Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Dydd Iau 17 Medi 2020

Gwniadwragedd lleol: Y Llwyth Olaf

Disgrifiad
Hoffai'r cyngor ddiolch i grŵp o wniadwragedd am eu gwaith caled wrth gefnogi'r GIG yn ystod Covid-19.
Dydd Mawrth 18 Awst 2020

Cwrs GIG ar-lein newydd yn helpu pobl i wella eu hiechyd meddwl

Disgrifiad
Gall teimlo'n bryderus neu'n orbryderus gael effaith fawr ar eich iechyd, ac i rai pobl, gall bywyd ar hyn o bryd fod yn arbennig o anodd.
Dydd Gwener 7 Awst 2020

Mae ymweliadau cartref y gwasanaeth Hyfforddwr Technoleg yn ôl

Mae ymweliadau cartref y gwasanaeth Hyfforddwr Technoleg yn ôl
Disgrifiad
Mae prosiect Gofal Cymdeithasol Torfaen sydd â'r nod o gefnogi trigolion sydd wedi'u hallgáu'n ddigidol yn Nhorfaen unwaith eto yn cymryd apwyntiadau i gynnal ymweliadau cartref.
Dydd Mawrth 7 Gorffennaf 2020

"Gyda'n gilydd gallwn gadw pobl yn ddiogel"

"Gyda'n gilydd gallwn gadw pobl yn ddiogel"
Disgrifiad
Mae ymgyrch yn cael ei lansio heddiw ledled Cymru i annog pobl i gysylltu gyda'r gwasanaethau cymdeithasol os ydynt yn poeni bod aelod o'r teulu, ffrind neu gymydog mewn perygl o gamdriniaeth, esgeulustra a niwed.
Dydd Iau 11 Mehefin 2020

Wythnos Gofalwyr 2020 – cynorthwyo gofalwyr di-dâl yn Nhorfaen

Wythnos Gofalwyr 2020 – cynorthwyo gofalwyr di-dâl yn Nhorfaen
Disgrifiad
This Carers Week Torfaen Social Care teams continue to support unpaid carers in our communities, having positive conversations with them and offering information and support.
Dydd Iau 7 Mai 2020

Dangoswch eich cefnogaeth i Bythefnos Gofal Maeth

Disgrifiad
Dros y pythefnos nesaf, byddwn yn dathlu Pythefnos Gofal Maeth, o 11-24 Mai.

Mwy na 470 o drigolion Torfaen sy'n agored i niwed yn cael eu cynorthwyo yn ystod y cyfyngiadau symud

Mwy na 470 o drigolion Torfaen sy'n agored i niwed yn cael eu cynorthwyo yn ystod y cyfyngiadau symud
Disgrifiad
Ers dechrau cyfyngiadau symud Coronafeirws yn ôl ym mis Mawrth, mae mwy na 470 o drigolion sy'n agored i niwed ledled y fwrdeistref wedi cael cymorth hanfodol gan y Cyngor, sydd wedi eu galluogi i aros gartref yn ddiogel.
Dydd Llun 27 Ebrill 2020

Lansio Ap Symudol i ddarparu cymorth i drigolion

Disgrifiad
Heddiw (27/04/2020), mewn ymateb i Covid-19, mae Cyngor Torfaen wedi lansio 'Cymorth Cymunedol Torfaen', Ap Symudol i helpu i gysylltu'r trigolion mwyaf bregus yn Nhorfaen yn gyflym ac yn hawdd i wirfoddolwyr a all helpu i'w cynorthwyo.
Dydd Gwener 3 Ebrill 2020

1400 o flychau bwyd iachus yn cael eu dosbarthu i deuluoedd ledled y fwrdeistref

1400 o flychau bwyd iachus yn cael eu dosbarthu i deuluoedd ledled y fwrdeistref
Disgrifiad
Yr wythnos hon, mae timau Gwasanaethau Cymdogaeth Torfaen ochr yn ochr â chydweithwyr eraill y Cyngor, Gwirfoddolwyr Cymunedol, Ymddiriedolaeth Hamdden Torfaen, Bron Afon a Pyramid Hygiene wedi dosbarthu llawer iawn o flychau Prydau Ysgol Am Ddim i aelwydydd ledled y fwrdeistref.
Dydd Gwener 27 Mawrth 2020

Covid-19: Diweddariad am Ofal Cymdeithasol Torfaen

Covid-19: Diweddariad am Ofal Cymdeithasol Torfaen
Disgrifiad
Fel cyngor rydym wedi bod yn cynllunio ar gyfer yr hyn sy'n annisgwyl i drigolion sy'n derbyn gofal yn y cartref trwy ein Tîm Gofal Personol, fel y gallwn ni barhau i gefnogi pobl mewn angen.
Dydd Iau 19 Mawrth 2020

Sgamiau Gwe-rwydo Coronafirws

Disgrifiad
There have been reports of fake Coronavirus emails and text messages being received.
Dydd Iau 5 Mawrth 2020

Myfyrwyr Coleg Gwent yn Serennu mewn Ymgyrch Gofal Cymdeithasol Genedlaethol

Myfyrwyr Coleg Gwent yn Serennu mewn Ymgyrch Gofal Cymdeithasol Genedlaethol
Disgrifiad
The national We Care Wales campaign to attract more people to consider work in the social care sector has recently featured Coleg Gwent students Izzy Evren and Tyne Hughes in their latest campaign drive...
Dydd Gwener 7 Chwefror 2020

Her arloesi yn cyrraedd y garreg filltir gyntaf

Her arloesi yn cyrraedd y garreg filltir gyntaf
Disgrifiad
This week, five suppliers will end work on Phase 1 of the Govtech Catalyst Challenge.
Dydd Gwener 17 Ionawr 2020

Lloches Nos i helpu pobl sy'n cysgu ar y stryd yn Nhorfaen

Lloches Nos i helpu pobl sy'n cysgu ar y stryd yn Nhorfaen
Disgrifiad
Yr wythnos ddiwethaf, cynhaliodd cyngor Torfaen gyfarfod cyngor eithriadol i gyfleu'r diweddaraf i gynghorwyr am y camau sy'n cael eu dilyn i fynd i'r afael â digartrefedd a chysgu ar y stryd yn Nhorfaen.
Dydd Mercher 15 Ionawr 2020

Digwyddiad recriwtio i'r maes gofal yn Llyfrgell Cwmbrân

Disgrifiad
mae Tîm Gofal Personol Torfaen yn cynnal digwyddiad ar 21 Ionawr 2020 yn Llyfrgell Cwmbrân i recriwtio Gweithwyr Cymorth ar gyfer eu Timau Derbyn/Galluogi a Dementia.
Dydd Mercher 1 Ionawr 2020

Angen 550 mwy o ofalwyr maeth ar draws Cymru yn 2020

Disgrifiad
Mae'r Rhwydwaith Maethu wedi amcangyfrif y bydd angen 550 o deuluoedd maeth yng Nghymru i gadw'n gydwastad gyda'r galw eang.
Dydd Gwener 13 Rhagfyr 2019

#OSEIDIAFI yn newid bywydau

#OSEIDIAFI yn newid bywydau
Disgrifiad
Yn ystod y rhaglen OSEIDIAFI 10 wythnos, ddiweddaraf, cymerodd dros 20 o ferched lleol ran i oresgyn rhwystrau iechyd personol, a wnaeth eu galluogi i fyw bywydau mwy egnïol ac iach.
Dydd Gwener 22 Tachwedd 2019

Gofal Cymdeithasol Torfaen yn lansio Gwasanaeth Hyfforddwr Technoleg newydd

Gofal Cymdeithasol Torfaen yn lansio Gwasanaeth Hyfforddwr Technoleg newydd
Disgrifiad
Torfaen Social Care has recently launched a new service that will look to combat loneliness and social isolation by coaching residents on how to use new smart technologies in the home.
Dydd Iau 31 Hydref 2019

Lledaenwch ychydig o hapusrwydd y Nadolig hwn

Lledaenwch ychydig o hapusrwydd y Nadolig hwn
Disgrifiad
Mae apêl Siôn Corn eleni yn agor ar ddydd Llun 4 Tachwedd 2019
Dydd Gwener 11 Hydref 2019

Llyfr Awtistiaeth i Blant yn cyrraedd y silffoedd

Llyfr Awtistiaeth i Blant yn cyrraedd y silffoedd
Disgrifiad
This week the official book launch of 'Moli The Cow Who Moo She Was Different' took place at the Serennu Centre in Newport. The book raises awareness and understanding of the Autism Spectrum.
Dydd Mawrth 1 Hydref 2019

Heneiddio'n dda – gydag ychydig o help gan ein ffrindiau!

Heneiddio'n dda – gydag ychydig o help gan ein ffrindiau!
Disgrifiad
Heddiw (01/10/2019), mae Fforwm 50+ Blaenafon a Fforwm Cymorth Egnïol Pobl Hŷn Pont-y-pŵl wedi dod at ei gilydd ar gyfer sgwrs, pryd o fwyd a sesiwn grefftau i ddathlu Diwrnod Rhyngwladol Pobl Hŷn, gan ddathlu byw yn dda wrth fynd yn hŷn.
Dydd Gwener 20 Medi 2019

Cerdded a Chlonc ar gyfer Wythnos Iechyd Meddwl Torfaen 2019

Cerdded a Chlonc ar gyfer Wythnos Iechyd Meddwl Torfaen 2019
Disgrifiad
Mae Cysylltwyr Cymunedol Torfaen wedi ymuno ag Ewch am Dro Torfaen a Thîm Cyflogadwyedd Torfaen i gynnal cyfres o ddigwyddiadau cymunedol 'Cerdded a Chlonc Torfaen' ar y cyd ag Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl ym mis Hydref.
Dydd Llun 2 Medi 2019

Rhannu cartref, teulu a bywyd cymunedol

Disgrifiad
Mae Cynllun Rhannu Bywydau De-ddwyrain Cymru yn cynnig gwasanaeth cymunedol unigryw i oedolion sydd angen gofal a chymorth ym Mlaenau Gwent, Caerffili, Merthyr Tudful, Sir Fynwy, Casnewydd a Thorfaen.
Dydd Gwener 30 Awst 2019

Dywedwch eich dweud ar unigrwydd yn Nhorfaen

Dywedwch eich dweud ar unigrwydd yn Nhorfaen
Disgrifiad
Mae Gofal Cymdeithasol i Oedolion Torfaen am glywed barn pobl ar sut all y gymuned gydweithio i daclo unigrwydd ac arwahanrwydd.
Dydd Mercher 24 Gorffennaf 2019

Tîm Gwasanaethau Cymdeithasol Torfaen yn cyflawni statws Cyfeillion Dementia

Tîm Gwasanaethau Cymdeithasol Torfaen yn cyflawni statws Cyfeillion Dementia
Disgrifiad
Tîm Lles Canol Cwmbrân, sydd wedi'i leoli yn Canalside Cwmbrân yw'r diweddaraf i dderbyn gwobr Cyfeillion Dementia, a hwy bellach yw'r tîm lles cyntaf yng Ngwent i gyflawni statws 'Cyfeillion Dementia'.
Dydd Mercher 26 Mehefin 2019

Arbenigwyr technoleg a gofal yn ymuno yn lansiad cyflenwyr GovTech

Arbenigwyr technoleg a gofal yn ymuno yn lansiad cyflenwyr GovTech
Disgrifiad
More than 130 people attended the suppliers launch of Torfaen's £1.2 million GovTech Catalyst challenge.
Dydd Gwener 14 Mehefin 2019

Torfaen Dementia-gyfeillgar

Torfaen Dementia-gyfeillgar
Disgrifiad
Ar draws Torfaen, mae Tîm Partneriaeth Rhanbarthol Gwent wedi bod yn datblygu Cymuned Dementia-gyfeillgar dros y blynyddoedd diwethaf ac wedi derbyn statws Dementia-gyfeillgar gan Gymdeithas Alzheimer.
Dydd Gwener 10 Mai 2019

Allwch chi #newiddyfodol?

Allwch chi #newiddyfodol?
Disgrifiad
Gyda Phythefnos Gofal Maeth 2019 ar y gorwel, mae timau Maethu Torfaen yn edrych i gofrestru gofalwyr maeth newydd yn y brif ffrwd a fyddai'n hoffi gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i fywydau plant.
Dydd Mercher 8 Mai 2019

Cysgu ar y stryd yn Nhorfaen

Disgrifiad
Mae cysgu ar y stryd yng Nghymru wedi cynyddu dros y blynyddoedd diwethaf, gan ddod yn fwy amlwg yn ein trefi a'n cymunedau.
Dydd Gwener 3 Mai 2019

Gwahodd busnesau technoleg i ddigwyddiad lansio her gwerth £1.25miliwn

Gwahodd busnesau technoleg i ddigwyddiad lansio her gwerth £1.25miliwn
Disgrifiad
Mae cwmnïau technoleg o bob maint yn cael eu gwahodd i ddigwyddiad i lansio her GovTech Challenge gwerth £1.25m yn Nhorfaen ar ddefnydd data a thechnoleg wrth gyflenwi gofal cymdeithasol gwell i oedolion.l

Llyfr i blant yn codi ymwybyddiaeth o awtistiaeth yn cael ei lansio ym Mai

Llyfr i blant yn codi ymwybyddiaeth o awtistiaeth yn cael ei lansio ym Mai
Disgrifiad
Ar draws Gwent, mae pobl ifanc sydd ag awtistiaeth a'i brodyr a chwiorydd wedi bod yn greadigol, gan ysgrifennu eu llyfr eu hunain er mwyn codi ymwybyddiaeth o awtistiaeth i blant o bob oed.
Dydd Mercher 10 Ebrill 2019

Disgyblion yn codi ymwybyddiaeth o Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth

Disgyblion yn codi ymwybyddiaeth o Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth
Disgrifiad
Yr wythnos ddiwethaf, dathlodd 18 o ddisgyblion o uned ASA Ysgol Gynradd Nant Celyn wythnos Ymwybyddiaeth o Awtistiaeth trwy hyrwyddo eu hymgyrch ymwybyddiaeth o awtistiaeth eu hunain.
Dydd Gwener 15 Mawrth 2019

Polisi newydd ar gyfer rhai sy'n cysgu allan

Disgrifiad
Yr wythnos ddiwethaf cyflwynodd Cyngor Torfaen bolisi newydd i helpu' rheiny sy'n cysgu allan i gael llety dros dro.
Dydd Iau 7 Mawrth 2019

Munudau Hudol mewn Gofal Cartref

Munudau Hudol mewn Gofal Cartref
Disgrifiad
Today (7/3/2019), The Wales School for Social Care Research and The Gwent Regional Partnership Team launched an interactive event that brings together home carers from across Gwent and beyond to celebrate the innovation, commitment and good practice of care staff through the sharing of stories and magic moments.
Dydd Mawrth 5 Mawrth 2019

Angen miloedd yn fwy o weithwyr gofal yng nghymru erbyn 2030

Angen miloedd yn fwy o weithwyr gofal yng nghymru erbyn 2030
Disgrifiad
Bydd angen miloedd yn fwy o bobl i weithio mewn rolau gofalu gydag oedolion a phlant yng Nghymru erbyn 2030 er mwyn bodloni'r galw cynyddol am wasanaethau gofal a darparu cymorth i gymunedau ledled y wlad.
Dydd Llun 18 Chwefror 2019

Ymchwiliad yn lansio ymgyrch deledu genedlaethol i'r Truth Project

Disgrifiad
Mae'r Ymchwiliad Annibynnol i mewn i Gam-drin Plant yn Rhywiol wedi lansio ymgyrch ymwybyddiaeth gyhoeddus ar y teledu er mwyn sicrhau bod dioddefwyr a goroeswyr camdriniaeth rywiol yn cael y cyfle i gael eu clywed gan y Truth Project.
Dydd Gwener 8 Chwefror 2019

Cyngor ar goginio pryd sant ffolant sy'n ystyried alergeddau

Cyngor ar goginio pryd sant ffolant sy'n ystyried alergeddau
Disgrifiad
Gall coginio i bartner sydd ag alergedd bwyd ymddangos fel tasg frawychus, yn arbennig ar adeg ramantus fel Dydd Sant Ffolant, pan fyddwch chi eisiau i bob dim fod yn iawn a dydych chi ddim am i bethau fynd o'u lle!
Dydd Llun 4 Chwefror 2019

Cyngor yn rhoi technoleg newydd mewn gofal cymdeithasol ar brawf

Disgrifiad
The Lifeline service in Torfaen is currently trialling the use of new smart technology in order to support the most vulnerable people across the borough to overcome the challenges they face daily.
Dydd Mawrth 22 Ionawr 2019

Torfaen yn cyhoeddi her arloesedd digidol mewn gofal cymdeithasol

Torfaen yn cyhoeddi her arloesedd digidol mewn gofal cymdeithasol
Disgrifiad
Technology businesses will be invited to develop solutions that could transform adult social care services in Torfaen and potentially world-wide, after the council successful secured £1.25 million from a UK Government digital innovation fund.
Dydd Gwener 18 Ionawr 2019

Torfaen i elwa o arian Lleoedd Diogel

Torfaen i elwa o arian Lleoedd Diogel
Disgrifiad
Mae Sefydliad Lleoedd Diogel wedi derbyn £50,000 o arian y Loteri Genedlaethol i ehangu Rhwydwaith Cenedlaethol Lleoedd Diogel ar draws y DU
Dydd Iau 17 Ionawr 2019

Dyfarnu statws Cyfeillion Dementia i Gymdeithas Adeiladu Nationwide

Dyfarnu statws Cyfeillion Dementia i Gymdeithas Adeiladu Nationwide
Disgrifiad
Cymdeithas Adeiladu Nationwide ym Mhont-y-pŵl yw un o'r sefydliadau diweddaraf yn Nhorfaen i ennill eu statws 'Gweithio Tuag at Fod yn Gyfeillion Dementia'.
Dydd Iau 13 Rhagfyr 2018

James yn ennill 'Gwobr Gwirfoddolwr Ifanc' Cenedlaethol

James yn ennill 'Gwobr Gwirfoddolwr Ifanc' Cenedlaethol
Disgrifiad
Mae James Matthews, 21 oed, o Bonthir yn ddiweddar wedi ennill 'Gwobr Gwirfoddolwr Ifanc y Flwyddyn' yn seremoni flynyddol gwobrau Volunteering Matters yn Llundain.
Dydd Llun 19 Tachwedd 2018

Apêl Siôn Corn Torfaen

Apêl Siôn Corn Torfaen
Disgrifiad
Y dyddiad cau ar gyfer Apêl Siôn Corn Torfaen yw dydd Llun 3 Rhagfyr 2018.
Dydd Gwener 19 Hydref 2018

Lledaenwch hapusrwydd y Nadolig hwn

Lledaenwch hapusrwydd y Nadolig hwn
Disgrifiad
Mae Apêl Siôn Corn Nadolig Torfaen eleni yn agor ar ddydd Iau 1 Tachwedd 2018.
Dydd Mawrth 2 Hydref 2018

Dathlu 'Diwrnod Rhyngwladol Pobl Hŷn' 2018

Dathlu 'Diwrnod Rhyngwladol Pobl Hŷn' 2018
Disgrifiad
Yr wythnos hon, mae Cyngor Torfaen wedi bod yn dathlu Diwrnod Rhyngwladol Pobl Hŷn 2018
Dydd Llun 17 Medi 2018

Dathlu Diwrnod Pobl Hŷn

Dathlu Diwrnod Pobl Hŷn
Disgrifiad
Bydd Hydref 1 2018 yn 'Ddiwrnod Rhyngwladol Pobl Hŷn'. Thema eleni yw 'Pobl Hŷn sy'n Hyrwyddo Hawliau Dynol', gan ddathlu pobl sy'n gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i fywydau pobl eraill.
Dydd Mawrth 24 Gorffennaf 2018

Lansio Cyfeiriadur Llesiant Newydd Yn Torri Tir Newydd Yng Nghymru

Lansio Cyfeiriadur Llesiant Newydd Yn Torri Tir Newydd Yng Nghymru
Disgrifiad
Bydd gwefan llesiant genedlaethol newydd yn cael ei lansio ledled Cymru yr wythnos hon yn Sioe Frenhinol Cymru.
Dydd Mawrth 12 Mehefin 2018

O ystyried gofal plant yr haf hwn?

O ystyried gofal plant yr haf hwn?
Disgrifiad
Mae Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Torfaen yn arwain y ffordd wrth helpu rhieni i ddod o hyd i ofal plant addas.
Dydd Gwener 25 Mai 2018

Tref Blaenafon yn derbyn gwobr am fod yn Ystyriol o Ddementia

Tref Blaenafon yn derbyn gwobr am fod yn Ystyriol o Ddementia
Disgrifiad
Cydnabuwyd ymrwymiad Blaenafon i ddod yn Dref Sy'n Ystyriol o Ddementia drwy gyflwyno gwobr iddi gan gymdeithas Alzheimer.
Dydd Llun 14 Mai 2018

Mae plant lleol angen cartrefi maeth lleol

Disgrifiad
Mae Pythefnos Gofal Maeth yn Ymgyrch Genedlaethol sy'n codi proffil maethu ac yn dangos sut mae gofal maeth yn trawsnewid bywydau plant a phobl ifanc
Dydd Iau 26 Ebrill 2018

Cynghorau'n addo cydweithio dros bobl ag anableddau

Cynghorau'n addo cydweithio dros bobl ag anableddau
Disgrifiad
Cyngor Torfaen oedd un o'r nifer o sefydliadau yng Ngwent a fynychodd lansiad Siarter Gwent dros Gydweithio yng Nghlwb Golff Greenmeadow yng Nghwmbrân ar 25 Ebrill.
Dydd Mawrth 10 Ebrill 2018

Cyflwyno tystysgrifau Cymorth Cyntaf

Cyflwyno tystysgrifau Cymorth Cyntaf
Disgrifiad
Heddiw, cafodd grŵp o ferched ifanc dystysgrifau gan Ambiwlans Sant Ioan am gyflawni cymwysterau sylfaenol cymorth cyntaf.
Dydd Mawrth 27 Mawrth 2018

Gŵr o Gwmbrân yn trechu yn ystod her Sports Relief

Gŵr o Gwmbrân yn trechu yn ystod her Sports Relief
Disgrifiad
Gŵr o Gwmbrân yn trechu yn ystod her Sports Relief
Dydd Gwener 16 Chwefror 2018

Codi calon yn y gaeaf yn Llyfrgell Cwmbrân

Codi calon yn y gaeaf yn Llyfrgell Cwmbrân
Disgrifiad
Mae digwyddiad lles i godi calon yn y gaeaf yn cael ei gynnal yn Llyfrgell Cwmbrân ar ddydd Gwener 23 Chwefror rhwng 11am a 2pm.
Dydd Mawrth 19 Rhagfyr 2017

Torfaen yn llofnodi Siarter MND

Torfaen yn llofnodi Siarter MND
Disgrifiad
Heddiw, dydd Mawrth (19.12.17) cyngor Torfaen yw'r cyngor diweddaraf yn y DU i lofnodi Siarter Clefyd Niwronau Motor (MND).
Dydd Iau 7 Rhagfyr 2017

Cyngor Torfaen yn gofalu yn wahanol gydag Ymddiriedolaeth y Gofalwyr

Disgrifiad
Mae cyngor Torfaen wedi mynd i gytundeb 12 mis ar gyfer cynllun gofal a chefnogaeth gydag Ymddiriedolaeth y Gofalwyr
Dydd Gwener 27 Hydref 2017

Apêl Siôn Corn 2017

Apêl Siôn Corn 2017
Disgrifiad
Mae Apêl Siôn Corn eleni, lle mae trigolion a mudiadau hael yn cyfrannu anrhegion Nadolig i blant a phobl ifanc Torfaen a fyddai fel arall yn colli allan, yn agor ar ddydd Llun 30 Hydref.
Dydd Mercher 18 Hydref 2017

Cyngor yn pleidleisio'n unfrydol i ddileu treth y cyngor ar gyfer y rhai sy'n gadael gofal

Cyngor yn pleidleisio'n unfrydol i ddileu treth y cyngor ar gyfer y rhai sy'n gadael gofal
Disgrifiad
Torfaen yw'r cyngor cyntaf yng Nghymru i eithrio unigolion sy'n gadael gofal rhag talu treth y cyngor hyd nes eu bod yn 21 oed.
Dydd Iau 12 Hydref 2017

Lansio 'Lleoedd Diogel' yng Nghanolfan Cwmbrân

Disgrifiad
Mae cynllun yn Nhorfaen i helpu pobl fregus yng Nghanolfan Cwmbrân wedi ei lansio'n swyddogol.
Dydd Mawrth 26 Medi 2017

Lansio 'Lleoedd Diogel' Torfaen

Lansio 'Lleoedd Diogel' Torfaen
Disgrifiad
Bydd cynllun Lleoedd Diogel' Torfaen yn cael ei lansio ar 9 Hydref, am 10am yn Sgwâr Mynwy, Cwmbrân.
Dydd Llun 18 Medi 2017

Cysylltwyr Cymunedol Torfaen

Cysylltwyr Cymunedol Torfaen
Disgrifiad
Mae un o drigolion Pont-y-pŵl wedi gallu newid ei fywyd ers derbyn cefnogaeth gan Gysylltwyr Cymunedol Torfaen a gwasanaethau lleol eraill.
Dydd Mawrth 12 Medi 2017

Digwyddiad cefnogaeth Fibromyalgia

Digwyddiad cefnogaeth Fibromyalgia
Disgrifiad
Digwyddiad cefnogaeth Fibromyalgia, i'w gynnal ddydd Gwener 22 Medi, 1:30 i 6:30 yng Nghanolfan Byw Egnïol Pont-y-pŵl.
Dydd Iau 6 Gorffennaf 2017

Canolfan Cwmbrân yn cefnogi deall dementia

Disgrifiad
Canolfan Cwmbrân yw'r lleoliad diweddaraf i ymuno â'r ymgyrch i wneud Torfaen yn gymuned sy'n deall dementia.
Dydd Iau 8 Mehefin 2017

Wythnos Cefnogi Gofalwyr Torfaen 2017

Wythnos Cefnogi Gofalwyr Torfaen 2017
Disgrifiad
Mae Cyngor Torfaen yn annog cymunedau a busnesau lleol i weithio gyda'i gilydd yn ystod Wythnos Gofalwyr 2017 i helpu i sicrhau bod y fwrdeistref yn fwy 'ystyriol o ofalwyr'
Dydd Gwener 5 Mai 2017

Pythefnos Gofal Maeth

Pythefnos Gofal Maeth
Disgrifiad
Yn dilyn ymlaen o lansiad ymgyrch cyngor Torfaen o 'Mwy na Gyrfa', y llynedd, bydd Torfaen yn cefnogi ymgyrch flynyddol y Rhwydwaith Maethu, sef 'Pythefnos Gofal Maeth' sy'n digwydd rhwng 8 Mai - 21 Mai 2017.
Dydd Mawrth 7 Mawrth 2017

Lansio gwefan Dewis yn Nhorfaen

Lansio gwefan Dewis yn Nhorfaen
Disgrifiad
Bydd gwefan Dewis yn cael ei lansio'n swyddogol yn Nhorfaen ddydd Gwener yma (10 Mawrth).
Dydd Mercher 23 Tachwedd 2016

Help Torfaen children in need this Christmas

Disgrifiad
Our annual Santa Appeal helps young people in Torfaen who are experiencing poverty and have little or no contact with their families.
Dydd Gwener 21 Hydref 2016

Angen gwirfoddolwyr i fentora pobl ifanc

Angen gwirfoddolwyr i fentora pobl ifanc
Disgrifiad
Os hoffech wneud gwahaniaeth i fywydau pobl ifanc yn Nhorfaen, rydym yn chwilio am wirfoddolwyr,18 oed
Dydd Mawrth 18 Hydref 2016

Cyngor Torfaen yn ystyried cefnogaeth ar gyfer plant sy'n agored i niwed

Cyngor Torfaen yn ystyried cefnogaeth ar gyfer plant sy'n agored i niwed
Disgrifiad
Heddiw (18.10.2016), trafododd cynghorwyr yn Nhorfaen gyfranogaeth y Cyngor o gynlluniau i ailgartrefu ffoaduriaid a phlant sy'n agored i niwed.
Dydd Iau 14 Gorffennaf 2016

Fedrech chi fod yn ofalwr gyda Gwasanaeth Ymyrraeth Amlddisgyblaeth Torfaen (MIST)?

Fedrech chi fod yn ofalwr gyda Gwasanaeth Ymyrraeth Amlddisgyblaeth Torfaen (MIST)?
Disgrifiad
Ydych chi'n meddwl y gallech chi fod yn ofalwr gyda Gwasanaeth Ymyrraeth Amlddisgyblaeth Torfaen?
Dydd Mawrth 24 Mai 2016

Dewch i gyfarfod Tîm Lleoli Teuluoedd Torfaen fel rhan o bythefnos maethu

Dewch i gyfarfod Tîm Lleoli Teuluoedd Torfaen fel rhan o bythefnos maethu
Disgrifiad
Fel rhan o bythefnos maethu (16-29 Mai), bydd tîm Lleoli Teuluoedd Torfaen yn cynnal sesiwn cwrdd a chyfarch y dydd Gwener hwn.
Dydd Llun 4 Ebrill 2016

Comisiynydd Plant yn trafod byw mewn gofal yn Nhorfaen

Comisiynydd Plant yn trafod byw mewn gofal yn Nhorfaen
Disgrifiad
Fe wnaeth Comisiynydd Plant Cymru ymweld â rhai o bobl ifanc Torfaen sydd yn derbyn gofal maeth wythnos diwethaf.
Dydd Llun 21 Mawrth 2016

Torfaen i ddefnyddio Protocol Herbert i helpu i ddod o hyd i bobl a dementia sy'n mynd ar goll

Torfaen i ddefnyddio Protocol Herbert i helpu i ddod o hyd i bobl a dementia sy'n mynd ar goll
Disgrifiad
Bydd protocol Unigolion Coll ar gyfer pobl sy'n byw gyda Dementia yn cael ei ddefnyddio yng Ngwent am y tro cyntaf yn dilyn partneriaeth rhwng pum awdurdod lleol yng Ngwent a Heddlu Gwent.
Dydd Llun 14 Mawrth 2016

Golwg Cymru yn chwilio am wirfoddolwyr

Golwg Cymru yn chwilio am wirfoddolwyr
Disgrifiad
Ydych chi'n meddwl y gallech chi sbario ychydig o oriau'r wythnos, dysgu sgiliau newydd a gwneud ffrindiau newydd? Hoffai Golwg Cymru glywed gennych os oes gennych ddiddordeb mewn gwirfoddoli
Dydd Iau 10 Mawrth 2016

Cyn-ofalwyr gofal maeth Torfaen yn annog mwy o bobl o'r gymuned LHDT i faethu neu fabwysiadu

Cyn-ofalwyr gofal maeth Torfaen yn annog mwy o bobl o'r gymuned LHDT i faethu neu fabwysiadu
Disgrifiad
Former Torfaen foster carers Carol and Kate Johnson have told their story in support of LGBT Adoption and Fostering Week (7th-13th March 2016).
Dydd Llun 7 Mawrth 2016

Cyngor Torfaen yn cefnogi Wythnos Maethu a Mabwysiadu Pobl Lesbiaidd, Hoyw, Ddeurywiol a Thrawsrywiol

Cyngor Torfaen yn cefnogi Wythnos Maethu a Mabwysiadu Pobl Lesbiaidd, Hoyw, Ddeurywiol a Thrawsrywiol
Disgrifiad
Mae heddiw (Dydd Llun 7 Mawrth) yn nodi dechrau Wythnos Maethu a Mabwysiadu LHDT, ymgyrch cenedlaethol sy'n cael ei Redeg gan New Family Social
Dydd Llun 1 Chwefror 2016

Cwbl o Gwmbrân yn cefnogi ymgyrch maethu

Cwbl o Gwmbrân yn cefnogi ymgyrch maethu
Disgrifiad
Heddiw yw dechrau Mis Chwefror Maethu, ymgyrch dros gyfnod o fis i godi ymwybyddiaeth ynghylch rôl gofalwr maeth, ac i chwalu unrhyw fythau neu gamdybiaethau ynghylch maethu
Dydd Gwener 29 Ionawr 2016

Dathlu gofalwyr ifanc yn Nhorfaen

Dathlu gofalwyr ifanc yn Nhorfaen
Disgrifiad
Roedd ddoe (Dydd Iau, 28 Ionawr) yn Ddiwrnod Ymwybyddiaeth Gofalwyr Ifanc 2016, ymgyrch genedlaethol i gydnabod gofalwyr ifanc yn y DU sy'n gweithio yn barhaus er mwyn darparu gofal a chefnogaeth i'w hanwyliaid
Dydd Iau 28 Ionawr 2016

Cydnabod gofalwyr ifanc Torfaen

Cydnabod gofalwyr ifanc Torfaen
Disgrifiad
Yfory (Ionawr 28) mae hi'n Ddiwrnod Ymwybyddiaeth Gofalwyr Ifanc 2016, sef ymgyrch diwrnod cenedlaethol i gydnabod gofalwyr ifanc yn y DU sy'n gweithio yn barhaus er mwyn darparu gofal a chefnogaeth i'w hanwyliaid
Dydd Llun 11 Ionawr 2016

Mwy na Swydd

Mwy na Swydd
Disgrifiad
Mae cwpwl o Abersychan wedi siarad am faint o foddhad y maent wedi ei gael allan o ofal maeth yn ystod y bum mlynedd diwethaf
Dydd Llun 4 Ionawr 2016

Iechyd a Lles yn Llyfrgelloedd Torfaen

Iechyd a Lles yn Llyfrgelloedd Torfaen
Disgrifiad
Bydd sesiynau galw heibio misol ar gyfer iechyd a lles yn cael eu cynnal yng Nghanolfan Treftadaeth y Byd ym Mlaenafon ar y dydd Iau cyntaf o bob mis, o 2pm tan 4pm, gan ddechrau ar ddydd Iau, 7 Ionawr
Dydd Gwener 1 Ionawr 2016

Gwnewch hi'n adduned blwyddyn newydd i faethu

Gwnewch hi'n adduned blwyddyn newydd i faethu
Disgrifiad
Mae Cyngor Torfaen wedi lansio ymgyrch i godi ymwybyddiaeth o'r angen i recriwtio mwy o ofalwyr maeth yn 2016
Dydd Gwener 18 Rhagfyr 2015

Cyngor Torfaen yn lledaenu hwyl yr ŵyl y Nadolig hwn

Cyngor Torfaen yn lledaenu hwyl yr ŵyl y Nadolig hwn
Disgrifiad
Mae staff o dimau Pobl Hŷn a Phobl Anabl Cyngor Torfaen wedi bod yn codi arian ar gyfer oedolion sy'n agored i niwed ar draws y fwrdeistref sy'n derbyn cymorth gan y gwasanaethau cymdeithasol sydd ar eu pen eu hunain ac mewn angen yn ystod adeg y Nadolig
Dydd Mercher 9 Rhagfyr 2015

Apêl Siôn Corn Torfaen yn dathlu degawd

Apêl Siôn Corn Torfaen yn dathlu degawd
Disgrifiad
Bydd dros 700 o anrhegion yn cael eu dosbarthu i blant yn Nhorfaen, diolch i apêl Siôn Corn y cyngor eleni
Dydd Llun 7 Rhagfyr 2015

Y Cyngor yn ymgynghori ar y posibilrwydd o gyflwyno newidiadau i becynnau gofal

Disgrifiad
Mae Cyngor Torfaen yn ymgynghori ar gynnig i sefydlu cap ariannol ar y gwariant uchaf arferol ar becynnau gofal

Canmoliaeth i'r gwasanaeth prydau cymunedol Torfaen

Disgrifiad
A Torfaen pensioner has praised the food delivery service she receives from Torfaen council
Dydd Iau 26 Tachwedd 2015

Canmoliaeth i'r gwasanaeth prydau cymunedol

Disgrifiad
Mae menyw o'r Dafarn Newydd wedi canmol y gwasanaeth dosbarthu bwyd mae'n ei dderbyn gan gyngor Torfaen
Dydd Mercher 21 Hydref 2015

Help support this year's Santa appeal

Help support this year's Santa appeal
Disgrifiad
Donations are needed for this year's Santa appeal
Dydd Llun 19 Hydref 2015

Cyngor Torfaen yn cefnogi ymgyrch 'Rhy Hen yn 4?'

Disgrifiad
Today (19 October) is the start of National Adoption Week (19-25 October), and the campaign this year is 'Too Old at 4?'

Pont-y-pŵl yn dod yn Gymuned Sy'n Ystyriol o Ddementia

Pont-y-pŵl yn dod yn Gymuned Sy'n Ystyriol o Ddementia
Disgrifiad
Cafodd cynllun newydd i greu Cymuned Sy'n Ystyriol o Ddementia ym Mhont-y-pŵl ei lansio yn Amgueddfa Pont-y-pŵl ar ddydd Gwener (16 Hydref)
Dydd Mercher 14 Hydref 2015

Pont-y-pŵl i ddod yn gymuned sy'n ystyriol o ddementia

Pont-y-pŵl i ddod yn gymuned sy'n ystyriol o ddementia
Disgrifiad
Mae canol tref Pont-y-pŵl yn treialu dull newydd o gefnogi pobl sy'n byw gyda dementia, a'u gofalwyr
Dydd Iau 8 Hydref 2015

Tîm y Canllaw CP Ar-lein yn cyrraedd restr fer i dderbyn Gwobr

Tîm y Canllaw CP Ar-lein yn cyrraedd restr fer i dderbyn Gwobr
Disgrifiad
The team behind the successful 'PA Online Guidebook' were shortlisted for The British Association of Social Workers Cymru Awards.
Dydd Iau 17 Medi 2015

Lansio llawlyfr ar-lein ar gyfer Cynorthwywyr Personol

Lansio llawlyfr ar-lein ar gyfer Cynorthwywyr Personol
Disgrifiad
Cafodd adnodd dysgu ar-lein rhad ac am ddim i gefnogi cyfnod ymsefydlu a datblygiad proffesiynol parhaus Cynorthwywyr Personol Taliadau Uniongyrchol ei lansio heddiw (dydd Iau 17) yn y Pwerdy yng Nghwmbrân
Dydd Llun 14 Medi 2015

Gwasanaethau Prydau Bwyd Cymunedol Torfaen

Gwasanaethau Prydau Bwyd Cymunedol Torfaen
Disgrifiad
Mae Prydau Bwyd Cymunedol Torfaen yn darparu gwasanaeth gwerthfawr sy'n cynorthwyo pobl i barhau i fyw gyda chysur a diogelwch yn eu cartrefi eu hunain
Dydd Mercher 9 Medi 2015

Bob Amser Wrth Eich Ochr - Canllaw CP Ar-lein

Bob Amser Wrth Eich Ochr - Canllaw CP Ar-lein
Disgrifiad
Mae swyddogion Gofal Cymdeithasol a Thai Torfaen a'r Gwasanaeth Byw'n Annibynnol wedi cydweithio gyda Rheolwyr Prosiect Unsain, a'r awdur blaenllaw Dr Neil Thompson, i greu adnodd dysgu hygyrch, ar-lein i gefnogi sefydlu Cynorthwywyr Personol ar gyfer Taliadau Uniongyrchol (CP) a sicrhau datblygiad proffesiynol ar eu cyfer
Dydd Iau 27 Awst 2015

Gweithiwr Cymorth yn Ymddeol ar ôl 45 Mlynedd o Wasanaeth

Gweithiwr Cymorth yn Ymddeol ar ôl 45 Mlynedd o Wasanaeth
Disgrifiad
Pauline Reed, who works as a Support Worker in the Dementia Team at Torfaen council, is retiring at the age of 74.
Dydd Mawrth 21 Gorffennaf 2015

Cydlynydd 'StreetGames' yn ymweld â'r senedd

Cydlynydd 'StreetGames' yn ymweld â'r senedd
Disgrifiad
Mae un o gyflogeion y cyngor sy'n gweithio'n wirfoddol gydag elusen i ddarparu cyfleoedd yn y maes chwaraeon i bobl ifanc mewn ardaloedd difreintiedig, wedi ymweld â'r senedd i rannu llwyddiant yr elusen gyda'r Aelodau Seneddol.
Dydd Iau 16 Gorffennaf 2015

Y Cyngor yn buddsoddi mewn cerbydau trydan

Y Cyngor yn buddsoddi mewn cerbydau trydan
Disgrifiad
Torfaen council has invested in five electric vans for its community meals service.
Dydd Llun 22 Mehefin 2015

Cydweithredfa fwyd Llyfrgell Cwmbrân

Cydweithredfa fwyd Llyfrgell Cwmbrân
Disgrifiad
Erbyn hyn gall trigolion Torfaen gyrchu ffrwythau a llysiau ffres, fforddiadwy o gydweithredfa fwyd newydd yn Llyfrgell Cwmbrân
Dydd Mawrth 2 Mehefin 2015

Dosbarthiadau hunan gymorth rhad ac am ddim i'r cyhoedd i ddelio â straen

Dosbarthiadau hunan gymorth rhad ac am ddim i'r cyhoedd i ddelio â straen
Disgrifiad
Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan yn cynnig sesiynau rheoli straen ac 'Ysgogwch eich Bywyd' yn rhad ac am ddim yn Nhorfaen yn ystod mis Mehefin
Arddangos 1 i 100 o 107
Blaenorol 1 2 Nesaf