Archif Newyddion

Dydd Mercher 15 Medi 2021

Cyngor Torfaen yn cefnogi'r ymgyrch gwych i helpu Cymru i fod y genedl ailgylchu bennaf yn ystod Wythnos Ailgylchu

Disgrifiad
Cymru yw'r drydedd genedl orau o ran ailgylchu yn y byd, ac mae'r Ymgyrch Gwych i'n cael ni at rif un yn parhau yn ystod Wythnos Ailgylchu 2021 o 20 tan 26 Medi

Cyfraith Newydd yn dod i rym ar 1 Hydref

Disgrifiad
Trading Standards Wales is supporting an initiative by Greater Gwent Food Group to reduce deaths from allergic reactions...
Dydd Mawrth 14 Medi 2021

Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen i arbed miliynau diolch i uwchraddio ynni

Disgrifiad
Mae disgwyl i gyngor Torfaen arbed miliynau o bunnoedd a leihau ei ôl troed carbon a'i effaith ar yr hinsawdd yn sylweddol ar ôl buddsoddi mewn dros 45 o uwchraddiadau effeithlonrwydd ynni yn y fwrdeistref...
Dydd Gwener 10 Medi 2021

Mae Sialens Ddarllen yr Haf bron ar ben!

Disgrifiad
Mae dal i fod amser i orffen Sialens Ddarllen yr Haf os oes gennych lyfr neu ddau ar ôl.

Ydych chi erioed wedi meddwl beth sy'n digwydd i'r gwastraff yn eich sach ddu?

Disgrifiad
Gallwch weld beth sy'n digwydd i'r gwastraff rydych yn ei roi yn eich bin caead piws drwy fynd ar daith rithwir o gwmpas Cyfleusterau Adennill Ynni (CAY) Parc Trident Viridor...

Rydym eisiau eich barn chi ar orchmynion cŵn

Disgrifiad
Mae ymgynghoriad cyhoeddus ar gyfer cynigion cychwynnol i greu newidiadau i etholaethau Seneddol yng Nghymru bellach yn fyw.

Diddordeb yng ngwaith y cyngor?

Disgrifiad
Mae Cyngor Torfaen eisiau penodi aelod annibynnol i eistedd ar ei Bwyllgor Llywodraethu ac Archwilio o fis Mai 2022.

Diweddariad systemau talu ysgolion

Disgrifiad
Mae yna nifer o broblemau parhaus gyda'r System Arlwyo Arian Parod newydd a Phorth Taliadau Addysg Civica sy'n effeithio ar rai ysgolion, ac yn ei dro cyfrifon rhieni a gofalwyr...

Rydym eisiau eich barn ar orchmynion niwsans cŵn

Disgrifiad
Mae Gorchmynion Amddiffyn Mannau Cyhoeddus (GAMC) yn helpu Cynghorau i ddelio ag ymddygiad gwrthgymdeithasol. Rydym yn adolygu'r GAMC presennol mewn perthynas a rheoli cŵn i sicrhau eu bod yn dal yn berthnasol ac yn effeithiol o ran cadw Torfaen yn lân a gwyrdd, ac rydym eisiau eich barn chi...

Ymgyrch yn erbyn gwerthu alcohol i blant dan oed

Disgrifiad
Mae cynnydd wedi bod yn y nifer o gwynion ynglŷn ag eiddo yn Nhorfaen sy'n gwerthu alcohol, sigaréts ac e-sigaréts i blant dan oed – rhai ohonyn nhw mor ifanc â 12 oed.

Adolygiad o Etholaethau Seneddol 2023

Disgrifiad
Mae ymgynghoriad cyhoeddus ar gyfer cynigion cychwynnol i greu newidiadau i etholaethau Seneddol yng Nghymru bellach yn fyw

Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Disgrifiad
Mae Cyngor Torfaen eisiau penodi aelod annibynnol i eistedd ar ei Bwyllgor Llywodraethu ac Archwilio o fis Mai 2022
Dydd Iau 9 Medi 2021

Trigolion Cwmbrân Uchaf , dewch i gymryd rhan yn ein hymgynghoriad

Disgrifiad
Mae'r Cyngor yn ystyried ailagor y llwybr troed rhwng 68 Thornhill Road a Merthyr Mawr, Thornhill Road, Cwmbran Uchaf, neu ei gau yn barhaol, ac rydym angen cymorth gan y trigolion i'n help i benderfynu beth fydd yn digwydd...
Dydd Mercher 8 Medi 2021

Cystadleuaeth ffotograffiaeth yn dathlu dyfrffyrdd Torfaen

Cystadleuaeth ffotograffiaeth yn dathlu dyfrffyrdd Torfaen
Disgrifiad
Mae gennym gystadleuaeth gyda'r testun Golygfeydd a Natur o Amgylch Dyfrffyrdd Torfaen.
Dydd Mawrth 7 Medi 2021

Hwyl yr haf ar y fferm

Hwyl yr haf ar y fferm
Disgrifiad
Mae e wedi bod yn haf prysur yn Fferm Gymunedol Greenmeadow, sydd wedi croesawu dros 17,000 o ymwelwyr – a 40 o foch bach o frîd prin – ers ailagor ddiwedd Mai.
Dydd Gwener 3 Medi 2021

Maes Parcio'r Amgueddfa ar gau ar gyfer gwaith cynnal a chadw hanfodol

Disgrifiad
O 7.30am ddydd Llun, 6 Medi, bydd maes parcio Amgueddfa Pont-y-pŵl ar gau i'r cyhoedd er mwyn caniatáu ailadeiladu wal yr afon....

Swyddogion gorfodi yn mynd yn ôl i'r ysgol

Disgrifiad
Bydd rhieni a gofalwyr sy'n mynd a'u plant i'r ysgol yn y car yn cael cyngor ar ddiogelwch ffordd wrth gatiau'r ysgol y tymor yma...
Dydd Gwener 27 Awst 2021

Rhaglen ffitrwydd i fenywod yn cyrraedd uchafbwyntiau newydd

Disgrifiad
Mae rhaglen ymarfer i fenywod wedi bod mor boblogaidd, mae sesiynau ychwanegol yn cael eu trefnu i helpu i gadw i fyny gyda'r galw.
Dydd Mercher 25 Awst 2021

Dim newidiadau i gasgliadau gwastraff ac ailgylchu ar wyliau'r banc

Disgrifiad
Ni fydd unrhyw newidiadau i gasgliadau gwastraff ac ailgylchu ar ddydd Llun 30 Awst, sef gŵyl banc yr haf...

Os ydych chi'n reidio e-sgwter sy'n eiddo preifat yn anghyfreithlon – STOPIWCH!

Disgrifiad
Yr haf hwn, efallai y bydd rhai pobl yn ystyried prynu e-sgwter, sydd wedi dod yn olygfa fwyfwy cyffredin gan fod pobl yn dal i edrych ar ddewisiadau eraill yn lle cludiant cyhoeddus neu ffordd i ddefnyddio llai ar y car...
Dydd Mawrth 24 Awst 2021

Gwersylloedd chwarae yn llwyddiant yr haf

Disgrifiad
Mae bron i ddwy fil o blant wedi mynychu gwersylloedd a redir gan Wasanaeth Chwarae Cyngor Torfaen yr haf yma.
Dydd Gwener 20 Awst 2021

Helfa drysor canol tref Pont-y-pŵl

Disgrifiad
Mae Swyddfa'r Post Pont-y-pŵl a masnachwyr annibynnol lleol yn cynnal Helfa Drysor i Blant yng nghanol y dref rhwng dydd Llun 23ain a dydd Sadwrn 28ain Awst...
Dydd Mercher 18 Awst 2021

Llwyfan dysgu newydd ar-lein yn mynd yn fyw

Disgrifiad
Mae'n dra hysbys bod 'dysgu wrth fynd' yn dod yn fwyfwy cyffredin, Er mwyn cadw i fyny â chyflymder y newid, mae Dysgu Oedolion yn y Gymuned yn Nhorfaen newydd lansio platfform hyfforddi ar-lein newydd 'dysgu wrth fynd'.

Annog mynychwyr digwyddiad prom i gael profion PCR

Disgrifiad
Mae apêl yn cael ei chyhoeddi ar gyfer mynychwyr prom ysgol neu barti graddio a gynhelir yng ngwesty Cwrt Bleddyn ger Brynbuga ddydd Mercher 11 Awst i gael prawf PCR Covid-19.
Dydd Mawrth 17 Awst 2021

Angen eich barn am fap teithio llesol newydd

Disgrifiad
Os ydych chi'n seiclo neu'n cerdded yn rheolaidd - neu os hoffech chi - yna mae angen eich help ar Gyngor Torfaen!
Dydd Sul 15 Awst 2021

Dysgwyr sy'n oedolion yn dathlu llwyddiant

Disgrifiad
Mae myfyrwyr ledled Torfaen yn dathlu ar ôl cyfres arall o ganlyniadau Safon Uwch a TGAU gwych, yn dilyn blwyddyn anodd arall.
Dydd Gwener 13 Awst 2021

Gwasanaethau gofal cymunedol o dan bwysau

Disgrifiad
Mae cynghorau yng Ngwent yn rhybuddio trigolion sy'n derbyn gofal iechyd a chymdeithasol yn y gymuned y dylen nhw ddisgwyl newidiadau posibl yn eu cefnogaeth oherwydd galw mawr am wasanaethau a phrinder staff.

Chwarae yw'r peth dros yr Haf

Chwarae yw'r peth dros yr Haf
Disgrifiad
Mae mwy na 200 o blant a phobl ifanc wedi bod yn mwynhau eu gwyliau haf diolch i Wasanaeth Chwarae Cyngor Torfaen.
Dydd Gwener 6 Awst 2021

Mae Llyfryn yr Hydref Dysgu Oedolion yn y Gymuned allan nawr!

Mae Llyfryn yr Hydref Dysgu Oedolion yn y Gymuned allan nawr!
Disgrifiad
Ydych chi wedi erioed wedi meddwl am olrhain hanes eich teulu, siarad iaith wahanol neu ail-hyfforddi ar gyfer gyrfa newydd?
Dydd Gwener 30 Gorffennaf 2021

Louise yn ennill gwobr Seren Gofal

Louise yn ennill gwobr Seren Gofal
Disgrifiad
Mae gweithiwr Cymorth Gofal o Dorfaen, Louise Hook, wedi ennill gwobr Seren Gofal am y gefnogaeth y mae hi wedi ei rhoi i ofalwyr lleol yn ystod y 15 mis diwethaf.
Dydd Mercher 28 Gorffennaf 2021

Mynediad at wasanaethau'r cyngor 24/7

Disgrifiad
Gallwch gysylltu gyda Chyngor Torfaen unrhyw adeg o'r dydd drwy gofrestru ar gyfer eich gwasanaeth cyngor arlein personol chi.
Dydd Mawrth 27 Gorffennaf 2021

Gwneud strydoedd yn fwy diogel

Disgrifiad
Cynnig i ostwng y terfyn cyflymder i 20mya ar strydoedd preswyl...
Dydd Gwener 23 Gorffennaf 2021

Prosiect llesiant yn cynorthwyo pobl ar y llwybr i gyflogaeth

Prosiect llesiant yn cynorthwyo pobl ar y llwybr i gyflogaeth
Disgrifiad
Mae mwy na 300 o bobl ddi-waith wedi eu cynorthwyo gan brosiect sy'n canolbwyntio ar wella iechyd meddwl a chorfforol.

Peidiwch â cholli eich llais mewn etholiadau

Disgrifiad
Mae trigolion Torfaen yn cael eu hannog i beidio âa cholli eu llais ar benderfyniadau sy'n eu heffeithio drwy sicrhau bod eu manylion cofrestru etholiadol wedi'i diweddaru.
Dydd Iau 22 Gorffennaf 2021

Hapwiriadau yn dangos tri busnes nad ydynt yn cydymffurfio â rheoliadau Covid

Disgrifiad
Castell-Y-Bwch, Henllys Lane, Cwmbrân, y Dorallt, Henllys, Cwmbrân a'r Oakfield, Cwmbrân, yw'r busnesau diweddaraf i gael Hysbysiad Gwella Eiddo am dorri Rheoliadau Amddiffyn Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Cymru) 2020...

Presenoldeb mewn claddedigaethau - nifer y galarwyr a ganiateir

Presenoldeb mewn claddedigaethau - nifer y galarwyr a ganiateir
Disgrifiad
Mae nifer y galarwyr y caniateir iddynt fynychu angladdau ym mynwentydd Gwent ac Amlosgfa Gwent yn newid yn unol â chanllawiau diweddaraf y llywodraeth

Adroddiad newydd yn gofnod pwysig o gyflwr bywyd gwyllt yng Ngwent

Adroddiad newydd yn gofnod pwysig o gyflwr bywyd gwyllt yng Ngwent
Disgrifiad
Mae adroddiad newydd pwysig a gyhoeddwyd ddydd Mercher 21 Gorffennaf, wedi edrych ar rychwant y bywyd gwyllt yng Ngwent, cofnodi'r llwyddiannau ecolegol a dynodi'r rhywogaethau hynny sydd mewn mwyaf o risg...
Dydd Llun 19 Gorffennaf 2021

Gweminar ASB am ddim i fusnesau yn y DU: Newidiadau i PPDS

Disgrifiad
O 1 Hydref 2021 ymlaen bydd y gofynion ar gyfer labelu bwyd PPDS yn newid yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon....
Dydd Sadwrn 17 Gorffennaf 2021

Cronfa newydd i achub calon eich cymuned

Cronfa newydd i achub calon eich cymuned
Disgrifiad
Oes yna hen dafarn, Neuadd bentref neu siop a oedd unwaith yn galon eich cymuned? Neu mewn perygl o gau?
Dydd Gwener 16 Gorffennaf 2021

Y Diweddaraf am y Porthol Arlwyo Di-arian Parod a Thaliadau Addysg 16.07.21

Disgrifiad
Today, Blenheim Primary School will be changing over to the new Cashless Catering and Education Payment Portal....

Addurno isffyrdd yn Nhorfaen

Addurno isffyrdd yn Nhorfaen
Disgrifiad
Mae staff a gwirfoddolwyr Gwasanaeth Chwarae Torfaen yn dod â lliw i isffyrdd dros yr haf.

Have a waste free BBQ

Disgrifiad
If you're making the most of the sun this weekend by having a BBQ here's some top tips on how to make it waste free...
Dydd Iau 15 Gorffennaf 2021

Torfaen yn ymuno â gwasanaethau maethu Awdurdodau Lleol Cymru i hybu nifer y gofalwyr, wrth i draean oedolion Cymru ddweud eu bod wedi ystyried maethu

Torfaen yn ymuno â gwasanaethau maethu Awdurdodau Lleol Cymru i hybu nifer y gofalwyr, wrth i draean oedolion Cymru ddweud eu bod wedi ystyried maethu
Disgrifiad
Mae gwasanaethau maethu awdurdodau lleol yng Nghymru wedi dod ynghyd heddiw i ddod yn 'Maethu Cymru'.
Dydd Mawrth 13 Gorffennaf 2021

Tiwtor Ysgrifennu Creadigol yn Ennill Gwobr Farddoniaeth

Tiwtor Ysgrifennu Creadigol yn Ennill Gwobr Farddoniaeth
Disgrifiad
Mae cerdd am deulu a effeithiwyd gan farwolaeth eu mab yn y Rhyfel Byd Cyntaf wedi ennill cystadleuaeth farddoniaeth genedlaethol.
Dydd Gwener 9 Gorffennaf 2021

Y Diweddaraf am y Porthol Arlwyo Di-arian Parod a Thaliadau Addysg - 09/07/21

Disgrifiad
Os ydych chi'n ofalwr neu'n rhiant plant yn ysgolion Dewi Sant, Coed Efa, Cwmffrwdoer, Stryd Siôr, Yr Eglwys yng Nghymru Henllys, Padre Pio, neu Banteg, dylech fod wedi cael eich llythyr cofrestru o'r ysgol,..

Byddwch yn un o Ddynion Iach Torfaen

Byddwch yn un o Ddynion Iach Torfaen
Disgrifiad
Yn dilyn llwyddiant hirsefydlog rhaglen #oseidiafi i ferched yn unig, gan Adran Datblygu chwaraeon Torfaen, mae'n bryd o'r diwedd i ddynion Torfaen gamu i fyny a derbyn her debyg!

Lansio gweminarau rhyngweithiol am gadwraeth adeiladau treftadaeth yr wythnos nesaf

Disgrifiad
Bydd Rhaglen Treftadaeth Treflun Blaenafon, ar y cyd gyda Chanolfan Tywi a Chymdeithas Ddinesig Blaenafon, yn cyflwyno cyfres o weithdai rhyngweithiol ar-lein o 6-8pm ddydd Llun 12 a 19 Gorffennaf, a 9 Awst...
Dydd Gwener 2 Gorffennaf 2021

Y Diweddaraf am y Porthol Arlwyo Di-arian Parod a Thaliadau Addysg - 02/07/21

Disgrifiad
If you are a carer or parent of children at Garnteg, Croesyceiliog, Maendy, St. Davids and Ysgol Bryn Onnen Primary school, you should have had your registration letter from the school

Hapwiriadau ar dafarnau a siopau

Disgrifiad
Mae tîm Safonau Masnach Cyngor Torfaen yn cynnal ymweliadau gorfodi â siopau a thafarndai yn y fwrdeistref yn dilyn cynnydd mewn cwynion ynghylch yfed dan oed a gwerthu alcohol i bobl ifanc...
Dydd Iau 1 Gorffennaf 2021

Gregor yn profi ei fod yn 'Filwr' Bach Gwych

Gregor yn profi ei fod yn 'Filwr' Bach Gwych
Disgrifiad
Mae clwb newydd wedi'i sefydlu yn Ysgol Gynradd New Inn i ddisgyblion y mae eu rhieni'n gwasanaethu yn y lluoedd arfog.

Her Darllen yr Haf Llyfrgelloedd Torfaen yn mynd yn Wyllt

Disgrifiad
Mae Her Darllen flynyddol yr Haf yn ôl, ac eleni, mae'n mynd yn Wyllt...

Cyngor Torfaen yn chwilio nawr am Fynegiannau o Ddiddordeb mewn Rhaglen Grantiau newydd

Disgrifiad
Businesses in Pontypool, Blaenavon and Cwmbran town centres can register their interest for funding to help regenerate vacant and under used building space...
Dydd Gwener 25 Mehefin 2021

Porth Taliadau Arlwyo ac Addysg Di-arian - 25/06/21

Disgrifiad
Yr wythnos nesaf, bydd angen i rieni plant Ysgolion Cynradd Garnteg, Croesyceiliog, Maendy, Dewi Sant a Bryn Onnen gadw llygad allan am ebost gan Civica...

Lansio Cyswllt Torfaen

Lansio Cyswllt Torfaen
Disgrifiad
Llwyfan rhwydweithio newydd i wirfoddolwyr a grwpiau cymunedol yn Nhorfaen yw Cyswllt Torfaen.

Beth fyddai'n gwneud i chi gerdded neu feicio mwy?

Disgrifiad
Mae'r cyngor eisiau gwybod sut gellid gwella llwybrau cerdded a beicio ledled Torfaen i helpu i'r trigolion beidio â defnyddio'r car ar gyfer siwrneion bob dydd...
Dydd Mercher 23 Mehefin 2021

Sut cafodd gyrrwr lori biniau o Gwmbrân yr hyder i siarad yn gyhoeddus – diolch i'r Lluoedd Wrth Gefn

Sut cafodd gyrrwr lori biniau o Gwmbrân yr hyder i siarad yn gyhoeddus – diolch i'r Lluoedd Wrth Gefn
Disgrifiad
Er gwaethaf y ffaith nad oedd yn hoffi siarad yn gyhoeddus, mae Jack Pritchard, 25 oed o Gwmbrân, yn falch iddo gael ei wthio y tu hwnt i'r hyn oedd yn gyfforddus iddo.
Dydd Mawrth 22 Mehefin 2021

Council approves extra funds for The British

Disgrifiad
Mae cynghorwyr Torfaen wedi pleidleisio o blaid dyrannu £1.26m ychwanegol i adfer safle hen waith haearn.
Dydd Gwener 18 Mehefin 2021

Ysgolion yn lansio cystadleuaeth i gael hyd i beiriannydd ifancaf Torfaen

Ysgolion yn lansio cystadleuaeth i gael hyd i beiriannydd ifancaf Torfaen
Disgrifiad
Lansiwyd cystadleuaeth mewn ysgolion ledled Torfaen yr wythnos yma i gael hyd i beiriannydd ifancaf Torfaen.

MusiCare, busnes yn Nhorfaen sy'n ystyriol o Ddementia yn paratoi i ailgydio mewn perfformiadau cerddorol yn yr awyr agored mewn cartrefi gofal

Disgrifiad
Mae musiCare o Dorfaen, a sefydlwyd yn 2013 ac sy'n cael ei redeg gan Michael Clutton a Natalie Webb, Hyrwyddwyr Dementia, yn ailgydio yn ei wasanaethau adloniant cerddorol proffesiynol yn yr awyr agored mewn cartrefi gofal ar draws rhanbarth De Ddwyrain Cymru, Swydd Henffordd a Fforest y Ddena...

Gwobrau Cymuned a Gwirfoddolwyr Torfaen 2021

Gwobrau Cymuned a Gwirfoddolwyr Torfaen 2021
Disgrifiad
mae Gwobrau Cymuned a Gwirfoddolwyr Torfaen yn dychwelyd, i ddod â Thorfaen at ei gilydd a chydnabod y rhai sy'n rheolaidd yn gwneud daioni ar draws y trydydd sector, chwaraeon, busnes a'r gymuned leol.

Newid bywydau drwy rannu bywydau

Newid bywydau drwy rannu bywydau
Disgrifiad
Yr wythnos hon, rydym yn dathlu rhaglen genedlaethol Rhannu Bywydau – rhaglen lle mae pobl yn agor eu bywydau a'u cartrefi i'r sawl sydd angen cymorth.

Neges bwysig i rieni/gofalwyr plant yn Ysgolion Ponthir, Llanyrafon, Woodlands ac Our Lady of The Angels

Disgrifiad
The way parents/carers pay for school meals, trips and other items is changing...

Nodyn atgoffa i rieni/gofalwyr plant yn Ysgol Gynradd Pontnewydd

Disgrifiad
Erbyn nawr dylech fod wedi cael eich llythyr cofrestru o'r ysgol, neu e-bost gan Civica (donotreply-education@civicapayments.co.uk) ynglŷn â chofrestru ar gyfer y Porthol Taliadau Addysg newydd...

Neges bwysig i rieni/gofalwyr plant yn Ysgolion Ponthir, Llanyrafon, Woodlands ac Our Ladies of the Angels

Disgrifiad
Mae'r ffordd mae rhieni/gofalwyr yn talu am brydiau ysgol, teithiau a phethau eraill yn newid

Fandaliaeth yn parhau ym Mharc Sandybrook

Disgrifiad
Mae Parc Sandybrook, Cwmbrân, sydd ar gau ar hyn o bryd oherwydd fandaliaeth, wedi dioddef hyd yn oed fwy o fandaliaeth...
Dydd Mawrth 15 Mehefin 2021

Criw Craff yn cyrraedd dros 1000 o ddisgyblion yn Nhorfaen

Disgrifiad
Around 1000 primary school children have been learning about road safety, dangers of grass fires, and food hygiene as part of their preparations for secondary school...
Dydd Gwener 11 Mehefin 2021

Fandaliaeth ym Mharc Sandybrook

Disgrifiad
Parc Sandybrook yng Nghwmbrân yw'r parc diweddaraf i gael ei fandaleiddio yn y fwrdeistref

Gwnewch yn siŵr eich bod yn talu cyn chwarae yn Northfields a Southfields

Disgrifiad
Os ydych chi'n dîm chwaraeon neu'r grŵp ffitrwydd, a wnewch chi sicrhau os gwelwch yn dda eich bod wedi bwcio cae/maes caled cyn i chi chwarae/ymgymryd â'ch dosbarth

Masnachwyr Marchnad Dan Do Pont-y-pŵl yn mynd yn greadigol

Disgrifiad
Mae nifer o fasnachwyr marchnad talentog ym Marchnad Dan Do Pont-y-pŵl nawr yn arddangos eu gwaith celf yn Neuadd y Farchnad

Gwaith yn Dechrau Ar Ardd i Ofalwyr

Gwaith yn Dechrau Ar Ardd i Ofalwyr
Disgrifiad
Mae gwaith wedi dechrau ar ardd flodau newydd fel teyrnged i'r holl ofalwyr di-dâl yn Nhorfaen.

Cau ffordd yng Nghanol Tref Pont-y-pŵl

Disgrifiad
Bydd cau ffordd oherwydd argyfwng yn Commercial Street, Pont-y-pŵl yn parhau tan yr wythnos nesaf er mwy gwneud gwaith atgyweirio brys i bibau carthffosiaeth sydd wedi dymchwel

Neges bwysig i rieni/gofalwyr plant yn Ysgol Gynradd Pontnewydd

Disgrifiad
Mae'r ffordd mae rhieni/gofalwyr yn talu am brydiau ysgol, teithiau a phethau eraill yn newid...
Dydd Mercher 9 Mehefin 2021

CThEM a Safonau Masnach yn gweithredu ar alcohol anghyfreithlon

Disgrifiad
Mae mwy na phedair mil o ganiau lager gan gynnwys Stella Artois, Orangeboom a Kronenbourg wedi eu hatafaelu gan swyddogion safonau masnach a swyddogion tollau...

Help i Ofalwyr Ifanc

Help i Ofalwyr Ifanc
Disgrifiad
Mae cynllun arloesol i gefnogi gofalwyr ifanc yn Nhorfaen yn helpu mwy na 100 o bobl ifanc.
Dydd Mawrth 8 Mehefin 2021

Cau ffordd mewn argyfwng ym Mhont-y-pŵl

Disgrifiad
Bydd y cyngor yn cau heol mewn argyfwng yn Commercial Street, Pont-y-pŵl o 7am bore yfory (9fed Mehefin)

Help Ychwanegol i Ofalwyr

Disgrifiad
Mae oddeutu 120 o ofalwyr wedi cael help ychwanegol gan dimau gofal cymdeithasol Cyngor Torfaen yn ystod y pandemig coronafeirws
Dydd Llun 7 Mehefin 2021

Cyfle i weithio gydag Ecolegydd i wella bywyd gwyllt mewn mynwentydd

Disgrifiad
Mae Wythnos Caru'ch Mynwentydd yn mynd o ddydd Sadwrn 5 tan ddydd Sul 13 Mehefin, ac, eleni, mae'r Cyngor, gyda mudiadau partner, yn arwain nifer o is-brosiectau o dan y rhaglen waith Gwent Fwyaf Cydnerth, a ariennir gan Grant Galluogi Adnoddau Naturiol a Llesiant Llywodraeth Cymru...

Eich Llais Eich Penderfyniad

Disgrifiad
Oeddech chi'n gwybod y gallech wneud cais am Atwrneiaeth Arhosol beth bynnag yw eich oedran?

Fandaliaeth ym Mharc Pontnewydd

Disgrifiad
Yr wythnos diwethaf roedd Parc Pontnewydd yn agored i fandaliaeth fel na welsom erioed o'r blaen.
Dydd Sadwrn 5 Mehefin 2021

Dathlu Ecosystemau Torfaen

Dathlu Ecosystemau Torfaen
Disgrifiad
Mae'n Ddiwrnod Amgylchedd y Byd a thema eleni yw adfer ecosystemau. Mae'r Cydgysylltydd Partneriaeth Natur Leol, Veronika Brannovic, yn esbonio pam fo ecosystemau yn bwysig a'r hyn sy'n cael ei wneud yn Nhorfaen i'w datblygu
Dydd Gwener 4 Mehefin 2021

Gwirfoddolwyr Yn Helpu Gyda Hwyl Hanner Tymor

Gwirfoddolwyr Yn Helpu Gyda Hwyl Hanner Tymor
Disgrifiad
Mae gweithwyr chwarae a gwirfoddolwyr wedi darparu sesiynau chwarae a lles i blant sy'n agored i niwed ledled Torfaen dros wyliau'r Sulgwyn.
Dydd Mercher 2 Mehefin 2021

Mae'r Cyngor am glywed barn am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)

Mae'r Cyngor am glywed barn am Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Disgrifiad
Bydd Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Addysg y cyngor yn cyfarfod am 10am ar 9fed Mehefin i ystyried adroddiad ynglŷn â sut mae'r cyngor yn paratoi ar gyfer newidiadau i'r Ddeddf Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)

Diolch I Wirfoddolwyr Ifanc

Diolch I Wirfoddolwyr Ifanc
Disgrifiad
Mae cannoedd o bobl ifanc yn gwirfoddoli gyda Gwasanaeth Chwarae Cyngor Torfaen pob blwyddyn.
Dydd Gwener 28 Mai 2021

Galw ar arwyr sbwriel Torfaen – mae Gwanwyn Glân Cymru yn ôl

Disgrifiad
Mae pobl yn Nhorfaen a Chymru'n cael eu hannog i 'fod yn rhan o'r codi' ac ymuno â Gwanwyn Glân Cymru 2021...

Wythnos Natur Cymru (29 Mai – 6 Mehefin)

Disgrifiad
Eleni mae Partneriaeth Bioamrywiaeth Cymru'n gofyn i'r cyhoedd chwilio, canfod a rhannu eu storïau natur a'u profiadau yn ystod Wythnos Natur Cymru (29 Mai – 6 Mehefin)
Dydd Iau 27 Mai 2021

Diolch i wirfoddolwyr Torfaen yn ystod Wythnos Gwirfoddolwyr 2021

Disgrifiad
Ar gyfer Wythnos Genedlaethol Gwirfoddolwyr, sy'n digwydd rhwng 1 – 7 Mehefin 2021, mae Cyngor Torfaen a Chynghrair Gwirfoddol Torfaen yn talu teyrnged i'r miloedd o wirfoddolwyr sydd wedi rhoi o'u hamser dros y 15 mis diwethaf i gefnogi achosion y maen nhw'n poeni amdanynt ac mewn ymateb i'r sefyllfaoedd argyfyngus y sydd wedi wynebu pawb.
Dydd Mawrth 25 Mai 2021

Dau gerbyd wedi eu hatafaelu yn ystod Gweithrediad Options

Disgrifiad
Yn ystod Wythnos Fyd-eang Diogelwch Ffordd (17-23 Mai), gweithiodd y cyngor mewn partneriaeth a Heddlu Gwent a Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru, i redeg sesiynau Gweithrediad Options...
Dydd Gwener 21 Mai 2021

Dyfarnu Contract y Gwarcheidwaid i Groundwork Wales

Disgrifiad
Mae'n bleser gan Barc Rhanbarthol y Cymoedd gyhoeddi ei fod wedi dyfarnu contract Cynllun Gwarcheidwaid Parc Rhanbarthol y Cymoedd i Groundwork Wales...

97 y cant yn ymateb i Gyfrifiad 2021

97 y cant yn ymateb i Gyfrifiad 2021
Disgrifiad
Mae'r ymateb i Gyfrifiad 2021 wedi bod yn well na'r disgwyl, gyda 97 y cant o'r holl aelwydydd ledled Cymru a Lloegr yn gwneud yn siŵr eu bod yn cyfrif pan ddaw'n fater o wasanaethau lleol fel lleoedd ysgol, meddygfeydd a gwelyau ysbyty.
Dydd Iau 20 Mai 2021

'Mentro Gyda'n Gilydd'

'Mentro Gyda'n Gilydd'
Disgrifiad
Yn ystod 'Wythnos Gweithredu Dementia' (17 – 23 Mai 2021) yng Ngwent, hoffai Cyngor Torfaen hyrwyddo'n rhan yn y Cynllun Enghreifftiol Cenedlaethol 'Mentro Gyda'n Gilydd'.

Men Who Care ar y ti

Men Who Care ar y ti
Disgrifiad
Fel rhan o Bythefnos Gofal Maeth, cafodd gofalwyr maeth gydag awdurdodau lleol Gwent gynnig hael o ddau rownd golff gan Westy'r Celtic Manor.

Fferm Greenmeadow I Ailagor

Fferm Greenmeadow I Ailagor
Disgrifiad
Ar ôl 14 mis, dros 100 litr o baent a dros 150 o anifeiliaid bychan, bydd Fferm Greenmeadow yn ailagor i ymwelwyr y penwythnos hwn.
Dydd Mercher 19 Mai 2021

Datblygiad Gofal Plant drwy Gyfrwng y Gymraeg yn Ysgol Panteg

Datblygiad Gofal Plant drwy Gyfrwng y Gymraeg yn Ysgol Panteg
Disgrifiad
Bydd gwaith adeiladu yn cychwyn yn ddiweddarach y mis yma ar safle ysgol gynradd Ysgol Panteg lle bydd darpariaeth newydd Gofal Plant drwy gyfrwng y Gymraeg yn cael ei lleoli.
Dydd Mawrth 18 Mai 2021

Penodiadau gwleidyddol allweddol yn y Cyfarfod Blynyddol (2021)

Penodiadau gwleidyddol allweddol yn y Cyfarfod Blynyddol (2021)
Disgrifiad
Yng nghyfarfod cyffredinol blynyddol cyngor Torfaen ar ddydd Mawrth 18fed Mai, cafodd yr holl benodiadau gwleidyddol allweddol i gabinet y cyngor, pwyllgorau a chyrff allanol eu cadarnhau am y flwyddyn i ddod

Pecynnau 'Bywyd Gwyllt a Llesiant' ar gael i weithwyr gofal cymdeithasol fel rhan o brosiect Bywyd Gwyllt Trefol

Disgrifiad
Yr haf diwethaf, arweiniodd y Cyngor, ynghyd â sefydliadau partner, ar brosiect Bioamrywiaeth Trefol newydd 'An Urban Buzz'...
Dydd Llun 17 Mai 2021

Taith Gerdded Les Dynion Sy'n Gofalu

Taith Gerdded Les Dynion Sy'n Gofalu
Disgrifiad
Fel rhan o ymgyrch Pythefnos Gofal Maeth eleni, mae Cyngor Torfaen wedi ymuno a thimau maethu awdurdodau lleol eraill ledled rhanbarth Gwent i gynnal Taith Gerdded ranbarthol Dynion Sy'n Gofalu ym Mharc Pont-y-pŵl.

Cefnogaeth i bobl ifanc LHDTQ yn gwneud gwahaniaeth

Disgrifiad
Mae aelodau o grŵp cymorth LHDTQ i bobl ifanc wedi croesawu ymrwymiad Cyngor Torfaen i gefnogi amrywiaeth rhyweddol a hyrwyddo cydraddoldeb

Ailagor Canolfan Treftadaeth y Byd, Blaenafon

Ailagor Canolfan Treftadaeth y Byd, Blaenafon
Disgrifiad
O ddydd Mawrth 18 Mai, bydd y Caffi Treftadaeth yng Nghanolfan Treftadaeth y Byd, Blaenafon yn dechrau croesawu cwsmeriaid i mewn i'r adeilad, gydag arddangosfa'r Ganolfan Treftadaeth y Byd, y siop a'r Ganolfan Wybodaeth i Dwristiaid yn ailagor hefyd
Dydd Gwener 14 Mai 2021

Codi bron i £5,000 i'r Samariaid rwy redeg Marathon Eithaf

Codi bron i £5,000 i'r Samariaid rwy redeg Marathon Eithaf
Disgrifiad
Ar ôl pum mis a hanner o ymarfer, cafodd un o staff y cyngor, Alex Jones, gyfle o'r diwedd i roi ei meddwl a'i chorff ar waith mewn Marathon Eithaf 24 awr, llym, gan godi dros £4,700 i'r Samariaid.

Cyngor Torfaen yn rhoi blodau

Disgrifiad
Yr wythnos hon, mae bron i 200 tusw o flodau wedi eu dosbarthu â llaw i ofalwyr maeth gan dîm lleoli teuluoedd Torfaen, fel rhan o Bythefnos Gofal Maeth.
Arddangos 301 i 400 o 773
Blaenorol 2 3 4 5 6 Nesaf

Cadw Cyswllt