Archif Newyddion

Dydd Llun 15 Mai 2023

Maethu Cymru'n galw ar gyflogwyr Cymru i gefnogi gofalwyr maeth

Maethu Cymru'n galw ar gyflogwyr Cymru i gefnogi gofalwyr maeth
Disgrifiad
Ym Mhythefnos Gofal Maeth TM, 15 - 28 Mai, mae'r Rhwydwaith Maethu, prif elusen maethu'r DU, a gwasanaethau maethu awdurdodau lleol yng Nghymru'n galw ar y gymuned fusnes ehangach i roi eu cefnogaeth a'i gwneud yn haws i'w staff gyfuno maethu a gweithio.
Dydd Gwener 12 Mai 2023

Disgyblion yn anelu am y 95

Disgrifiad
Mae disgyblion Ysgol Gynradd Gymunedol Llantarnam yn anelu at gyrraedd presenoldeb o 95 y cant unwaith eto.

Cynllun ieuenctid yn trechu ymddygiad gwrthgymdeithasol

Cynllun ieuenctid yn trechu ymddygiad gwrthgymdeithasol
Disgrifiad
Mae cynllun newydd i bobl ifanc yn helpu i daclo ymddygiad gwrthgymdeithasol yng Nghwmbrân.
Dydd Iau 11 Mai 2023

Ras 10k Mic Morris Torfaen....barod?

Disgrifiad
Mae cannoedd o redwyr eisoes wedi cofrestru ar gyfer ras Mic Morris eleni, sef yn ôl y trefnwyr "y ras gyflymaf o'i bath ar y blaned".
Dydd Llun 8 Mai 2023

Ysgol yn gwobrwyo presenoldeb

Ysgol yn gwobrwyo presenoldeb
Disgrifiad
Mae ysgol uwchradd yn Nhorfaen wedi lansio menter newydd sy'n gwobrwyo presenoldeb da mewn ymdrech i leihau absenoldebau anawdurdodedig
Dydd Gwener 5 Mai 2023

Arolwg ailgylchu Codi'r Gyfradd

Disgrifiad
Mae arolwg newydd wedi cael ei lansio yn rhan o ymgyrch i godi cyfraddau ailgylchu gwastraff y cartref yn Nhorfaen i 70 y cant.

Gadewch iddo flodeuo ar gyfer yr haf

Disgrifiad
Mae trigolion yn cael eu hannog i gefnogi Mai Di-dor, sy'n annog pobl i beidio â thorri eu lawntiau'r mis yma er mwyn cefnogi bioamrywiaeth leol a helpu i daclo newid yn yr hinsawdd.....
Dydd Mercher 3 Mai 2023

Disgyblion yn rhoi tro ar brydiau'n seiliedig ar blanhigion

Disgyblion yn rhoi tro ar brydiau'n seiliedig ar blanhigion
Disgrifiad
Mae disgyblion yn Ysgol Gymraeg Gwynllyw wedi rhoi tro a brydiau newydd yn seiliedig ar blanhigion.
Dydd Gwener 28 Ebrill 2023

Y diweddaraf am wastraff gardd a biniau â chlawr porffor

Disgrifiad
Rydyn ni wedi cael ychydig o drafferth yr wythnos hon gyda'n casgliadau gwastraff gardd a biniau â chlawr porffor, oherwydd problemau gyda'n cerbydau...

Grŵp cymorth dementia newydd

Disgrifiad
Mae grŵp cymorth newydd yn cynnig lle croesawgar a gweithgareddau i bobl sy'n byw gyda dementia a cholli'r cof, a'u gofalwyr.

Diwrnod Golff Elusennol i godi'r "ti" yr haf hwn

Diwrnod Golff Elusennol i godi'r "ti" yr haf hwn
Disgrifiad
Mae yna wahoddiad i bob un sydd wrth eu bodd â golff, y rheiny sy'n colli eu partner i'r golff yn rheolaidd a hyd yn oed amaturiaid, i gymryd rhan yn nigwyddiad Golff Elusennol Mic Morris Torfaen yr haf hwn.
Dydd Iau 27 Ebrill 2023

Recycling and waste bank holiday collections

Disgrifiad
Our recycling and waste crews will be working as normal over the three bank holidays next month...

Ysgol yn ennill gwobr am ffilm ddigidol

Ysgol yn ennill gwobr am ffilm ddigidol
Disgrifiad
Mae tîm o ddisgyblion ysgol gynradd ym Mhont-y-pŵl wedi dod yn drydydd mewn cystadleuaeth genedlaethol i gynhyrchu fideo i hyrwyddo diogelwch ar y rhyngrwyd.

Taliadau Costau Byw

Disgrifiad
Mae miliynau o aelwydydd yn mynd i gael mwy o gymorth gan Lywodraeth y DU er mwyn lleihau rhywfaint ar y straen ariannol yn sgil y cynnydd mewn costau byw.

Paratowch at eich cwrs TGAU gyda Dysgu Oedolion yn y Gymuned Torfaen

Paratowch at eich cwrs TGAU gyda Dysgu Oedolion yn y Gymuned Torfaen
Disgrifiad
Ydych chi'n ystyried cofrestru i wneud cwrs TGAU fis Medi hyn?
Dydd Mawrth 25 Ebrill 2023

Y diweddaraf ar ymgynghoriad gwastraff

Disgrifiad
Mae Arweinydd y Cyngor, Anthony Hunt, wedi cyhoeddi y bydd ymgynghoriad ar gynlluniau i leihau casgliadau gwastraff yn Nhorfaen yn cau'n gynnar
Dydd Llun 24 Ebrill 2023

Disgyblion yn cael cefnogaeth sêr o Gymru ar gyfer podlediad newydd

Disgrifiad
Mae myfyrwyr o Ysgol Gyfun Croesyceiliog wedi bod yn cyfweld â sêr o Gymru ar gyfer podlediad newydd yr ysgol.
Dydd Gwener 21 Ebrill 2023

Gwanwyn glân yn taclo sbwriel

Disgrifiad
Mae poteli plastig, pacedi creision, teiars ceir, sgwter a ffon golff ymhlith yr eitemau o sbwriel a godwyd fel rhan o Wanwyn Glân blynyddol Torfaen...
Dydd Iau 20 Ebrill 2023

Canolfan Gymraeg newydd yn agor

Canolfan Gymraeg newydd yn agor
Disgrifiad
Mae canolfan arbenigol wedi agor yr wythnos yma i blant sydd am drosglwyddo o addysg gynradd gyfrwng Saesneg i addysg gyfrwng Cymraeg.
Dydd Mercher 19 Ebrill 2023

Noson Llyfrau'r Byd

Noson Llyfrau'r Byd
Disgrifiad
Yn dilyn Noson Llyfrau'r Byd eleni, bydd Dysgu Cymunedol i Oedolion Torfaen yn cynnig nifer cyfyngedig o lyfrau am ddim i'w casglu o'u canolfannau yn ystod oriau agor arferol.

Ymgynghoriad ar gynllun y gamlas

Disgrifiad
Gall trigolion roi eu barn ar gynllun 10 mlynedd ynglŷn â sut bydd un o atyniadau mwyaf poblogaidd Torfaen yn cael ei datblygu a'i gwella.
Dydd Llun 17 Ebrill 2023

Disgyblion yn serennu yn eu ffilm eu hunain

Disgyblion yn serennu yn eu ffilm eu hunain
Disgrifiad
Mae disgyblion ac athrawon o Ysgol Gynradd Padre Pio wedi ffilmio fideo sy'n dathlu rhai o'r rhesymau y maen nhw wrth eu bodd yn mynd i'r ysgol.
Dydd Iau 6 Ebrill 2023

Cannoedd yn cymryd rhan yn hwyl y Pasg

Disgrifiad
Mae mwy na 850 o blant wedi cymryd rhan mewn wythnos o hwyl y Pasg, diolch i Wasanaeth Chwarae Cyngor Torfaen.
Dydd Gwener 31 Mawrth 2023

Ysgolion yn gweld lleihad yn nifer y disgyblion sy'n absennol yn gyson

Disgrifiad
Mae ysgolion cynradd ac uwchradd yn Nhorfaen wedi gweld lleihad yn nifer y disgyblion sy'n cael eu categoreiddio fel disgyblion sy'n absennol yn gyson.

Disgyblion yn mwynhau cyfleoedd dysgu

Disgrifiad
Mae disgyblion yn Ysgol Gynradd Llanyrafon yn mwynhau'r cyfleoedd sydd ganddyn nhw i ddysgu a chwarae, yn ôl adroddiad gan Estyn.
Dydd Iau 30 Mawrth 2023

Casglu batris wrth ymyl y ffordd

Disgrifiad
O'r wythnos nesaf, trigolion yn gallu ailgylchu batris bach a ddefnyddir yn y cartref bob wythnos, wrth ymyl y ffordd...

Casgliadau ailgylchu a gwastraff dros y Pasg

Disgrifiad
Eleni, bydd ein criwiau'n gweithio dros wyliau banc y Pasg, felly ni fydd newid i'ch casgliadau. Rhowch eich defnyddiau i'w hailgylchu a'ch gwastraff allan ar eich diwrnod casglu arferol...
Dydd Mercher 29 Mawrth 2023

Tynnu Ysgol Gymraeg Gwynllyw allan o Fesurau Arbennig

Tynnu Ysgol Gymraeg Gwynllyw allan o Fesurau Arbennig
Disgrifiad
Ar ôl archwiliad diweddar gan Estyn, Prif Arolygydd Ei Fawrhydi o Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru, bernir bod Ysgol Gymraeg Gwynllyw wedi gwneud digon o gynnydd i gael ei thynnu o'r rhestr o ysgolion sydd angen mesurau arbennig.
Dydd Llun 27 Mawrth 2023

Ymgynghoriad ar y newidiadau i gasgliadau gwastraff

Disgrifiad
Gallwch ddweud eich dweud am gynlluniau i gynyddu casgliadau ailgylchu a lleihau casgliadau gwastraff gweddilliol yn Nhorfaen o heddiw ymlaen
Dydd Gwener 24 Mawrth 2023

Wythnos Strolio a Rholio

Disgrifiad
Mae tair ysgol gynradd wedi cytuno i ymuno â rhaglen genedlaethol sy'n anelu at gael plant ysgol i gerdded, seiclo neu reidio sgwter i'r ysgol yn rheolaidd.

Y Cyngor yn Llofnodi'r Siarter Creu Lleoedd

Y Cyngor yn Llofnodi'r Siarter Creu Lleoedd
Disgrifiad
Cyngor Torfaen yw'r cyngor diweddaraf yng Nghymru i lofnodi Siarter Creu Lleoedd Cymru. Mae'r cam hwn yn arwydd o gefnogaeth y cyngor i egwyddorion creu lleoedd.

Gwneud y diwydiant tatŵio a harddwch yn fwy diogel

Disgrifiad
Bydd gofyn i artistiaid tatŵio a'r rheiny sy'n gweithio mewn busnesau tyllu'r corff, lliwio'r croen y lled-barhaol, aciwbigo ac electrolysis gofrestru ar gyfer cynllun trwyddedu gorfodol cenedlaethol newydd y flwyddyn nesaf...
Dydd Mercher 22 Mawrth 2023

Cyfleoedd i wirfoddoli am y Gwanwyn Glân

Disgrifiad
Bydd ymgyrch flynyddol Gwanwyn Glân Torfaen yn dechrau Dydd Llun ac yn mynd am bron i bythefnos.
Dydd Mawrth 21 Mawrth 2023

Bws recriwtio gofal cymdeithasol ar ben ffordd

Disgrifiad
Mae bws sy'n ceisio helpu pobl sydd â diddordeb mewn gweithio yn y sector gofal wedi cychwyn ar ei daith yn Nhorfaen heddiw.
Dydd Llun 20 Mawrth 2023

Newidiadau i wasanaethau gwastraff ac ailgylchu

Disgrifiad
Rhaid ailgylchu o leiaf 70 y cant o'r sbwriel yng Nghymru erbyn 2025.
Dydd Iau 16 Mawrth 2023

Cynlluniau i wella gwasanaethau cwsmeriaid

Cynlluniau i wella gwasanaethau cwsmeriaid
Disgrifiad
Mae tua 400 o alwadau ffôn yn cael eu gwneud i ganolfan gyswllt Cyngor Torfaen pob dydd ac mae ciwiau'n aml pan fydd yn brysur.
Dydd Mawrth 14 Mawrth 2023

Bws recriwtio Gofal Cymdeithasol ar ben ffordd

Bws recriwtio Gofal Cymdeithasol ar ben ffordd
Disgrifiad
Bydd bws recriwtio newydd sy'n ceisio helpu pobl i gymryd y camau cyntaf i'r sector gofal cymdeithasol, yn teithio trwy Went eleni.
Dydd Gwener 10 Mawrth 2023

Erlyn perchennog siop fwyd tecawê am gig yn pydru

Disgrifiad
Cafodd siop fwyd tecawê ym Mhont-y-pŵl ei chau ar ôl i Swyddogion Iechyd Amgylcheddol ymateb i adroddiadau bod generadur petrol yn cael ei ddefnyddio oherwydd bod trydan yn yr adeilad wedi ei ddiffodd.

Gwersi ailgylchu gwastraff bwyd

Disgrifiad
Mae disgyblion cynradd yn ymuno yn y frwydr i leihau gwastraff bwyd...
Dydd Iau 9 Mawrth 2023

Fferm Greenmeadow yn ailagor i'r cyhoedd

Disgrifiad
Daw bywyd newydd unwaith eto i Fferm Gymunedol Greenmeadow yng Nghwmbrân a hynny mewn da bryd ar gyfer tymor yr haf
Dydd Mercher 8 Mawrth 2023

Gorsaf drenau ar y ffordd

Disgrifiad
Mae gwaith i drawsnewid Gorsaf Rheilffordd Pont-y-pŵl a'r Dafarn Newydd wedi cyrraedd carreg filltir bwysig o ran yr adeiladwaith.
Dydd Mawrth 7 Mawrth 2023

Lansio gwasanaeth busnes newydd

Disgrifiad
Dathlodd arweinwyr busnes lleol a mentrwyr lansio gwasanaeth cymorth busnes newydd yn gynharach heddiw.

Llyfrgell ysgol yn ailagor

Llyfrgell ysgol yn ailagor
Disgrifiad
Mae Ysgol Uwchradd Gatholig Alban Sant wedi ailagor drysau ei llyfrgell, sydd newydd gael ei hailwampio, diolch i grant gwerth £1.2 miliwn gan Lywodraeth Cymru.
Dydd Llun 6 Mawrth 2023

Swyddog newydd, dynodedig ar gyfer atal sbwriel a thipio anghyfreithlon

Disgrifiad
Mae swyddog newydd, dynodedig wedi ei gyflogi gan Gyngor Torfaen i helpu i leihau sbwriel a thipio anghyfreithlon yn y fwrdeistref...

Coed Newydd i Barc Pont-y-pŵl

Disgrifiad
Bydd gwaith i sefydlu 80 o goed newydd a dros 4,500 o blanhigion gwrychoedd ym Mharc Pont-y-pŵl yn dechrau'r wythnos yma.

Cymorth i fusnesau bwyd

Disgrifiad
Mae prosiect wedi'i lansio yn cynnig grantiau i fusnesau bwyd i'w helpu i arallgyfeirio cynnyrch lleol neu dreialu technegau cynhyrchu newydd.
Dydd Mercher 1 Mawrth 2023

Dathlu gwirfoddolwyr chwarae 2023

Dathlu gwirfoddolwyr chwarae 2023
Disgrifiad
Roedd mwy na 180 o bobl ifanc o bob cwr o Dorfaen yn destun dathlu mawr yn seremoni wobrwyo Gwobrau Gwirfoddoli Gwasanaeth Chwarae Torfaen eleni.
Dydd Mawrth 28 Chwefror 2023

Y Cyngor yn cymeradwyo cyllideb a threth y cyngor ar gyfer 2023/24

Disgrifiad
Heddiw, cymeradwyodd cynghorwyr Torfaen y cynigion terfynol ar gyfer cyllideb 2023/24 a gosod treth y cyngor ar 1.95 y cant am yr ail flwyddyn yn olynol

Lansio Cynllun Benthyca iPad

Lansio Cynllun Benthyca iPad
Disgrifiad
Gall trigolion yn Nhorfaen fynd ati nawr i fenthyg i-Pad o lyfrgell Cwmbrân, ar ôl i gynllun peilot newydd gael ei lansio yn y fwrdeistref heddiw.
Dydd Gwener 24 Chwefror 2023

Ateb yr Argyfwng Tai

Ateb yr Argyfwng Tai
Disgrifiad
Yr wythnos nesaf, bydd cynghorwyr ar y pwyllgor Cymunedau Iachach yn craffu ar y materion enbyd sy'n creu argyfwng tai cenedlaethol a lleol ac adolygu camau'r cyngor a phartneriaid i fynd i'r afael â'r canlyniadau.

Hwyl Hanner Tymor Gwasanaeth Chwarae Torfaen

Hwyl Hanner Tymor Gwasanaeth Chwarae Torfaen
Disgrifiad
Mae dros 700 o blant wedi cymryd rhan mewn wythnos llawn hwyl a chwarae'r hanner tymor yma gyda Gwasanaeth Chwarae Torfaen.
Dydd Iau 23 Chwefror 2023

Cymorthfeydd i fynd i'r afael â chynnydd mewn cartrefi llaith

Disgrifiad
Mae cyfres o gymorthfeydd ar gyfer trigolion Torfaen wedi cael eu sefydlu yn ystod mis Mawrth i ddarparu ystod o wybodaeth, cyngor ac arweiniad ar broblem gynyddol llwydni a lleithder mewn cartrefi.
Dydd Mercher 22 Chwefror 2023

Gwasanaeth i drawsnewid cymorth busnes

Disgrifiad
Bydd gwasanaeth newydd i helpu a chefnogi mwy na dwy fil a hanner o fusnesau yn Nhorfaen yn cael ei lansio fis nesaf.
Dydd Gwener 17 Chwefror 2023

Gwerthwyr ar Facebook yn cyfaddef masnachu mewn nwyddau dylunwyr sy'n ffug

Disgrifiad
Mae dwy fenyw wedi cyfaddef eu bod yn gwerthu nwyddau dylunwyr ffug, gan ddefnyddio grwpiau gwerthu ar Facebook.

Mae Caffi Atgyweirio Torfaen eich angen chi

Mae Caffi Atgyweirio Torfaen eich angen chi
Disgrifiad
Mae mwy na 50 o eitemau trydanol wedi eu hachub o'r bin sbwriel diolch o Gaffi Atgyweirio Torfaen...
Dydd Iau 16 Chwefror 2023

Mwy o safleoedd yn cael eu gadael er mwyn i natur gael ffynnu

Mwy o safleoedd yn cael eu gadael er mwyn i natur gael ffynnu
Disgrifiad
Mae aelodau'r Cabinet wedi cytuno i gynyddu nifer y glaswelltiroedd a reolir mewn ffordd gynaliadwy yn Nhorfaen er mwyn cynyddu bioamrywiaeth leol a helpu i fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd...
Dydd Mercher 15 Chwefror 2023

Grŵp ieuenctid LHDTh+ yn cael arian loteri

Disgrifiad
Mae grŵp sy'n cefnogi pobl ifanc yn y gymuned LHDTh+ yn Nhorfaen wedi cael £10,000 o arian loteri.
Dydd Mawrth 14 Chwefror 2023

Cabinet yn cymeradwyo cynlluniau i gyflwyno 20mya

Disgrifiad
Mae aelodau'r cabinet wedi cymeradwyo cynlluniau Cyngor Torfaen ar gyfer cyflwyno deddfwriaeth 20mya newydd yn ddiweddarach eleni.
Dydd Gwener 10 Chwefror 2023

Gwaith yn dechrau ar barciau chwarae cynhwysol newydd

Gwaith yn dechrau ar barciau chwarae cynhwysol newydd
Disgrifiad
Bydd gwaith yn dechrau'r wythnos nesaf i drawsnewid dau barc i blant yn fannau chwarae cynhwysol...

Cau ffyrdd i gael gwared ar goed sydd wedi'u heintio

Cau ffyrdd i gael gwared ar goed sydd wedi'u heintio
Disgrifiad
Bydd pum ffordd ar gau dros dro yn ystod yr wythnosau nesaf er mwyn mynd ati mewn ffordd ddiogel i dynnu coed sydd wedi'u heintio ar hyd rhai o'r prif lwybrau yn Nhorfaen...

Clod i ysgol feithringar a chynhwysol

Clod i ysgol feithringar a chynhwysol
Disgrifiad
Mae arolygwyr ysgolion wedi canmol staff a disgyblion ysgol gynradd yn Nhorfaen am greu "amgylchedd parchus, meithringar a chynhwysol ".
Dydd Iau 9 Chwefror 2023

Awdur lleol yn canmol y gwasanaeth llyfrgell

Awdur lleol yn canmol y gwasanaeth llyfrgell
Disgrifiad
Mae awdur wedi cyflwyno ei lyfr cyntaf i Lyfrgelloedd Torfaen ar ôl derbyn cymorth TG gan staff yn Llyfrgell Cwmbrân yn ystod y blynyddoedd diwethaf.
Dydd Mercher 8 Chwefror 2023

Clod i Bennaeth Newydd gan arolygwyr

Clod i Bennaeth Newydd gan arolygwyr
Disgrifiad
Mae pennaeth newydd wedi cael clod gan arolygwyr Estyn, dim ond mis ar ôl iddi ddod i'r swydd.
Dydd Mawrth 7 Chwefror 2023

Trowch wastraff bwyd yn ynni Cymreig

Disgrifiad
Mae'r wythnos yma'n nodi dechrau ymgyrch flynyddol Bydd Wych, Ailgylcha gyda'r bwriad o gynyddu ailgylchu gwastraff bwyd.
Dydd Gwener 3 Chwefror 2023

Adroddiad ar ddyfodol gwasanaethau gwastraff ac ailgylchu

Disgrifiad
Bydd adroddiad ar ddyfodol y gwasanaethau gwastraff ac ailgylchu yn Nhorfaen yn cael eu trafod gan aelodau pwyllgor craffu'r wythnos nesaf.

Ewch yn wyrdd ar gyfer Wythnos Ymwybyddiaeth Cancr yr Aren

Ewch yn wyrdd ar gyfer Wythnos Ymwybyddiaeth Cancr yr Aren
Disgrifiad
Bydd Canolfan Ddinesig Pont-y-pŵl yn cael ei goleuo'n wyrdd o ddydd Llun ymlaen ar gyfer Wythnos Ymwybyddiaeth Cancr yr Aren.
Dydd Iau 2 Chwefror 2023

Gwlyptir newydd i fadfallod a llyffantod

Disgrifiad
Mae gwlyptir newydd wedi ei greu wrth ymyl Gwarchodfa Natur Leol Llynnoedd y Garn fel rhan o brosiect i ddiogelu amffibiaid ac ymlusgiaid.
Dydd Gwener 27 Ionawr 2023

Gweithdai mathemateg a hwyl am ddim

Disgrifiad
Dysgwch sut i helpu'ch plant gyda mathemateg mewn cyfres o weithdai gyda Chyngor Torfaen a Techniquest.
Dydd Mercher 25 Ionawr 2023

Dyddiad cau Taliad Tanwydd y Gaeaf

Dyddiad cau Taliad Tanwydd y Gaeaf
Disgrifiad
Bydd Cynllun Tanwydd y Gaeaf 2022/23 Llywodraeth Cymru yn cau ar ddiwedd Chwefror 2023.
Dydd Llun 23 Ionawr 2023

19 o gerbydau ailgylchu newydd ar waith

Disgrifiad
Mae fflyd ailgylchu newydd Cyngor Torfaen wrthi'n gweithio'n nawr fel rhan o fuddsoddiad o filiynau o bunnoedd yng ngwasanaeth gwastraff ac ailgylchu'r fwrdeistref...
Dydd Gwener 20 Ionawr 2023

Rhaglen rianta'n helpu tad newydd

Rhaglen rianta'n helpu tad newydd
Disgrifiad
A new For Dads By Dads programme starts next month. Andrew, from Pontypool, recently completed the course and says it's helped him become a better dad to 6 month old William.
Dydd Iau 19 Ionawr 2023

£7.6 miliwn i Bont-y-pŵl o Gronfa Codi'r Gwastad

£7.6 miliwn i Bont-y-pŵl o Gronfa Codi'r Gwastad
Disgrifiad
Mae Pont-y-pŵl yn un o ddim ond 11 o brosiectau yng Nghymru a fydd yn derbyn grantiau gan Gronfa Codi'r Gwastad Llywodraeth y DU sy'n anelu at greu swyddi a thyfu'r economi leol

Mwy o gyfleoedd i chwarae a chael hwyl

Mwy o gyfleoedd i chwarae a chael hwyl
Disgrifiad
Mae Gwasanaeth Chwarae Cyngor Torfaen yn lansio chwe chlwb newydd gyda'r bwriad o helpu mwy o blant yn y fwrdeistref i gael mwy o hwyl!
Dydd Mercher 18 Ionawr 2023

Enwi cerbydau ailgylchu

Disgrifiad
Mae canlyniadau ein cystadleuaeth i ysgolion cynradd i enwi rhai o gerbydau ailgylchu newydd Cyngor Torfaen wedi cael eu cyhoeddi...
Dydd Mawrth 17 Ionawr 2023

Blwyddyn Newydd, Pwrpas Newydd

Blwyddyn Newydd, Pwrpas Newydd
Disgrifiad
Mewn cyfres o flogiau fideo, mae gofalwyr maeth ledled Cymru wedi dod at ei gilydd i edrych ar y rhesymau, y profiadau bywyd a'r newidiadau arweiniodd at eu bod yn dod yn ofalwyr.
Dydd Mawrth 10 Ionawr 2023

Cabinet yn cymeradwyo darlun ariannol gwell ac 2023/24 argymhellion cyllideb

Disgrifiad
Heddiw, roedd cabinet Cyngor Torfaen yn ystyried adroddiad a oedd yn diweddaru sefyllfa ariannol y cyngor ar gyfer 2022/23 ac sydd, yn bwysig, yn amlinellu sut mae'r cyngor yn symud tuag at sefyllfa o gyllideb gytbwys yn 2023/24.
Dydd Iau 22 Rhagfyr 2022

Hybiau cynnes newydd

Hybiau cynnes newydd
Disgrifiad
Mae saith hwb cynnes newydd yn cael eu sefydlu yn Nhorfaen, diolch i gyllid gwerth dros £35,000 gan Lywodraeth Cymru.

Youth service serves up Christmas fun

Disgrifiad
Youth workers served Christmas dinner to around 40 young people and family members this week.
Dydd Mawrth 20 Rhagfyr 2022

Angen gwirfoddolwyr i dreialu technoleg gynorthwyol

Angen gwirfoddolwyr i dreialu technoleg gynorthwyol
Disgrifiad
Mae tîm technoleg gynorthwyol Cyngor Torfaen yn chwilio am wirfoddolwyr i dreialu dyfais newydd sydd â'r nod o helpu i dawelu a chysuro pobl sy'n dioddef o ddementia
Dydd Gwener 16 Rhagfyr 2022

Gweithwyr y Cyngor yn achub menyw oedrannus

Disgrifiad
Two council workers have been praised after they rescued an elderly lady who had fallen between two cars in Pontypool.

Prosiectau natur ar restr fer ar gyfer gwobrau cenedlaethol

Disgrifiad
Mae dau brosiect natur sy'n ceisio gwella bioamrywiaeth ar draws y rhanbarth wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer dwy wobr fawreddog.awards...
Dydd Iau 15 Rhagfyr 2022

Math o hud

Disgrifiad
Mae trigolion mewn lleoliadau gofal ledled Torfaen yn rhoi tro ar dechnoleg newydd a allai helpu i leihau nifer y cwympiadau ac ysgogI symudiad a rhyngweithio.

Gofalwraig maeth yn derbyn gwobr

Gofalwraig maeth yn derbyn gwobr
Disgrifiad
Mae gofalwraig maeth wedi derbyn gwobr fawreddog gan y Rhwydwaith Maethu am ei chyfraniad at faethu.
Dydd Mercher 14 Rhagfyr 2022

Ysgolion yn mynd i'r afael ag absenoldebau heb ganiatâd

Disgrifiad
Mae nifer yr absenoldebau heb ganiatâd mewn ysgolion cynradd yn Nhorfaen wedi gostwng yn ystod y mis diwethaf.
Dydd Mawrth 13 Rhagfyr 2022

Ymgyrch yfed a gyrru'r Nadolig

Disgrifiad
Yr wythnos hon, lansiodd Heddlu Gwent eu menter DRIVE newydd gyda'r nod o adnabod pobl sy'n yfed a gyrru dros yr ŵyl.
Dydd Gwener 9 Rhagfyr 2022

Hwyl synhwyraidd yr ŵyl

Disgrifiad
Daeth plant sy'n mynychu cylch chware synhwyraidd i'r cylch mewn dillad Nadoligaidd ar gyfer Diwrnod Siwmper Nadolig Achub y Plant.

Grant yn helpu i wireddu breuddwyd

Grant yn helpu i wireddu breuddwyd
Disgrifiad
Mae pencampwraig karate ifanc wedi dweud bod y cymorth a gafodd gan Ymddiriedolaeth Mic Morris Torfaen wedi bod yn offerynnol o ran ei helpu i wireddu ei breuddwyd.
Dydd Iau 8 Rhagfyr 2022

Casgliadau gwastraff ac ailgylchu dros y Nadolig ar Flwyddyn Newydd 2022

Disgrifiad
Ni fydd y diwrnodau casglu yn newid yn ystod yr wythnos sy'n arwain at y Nadolig, serch hynny, ar ôl y Nadolig, bydd y casgliadau'n mynd rhagddynt diwrnod yn hwyrach na'r arfer...
Dydd Gwener 2 Rhagfyr 2022

Cronfa yn agor ar gyfer Hybiau Cynnes

Cronfa yn agor ar gyfer Hybiau Cynnes
Disgrifiad
Yr wythnos hon, mae Cyngor Torfaen wedi derbyn grant Llywodraeth Cymru o £35,132 i gynorthwyo gyda chreu Hybiau Cynnes yn y fwrdeistref.
Dydd Gwener 25 Tachwedd 2022

Bachwch fag o deganau am £1

Disgrifiad
Os ydych chi'n poeni am arian y Nadolig hwn, ewch i siop ailddefnyddio The Steelhouse i fachu bargen...
Dydd Iau 24 Tachwedd 2022

Cynllun Cerdyn Adnabod i Bobl Ifanc yn cael ei draed dano

Cynllun Cerdyn Adnabod i Bobl Ifanc yn cael ei draed dano
Disgrifiad
Mae mwy na 200 o ofalwyr ifanc o bob rhan o Dorfaen wedi cofrestru i dderbyn cerdyn adnabod newydd sy'n helpu i'w gwneud yn fwy gweladwy a chael eu gwerthfawrogi yn eu cymunedau.

Gwobr i ddau o arwyr Covid

Disgrifiad
Pan ddechreuodd y pandemig Covid a phan gaeodd eu canolfan ddydd dros dro, penderfynodd Akin Agbaje a Patrick Smith weithredu.

Mwy o ysgolion i elwa ar bŵer solar

Disgrifiad
Mae pedair ar ddeg o ysgolion yn ardal Torfaen i dderbyn gosodion ffotofoltaïg solar (PV) diolch i gymorth gan Lywodraeth Cymru...
Dydd Mercher 23 Tachwedd 2022

Ymgyrch presenoldeb mewn ysgolion

Disgrifiad
Mae aelodau craffu wedi ystyried adroddiad ar ddull partneriaeth Cyngor Torfaen i wella presenoldeb mewn ysgolion.

Celfyddyd gymunedol wedi'i hysbrydoli gan natur

Disgrifiad
Mae celfyddyd newydd wedi'i hysbrydoli gan natur yn ymddangos ledled Gwent i annog pobl i werthfawrogi'r natur sydd i'w chael yn ein cymunedau
Dydd Mawrth 22 Tachwedd 2022

Lansio cronfa i gefnogi gofalwyr di-dâl

Disgrifiad
Unpaid carers struggling with the cost of living can apply for a new grant of up to £500 to help with essential items.
Dydd Gwener 18 Tachwedd 2022

Cwpan y Byd

Cwpan y Byd
Disgrifiad
Cafodd mwy na 180 o blant flas ar ysbryd Cwpan y Byd yr wythnos yma drwy gymryd rhan mewn gŵyl bêl droed wedi ei threfnu gan Gyngor Torfaen.

Arwr newid hinsawdd

Disgrifiad
Mae Cydgysylltydd Lleoedd Lleol ar gyfer Natur y Cyngor, Veronika Brannovic, wedi ei henwi fel arwres newid yn yr hinsawdd gan y Loteri Genedlaethol...

Barod am y gaeaf

Disgrifiad
Mae timau cynnal a chadw ffyrdd yn archwilio cwteri a draeniau fel rhan o gynllun y Cyngor i fod yn barod am y gaeaf...
Dydd Iau 17 Tachwedd 2022

Sioeau ffordd Costau Gofalu

Disgrifiad
Wythnos nesaf, mae Cyngor Torfaen yn cynnal cyfres o sioeau ffordd ledled y fwrdeistref i gefnogi gofalwyr di-dal sy'n pryderu am y cynnydd mewn costau byw.
Arddangos 301 i 400 o 589
Blaenorol 2 3 4 5 6 Nesaf

Cadw Cyswllt