Trosedd ac Argyfyngau

Dydd Mawrth 22 Medi 2020

Gofyn i drigolion fod yn ofalus

Disgrifiad
Mae tîm Safonau Masnach Cyngor Torfaen wedi cael gwybod am bobl sy'n gwerthu llyfrau o ddrws i ddrws yn y fwrdeistref.
Dydd Gwener 11 Medi 2020

Diddymu trwydded tafarn ynNhorfaen am dorri Rheoliadau Coronafeirws

Diddymu trwydded tafarn ynNhorfaen am dorri Rheoliadau Coronafeirws
Disgrifiad
Ar ôl nodi cyfres o dor-rheolau Coronafeirws yn barhaus yng Nghastell-y-Bwch, Henllys Lane, Cwmbrân, mae deiliad y drwydded wedi gweld y drwydded yn cael ei diddymu ac mae ganddi 21 diwrnod i apelio'r penderfyniad.
Dydd Iau 27 Awst 2020

Dim mynediad i Blaencyffin Canyon

Disgrifiad
Cyngor Torfaen, Hoffai Cyngor Blaenau Gwent ,Cyngor Caerffili a Heddlu Gwent atgoffa'r cyhoedd fod yr ardal a gaiff ei galw yn Blaencyffin Canyon ar dir preifat ac nad yw'n atyniad ymwelwyr.
Dydd Mawrth 5 Mai 2020

Teledu Cylch Cyfyng wedi ei uwchraddio ym Mhont-y-pŵl

Disgrifiad
Mae adroddiad diweddar i'r cyngor wedi cymeradwyo gwelliannau i Deledu Cylch Cyfyng (TCC).
Dydd Gwener 3 Ebrill 2020

Cael hyd i'r lladron yma

Disgrifiad
Ar ddydd Mercher 1 Ebrill, o gwmpas 11.38pm, mi wnaeth rhywun dorri i mewn i ddau o'n tryciau yn ein depo yn Nhŷ Blaen. Rydym yn credu mai dau ddyn oedd y lladron, ac maent wedi dwyn un peiriant disg torri Stihl.
Dydd Iau 26 Mawrth 2020

Gwyliwch rhag sgamiau COVID-19

Disgrifiad
Mae troseddwyr yn manteisio ar ofnau ynghylch COVID-19 i ysglyfaethu ar aelodau'r cyhoedd, yn enwedig pobl hŷn a bregus sydd wedi'u hynysu oddi wrth deulu a ffrindiau
Dydd Iau 19 Mawrth 2020

Fforwm Lleol Cymru Gydnerth Gwent

Disgrifiad
Mae Cyngor Torfaen bellach yn gweithio fel rhan o Fforwm Lleol Cymru Gydnerth Gwent (FfLlCGG) fel rhan o strategaeth ehangach y Llywodraeth, Llywodraeth Cymru a'r GIG mewn ymateb i Covid-19
Dydd Gwener 21 Chwefror 2020

Storm Dennis

Storm Dennis
Disgrifiad
Y penwythnos diwethaf gwelsom lawiad eithriadol yn Nhorfaen a gweddill Cymru. Ar draws y rhanbarth cyrhaeddodd afonydd lefelau peryglus o uchel ac achosi difrod helaeth. Roeddem wedi treulio'r wythnos cyn y storm yn gwirio a chlirio mynedfeydd i gylfatiau a gylïau i sicrhau eu bod yn llifo'n glir...
Dydd Llun 25 Tachwedd 2019

Diwrnod y Rhuban Gwyn 2019

Diwrnod y Rhuban Gwyn 2019
Disgrifiad
Mae heddiw yn nodi Diwrnod Rhyngwladol ar gyfer Dileu Trais yn Erbyn Menywod.
Dydd Mawrth 29 Ionawr 2019

Y Comisiynydd Heddlu a Throseddu'n lansio cylchlythyr

Y Comisiynydd Heddlu a Throseddu'n lansio cylchlythyr
Disgrifiad
The Police and Crime Commissioner for Gwent, Jeff Cuthbert, has launched a new e-newsletter.
Dydd Mawrth 22 Ionawr 2019

Pensiynwr yn cael ei ddal yn gwerthu sigaréts anghyfreithlon

Pensiynwr yn cael ei ddal yn gwerthu sigaréts anghyfreithlon
Disgrifiad
Mae pensiynwr o Dorfaen wedi derbyn dirwy o dros £200 a chymerwyd ymaith £2,000 ar ôl iddo bledio'n euog i werthu sigaréts anghyfreithlon mewn tafarndai yn ardal Cwmbrân

Cyngor Torfaen yn erlyn busnes bwyd yng Nghwmbrân

Cyngor Torfaen yn erlyn busnes bwyd yng Nghwmbrân
Disgrifiad
On Friday 11 January 2019 Rashid Iqbal, director of a company running Premier Stores from 15 Edlogan Square, Croesyceiliog, Cwmbran, has been successfully prosecuted by Torfaen Council
Dydd Llun 19 Tachwedd 2018

Trechu ymddygiad gwrthgymdeithasol yn Nhorfaen

Trechu ymddygiad gwrthgymdeithasol yn Nhorfaen
Disgrifiad
Mae Tîm Diogelwch Cymunedol Torfaen a Thîm Plismona Bro Heddlu Gwent yn cynnal noson ymgysylltu â'r gymuned ym Mlaenafon.
Dydd Llun 29 Hydref 2018

Safonau Masnach yn mynd i'r afael â thwyllwyr ar Facebook

Safonau Masnach yn mynd i'r afael â thwyllwyr ar Facebook
Disgrifiad
Mae dau fasnachwr ar Facebook o Dorfaen wedi pledio'n euog i werthu a meddu ar ddillad a thybaco ffug.
Dydd Mercher 3 Hydref 2018

Twyllwr ar Facebook yn cael ei ddal yn gwerthu dillad ffug

Twyllwr ar Facebook yn cael ei ddal yn gwerthu dillad ffug
Disgrifiad
Mae masnachwr ar Facebook o Bont-y-pŵl wedi'i orchymyn i gwblhau 60 awr o wasanaeth cymunedol ar ôl iddo gael ei ddal yn gwerthu dillad ffug ar Facebook.
Dydd Iau 20 Medi 2018

Siopwr o Gwmbrân yn cael ei erlyn am werthu nwyddau ffug

Siopwr o Gwmbrân yn cael ei erlyn am werthu nwyddau ffug
Disgrifiad
Cafodd siopwr o Gwmbrân ei ddal yn gwerthu bagiau ffug mewn siop yng nghanol y dref.
Dydd Gwener 17 Awst 2018

Gŵr o Gwmbrân yn cael ei ddirwyo am adael gwastraff tŷ ar eiddo masnachol

Gŵr o Gwmbrân yn cael ei ddirwyo am adael gwastraff tŷ ar eiddo masnachol
Disgrifiad
Mae gŵr o Gwmbrân wedi ei ddirwyo ar ôl iddo adael chwe sach o wastraff tŷ ym miniau gwastraff clinigol meddygfa ddeintyddol gerllaw.
Dydd Llun 30 Ebrill 2018

Perchennog siop yn cael dirymu trwydded alcohol am gyflogi gweithiwr anghyfreithlon

Perchennog siop yn cael dirymu trwydded alcohol am gyflogi gweithiwr anghyfreithlon
Disgrifiad
Mae cyngor Torfaen wedi dirymu trwydded eiddo perchennog siop leol ar ôl canfod ei fod yn cyflogi gweithiwr anghyfreithlon.
Dydd Llun 9 Ebrill 2018

Gweithiwr siop yn cael ei garcharu am werthu sigarennau anghyfreithlon ym Mhont-y-pŵl

Gweithiwr siop yn cael ei garcharu am werthu sigarennau anghyfreithlon ym Mhont-y-pŵl
Disgrifiad
Mae dau weithiwr mewn siop ym Mhont-y-pŵl wedi cael eu herlyn am werthu sigarennau ffug.
Dydd Mercher 15 Tachwedd 2017

Deliwr sgrap Trefddyn wedi ei erlyn am weithredu heb drwydded

Deliwr sgrap Trefddyn wedi ei erlyn am weithredu heb drwydded
Disgrifiad
Mae deliwr sgrap o Drefddyn wedi gorfod talu £800 pan ganfuwyd ei fod yn gweithredu heb drwydded.
Dydd Mawrth 7 Tachwedd 2017

Erlyn cyfarwyddwyr cwmni o Flaenau Gwent am gamarwain cwsmeriaid

Erlyn cyfarwyddwyr cwmni o Flaenau Gwent am gamarwain cwsmeriaid
Disgrifiad
Cafodd cyfarwyddwyr dau gwmni trydanol o Flaenau Gwent a ddywedodd gelwydd wrth eu cwsmeriaid eu gorchymyn gan lys i dalu dros £12,000.
Dydd Gwener 3 Tachwedd 2017

Gwerthwr ar Facebook yn cael ei ddal gyda thybaco a chyffuriau ffug

Gwerthwr ar Facebook yn cael ei ddal gyda thybaco a chyffuriau ffug
Disgrifiad
Mae gŵr o Gwmbrân wedi cael ei orfodi i dalu £900 ar ôl iddo gael ei ddal yn gwerthu cynnyrch tybaco anghyfreithlon ar Facebook.
Dydd Mawrth 17 Hydref 2017

Gwerthwr DVDs ffug yn cael ei ddal ar Facebook

Gwerthwr DVDs ffug yn cael ei ddal ar Facebook
Disgrifiad
Cafodd dyn o Gwmbrân orchymyn i dalu £1,379 ac i wneud 120 awr o waith di-dâl ar ôl cael ei ddal yn gwerthu DVDs ffug ar Facebook.
Dydd Iau 3 Awst 2017

Gwerthwr Facebook 'Ffug' yn cael ei ddal yn gwerthu sigarennau ffug

Gwerthwr Facebook 'Ffug' yn cael ei ddal yn gwerthu sigarennau ffug
Disgrifiad
Mae dyn o Bont-y-pŵl wedi cael dirwy a'i orfodi i gwblhau 60 awr o waith di-dâl yn y gymuned ar ôl cael ei ddal yn gwerthu sigarennau ffug.
Dydd Llun 31 Gorffennaf 2017

Dweud eich dweud ar y polisi gorfodi yn Nhorfaen

Dweud eich dweud ar y polisi gorfodi yn Nhorfaen
Disgrifiad
Mae trigolion a busnesau yn Nhorfaen yn cael eu holi ynglŷn â sut mae'r cyngor yn gorfodi ei bolisïau ar iechyd yr amgylchedd, safonau masnach a thrwyddedu
Dydd Iau 22 Mehefin 2017

Deliwr Ceir yn cael gorchymyn i dalu iawndal am werthu ceir anghyfreithlon

Deliwr Ceir yn cael gorchymyn i dalu iawndal am werthu ceir anghyfreithlon
Disgrifiad
Mae cyn deliwr ceir o Gwmbrân, sydd yn y carchar am werthu ceir a oedd yn torri deddfwriaeth safonau masnach, wedi cael gorchymyn i dalu dros £150,000.
Dydd Mercher 10 Mai 2017

Rhoi dillad ffug i brosiectau cymorth yn Affrica

Rhoi dillad ffug i brosiectau cymorth yn Affrica
Disgrifiad
Bydd dros 300 o eitemau dillad ffug a atafaelwyd yn Nhorfaen yn cael eu danfon i gynorthwyo prosiectau dyngarol yn Affrica.
Dydd Llun 27 Mawrth 2017

Gorchymyn Gwarchod Mannau Cyhoeddus yng Nghwmbrân

Disgrifiad
Cafodd y gorchymyn ei gyflwyno er mwyn mynd i'r afael ag ymddygiad gwrthgymdeithasol yng nghanol tref Cwmbrân, y meysydd parcio a rhai cyfagos yn dilyn cydweithrediad rhwng Tîm Diogelwch Cymunedol Torfaen, Heddlu Gwent a Cwmbran Shopping.
Dydd Iau 23 Mawrth 2017

Ffugiwr Facebook yn cael dedfryd ohiriedig a dirwy

Ffugiwr Facebook yn cael dedfryd ohiriedig a dirwy
Disgrifiad
Mae masnachwr Facebook o Gwmbrn wedi pledion euog i 24 o gyhuddiadau nod masnach ar wahn yn ymwneud gwerthu a meddu ar iw gwerthu dros 140 o eitemau...
Dydd Mawrth 17 Ionawr 2017

Facebook nwyddau ffug dirwy

Facebook nwyddau ffug dirwy
Disgrifiad
Ffugiwr ar Facebook yn cael 200 awr o wasanaeth cymdeithasol a dirwy
Dydd Llun 31 Hydref 2016

Amser ar ben i werthwr oriorau ffug

Amser ar ben i werthwr oriorau ffug
Disgrifiad
Plediodd masnachwr marchnad o'r Tyllgoed, Caerdydd yn euog i 14 o gyhuddiadau gwahanol o fod â bron i 70 o oriorau a breichledau ffug yn ei feddiant ar gyfer eu gwerthu, gan gynnwys Armani, Rolex, Michael Kors a Pandora, yn dilyn ymchwiliad safonau masnach yn Nhorfaen.
Dydd Iau 30 Mehefin 2016

CSP a'r Heddlu yn anfon neges gwrth-hiliaeth

Disgrifiad
Ni fydd cam-drin hiliol yn cael ei oddef yng Ngwent a dylai unrhyw achosion o droseddau casineb gael eu hadrodd yn uniongyrchol i'r Heddlu
Dydd Iau 2 Mehefin 2016

Dirymu trwyddedau gyrwyr tacsis

Dirymu trwyddedau gyrwyr tacsis
Disgrifiad
Mae tri gyrrwr tacsi o Dorfaen wedi ymddangos yn y llys ar adegau gwahanol oherwydd ymddygiad amhriodol, gyrru tacsis yn anghyfreithlon a gwrandawiad trwyddedu.
Dydd Gwener 13 Mai 2016

Tan lwybrau yn Nôl Werdd yn cael eu hailwampio

Tan lwybrau yn Nôl Werdd yn cael eu hailwampio
Disgrifiad
Mae tan lwybrau yn Nôl Werdd wedi cael eu hailwampio fel rhan o brosiect i wella llwybrau mwy diogel yn y gymuned.
Dydd Mercher 27 Ebrill 2016

Cynigion i atal ymddygiad gwrthgymdeithasol ym maes parcio'r dref

Cynigion i atal ymddygiad gwrthgymdeithasol ym maes parcio'r dref
Disgrifiad
Mae gorchymyn cyfreithiol sy'n rhoi mwy o bwerau i awdurdodau er mwyn atal ymddygiad gwrthgymdeithasol yn cael ei gyflwyno mewn maes parcio yn nhref Pont-y-pŵl
Dydd Iau 21 Ebrill 2016

Dyn o Dorfaen yn derbyn dedfryd am arferion masnachu annheg

Dyn o Dorfaen yn derbyn dedfryd am arferion masnachu annheg
Disgrifiad
Mae dyn o Dorfaen wedi cael ei ddedfrydu yn dilyn ymchwiliad gan yr adran safonau masnach.
Dydd Mawrth 8 Mawrth 2016

Gwerthwr ceir yn ei gael yn euog o ffugio ei fod yn werthwr preifat

Gwerthwr ceir yn ei gael yn euog o ffugio ei fod yn werthwr preifat
Disgrifiad
Heddiw, (7 Mawrth 2016) yn llys ynadon Cwmbrân, plediodd Mr Michal Salacki o Henllys, Cwmbrân yn euog i ugain o gyhuddiadau mewn perthynas â gwerthu cerbydau modur yn erbyn Rheoliadau Diogelu Defnyddwyr rhag Masnachu Annheg 2008
Dydd Gwener 26 Chwefror 2016

Gwers Anterthau Angheuol yn cael ei lledaenu i holl ddisgyblion blwyddyn 7 ledled Cymru

Gwers Anterthau Angheuol yn cael ei lledaenu i holl ddisgyblion blwyddyn 7 ledled Cymru
Disgrifiad
Cafodd pedwar disgybl o Dorfaen y cyfle yn ddiweddar i chwarae rhannau arweiniol mewn ffilm addysgol sy'n amlygu peryglon anterthau angheuol neu 'lethal highs'. Bydd y ffilm yn cael ei dangos mewn ysgolion ledled Gwent
Dydd Llun 22 Chwefror 2016

Rhybudd i drigolion ynglŷn â sgamiau

Rhybudd i drigolion ynglŷn â sgamiau
Disgrifiad
Trading Standards are warning residents of a possible phone scam.
Dydd Llun 8 Chwefror 2016

Dyn yn derbyn dirwy am gasglu sgrap yn anghyfreithlon ym Mhont-y-pŵl

Dyn yn derbyn dirwy am gasglu sgrap yn anghyfreithlon ym Mhont-y-pŵl
Disgrifiad
Mae dyn o Gaerffili wedi cael ei orfodi i dalu £370 am gasglu metel sgrap yn anghyfreithlon heb drwydded ym Mhont-y-pŵl
Dydd Llun 2 Tachwedd 2015

Blaenavon business fined for selling out of date food

Blaenavon business fined for selling out of date food
Disgrifiad
A Blaenavon store owner has been fined for selling out of date food.
Dydd Iau 22 Hydref 2015

Safonau Masnach yn rhybuddio trigolion am y posibilrwydd o sgâm ffôn

Safonau Masnach yn rhybuddio trigolion am y posibilrwydd o sgâm ffôn
Disgrifiad
Mae Safonau Masnach Torfaen yn rhybuddio trigolion am y posibilrwydd o sgâm ffôn
Dydd Gwener 9 Hydref 2015

Cyngor yn cefnogi Wythnos Codi Ymwybyddiaeth ynghylch Troseddu Casineb

Cyngor yn cefnogi Wythnos Codi Ymwybyddiaeth ynghylch Troseddu Casineb
Disgrifiad
Mae cymorth ar gael yn Nhorfaen i bobl sy'n dioddef oherwydd casineb
Dydd Gwener 10 Gorffennaf 2015

Codi llais i atal sgamiau rhag lledaenu

Codi llais i atal sgamiau rhag lledaenu
Disgrifiad
Mae cyngor Torfaen yn galw ar drigolion yn Nhorfaen i amlygu sgamiau a helpu mwy o bobl i beidio â syrthio i ddwylo'r twyllwyr sy'n eu blingo o filoedd o bunnoedd.
Dydd Mercher 1 Gorffennaf 2015

Dyn o Gwmbrân yn derbyn dirwy am yrru'n anghyfreithlon oddi ar y ffordd

Dyn o Gwmbrân yn derbyn dirwy am yrru'n anghyfreithlon oddi ar y ffordd
Disgrifiad
Mae dyn o Gwmbrân wedi derbyn dirwy o £250 gan Heddlu Gwent am yrru'n anghyfreithlon oddi ar y ffordd ar dir comin ym Mhont-y-pŵl.
Dydd Gwener 15 Mai 2015

Dirwy i gwmni pobi am ddefnyddio dŵr dyfrdwll wedi ei halogi yn y bara

Dirwy i gwmni pobi am ddefnyddio dŵr dyfrdwll wedi ei halogi yn y bara
Disgrifiad
Dirwy i gwmni pobi yn Y Dafarn Newydd am ddefnyddio dŵr dyfrdwll wedi ei halogi
Arddangos 1 i 46 o 46