Ymweliadau â llyfrgelloedd ysgol yn hybu presenoldeb mewn dosbarthiadau

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 15 Rhagfyr 2023
Greenmeadow primary library visits

Mae dosbarth ysgol gynradd wedi gweld gwelliant ym mhresenoldeb disgyblion ers iddynt ddechrau ymweld â’u llyfrgell leol i gael sesiynau darllen.

Er mis Medi, mae disgyblion Blwyddyn 3, Ysgol Gynradd Greenmeadow wedi bod yn dal y bws i Lyfrgell Cwmbrân i fenthyg llyfrau, rhannu storïau a chymryd rhan mewn gweithgareddau.

Yr athrawes Beth Newton gafodd y syniad i gynnal yr ymweliadau, meddai: “Drwy ymgorffori ymweliadau rheolaidd â’r llyfrgell yn ein cwricwlwm, rydym yn creu amgylchedd ysgogol sy’n annog plant i archwilio’r byd drwy’r gair ysgrifenedig.

“Rydym eisoes wedi gweld cydberthynas gadarnhaol rhwng ymweliadau â’r llyfrgell a chynnydd academaidd ein disgyblion. Mae eu sgiliau darllen a deall wedi gwella'n sylweddol, ac maent yn fwy effro yn yr ystafell ddosbarth.”

Mae staff y llyfrgell bob amser wrth law i helpu disgyblion i ddod o hyd i’w ffordd o amgylch y llyfrgell a dewis llyfrau sy'n addas i'w diddordebau a'u galluoedd darllen. Roedd disgyblion yn awyddus i roi eu hadborth:

Meddai Gemma: "Rwy’n hoffi’r llyfrgell oherwydd rydyn ni’n cael darllen ac fe gawson ni wneud ein nodau llyfrau ein hunain, ac mae am ddim."

Meddai Sophia: "Mae’n llawer o hwyl cael mynd â’n llyfrau nôl a’u darllen nhw yn yr ysgol."

Meddai Talon: "Rwy’n hoffi gallu dewis llyfr ac yna dod â’r llyfr yn ôl i’r ysgol i’w ddarllen. Mae’n gyffrous pan fyddwch chi’n gallu rhannu llyfr gyda ffrind ".

Mae'r teithiau wedi helpu i wella presenoldeb dosbarth o dri phwynt canran o 92% i 95% o gymharu â'r un cyfnod y flwyddyn flaenorol.

Meddai'r Cynghorydd Richard Clark, Aelod Gweithredol Cyngor Torfaen dros Blant, Teuluoedd ac Addysg: “Mae'n amlwg bod y plant yn mwynhau eu teithiau bws rheolaidd i'r llyfrgell!

“Un enghraifft yn unig yw hon o rai o'r mentrau gwych y mae ein hysgolion yn eu trefnu i gyfoethogi profiadau dysgu eu plant a sicrhau eu bod am fynd i'r ysgol bob dydd.”

Nod ymgyrch #DdimMewnColliMas Cyngor Torfaen yw tynnu sylw at y gweithgareddau difyr ac amrywiol sy'n digwydd yn yr ysgol, yn ogystal â'r mentrau sy’n anelu at annog plant i fynychu'r ysgol yn rheolaidd.

I gael rhagor o wybodaeth am bresenoldeb ysgol, ewch i wefan Cyngor Torfaen.

Diwygiwyd Diwethaf: 15/12/2023 Nôl i’r Brig