Biniau ac Ailgylchu

Dydd Mawrth 14 Mai 2024

Mae Hybiau Ailgylchu yn newid

Disgrifiad
O ddydd Gwener 24 Mai, bydd y lleoliadau yn Nhorfaen lle gall trigolion gasglu blychau ailgylchu, bagiau a chadis, yn newid...
Dydd Iau 2 Mai 2024

Ailddechreuodd cyfarfod a chyfarch yn y Ganolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref

Disgrifiad
Mae Canolfan Ailgylchu y Cartref wedi dechrau cyfarch ymwelwyr â'r safle yn Y Dafarn Newydd unwaith eto...
Dydd Iau 25 Ebrill 2024

Lansio Llyfrgell Cewynnau yn Nhorfaen

Disgrifiad
Oeddech chi'n gwybod y bydd babi yn cynhyrchu tua 78 o fagiau bin yn llawn cewynnau yn ystod blwyddyn gyntaf ei fywyd?
Dydd Llun 15 Ebrill 2024

Llwyddiant Gwanwyn Glân

Disgrifiad
Mae poteli plastig, pacedi creision, fêps, E-sgwter sydd wedi torri, a theclyn i orffwys y pen mewn car yn rhai o'r eitemau o sbwriel a godwyd fel rhan o ddigwyddiad Gwanwyn Glân blynyddol Torfaen...
Dydd Llun 18 Mawrth 2024

Casglu deunyddiau i'w hailgylchu a gwastraff dros y Pasg

Disgrifiad
Fe fydd criwiau'n gweithio dros wyliau banc y Pasg eleni, ac felly ni fydd unrhyw newid i'r diwrnodau casglu...
Dydd Iau 14 Mawrth 2024

Bydd Wych. Ailgylcha. – Dewch inni gael Cymru i rif 1!

Disgrifiad
Here in Wales we're proud recyclers, and that's made us the third best recyclers IN THE WORLD...
Dydd Mercher 6 Mawrth 2024

Mae Gwanwyn Glân 2024 yn dechrau cyn hir

Disgrifiad
Mae Gwanwyn Glân Torfaen 2024 ar fin dechrau, ddydd Sadwrn 30 Mawrth ym Mharc Pont-y-pŵl am 11am
Dydd Mercher 21 Chwefror 2024

Casgliadau gwastraff gardd yn ailddechrau cyn hir

Disgrifiad
Bydd casgliadau gwastraff gardd bob pythefnos yn Nhorfaen yn ailddechrau'r wythnos yn dechrau ddydd Llun 4 Mawrth...
Dydd Mawrth 23 Ionawr 2024

Caffi Trwsio nawr yn derbyn cerameg

Disgrifiad
Erbyn hyn, diolch i wirfoddolwr newydd, gall Caffi Trwsio Torfaen atgyweirio cerameg sydd wedi torri...
Dydd Mercher 17 Ionawr 2024

Cymeradwyo Cynllun i Godi'r Gyfradd Ailgylchu

Disgrifiad
Mae aelodau'r Cabinet wedi cymeradwyo cynllun i wella'r gwasanaeth gwastraff ac ailgylchu a chynyddu ailgylchu...
Dydd Mawrth 12 Rhagfyr 2023

Casgliadau ailgylchu a gwastraff y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd

Disgrifiad
Ni fydd newidiadau i ddiwrnodau casglu yn yr wythnos yn arwain at y Nadolig...
Dydd Mercher 8 Tachwedd 2023

Mae casgliadau cardbord wythnosol yn dechrau ddydd Llun

Disgrifiad
Cardboard recycling collections will increase from fortnightly to weekly from Monday 13 November...
Dydd Gwener 27 Hydref 2023

Sut i waredu fêps yn ddiogel

Disgrifiad
Amcangyfrifir bod 5 miliwn o fêps untro yn cael eu taflu i ffwrdd bob wythnos yn y Deyrnas Unedig – sydd gywerth ag wyth fêp bob eiliad...
Dydd Iau 26 Hydref 2023

Dechrau casgliadau cardfwrdd wythnosol

Disgrifiad
Bydd casgliadau ailgylchu cardfwrdd yn cynyddu o bob pythefnos i bob wythnos o'r mis nesaf.

Gwella cyfleusterau ailgylchu ar gyfer fflatiau

Disgrifiad
Mae Cyngor Torfaen wedi bod yn gweithio gyda Thai Cymunedol Bron Afon er mwyn cynyddu nifer y fflatiau sydd â chyfleusterau ailgylchu...
Dydd Mercher 25 Hydref 2023

Cymru! Paratowch i harneisio pŵer gwastraff bwyd a'n cael i rif 1

Disgrifiad
Cymru, rydyn ni'n taclo ailgylchu'n wych, ac yn ymfalchïo cymaint mewn chwarae ein rhan nes ein bod ni'n drydedd genedl orau'r byd am ailgylchu. Ond fe allwn ni bob amser wneud yn well, gallwn?...
Dydd Gwener 20 Hydref 2023

Ailgylchu gwyrdd yn cynyddu

Disgrifiad
Mae'r gwastraff gwyrdd sy'n cael ei ailgylchu yn Nhorfaen wedi cynyddu ers dechrau Ebrill...
Dydd Mercher 18 Hydref 2023

Ailgylchu gwastraff bwyd yn cynyddu

Disgrifiad
Mae'r bwyd sy'n cael ei ailgylchu yn Nhorfaen wedi cynyddu 13 y cant dros y pum mis diwethaf...
Dydd Gwener 13 Hydref 2023

Siop atgyweirio'n dathlu pen blwydd cyntaf

Disgrifiad
Mae gwirfoddolwyr sy'n atgyweirio eitemau trydanol bach yn dathlu eu blwyddyn gyntaf.
Dydd Gwener 6 Hydref 2023

Enillwyr cystadleuaeth Gwroniaid Gwastraff

Disgrifiad
Mae ysgolion cynradd yn Nhorfaen wedi lleihau faint o wastraff bwyd maen nhw'n cynhyrchu o gyfartaledd o 20%, o ganlyniad i gystadleuaeth newydd...
Dydd Gwener 22 Medi 2023

Cynnydd yn y cardbord a gesglir

Disgrifiad
Mae trigolion yn helpu i Godi'r Gyfradd trwy roi mwy o lawer o gardbord allan i'w gasglu wrth ymyl y ffordd...
Dydd Gwener 15 Medi 2023

Agor Hwb Codi Sbwriel Newydd

Disgrifiad
Mewn ymdrech i fynd i'r afael â sbwriel a hyrwyddo amgylchedd sy'n lanach ac yn fwy cynaliadwy, agorwyd hwb codi sbwriel newydd yn swyddogol...
Dydd Llun 4 Medi 2023

Arbrawf compost am ddim

Disgrifiad
Mae trigolion yn cael cynnig compost am ddim fel rhan o arbrawf gan Gyngor Torfaen i ailddefnyddio gwastraff gwyrdd sy'n cael ei gwastraff o gartrefi lleol...
Dydd Gwener 25 Awst 2023

Casgliadau ailgylchu a gwastraff dros wyliau'r banc

Disgrifiad
Bydd criwiau'n gweithio fel arfer ar ddydd Llun Gŵyl y Banc felly ni fydd newid i gasgliadau gwastraff ac ailgylchu'r wythnos nesaf.
Dydd Gwener 30 Mehefin 2023

Cyngor yn lansio mannau ailgylchu plastig meddal er mwyn Codi'r Gyfradd

Disgrifiad
Bydd mannau ailgylchu cyhoeddus ar gyfer bagiau a lapio plastig sy'n cael ei alw'n "plastig ymestynnol" yn cael eu cyflwyno gan dîm gwastraff ac ailgylchu Cyngor Torfaen...
Dydd Llun 19 Mehefin 2023

Cystadleuaeth gwastraff bwyd i ysgolion

Disgrifiad
Mae ysgolion cynradd wedi derbyn gwahoddiad i gymryd rhan mewn cystadleuaeth newydd a drefnir gan Wasanaeth Arlwyo Cyngor Torfaen i helpu i leihau gwastraff bwyd amser cinio.
Dydd Gwener 2 Mehefin 2023

Gwelliannau i'r gwasanaeth ailgylchu tecstilau

Disgrifiad
Mae gwelliannau wedi cael eu gwneud i wasanaeth casgliadau ailgylchu tecstilau Cyngor Torfaen, ar ôl adborth gan drigolion...
Dydd Mercher 31 Mai 2023

Atgoffa trigolion i roi eu blychau du wrth y ffordd erbyn 7am

Disgrifiad
Fel rhan o strategaeth y Cyngor i Godi'r Gyfradd ailgylchu, mae trigolion yn cael eu hatgoffa i roi eu blychau du wrth ymyl y ffordd erbyn 7am o ddydd Llun 5 Mehefin ymlaen.,,
Dydd Gwener 19 Mai 2023

Arolwg Codi'r Gyfradd yn cyrraedd 1,200

Arolwg Codi'r Gyfradd yn cyrraedd 1,200
Disgrifiad
Dim ond pythefnos sydd ar ôl i chi roi eich barn ynglŷn â sut gall cyfraddau ailgylchu gael eu gwella yn Nhorfaen.
Dydd Gwener 5 Mai 2023

Arolwg ailgylchu Codi'r Gyfradd

Disgrifiad
Mae arolwg newydd wedi cael ei lansio yn rhan o ymgyrch i godi cyfraddau ailgylchu gwastraff y cartref yn Nhorfaen i 70 y cant.
Dydd Gwener 28 Ebrill 2023

Y diweddaraf am wastraff gardd a biniau â chlawr porffor

Disgrifiad
Rydyn ni wedi cael ychydig o drafferth yr wythnos hon gyda'n casgliadau gwastraff gardd a biniau â chlawr porffor, oherwydd problemau gyda'n cerbydau...
Dydd Iau 27 Ebrill 2023

Recycling and waste bank holiday collections

Disgrifiad
Our recycling and waste crews will be working as normal over the three bank holidays next month...
Dydd Mawrth 25 Ebrill 2023

Y diweddaraf ar ymgynghoriad gwastraff

Disgrifiad
Mae Arweinydd y Cyngor, Anthony Hunt, wedi cyhoeddi y bydd ymgynghoriad ar gynlluniau i leihau casgliadau gwastraff yn Nhorfaen yn cau'n gynnar
Dydd Iau 30 Mawrth 2023

Casglu batris wrth ymyl y ffordd

Disgrifiad
O'r wythnos nesaf, trigolion yn gallu ailgylchu batris bach a ddefnyddir yn y cartref bob wythnos, wrth ymyl y ffordd...

Casgliadau ailgylchu a gwastraff dros y Pasg

Disgrifiad
Eleni, bydd ein criwiau'n gweithio dros wyliau banc y Pasg, felly ni fydd newid i'ch casgliadau. Rhowch eich defnyddiau i'w hailgylchu a'ch gwastraff allan ar eich diwrnod casglu arferol...
Dydd Llun 27 Mawrth 2023

Ymgynghoriad ar y newidiadau i gasgliadau gwastraff

Disgrifiad
Gallwch ddweud eich dweud am gynlluniau i gynyddu casgliadau ailgylchu a lleihau casgliadau gwastraff gweddilliol yn Nhorfaen o heddiw ymlaen
Dydd Llun 20 Mawrth 2023

Newidiadau i wasanaethau gwastraff ac ailgylchu

Disgrifiad
Rhaid ailgylchu o leiaf 70 y cant o'r sbwriel yng Nghymru erbyn 2025.
Dydd Gwener 10 Mawrth 2023

Gwersi ailgylchu gwastraff bwyd

Disgrifiad
Mae disgyblion cynradd yn ymuno yn y frwydr i leihau gwastraff bwyd...
Dydd Gwener 17 Chwefror 2023

Mae Caffi Atgyweirio Torfaen eich angen chi

Mae Caffi Atgyweirio Torfaen eich angen chi
Disgrifiad
Mae mwy na 50 o eitemau trydanol wedi eu hachub o'r bin sbwriel diolch o Gaffi Atgyweirio Torfaen...
Dydd Mawrth 7 Chwefror 2023

Trowch wastraff bwyd yn ynni Cymreig

Disgrifiad
Mae'r wythnos yma'n nodi dechrau ymgyrch flynyddol Bydd Wych, Ailgylcha gyda'r bwriad o gynyddu ailgylchu gwastraff bwyd.
Dydd Gwener 3 Chwefror 2023

Adroddiad ar ddyfodol gwasanaethau gwastraff ac ailgylchu

Disgrifiad
Bydd adroddiad ar ddyfodol y gwasanaethau gwastraff ac ailgylchu yn Nhorfaen yn cael eu trafod gan aelodau pwyllgor craffu'r wythnos nesaf.
Dydd Mercher 18 Ionawr 2023

Enwi cerbydau ailgylchu

Disgrifiad
Mae canlyniadau ein cystadleuaeth i ysgolion cynradd i enwi rhai o gerbydau ailgylchu newydd Cyngor Torfaen wedi cael eu cyhoeddi...
Dydd Iau 8 Rhagfyr 2022

Casgliadau gwastraff ac ailgylchu dros y Nadolig ar Flwyddyn Newydd 2022

Disgrifiad
Ni fydd y diwrnodau casglu yn newid yn ystod yr wythnos sy'n arwain at y Nadolig, serch hynny, ar ôl y Nadolig, bydd y casgliadau'n mynd rhagddynt diwrnod yn hwyrach na'r arfer...
Dydd Gwener 25 Tachwedd 2022

Bachwch fag o deganau am £1

Disgrifiad
Os ydych chi'n poeni am arian y Nadolig hwn, ewch i siop ailddefnyddio The Steelhouse i fachu bargen...
Dydd Gwener 28 Hydref 2022

Caffi Trwsio Torfaen yn agor

Disgrifiad
Mae gan drigolion ddewis arall nawr yn hytrach na thaflu eitemau bach pan fyddant yn torri, diolch i siop drwsio newydd...
Dydd Mawrth 4 Hydref 2022

Ymestyn casgliadau gwastraff gardd

Disgrifiad
Bydd casgliadau gwastraff gardd pob pythefnos yn Nhorfaen yn cael eu hymestyn trwy Dachwedd, ar ôl iddyn nhw gael eu hatal am rai wythnosau'n gynharach yn y flwyddyn...
Dydd Llun 3 Hydref 2022

Enwch y cerbyd ailgylchu

Disgrifiad
Bydd Cyngor Torfaen yn derbyn 19 o gerbydau ailgylchu newydd dros y misoedd nesaf, ac rydym ni am i blant ysgol eu henwi...
Dydd Gwener 26 Awst 2022

Gohirio casgliadau gwastraff o'r ardd am bythefno

Disgrifiad
O ddydd Llun Gŵyl y Banc, bydd Cyngor Torfaen yn gohirio casgliadau Gwastraff Gardd am bythefnos, o ddydd Llun 29 Awst tan ddydd Gwener 9 Medi
Dydd Gwener 1 Gorffennaf 2022

Disgyblion ysgol yn cwrdd â Bert a Trevor

Disgrifiad
Heddiw, cafodd enillwyr ein cystadleuaeth i enwi cerbydau gwastraff cwbl drydanol newydd Torfaen, y cyfle i weld y tryciau am y tro cyntaf...
Dydd Gwener 10 Mehefin 2022

Datgelu enwau cerbydau newydd

Disgrifiad
Derbyniwyd dros 100 o geisiadau i enwi'r ddau gerbyd gwastraff trydan cyntaf yn y fwrdeistref, ac, ar ôl cryn dipyn o trafodaeth, mae'r enillwyr wedi cael eu dewis...
Dydd Gwener 13 Mai 2022

Gwanwyn glân yn taclo mannau â sbwriel

Disgrifiad
Pecynnau creision, papurau losin, mainc parc a hŵfer! Rhai o'r eitemau sbwriel a gafodd eu codi yn ystod digwyddiadau Gwanwyn Glân Torfaen...
Dydd Llun 11 Ebrill 2022

Diweddariad gŵyl banc y Pasg

Disgrifiad
Ni fydd newid i ddiwrnodau casglu eleni yn ystod gwyliau banc y Pasg oherwydd bydd criwiau'n gweithio...
Dydd Gwener 8 Ebrill 2022

Cystadleuaeth greadigol i ysgolion cynradd

Disgrifiad
Bydd Cyngor Torfaen yn derbyn dau gerbyd gwastraff trydan fis Mai, ac rydym am i blant ysgol eu henwi nhw...
Dydd Gwener 18 Mawrth 2022

Casgliadau gwastraff gardd i ailgychwyn

Disgrifiad
Bydd casgliadau gwastraff gardd pythefnosol yn Nhorfaen yn ailgychwyn yr wythnos sy'n dechrau ar ddydd Llun 21 Mawrth...
Dydd Mercher 16 Mawrth 2022

Croesawu gyrwyr cerbydau gwastraff ac ailgylchu newydd

Disgrifiad
Yr wythnos hon, mae Cyngor Torfaen wedi croesawu pedwar gyrrwr HGV newydd i'r tîm gwastraff ac ailgylchu

Mae Gwanwyn Glân Torfaen yn ei ôl

Disgrifiad
Mae gwirfoddolwyr yn cael eu recriwtio ar gyfer Gwanwyn Glân Torfaen eleni...
Dydd Mawrth 15 Chwefror 2022

Siop ailddefnyddio elusennol yn teimlo'r cariad

Disgrifiad
Mae siop ailddefnyddio newydd yng Nghanolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref yn y Dafarn Newydd yn boblogaidd iawn gyda thrigolion ers iddi agor yn Rhagfyr...
Dydd Gwener 7 Ionawr 2022

System bwcio ceir CAGT yn dod i ben

Disgrifiad
Ni fydd angen i yrwyr ceir drefnu lle ymlaen llaw i ymweld â'r Ganolfan Ailgylchu Gwastraff Tŷ o'r wythnos nesaf ymlaen.
Dydd Mawrth 4 Ionawr 2022

Siop Ailddefnyddio'n Ailagor

Disgrifiad
Mae siop sy'n gwerthu eitemau diangen o ansawdd da wedi ailagor wrth ymyl Canolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref.
Arddangos 1 i 59 o 59