Ysgol yn ennill gwobr hawliau dynol

Wedi ei bostio ar Dydd Iau 14 Rhagfyr 2023
New Inn UNICEF

Mae Ysgol Gynradd New Inn wedi derbyn gwobr Aur fawreddog Ysgolion sy'n Parchu Hawliau, gan UNICEF y DU.

Mae'r wobr yn cydnabod ymrwymiad yr ysgol i hyrwyddo a gwireddu hawliau plant a phobl ifanc, fel y nodir yng Nghonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn.

Ysgol Gynradd New Inn yw'r ysgol gyntaf yn Nhorfaen i dderbyn y wobr, ac un o bedair ysgol yn unig yn ardal consortia’r GCA.

Mae'r ysgol wedi bod yn gweithio tuag at y wobr ers pum mlynedd, ar ôl ennill y gwobrau efydd ac arian am ymgorffori hawliau'r plentyn ar draws y cwricwlwm, ethos a diwylliant yr ysgol gyfan.

Yn y cyfnod hwnnw mae cymuned yr ysgol gyfan wedi cydweithio ar lawer o brosiectau sy'n seiliedig ar hawliau, gan gynnwys creu calendr pwrpasol ‘Hawliau drwy'r Misoedd’, cylchlythyrau sy’n cael eu rhannu gyda'r gymuned a threfnu digwyddiadau codi arian.

Mae llawer o'r gwaith yn Ysgol Gynradd New Inn wedi cael ei lywio gan y grŵp Disgyblion Arweiniol sef y ‘The Rights Knights’, grŵp o ddisgyblion o Flynyddoedd 2 -6, sy’n gyfrifol am ddatblygu’r hyn y mae plant yn ei ddeall fel ‘Rhai sydd â hawliau’ ac oedolion sy’n ‘Gyfrifol am Gyflawni’r Ddyletswydd’.

Mae'r grŵp yn aml yn arwain gwasanaethau ac yn paratoi cyflwyniadau i staff, Llywodraethwyr, ysgolion sy'n ymweld ag asiantaethau allanol eraill.

Un digwyddiad llwyddiannus oedd apêl y Nadolig 'Tun ar y Wal' a gefnogodd grŵp cymuned lleol ‘Grŵp Rhannu Bwyd Tŷ Panteg’ i helpu teuluoedd ac unigolion sy’n wynebu caledi, drwy ddosbarthu pecynnau bwyd mewn argyfwng.

Roedd Apêl 'Tun ar y Wal' yn hyrwyddo Erthygl 24 'Yr hawl i ofal iechyd o ansawdd da, i ddŵr glân a bwyd da.

Ym mis Hydref, fe wnaeth asesydd UNICEF UK ymweld â’r ysgol a chanmol y dystiolaeth gref o ddysgu ac addysgu seiliedig ar hawliau, cyfranogiad a llais disgyblion, yr effaith gadarnhaol ar gymuned yr ysgol a'r gymdeithas ehangach.

Cafodd y staff eu canmol hefyd am eu cydweithio effeithiol a rhannu arfer da gydag ysgolion a sefydliadau eraill yn rhanbarth De-ddwyrain Cymru.

Meddai Kate Prendergast, Pennaeth: “Rydym yn falch iawn o dderbyn y wobr hon, sy'n adlewyrchu ein hymroddiad i greu amgylchedd dysgu diogel, cynhwysol a pharchus i’n holl ddisgyblion. Rydym yn hynod falch o Mrs Mann a’r Rights Knights ac mor falch bod eu gwaith caled a'u hymroddiad wedi cael eu cydnabod fel hyn.

“Yn Ysgol Gynradd New Inn, credwn, drwy rymuso ein disgyblion i wybod ac arfer eu hawliau, ein bod hefyd yn rhoi’r sgiliau a’r gwerthoedd iddynt i ddod yn ddinasyddion cyfrifol a gweithgar yn y dyfodol. Yn y dyfodol byddwn yn parhau â'n gwaith gydag UNICEF UK gan ymdrechu i gynnal a datblygu ymhellach ein harfer a'n hethos o barchu hawliau.”

I ddathlu'r llwyddiant, derbyniodd yr ysgol dystysgrif a baner gan UNICEF UK.

Ar hyn o bryd 38 o ysgolion yn unig yng Nghymru sydd wedi cyrraedd y safon hon.

I gael mwy o wybodaeth am Wobr Ysgolion sy'n Parchu Hawliau, ewch i:

The Rights Respecting Schools Award | UNICEF UK

 

Diwygiwyd Diwethaf: 14/12/2023 Nôl i’r Brig