Gofyn i gynghorwyr ddod i benderfyniad am Fferm

Wedi ei bostio ar Dydd Mercher 13 Medi 2023
Greenmeadow Farm visual design interpretation

Yr wythnos nesaf, fe fydd cynghorwyr Torfaen yn ystyried yr adroddiad diweddaraf am ail-agoriad arfaethedig Fferm Gymunedol Greenmeadow.

Mae’r adroddiad yn cyflwyno’r 2 opsiwn dichonol i gynghorwyr – naill ai buddsoddi’n ychwanegol neu gau’r safle 120-erw.

Nod y cynigion i fuddsoddi’n ychwanegol fydd troi Fferm Gymunedol Greenmeadow yn atyniad rhanbarthol poblogaidd i ymwelwyr, gan ddenu digon o ymwelwyr sy’n talu i gynhyrchu elw cyson a diweddu’r angen i’r cyngor roi cymhorthdal blynyddol i’r fferm.

Coley Hill Consultants (CHC) sy’n arwain y prosiect ar ran y cyngor, ac mae’n gweithio gyda Gaunt Francis Architects a thîm o beirianyddion a syrfewyr.   Mae gan CHC gymwysterau proffesiynol a phrofiad ym maes twristiaeth a lletygarwch ac mae wedi gweithio ar atyniadau mawr i dwristiaid fel Eden Project, Kew Gardens a The Wave ym Mryste.

Mae’r gost ddiwygiedig ar gyfer ailagor y fferm wedi codi i £3,738,900 a nawr rhagamcannir  y bydd y fferm yn cynhyrchu elw o 2029/30. Bryd hynny amcangyfrifir y bydd niferoedd ymwelwyr yn cyrraedd dros gan mil o bobl.

Byddai’r cais am nawdd ychwanegol o £1,641,400 yn dod o raglen gyfalaf y cyngor.  Bydd y buddsoddiad yn sicrhau atyniad cyffrous i ymwelwyr sy’n cynnwys caffis newydd ac estynedig â chwarae meddal, cyfleusterau chwarae caled dan do ar gyfer pob tywydd a chyfleoedd gwell ar gyfer manwerthu. Byddai ardaloedd y caffis a’r mannau manwerthu yn defnyddio cynnyrch a chyflenwyr lleol yn rhan o’r arlwy ac yn eu hyrwyddo. Byddai gan y fferm ardal ddigwyddiadau newydd hefyd yn y Sgubor Wair er mwyn annog cwsmeriaid newydd ar gyfer gweithgareddau cymunedol ac i’w hurio’n breifat.

Bydd ardal addysg a llaethdy ar eu newydd wedd yn ymestyn dros 2 lawr, gan gynnig gweithgareddau i ysgolion, colegau, grwpiau cymunedol a phob ymwelydd arall. Bydd y lle hwn yn cael ei ddefnyddio ar gyfer mwytho anifeiliaid, digwyddiadau ac arddangosiadau.  

Bydd gwaith tirlunio sylweddol yn gwella’r amgylchedd naturiol ac yn cynnig lleoedd i gynnal amrywiaeth o brofiadau awyr agored, gan gynnwys llwybrau coetir, llwybr peillio, a llwybrau synhwyraidd. Bydd y ddarpariaeth chwarae awyr agored hefyd yn cael ei huwchraddio yn rhan o’r cynnig. 

Cynigir y bydd y pris mynediad cyffredinol yn £8.50, gydag aelodaeth leol ar gael am £24 ac ymweliadau i ysgolion yn £5 y disgybl. Aeth CHC ati i feincnodi prisiau mynediad yn erbyn 14 atyniad tebyg ledled De Cymru a De Lloegr.

Meddai aelod gweithredol Cyngor Torfaen dros gymunedau, y Cynghorydd Fiona Cross: ‘Rydw i’n sylweddoli nad penderfyniad hawdd mohono i aelodau, o ystyried yr hinsawdd ariannol sydd ohoni. Ond, mae’r rhain yn gynigion cyffrous iawn sy’n cefnogi ein Cynllun Sirol i sicrhau bod Torfaen yn lle ffyniannus i fyw ac i ymweld ag ef, a byddent hefyd yn gymorth i warchod ein treftadaeth wledig a’n mannau agored.

‘Bydd y buddsoddiad arfaethedig yn sicrhau bod y fferm yn atyniad o’r radd flaenaf i ymwelwyr yn y rhanbarth, ac yn rhan o’n harlwy Cyrchfan Torfaen. Bydd yn ad-dalu’r buddsoddiad cyfalaf ac yn creu gwarged i’w buddsoddi yn y cyfleusterau yn y dyfodol, gan gadw’r arlwy i ymwelwyr yn ffres.

‘Bydd y buddsoddiad ychwanegol yn denu ymwelwyr trwy gydol y flwyddyn a bydd mwy o ffocws ar y profiad awyr agored i ymwelwyr, gan ymateb i’r galw gan ymwelwyr am fwy o weithgareddau sy’n addas i bob tywydd, profiadau dilys gydag anifeiliaid, a chyfleoedd i dreulio amser yn yr awyr agored ym myd natur a defnyddio defnyddiau naturiol a’r dirwedd er mwyn chwarae yn yr awyr agored.  

‘Bydd y gofod sgubor newydd yn cynnig cyfleoedd ar gyfer cynnal priodasau, partïon, gweithgareddau cymunedol a rhaglen o ddigwyddiadau, gan sicrhau bod y fferm yn hwb pwysig yn y gymuned ehangach.  

‘Er mwyn i’r fferm ail-agor mae’n hanfodol ein bod ni’n sicrhau bod y sgubor anifeiliaid a’r safle ehangach yn ddiogel a bod siwrneiau o amgylch y fferm yn hygyrch i bob ymwelydd.’

Os bydd cynghorwyr yn cymeradwyo’r cynigion, bydd y fferm yn aros ar gau tra bod y gwaith ar y gweill, ac yn ailagor heb fod yn hwyrach na mis Ebrill 2025.

I ddarllen yr adroddiad llawn ewch i Agenda ar gyfer Cyfarfod y Cyngor ddydd Mawrth, 19 Medi, 2023

Diwygiwyd Diwethaf: 13/09/2023 Nôl i’r Brig