Llwyddiant ysgubol mewn seremoni wobrwyo

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 15 Medi 2023

Mae Tîm Glanhau Ysgolion Torfaen wedi cael ei goroni’n enillydd gwobr genedlaethol mewn seremoni arbennig yr wythnos hon.

Fe gafodd y tîm gydnabyddiaeth am ei ymrwymiad neilltuol i wneud gwahaniaeth o fewn y sefydliad a hefyd yn y gymuned leol - yn enwedig ymrwymiad y tîm i gynaliadwyedd amgylcheddol.

Ysbrydolwyd y tîm gan y gynhadledd newid hinsawdd ryngwladol yn Glasgow yn 2021, a phenderfynon nhw ymchwilio i gynnyrch glanhau sy’n ecogyfeillgar.

Aethant at entrepreneuriaid amgylcheddol lleol a chydweithio â chyflenwyr i ddod o hyd i opsiynau cynaliadwy a oedd yn fwy eco-gyfeillgar. Treialwyd y cynnyrch yn llwyddiannus mewn ysgolion cynradd lleol gyda’r nod o estyn hyn allan ymhellach ar draws safleoedd ysgolion.

Roedd enwebiad y tîm yng ngwobrau APSE ddoe hefyd yn gydnabyddiaeth o’i rôl yn helpu cydweithwyr, fel Nemat, ffoadur o Swdan, a oresgynnodd rwystrau sylweddol i ymuno â’r tîm.

Roedd ymrwymiad y tîm, a’i waith gyda saith asiantaeth wahanol, yn dyst i’r ymrwymiad i gynhwysiant ac integreiddio cymunedol. Chwalwyd rhwystrau ac yn ganlyniad cafwyd cyflogaeth ystyrlon lwyddiannus.

Yn olaf, mae’r tîm wedi cael cydnabyddiaeth am fod yn drugarog ac yn ymroddgar. Daethpwyd o hyd i gydweithiwr a oedd wedi cael anaf gartref ac fe wnaeth y tîm fwy na’r disgwyl. Aethant ati i sicrhau ei bod yn cyrraedd yr ysbyty ac yn cael gofal ar ôl dychwelyd adref.

Meddai Jayne Sullivan, Rheolwr Glanhau: “Ar ran y tîm glanhau cyfan, rydyn ni mor falch o dderbyn y wobr uchel ei bri hon.

“Yn aml mae glanhau yn adran sydd ddim yn cael llawer o sylw ac sydd â phroffil isel, ac mae ennill  y wobr hon wedi rhoi hwb i’n hyder ni.

“Bydd cydnabyddiaeth o’r fath yn rhoi hwb i bob un, a hefyd yn eu hatgoffa eu bod yn gwneud gwaith arbennig o dda. Nawr maen nhw wedi cael beirniadaeth swyddogol sydd o’r farn mai nhw yw’r gorau yn y DU”.

Wrth siarad am y Gwobrau, meddai Mo Baines, Prif Weithredwr APSE, "Ar draws llywodraeth leol mae gennym fyddin o arwyr di-glod sy’n gwneud cymaint mwy na’r disgwyl ar gyfer eu cymunedau lleol.

“Diben y dathliadau neithiwr oedd cydnabod y gorau mewn gwasanaethau cyhoeddus a rhannu’r arfer gorau hwnnw gyda phob un.

“Enwebwyd dros 300 ar gyfer y gwobrau eleni, ac roedd pob un yn dangos ymrwymiad clir i’r nod o wella’n barhaus a darparu gwasanaethau cyhoeddus rhagorol.

“Ar ran pob un yn APSE, hoffwn longyfarch pob un o’n cystadleuwyr gwych a gyrhaeddodd y rownd derfynol - rydych chi’n gredyd i’r cymunedau yr ydych yn eu gwasanaethu."

Darllenwch am y modd y gall disgyblion Ysgolion Cynradd Torfaen gael prydau ysgol am ddim nawr diolch i’r gwaith ailwampio ceginau yn ddiweddar.

Diwygiwyd Diwethaf: 15/09/2023 Nôl i’r Brig