Archif Newyddion

Dydd Mercher 6 Medi 2023

Gwaith paratoi ar gyfer cyfyngiad cyflymder 20mya newydd

Disgrifiad
Mae gwaith wedi dechrau i dynnu arwyddion ffyrdd yn Nhorfaen cyn cyflwyno terfyn cyflymder newydd o 20mya.

Byddwch yn barod ar gyfer ID pleidleisiwr

Disgrifiad
O'r mis nesaf ymlaen, bydd angen i bleidleiswyr ddangos dogfennaeth adnabod er mwyn pleidleisio mewn gorsaf bleidleisio mewn rhai etholiadau.

Siopau'n cael eu dal yn gwerthu eitemau â chyfyngiad oedran i blant

Disgrifiad
Mae cyllyll ac alcohol wedi cael eu gwerthu i blant o dan 16 oed yn ystod cyrch prawf prynu yn Nhorfaen...
Dydd Mawrth 5 Medi 2023

Chwilio am wirfoddolwyr i helpu ysgolion i ffynnu

Chwilio am wirfoddolwyr i helpu ysgolion i ffynnu
Disgrifiad
Mae yna chwilio am wirfoddolwyr i helpu ysgolion Torfaen i ffynnu trwy fod yn llywodraethwyr ysgolion.
Dydd Llun 4 Medi 2023

Arbrawf compost am ddim

Disgrifiad
Mae trigolion yn cael cynnig compost am ddim fel rhan o arbrawf gan Gyngor Torfaen i ailddefnyddio gwastraff gwyrdd sy'n cael ei gwastraff o gartrefi lleol...
Dydd Iau 31 Awst 2023

Annog teuluoedd i hawlio Gofal Plant sy'n Rhydd o Dreth

Annog teuluoedd i hawlio Gofal Plant sy'n Rhydd o Dreth
Disgrifiad
Mae'r tymor ysgol newydd ar ein gwarthaf ac mae Cyllid a Thollau EF (CThEF) yn atgoffa teuluoedd i agor cyfrif Gofal Plant sy'n Rhydd o Dreth heddiw, er mwyn arbed hyd at £2,000 y plentyn ar eu biliau gofal plant blynyddol.
Dydd Mercher 30 Awst 2023

Gŵyl Hwyl yr Haf yn Torri Record

Disgrifiad
Mae'r nifer fwyaf eto o wirfoddolwyr wedi helpu rhoi oriau o hwyl am ddim i filoedd o blant yr haf hwn.
Dydd Mawrth 29 Awst 2023

Yr ymgynghoriad British

Disgrifiad
Gwahoddir trigolion i wneud sylwadau am gynlluniau ar gyfer cynllun traenio newydd ar safle'r British, cyn ei gyflwyno ar gyfer caniatâd cynllunio.
Dydd Gwener 25 Awst 2023

Casgliadau ailgylchu a gwastraff dros wyliau'r banc

Disgrifiad
Bydd criwiau'n gweithio fel arfer ar ddydd Llun Gŵyl y Banc felly ni fydd newid i gasgliadau gwastraff ac ailgylchu'r wythnos nesaf.

Llwyddiant TGAU i oedolion

Disgrifiad
It wasn't just school pupils celebrating GCSE success this week - more than 50 adult learners also collected their results.
Dydd Iau 24 Awst 2023

Disgyblion yn dathlu llwyddiant TGAU

Disgyblion yn dathlu llwyddiant TGAU
Disgrifiad
Casglodd miloedd o ddisgyblion Blwyddyn 10 a Blwyddyn 11 ganlyniadau eu harholiadau heddiw.

Gwasanaeth Chwarae'n rhoi cannoedd o flychau bwyd

Disgrifiad
Mae teuluoedd plant a aeth i wersylloedd Bwyd a Hwyl Cyngor Torfaen dros yr haf wedi cael blychau bwyd yn cynnwys amrywiaeth o eitemau hanfodol.

Cwmni lleol i redeg Caffi Canolfan Treftadaeth y Byd

Disgrifiad
Mae cwmni arlwyo lleol wedi ennill y contract i reoli Caffi Canolfan Treftadaeth y Byd ym Mlaenafon.
Dydd Mawrth 22 Awst 2023

Mynd ati i blannu cannoedd o goed

Disgrifiad
Mae trigolion yn cael cyfle i ganfod lleoliad ar gyfer cannoedd o goed, a hynny'n rhan o brosiect Bwrw Gwreiddiau sy'n cael ei gefnogi gan Gyngor Torfaen a Thai Cymunedol Bron Afon.
Dydd Gwener 18 Awst 2023

Cronfa Cydnerthedd Cymunedol

Disgrifiad
Mae cronfa newydd wedi'i lansio gan Gyngor Torfaen i helpu grwpiau a sefydliadau sy'n cefnogi cymunedau i fod yn fwy hunangynhaliol.
Dydd Iau 17 Awst 2023

Myfyrwyr Gwynllyw yn cael eu dewis cyntaf

Disgrifiad
Mae myfyrwyr Lefel A Ysgol Gymraeg Gwynllyw yn dathlu wedi i bob ohonynt sicrhau lle yn y brifysgol o'u dewis.
Dydd Gwener 11 Awst 2023

Mwy o blant i elwa o Brydiau Ysgol am Ddim

Mwy o blant i elwa o Brydiau Ysgol am Ddim
Disgrifiad
O Fedi ymlaen, bydd 4,000 o blant ysgol gynradd yn Nhorfaen yn gallu derbyn Pryd Ysgol Gynradd i Bawb am ddim.

Agor Grant Cydlyniant Cymunedol

Agor Grant Cydlyniant Cymunedol
Disgrifiad
Mae grant sy'n anelu at ariannu prosiectau sy'n dod â chymunedau ynghyd, wedi agor.
Dydd Iau 10 Awst 2023

Llwybrau teithio llesol newydd

Disgrifiad
Bydd swm o bron i hanner miliwn o bunnau'n cael ei wario ar ddau brosiect allweddol i wella teithio llesol yn y fwrdeistref...

Maethu Cymru Torfaen yn cefnogi cyfraith newydd Llywodraeth Cymru

Disgrifiad
Wrth i Lywodraeth Cymru symud ymlaen gyda chynlluniau i ddiddymu elw o'r gyfundrefn plant mewn gofal, mae Maethu Cymru Torfaen yn pwysleisio manteison maethu gydag awdurdod lleol.
Dydd Mercher 9 Awst 2023

Dal siopau'n gwerthu e-sigarennau anghyfreithlon i blant dan oed

Disgrifiad
Mae pum siop wedi eu dal yn gwerthu e-sigarennau i blant dan 18 oed yn ystod cyrch i daclo gwerthiant anghyfreithlon e-sigarennau...
Dydd Gwener 4 Awst 2023

Uwchraddio cyrtiau tenis

Disgrifiad
Mae pedair set o gyrtiau tennis yn mynd i gael eu huwchraddio gyda buddsoddiad gan Gyngor Torfaen, y Gymdeithas Denis a Chwaraeon Cymru...
Dydd Mawrth 1 Awst 2023

Gwaith yn dechrau ar y Cynllun Datblygu Lleol Newydd

Disgrifiad
Mae'r broses o ddatblygu glasbrint ar gyfer y ffordd y bydd tir yn cael ei ddefnyddio yn y fwrdeistref, yn ailddechrau'n swyddogol heddiw.

Gwaith Pellach ar Hwb Diwylliannol Pont-y-pŵl a'r Ardal Gaffi

Disgrifiad
Mae gwaith ymchwilio pellach ar y gweill yng nghanol tref Pont-y-pŵl i baratoi at ddatblygu hwb diwylliannol ac ardal gaffi newydd.
Dydd Gwener 28 Gorffennaf 2023

Adnewyddu Cyrtiau Tenis

Disgrifiad
Bydd gwaith i adnewyddu cyrtiau tenis Parc Cwmbrân yn dechrau ddydd Llun 31 Gorffennaf...

Canolfan brofi'r diwydiant adeiladu yn agor

Disgrifiad
Mae canolfan brofi newydd ar gyfer unrhyw un sy'n awyddus i weithio yn y diwydiant adeiladu wedi cael ei hagor gan Gyngor Torfaen.
Dydd Iau 27 Gorffennaf 2023

Llyfryn newydd yn cynnig byd o gyfleoedd dysgu

Llyfryn newydd yn cynnig byd o gyfleoedd dysgu
Disgrifiad
Mae Dysgu Cymunedol i Oedolion Torfaen newydd lansio eu llyfryn newydd ar gyfer 2023/24, gyda mwy na 100 o gyrsiau i ddewis ohonynt.

Cynnydd mewn cyfraddau presenoldeb mewn ysgolion ar gyfartaledd

Disgrifiad
Mae cyfartaledd cyfraddau presenoldeb mewn ysgolion cynradd ac uwchradd yn y fwrdeistref wedi gwella dros y flwyddyn academaidd ddiwethaf, yn ôl data cychwynnol.

Taliad Costau Byw Gwyliau'r Haf

Taliad Costau Byw Gwyliau'r Haf
Disgrifiad
Bydd rhieni a gofalwyr disgyblion sy'n gymwys i gael Prydau Ysgol am Ddim yn derbyn taliad o £50 y plentyn yn awtomatig o'r wythnos nesaf ymlaen.
Dydd Mawrth 25 Gorffennaf 2023

Tirwedd Ddiwydiannol Blaenafon yn ymddangos mewn map UNESCO newydd

Disgrifiad
Mae treftadaeth ddiwydiannol Blaenafon wedi ei chynnwys mewn map rhyngweithiol newydd sy'n dathlu safleoedd UNESCO yn y DU, Jersey, Guernsey ac Ynys Manaw.

Twll wrth ddyfrbont camlas i gael ei drwsio

Disgrifiad
Bydd gwaith i drwsio twll wrth ymyl dyfrbont Pant Dowlais ar Gamlas Sir Fynwy ac Aberhonddu'n dechrau yfory...
Dydd Gwener 21 Gorffennaf 2023

Cynllun Cyflenwi'r Cynllun Sirol yn taro targedau

Disgrifiad
Mae mwyafrif y targedau a osodwyd ym mlwyddyn gyntaf Cynllun Sirol Cyngor Torfaen wedi eu cyrraedd.

Wyth Baner Werdd

Disgrifiad
Mae wyth man gwyrdd yn Nhorfaen wedi cael statws Baner Werdd am flwyddyn arall...

Ysgol yn dathlu llwyddiant presenoldeb

Ysgol yn dathlu llwyddiant presenoldeb
Disgrifiad
Mae ysgol gynradd wedi gweld gostyngiad sylweddol yn nifer y disgyblion sy'n cael eu hystyried yn absennol yn barhaus.
Dydd Iau 20 Gorffennaf 2023

Ymunwn gyda'n gilydd i leihau'r perygl o lifogydd

Disgrifiad
Mae trigolion a busnesau'n cael eu gwahodd i roi eu barn ar gynllun drafft chwe blynedd i leihau nifer y llifogydd yn y fwrdeistref...

Canmol ysgol uwchradd am gefnogi addysg a lles

Disgrifiad
Mae ysgol uwchradd wedi cael ei chanmol am greu amgylchedd gofalgar a chynhwysol sy'n cefnogi addysg a lles ei disgyblion.
Dydd Mercher 19 Gorffennaf 2023

Y Cyngor yn ymrwymo i gefnogi digwyddiad LHDTC + Pride

Y Cyngor yn ymrwymo i gefnogi digwyddiad LHDTC + Pride
Disgrifiad
Ddoe, pleidleisiodd aelodau'r cyngor o blaid cynnig i gefnogi mentrau Pride lleol sy'n hyrwyddo cydraddoldeb, derbyn a dathlu gwaith pobl LHDTC+.
Dydd Mawrth 18 Gorffennaf 2023

Darluniau yn Talu Teyrnged i Filwyr Marw

Darluniau yn Talu Teyrnged i Filwyr Marw
Disgrifiad
Heddiw dadorchuddiwyd y cyntaf o dri darlun sy'n anrhydeddu milwyr lleol a gollodd eu bywydau mewn rhyfel.

Haf o Hwyl gyda Chwarae Torfaen

Haf o Hwyl gyda Chwarae Torfaen
Disgrifiad
Mae cannoedd o weithwyr chwarae a gwirfoddolwyr yn paratoi ar gyfer rhaglen lawn o hwyl i blant dros wyliau'r haf.
Dydd Gwener 14 Gorffennaf 2023

Erlyn am dipio anghyfreithlon

Disgrifiad
Mae menyw wedi cael ei herlyn am dipio 10 sach du o sbwriel yn anghyfreithlon ar briffordd gyhoeddus...
Dydd Iau 13 Gorffennaf 2023

Gŵyl Bêl-droed yn Grymuso Merched ac yn Hyrwyddo Cynhwysiant

Gŵyl Bêl-droed yn Grymuso Merched ac yn Hyrwyddo Cynhwysiant
Disgrifiad
Yr wythnos hon, fe fu tua 100 o ferched o ysgolion cynradd ledled Torfaen yn cymryd rhan mewn gŵyl bêl-droed yn Stadiwm Cwmbrân, wrth i'r paratoadau at Gwpan y Byd Merched FIFA fynd rhagddynt.
Dydd Gwener 7 Gorffennaf 2023

Disgyblion yn galw am aer glanach

Disgrifiad
Mae dros 100 o ddisgyblion o ysgol yng Nghwmbrân wedi ymgyrchu i'r Senedd gyflwyno Bil Aer Glân yng Nghymru.
Dydd Iau 6 Gorffennaf 2023

Tîm newydd i daclo allyriadau carbon

Disgrifiad
Mae tîm newydd wedi ei benodi gan Gyngor Torfaen i helpu i leihau allyriadau carbon sy'n cyfrannu'n helaeth i newid yn yr hinsawdd.

Enwebiadau'n agor ar gyfer Gwobrau Cymunedol a Gwirfoddolwyr

Disgrifiad
Ydych chi'n gwybod am wirfoddolwr, grŵp cymunedol neu fusnes sy'n mynd yr ail filltir dros eu cymuned?

£1.1m o fuddsoddiad i Flaenafon

Disgrifiad
Mae mwy nag £1m yn cael eu buddsoddi yn nhrawsnewidiad tri adeilad gwag yng nghanol tref Blaenafon.
Dydd Mercher 5 Gorffennaf 2023

Disgyblion cyntaf yn gadael Carreg Lam

Disgyblion cyntaf yn gadael Carreg Lam
Disgrifiad
Heddiw, mae'r disgyblion cyntaf o Uned Drochi Iaith Gymraeg newydd Torfaen – Carreg Lam, wedi graddio

Gwaith paratoi ar gyfer cyfyngiad cyflymder 20mya newydd

Disgrifiad
Bydd gwaith i osod arwyddion ffyrdd newydd yn dechrau'r wythnos nesaf cyn cyflwyno cyfyngiad cyflymder 20mya newydd

Arolygwyr Estyn yn tynnu sylw at welliannau mewn arweinyddiaeth

Disgrifiad
Yn ystod mis Mehefin, fe fu arolygwyr Estyn yn ymweld â chyngor Torfaen er mwyn cynnal ymweliad monitro 'peilot' i ddilyn ymlaen ar yr arolygiad craidd a gynhaliwyd fis Mawrth 2022
Dydd Mawrth 4 Gorffennaf 2023

Cynlluniau ar gyfer ynni di-garbon

Disgrifiad
Mae glasbrint ar gyfer sut y bydd allyriadau carbon yn Nhorfaen yn cael eu lleihau i sero net erbyn 2050 yn cael ei ddatblygu.
Dydd Llun 3 Gorffennaf 2023

A ydych chi wedi dioddef ymddygiad gwrthgymdeithasol?

Disgrifiad
Mae Cyngor Torfaen wedi ymuno ag ymgyrch genedlaethol i fynd i'r afael ag ymddygiad gwrthgymdeithasol a chadw pobl yn Nhorfaen yn ddiogel.

Ydych chi wedi'ch cofrestru?

Disgrifiad
Yn rhan o'r canfasio blynyddol, mae trigolion yn cael eu hannog i wirio manylion eu cofrestriad etholiadol.
Dydd Gwener 30 Mehefin 2023

Cyngor yn lansio mannau ailgylchu plastig meddal er mwyn Codi'r Gyfradd

Disgrifiad
Bydd mannau ailgylchu cyhoeddus ar gyfer bagiau a lapio plastig sy'n cael ei alw'n "plastig ymestynnol" yn cael eu cyflwyno gan dîm gwastraff ac ailgylchu Cyngor Torfaen...
Dydd Iau 29 Mehefin 2023

Cannoedd yn dathlu Wythnos Gwaith Ieuenctid

Cannoedd yn dathlu Wythnos Gwaith Ieuenctid
Disgrifiad
Mae dros 500 o bobl ifanc wedi cymryd rhan mewn wythnos llawn hwyl o weithgareddau, fel rhan o Wythnos Genedlaethol Gwaith Ieuenctid.

Diwrnod Agored Dysgu Oedolion yn y Gymuned

Diwrnod Agored Dysgu Oedolion yn y Gymuned
Disgrifiad
Ydych chi'n ystyried dechrau gyrfa mewn iechyd a gofal cymdeithasol neu addysg?
Dydd Mercher 28 Mehefin 2023

Cau'r heolydd ar gyfer Ras 10k Torfaen Mic Morris

Cau'r heolydd ar gyfer Ras 10k Torfaen Mic Morris
Disgrifiad
Mae disgwyl gweld hyd at 1,000 o redwyr yn taro'r tarmac ar gyfer ras 10k Torfaen Mic Morris eleni, a gynhelir ddydd Sul 16 Gorffennaf
Dydd Mawrth 27 Mehefin 2023

Gwobr yn rhodd i Baralympiad

Disgrifiad
Mae pennaeth gwasanaeth sy'n cefnogi plant â nam ar eu golwg gyda'u haddysg ar draws ardal Gwent, wedi ennill gwobr genedlaethol.
Dydd Gwener 23 Mehefin 2023

Gŵyl Hwyl Haf Torfaen

Disgrifiad
Gall miloedd o blant a phobl ifanc ledled Torfaen gael cyfnod o wyliau haf yn llawn gweithgareddau, digwyddiadau a theithiau cyffrous.

Disgyblion am y cynta' i rownd derfynol cystadleuaeth Ff1

Disgrifiad
Bydd disgyblion o ysgol ym Mhont-y-pŵl yn cynrychioli Cymru yn rownd derfynol cystadleuaeth ar gyfer y Deyrnas Unedig gyfan, i ddylunio car rasio Fformiwla Un model, a'i yrru.

Enwebu tîm arlwyo ysgolion am wobr arloesi

Disgrifiad
Mae tua thraean o'r holl fwyd sy'n cael ei gynhyrchu ar gyfer pobl yn cyfrannu tua 8 y cant o allyriadau nwyon tŷ gwydr y byd...
Dydd Iau 22 Mehefin 2023

Arddangosfa Windrush yn dod i Dorfaen

Arddangosfa Windrush yn dod i Dorfaen
Disgrifiad
Mae arddangosfa sy'n dathlu hanes Cenhedlaeth y Windrush yng Nghymru wedi dod i Dorfaen.

Sialens Ddarllen yr Haf 2023

Sialens Ddarllen yr Haf 2023
Disgrifiad
Mae Sialens Ddarllen yr Haf - 'Ar Eich Marciau, Darllenwch!' – yn cychwyn ym mis Gorffennaf yn llyfrgelloedd Torfaen!
Dydd Mawrth 20 Mehefin 2023

Disgyblion yn helpu i ail-frandio ysgol

Disgyblion yn helpu i ail-frandio ysgol
Disgrifiad
Mae disgyblion mewn ysgol uwchradd yng Nghwmbrân wedi dyfeisio arwyddair a bathodyn newydd ar gyfer eu hysgol.
Dydd Llun 19 Mehefin 2023

Cystadleuaeth gwastraff bwyd i ysgolion

Disgrifiad
Mae ysgolion cynradd wedi derbyn gwahoddiad i gymryd rhan mewn cystadleuaeth newydd a drefnir gan Wasanaeth Arlwyo Cyngor Torfaen i helpu i leihau gwastraff bwyd amser cinio.
Dydd Gwener 16 Mehefin 2023

Ysgol uwchradd yn Nhorfaen yn croesawu'r Wythnos Werdd Fawr

Disgrifiad
Mae disgyblion ysgol ym Mhont-y-pŵl wedi troi eu hysgol yn werdd fel rhan o'r Wythnos Fawr Werdd...

Cynlluniau Hwb Diwylliannol Pont-y-pŵl a'r Ardal Gaffi yn cymryd cam ymlaen

Disgrifiad
Disgwylir i'r gwaith rhagarweiniol fynd rhagddo'r wythnos nesaf cyn cyflwyno 3 phrosiect yng Nghanol Tref Pont-y-pŵl...

Dychwelyd yn gynnil i'r ysgol

Disgrifiad
Gydag wythnosau yn unig i fynd tan ddiwedd y flwyddyn academaidd, efallai bod rhieni'n pryderu eisoes am gost prynu gwisg ysgol newydd ar gyfer tymor yr hydref.

Enillwyr Gwobrau Busnes Torfaen

Enillwyr Gwobrau Busnes Torfaen
Disgrifiad
Enillodd naw busnes yn Nhorfaen wobrau yng Ngwobrau Busnes cyntaf Torfaen a Sir Fynwy yr wythnos ddiwethaf.
Dydd Iau 15 Mehefin 2023

Lansio siop swyddi a sgiliau newydd

Lansio siop swyddi a sgiliau newydd
Disgrifiad
Mae siop-un-stop newydd i unrhyw un sy'n chwilio am swydd neu sydd eisiau gwella'i sgiliau, wedi agor yng Nghanol Cwmbrân. Mae'r cyfleuster yn cael ei redeg gan Gyngor Torfaen.

Ysgol yn arloesi i leihau absenoldebau anawdurdodedig

Ysgol yn arloesi i leihau absenoldebau anawdurdodedig
Disgrifiad
Mae ysgol yn Nhorfaen wedi gweld cynnydd ym mhresenoldeb ei disgyblion diolch i'w hagwedd arloesol at addysg.
Dydd Mercher 14 Mehefin 2023

Hwb Cymorth i Gyn-filwyr ar Fin Agor

Hwb Cymorth i Gyn-filwyr ar Fin Agor
Disgrifiad
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen yn falch o gyhoeddi lansiad hwb cymorth i gyn-filwyr newydd, sy'n agor yng Nghwmbrân yr wythnos nesaf yn rhan o Wythnos y Lluoedd Arfog 2023.
Dydd Gwener 9 Mehefin 2023

Yr Wythnos Werdd Fawr

Disgrifiad
Planhigion am ddim, sgyrsiau byd natur, a gweithdai ar sut i helpu natur. Dyma rhai o'r gweithgareddau y mae'r Cyngor yn eu trefnu drwy gydol Yr Wythnos Fawr Werdd, sy'n dechrau yfory, dydd Sadwrn 10 Mehefin...

Digwyddiad Relay for Life Pont-y-pŵl

Digwyddiad Relay for Life Pont-y-pŵl
Disgrifiad
Mae Parc Pont-y-pŵl yn paratoi ar gyfer ei chweched Digwyddiad Relay for Life, Cancer Research UK , fydd yn cael ei gynnal mewn ychydig dros wythnos!

Dathliadau Wythnos Gofalwyr 2023

Dathliadau Wythnos Gofalwyr 2023
Disgrifiad
Yn ystod Wythnos Gofalwyr 2023 eleni, fe ddaeth cannoedd o ofalwyr di-dâl o bob cwr o Dorfaen at ei gilydd.

Arolygwyr yn canmol ysgol ofalgar

Disgrifiad
Mae staff mewn ysgol gynradd yng Nghwmbrân wedi cael eu canmol am roi lles disgyblion wrth galon yr ysgol.

Digwyddiad Mawr Cwmbrân

Disgrifiad
Thousands of people are expected to head to Cwmbran Boating Lake this weekend for the annual Big Event...
Dydd Iau 8 Mehefin 2023

Cynnig cyrsiau i ofalwyr di dâl

Disgrifiad
Mae gofalwyr di-dâl yn cael cynnig o gyrsiau e-ddysgu i'w helpu gyda'u rolau gofalu, diolch i Gyngor Torfaen.

Ymgynghoriad adolygiad cymunedol

Disgrifiad
Gofynnir i drigolion gymryd rhan mewn adolygiad o ffiniau cymunedol a threfniadau etholiadol ar gyfer cynghorau cymuned.
Dydd Mercher 7 Mehefin 2023

Lleoliad gofal plant cyfrwng Cymraeg yn agor

Lleoliad gofal plant cyfrwng Cymraeg yn agor
Disgrifiad
Mae Cyngor Torfaen yn falch o fedru cyhoeddi agor lleoliad gofal plant cyfrwng Cymraeg newydd ym Mhont-y-pŵl.

Hyrwyddwyr gofalwyr yn cefnogi cydweithwyr

Disgrifiad
Mae Cyngor Torfaen wedi sefydlu Rhwydwaith Hyrwyddwyr Gofalwyr i helpu i roi cyngor a chymorth i staff sy'n ofalwyr di-dâl.
Dydd Mawrth 6 Mehefin 2023

Hwyl yn haul hanner tymor

Hwyl yn haul hanner tymor
Disgrifiad
Mae dros 900 o blant wedi cymryd rhan mewn wythnos llawn hwyl a chwarae'r hanner tymor yma, diolch i Wasanaeth Chwarae Torfaen.
Dydd Gwener 2 Mehefin 2023

Gwelliannau i'r gwasanaeth ailgylchu tecstilau

Disgrifiad
Mae gwelliannau wedi cael eu gwneud i wasanaeth casgliadau ailgylchu tecstilau Cyngor Torfaen, ar ôl adborth gan drigolion...
Dydd Mercher 31 Mai 2023

Atgoffa trigolion i roi eu blychau du wrth y ffordd erbyn 7am

Disgrifiad
Fel rhan o strategaeth y Cyngor i Godi'r Gyfradd ailgylchu, mae trigolion yn cael eu hatgoffa i roi eu blychau du wrth ymyl y ffordd erbyn 7am o ddydd Llun 5 Mehefin ymlaen.,,

Prydles caffi mewn ardal dwristiaeth ar gael

Disgrifiad
Ydych chi erioed wedi breuddwydio am redeg eich caffi eich hun?
Dydd Gwener 26 Mai 2023

Anrhydeddu Gofalwyr Maeth am Drawsnewid Bywydau Plant

Anrhydeddu Gofalwyr Maeth am Drawsnewid Bywydau Plant
Disgrifiad
Mae dros 170 o ofalwyr maeth ar draws Torfaen wedi cael eu cydnabod am eu gwaith rhagorol wrth drawsnewid bywydau plant yn eu gofal.

Dathlu Gofalwyr Di-dâl

Disgrifiad
Yn ystod Wythnos Gofalwyr, bydd Cyngor Torfaen yn cynnal cyfres o ddigwyddiadau i ddiolch i ofalwyr – yn oedolion ac yn ifanc – am ei gwaith.

Cymorth gofal plant yn cyrraedd mwy o deuluoedd

Cymorth gofal plant yn cyrraedd mwy o deuluoedd
Disgrifiad
Bydd ehangu sylweddol yn y ddarpariaeth gofal plant yn Nhorfaen o fudd i fwy o deuluoedd, wrth i fwy o ardaloedd Dechrau'n Deg gael eu cyflwyno ar draws y fwrdeistref.
Dydd Iau 25 Mai 2023

Cae newydd â llifoleuadau yng ngogledd Torfaen

Disgrifiad
Mae cynllun i adeiladu cae chwarae pob tywydd cymunedol newydd gyda llifoleuadau ar gyfer gogledd y fwrdeistref wedi derbyn y golau gwyrdd

Angen help i wneud cais am Dystysgrif Awdurdod Pleidleisiwr?

Disgrifiad
Mae gwasanaeth llyfrgelloedd Cyngor Torfaen wedi lansio gwasanaeth newydd i helpu unrhyw un sydd angen gwneud cais ar-lein am dystysgrif awdurdod pleidleisiwr.
Dydd Mercher 24 Mai 2023

Plant Maeth gynt yn dweud diolch

Disgrifiad
Mae pobl ifanc a dreuliodd amser mewn gofal maeth gydag awdurdod lleol wedi diolch i'w gofalwyr maeth fel rhan o Bythefnos Gofal Maeth.

Lansio hyb ar-lein newydd hawdd ei ddefnyddio ar gyfer busnesau bwyd

Disgrifiad
Gall busnesau bwyd bellach ddod o hyd i ganllawiau a chyngor gan yr Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) mewn un hyb sy'n hawdd mynd ato ar food.gov.uk sy'n cynnwys canllawiau i fusnesau...
Dydd Mawrth 23 Mai 2023

Rhaglen ffitrwydd yn helpu menyw i wrthdroi diabetes

Disgrifiad
Mae Jacquelin Chapman wedi llwyddo i wrthdroi datblygiad diabetes math 2 ar ôl cymryd rhan yn rhaglen iechyd a ffitrwydd i fenywod #oseidiafi.
Dydd Gwener 19 Mai 2023

Estyn yn canmol ysgol gynradd

Estyn yn canmol ysgol gynradd
Disgrifiad
Mae ysgol gynradd yng Nghwmbrân wedi derbyn adroddiad eithriadol gan arolygwyr Estyn.

Y Cyngor a chleientiaid ar drugaredd darparwyr gofal preswyl

Disgrifiad
Heddiw, mae Cyngor Torfaen wedi dechrau siarad â thrigolion sy'n byw mewn nifer o gartrefi preswyl a chartrefi nyrsio yn y fwrdeistref, a'u teuluoedd, mewn ymateb i lythyr gan ddarparwyr gofal yn gofyn am daliadau ychwanegol am ddarparu gofal

Arolwg Codi'r Gyfradd yn cyrraedd 1,200

Arolwg Codi'r Gyfradd yn cyrraedd 1,200
Disgrifiad
Dim ond pythefnos sydd ar ôl i chi roi eich barn ynglŷn â sut gall cyfraddau ailgylchu gael eu gwella yn Nhorfaen.
Dydd Iau 18 Mai 2023

Llwybr newydd yn helpu disgyblion i gerdded i'r ysgol yn ddiogel

Llwybr newydd yn helpu disgyblion i gerdded i'r ysgol yn ddiogel
Disgrifiad
Mae disgyblion a rhieni'n dweud bod llwybr troed newydd i Ysgol Gynradd Gymunedol Llantarnam wedi trawsnewid eu teithiau i'r ysgol.
Dydd Mercher 17 Mai 2023

Disgyblion â rhan lesol yn yr ysgol

Disgrifiad
Mae staff Ysgol Gynradd Cwmffrwdoer yn cynnig cyfle i ddisgyblion i ymuno â bws cerdded yr wythnos hon, yn rhan o #WythnosCerddedI'rYsgol.

Teulu maeth yn cadw brodyr gyda'i gilydd

Teulu maeth yn cadw brodyr gyda'i gilydd
Disgrifiad
Mae Lorna a Jason wedi darganfod nad yw gweithio'n llawn-amser a magu dau o blant yn rhwystrau rhag dod yn ofalwyr maeth llawn-amser.
Dydd Mawrth 16 Mai 2023

Penodiadau gwleidyddol allweddol yng Nghyfarfod Cyffredinol Blynyddol y Cyngor

Penodiadau gwleidyddol allweddol yng Nghyfarfod Cyffredinol Blynyddol y Cyngor
Disgrifiad
Yn ystod Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Cyngor Torfaen ddydd Mawrth 16 Mai, cadarnhawyd y penodiadau gwleidyddol allweddol i Gabinet y Cyngor a'i bwyllgorau, ac i gyrff allanol, ar gyfer y flwyddyn sydd ar droed

Adolygiad o hygyrchedd gorsafoedd pleidleisio

Disgrifiad
Mae tîm etholiadau Cyngor Torfaen wedi bod yn gweithio gyda grwpiau i bobl anabl er mwyn adolygu hygyrchedd gorsafoedd pleidleisio lleol.
Dydd Llun 15 Mai 2023

Wythnos Gyntaf Cerdded i'r Meithrin

Disgrifiad
Mae ysgolion meithrin, cylchoedd chwarae a gwarchodwyr plant yn cael eu hannog i gymryd rhan am Wythnos gyntaf Cerdded i'r Meithrin Cyngor Torfaen.
Arddangos 201 i 300 o 589
Blaenorol 1 2 3 4 5 Nesaf

Cadw Cyswllt