Archif Newyddion

Dydd Gwener 24 Mehefin 2022

Gŵyl bêl-droed yn cynyddu cyfranogiad

Gŵyl bêl-droed yn cynyddu cyfranogiad
Disgrifiad
Mae bron i 100 o ferched o ysgolion cynradd ledled Torfaen wedi cymryd rhan mewn gŵyl bêl-droed i ferched yn unig yn Stadiwm Cwmbrân yr wythnos yma.

Awgrymiadau coginio parseli bwyd

Disgrifiad
Cynhelir diwrnod o arddangosfeydd coginio ym mis nesaf i helpu pobl i ddefnyddio eitemau mewn parseli bwyd.
Dydd Iau 23 Mehefin 2022

Gwasanaeth Ieuenctid yn ennill aur

Gwasanaeth Ieuenctid yn ennill aur
Disgrifiad
Mae Gwasanaeth Ieuenctid Torfaen wedi derbyn Nod Ansawdd Aur ar ôl arolygiad diweddar gan Lywodraeth Cymru.

Gwasanaeth cynghori newydd ar y ffordd

Gwasanaeth cynghori newydd ar y ffordd
Disgrifiad
Mae gwasanaeth newydd yn cynnig cyngor ar swyddi a hyfforddiant wedi cychwyn.
Dydd Mercher 22 Mehefin 2022

Siopa Cynaliadwy

Disgrifiad
Mae elusen sy'n cefnogi pobl ag awtistiaeth ac anableddau dysgu wedi agor siop newydd yn gwerthu ffrwythau a llysiau ffres.

Broad Street ym Mlaenafon i ddod yn fyw gydag adloniant

Disgrifiad
Mae cerddoriaeth fyw, actau hud a lledrith, perfformiadau dawns a reidiau ffair am ddim yn rhai o'r pethau a fydd yn diddanu trigolion ac ymwelwyr ar Ddiwrnod Treftadaeth y Byd Blaenafon y penwythnos yma...
Dydd Gwener 17 Mehefin 2022

Adfywio'r Galon

Adfywio'r Galon
Disgrifiad
Ydych chi am ddysgu sgil newydd a allai arbed bywyd rhywun?

Enwebiadau ar agor ar gyfer Gwobrau Cymunedol a Gwirfoddolwyr

Enwebiadau ar agor ar gyfer Gwobrau Cymunedol a Gwirfoddolwyr
Disgrifiad
Mae Gwobrau Cymunedol a Gwirfoddolwyr Torfaen wedi dychwelyd i ddod â Thorfaen ynghyd unwaith eto i gydnabod y rheiny sy'n gwneud lles yn rheolaidd ar draws y trydydd sector, chwaraeon, busnes a'r gymuned leol.
Dydd Iau 16 Mehefin 2022

Dychwelyd yn gynnil i'r ysgol (2022)

Disgrifiad
Gyda dim ond wythnosau i fynd tan ddiwedd y flwyddyn academaidd, ydych chi'n pryderu eisoes am gost prynu gwisg ysgol newydd ar gyfer mis Medi?
Dydd Mercher 15 Mehefin 2022

Mainc yn cael pobl i siarad

Disgrifiad
Mae mainc cyfeillgarwch y tu allan i hwb lles cymunedol newydd yn cael pobl i siarad.
Dydd Mawrth 14 Mehefin 2022

Rhedwyr yn barod ar gyfer 10k Mic Morris

Rhedwyr yn barod ar gyfer 10k Mic Morris
Disgrifiad
Mae bron i 1000 o bobl wedi cofrestru eisoes ar gyfer 10k Mic Morris Torfaen ar ddydd Sul 10 Gorffennaf.
Dydd Gwener 10 Mehefin 2022

Datgelu enwau cerbydau newydd

Disgrifiad
Derbyniwyd dros 100 o geisiadau i enwi'r ddau gerbyd gwastraff trydan cyntaf yn y fwrdeistref, ac, ar ôl cryn dipyn o trafodaeth, mae'r enillwyr wedi cael eu dewis...

Gwneud gofalwyr ifanc yn fwy gweladwy

Gwneud gofalwyr ifanc yn fwy gweladwy
Disgrifiad
Mae bron i 190 o ofalwyr ifanc yn Nhorfaen wedi cofrestru i gael cerdyn adnabod cenedlaethol, sy'n caniatáu iddyn nhw fod yn fwy gweladwy yn eu cymunedau.
Dydd Iau 9 Mehefin 2022

Gardd Gofalwyr yn mynd yn wyllt

Gardd Gofalwyr yn mynd yn wyllt
Disgrifiad
Gardd sydd wedi ei phlannu fel teyrnged i ofalwyr di-dâl yn Nhorfaen yw'r safle diweddaraf lle mae blodau gwyllt yn cael eu hannog i dyfu yn y fwrdeistref.

Gofalu am Gostau Byw

Disgrifiad
Mae oddeutu 40 o ofalwyr di-dâl wedi cael help a chyngor am y cynnydd mewn costau byw fel rhan o gyfres o sioeau ffordd Wythnos Gofalwyr.
Dydd Mercher 8 Mehefin 2022

Dweud eich barn ar fannau gwyrdd Torfaen fel rhan o brosiect Natur Wyllt

Disgrifiad
Mae Cyngor Torfaen yn edrych am adborth gan drigolion ar sut y caiff ardaloedd naturiol o fewn y sir eu rheoli, gyda mannau gwyrdd ar draws Torfaen yn cael eu gadael i dyfu yn ystod misoedd y gwanwyn a'r haf er budd ecosystemau fel rhan o brosiect Natur Wyllt...
Dydd Mawrth 7 Mehefin 2022

Awdur yn nodi Diwrnod Ymwybyddiaeth Tourette

Awdur yn nodi Diwrnod Ymwybyddiaeth Tourette
Disgrifiad
'I can't make it stop' yn helpu i addysgu ar Ddiwrnod Codi Ymwybyddiaeth ynghylch Tourette's.
Dydd Mawrth 31 Mai 2022

Sioeau Teithiol Wythnos Gofalwyr

Disgrifiad
Fel rhan o Wythnos y Gofalwyr yr wythnos nesaf, mae Cyngor Torfaen yn trefnu cyfres o sioeau teithiol gyda'r bwriad o helpu gofalwyr di-dâl sy'n pryderu am gostau byw cynyddol.

Cymorth i Cream of the Crop!

Disgrifiad
Mae rhaglen sy'n cynnig £10,000 i gynhyrchwyr bwyd gwledig i arallgyfeirio a chreu rhwydweithiau bwyd cynaliadwy newydd yn talu.

Busnes argraffu 3D yn cynyddu

Disgrifiad
Mae busnes argraffu 3D wedi cynyddu ei faint, diolch i gefnogaeth gan Gyngor Torfaen a Marchnad Dan Do Pont-y-pŵl...
Dydd Llun 30 Mai 2022

Datgelu cynlluniau i adfywio canol trefi

Disgrifiad
Mae cynlluniau uchelgeisiol i adfywio canol trefi Blaenafon a Phont-y-pŵl wedi cael eu cyflwyno...
Dydd Gwener 27 Mai 2022

Rhowch eich barn ar newidiadau i'r Ddeddf Galluedd Meddyliol

Disgrifiad
Mae Llywodraeth Cymru'n ymgynghori ar newidiadau i'r Ddeddf Galluedd Meddyliol a sut byddan nhw'n cael eu gweithredu.

Dathlwch y Jiwbilî yn ddiogel

Disgrifiad
Dim ond pump diwrnod i fynd tan benwythnos hir Gŵyl y Banc, felly os ydych chi'n bwriadu dathlu yn Nhorfaen , a ddim yn siŵr ble i ddechrau, mae'r Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) a'ch awdurdod lleol yma i helpu. Mae gennym ni ambell air o gyngor hawdd ei ddilyn fel y bydd pawb yn gallu mwynhau bwyd blasus ond diogel yn eich digwyddiad...
Dydd Mawrth 24 Mai 2022

Penodiadau gwleidyddol allweddol yn y Cyfarfod Blynyddol

Penodiadau gwleidyddol allweddol yn y Cyfarfod Blynyddol
Disgrifiad
Yng nghyfarfod cyffredinol blynyddol cyngor Torfaen ddydd Mawrth 24ain o Fai, cafodd yr holl benodiadau gwleidyddol allweddol i gabinet y cyngor, pwyllgorau a chyrff allanol eu cadarnhau am y flwyddyn i ddod
Dydd Llun 23 Mai 2022

Neges y Gweinidog Newid Hinsawdd ar Ddiwrnod Bioamrywiaeth y Byd oedd 'cymerwch gamau bach i wella mannau gwrdd'

Disgrifiad
"Mae'n argyfwng natur arnon ni ac yn awr, yn fwy nag erioed, rhaid i ni helpu ein bywyd gwyllt."...
Dydd Iau 19 Mai 2022

Cymorth i fusnesau gwledig dyfu

Disgrifiad
Mae prosiect gyda'r nod o gynyddu faint o fwyd a gynhyrchir yn lleol yn cynnig grantiau i fusnesau lleol i'w helpu nhw i arallgyfeirio.
Dydd Mercher 18 Mai 2022

Adroddiad arolygiad Estyn yn dangos meysydd lle gellid gwella

Adroddiad arolygiad Estyn yn dangos meysydd lle gellid gwella
Disgrifiad
Mae adroddiad arolygu diweddar gan Estyn, Arolygiaeth Ei Mawrhydi ar gyfer Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru, ar wasanaeth addysg y cyngor yn ystod mis Mawrth 2022, wedi darparu barn gyffredinol ar berfformiad presennol y gwasanaeth

Dychwelyd i gyfnod benthyca tair wythnos yn Llyfrgelloedd Torfaen

Disgrifiad
O ddydd Llun 23 Mai 2022 bydd Llyfrgelloedd Torfaen yn dychwelyd at gyfnod o dair wythnos ar gyfer benthyg llyfrau...
Dydd Mawrth 17 Mai 2022

Hwb preswyl a lles yn enghraifft ardderchog

Disgrifiad
Mae hwb amlbwrpas preswyl a lles yng Nghwmbrân, sy'n cefnogi pobl i fyw yn annibynnol, wedi ei ddisgrifio fel enghraifft ardderchog o gynllun tai arloesol...
Dydd Llun 16 Mai 2022

Taliad £500 i ofalwyr di-dâl

Disgrifiad
Gall gofalwyr di-dâl, a oedd yn derbyn Lwfans Gofalwyr ar 31 Mawrth 2022, nawr wneud cais am daliad unwaith ac am byth o £500.
Dydd Gwener 13 Mai 2022

Chwarae yn y parc

Chwarae yn y parc
Disgrifiad
Mae sesiynau 'Chwarae yn y parc' Gwasanaeth Chwarae Torfaen wedi dychwelyd y gwanwyn yma, gan ddod â theuluoedd ynghyd i chwarae yn yr awyr agored.

Mae Digwyddiad Mawr Cwmbrân yn ôl!

Mae Digwyddiad Mawr Cwmbrân yn ôl!
Disgrifiad
Mae Cyngor Cymuned Cwmbrân wedi cyhoeddi dychwelyd Digwyddiad Mawr Cwmbrân y gwanwyn yma.

Gwanwyn glân yn taclo mannau â sbwriel

Disgrifiad
Pecynnau creision, papurau losin, mainc parc a hŵfer! Rhai o'r eitemau sbwriel a gafodd eu codi yn ystod digwyddiadau Gwanwyn Glân Torfaen...
Dydd Iau 12 Mai 2022

Galw holl blant creadigol!

Galw holl blant creadigol!
Disgrifiad
I ddathlu Pythefnos Gofal Maeth 2022, mae Cyngor Torfaen yn cynnal cystadleuaeth ar faethu gyda thema blodau haul i blant lleol gymryd rhan ynddi.
Dydd Llun 9 Mai 2022

Blodau i ofalwyr maeth

Disgrifiad
Mae trigolion yn cael cais i blannu hadau blodau haul yn eu gerddi y gwanwyn yma i ddathlu gofalwyr maeth lleol, fel rhan o ymgyrch flynyddol Pythefnos Gofal Maeth.
Dydd Gwener 6 Mai 2022

Taliad Costau Byw - cymorth

Disgrifiad
O ddydd Llun 9 Mai, mae tîm Cyflogadwyedd Torfaen yn rhedeg sesiynau Taliad Costau Byw i gynorthwyo trigolion a fydd, efallai, angen ychydig o help i'w hawlio...
Dydd Mercher 4 Mai 2022

Tafarn yn denu cwsmeriaid ar gyfer diwrnod pleidleisio

Tafarn yn denu cwsmeriaid ar gyfer diwrnod pleidleisio
Disgrifiad
Bydd yr Unicorn Inn ym Mhont-y-pŵl y dafarn gyntaf yn Nhorfaen i letya gorsaf bleidleisio fel rhan o #EtholiadauLleolTorfaen2022 eleni.
Dydd Llun 25 Ebrill 2022

Hwyl y Pasg yn y Gwersylloedd Chwarae a Llesiant

Hwyl y Pasg yn y Gwersylloedd Chwarae a Llesiant
Disgrifiad
Mynychodd mwy na 450 o blant Wersylloedd Chwarae a Llesiant Torfaen ledled y fwrdeistref dros wyliau'r Pasg eleni.
Dydd Iau 21 Ebrill 2022

Gwanwyn Glân 2022 yn dechrau'n fuan

Disgrifiad
The Torfaen Spring Clean 2022 is due to start next Monday at Sandybrook Park, St Dials, from 9.30am...

Fandaliaeth ym Mharc Glansychan

Disgrifiad
Play equipment at Glansychan Park, Abersychan, has been vandalised...
Dydd Mercher 13 Ebrill 2022

Gŵyl Gyfeiriadu yn dod i Flaenafon

Disgrifiad
Bydd miloedd o gystadleuwyr yn anelu am Flaenafon ar Sul y Pasg fel rhan o ddigwyddiad cyfeiriadu pedwar diwrnod yng Nghymru, sy'n cychwyn y dydd Gwener yma.
Dydd Mawrth 12 Ebrill 2022

Gwyddau yn setlo yn eu cartref newydd

Disgrifiad
Mae'r ddwy ŵydd sydd wedi eu symud o'r gamlas ar ôl cwynion ynglŷn ag ymddygiad ymosodol yn setlo i mewn yn eu cartref newydd.
Dydd Llun 11 Ebrill 2022

Diweddariad gŵyl banc y Pasg

Disgrifiad
Ni fydd newid i ddiwrnodau casglu eleni yn ystod gwyliau banc y Pasg oherwydd bydd criwiau'n gweithio...
Dydd Gwener 8 Ebrill 2022

Tîm arlwyo ysgolion yn ennill gwobr genedlaethol

Disgrifiad
Torfaen Council's schools catering department has won an award for innovation at the Public Sector Catering Awards...

Llysgenhadon hinsawdd yn canolbwyntio ar deithio llesol

Disgrifiad
Cyfarfu llysgenhadon hinsawdd cymunedol â chynrychiolwyr o Gyngor Torfaen yr wythnos yma i drafod cynlluniau i gynyddu teithio llesol yn y fwrdeistref

Ffilm yn dangos i bleidleiswyr sut mae gwneud

Ffilm yn dangos i bleidleiswyr sut mae gwneud
Disgrifiad
Mae disgyblion o Ysgol Gorllewin Mynwy wedi cynhyrchu fideo i'r rheiny sy'n pleidleisio am y tro cyntaf ac am wneud hynny mewn gorsaf bleidleisio fel rhan o ymgyrch #EtholiadauLleolTorfaen2022 Cyngor Torfaen.

Taflu goleuni ar glefyd Parkinson

Taflu goleuni ar glefyd Parkinson
Disgrifiad
Bydd Wythnos Ymwybyddiaeth Parkinson yn dechrau ddydd Llun ac, i nodi'r achlysur, mae trigolion sy'n dioddef o'r cyflwr, yn cael eu gwahodd i ddod i grŵp cymorth lleol am ddim.

Cystadleuaeth greadigol i ysgolion cynradd

Disgrifiad
Bydd Cyngor Torfaen yn derbyn dau gerbyd gwastraff trydan fis Mai, ac rydym am i blant ysgol eu henwi nhw...
Dydd Iau 7 Ebrill 2022

Taliad costau byw

Taliad costau byw
Disgrifiad
Bydd Cyngor Torfaen yn dechrau danfon Taliad Costau Byw Llywodraeth Cymru i aelwydydd ym Mand A, B, C, D Treth y Cyngor yn hwyrach y mis yma.
Dydd Iau 31 Mawrth 2022

Timau arlwyo ysgolion wedi'u henwebu ar gyfer gwobrau cenedlaethol

Disgrifiad
Mae timau arlwyo ysgolion yn Nhorfaen wedi'u henwebu ar gyfer dwy wobr yng Ngwobrau Arlwyo'r Sector Cyhoeddus a gynhelir yr wythnos nesaf...
Dydd Iau 24 Mawrth 2022

Ymunwch â gwasanaeth o'r radd flaenaf

Disgrifiad
Os hoffech chi gael eich talu i helpu plant i chwarae, yna mae gwasanaeth chwarae arobryn Cyngor Torfaen wrthi'n recriwtio.

Busnesau bach yn cael eu helpu i ffynnu ar ôl y pandemig

Disgrifiad
Mae cyfanswm o £50,000 wedi ei roi i fusnesau bach yn Nhorfaen i'w helpu i adfer ac tyfu ar ôl y pandemig.

Gwersi diogelwch i blant ysgol gynradd

Disgrifiad
Mae mwy na 1000 o blant ysgolion cynradd wedi bod yn dysgu am ddiogelwch ar y ffordd, peryglon tanau glaswellt, a sut i aros yn ddiogel o gwmpas dŵr...

Cyngor Torfaen yn cefnogi Awr Ddaear 2022

Disgrifiad
Bydd Cyngor Torfaen yn diffodd goleuadau'r Ganolfan Ddinesig ar gyfer Awr Ddaear 2022...
Dydd Mercher 23 Mawrth 2022

Jiwbilî Platinwm y Frenhines

Disgrifiad
Y mis diwethaf, daeth Ei Mawrhydi y Frenhines y gyntaf ym Mhrydain i ddathlu Jiwbilî Platinwm, yn nodi 70 mlynedd o wasanaeth i bobl y Deyrnas Unedig, y Teyrnasoedd a'r Gymanwlad...

Pod cyngor cyflogaeth a sgiliau newydd

Disgrifiad
Bydd hwb galw heibio newydd ar gael o'r wythnos nesaf i bobl sydd angen cyngor ar ddychwelyd i'r gwaith, dod o hyd i swydd well neu i wella'u sgiliau.

Ras 10k Mic Morris Torfaen yn dychwelyd!

Ras 10k Mic Morris Torfaen yn dychwelyd!
Disgrifiad
Ar ôl siom y ddwy flynedd ddiwethaf, mae Ymddiriedolaeth Mic Morris wrth eu bodd o fedru croesawu rhedwyr yn ôl i Flaenafon i ddechrau ras 10k Torfaen.
Dydd Gwener 18 Mawrth 2022

Casgliadau gwastraff gardd i ailgychwyn

Disgrifiad
Bydd casgliadau gwastraff gardd pythefnosol yn Nhorfaen yn ailgychwyn yr wythnos sy'n dechrau ar ddydd Llun 21 Mawrth...
Dydd Mercher 16 Mawrth 2022

Croesawu gyrwyr cerbydau gwastraff ac ailgylchu newydd

Disgrifiad
Yr wythnos hon, mae Cyngor Torfaen wedi croesawu pedwar gyrrwr HGV newydd i'r tîm gwastraff ac ailgylchu

Mae Gwanwyn Glân Torfaen yn ei ôl

Disgrifiad
Mae gwirfoddolwyr yn cael eu recriwtio ar gyfer Gwanwyn Glân Torfaen eleni...
Dydd Mawrth 15 Mawrth 2022

Dau fan chwarae yn cael eu hadnewyddu'n llwyddiannus

Disgrifiad
Mae dau barc chwarae i blant wedi'u trawsnewid gydag offer chwarae newydd, coed, cloddiau a phlanhigion aromatig, diolch i dros £100,000 o gyllid...
Dydd Llun 14 Mawrth 2022

Mae Rhifyn 1 Cylchlythyr 'Y British' ar gael nawr

Disgrifiad
Mae Rhifyn 1 (Mawrth 2022) o gyfres o gylchlythyrau gyda'r diweddaraf am y gwaith ar safle'r 'British', Tal-y-waun, ar gael nawr...
Dydd Gwener 11 Mawrth 2022

Prosiect DJ yn cynnig cyfleoedd

Disgrifiad
Mae dros 50 o bobl ifanc yn dysgu sgiliau newydd, diolch i fenter DJ radio newydd yn Nhorfaen.

Diddordeb mewn gyrfa mewn gofal cymdeithasol?

Diddordeb mewn gyrfa mewn gofal cymdeithasol?
Disgrifiad
Gall cael swydd gyda thimau gofal cymdeithasol Cyngor Torfaen fod yn ddechrau gyrfa hir ac amrywiol.
Dydd Iau 10 Mawrth 2022

Y Cyngor yn buddsoddi mewn cerbydau a staff

Disgrifiad
Ddydd Iau, bydd Cyngor Torfaen yn dechrau defnyddio pum cerbyd ailgylchu ail-law a brynwyd gan Gyngor Sir Powys i helpu i fynd i'r afael â fflyd sy'n heneiddio ac iddynt hanes o dorri i lawr.
Dydd Mawrth 8 Mawrth 2022

Cyngor y falch o gefnogi Diwrnod Rhyngwladol Menhywod

Disgrifiad
Mae heddiw'n Ddiwrnod Rhyngwladol Menywod, a'r thema eleni yw #TorriTuedd, gan ddychmygu byd sy'n ryweddol gydradd...

Cefnogaeth i blant â nam ar eu golwg

Cefnogaeth i blant â nam ar eu golwg
Disgrifiad
Bydd cymorth i blant a phobl ifanc â nam ar eu golwg ledled Cymru i fyw a dysgu'n annibynnol yn gwella diolch i gwricwlwm newydd sy'n cael ei gyflwyno.
Dydd Gwener 4 Mawrth 2022

Cynghor Torfaen yn cymeradwyo cynlluniau cyllideb

Disgrifiad
Heddiw, cymeradwyodd Cynghor Torfaen gynigion cyllidebol diweddaraf y cyngor a phennu'r cynnydd yn y Dreth Gyngor i lai na dau y cant am 2022-2023.

Gwasanaeth Chwarae yn ennill gwobr glodfawr

Gwasanaeth Chwarae yn ennill gwobr glodfawr
Disgrifiad
Mae gweithwyr chwarae Cyngor Torfaen wedi ennill gwobr genedlaethol wych am eu gwaith yn ystod y pandemig.
Dydd Mercher 2 Mawrth 2022

Llysgenhadon Ifanc yn cael sêl bendith Frenhinol

Disgrifiad
Fe wnaeth Dug a Duges Caergrawnt ymweld â Blaenafon ar ddydd Mawrth fel rhan o daith undydd i Dde Cymru i nodi Dydd Gŵyl Dewi.
Dydd Mawrth 1 Mawrth 2022

Rhaglen wirfoddoli i bobl ifanc yn dathlu 20 mlynedd

Rhaglen wirfoddoli i bobl ifanc yn dathlu 20 mlynedd
Disgrifiad
Mae gwirfoddolwyr gyda Gwasanaeth Chwarae Cyngor Torfaen wedi derbyn diolch mewn seremoni wobrwyo arbennig.
Dydd Gwener 25 Chwefror 2022

Croesawi mwelydd arbennig i wersylloedd chwarae hanner tymor

Disgrifiad
Fe wnaeth plant yn rhai o sesiynau Chwarae a Seibiant Cyngor Torfaen estyn croeso i ymwelydd arbennig yr hanner tymor hwn.

Gwaith i ddechrau ar wella gorsaf drenau

Disgrifiad
Mae disgwyl i waith i wella Gorsaf Drenau Pont-y-pŵl a'r Dafarn Newydd a chreu cyfleuster parcio a theithio integredig ddechrau'r wythnos nesaf.
Dydd Iau 24 Chwefror 2022

Gwaith hanfodol i dynnu coed

Disgrifiad
Bydd rhan o Cwmbran Drive yn cau ar dri dydd Sul yn olynol o'r penwythnos hwn er mwyn mynd ati'n ddiogel i dynnu coed sydd wedi eu heintio.

Cyngor yn chwilio am Swyddogion Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl

Disgrifiad
Mae cyngor Torfaen yn dyrannu £25,000 i hyfforddi a chefnogi chwe pherson o blith grwpiau cymunedol lleol a'r sector gwirfoddol i ddod yn Swyddogion Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl.
Dydd Mawrth 22 Chwefror 2022

Ymladdwr UFC yn cefnogi'r ymgyrch etholiadol

Disgrifiad
Mae Mason Jones, cystadleuydd Ultimate Fighting Championship wedi dangos ei gefnogaeth i ymgyrch sy'n annog pobl ifanc i gofrestru ar gyfer etholiadau lleol eleni.
Dydd Llun 21 Chwefror 2022

Tapestrïau Broad Street Blaenafon yn cael eu harddangos am yr eildro

Disgrifiad
Bydd dau dapestri 18 troedfedd sy'n cyfleu atgofion o ddwy ochr o Broad Street hanesyddol Blaenafon yn cael eu harddangos yn gyhoeddus unwaith eto...
Dydd Iau 17 Chwefror 2022

Torfaen Cares

Torfaen Cares
Disgrifiad
Os ydych chi erioed wedi ffansïo gyrfa mewn gofal cymdeithasol, yna cofrestrwch ar gyfer diwrnod recriwtio gofal cymdeithasol rhithwir cyntaf erioed Cyngor Torfaen.

Offer chwarae cynhwysol i gael ei osod mewn dau barc yn y fwrdeistref

Disgrifiad
Bydd offer chwarae yn cael ei osod ym Mharc Pont-y-pŵl a Llyn Cychod Cwmbrân er mwyn gwneud y mannau chwarae hynny'n fwy addas i'r rheiny ag anableddau corfforol, gan gynnwys namau synhwyraidd...
Dydd Mawrth 15 Chwefror 2022

Siop ailddefnyddio elusennol yn teimlo'r cariad

Disgrifiad
Mae siop ailddefnyddio newydd yng Nghanolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref yn y Dafarn Newydd yn boblogaidd iawn gyda thrigolion ers iddi agor yn Rhagfyr...
Dydd Gwener 11 Chwefror 2022

Perllan gymunedol yn cael ei difrodi'n fwriadol

Disgrifiad
Mae tua 15 o goed ffrwythau ifanc a blannwyd fel rhan o berllan gymunedol newydd wedi cael eu difrodi...

Torfaen i dreialu canolfan pleidleisio ymlaen llaw

Torfaen i dreialu canolfan pleidleisio ymlaen llaw
Disgrifiad
Bydd trigolion yn gallu pleidleisio yn yr etholiadau lleol eleni, y penwythnos cyn y diwrnod pleidleisio.
Dydd Mercher 9 Chwefror 2022

Pobl ifanc yn paratoi ar gyfer etholiadau lleol hanesyddol

Disgrifiad
Bydd pobl ifanc yn cael cyfle i ddweud eu dweud o ran pwy fydd eu cynghorwyr nesaf yn yr etholiadau lleol eleni.
Dydd Sul 6 Chwefror 2022

Golau dros gancr yr aren

Golau dros gancr yr aren
Disgrifiad
Bydd y ganolfan ddinesig yn cael eu goleuo'n wyrdd yr wythnos nesaf i Gefnogi Wythnos Ymwybyddiaeth Cancr yr Aren.
Dydd Gwener 4 Chwefror 2022

Marchnad bwyd a chrefft newydd

Disgrifiad
Mae marchnad bwyd a chrefft fisol newydd yn dod i Bont-y-pŵl.

Llwybrau diogel at ysgol

Disgrifiad
Bydd croesfan newydd yn cael ei gosod ar yr heol wrth ymyl ysgol gynradd yng Nghwmbrân fel rhan o fenter Llwybrau Mwy Diogel mewn Cymunedau.
Dydd Gwener 28 Ionawr 2022

Newid i nifer y galarwyr yn Amlosgfa Gwent: Datganiad FfLlCG Gwent

Disgrifiad
Gyda chyhoeddiad Llywodraeth Cymru bod Cymru wedi symud yn llawn i Lefel Rhybudd Sero, mae nifer y galarwyr all fynd i angladdau yng Nghapel Amlosgfa Gwent, Croesyceiliog, wedi cynyddu...

Cynghorwyr Torfaen i archwilio cyllideb gwell

Disgrifiad
Yr wythnos nesaf bydd cynghorwyr Torfaen yn archwilio cynigion diweddaraf y cyngor ar gyfer y gyllideb, a lefel arfaethedig treth y cyngor ar gyfer 2022/23
Dydd Iau 27 Ionawr 2022

Ffurfio rhwydwaith llysgenhadon hinsawdd

Ffurfio rhwydwaith llysgenhadon hinsawdd
Disgrifiad
Plans for Torfaen's first climate ambassadors network are starting to take shape.

Disgyblion yn coffáu Diwrnod Cofio'r Holocost

Disgyblion yn coffáu Diwrnod Cofio'r Holocost
Disgrifiad
Mae plant o ysgolion cynradd o bob cwr o Dorfaen wedi bod yn cofio Anne Frank, y ferch Iddewig yn ei harddegau sy'n enwog am ei dyddiaduron teimladwy am fywyd yn cuddio yn ystod yr Ail Ryfel Byd.
Dydd Mercher 26 Ionawr 2022

Grantiau Food4Growth

Disgrifiad
Mae prosiect yn cynnig grantiau gwerth £10,000 i fusnesau a grwpiau cymunedol i ddatblygu cadwyni cyflenwi bwyd lleol.

Astudiaeth Gwella Teithio Llesol Cwmbrân Drive - dweud eich dweud

Disgrifiad
Fel rhan o waith y Cyngor ar Deithio Llesol, rydym am ei gwneud yn haws ac yn fwy diogel i gerddwyr a beicwyr groesi Cwmbrân Drive ger pedair o'r cylchfannau prysuraf, ac rydym angen eich barn ar y potensial i greu croesfannau newydd...
Dydd Mawrth 25 Ionawr 2022

Etholiadau Lleol Torfaen 2022

Disgrifiad
Mae paratoadau ar y gweill ar gyfer etholiadau Llywodraeth Leol ym mis Mai, a fydd yn cynnig cyfle i ethol 40 o gynghorwyr bwrdeistref sirol ar draws Torfaen.
Dydd Gwener 21 Ionawr 2022

Gwent yn paratoi ar gyfer Natur Wyllt 2022

Disgrifiad
Yn dilyn cynlluniau peilot llwyddiannus ar reoli glaswelltir ar draws awdurdodau lleol Gwent, caiff dull gweithredu Natur Wyllt o reoli ei gydlynu eleni i gynnwys ardaloedd ehangach ar draws Gwent, gyda'r genhadaeth o'i wneud yn 'gyfeillgar i beillwyr' drwy alluogi mwy o flodau gwyllt i dyfu yn ein gofodau gwyrdd...

Dirwy i Dipiwr

Disgrifiad
Mae menyw wedi ei gorchymyn i dalu bron i £2,000 am ollwng 12 sach du o sbwriel, celfi wedi eu torri a blychau cardbord...
Dydd Iau 20 Ionawr 2022

Prydiau Cymunedol yn cynnig gwiriadau llesiant

Prydiau Cymunedol yn cynnig gwiriadau llesiant
Disgrifiad
Mae Adran Gymunedol Cyngor Torfaen yn helpu trigolion hŷn i aros yn eu cartrefi trwy ddarparu gwiriadau lles gwerthfawr.
Dydd Llun 17 Ionawr 2022

Chwarae plant yw cael sgiliau newydd

Chwarae plant yw cael sgiliau newydd
Disgrifiad
Mae dysgu sgiliau newydd a chael profiad gwaith gwerthfawr yn chwarae plant, diolch i Wasanaeth Chwarae Torfaen.
Dydd Iau 13 Ionawr 2022

Atgofion o Broad Street yn dod yn fyw

Disgrifiad
Mae atgofion o Broad Street ym Mlaenafon wedi eu dal mewn tapestri ac arddangosfa sain newydd...
Dydd Mawrth 11 Ionawr 2022

Oriau agor newydd i lyfrgelloedd

Disgrifiad
Daw gostyngiad dros dro mewn oriau agor llyfrgelloedd i rym yr wythnos nesaf...
Dydd Llun 10 Ionawr 2022

Diweddariad - Rydym angen eich help

Diweddariad - Rydym angen eich help
Disgrifiad
Ar hyn o bryd, mae ein holl wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol yng Ngwent dan bwysau anferth gydag absenoldeb staff oherwydd Covid-19.
Arddangos 301 i 400 o 406

Cadw Cyswllt