Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Dydd Gwener 17 Mai 2024

Dathlu gofalwyr maeth Torfaen

Disgrifiad
Mae dros 160 o ofalwyr maeth yr awdurdod lleol wedi cael cydnabyddiaeth am eu cyfraniadau eithriadol i fywydau plant bregus.
Dydd Mercher 15 Mai 2024

Atgofion maethu sydd wir o bwys

Disgrifiad
Mae teulu maeth o Bont-y-pŵl wedi sôn am yr eiliad y gwnaethant sylweddoli eu bod yn gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i fywyd person ifanc.
Dydd Llun 13 Mai 2024

Allwch chi gynnig rhywbeth?

Disgrifiad
Yn ystod y Pythefnos Gofal Maeth hwn, mae Maethu Cymru Torfaen yn galw ar bobl yn yr ardal i ystyried dod yn ofalwyr maeth i gefnogi plant a phobl ifanc lleol sydd mewn angen.
Dydd Gwener 9 Chwefror 2024

Gweinidogion yn ymweld â gwasanaeth iechyd meddwl i blant a phobl ifanc

Disgrifiad
Yr wythnos yma, fe wnaeth Lynne Neagle, Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Lles, a Julie Morgan, Dirprwy Weinidog dros Wasanaethau Cymdeithasol, ymweld â Rhaglen Partneriaeth Ranbarthol yn Nhorfaen sy'n cefnogi plant a phobl ifanc ag anghenion iechyd meddwl cymhleth.
Dydd Gwener 2 Chwefror 2024

Digwyddiad arbed ynni i ofalwyr

Disgrifiad
Mae gofalwyr di-dâl yn cael eu gwahodd i ddigwyddiad am ddim y mis nesaf sydd wedi ei drefnu i'w helpu nhw i arbed arian ar eu biliau ynni.
Dydd Gwener 26 Ionawr 2024

Cynllun seibiant newydd i ofalwyr di-dâl

Disgrifiad
Mae cynllun newydd wedi cael ei lansio i roi seibiant i ofalwyr di-dâl tra bod rhywun arall yn gofalu am eu hanwyliaid.
Dydd Mawrth 9 Ionawr 2024

Cydnabod cyfraniad gofalwyr di-dâl

Cydnabod cyfraniad gofalwyr di-dâl
Disgrifiad
Mae bod yn ofalwyr di-dâl yn rôl sydd aml yn mynd heb unrhyw gydnabyddiaeth, ond, i Dave Mynott, mae ei ymroddiad i gefnogi pobl â dementia a'u hanwyliaid wedi arwain at gael ei anrhydeddu â Medal yr Ymerodraeth Brydeinig (BEM)
Dydd Llun 8 Ionawr 2024

Lansio ymgyrch maethu 'gall pawb gynnig- rhywbeth'.

Lansio ymgyrch maethu 'gall pawb gynnig- rhywbeth'.
Disgrifiad
Heddiw, cychwynnodd Maethu Cymru, y rhwydwaith cenedlaethol o dimau maethu 22 awdurdod lleol Cymru, ar y nod o recriwtio 800 o deuluoedd maeth newydd erbyn 2026.
Dydd Gwener 24 Tachwedd 2023

Gofalwyr ifanc yn lobïo Aelodau'r Senedd

Gofalwyr ifanc yn lobïo Aelodau'r Senedd
Disgrifiad
Mae grŵp o ofalwyr ifanc wedi cyfarfod â Lynne Neagle, Aelod Senedd lleol i drafod yr heriau y maent yn eu hwynebu o ddydd i ddydd.
Dydd Gwener 17 Tachwedd 2023

Diwrnod Hawliau Gofalwyr

Diwrnod Hawliau Gofalwyr
Disgrifiad
Bydd gofalwyr di-dâl yn Nhorfaen yn ymuno â miloedd o ofalwyr ar draws y DU i nodi Diwrnod Hawliau Gofalwyr yr wythnos nesaf, ymgyrch flynyddol a drefnir gan Carers UK.
Dydd Iau 9 Tachwedd 2023

Byddwch yn wyliadwrus o alwadau twyllodrus yn targedu defnyddwyr Lifeline

Disgrifiad
Rydym wedi derbyn adroddiadau bod trigolion ledled Cymru wedi cael eu targedu gan alwadau twyllodrus sy'n honni eu bod o'r cyngor neu wasanaeth Lifeline.
Dydd Llun 6 Tachwedd 2023

Lansio Apêl Siôn Corn

Lansio Apêl Siôn Corn
Disgrifiad
Heddiw, mae Gwasanaethau Cymdeithasol Torfaen wedi lansio ei Apêl Siôn Corn blynyddol.
Dydd Iau 19 Hydref 2023

Apêl Siôn Corn yn agor yn fuan

Apêl Siôn Corn yn agor yn fuan
Disgrifiad
Mae Gwasanaethau Cymdeithasol Torfaen yn paratoi i chwarae rôl Siôn Corn unwaith eto, wrth i gynlluniau ar gyfer Apêl Siôn Corn eleni fynd rhagddynt.
Dydd Mercher 4 Hydref 2023

Ailenwi Gwasanaeth Cymorth

Ailenwi Gwasanaeth Cymorth
Disgrifiad
Mae aelodau'r gymuned fyddar wedi dylanwadu ar benderfyniad i ailenwi gwasanaeth cymorth addysg lleol.
Dydd Iau 10 Awst 2023

Maethu Cymru Torfaen yn cefnogi cyfraith newydd Llywodraeth Cymru

Disgrifiad
Wrth i Lywodraeth Cymru symud ymlaen gyda chynlluniau i ddiddymu elw o'r gyfundrefn plant mewn gofal, mae Maethu Cymru Torfaen yn pwysleisio manteison maethu gydag awdurdod lleol.
Dydd Gwener 9 Mehefin 2023

Dathliadau Wythnos Gofalwyr 2023

Dathliadau Wythnos Gofalwyr 2023
Disgrifiad
Yn ystod Wythnos Gofalwyr 2023 eleni, fe ddaeth cannoedd o ofalwyr di-dâl o bob cwr o Dorfaen at ei gilydd.
Dydd Iau 8 Mehefin 2023

Cynnig cyrsiau i ofalwyr di dâl

Disgrifiad
Mae gofalwyr di-dâl yn cael cynnig o gyrsiau e-ddysgu i'w helpu gyda'u rolau gofalu, diolch i Gyngor Torfaen.
Dydd Gwener 26 Mai 2023

Anrhydeddu Gofalwyr Maeth am Drawsnewid Bywydau Plant

Anrhydeddu Gofalwyr Maeth am Drawsnewid Bywydau Plant
Disgrifiad
Mae dros 170 o ofalwyr maeth ar draws Torfaen wedi cael eu cydnabod am eu gwaith rhagorol wrth drawsnewid bywydau plant yn eu gofal.

Dathlu Gofalwyr Di-dâl

Disgrifiad
Yn ystod Wythnos Gofalwyr, bydd Cyngor Torfaen yn cynnal cyfres o ddigwyddiadau i ddiolch i ofalwyr – yn oedolion ac yn ifanc – am ei gwaith.
Dydd Mercher 24 Mai 2023

Plant Maeth gynt yn dweud diolch

Disgrifiad
Mae pobl ifanc a dreuliodd amser mewn gofal maeth gydag awdurdod lleol wedi diolch i'w gofalwyr maeth fel rhan o Bythefnos Gofal Maeth.
Dydd Gwener 19 Mai 2023

Y Cyngor a chleientiaid ar drugaredd darparwyr gofal preswyl

Disgrifiad
Heddiw, mae Cyngor Torfaen wedi dechrau siarad â thrigolion sy'n byw mewn nifer o gartrefi preswyl a chartrefi nyrsio yn y fwrdeistref, a'u teuluoedd, mewn ymateb i lythyr gan ddarparwyr gofal yn gofyn am daliadau ychwanegol am ddarparu gofal
Dydd Mercher 17 Mai 2023

Teulu maeth yn cadw brodyr gyda'i gilydd

Teulu maeth yn cadw brodyr gyda'i gilydd
Disgrifiad
Mae Lorna a Jason wedi darganfod nad yw gweithio'n llawn-amser a magu dau o blant yn rhwystrau rhag dod yn ofalwyr maeth llawn-amser.
Dydd Llun 15 Mai 2023

Maethu Cymru'n galw ar gyflogwyr Cymru i gefnogi gofalwyr maeth

Maethu Cymru'n galw ar gyflogwyr Cymru i gefnogi gofalwyr maeth
Disgrifiad
Ym Mhythefnos Gofal Maeth TM, 15 - 28 Mai, mae'r Rhwydwaith Maethu, prif elusen maethu'r DU, a gwasanaethau maethu awdurdodau lleol yng Nghymru'n galw ar y gymuned fusnes ehangach i roi eu cefnogaeth a'i gwneud yn haws i'w staff gyfuno maethu a gweithio.
Dydd Gwener 28 Ebrill 2023

Grŵp cymorth dementia newydd

Disgrifiad
Mae grŵp cymorth newydd yn cynnig lle croesawgar a gweithgareddau i bobl sy'n byw gyda dementia a cholli'r cof, a'u gofalwyr.
Dydd Mawrth 21 Mawrth 2023

Bws recriwtio gofal cymdeithasol ar ben ffordd

Disgrifiad
Mae bws sy'n ceisio helpu pobl sydd â diddordeb mewn gweithio yn y sector gofal wedi cychwyn ar ei daith yn Nhorfaen heddiw.
Dydd Mawrth 14 Mawrth 2023

Bws recriwtio Gofal Cymdeithasol ar ben ffordd

Bws recriwtio Gofal Cymdeithasol ar ben ffordd
Disgrifiad
Bydd bws recriwtio newydd sy'n ceisio helpu pobl i gymryd y camau cyntaf i'r sector gofal cymdeithasol, yn teithio trwy Went eleni.
Dydd Gwener 24 Chwefror 2023

Ateb yr Argyfwng Tai

Ateb yr Argyfwng Tai
Disgrifiad
Yr wythnos nesaf, bydd cynghorwyr ar y pwyllgor Cymunedau Iachach yn craffu ar y materion enbyd sy'n creu argyfwng tai cenedlaethol a lleol ac adolygu camau'r cyngor a phartneriaid i fynd i'r afael â'r canlyniadau.
Dydd Iau 23 Chwefror 2023

Cymorthfeydd i fynd i'r afael â chynnydd mewn cartrefi llaith

Disgrifiad
Mae cyfres o gymorthfeydd ar gyfer trigolion Torfaen wedi cael eu sefydlu yn ystod mis Mawrth i ddarparu ystod o wybodaeth, cyngor ac arweiniad ar broblem gynyddol llwydni a lleithder mewn cartrefi.
Dydd Mawrth 17 Ionawr 2023

Blwyddyn Newydd, Pwrpas Newydd

Blwyddyn Newydd, Pwrpas Newydd
Disgrifiad
Mewn cyfres o flogiau fideo, mae gofalwyr maeth ledled Cymru wedi dod at ei gilydd i edrych ar y rhesymau, y profiadau bywyd a'r newidiadau arweiniodd at eu bod yn dod yn ofalwyr.
Dydd Mawrth 20 Rhagfyr 2022

Angen gwirfoddolwyr i dreialu technoleg gynorthwyol

Angen gwirfoddolwyr i dreialu technoleg gynorthwyol
Disgrifiad
Mae tîm technoleg gynorthwyol Cyngor Torfaen yn chwilio am wirfoddolwyr i dreialu dyfais newydd sydd â'r nod o helpu i dawelu a chysuro pobl sy'n dioddef o ddementia
Dydd Iau 15 Rhagfyr 2022

Math o hud

Disgrifiad
Mae trigolion mewn lleoliadau gofal ledled Torfaen yn rhoi tro ar dechnoleg newydd a allai helpu i leihau nifer y cwympiadau ac ysgogI symudiad a rhyngweithio.

Gofalwraig maeth yn derbyn gwobr

Gofalwraig maeth yn derbyn gwobr
Disgrifiad
Mae gofalwraig maeth wedi derbyn gwobr fawreddog gan y Rhwydwaith Maethu am ei chyfraniad at faethu.
Dydd Gwener 2 Rhagfyr 2022

Cronfa yn agor ar gyfer Hybiau Cynnes

Cronfa yn agor ar gyfer Hybiau Cynnes
Disgrifiad
Yr wythnos hon, mae Cyngor Torfaen wedi derbyn grant Llywodraeth Cymru o £35,132 i gynorthwyo gyda chreu Hybiau Cynnes yn y fwrdeistref.
Dydd Iau 24 Tachwedd 2022

Cynllun Cerdyn Adnabod i Bobl Ifanc yn cael ei draed dano

Cynllun Cerdyn Adnabod i Bobl Ifanc yn cael ei draed dano
Disgrifiad
Mae mwy na 200 o ofalwyr ifanc o bob rhan o Dorfaen wedi cofrestru i dderbyn cerdyn adnabod newydd sy'n helpu i'w gwneud yn fwy gweladwy a chael eu gwerthfawrogi yn eu cymunedau.
Dydd Mawrth 22 Tachwedd 2022

Lansio cronfa i gefnogi gofalwyr di-dâl

Disgrifiad
Unpaid carers struggling with the cost of living can apply for a new grant of up to £500 to help with essential items.
Dydd Iau 17 Tachwedd 2022

Sioeau ffordd Costau Gofalu

Disgrifiad
Wythnos nesaf, mae Cyngor Torfaen yn cynnal cyfres o sioeau ffordd ledled y fwrdeistref i gefnogi gofalwyr di-dal sy'n pryderu am y cynnydd mewn costau byw.
Dydd Mercher 2 Tachwedd 2022

Angen gofalwyr maeth ar frys ledled Cymru

Angen gofalwyr maeth ar frys ledled Cymru
Disgrifiad
Gyda rhyw 550 o ofalwyr maeth eu hangen bob blwyddyn yng Nghymru, mae digwyddiad recriwtio unwaith ac am byth yn digwydd i ysbrydoli cenhedlaeth newydd o ofalwyr yn ddiweddarach y mis yma.
Dydd Gwener 14 Hydref 2022

Apêl Siôn Corn Torfaen 2022

Disgrifiad
Bydd Apêl Siôn Corn Torfaen 2022 yn agor ar gyfer rhoddion ar ddechrau'r mis nesaf.
Dydd Llun 10 Hydref 2022

Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd

Disgrifiad
Mynychodd mwy na 200 o bobl ddigwyddiad lles yn Theatr y Congress i ddathlu Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd.
Dydd Gwener 7 Hydref 2022

Dod â'r Gymuned ynghyd ar Ddiwrnod Iechyd Meddwl y Byd

Dod â'r Gymuned ynghyd ar Ddiwrnod Iechyd Meddwl y Byd
Disgrifiad
Ar ddydd Llun, bydd tîm Cysylltwyr Cymunedol Cyngor Torfaen yn nodi Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd trwy gynnal diwrnod lles am ddim yn Theatr Congress.
Dydd Mercher 15 Mehefin 2022

Mainc yn cael pobl i siarad

Disgrifiad
Mae mainc cyfeillgarwch y tu allan i hwb lles cymunedol newydd yn cael pobl i siarad.
Dydd Gwener 10 Mehefin 2022

Gwneud gofalwyr ifanc yn fwy gweladwy

Gwneud gofalwyr ifanc yn fwy gweladwy
Disgrifiad
Mae bron i 190 o ofalwyr ifanc yn Nhorfaen wedi cofrestru i gael cerdyn adnabod cenedlaethol, sy'n caniatáu iddyn nhw fod yn fwy gweladwy yn eu cymunedau.
Dydd Iau 9 Mehefin 2022

Gardd Gofalwyr yn mynd yn wyllt

Gardd Gofalwyr yn mynd yn wyllt
Disgrifiad
Gardd sydd wedi ei phlannu fel teyrnged i ofalwyr di-dâl yn Nhorfaen yw'r safle diweddaraf lle mae blodau gwyllt yn cael eu hannog i dyfu yn y fwrdeistref.

Gofalu am Gostau Byw

Disgrifiad
Mae oddeutu 40 o ofalwyr di-dâl wedi cael help a chyngor am y cynnydd mewn costau byw fel rhan o gyfres o sioeau ffordd Wythnos Gofalwyr.
Dydd Mawrth 31 Mai 2022

Sioeau Teithiol Wythnos Gofalwyr

Disgrifiad
Fel rhan o Wythnos y Gofalwyr yr wythnos nesaf, mae Cyngor Torfaen yn trefnu cyfres o sioeau teithiol gyda'r bwriad o helpu gofalwyr di-dâl sy'n pryderu am gostau byw cynyddol.
Dydd Gwener 27 Mai 2022

Rhowch eich barn ar newidiadau i'r Ddeddf Galluedd Meddyliol

Disgrifiad
Mae Llywodraeth Cymru'n ymgynghori ar newidiadau i'r Ddeddf Galluedd Meddyliol a sut byddan nhw'n cael eu gweithredu.
Dydd Llun 16 Mai 2022

Taliad £500 i ofalwyr di-dâl

Disgrifiad
Gall gofalwyr di-dâl, a oedd yn derbyn Lwfans Gofalwyr ar 31 Mawrth 2022, nawr wneud cais am daliad unwaith ac am byth o £500.
Dydd Iau 12 Mai 2022

Galw holl blant creadigol!

Galw holl blant creadigol!
Disgrifiad
I ddathlu Pythefnos Gofal Maeth 2022, mae Cyngor Torfaen yn cynnal cystadleuaeth ar faethu gyda thema blodau haul i blant lleol gymryd rhan ynddi.
Dydd Llun 9 Mai 2022

Blodau i ofalwyr maeth

Disgrifiad
Mae trigolion yn cael cais i blannu hadau blodau haul yn eu gerddi y gwanwyn yma i ddathlu gofalwyr maeth lleol, fel rhan o ymgyrch flynyddol Pythefnos Gofal Maeth.
Dydd Gwener 8 Ebrill 2022

Taflu goleuni ar glefyd Parkinson

Taflu goleuni ar glefyd Parkinson
Disgrifiad
Bydd Wythnos Ymwybyddiaeth Parkinson yn dechrau ddydd Llun ac, i nodi'r achlysur, mae trigolion sy'n dioddef o'r cyflwr, yn cael eu gwahodd i ddod i grŵp cymorth lleol am ddim.
Dydd Gwener 11 Mawrth 2022

Diddordeb mewn gyrfa mewn gofal cymdeithasol?

Diddordeb mewn gyrfa mewn gofal cymdeithasol?
Disgrifiad
Gall cael swydd gyda thimau gofal cymdeithasol Cyngor Torfaen fod yn ddechrau gyrfa hir ac amrywiol.
Dydd Mawrth 8 Mawrth 2022

Cefnogaeth i blant â nam ar eu golwg

Cefnogaeth i blant â nam ar eu golwg
Disgrifiad
Bydd cymorth i blant a phobl ifanc â nam ar eu golwg ledled Cymru i fyw a dysgu'n annibynnol yn gwella diolch i gwricwlwm newydd sy'n cael ei gyflwyno.
Dydd Iau 17 Chwefror 2022

Torfaen Cares

Torfaen Cares
Disgrifiad
Os ydych chi erioed wedi ffansïo gyrfa mewn gofal cymdeithasol, yna cofrestrwch ar gyfer diwrnod recriwtio gofal cymdeithasol rhithwir cyntaf erioed Cyngor Torfaen.
Dydd Sul 6 Chwefror 2022

Golau dros gancr yr aren

Golau dros gancr yr aren
Disgrifiad
Bydd y ganolfan ddinesig yn cael eu goleuo'n wyrdd yr wythnos nesaf i Gefnogi Wythnos Ymwybyddiaeth Cancr yr Aren.
Dydd Iau 20 Ionawr 2022

Prydiau Cymunedol yn cynnig gwiriadau llesiant

Prydiau Cymunedol yn cynnig gwiriadau llesiant
Disgrifiad
Mae Adran Gymunedol Cyngor Torfaen yn helpu trigolion hŷn i aros yn eu cartrefi trwy ddarparu gwiriadau lles gwerthfawr.
Dydd Llun 10 Ionawr 2022

Diweddariad - Rydym angen eich help

Diweddariad - Rydym angen eich help
Disgrifiad
Ar hyn o bryd, mae ein holl wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol yng Ngwent dan bwysau anferth gydag absenoldeb staff oherwydd Covid-19.
Dydd Mawrth 4 Ionawr 2022

Seren Bake-off yn rhannu ei daith faethu

Seren Bake-off yn rhannu ei daith faethu
Disgrifiad
Mae terfynwr yn rhaglen Bake Off Sianel Pedwar Jon Jenkins wedi siarad am ddod yn ofalwr maeth i helpu i gefnogi ymgyrch newydd.
Arddangos 1 i 57 o 57