Archif Newyddion

Dydd Mercher 16 Tachwedd 2022

Mannau i Gysylltu

Disgrifiad
Mae pobl yn ymwybodol nawr fwy nag erioed pa mor bwysig yw i bawb deimlo cysylltiad ag eraill a chael teimlad o berthyn yn eu cymuned.
Dydd Gwener 11 Tachwedd 2022

Gorymdaith Sul y Cofio

Gorymdaith Sul y Cofio
Disgrifiad
Yn digwydd ar 13 Tachwedd 2022, mae Sul y Coffa yn ddyddiad pwysig yng nghalendr blynyddol y genedl.

Cynllun Sirol Torfaen

Disgrifiad
Mae Cyngor Torfaen yn gofyn am adborth ar eu cynllun sirol newydd.
Dydd Iau 10 Tachwedd 2022

Ymgyrch newydd i gynyddu presenoldeb mewn ysgolion

Disgrifiad
Mae ymgyrch wedi ei lansio er mwyn cynyddu nifer y plant sy'n mynychu'r ysgol yn rheolaidd yn Nhorfaen yn sgil pandemig coronafirws.
Dydd Gwener 4 Tachwedd 2022

Datgelu cynlluniau gwerth £1.7m ar gyfer y fferm

Datgelu cynlluniau gwerth £1.7m ar gyfer y fferm
Disgrifiad
Mae manylion prosiect gwerth £1.7 miliwn o bunnoedd i drawsnewid Fferm Gymunedol Greenmeadow wedi'u datgelu.

Sul y Cofio

Disgrifiad
Mae Sul y Cofio yn ddyddiad pwysig yng nghalendr blynyddol y genedl, ac eleni cynhelir y digwyddiad ar 13 Tachwedd, 2022.
Dydd Iau 3 Tachwedd 2022

Cyn-berchennog tafarn yn talu'r pris am safle budr

Disgrifiad
Mae cyn-berchennog tafarn Castell-y-Bwch yn Henllys, wedi cael ei erlyn am droseddau hylendid bwyd sy'n dyddio o 2021
Dydd Mercher 2 Tachwedd 2022

Angen gofalwyr maeth ar frys ledled Cymru

Angen gofalwyr maeth ar frys ledled Cymru
Disgrifiad
Gyda rhyw 550 o ofalwyr maeth eu hangen bob blwyddyn yng Nghymru, mae digwyddiad recriwtio unwaith ac am byth yn digwydd i ysbrydoli cenhedlaeth newydd o ofalwyr yn ddiweddarach y mis yma.
Dydd Mawrth 1 Tachwedd 2022

Rhagolwg cyllidebol 2023-2024

Disgrifiad
Mae adroddiad ar gyllideb Cyngor Torfaen ar gyfer y flwyddyn ariannol nesaf, 2023-2024, wedi amlygu bwlch ariannu posibl o £12.5 miliwn
Dydd Gwener 28 Hydref 2022

Annual residents survey opens

Disgrifiad
Today, we're launching our annual Residents' County Survey.

Uwchgynhadledd Tai

Disgrifiad
Wythnos yma, cynhaliwyd uwchgynhadledd partneriaid tai gyda chyfraniadau gan Gyngor Torfaen, landlordiaid cymdeithasol cofrestredig, Bron Afon a Chartrefi Melin, ynghyd ag iechyd, datblygwyr tai a chynllunwyr lleol.

Caffi Trwsio Torfaen yn agor

Disgrifiad
Mae gan drigolion ddewis arall nawr yn hytrach na thaflu eitemau bach pan fyddant yn torri, diolch i siop drwsio newydd...
Dydd Iau 27 Hydref 2022

Cyn-beldroediwr yn lansio podlediad newydd

Disgrifiad
Mae'r cyn-beldroediwr, Sean Wharton, wedi siarad am yr hiliaeth a brofodd wrth dyfu ac yn ystod ei yrfa broffesiynol.
Dydd Mawrth 25 Hydref 2022

Llw i gefnogi'r Lluoedd Arfog

Llw i gefnogi'r Lluoedd Arfog
Disgrifiad
Mae Cynghorau Tref a Chymuned Torfaen heddiw wedi tyngu llw i gefnogi cymuned lluoedd arfog y fwrdeistref.

Gyrwyr yn cael dirwyon yn y fan a'r lle

Disgrifiad
Roedd gyrwyr cerbydau diffygiol yn wynebu camau yn eu herbyn yr wythnos ddiwethaf, ar ôl ymgyrch aml-asiantaeth gan swyddogion o Gyngor Torfaen, Heddlu Gwent a'r Asiantaeth Safonau Gyrwyr a Cherbydau (DVSA)...
Dydd Gwener 21 Hydref 2022

Offer chwarae hygyrch Newydd

Disgrifiad
Bydd offer chwarae cynhwysol newydd yn cael ei osod ym Mharch Pont-y-pŵl yr wythnos nesaf.

Egin Ysgol yn agor yn swyddogol

Disgrifiad
Ar Ddydd Iau, agorodd Jeremy Miles AS, Gweinidog Llywodraeth Cymru dros Addysg a'r Iaith Gymraeg 'Bloc Gwladys' yn Ysgol Gymraeg Gwynllyw ym Mhont-y-pŵl.

Enillydd Her Darllen yr Haf

Disgrifiad
Bydd Sophie Hyde yn gallu prynu llawer iawn o lyfrau newydd wedi iddi gwblhau her darllen genedlaethol...

Mannau cynnes yn agor yn Nhorfaen

Mannau cynnes yn agor yn Nhorfaen
Disgrifiad
Mae llyfrgelloedd ar draws Torfaen nawr yn cynnig mannau cynnes i bobl sy'n cael trafferth gyda chost cadw'u cartrefi'n gynnes oherwydd y cynnydd sylweddol mewn costau ynni.
Dydd Iau 20 Hydref 2022

Uwchraddio system Civica Pay Education

Disgrifiad
Ni fydd system Civica Pay Education ar gael bore yfory oherwydd uwchraddio a gwella diogelwch...
Dydd Mercher 19 Hydref 2022

Cyfnodau Pan Na Fydd y System Taliadau Addysg Ar Gael

Disgrifiad
Oherwydd gwaith uwchraddio hanfodol, ni fydd rhieni a gofalwyr yn medru talu ar system Taliadau Addysg Civica Pay am gyfnod o amser ar y 19eg a'r 21ain o Hydref
Dydd Gwener 14 Hydref 2022

Apêl Siôn Corn Torfaen 2022

Disgrifiad
Bydd Apêl Siôn Corn Torfaen 2022 yn agor ar gyfer rhoddion ar ddechrau'r mis nesaf.
Dydd Iau 13 Hydref 2022

Ysgolion yn lansio Cynlluniau Teithio Llesol

Disgrifiad
Dwy ysgol gynradd yng Nghwmbrân yw'r cyntaf yn Nhorfaen i lansio Cynlluniau Teithio Llesol newydd.
Dydd Llun 10 Hydref 2022

Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd

Disgrifiad
Mynychodd mwy na 200 o bobl ddigwyddiad lles yn Theatr y Congress i ddathlu Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd.
Dydd Gwener 7 Hydref 2022

Dod â'r Gymuned ynghyd ar Ddiwrnod Iechyd Meddwl y Byd

Dod â'r Gymuned ynghyd ar Ddiwrnod Iechyd Meddwl y Byd
Disgrifiad
Ar ddydd Llun, bydd tîm Cysylltwyr Cymunedol Cyngor Torfaen yn nodi Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd trwy gynnal diwrnod lles am ddim yn Theatr Congress.
Dydd Mercher 5 Hydref 2022

Cynllun £1.77miliwn ar gyfer Fferm Greenmeadow

Disgrifiad
Mae cynghorwyr wedi cymeradwyo cynllun gwerth £1.77miliwn i drawsnewid Fferm Gymunedol Greenmeadow yng Nghwmbrân.
Dydd Mawrth 4 Hydref 2022

Ymestyn casgliadau gwastraff gardd

Disgrifiad
Bydd casgliadau gwastraff gardd pob pythefnos yn Nhorfaen yn cael eu hymestyn trwy Dachwedd, ar ôl iddyn nhw gael eu hatal am rai wythnosau'n gynharach yn y flwyddyn...
Dydd Llun 3 Hydref 2022

Enwch y cerbyd ailgylchu

Disgrifiad
Bydd Cyngor Torfaen yn derbyn 19 o gerbydau ailgylchu newydd dros y misoedd nesaf, ac rydym ni am i blant ysgol eu henwi...
Dydd Gwener 30 Medi 2022

Newidiadau arfaethedig i ffioedd Cerbydau Hacni

Disgrifiad
Mae Cyngor Torfaen wedi derbyn cais gan yrwyr Cerbydau Hacni i gynyddu eu prisiau. Cerbydau Hacni yw'r tacsis du y gellir eu hurio ar y safleoedd tacsi yn Nhorfaen neu eu galw ar y stryd, ac maent yn defnyddio system mesurydd i weithio cost y daith allan...
Dydd Iau 29 Medi 2022

Ysgrifennydd Cymru yn gweld prosiectau adnewyddu cymunedol yn Nhorfaen

Disgrifiad
Mae Ysgrifennydd Gwladol Cymru Robert Buckland wedi gweld dau brosiect cymunedol yn Nhorfaen sy'n derbyn cyllid Llywodraeth y DU i gynyddu faint o fwyd a gynhyrchir yn lleol ac i ymladd yn erbyn tlodi bwyd...

Diwrnod Cymuned Wcráin

Disgrifiad
Cafodd mwy na 30 o Wcrainiaid y cyfle i gael gwybod am – a phrofi – rhai o'r cyfleoedd dysgu gwahanol sydd ar gael gan Ddysgu Oedolion yn y Gymuned Torfaen
Dydd Llun 26 Medi 2022

Taliad Tanwydd y Gaeaf

Disgrifiad
Mae taliad unwaith ac am byth o £200 i helpu aelwydydd cymwys gyda chostau tanwydd y gaeaf yma wedi agor i dderbyn ceisiadau.
Dydd Gwener 23 Medi 2022

Gwyriad Llwybr Troed yn cael y golau gwyrdd

Gwyriad Llwybr Troed yn cael y golau gwyrdd
Disgrifiad
Mae hawl dramwy amgen i'r cyhoedd wedi agor i gerddwyr sy'n golygu nad oes angen nawr cerdded drwy diroedd Ysgol Gymraeg Gwynllyw..

Wythnos Fawr Werdd

Disgrifiad
Bydd cyfoeth o weithgareddau yn Nhorfaen yr wythnos nesaf fel rhan o'r #WythnosFawrWerdd, sy'n cychwyn ddydd Sadwrn.
Dydd Iau 22 Medi 2022

Cysylltu gwirfoddolwyr yn Nhorfaen

Cysylltu gwirfoddolwyr yn Nhorfaen
Disgrifiad
Os ydych awydd gwirfoddoli ond ddim yn gwybod lle i gychwyn, mae gan Cysylltu Torfaen fwy na 60 o swyddi gwirfoddolwyr ar gael...
Dydd Mercher 21 Medi 2022

Ymddiriedolaeth Mic Morris yn ailagor

Ymddiriedolaeth Mic Morris yn ailagor
Disgrifiad
Mae cronfa sydd wedi cefnogi cannoedd o athletwyr uchelgeisiol yn Nhorfaen wedi ailagor i geisiadau newydd.
Dydd Mawrth 20 Medi 2022

Staff yn dathlu 30 mlynedd yn yr ysgol

Disgrifiad
Mae dau aelod o staff yn dathlu 30 mlynedd ers dechrau gweithio yn yr un ysgol.

Ymgynghori ar y gamlas

Disgrifiad
Mae'r gamlas yn un o atyniadau mwyaf poblogaidd Torfaen i drigolion lleol ac ymwelwyr, ac mae'n ardal gadwraeth bwysig...
Dydd Gwener 16 Medi 2022

Teyrngedau i un o fawrion y byd rygbi

Teyrngedau i un o fawrion y byd rygbi
Disgrifiad
Mae teyrngedau wedi bod yn llifo i arwr Clwb Rygbi Pont-y-pŵl, Eddie Butler, a fu farw ddoe, yn 65 oed.
Dydd Iau 15 Medi 2022

Ymweliad Brenhinol â Chaerdydd

Ymweliad Brenhinol â Chaerdydd
Disgrifiad
Bydd Brenin Charles III yn ymweld â Chaerdydd yfory - dydd Gwener 16 Medi - ei ymweliad cyntaf â Chymru ers marwolaeth y Frenhines Elizabeth.
Dydd Llun 12 Medi 2022

Proclamasiwn Torfaen y Brenin Charles III

Disgrifiad
Ymgasglodd cynghorwyr ac arweinwyr dinesig yng Nghanolfan Ddinesig Pont-y-pŵl ar ddydd Sul ar gyfer Proclamasiwn y Brenin Charles III
Dydd Gwener 9 Medi 2022

Torfaen yn Cofio

Torfaen yn Cofio
Disgrifiad
Ar ôl marwolaeth Ei Mawrhydi y Frenhines Elizabeth, mae nifer o ffyrdd i drigolion ddangos eu parch
Dydd Iau 8 Medi 2022

Y Frenhines Elizabeth II (1926 - 2022)

Y Frenhines Elizabeth II (1926 - 2022)
Disgrifiad
Gyda thristwch, rydym yn derbyn y newyddion bod Y Frenhines wedi marw yn Balmoral

Llyfr hanes newydd ac arddangosfa

Llyfr hanes newydd ac arddangosfa
Disgrifiad
Camwch drwy hanes Blaenafon a gweld sut roedd bywyd yngyn y llyfr diweddaraf gan Grŵp Hanes Treftadaeth Blaenafon.

Picnic arbennig yn y parc i ffoaduriaid o Wcráin

Disgrifiad
Cafodd ffoaduriaid o Wcráin sy'n byw ledled Gwent, gyfle i gwrdd â'i gilydd mewn picnic arbennig ym Mharc Pont-y-pŵl dros y penwythnos.

Hwyl i'r Teulu ar y Fferm

Disgrifiad
Mae Sioe Greenmeadow yn ôl ar y fferm y penwythnos yma ar ôl absenoldeb o ddwy flynedd.
Dydd Llun 5 Medi 2022

Erlyn am dipio dodrefn yn anghyfreithlon

Disgrifiad
Mae un o drigolion Torfaen wedi cael eu herlyn gan Gyngor Torfaen am dipio'n anghyfreithlon, ar ôl i dyst roi adroddiad bod eitemau o'r cartref, gan gynnwys dodrefn wedi ei dorri, cadair a charped, wedi eu gollwng, yn agos at eu cartref ym Mlaenafon.
Dydd Gwener 2 Medi 2022

Rheolwr tecawê yn cael ei ddirwyo am droseddau glendid bwyd

Disgrifiad
Mae rheolwr busnes tecawê wedi cyfaddef i gyhuddiadau glendid bwyd ar ôl i Swyddogion Iechyd yr Amgylchedd Cyngor Torfaen ddarganfod eiddo mewn cyflwr budr a seimllyd, gyda bwydydd yn agored i halogiad...

Ardal gemau aml-ddefnydd wedi'i fandaleiddio eto

Disgrifiad
Mae fandaliaid wedi difrodi cae chwaraeon pob tywydd ac ardal gemau am yr ail dro mewn llai na blwyddyn...
Dydd Gwener 26 Awst 2022

Gohirio casgliadau gwastraff o'r ardd am bythefno

Disgrifiad
O ddydd Llun Gŵyl y Banc, bydd Cyngor Torfaen yn gohirio casgliadau Gwastraff Gardd am bythefnos, o ddydd Llun 29 Awst tan ddydd Gwener 9 Medi
Dydd Iau 25 Awst 2022

Llwyddiant TGAU Dysgu Oedolion yn y Gymuned yn Nhorfaen

Llwyddiant TGAU Dysgu Oedolion yn y Gymuned yn Nhorfaen
Disgrifiad
Nid disgyblion ysgol yw'r unig rai sy'n cael eu canlyniadau TGAU heddiw. Mae oedolion sy'n dysgu yn Nhorfaen hefyd yn darganfod a wnaethon nhw daro'r nod
Dydd Iau 18 Awst 2022

Ail ddigwyddiad Siop Ysgol Gynnil yn llwyddiant

Disgrifiad
Roedd yr ail Siop Ysgol Gynnil a gynhaliwyd ym Marchnad Dan Do Pont-y-pŵl ddoe yn llwyddiant – roedd pobl yn cyrraedd yn gynnar er mwyn dod i mewn!...
Dydd Mawrth 16 Awst 2022

Gŵyl Banc Mis Awst - diweddariad

Disgrifiad
Gŵyl Banc Mis Awst - diweddariad...
Dydd Llun 15 Awst 2022

Mae amser o hyd i gymryd rhan yn arolwg Natur Wyllt

Disgrifiad
Ers ei lansio yr haf hwn, mae Arolwg ar lein Natur Wyllt wedi derbyn dros 1,000 o ymatebion o bob cwr o Dorfaen ac ardaloed ehangach Gwent....
Dydd Iau 11 Awst 2022

I Dadau, gan Dadau

Disgrifiad
Gall tadau newydd a rhai sy'n disgwyl yn Nhorfaen gofrestru ar gyfer rhaglen newydd gyda'r nod o gefnogi tadau ar eu taith newydd o fod yn rhiant.

Eich materion chi yn cael sylw

Disgrifiad
Mae pum pwyllgor craffu Cyngor Torfaen wedi cytuno pa bynciau y byddent yn eu hystyried yn ystod y flwyddyn nesaf.
Dydd Mercher 10 Awst 2022

Gwau'r ffordd at lwyddiant

Disgrifiad
Mae un o stondinwyr Marchnad Dan Do Pont-y-pŵl, Tania Britten o The Craft Cabin, wedi cael ei henwebu ar gyfer Gwobrau Gwau a Chrosio Prydain 2022, yn y categori Siop Annibynnol Ranbarthol Orau...
Dydd Mawrth 9 Awst 2022

Grantiau i drawsnewid adeiladau gwag yng nghanol trefi

Disgrifiad
Gall busnesau yng nghanol trefi Pont-y-pŵl, Blaenafon a Chwmbrân gofrestru diddordeb mewn arian i helpu i adfywio adeiladau gwag neu sy'n cael eu tanddefnyddio

Ehangu cymorth gofal plant i deuluoedd

Disgrifiad
Mae rhaglen sy'n cefnogi teuluoedd gyda phlant ifanc sy'n byw mewn ardaloedd difreintiedig yn cael ei ehangu.
Dydd Gwener 5 Awst 2022

Grŵp mynediad anabledd yn ehangu

Disgrifiad
Mae fforwm sy'n rhoi llais i bobl ag anableddau yn Nhorfaen wedi gweld mwy na dyblu nifer y bobl sy'n mynychu ei gyfarfodydd.
Dydd Iau 4 Awst 2022

Haf y Hwyl yn y Llyfrgell

Disgrifiad
Fel rhan o Haf o Hwyl Torfaen, bydd Llyfrgelloedd Torfaen yn cynnal amrywiaeth eang o weithgareddau am ddim drwy gydol mis Awst, gan gynnwys gweithdai gwyddoniaeth, gwneud llysnafedd, sesiynau ar greu robotiaid Lego a straen a chrefftau. Mae rhai sesiynau yn llawn yn barod, felly ewch ati a bwcio lle heddiw.
Dydd Gwener 29 Gorffennaf 2022

Gwobr Cyfeillgar i Ofalwyr y cyntaf yng Nghymru

Disgrifiad
Cyngor Torfaen yw'r sefydliad cyntaf yng Nghymru i ennill Achrediad Cyflogwr Cyfeillgar i Ofalwyr gan Care Collective.

Gwasanaeth Chwarae yn paratoi ar gyfer Cynlluniau Chwarae yr Haf

Gwasanaeth Chwarae yn paratoi ar gyfer Cynlluniau Chwarae yr Haf
Disgrifiad
Mae mwy na 340 o aelodau staff a gwirfoddolwyr yn paratoi ar gyfer cyflwyno cynllun chwarae haf llawn gweithgareddau ar gyfer plant drwy gydol mis Awst.

Cysylltu Torfaen "eich rhwydwaith cymdeithasol go iawn"

Cysylltu Torfaen "eich rhwydwaith cymdeithasol go iawn"
Disgrifiad
Os ydych yn chwilio am bethau i wneud yr haf yma, Cysylltu Torfaen yw eich siop un stop ar gyfer gweithgareddau yn eich ardal leol.
Dydd Iau 28 Gorffennaf 2022

Ymateb i ddeiseb gwyddau

Disgrifiad
Yng nghyfarfod y cyngor yr wythnos yma, cyflwynwyd adroddiad mewn ymateb i ddeiseb am gludo gwyddau ymaith o lwybr halio Dwy Loc yng Nghwmbrân.
Dydd Mawrth 26 Gorffennaf 2022

7 Baner Werdd i Dorfaen

Disgrifiad
Mae Cadwch Gymru'n Daclus wedi datgelu enillwyr Gwobr y Faner Werdd eleni – marc rhyngwladol o barc neu fan gwyrdd o ansawdd.
Dydd Iau 21 Gorffennaf 2022

Canfasiad blynyddol 2022

Disgrifiad
Mae trigolion Yn Nhorfaen yn cael eu hannog i wirio eu manylion cofrestru etholiadol neu wynebu'r perygl o golli eu cyfle i bleidleisio ar benderfyniadau sy'n effeithio arnynt.

Prydau bwyd ysgol am ddim i gyrraedd mwy o ddisgyblion nag erioed

Disgrifiad
O fis Medi, bydd prydau ysgol am ddim ar gael i unrhyw ddisgyblion meithrin llawn amser, a disgyblion mewn Dosbarthiadau Derbyn, Blwyddyn 1 a Blwyddyn 2 mewn ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol ledled Torfaen, diolch i gyllid gan Lywodraeth Cymru...

Cysylltu Torfaen

Cysylltu Torfaen
Disgrifiad
Mae dros 400 o bobl a sefydliadau wedi ymuno â gwefan newydd sy'n ceisio dod â chymunedau ynghyd.
Dydd Mawrth 19 Gorffennaf 2022

Erlyn masnachwr am werthu crysau T ffug

Erlyn masnachwr am werthu crysau T ffug
Disgrifiad
Mae dyn wedi pledio'n euog i fod â dillad ffug yn ei feddiant a'u gwerthu ar ôl iddo gael ei ddal yn gwerthu crysau T dylunydd ffug ar Facebook
Dydd Llun 18 Gorffennaf 2022

Digwyddiadau am ddim i ddathlu'r gamlas dros yr haf

Disgrifiad
Mae ioga gyda'r hwyr a theithiau cerdded bywyd gwyllt ymhlith y gweithgareddau sy'n digwydd wrth lannau Camlas Sir Fynwy ac Aberhonddu dros yr haf...
Dydd Gwener 15 Gorffennaf 2022

Cymerwch ofal ychwanegol yn y gwres llethol

Disgrifiad
Mae arbenigwyr yn Iechyd Cyhoeddus Cymru yn rhybuddio pobl i gymryd gofal ychwanegol yn y gwres llethol sy'n cael ei ragweld dros y dyddiau nesaf.
Dydd Iau 14 Gorffennaf 2022

Y Tŵr Ffoledd a'r Groto Cregyn i ailagor

Disgrifiad
Bydd atyniadau'r Tŵr Ffoledd a'r Groto Cregyn yn ailagor ar ôl gwaith adnewyddu gwerth £45,000...
Dydd Mercher 13 Gorffennaf 2022

Haf o Hwyl

Haf o Hwyl
Disgrifiad
Bydd miloedd do blant a phobl ifanc yn Nhorfaen yn cael cyfle i gymryd rhan mewn cyfres o weithgareddau a digwyddiadau anturus am ddim dros yr haf.
Dydd Mawrth 12 Gorffennaf 2022

Cynlluniau ar gyfer gorymdaith filwrol a Hwyl-ddydd Lluoedd Arfog

Disgrifiad
Bydd milwyr y Cymry Brenhinol yn gorymdeithio drwy Bont-y-pŵl yn ddiweddarach y mis yma i ddathlu ail-gadarnhad Rhyddid y Fwrdeistref.
Dydd Gwener 8 Gorffennaf 2022

Cyrtiau i gael eu gwella

Cyrtiau i gael eu gwella
Disgrifiad
Mae cyrtiau tennis ym Mharc Pont-y-pŵl a Pharc Panteg yn yn Griffithstown i gael eu gwella, diolch i grant o £16,000 gan Raglen Chwaraeon Ffocws Tennis Datblygu Chwaraeon Torfaen.
Dydd Mercher 6 Gorffennaf 2022

Dewch i fod yn Declynnwr gyda Llyfrgelloedd Torfaen

Disgrifiad
Mae Her Darllen Blynyddol yr Haf yn ôl, ac eleni mae'n fwy dyfeisgar nag erioed!..
Dydd Llun 4 Gorffennaf 2022

Cau ffyrdd ar gyfer ras 10k Torfaen

Cau ffyrdd ar gyfer ras 10k Torfaen
Disgrifiad
Bydd ffyrdd ar gau rhwng Blaenafon a Phont-y-pwl er mwyn caniatáu ras 10k Mic Morris Torfaen ddydd Sul yr wythnos hon.
Dydd Gwener 1 Gorffennaf 2022

Disgyblion ysgol yn cwrdd â Bert a Trevor

Disgrifiad
Heddiw, cafodd enillwyr ein cystadleuaeth i enwi cerbydau gwastraff cwbl drydanol newydd Torfaen, y cyfle i weld y tryciau am y tro cyntaf...

Hyfforddiant iechyd meddwl am ddim

Disgrifiad
Mae prosiect ar y gweill i greu rhwydwaith o hyfforddwyr iechyd meddwl cymwys yn Nhorfaen.
Dydd Iau 30 Mehefin 2022

Dirwy am dipio anghyfreithlon yn yr afon

Disgrifiad
Mae menyw wedi cael gorchymyn i dalu £280 ar ôl i wastraff cartref oedd yn eiddo iddi gael ei ganfod yn Afon Lwyd ym mis Ebrill 2020...

Clwb busnes yn dathlu 21 o flynyddoedd

Disgrifiad
Mynychodd mwy na 40 o fusnesau ddigwyddiad dathlu 21 o flynyddoedd Llais Busnes Torfaen yr wythnos ddiwethaf lle cawsant gacen a chartwnydd
Dydd Mercher 29 Mehefin 2022

Parti yn y Parc, Pont-y-pŵl

Parti yn y Parc, Pont-y-pŵl
Disgrifiad
Mae'r Parti yn y Parc yn dychwelyd i Bont-y-pŵl eleni, yn cynnwys ffair, perfformiadau byw a Titan the Robot o raglen Britain's Got Talent.
Dydd Gwener 24 Mehefin 2022

Gŵyl bêl-droed yn cynyddu cyfranogiad

Gŵyl bêl-droed yn cynyddu cyfranogiad
Disgrifiad
Mae bron i 100 o ferched o ysgolion cynradd ledled Torfaen wedi cymryd rhan mewn gŵyl bêl-droed i ferched yn unig yn Stadiwm Cwmbrân yr wythnos yma.

Awgrymiadau coginio parseli bwyd

Disgrifiad
Cynhelir diwrnod o arddangosfeydd coginio ym mis nesaf i helpu pobl i ddefnyddio eitemau mewn parseli bwyd.
Dydd Iau 23 Mehefin 2022

Gwasanaeth Ieuenctid yn ennill aur

Gwasanaeth Ieuenctid yn ennill aur
Disgrifiad
Mae Gwasanaeth Ieuenctid Torfaen wedi derbyn Nod Ansawdd Aur ar ôl arolygiad diweddar gan Lywodraeth Cymru.

Gwasanaeth cynghori newydd ar y ffordd

Gwasanaeth cynghori newydd ar y ffordd
Disgrifiad
Mae gwasanaeth newydd yn cynnig cyngor ar swyddi a hyfforddiant wedi cychwyn.
Dydd Mercher 22 Mehefin 2022

Siopa Cynaliadwy

Disgrifiad
Mae elusen sy'n cefnogi pobl ag awtistiaeth ac anableddau dysgu wedi agor siop newydd yn gwerthu ffrwythau a llysiau ffres.

Broad Street ym Mlaenafon i ddod yn fyw gydag adloniant

Disgrifiad
Mae cerddoriaeth fyw, actau hud a lledrith, perfformiadau dawns a reidiau ffair am ddim yn rhai o'r pethau a fydd yn diddanu trigolion ac ymwelwyr ar Ddiwrnod Treftadaeth y Byd Blaenafon y penwythnos yma...
Dydd Gwener 17 Mehefin 2022

Adfywio'r Galon

Adfywio'r Galon
Disgrifiad
Ydych chi am ddysgu sgil newydd a allai arbed bywyd rhywun?

Enwebiadau ar agor ar gyfer Gwobrau Cymunedol a Gwirfoddolwyr

Enwebiadau ar agor ar gyfer Gwobrau Cymunedol a Gwirfoddolwyr
Disgrifiad
Mae Gwobrau Cymunedol a Gwirfoddolwyr Torfaen wedi dychwelyd i ddod â Thorfaen ynghyd unwaith eto i gydnabod y rheiny sy'n gwneud lles yn rheolaidd ar draws y trydydd sector, chwaraeon, busnes a'r gymuned leol.
Dydd Iau 16 Mehefin 2022

Dychwelyd yn gynnil i'r ysgol (2022)

Disgrifiad
Gyda dim ond wythnosau i fynd tan ddiwedd y flwyddyn academaidd, ydych chi'n pryderu eisoes am gost prynu gwisg ysgol newydd ar gyfer mis Medi?
Dydd Mercher 15 Mehefin 2022

Mainc yn cael pobl i siarad

Disgrifiad
Mae mainc cyfeillgarwch y tu allan i hwb lles cymunedol newydd yn cael pobl i siarad.
Dydd Mawrth 14 Mehefin 2022

Rhedwyr yn barod ar gyfer 10k Mic Morris

Rhedwyr yn barod ar gyfer 10k Mic Morris
Disgrifiad
Mae bron i 1000 o bobl wedi cofrestru eisoes ar gyfer 10k Mic Morris Torfaen ar ddydd Sul 10 Gorffennaf.
Dydd Gwener 10 Mehefin 2022

Datgelu enwau cerbydau newydd

Disgrifiad
Derbyniwyd dros 100 o geisiadau i enwi'r ddau gerbyd gwastraff trydan cyntaf yn y fwrdeistref, ac, ar ôl cryn dipyn o trafodaeth, mae'r enillwyr wedi cael eu dewis...

Gwneud gofalwyr ifanc yn fwy gweladwy

Gwneud gofalwyr ifanc yn fwy gweladwy
Disgrifiad
Mae bron i 190 o ofalwyr ifanc yn Nhorfaen wedi cofrestru i gael cerdyn adnabod cenedlaethol, sy'n caniatáu iddyn nhw fod yn fwy gweladwy yn eu cymunedau.
Dydd Iau 9 Mehefin 2022

Gardd Gofalwyr yn mynd yn wyllt

Gardd Gofalwyr yn mynd yn wyllt
Disgrifiad
Gardd sydd wedi ei phlannu fel teyrnged i ofalwyr di-dâl yn Nhorfaen yw'r safle diweddaraf lle mae blodau gwyllt yn cael eu hannog i dyfu yn y fwrdeistref.

Gofalu am Gostau Byw

Disgrifiad
Mae oddeutu 40 o ofalwyr di-dâl wedi cael help a chyngor am y cynnydd mewn costau byw fel rhan o gyfres o sioeau ffordd Wythnos Gofalwyr.
Dydd Mercher 8 Mehefin 2022

Dweud eich barn ar fannau gwyrdd Torfaen fel rhan o brosiect Natur Wyllt

Disgrifiad
Mae Cyngor Torfaen yn edrych am adborth gan drigolion ar sut y caiff ardaloedd naturiol o fewn y sir eu rheoli, gyda mannau gwyrdd ar draws Torfaen yn cael eu gadael i dyfu yn ystod misoedd y gwanwyn a'r haf er budd ecosystemau fel rhan o brosiect Natur Wyllt...
Dydd Mawrth 7 Mehefin 2022

Awdur yn nodi Diwrnod Ymwybyddiaeth Tourette

Awdur yn nodi Diwrnod Ymwybyddiaeth Tourette
Disgrifiad
'I can't make it stop' yn helpu i addysgu ar Ddiwrnod Codi Ymwybyddiaeth ynghylch Tourette's.
Arddangos 401 i 500 o 589
Blaenorol 2 3 4 5 6 Nesaf

Cadw Cyswllt