Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Dydd Mawrth 21 Mawrth 2023

Bws recriwtio gofal cymdeithasol ar ben ffordd

Disgrifiad
Mae bws sy'n ceisio helpu pobl sydd â diddordeb mewn gweithio yn y sector gofal wedi cychwyn ar ei daith yn Nhorfaen heddiw.
Dydd Mawrth 14 Mawrth 2023

Bws recriwtio Gofal Cymdeithasol ar ben ffordd

Bws recriwtio Gofal Cymdeithasol ar ben ffordd
Disgrifiad
Bydd bws recriwtio newydd sy'n ceisio helpu pobl i gymryd y camau cyntaf i'r sector gofal cymdeithasol, yn teithio trwy Went eleni.
Dydd Gwener 24 Chwefror 2023

Ateb yr Argyfwng Tai

Ateb yr Argyfwng Tai
Disgrifiad
Yr wythnos nesaf, bydd cynghorwyr ar y pwyllgor Cymunedau Iachach yn craffu ar y materion enbyd sy'n creu argyfwng tai cenedlaethol a lleol ac adolygu camau'r cyngor a phartneriaid i fynd i'r afael â'r canlyniadau.
Dydd Iau 23 Chwefror 2023

Cymorthfeydd i fynd i'r afael â chynnydd mewn cartrefi llaith

Disgrifiad
Mae cyfres o gymorthfeydd ar gyfer trigolion Torfaen wedi cael eu sefydlu yn ystod mis Mawrth i ddarparu ystod o wybodaeth, cyngor ac arweiniad ar broblem gynyddol llwydni a lleithder mewn cartrefi.
Dydd Mawrth 17 Ionawr 2023

Blwyddyn Newydd, Pwrpas Newydd

Blwyddyn Newydd, Pwrpas Newydd
Disgrifiad
Mewn cyfres o flogiau fideo, mae gofalwyr maeth ledled Cymru wedi dod at ei gilydd i edrych ar y rhesymau, y profiadau bywyd a'r newidiadau arweiniodd at eu bod yn dod yn ofalwyr.
Dydd Mawrth 20 Rhagfyr 2022

Angen gwirfoddolwyr i dreialu technoleg gynorthwyol

Angen gwirfoddolwyr i dreialu technoleg gynorthwyol
Disgrifiad
Mae tîm technoleg gynorthwyol Cyngor Torfaen yn chwilio am wirfoddolwyr i dreialu dyfais newydd sydd â'r nod o helpu i dawelu a chysuro pobl sy'n dioddef o ddementia
Dydd Iau 15 Rhagfyr 2022

Math o hud

Disgrifiad
Mae trigolion mewn lleoliadau gofal ledled Torfaen yn rhoi tro ar dechnoleg newydd a allai helpu i leihau nifer y cwympiadau ac ysgogI symudiad a rhyngweithio.

Gofalwraig maeth yn derbyn gwobr

Gofalwraig maeth yn derbyn gwobr
Disgrifiad
Mae gofalwraig maeth wedi derbyn gwobr fawreddog gan y Rhwydwaith Maethu am ei chyfraniad at faethu.
Dydd Gwener 2 Rhagfyr 2022

Cronfa yn agor ar gyfer Hybiau Cynnes

Cronfa yn agor ar gyfer Hybiau Cynnes
Disgrifiad
Yr wythnos hon, mae Cyngor Torfaen wedi derbyn grant Llywodraeth Cymru o £35,132 i gynorthwyo gyda chreu Hybiau Cynnes yn y fwrdeistref.
Dydd Iau 24 Tachwedd 2022

Cynllun Cerdyn Adnabod i Bobl Ifanc yn cael ei draed dano

Cynllun Cerdyn Adnabod i Bobl Ifanc yn cael ei draed dano
Disgrifiad
Mae mwy na 200 o ofalwyr ifanc o bob rhan o Dorfaen wedi cofrestru i dderbyn cerdyn adnabod newydd sy'n helpu i'w gwneud yn fwy gweladwy a chael eu gwerthfawrogi yn eu cymunedau.
Dydd Mawrth 22 Tachwedd 2022

Lansio cronfa i gefnogi gofalwyr di-dâl

Disgrifiad
Unpaid carers struggling with the cost of living can apply for a new grant of up to £500 to help with essential items.
Dydd Iau 17 Tachwedd 2022

Sioeau ffordd Costau Gofalu

Disgrifiad
Wythnos nesaf, mae Cyngor Torfaen yn cynnal cyfres o sioeau ffordd ledled y fwrdeistref i gefnogi gofalwyr di-dal sy'n pryderu am y cynnydd mewn costau byw.
Dydd Mercher 2 Tachwedd 2022

Angen gofalwyr maeth ar frys ledled Cymru

Angen gofalwyr maeth ar frys ledled Cymru
Disgrifiad
Gyda rhyw 550 o ofalwyr maeth eu hangen bob blwyddyn yng Nghymru, mae digwyddiad recriwtio unwaith ac am byth yn digwydd i ysbrydoli cenhedlaeth newydd o ofalwyr yn ddiweddarach y mis yma.
Dydd Gwener 14 Hydref 2022

Apêl Siôn Corn Torfaen 2022

Disgrifiad
Bydd Apêl Siôn Corn Torfaen 2022 yn agor ar gyfer rhoddion ar ddechrau'r mis nesaf.
Dydd Llun 10 Hydref 2022

Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd

Disgrifiad
Mynychodd mwy na 200 o bobl ddigwyddiad lles yn Theatr y Congress i ddathlu Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd.
Dydd Gwener 7 Hydref 2022

Dod â'r Gymuned ynghyd ar Ddiwrnod Iechyd Meddwl y Byd

Dod â'r Gymuned ynghyd ar Ddiwrnod Iechyd Meddwl y Byd
Disgrifiad
Ar ddydd Llun, bydd tîm Cysylltwyr Cymunedol Cyngor Torfaen yn nodi Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd trwy gynnal diwrnod lles am ddim yn Theatr Congress.
Dydd Mercher 15 Mehefin 2022

Mainc yn cael pobl i siarad

Disgrifiad
Mae mainc cyfeillgarwch y tu allan i hwb lles cymunedol newydd yn cael pobl i siarad.
Dydd Gwener 10 Mehefin 2022

Gwneud gofalwyr ifanc yn fwy gweladwy

Gwneud gofalwyr ifanc yn fwy gweladwy
Disgrifiad
Mae bron i 190 o ofalwyr ifanc yn Nhorfaen wedi cofrestru i gael cerdyn adnabod cenedlaethol, sy'n caniatáu iddyn nhw fod yn fwy gweladwy yn eu cymunedau.
Dydd Iau 9 Mehefin 2022

Gardd Gofalwyr yn mynd yn wyllt

Gardd Gofalwyr yn mynd yn wyllt
Disgrifiad
Gardd sydd wedi ei phlannu fel teyrnged i ofalwyr di-dâl yn Nhorfaen yw'r safle diweddaraf lle mae blodau gwyllt yn cael eu hannog i dyfu yn y fwrdeistref.

Gofalu am Gostau Byw

Disgrifiad
Mae oddeutu 40 o ofalwyr di-dâl wedi cael help a chyngor am y cynnydd mewn costau byw fel rhan o gyfres o sioeau ffordd Wythnos Gofalwyr.
Dydd Mawrth 31 Mai 2022

Sioeau Teithiol Wythnos Gofalwyr

Disgrifiad
Fel rhan o Wythnos y Gofalwyr yr wythnos nesaf, mae Cyngor Torfaen yn trefnu cyfres o sioeau teithiol gyda'r bwriad o helpu gofalwyr di-dâl sy'n pryderu am gostau byw cynyddol.
Dydd Gwener 27 Mai 2022

Rhowch eich barn ar newidiadau i'r Ddeddf Galluedd Meddyliol

Disgrifiad
Mae Llywodraeth Cymru'n ymgynghori ar newidiadau i'r Ddeddf Galluedd Meddyliol a sut byddan nhw'n cael eu gweithredu.
Dydd Llun 16 Mai 2022

Taliad £500 i ofalwyr di-dâl

Disgrifiad
Gall gofalwyr di-dâl, a oedd yn derbyn Lwfans Gofalwyr ar 31 Mawrth 2022, nawr wneud cais am daliad unwaith ac am byth o £500.
Dydd Iau 12 Mai 2022

Galw holl blant creadigol!

Galw holl blant creadigol!
Disgrifiad
I ddathlu Pythefnos Gofal Maeth 2022, mae Cyngor Torfaen yn cynnal cystadleuaeth ar faethu gyda thema blodau haul i blant lleol gymryd rhan ynddi.
Dydd Llun 9 Mai 2022

Blodau i ofalwyr maeth

Disgrifiad
Mae trigolion yn cael cais i blannu hadau blodau haul yn eu gerddi y gwanwyn yma i ddathlu gofalwyr maeth lleol, fel rhan o ymgyrch flynyddol Pythefnos Gofal Maeth.
Dydd Gwener 8 Ebrill 2022

Taflu goleuni ar glefyd Parkinson

Taflu goleuni ar glefyd Parkinson
Disgrifiad
Bydd Wythnos Ymwybyddiaeth Parkinson yn dechrau ddydd Llun ac, i nodi'r achlysur, mae trigolion sy'n dioddef o'r cyflwr, yn cael eu gwahodd i ddod i grŵp cymorth lleol am ddim.
Dydd Gwener 11 Mawrth 2022

Diddordeb mewn gyrfa mewn gofal cymdeithasol?

Diddordeb mewn gyrfa mewn gofal cymdeithasol?
Disgrifiad
Gall cael swydd gyda thimau gofal cymdeithasol Cyngor Torfaen fod yn ddechrau gyrfa hir ac amrywiol.
Dydd Mawrth 8 Mawrth 2022

Cefnogaeth i blant â nam ar eu golwg

Cefnogaeth i blant â nam ar eu golwg
Disgrifiad
Bydd cymorth i blant a phobl ifanc â nam ar eu golwg ledled Cymru i fyw a dysgu'n annibynnol yn gwella diolch i gwricwlwm newydd sy'n cael ei gyflwyno.
Dydd Iau 17 Chwefror 2022

Torfaen Cares

Torfaen Cares
Disgrifiad
Os ydych chi erioed wedi ffansïo gyrfa mewn gofal cymdeithasol, yna cofrestrwch ar gyfer diwrnod recriwtio gofal cymdeithasol rhithwir cyntaf erioed Cyngor Torfaen.
Dydd Sul 6 Chwefror 2022

Golau dros gancr yr aren

Golau dros gancr yr aren
Disgrifiad
Bydd y ganolfan ddinesig yn cael eu goleuo'n wyrdd yr wythnos nesaf i Gefnogi Wythnos Ymwybyddiaeth Cancr yr Aren.
Dydd Iau 20 Ionawr 2022

Prydiau Cymunedol yn cynnig gwiriadau llesiant

Prydiau Cymunedol yn cynnig gwiriadau llesiant
Disgrifiad
Mae Adran Gymunedol Cyngor Torfaen yn helpu trigolion hŷn i aros yn eu cartrefi trwy ddarparu gwiriadau lles gwerthfawr.
Dydd Llun 10 Ionawr 2022

Diweddariad - Rydym angen eich help

Diweddariad - Rydym angen eich help
Disgrifiad
Ar hyn o bryd, mae ein holl wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol yng Ngwent dan bwysau anferth gydag absenoldeb staff oherwydd Covid-19.
Dydd Mawrth 4 Ionawr 2022

Seren Bake-off yn rhannu ei daith faethu

Seren Bake-off yn rhannu ei daith faethu
Disgrifiad
Mae terfynwr yn rhaglen Bake Off Sianel Pedwar Jon Jenkins wedi siarad am ddod yn ofalwr maeth i helpu i gefnogi ymgyrch newydd.
Dydd Iau 23 Rhagfyr 2021

Gaeaf Llawn Lles gyda Chwarae Torfaen

Gaeaf Llawn Lles gyda Chwarae Torfaen
Disgrifiad
Mae'r Gwasanaeth Chwarae wedi bod yn brysur dros yr ŵyl yn darparu gweithgareddau hwyliog i deuluoedd yn Nhorfaen.
Dydd Mawrth 21 Rhagfyr 2021

Gwasanaeth synhwyraidd yn darparu cymorth ychwanegol

Gwasanaeth synhwyraidd yn darparu cymorth ychwanegol
Disgrifiad
Mae rhyw 60 o blant gydag anallu synhwyraidd wedi derbyn pecynnau yn llawn teganau ac offer synhwyraidd er mwyn gallu cymryd rhan mewn sesiynau cylch chwarae arbennig yn y cartref.

Rhowch eich adborth ar wasanaethau gofal yn y cartref

Disgrifiad
Mae Cyngor Torfaen yn gofyn i bobl sy'n derbyn gwasanaethau gofal yn y cartref a'u teuluoedd i ddweud am eu profiadau.
Dydd Gwener 17 Rhagfyr 2021

Argyfwng gofal cenedlaethol yn taro Torfaen

Disgrifiad
Heddiw, mae cyngor Torfaen yn ysgrifennu at bawb yn y fwrdeistref sy'n derbyn gwasanaethau gofal yn y cartref ac yn apeliodd am gymorth i helpu i llenwi bwlch yn y gofal sydd ei angen y mis yma.
Dydd Gwener 10 Rhagfyr 2021

Apêl Siôn Corn yn lledaenu llawenydd y Nadolig

Apêl Siôn Corn yn lledaenu llawenydd y Nadolig
Disgrifiad
Derbyniwyd dros 800 o anrhegion i Apêl Siôn Corn Torfaen eleni.
Dydd Iau 18 Tachwedd 2021

Dathlu a chefnogi gofalwyr

Dathlu a chefnogi gofalwyr
Disgrifiad
Mae digwyddiad i ddathlu a chefnogi gofalwyr yn Nhorfaen yn cael ei drefnu i nodi Diwrnod Hawliau Gofalwyr yr wythnos nesaf.
Dydd Iau 4 Tachwedd 2021

Apêl Siôn Corn Torfaen yn cychwyn

Apêl Siôn Corn Torfaen yn cychwyn
Disgrifiad
Mae Apêl Siôn Corn, a redir gan Wasanaethau Cymdeithasol Torfaen, yn rhoi cyfle i bawb gyfrannu anrhegion i blant a phobl ifanc a fyddai, fel arall, yn colli allan dros y Nadolig.
Dydd Llun 18 Hydref 2021

Llun o'r gamlas yn ennill cystadleuaeth

Disgrifiad
Mae'r buddugol yng nghystadleuaeth ffotograffiaeth Tŷ Glas y Dorlan wedi ei ddewis.
Dydd Iau 7 Hydref 2021

Wythnos Gofalwn Cymru 2021

Wythnos Gofalwn Cymru 2021
Disgrifiad
Yr wythnos nesaf bydd WeCare Wales yn taflu goleuni ar sut beth yw gweithio yn y sectorau gofal cymdeithasol, plant a blynyddoedd cynnar.
Dydd Llun 4 Hydref 2021

Anogwyd pobl ledled Cymru i agor eu cartrefi i faethu plant

Anogwyd pobl ledled Cymru i agor eu cartrefi i faethu plant
Disgrifiad
Mae nifer o ddrysau ffrynt maint llawn wedi eu dadorchuddio y tu allan i'r Senedd ym Mae Caerdydd, gan amlygu'r sawl sydd wedi agor eu cartrefi i blant maeth yng Nghymru.

'Mae'r GIG yng Nghymru yn dechrau ei raglen frechu fwyaf erioed yn y gaeaf

Disgrifiad
Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn annog pob person cymwys yng Nghymru i gael eu brechlynnau ffliw a phigiadau atgyfnerthu COVID-19 am ddim gan y GIG pan fydd yn dechrau ar ei raglen frechu genedlaethol fwyaf erioed dros y gaeaf.
Dydd Llun 20 Medi 2021

Rydym ni'n chwilio am ofalwyr maeth newydd i'n plant

Rydym ni'n chwilio am ofalwyr maeth newydd i'n plant
Disgrifiad
Mae Maethu Cymru Torfaen yn rhan o ymgyrch genedlaethol newydd i recriwtio mwy o ofalwyr maeth i blant lleol.
Dydd Gwener 17 Medi 2021

Cyngor yn derbyn allweddi canolfan llesiant newydd sbon

Disgrifiad
Mae cynlluniau ar gyfer hwb newydd gwerth miliynau o bunnoedd wedi cymryd cam sylweddol ymlaen.
Dydd Iau 16 Medi 2021

Cefnogaeth i wasanaeth gofal newydd

Cefnogaeth i wasanaeth gofal newydd
Disgrifiad
Mae cyn-weithiwr gofal wedi lansio ei busnes ei hun yn cynnig gofal cyfeillgarwch i'r henoed, diolch i raglen Cymunedau am Waith a Mwy Cyngor Torfaen.
Dydd Mercher 8 Medi 2021

Cystadleuaeth ffotograffiaeth yn dathlu dyfrffyrdd Torfaen

Cystadleuaeth ffotograffiaeth yn dathlu dyfrffyrdd Torfaen
Disgrifiad
Mae gennym gystadleuaeth gyda'r testun Golygfeydd a Natur o Amgylch Dyfrffyrdd Torfaen.
Dydd Mercher 18 Awst 2021

Annog mynychwyr digwyddiad prom i gael profion PCR

Disgrifiad
Mae apêl yn cael ei chyhoeddi ar gyfer mynychwyr prom ysgol neu barti graddio a gynhelir yng ngwesty Cwrt Bleddyn ger Brynbuga ddydd Mercher 11 Awst i gael prawf PCR Covid-19.
Dydd Gwener 13 Awst 2021

Gwasanaethau gofal cymunedol o dan bwysau

Disgrifiad
Mae cynghorau yng Ngwent yn rhybuddio trigolion sy'n derbyn gofal iechyd a chymdeithasol yn y gymuned y dylen nhw ddisgwyl newidiadau posibl yn eu cefnogaeth oherwydd galw mawr am wasanaethau a phrinder staff.
Dydd Gwener 30 Gorffennaf 2021

Louise yn ennill gwobr Seren Gofal

Louise yn ennill gwobr Seren Gofal
Disgrifiad
Mae gweithiwr Cymorth Gofal o Dorfaen, Louise Hook, wedi ennill gwobr Seren Gofal am y gefnogaeth y mae hi wedi ei rhoi i ofalwyr lleol yn ystod y 15 mis diwethaf.
Dydd Iau 22 Gorffennaf 2021

Adroddiad newydd yn gofnod pwysig o gyflwr bywyd gwyllt yng Ngwent

Adroddiad newydd yn gofnod pwysig o gyflwr bywyd gwyllt yng Ngwent
Disgrifiad
Mae adroddiad newydd pwysig a gyhoeddwyd ddydd Mercher 21 Gorffennaf, wedi edrych ar rychwant y bywyd gwyllt yng Ngwent, cofnodi'r llwyddiannau ecolegol a dynodi'r rhywogaethau hynny sydd mewn mwyaf o risg...
Dydd Iau 15 Gorffennaf 2021

Torfaen yn ymuno â gwasanaethau maethu Awdurdodau Lleol Cymru i hybu nifer y gofalwyr, wrth i draean oedolion Cymru ddweud eu bod wedi ystyried maethu

Torfaen yn ymuno â gwasanaethau maethu Awdurdodau Lleol Cymru i hybu nifer y gofalwyr, wrth i draean oedolion Cymru ddweud eu bod wedi ystyried maethu
Disgrifiad
Mae gwasanaethau maethu awdurdodau lleol yng Nghymru wedi dod ynghyd heddiw i ddod yn 'Maethu Cymru'.
Dydd Gwener 18 Mehefin 2021

Newid bywydau drwy rannu bywydau

Newid bywydau drwy rannu bywydau
Disgrifiad
Yr wythnos hon, rydym yn dathlu rhaglen genedlaethol Rhannu Bywydau – rhaglen lle mae pobl yn agor eu bywydau a'u cartrefi i'r sawl sydd angen cymorth.
Dydd Gwener 11 Mehefin 2021

Gwaith yn Dechrau Ar Ardd i Ofalwyr

Gwaith yn Dechrau Ar Ardd i Ofalwyr
Disgrifiad
Mae gwaith wedi dechrau ar ardd flodau newydd fel teyrnged i'r holl ofalwyr di-dâl yn Nhorfaen.
Dydd Mercher 9 Mehefin 2021

Help i Ofalwyr Ifanc

Help i Ofalwyr Ifanc
Disgrifiad
Mae cynllun arloesol i gefnogi gofalwyr ifanc yn Nhorfaen yn helpu mwy na 100 o bobl ifanc.
Dydd Mawrth 8 Mehefin 2021

Help Ychwanegol i Ofalwyr

Disgrifiad
Mae oddeutu 120 o ofalwyr wedi cael help ychwanegol gan dimau gofal cymdeithasol Cyngor Torfaen yn ystod y pandemig coronafeirws
Dydd Llun 7 Mehefin 2021

Eich Llais Eich Penderfyniad

Disgrifiad
Oeddech chi'n gwybod y gallech wneud cais am Atwrneiaeth Arhosol beth bynnag yw eich oedran?
Dydd Iau 20 Mai 2021

'Mentro Gyda'n Gilydd'

'Mentro Gyda'n Gilydd'
Disgrifiad
Yn ystod 'Wythnos Gweithredu Dementia' (17 – 23 Mai 2021) yng Ngwent, hoffai Cyngor Torfaen hyrwyddo'n rhan yn y Cynllun Enghreifftiol Cenedlaethol 'Mentro Gyda'n Gilydd'.

Men Who Care ar y ti

Men Who Care ar y ti
Disgrifiad
Fel rhan o Bythefnos Gofal Maeth, cafodd gofalwyr maeth gydag awdurdodau lleol Gwent gynnig hael o ddau rownd golff gan Westy'r Celtic Manor.
Dydd Llun 17 Mai 2021

Taith Gerdded Les Dynion Sy'n Gofalu

Taith Gerdded Les Dynion Sy'n Gofalu
Disgrifiad
Fel rhan o ymgyrch Pythefnos Gofal Maeth eleni, mae Cyngor Torfaen wedi ymuno a thimau maethu awdurdodau lleol eraill ledled rhanbarth Gwent i gynnal Taith Gerdded ranbarthol Dynion Sy'n Gofalu ym Mharc Pont-y-pŵl.
Dydd Gwener 14 Mai 2021

Codi bron i £5,000 i'r Samariaid rwy redeg Marathon Eithaf

Codi bron i £5,000 i'r Samariaid rwy redeg Marathon Eithaf
Disgrifiad
Ar ôl pum mis a hanner o ymarfer, cafodd un o staff y cyngor, Alex Jones, gyfle o'r diwedd i roi ei meddwl a'i chorff ar waith mewn Marathon Eithaf 24 awr, llym, gan godi dros £4,700 i'r Samariaid.

Cyngor Torfaen yn rhoi blodau

Disgrifiad
Yr wythnos hon, mae bron i 200 tusw o flodau wedi eu dosbarthu â llaw i ofalwyr maeth gan dîm lleoli teuluoedd Torfaen, fel rhan o Bythefnos Gofal Maeth.

Rhowch Wybod i Bobl eich Bod Chi ar Agor

Disgrifiad
Mae Cyngor Torfaen yn galw ar grwpiau a mudiadau cymunedol sy'n ailddechrau ar ôl cyfyngiadau'r pandemig i roi gwybod i bobl eu bod ar agor eto.
Dydd Llun 10 Mai 2021

Seren 'Britain's Got Talent' yn dadorchuddio prosiect celfyddyd diweddaraf yn dathlu gofalwyr maeth awdurdod lleol ledled Cymru

Seren 'Britain's Got Talent' yn dadorchuddio prosiect celfyddyd diweddaraf yn dathlu gofalwyr maeth awdurdod lleol ledled Cymru
Disgrifiad
Mae'r artist o Gymru Nathan Wyburn eisiau disgleirio golau ar y gwaith y mae gofalwyr maeth Torfaen yn ei wneud, fel y bydd Canolfan Ddinesig Pont-y-pŵl yn cael ei goleuo'n oren yn ystod y Pythefnos Gofal Maeth eleni.

Mae Cyngor Torfaen yn dathlu Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl

Disgrifiad
Mae heddiw, dydd Llun 10 Mai 2021, yn nodi lansio Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl, wythnos genedlaethol y DU i gynyddu ymwybyddiaeth o iechyd meddwl.
Dydd Gwener 23 Ebrill 2021

Galw am Brydiau Cymunedol Torfaen ar ei uchaf erioed

Galw am Brydiau Cymunedol Torfaen ar ei uchaf erioed
Disgrifiad
Mae gwasanaeth cludo prydiau Cyngor Torfaen wedi gweld cynnydd o bron i dreian yn y galw amdano dros y flwyddyn ddiwethaf.
Dydd Llun 15 Mawrth 2021

Cerdyn Adnabod Cenedlaethol Gofalwyr Ifanc yn lansio yn Nhorfaen

Cerdyn Adnabod Cenedlaethol Gofalwyr Ifanc yn lansio yn Nhorfaen
Disgrifiad
Ar ôl 18 mis o gynllunio a datblygu gan awdurdodau lleol, Llywodraeth Cymru ac Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru, heddiw (15 Mawrth 2021) mae cynllun Cerdyn Adnabod Cenedlaethol Gofalwyr Ifanc wedi ei lansio yng Nhorfaen.
Dydd Iau 18 Chwefror 2021

Oes gennych chi Symptomau COVID-19?

Disgrifiad
Mae Safle Profi Lleol (LTS) cyntaf Torfaen wedi agor heddiw (18 Chwefror) ym Maes Parcio'r Hen Felin ar Stryd Trosnant, Pont-y-pŵl.
Dydd Mawrth 2 Chwefror 2021

Cyllid wedi ei gymeradwyo ar gyfer arloesi technoleg uchel mewn Gofal i Oedolion

Cyllid wedi ei gymeradwyo ar gyfer arloesi technoleg uchel mewn Gofal i Oedolion
Disgrifiad
Mae Cyngor Torfaen wedi symud ymlaen gyda dau brosiect gyda'r nod o ganfod atebion arloesol i wella gofal i drigolion.
Dydd Mercher 23 Rhagfyr 2020

Datganiad ar y cyd gan holl wasanaethau cyhoeddus yng Nghymru

Disgrifiad
A ninnau ar drothwy'r Nadolig, gofynnwn i chi feddwl yn ofalus am yr hyn y 'dylech' ei wneud, yn hytrach na'r hyn y 'cewch' ei wneud
Dydd Llun 14 Rhagfyr 2020

Apêl Siôn Corn Torfaen yn derbyn dros 2000 o gyfraniadau

Apêl Siôn Corn Torfaen yn derbyn dros 2000 o gyfraniadau
Disgrifiad
Bydd anrhegion ar gyfer y Nadolig yn cael eu dosbarthu i 237 o blant a phobl ifanc yn Nhorfaen diolch i lwyddiant ysgubol Apêl Siôn Corn Torfaen eleni.
Dydd Mercher 2 Rhagfyr 2020

Gweithredu Brechlyn Covid-19 yng Nghymru

Gweithredu Brechlyn Covid-19 yng Nghymru
Disgrifiad
Heddiw croesawom y newyddion bod yr Asiantaeth Rheoleiddio Meddyginiaethau a Chynhyrchion Gofal Iechyd (MHRA) wedi awdurdodi dros dro i ddefnyddio'r brechlyn Pfizer / BioNTech yn seiliedig ar dystiolaeth o ddiogelwch ac effeithiolrwydd
Dydd Mawrth 17 Tachwedd 2020

Munudau Hudol mewn Gofal Cartref – Stori Jade a Shaun

Munudau Hudol mewn Gofal Cartref – Stori Jade a Shaun
Disgrifiad
Mae pandemig byd-eang y coronafeirws wedi pwysleisio rôl allweddol y gweithlu gofal cymdeithasol wrth gefnogi'r dinasyddion mwyaf bregus yn Nhorfaen a'r angen i ragor o bobl ddechrau gyrfa yn y sector gofal cymdeithasol.
Dydd Gwener 13 Tachwedd 2020

Gofyn am ddefnyddwyr gwasanaeth i wella arloesi digidol

Disgrifiad
Mae Cyngor Torfaen am siarad â thrigolion sydd wedi gofyn am gefnogaeth neu wedi cael eu cyfeirio at gefnogaeth gan y tîm therapi galwedigaethol
Dydd Iau 29 Hydref 2020

Sesiynau rhithwir i bobl sydd â diddordeb mewn maethu

Disgrifiad
Fel rhan o ymgyrch maethu'r Cyngor yn yr hydref, byddwn yn cynnal sesiynau galw-i-mewn un wrth un rhithiol i unrhyw un sydd â diddordeb mewn bod yn ofalwr maeth
Dydd Mercher 28 Hydref 2020

Canolfannau prawf covid-19 dros dro y gellir cael mynediad atynt 'ar droed' yn cau yn Nhorfaen

Disgrifiad
Bydd y canolfannau prawf covid-19 dros dro 'ar droed' ym Mlaenafon a Phont-y-pŵl yn cau ddydd Gwener 30 Hydref
Dydd Llun 26 Hydref 2020

Apêl Siôn Corn yn agor yn fuan: cyfle i ledaenu ychydig o lawenydd y Nadolig!

Apêl Siôn Corn yn agor yn fuan: cyfle i ledaenu ychydig o lawenydd y Nadolig!
Disgrifiad
Once again Christmas is upon us and our thoughts turn to the children and young people of Torfaen who are experiencing poverty or have no contact with family.
Dydd Gwener 23 Hydref 2020

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan wedi ymestyn cyfnod agor cyfleusterau prawf covid-19 yn Nhorfaen

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan wedi ymestyn cyfnod agor cyfleusterau prawf covid-19 yn Nhorfaen
Disgrifiad
Bydd y canolfannau prawf covid-19, sydd ar agor dros dro ym Mlaenafon a Phont-y-pŵl bellach yn parhau ar agor tan ddydd Gwener 30 Hydref
Dydd Gwener 16 Hydref 2020

'Canolfannau 'cerdded i mewn' COVID-19 ym Mlaenafon a Phont-y-pŵl i aros ar agor'

Disgrifiad
Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan yn cadw uned brofi symudol dros dro a agorodd ar 8fed Hydref ym Mlaenafon ar agor.

#MaethwchYnLleol a gwnewch wahaniaeth a fydd yn para oes

#MaethwchYnLleol a gwnewch wahaniaeth a fydd yn para oes
Disgrifiad
Torfaen Council are joining other local authorities across Gwent to promote a new Autumn fostering campaign that looks to encourage more families and individuals to come forward and foster a child or young person in need.
Dydd Llun 12 Hydref 2020

Mae'n Wythnos Genedlaethol Mabwysiadu!

Disgrifiad
Un o'r ffyrdd gorau i ysbrydoli pobl yw drwy rannau straeon o lwyddiant gan y bobl sydd wedi gwneud y peth dan sylw
Dydd Iau 1 Hydref 2020

Ap COVID-19 y GIG

Disgrifiad
We're encouraging people in Torfaen to download and use the app because the more people that do so, the more it will help reduce and manage the spread of COVID.

Uned 'galw heibio' dros dro profi Coronafeirws yn agor ym Mhont-y-pŵl

Disgrifiad
Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan yn agor uned profi symudol dros dro ym Maes Parcio'r Hen Felin, Trosnant, Pont-y-pŵl, NP4 8AT, ddydd Mercher 30ain Medi.
Dydd Llun 21 Medi 2020

Iechyd Cyhoeddus Cymru yn annog pobl gymwys yng Nghymru i gael brechlyn ffliw am ddim

Iechyd Cyhoeddus Cymru yn annog pobl gymwys yng Nghymru i gael brechlyn ffliw am ddim
Disgrifiad
Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn annog yr holl bobl gymwys yng Nghymru i gael eu brechlyn ffliw am ddim wrth i GIG Cymru ddechrau ei raglen genedlaethol fwyaf erioed i frechu rhag y ffliw.
Dydd Iau 17 Medi 2020

Gwniadwragedd lleol: Y Llwyth Olaf

Disgrifiad
Hoffai'r cyngor ddiolch i grŵp o wniadwragedd am eu gwaith caled wrth gefnogi'r GIG yn ystod Covid-19.
Dydd Mercher 9 Medi 2020

Gwybodaeth am warchod gan Lywodraeth Cymru

Disgrifiad
Yn dilyn y cyfnod clo yng Nghaerffili, nid oes newid i drigolion yn Nhorfaen a oedd yn gwarchod cyn 16 Awst ac felly maent yn aros ar Restr Cleifion sy'n Gwarchod, ac nid oes unrhyw newid i'r cyngor gan Brif Swyddog Meddygol Cymru
Dydd Gwener 7 Awst 2020

Mae ymweliadau cartref y gwasanaeth Hyfforddwr Technoleg yn ôl

Mae ymweliadau cartref y gwasanaeth Hyfforddwr Technoleg yn ôl
Disgrifiad
Mae prosiect Gofal Cymdeithasol Torfaen sydd â'r nod o gefnogi trigolion sydd wedi'u hallgáu'n ddigidol yn Nhorfaen unwaith eto yn cymryd apwyntiadau i gynnal ymweliadau cartref.
Dydd Mercher 5 Awst 2020

Adolygiad Annibynnol SenCom 2020

Disgrifiad
Ar ôl cwblhau adolygiad allanol annibynnol a gomisiynwyd gan CLlLC ar gyfer Gwasanaeth Cymorth Synhwyraidd a Chyfathrebu (SenCom) ar ran Consortiwm De Ddwyrain Cymru, mae'r pum awdurdod lleol sy'n bartneriaid yn croesawu cyhoeddi'r adolygiad
Dydd Mawrth 7 Gorffennaf 2020

"Gyda'n gilydd gallwn gadw pobl yn ddiogel"

"Gyda'n gilydd gallwn gadw pobl yn ddiogel"
Disgrifiad
Mae ymgyrch yn cael ei lansio heddiw ledled Cymru i annog pobl i gysylltu gyda'r gwasanaethau cymdeithasol os ydynt yn poeni bod aelod o'r teulu, ffrind neu gymydog mewn perygl o gamdriniaeth, esgeulustra a niwed.
Dydd Iau 11 Mehefin 2020

Wythnos Gofalwyr 2020 – cynorthwyo gofalwyr di-dâl yn Nhorfaen

Wythnos Gofalwyr 2020 – cynorthwyo gofalwyr di-dâl yn Nhorfaen
Disgrifiad
This Carers Week Torfaen Social Care teams continue to support unpaid carers in our communities, having positive conversations with them and offering information and support.
Dydd Iau 7 Mai 2020

Dangoswch eich cefnogaeth i Bythefnos Gofal Maeth

Disgrifiad
Dros y pythefnos nesaf, byddwn yn dathlu Pythefnos Gofal Maeth, o 11-24 Mai.

Mwy na 470 o drigolion Torfaen sy'n agored i niwed yn cael eu cynorthwyo yn ystod y cyfyngiadau symud

Mwy na 470 o drigolion Torfaen sy'n agored i niwed yn cael eu cynorthwyo yn ystod y cyfyngiadau symud
Disgrifiad
Ers dechrau cyfyngiadau symud Coronafeirws yn ôl ym mis Mawrth, mae mwy na 470 o drigolion sy'n agored i niwed ledled y fwrdeistref wedi cael cymorth hanfodol gan y Cyngor, sydd wedi eu galluogi i aros gartref yn ddiogel.
Dydd Llun 27 Ebrill 2020

Lansio Ap Symudol i ddarparu cymorth i drigolion

Disgrifiad
Heddiw (27/04/2020), mewn ymateb i Covid-19, mae Cyngor Torfaen wedi lansio 'Cymorth Cymunedol Torfaen', Ap Symudol i helpu i gysylltu'r trigolion mwyaf bregus yn Nhorfaen yn gyflym ac yn hawdd i wirfoddolwyr a all helpu i'w cynorthwyo.
Dydd Gwener 3 Ebrill 2020

1400 o flychau bwyd iachus yn cael eu dosbarthu i deuluoedd ledled y fwrdeistref

1400 o flychau bwyd iachus yn cael eu dosbarthu i deuluoedd ledled y fwrdeistref
Disgrifiad
This week, Torfaen Neighbourhood Services teams alongside other Council colleagues, Community Volunteers, Torfaen Leisure Trust, Bron Afon and Pyramid Hygiene have delivered a large quantity of Free School Meal boxes to households across the borough.
Dydd Gwener 27 Mawrth 2020

Covid-19: Diweddariad am Ofal Cymdeithasol Torfaen

Covid-19: Diweddariad am Ofal Cymdeithasol Torfaen
Disgrifiad
Fel cyngor rydym wedi bod yn cynllunio ar gyfer yr hyn sy'n annisgwyl i drigolion sy'n derbyn gofal yn y cartref trwy ein Tîm Gofal Personol, fel y gallwn ni barhau i gefnogi pobl mewn angen.
Dydd Iau 19 Mawrth 2020

Sgamiau Gwe-rwydo Coronafirws

Disgrifiad
There have been reports of fake Coronavirus emails and text messages being received.
Dydd Iau 5 Mawrth 2020

Myfyrwyr Coleg Gwent yn Serennu mewn Ymgyrch Gofal Cymdeithasol Genedlaethol

Myfyrwyr Coleg Gwent yn Serennu mewn Ymgyrch Gofal Cymdeithasol Genedlaethol
Disgrifiad
The national We Care Wales campaign to attract more people to consider work in the social care sector has recently featured Coleg Gwent students Izzy Evren and Tyne Hughes in their latest campaign drive...
Dydd Gwener 7 Chwefror 2020

Her arloesi yn cyrraedd y garreg filltir gyntaf

Her arloesi yn cyrraedd y garreg filltir gyntaf
Disgrifiad
This week, five suppliers will end work on Phase 1 of the Govtech Catalyst Challenge.
Dydd Gwener 17 Ionawr 2020

Lloches Nos i helpu pobl sy'n cysgu ar y stryd yn Nhorfaen

Lloches Nos i helpu pobl sy'n cysgu ar y stryd yn Nhorfaen
Disgrifiad
Yr wythnos ddiwethaf, cynhaliodd cyngor Torfaen gyfarfod cyngor eithriadol i gyfleu'r diweddaraf i gynghorwyr am y camau sy'n cael eu dilyn i fynd i'r afael â digartrefedd a chysgu ar y stryd yn Nhorfaen.
Arddangos 1 i 100 o 102
Blaenorol 1 2 Nesaf