddef o ddementia
Dydd Gwener 16 Rhagfyr 2022

Gweithwyr y Cyngor yn achub menyw oedrannus

Disgrifiad
Two council workers have been praised after they rescued an elderly lady who had fallen between two cars in Pontypool.

Prosiectau natur ar restr fer ar gyfer gwobrau cenedlaethol

Disgrifiad
Mae dau brosiect natur sy'n ceisio gwella bioamrywiaeth ar draws y rhanbarth wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer dwy wobr fawreddog.awards...
Dydd Iau 15 Rhagfyr 2022

Math o hud

Disgrifiad
Mae trigolion mewn lleoliadau gofal ledled Torfaen yn rhoi tro ar dechnoleg newydd a allai helpu i leihau nifer y cwympiadau ac ysgogI symudiad a rhyngweithio.

Gofalwraig maeth yn derbyn gwobr

Gofalwraig maeth yn derbyn gwobr
Disgrifiad
Mae gofalwraig maeth wedi derbyn gwobr fawreddog gan y Rhwydwaith Maethu am ei chyfraniad at faethu.
Dydd Mercher 14 Rhagfyr 2022

Ysgolion yn mynd i'r afael ag absenoldebau heb ganiatâd

Disgrifiad
Mae nifer yr absenoldebau heb ganiatâd mewn ysgolion cynradd yn Nhorfaen wedi gostwng yn ystod y mis diwethaf.
Dydd Mawrth 13 Rhagfyr 2022

Ymgyrch yfed a gyrru'r Nadolig

Disgrifiad
Yr wythnos hon, lansiodd Heddlu Gwent eu menter DRIVE newydd gyda'r nod o adnabod pobl sy'n yfed a gyrru dros yr ŵyl.
Dydd Gwener 9 Rhagfyr 2022

Hwyl synhwyraidd yr ŵyl

Disgrifiad
Daeth plant sy'n mynychu cylch chware synhwyraidd i'r cylch mewn dillad Nadoligaidd ar gyfer Diwrnod Siwmper Nadolig Achub y Plant.

Grant yn helpu i wireddu breuddwyd

Grant yn helpu i wireddu breuddwyd
Disgrifiad
Mae pencampwraig karate ifanc wedi dweud bod y cymorth a gafodd gan Ymddiriedolaeth Mic Morris Torfaen wedi bod yn offerynnol o ran ei helpu i wireddu ei breuddwyd.
Dydd Iau 8 Rhagfyr 2022

Casgliadau gwastraff ac ailgylchu dros y Nadolig ar Flwyddyn Newydd

Disgrifiad
Ni fydd y diwrnodau casglu yn newid yn ystod yr wythnos sy'n arwain at y Nadolig, serch hynny, ar ôl y Nadolig, bydd y casgliadau'n mynd rhagddynt diwrnod yn hwyrach na'r arfer...
Dydd Gwener 2 Rhagfyr 2022

Cronfa yn agor ar gyfer Hybiau Cynnes

Cronfa yn agor ar gyfer Hybiau Cynnes
Disgrifiad
Yr wythnos hon, mae Cyngor Torfaen wedi derbyn grant Llywodraeth Cymru o £35,132 i gynorthwyo gyda chreu Hybiau Cynnes yn y fwrdeistref.
Dydd Gwener 25 Tachwedd 2022

Bachwch fag o deganau am £1

Disgrifiad
Os ydych chi'n poeni am arian y Nadolig hwn, ewch i siop ailddefnyddio The Steelhouse i fachu bargen...
Dydd Iau 24 Tachwedd 2022

Cynllun Cerdyn Adnabod i Bobl Ifanc yn cael ei draed dano

Cynllun Cerdyn Adnabod i Bobl Ifanc yn cael ei draed dano
Disgrifiad
Mae mwy na 200 o ofalwyr ifanc o bob rhan o Dorfaen wedi cofrestru i dderbyn cerdyn adnabod newydd sy'n helpu i'w gwneud yn fwy gweladwy a chael eu gwerthfawrogi yn eu cymunedau.

Gwobr i ddau o arwyr Covid

Disgrifiad
Pan ddechreuodd y pandemig Covid a phan gaeodd eu canolfan ddydd dros dro, penderfynodd Akin Agbaje a Patrick Smith weithredu.

Mwy o ysgolion i elwa ar bŵer solar

Disgrifiad
Mae pedair ar ddeg o ysgolion yn ardal Torfaen i dderbyn gosodion ffotofoltaïg solar (PV) diolch i gymorth gan Lywodraeth Cymru...
Dydd Mercher 23 Tachwedd 2022

Ymgyrch presenoldeb mewn ysgolion

Disgrifiad
Mae aelodau craffu wedi ystyried adroddiad ar ddull partneriaeth Cyngor Torfaen i wella presenoldeb mewn ysgolion.

Celfyddyd gymunedol wedi'i hysbrydoli gan natur

Disgrifiad
New nature-inspired artwork is appearing across Gwent to encourage people to value the nature we can find in green spaces within our communities...
Dydd Mawrth 22 Tachwedd 2022

Lansio cronfa i gefnogi gofalwyr di-dâl

Disgrifiad
Unpaid carers struggling with the cost of living can apply for a new grant of up to £500 to help with essential items.
Dydd Gwener 18 Tachwedd 2022

Cwpan y Byd

Cwpan y Byd
Disgrifiad
Cafodd mwy na 180 o blant flas ar ysbryd Cwpan y Byd yr wythnos yma drwy gymryd rhan mewn gŵyl bêl droed wedi ei threfnu gan Gyngor Torfaen.

Arwr newid hinsawdd

Disgrifiad
Mae Cydgysylltydd Lleoedd Lleol ar gyfer Natur y Cyngor, Veronika Brannovic, wedi ei henwi fel arwres newid yn yr hinsawdd gan y Loteri Genedlaethol...

Barod am y gaeaf

Disgrifiad
Mae timau cynnal a chadw ffyrdd yn archwilio cwteri a draeniau fel rhan o gynllun y Cyngor i fod yn barod am y gaeaf...
Dydd Iau 17 Tachwedd 2022

Sioeau ffordd Costau Gofalu

Disgrifiad
Wythnos nesaf, mae Cyngor Torfaen yn cynnal cyfres o sioeau ffordd ledled y fwrdeistref i gefnogi gofalwyr di-dal sy'n pryderu am y cynnydd mewn costau byw.
Dydd Mercher 16 Tachwedd 2022

Mannau i Gysylltu

Disgrifiad
Mae pobl yn ymwybodol nawr fwy nag erioed pa mor bwysig yw i bawb deimlo cysylltiad ag eraill a chael teimlad o berthyn yn eu cymuned.
Dydd Gwener 11 Tachwedd 2022

Gorymdaith Sul y Cofio

Gorymdaith Sul y Cofio
Disgrifiad
Yn digwydd ar 13 Tachwedd 2022, mae Sul y Coffa yn ddyddiad pwysig yng nghalendr blynyddol y genedl.

Cynllun Sirol Torfaen

Disgrifiad
Mae Cyngor Torfaen yn gofyn am adborth ar eu cynllun sirol newydd.
Dydd Iau 10 Tachwedd 2022

Ymgyrch newydd i gynyddu presenoldeb mewn ysgolion

Disgrifiad
Mae ymgyrch wedi ei lansio er mwyn cynyddu nifer y plant sy'n mynychu'r ysgol yn rheolaidd yn Nhorfaen yn sgil pandemig coronafirws.
Dydd Gwener 4 Tachwedd 2022

Datgelu cynlluniau gwerth £1.7m ar gyfer y fferm

Datgelu cynlluniau gwerth £1.7m ar gyfer y fferm
Disgrifiad
Mae manylion prosiect gwerth £1.7 miliwn o bunnoedd i drawsnewid Fferm Gymunedol Greenmeadow wedi'u datgelu.

Sul y Cofio

Disgrifiad
Mae Sul y Cofio yn ddyddiad pwysig yng nghalendr blynyddol y genedl, ac eleni cynhelir y digwyddiad ar 13 Tachwedd, 2022.
Dydd Iau 3 Tachwedd 2022

Cyn-berchennog tafarn yn talu'r pris am safle budr

Disgrifiad
Mae cyn-berchennog tafarn Castell-y-Bwch yn Henllys, wedi cael ei erlyn am droseddau hylendid bwyd sy'n dyddio o 2021
Dydd Mercher 2 Tachwedd 2022

Angen gofalwyr maeth ar frys ledled Cymru

Angen gofalwyr maeth ar frys ledled Cymru
Disgrifiad
Gyda rhyw 550 o ofalwyr maeth eu hangen bob blwyddyn yng Nghymru, mae digwyddiad recriwtio unwaith ac am byth yn digwydd i ysbrydoli cenhedlaeth newydd o ofalwyr yn ddiweddarach y mis yma.
Dydd Mawrth 1 Tachwedd 2022

Rhagolwg cyllidebol 2023-2024

Disgrifiad
Mae adroddiad ar gyllideb Cyngor Torfaen ar gyfer y flwyddyn ariannol nesaf, 2023-2024, wedi amlygu bwlch ariannu posibl o £12.5 miliwn
Dydd Gwener 28 Hydref 2022

Annual residents survey opens

Disgrifiad
Today, we're launching our annual Residents' County Survey.

Uwchgynhadledd Tai

Disgrifiad
Wythnos yma, cynhaliwyd uwchgynhadledd partneriaid tai gyda chyfraniadau gan Gyngor Torfaen, landlordiaid cymdeithasol cofrestredig, Bron Afon a Chartrefi Melin, ynghyd ag iechyd, datblygwyr tai a chynllunwyr lleol.

Caffi Trwsio Torfaen yn agor

Disgrifiad
Mae gan drigolion ddewis arall nawr yn hytrach na thaflu eitemau bach pan fyddant yn torri, diolch i siop drwsio newydd...
Dydd Iau 27 Hydref 2022

Cyn-beldroediwr yn lansio podlediad newydd

Disgrifiad
Mae'r cyn-beldroediwr, Sean Wharton, wedi siarad am yr hiliaeth a brofodd wrth dyfu ac yn ystod ei yrfa broffesiynol.
Dydd Mawrth 25 Hydref 2022

Llw i gefnogi'r Lluoedd Arfog

Llw i gefnogi'r Lluoedd Arfog
Disgrifiad
Mae Cynghorau Tref a Chymuned Torfaen heddiw wedi tyngu llw i gefnogi cymuned lluoedd arfog y fwrdeistref.

Gyrwyr yn cael dirwyon yn y fan a'r lle

Disgrifiad
Roedd gyrwyr cerbydau diffygiol yn wynebu camau yn eu herbyn yr wythnos ddiwethaf, ar ôl ymgyrch aml-asiantaeth gan swyddogion o Gyngor Torfaen, Heddlu Gwent a'r Asiantaeth Safonau Gyrwyr a Cherbydau (DVSA)...
Dydd Gwener 21 Hydref 2022

Offer chwarae hygyrch Newydd

Disgrifiad
Bydd offer chwarae cynhwysol newydd yn cael ei osod ym Mharch Pont-y-pŵl yr wythnos nesaf.

Egin Ysgol yn agor yn swyddogol

Disgrifiad
Ar Ddydd Iau, agorodd Jeremy Miles AS, Gweinidog Llywodraeth Cymru dros Addysg a'r Iaith Gymraeg 'Bloc Gwladys' yn Ysgol Gymraeg Gwynllyw ym Mhont-y-pŵl.

Enillydd Her Darllen yr Haf

Disgrifiad
Bydd Sophie Hyde yn gallu prynu llawer iawn o lyfrau newydd wedi iddi gwblhau her darllen genedlaethol...

Mannau cynnes yn agor yn Nhorfaen

Mannau cynnes yn agor yn Nhorfaen
Disgrifiad
Mae llyfrgelloedd ar draws Torfaen nawr yn cynnig mannau cynnes i bobl sy'n cael trafferth gyda chost cadw'u cartrefi'n gynnes oherwydd y cynnydd sylweddol mewn costau ynni.
Dydd Iau 20 Hydref 2022

Uwchraddio system Civica Pay Education

Disgrifiad
Ni fydd system Civica Pay Education ar gael bore yfory oherwydd uwchraddio a gwella diogelwch...
Dydd Mercher 19 Hydref 2022

Cyfnodau Pan Na Fydd y System Taliadau Addysg Ar Gael

Disgrifiad
Oherwydd gwaith uwchraddio hanfodol, ni fydd rhieni a gofalwyr yn medru talu ar system Taliadau Addysg Civica Pay am gyfnod o amser ar y 19eg a'r 21ain o Hydref

Dod yn llysgennad hinsawdd

Disgrifiad
Daw cynhadledd newid yn yr hinsawdd y CU COP26 i ben y penwythnos yma ond rydym eisiau parhau gyda'r sgwrs yma yn Nhorfaen.
Dydd Gwener 14 Hydref 2022

Apêl Siôn Corn Torfaen 2022

Disgrifiad
Bydd Apêl Siôn Corn Torfaen 2022 yn agor ar gyfer rhoddion ar ddechrau'r mis nesaf.
Dydd Iau 13 Hydref 2022

Ysgolion yn lansio Cynlluniau Teithio Llesol

Disgrifiad
Dwy ysgol gynradd yng Nghwmbrân yw'r cyntaf yn Nhorfaen i lansio Cynlluniau Teithio Llesol newydd.
Dydd Llun 10 Hydref 2022

Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd

Disgrifiad
Mynychodd mwy na 200 o bobl ddigwyddiad lles yn Theatr y Congress i ddathlu Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd.
Dydd Gwener 7 Hydref 2022

Dod â'r Gymuned ynghyd ar Ddiwrnod Iechyd Meddwl y Byd

Dod â'r Gymuned ynghyd ar Ddiwrnod Iechyd Meddwl y Byd
Disgrifiad
Ar ddydd Llun, bydd tîm Cysylltwyr Cymunedol Cyngor Torfaen yn nodi Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd trwy gynnal diwrnod lles am ddim yn Theatr Congress.
Dydd Mercher 5 Hydref 2022

Cynllun £1.77miliwn ar gyfer Fferm Greenmeadow

Disgrifiad
Mae cynghorwyr wedi cymeradwyo cynllun gwerth £1.77miliwn i drawsnewid Fferm Gymunedol Greenmeadow yng Nghwmbrân.
Dydd Mawrth 4 Hydref 2022

Ymestyn casgliadau gwastraff gardd

Disgrifiad
Bydd casgliadau gwastraff gardd pob pythefnos yn Nhorfaen yn cael eu hymestyn trwy Dachwedd, ar ôl iddyn nhw gael eu hatal am rai wythnosau'n gynharach yn y flwyddyn...
Dydd Llun 3 Hydref 2022

Enwch y cerbyd ailgylchu

Disgrifiad
Bydd Cyngor Torfaen yn derbyn 19 o gerbydau ailgylchu newydd dros y misoedd nesaf, ac rydym ni am i blant ysgol eu henwi...
Arddangos 1 i 100 o 833
Blaenorol 1 2 3 4 5 Nesaf

Cadw Cyswllt