Archif Newyddion

Dydd Mercher 17 Chwefror 2021

Hysbysiad o Etholiad

Hysbysiad o Etholiad
Disgrifiad
Oherwydd swyddi gwag cyfredol a gyda chymeradwyaeth y Comisiwn Etholiadol, mae Hysbysiadau ar gyfer Ethol Cynghorwyr i Gyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen wedi'u cyhoeddi ar wefan y cyngor.
Dydd Mawrth 16 Chwefror 2021

Cefnogi dros 200 o fusnesau trwy gynllun peilot 12 mis

Disgrifiad
Llynedd, cychwynnodd Cyngor Torfaen gynllun peilot gwerthfawr dros gyfnod o 12 mis a oedd yn cynnig cymorth a chefnogaeth i fusnesau cychwynnol lleol a Busnesau Bach a Chanolig yn ardal Pont-y-pŵl...

Gair i atgoffa galarwyr a sut i leihau'r risgiau

Disgrifiad
Mae'r rhai sydd wedi colli anwyliaid dros y flwyddyn ddiwethaf, boed yn gysylltiedig â'r pandemig ai peidio, wedi gorfod delio â'r straen a'r cymhlethdodau ychwanegol y mae'r feirws a chyfyngiadau cysylltiedig wedi'u hachosi...
Dydd Llun 15 Chwefror 2021

Cefnogaeth gwerth £6.5m ar gyfer lifogydd yng nghymunedau Cymru

Disgrifiad
Mae Gweinidogion Cymru wedi cyhoeddi £6.5 miliwn i gefnogi awdurdodau lleol a phobl sydd wedi eu heffeithio gan lifogydd yn ystod y cyfnod clo Lefel 4...
Dydd Gwener 12 Chwefror 2021

'Dydd Mawrth Sgwrsio' - Gall sgwrs fach wneud byd o wahaniaeth

'Dydd Mawrth Sgwrsio' - Gall sgwrs fach wneud byd o wahaniaeth
Disgrifiad
Ar ôl llwyddiant ymgyrch lwyddiannus cyfryngau cymdeithasol #AmseriSiarad a ddigwyddodd ar ddydd Iau 4ydd Chwefror, mae Tîm Sgiliau a Chyflogadwyedd Cyngor Torfaen am lansio ymgyrch newydd 'Dydd Mawrth Sgwrsio' i annog pobl leol i gysylltu â thrafod materion sy'n effeithio ar eu huchelgais i lwyddo mewn bywyd.

Cabinet yn cymeradwyo cynlluniau i ymestyn Ysgol Crownbridge.

Cabinet yn cymeradwyo cynlluniau i ymestyn Ysgol Crownbridge.
Disgrifiad
Yr wythnos hon, cymeradwyodd pwyllgor Cabinet Cyngor Torfaen buddsoddiad o £6,850,000 mewn estyniad fydd yn darparu 50 o leoedd ychwanegol yn Ysgol Crownbridge.

Dychwelyd yn raddol I ysgolion yn Nhorfaen

Disgrifiad
Mae Gweinidog Addysg Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y bydd ysgolion yn ailagor i blant y Dosbarth Meithrin, Derbyn, Blwyddyn 1 a 2 ar ôl hanner tymor o'r wythnos sy'n dechrau ar yr 22ain o Chwefror
Dydd Iau 11 Chwefror 2021

Cynghori perchnogion anifeiliaid anwes i ymddwyn yn gyfrifol wrth gerdded ger da byw

Disgrifiad
Gyda'r nosweithiau'n ymestyn a'r Gwanwyn ar y ffordd, mae cerddwyr yn gwneud y gorau o'r dirwedd hardd yn Nhorfaen...
Dydd Mercher 10 Chwefror 2021

Pontydd i Waith 2 yn cynorthwyo Andrew i gael ei swydd ddelfrydol!

Pontydd i Waith 2 yn cynorthwyo Andrew i gael ei swydd ddelfrydol!
Disgrifiad
Fe wnaeth siwrnai Andrew Wilkinson gyda'r prosiect Pontydd i Waith 2 a ariennir gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop yn 2020 godi ysbryd pawb, ar ôl iddo symud yn llwyddiannus i fyd gwaith ar ddechrau'r Flwyddyn Newydd.
Dydd Llun 8 Chwefror 2021

Cyfarpar Diogelu Personol am ddim i yrwyr Tacsis a Cherbydau Hurio Preifat yng Nghymru

Disgrifiad
Gall gyrwyr tacsi a cherbydau hurio preifat yng Nghymru hawlio pecyn o ddeunyddiau PPE ac offer o ansawdd uchel i lanhau cerbydau, a'r cyfan am ddim, wedi ei ariannu gan Lywodraeth Cymru...
Dydd Iau 4 Chwefror 2021

Rydym yn FALCH o gefnogi #LGBTHM21

Rydym yn FALCH o gefnogi #LGBTHM21
Disgrifiad
Ar gyfer Mis Hanes LGBT +, mae'r cyngor wedi ymuno gyda #CynghorauBalch eraill i chwifio'r faner LGBT+ a hyrwyddo cydraddoldeb a chynhwysiant.

Amser Rhigwm Mawr Cymru 8 – 14 Chwefror

Disgrifiad
Mae Amser Rhigwm Mawr Cymru yn ddathliad cenedlaethol o rannu rhigymau a chaneuon yn y blynyddoedd cynnar. Caiff ei drefnu gan BookTrust Cymru fel rhan o'n rhaglenni a ariennir gan Lywodraeth Cymru...
Dydd Mawrth 2 Chwefror 2021

Cyllid wedi ei gymeradwyo ar gyfer arloesi technoleg uchel mewn Gofal i Oedolion

Cyllid wedi ei gymeradwyo ar gyfer arloesi technoleg uchel mewn Gofal i Oedolion
Disgrifiad
Mae Cyngor Torfaen wedi symud ymlaen gyda dau brosiect gyda'r nod o ganfod atebion arloesol i wella gofal i drigolion.
Dydd Iau 28 Ionawr 2021

Mae angen eich barn ar ein Pwyllgorau Craffu

Disgrifiad
Mae'r Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu Cymunedau Glanach, a Chymunedau Ffyniannus, yn cynnal cyfarfod ar y cyd ddydd Iau 4 Chwefror i ystyried datblygu gweledigaeth strategol ar gyfer Camlas Mynwy ac Aberhonddu

Fferm Gymunedol Greenmeadow yn dod yn wely prawf ar gyfer prosiect newydd, cyffrous Cylch Cnydau

Fferm Gymunedol Greenmeadow yn dod yn wely prawf ar gyfer prosiect newydd, cyffrous Cylch Cnydau
Disgrifiad
Mae Fferm Gymunedol Greenmeadow wedi ymuno â thri safle arall yng Nghymru i gymryd rhan mewn menter newydd wedi ei harwain gan Ffermydd a Gerddi Cymdeithasol a'i chefnogi gan grŵp Clwstwr Garddwriaeth Llywodraeth Cymru a Grŵp Diddordeb Arbennig CEA Maeth-Cymru.
Dydd Gwener 22 Ionawr 2021

Barod am y tywydd oer!

Disgrifiad
Er bod cyfyngiadau rhybudd Lefel 4 (Covid-19) mewn grym yng Nghymru, mae'r cyngor yn parhau i ddarparu gwasanaeth gaeaf i'r rheini y mae'n hanfodol iddynt orfod teithio...

Dweud eich dweud am gadwyni cyflenwi lleol a chaffael yn nhorfaen

Disgrifiad
Gwahoddir busnesau sydd wedi'u lleoli yn Nhorfaen i gael mewnbwn i astudiaeth sy'n cael ei chynnal ar hyn o bryd i nodi tueddiadau caffael sy'n dod i'r amlwg, ac ymchwilio i sut y gellir manteisio ar y tueddiadau hyn er budd busnesau yn lleol...

Pleidleisio'n ddiogel yn etholiadau eleni

Pleidleisio'n ddiogel yn etholiadau eleni
Disgrifiad
Ar ddydd Iau 6 Mai 2021 bydd trigolion Torfaen yn pleidleisio i ddewis pwy fydd yn eu cynrychioli yn Senedd Cymru a phwy fydd Comisiynydd Heddlu a Throsedd eu hardal heddlu leol.
Dydd Iau 21 Ionawr 2021

'Byddwch yn oleuni yn y tywyllwch' ar Ddiwrnod Cofio'r Holocost eleni

'Byddwch yn oleuni yn y tywyllwch' ar Ddiwrnod Cofio'r Holocost eleni
Disgrifiad
Mae Diwrnod Cofio'r Holocost 2021 yn cael ei gynnal ar y 27ain o Ionawr a'r thema eleni yw, 'Byddwch yn oleuni yn y tywyllwch'.

Grant Addasu Canol Trefi C19ar gael i fusnesau

Disgrifiad
Erbyn hyn, mae grant ar gael i barhau i gefnogi'r gwaith parhaus i adfer canol trefi a busnesau oherwydd pandemig Covid-19. Diben y grant yw sicrhau bod canol trefi yn parhau i weithio'n economaidd a'u bod yn fannau diogel...
Dydd Mawrth 19 Ionawr 2021

Mae'r cyfrifiad yn dod

Disgrifiad
Drwy gymryd rhan, gallwch helpu i fwydo gwybodaeth ar benderfyniadau a gymerir ar wasanaethau sy'n llunio eich cymuned, megis gofal iechyd, addysg a thrafnidiaeth.
Dydd Gwener 15 Ionawr 2021

Tîm Gorfodi Covid Cyngor Torfaen: Eich Cadw'n Ddiogel yn Ystod y Pandemig

Disgrifiad
Mae'r pandemig Coronafeirws wedi cael effaith ddifrifol ar fywydau pob un ohonom, a disgwylir i'r bygythiad barhau nes gwelir effeithiau'r brechlyn. Mae gwasanaeth Amddiffyn y Cyngor Torfaen yn parhau i chwarae rôl hanfodol o ran helpu i rwystro lledaeniad...

Cynigion cyllidebol wedi eu cymeradwyo ar gyfer 2021/22

Cynigion cyllidebol wedi eu cymeradwyo ar gyfer 2021/22
Disgrifiad
Yr wythnos hon, cymeradwyodd cabinet Cyngor Torfaen y cynigion cyllidebol drafft diweddaraf ar gyfer blwyddyn ariannol i'w hystyried gan y Cyngor yn gynnar ym mis Mawrth.
Dydd Llun 11 Ionawr 2021

Wedi gwefru ac yn barod i fynd: pwyntiau gwefru newydd cerbydau trydan yn agor yn Nhorfaen

Disgrifiad
Mae'r gwaith bellach wedi ei gwblhau ar 10 pwynt gwefru deuol newydd ar gyfer cerbydau trydan yn Nhorfaen...
Dydd Gwener 8 Ionawr 2021

Preswylydd yn cael cymorth i lansio busnes symudol gofal traed yn Nhorfaen

Preswylydd yn cael cymorth i lansio busnes symudol gofal traed yn Nhorfaen
Disgrifiad
Mae preswylydd o Gwmbrân yn camu i mewn i 2021 gan lansio eu busnes symudol gofal traed Golden Mobile Foot Care Cwmbran.

Gwasanaeth Chwarae wrthi'n bod yn greadigol i ddarparu cefnogaeth i blant sy'n dysgu gartref

Gwasanaeth Chwarae wrthi'n bod yn greadigol i ddarparu cefnogaeth i blant sy'n dysgu gartref
Disgrifiad
I gyd-fynd â'r dysgu gartref sydd eisoes ar waith gydag ysgolion, o ddydd Llun 11 Ionawr bydd Gwasanaeth Chwarae Torfaen yn darparu adnoddau a gweithgareddau ychwanegol ar lein i alluogi teuluoedd i gymryd rhan ynddynt gartref.

Diogelu Torfaen - aros gartref ac aros yn lleol wrth wneud ymarfer corff

Disgrifiad
Nid ydym wir eisiau cau unrhyw un o'n meysydd parcio, felly rydym yn gofyn i bawb feddwl yn gyntaf cyn gyrru i unrhyw le i wneud ymarfer corff neu i gael awyr iach

Pecynnau chwarae i deuluoedd yn ystod cyfnod clo

Pecynnau chwarae i deuluoedd yn ystod cyfnod clo
Disgrifiad
Nawr, yn fwy nag erioed, ar adegau anodd fel hyn, mae chwarae yn rhan annatod o iechyd meddwl a lles plentyn.
Dydd Mercher 23 Rhagfyr 2020

Pontypool Market Pop-Up Stalls

Disgrifiad
Er bod Neuadd y Farchnad ar gau i'r cyhoedd, bydd stondinwyr hanfodol ym Marchnad Dan Do Pont-y-pŵl yn masnachu yr wythnos yma mewn siopau 'sbonc' wrth y mynedfeydd ar Stryd y Garan a Stryd y Farchnad

Datganiad ar y cyd gan holl wasanaethau cyhoeddus yng Nghymru

Disgrifiad
A ninnau ar drothwy'r Nadolig, gofynnwn i chi feddwl yn ofalus am yr hyn y 'dylech' ei wneud, yn hytrach na'r hyn y 'cewch' ei wneud
Dydd Gwener 18 Rhagfyr 2020

Newidiadau i wasanaethau llyfrgelloedd Torfaen

Disgrifiad
Y diwrnod olaf i ymweld ag un o lyfrgelloedd Torfaen i fenthyca llyfrau a defnyddio gwasanaethau eraill fydd dydd Sadwrn 19eg Rhagfyr...

Datganiad gan Gyngor Torfaen ar ddychwelyd i addysg ym mis Ionawr

Disgrifiad
Yn dilyn trafodaethau gyda Llywodraeth Cymru a CLlLC, bydd y tymor ysgol newydd yn dechrau ar y 4ydd o Ionawr ar gyfer dysgu cyfunol yn holl ysgolion Torfaen am yr wythnos gyntaf
Dydd Iau 17 Rhagfyr 2020

Atgoffa rhieni newydd sy'n hawlio Budd-dal Plant i gofrestru genedigaethau

Disgrifiad
Mae rhieni yng Nghymru yn cael eu hannog i gofrestru genedigaeth eu plant newydd-anedig fel bod Cyllid a Thollau EM (CThEM) yn gallu cadarnhau eu hawliadau am Fudd-dal Plant...

Rhoddwr plasmafferesis cyntaf Cymru yn cefnogi galwad am fwy o roddwyr yng Nghymru i gamu 'mlaen

Disgrifiad
Mae'r rhoddwr cyntaf yng Nghymru i roi plasma drwy broses 'plasmafferesis' newydd Gwasanaeth Gwaed Cymru, yn galw ar ddynion eraill sydd wedi gwella o COVID-19 i ystyried rhoi eu plasma i gefnogi treialon meddygol...
Dydd Llun 14 Rhagfyr 2020

Apêl Siôn Corn Torfaen yn derbyn dros 2000 o gyfraniadau

Apêl Siôn Corn Torfaen yn derbyn dros 2000 o gyfraniadau
Disgrifiad
Bydd anrhegion ar gyfer y Nadolig yn cael eu dosbarthu i 237 o blant a phobl ifanc yn Nhorfaen diolch i lwyddiant ysgubol Apêl Siôn Corn Torfaen eleni.

Newidiadau i gasgliadau gwastraff ac ailgylchu y Nadolig

Disgrifiad
Mae'r cyngor yn falch o gyhoeddi y byddwn, eleni, yn casglu gwastraff ar Ŵyl Banc Dydd Llun (28ain Rhagfyr), na fyddai wedi digwydd mewn blynyddoedd blaenorol...

Daliwch ati gyda'r ymdrech ailgylchu GWYCH dros y Nadolig i helpu Cymru i gyrraedd y brig

Disgrifiad
Wrth i gyfradd ailgylchu Cymru gyrraedd lefel uwch nag erioed, rydyn ni'n galw ar ein trigolion i ddal ati gyda'u hymdrechion 'gwych' i ailgylchu dros y Nadolig eleni...
Dydd Gwener 11 Rhagfyr 2020

Datganiad gan yr Aelod Gweithredol dros Addysg am ysgolion yn Nhorfaen

Disgrifiad
Yn dilyn cyhoeddiad Llywodraeth Cymru, ac yn seiliedig ar y cyngor diweddaraf gan y Prif Swyddog Meddygol, bydd ysgolion uwchradd yn Nhorfaen yn symud i ddysgu cyfunol yn ystod wythnos olaf y tymor fel rhan o ymdrech genedlaethol i leihau trosglwyddiadau coronafirws
Dydd Mercher 9 Rhagfyr 2020

Symud ymlaen yn weithredol, yn ddiogel ac yn gyfreithlon y Nadolig hwn

Disgrifiad
Eleni, gallai rhai rhestrau Nadolig gynnwys e-sgwter, sydd wedi dod yn olygfa fwyfwy cyffredin wrth i bobl chwilio am ddewis arall yn lle trafnidiaeth gyhoeddus neu ffordd i ddefnyddio llai ar y car...
Dydd Gwener 4 Rhagfyr 2020

Cytuno ar ddull Cymru gyfan i gadw ysgolion ar agor cyn y Nadolig

Disgrifiad
Cytunwyd ar ddull cyffredin gan Lywodraeth Cymru a CLlLC ar gyfer trefniadau mewn ysgolion ar ddiwedd tymor y Nadolig

Ymgynghoriad ar y Strategaeth a Ffefrir ar gyfer Cynllun Datblygu Lleol Newydd i Dorfaen

Disgrifiad
The council is preparing a plan to identify where new developments such as housing, employment, community facilities, and supporting infrastructure, will go in Torfaen up to 2033...

Cyhoeddiad gan Ganolfan Treftadaeth y Byd Blaenafon

Disgrifiad
Yn dilyn y cyhoeddiad diweddar gan Lywodraeth Cymru, mae'n bleser gan Ganolfan Treftadaeth y Byd Blaenafon gyhoeddi y bydd y Caffi Treftadaeth a'r Llyfrgell yn parhau ar agor dros y pythefnos nesaf.
Dydd Mercher 2 Rhagfyr 2020

Gweithredu Brechlyn Covid-19 yng Nghymru

Gweithredu Brechlyn Covid-19 yng Nghymru
Disgrifiad
Heddiw croesawom y newyddion bod yr Asiantaeth Rheoleiddio Meddyginiaethau a Chynhyrchion Gofal Iechyd (MHRA) wedi awdurdodi dros dro i ddefnyddio'r brechlyn Pfizer / BioNTech yn seiliedig ar dystiolaeth o ddiogelwch ac effeithiolrwydd

Athro yn Ysgol Gynradd Coed Efa'n ennill gwobr fawreddog

Athro yn Ysgol Gynradd Coed Efa'n ennill gwobr fawreddog
Disgrifiad
Mae athro yn Ysgol Gynradd Coed Efa newydd ennill 'Athro'r Flwyddyn' yng Ngwobrau Dysgu Proffesiynol Cymru 2020 a ddigwyddodd ar ddydd Sul 29ain Tachwedd.
Dydd Mawrth 1 Rhagfyr 2020

Perchennog newydd wrth y llyw wrth i Betty ymddeol o'i siop wlân ar ôl 30 mlynedd

Disgrifiad
Mae perchennog busnes, Mrs Betty Black, yn ymddeol o Farchnad Dan Do Pont-y-pŵl ar ôl 30 mlynedd o weithio fel perchennog y Sewing and Wool Shop, a adnabyddir hefyd fel Betty's Wool Shop...
Dydd Gwener 27 Tachwedd 2020

Mae nifer o fusnesau newydd wedi dechrau masnachu yn Nhorfaen

Mae nifer o fusnesau newydd wedi dechrau masnachu yn Nhorfaen
Disgrifiad
Mae dau fusnes cychwynnol newydd wedi dechrau yn Nhorfaen ar ôl cael cefnogaeth gan Lywodraeth Cymru a rhaglen Cymunedau i Waith a ariennir gan y Gronfa Gymunedol Ewropeaidd.

Gwasanaeth llyfrau llyfrgell 'Ceisio a Chasglu' ar gael o hyd

Disgrifiad
'Dim amser i ymweld â'ch llyfrgell leol i ddewis eich llyfrau eich hun ar y funud? Mae gwasanaeth 'Ceisio a Chasglu' Llyfrgelloedd Torfaen yn dal i weithredu yn y tair llyfrgell...

Dangos celfweithiau rhyngweithiol prosiect cymunedol yn awr

Disgrifiad
Yr wythnos diwethaf hon mae Celf ar y Blaen yn cyhoeddi'r cipolwg cyntaf ar ei bedwar celfwaith rhyngweithiol digidol o gyfraniadau gweledol dros 450 o gyfranogwyr yn nigwyddiad rhithiol gyntaf Arty Parky...
Dydd Mercher 25 Tachwedd 2020

Bwciwch le yng Nghanolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref

Disgrifiad
Os ydych chi'n clirio'r tŷ yn barod at y Nadolig, peidiwch ag anghofio bwcio lle yn y Ganolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref yn y Dafarn Newydd.
Dydd Gwener 20 Tachwedd 2020

Mae Cyngor Torfaen eisiau gwybod beth sy'n bwysig i chi

Mae Cyngor Torfaen eisiau gwybod beth sy'n bwysig i chi
Disgrifiad
Rydym am gael eich awgrymiadau am y pynciau llosg yr ydych chi'n teimlo sydd angen craffu arnyn nhw gan gynghorwyr ar bum pwyllgor Trosolwg a Chraffu'r cyngor.

Plant yn greadigol wrth gofio'r meirw

Plant yn greadigol wrth gofio'r meirw
Disgrifiad
Yn y cyfnod cyn Sul y Cofio, cafodd ysgolion Torfaen gyfle i gymryd rhan mewn cystadleuaeth Cofio.
Dydd Iau 19 Tachwedd 2020

Cadw chwaraeon i fynd trwy'r amseroedd anodd a'r amseroedd da ... Dathlu'r Loteri Genedlaethol

Cadw chwaraeon i fynd trwy'r amseroedd anodd a'r amseroedd da ... Dathlu'r Loteri Genedlaethol
Disgrifiad
I ddweud diolch enfawr i'r Loteri Genedlaethol a chwaraewyr y Loteri Genedlaethol, rydyn ni'n dathlu pen-blwydd y Loteri Genedlaethol yn 26 oed y mis hwn

Cyngor Torfaen a phartneriaid yn ennill gwobr yng Ngwobrau Rhagoriaeth Let's Recycle 2020

Disgrifiad
Mae'r cyngor, trwy weithio mewn partneriaeth gyda Capital Valley Plastic a FCC Environment, wedi ennill 'Menter Ailgylchu Orau'r Flwyddyn mewn Awdurdod Lleol' yng Ngwobrau Rhagoriaeth Let's Recycle 2020...
Dydd Mercher 18 Tachwedd 2020

Llyfrgelloedd Torfaen yn ailagor yr wythnos nesaf i roi cyfle i bobl bori

Disgrifiad
Torfaen Libraries are pleased to announce that From Monday 23rd November all libraries will reopen for limited browsing, borrowing and book returns. ..

Dyn anifeiliaid a cherddwr cŵn yn cael cefnogaeth i lansio busnes newydd yn Nhorfaen

Dyn anifeiliaid a cherddwr cŵn yn cael cefnogaeth i lansio busnes newydd yn Nhorfaen
Disgrifiad
Gyda chefnogaeth y Cynllun Cymunedau i Waith a ariennir gan y Gronfa Gymdeithasol Ewropeaidd, mae Danny Moreton o Gwmbrân wedi gallu gwireddu ei freuddwyd o fod yn berchen ar ei fusnes ei hun trwy lansio 'Happy Paws', gwasanaeth lleol ar gyfer cerdded cŵn a gwarchod anifeiliaid anwes.
Dydd Mawrth 17 Tachwedd 2020

Diwrnod Rhuban Gwyn Gwent 2020 #Her149

Diwrnod Rhuban Gwyn Gwent 2020 #Her149
Disgrifiad
Digwyddiad blynyddol yw Diwrnod Rhuban Gwyn sy'n nodi Diwrnod Rhyngwladol y Cenhedloedd Unedig ar gyfer Dileu Trais yn Erbyn Menywod ac yn ceisio codi ymwybyddiaeth o drais yn erbyn menywod.

Munudau Hudol mewn Gofal Cartref – Stori Jade a Shaun

Munudau Hudol mewn Gofal Cartref – Stori Jade a Shaun
Disgrifiad
Mae pandemig byd-eang y coronafeirws wedi pwysleisio rôl allweddol y gweithlu gofal cymdeithasol wrth gefnogi'r dinasyddion mwyaf bregus yn Nhorfaen a'r angen i ragor o bobl ddechrau gyrfa yn y sector gofal cymdeithasol.
Dydd Gwener 13 Tachwedd 2020

Cymorth ariannol hunan ynysu

Disgrifiad
Mae Llywodraeth Cymru am ei wneud yn haws i chi ddilyn canllawiau hunan-ynysu os ydych chi'n cael prawf positif neu fod gofyn i chi ynysu gan ein tîm Profi, Olrhain a Diogelu

Rhowch anrheg y Nadolig yma

Disgrifiad
Rhowch anrheg y Nadolig yma i berson hŷn yn eich cymuned a rhowch wybod eich bod yn hidio

Neges gan y Cynghorydd Anthony Hunt, Arweinydd Cyngor Torfaen

Neges gan y Cynghorydd Anthony Hunt, Arweinydd Cyngor Torfaen
Disgrifiad
Diolch i holl drigolion Torfaen am eich ymdrechion yn ystod y Clo Clec cenedlaethol a'r cyfyngiadau lleol cyn hynny.

Gofyn am ddefnyddwyr gwasanaeth i wella arloesi digidol

Disgrifiad
Mae Cyngor Torfaen am siarad â thrigolion sydd wedi gofyn am gefnogaeth neu wedi cael eu cyfeirio at gefnogaeth gan y tîm therapi galwedigaethol
Dydd Mawrth 10 Tachwedd 2020

Marchnad Dan Do Pont-y-pŵl yn croesawu busnes argraffu 3D

Disgrifiad
Mae Marchnad Dan Do Pont-y-pŵl wedi croesawu masnachwr newydd, Woolfalls 3DP, cwmni argraffu 3D...
Dydd Llun 9 Tachwedd 2020

Casgliadau gwastraff gwyrdd yn dod i ben am y gaeaf

Disgrifiad
Yn y man, bydd y casgliadau gwastraff gwyrdd pythefnosol yn Nhorfaen yn dod i ben am y gaeaf...
Dydd Sadwrn 7 Tachwedd 2020

Sul y Cofio 2020

Sul y Cofio 2020
Disgrifiad
Mae Sul y Cofio yn ddyddiad pwysig yng nghalendr blynyddol y genedl. Eleni, fodd bynnag, mae angen bod yn fwy gofalus nag erioed er mwyn cydymffurfio â'r rheoliadau Coronafirws diweddaraf
Dydd Gwener 6 Tachwedd 2020

Cymerwch ran yn Her Newid Hinsawdd Torfaen heddiw

Disgrifiad
Llynedd, cyhoeddodd y Cyngor argyfwng newid yn yr hinsawdd, gan gydnabod bygythiad gwirioneddol newid yn yr hinsawdd i genedlaethau'r presennol a'r dyfodol...

Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen yn arwyddo Siarter Teithio Iach

Disgrifiad
Mae 21 o sefydliadau blaenllaw yn y sector cyhoeddus sy'n gweithio ledled Gwent heddiw (6 Tachwedd 2020) wedi llofnodi Siarter Teithio Iach, sy'n ymrwymo i gefnogi ac annog staff i deithio mewn ffordd gynaliadwy i'r gwaith ac oddi yno...

Mae'n bryd dewis hoff barciau Gwobr Baner Werdd y byd

Disgrifiad
Helpwch ni i ddod o hyd i hoff barciau Gwobr Baner Werdd y byd trwy bleidleisio dros eich un chi yng Ngwobrau Dewis y Bobl 2020Eleni, yn fwy nag erioed, rydym i gyd wedi dod i ddeall pa mor bwysig yw cael parc neu fan gwyrdd gwych ar garreg ein drws.

Canolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref i ailagor ddydd Llun 9fed Tachwedd

Disgrifiad
Bydd Canolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref, Panteg Way, Y Dafarn Newydd yn ailagor ddydd Llun 9fed Tachwedd gydag oriau agor newydd ar gyfer y gaeaf. Yr oriau agor newydd fydd Dydd Llun i Ddydd Sul 10am - 4pm...
Dydd Mercher 4 Tachwedd 2020

Arhoswch gartref, cadwch yn ddiogel Noson Tân Gwyllt eleni

Disgrifiad
Gan fod llawer o ddigwyddiadau a drefnwyd yn cael eu canslo, mae Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru yn paratoi ar gyfer noson brysurach nag arfer wrth i bobl gynllunio i ddathlu yn eu gerddi eu hunain...
Dydd Llun 2 Tachwedd 2020

Wythnos Hinsawdd Cymru 2020

Disgrifiad
O ddydd Llun 2il i ddydd Gwener 5ed Tachwedd, bydd y Cyngor yn rhannu awgrymiadau ar sut i fyw bywyd mwy cynaliadwy er mwyn hyrwyddo a chefnogi Wythnos Hinsawdd Cymru
Dydd Iau 29 Hydref 2020

Sesiynau rhithwir i bobl sydd â diddordeb mewn maethu

Disgrifiad
Fel rhan o ymgyrch maethu'r Cyngor yn yr hydref, byddwn yn cynnal sesiynau galw-i-mewn un wrth un rhithiol i unrhyw un sydd â diddordeb mewn bod yn ofalwr maeth
Dydd Mercher 28 Hydref 2020

Canolfannau prawf covid-19 dros dro y gellir cael mynediad atynt 'ar droed' yn cau yn Nhorfaen

Disgrifiad
Bydd y canolfannau prawf covid-19 dros dro 'ar droed' ym Mlaenafon a Phont-y-pŵl yn cau ddydd Gwener 30 Hydref
Dydd Mawrth 27 Hydref 2020

Cymorth I fusnesau Torfaen

Disgrifiad
Mae hon yn gronfa i roi cymorth ariannol i fusnesau sy'n wynebu heriau gweithredol ac ariannol sydd wedi eu hachosi gan y cyfnod clo cenedlaethol a gyhoeddwyd ar gyfer Cymru o ganlyniad i COVID-19

Dathlu Calan Gaeaf yn ddiogel gartref

Disgrifiad
Mae gweithgareddau Calan Gaeaf traddodiadol, megis losin neu lanast, partïon a digwyddiadau eraill, yn achosi risg o ledaenu Covid-19 ymhellach ac wedi'u gwahardd o dan reolau cyfnod atal presennol Cymru.
Dydd Llun 26 Hydref 2020

Gwnewch ddanteithion blasus gyda'ch pwmpenni y Calan Gaeaf hwn

Disgrifiad
Mae Calan Gaeaf yn amser o hwyl i lawer o bobl sy'n hoffi bod yn greadigol drwy gerfio pwmpenni, ond a oeddech yn sylweddoli y gallech fwyta'r cynnwys y tu mewn i'ch pwmpenni hefyd?

Apêl Siôn Corn yn agor yn fuan: cyfle i ledaenu ychydig o lawenydd y Nadolig!

Apêl Siôn Corn yn agor yn fuan: cyfle i ledaenu ychydig o lawenydd y Nadolig!
Disgrifiad
Once again Christmas is upon us and our thoughts turn to the children and young people of Torfaen who are experiencing poverty or have no contact with family.
Dydd Gwener 23 Hydref 2020

COVID-19 - Neges gan Arweinydd Cyngor Torfaen

COVID-19 - Neges gan Arweinydd Cyngor Torfaen
Disgrifiad
A message to Torfaen residents, businesses and partners from the Torfaen Council Leader

Cyngor Torfaen yn lansio ymgyrch newydd i gefnogi cyflogaeth yn y fwrdeistref

Disgrifiad
Gan weithio'n agos gydag asiantaethau sy'n bartneriaid, mae gan Gyngor Torfaen rôl bwysig i'w chwarae yn ystod yr wythnosau a'r misoedd nesaf i gefnogi trigolion y mae effaith Coronafirws wedi effeithio ar eu sefyllfa gwaith.

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan wedi ymestyn cyfnod agor cyfleusterau prawf covid-19 yn Nhorfaen

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan wedi ymestyn cyfnod agor cyfleusterau prawf covid-19 yn Nhorfaen
Disgrifiad
Bydd y canolfannau prawf covid-19, sydd ar agor dros dro ym Mlaenafon a Phont-y-pŵl bellach yn parhau ar agor tan ddydd Gwener 30 Hydref

Ar frys - Cais i Fusnesau Llety Gwyliau i ddarparu llety ar gyfer grwpiau bregus

Disgrifiad
Ar frys - Cais i Fusnesau Llety Gwyliau i ddarparu llety ar gyfer grwpiau bregus

Newid amserau agor mynwentydd o ddydd Sul 25ain Hydref

Disgrifiad
I gyd-fynd â throi'r clociau yn ôl awr ddydd Sul, o ddydd Sul 25ain Hydref, bydd mynwentydd yn Nhorfaen yn newid at oriau agor y gaeaf. Bydd mynwentydd ar agor pob dydd rhwng 9am-5pm...
Dydd Iau 22 Hydref 2020

Sul y Cofio; cofio'r meirw gartref

Sul y Cofio; cofio'r meirw gartref
Disgrifiad
Mae Sul y Cofio'n ddyddiad pwysig yng nghalendr y genedl.
Dydd Mawrth 20 Hydref 2020

2020/21 Cyfarfod Blynyddol Cyngor Torfaen

Disgrifiad
Yng nghyfarfod blynyddol cyngor Torfaen ar ddydd Mawrth 20fed Hydref, cadarnhawyd yr holl benodiadau allweddol i gabinet y cyngor, ei bwyllgorau a chyrff allanol ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod
Dydd Llun 19 Hydref 2020

Tîm Safonau Masnach y Cyngor yn rhybuddio'r cyhoedd am sgâm etifeddiaeth newydd

Disgrifiad
Torfaen CBC's Trading Standards team are advising the public to be alert to a new scam. The team have become aware of attempts made to deceive vulnerable people by claiming they could be helped to attain a multi-million pound inheritance...
Dydd Gwener 16 Hydref 2020

'Canolfannau 'cerdded i mewn' COVID-19 ym Mlaenafon a Phont-y-pŵl i aros ar agor'

Disgrifiad
Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan yn cadw uned brofi symudol dros dro a agorodd ar 8fed Hydref ym Mlaenafon ar agor.

Cyflwyno Hysbysiadau Gwella Mangre i dri busnes arall yn Nhorfaen am dorri Rheoliadau Coronafirws

Disgrifiad
Clwb a Sefydliad Band Gweithwyr Cwmbrân, The Terrace Inn, Cwmbrân, a The Teazer, Y Dafarn Newydd, yw'r busnesau diweddaraf i gael Hysbysiadau Gwella Mangre am dorri Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafirws) (Cymru) 2020...

#MaethwchYnLleol a gwnewch wahaniaeth a fydd yn para oes

#MaethwchYnLleol a gwnewch wahaniaeth a fydd yn para oes
Disgrifiad
Torfaen Council are joining other local authorities across Gwent to promote a new Autumn fostering campaign that looks to encourage more families and individuals to come forward and foster a child or young person in need.

Lansiad Apêl y Pabi

Disgrifiad
The Poppy Appeal 2020 will soon be underway across the County of Gwent.
Dydd Iau 15 Hydref 2020

Bydd £50,000 gan y Loteri Genedlaethol a Llywodraeth Cymru'n helpu i ofalu am beillwyr yn Nhorfaen a Blaenau Gwent

Disgrifiad
Verges in Torfaen and Blaenau Gwent to benefit from the National Lottery Heritage Fund and the Welsh Government.
Dydd Mercher 14 Hydref 2020

Pedair ardal yn Nhorfaen ymysg mannau gwyrdd gorau'r wlad

Disgrifiad
Mae Cadwch Gymru'n Daclus wedi datgelu enillwyr Gwobr y Faner Werdd eleni – marc rhyngwladol o barc neu fan gwyrdd o ansawdd...
Dydd Mawrth 13 Hydref 2020

Rhoi hysbysiad gwella i Livio's Barber Shop am dorri Rheoliadau Coronafeirws

Disgrifiad
Mae hysbysiad gwella eiddo wedi ei roi i Livio's Barber Shop, Windsor Road, Tref Gruffydd, am dorri Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Cymru) 2020.
Dydd Llun 12 Hydref 2020

Wythnos Ymwybyddiaeth Trosedd Casineb 2020

Wythnos Ymwybyddiaeth Trosedd Casineb 2020
Disgrifiad
Mae'r wythnos yma'n nodi Wythnos Ymwybyddiaeth Trosedd Casineb, wythnos genedlaethol o weithgaredd sy'n annog awdurodau lleol, partneriaid allweddol a chymunedau sy'n cael eu heffeithio gan drosedd casineb i weithio gyda'i gilydd i daclo materion trosedd casineb lleol.

Mae'n Wythnos Genedlaethol Mabwysiadu!

Disgrifiad
Un o'r ffyrdd gorau i ysbrydoli pobl yw drwy rannau straeon o lwyddiant gan y bobl sydd wedi gwneud y peth dan sylw
Dydd Gwener 9 Hydref 2020

Boathouse to be lit up to raise awareness of Baby Loss Awareness Week

Disgrifiad
Pink and blue lights will illuminate the boathouse at Cwmbran Boating Lake between 6pm-10pm daily from Friday 9th – Thursday 15th to raise awareness of Baby Loss Awareness week. Now in its 18th year, the week aims to raise awareness about pregnancy and baby death.

Hysbysiad gwella i'r Halfway Inn am dorri Rheoliadau Coronafeirws

Hysbysiad gwella i'r Halfway Inn am dorri Rheoliadau Coronafeirws
Disgrifiad
A premises improvement notice has been issued to The Halfway Inn, Old Cwmbran, for breaches of the Health Protection (Coronavirus Restrictions) (Wales) Regulations 2020.

Y Cyngor yn cyrraedd rhestr fer ar gyfer gwobr arobryn yn y maes ailgylchu a rheoli gwastraff

Disgrifiad
Bellach yn ei 17eg flwyddyn, ystyrir mai'r Gwobrau am Ragoriaeth mewn Ailgylchu a Rheoli Gwastraff yw'r cynllun gwobrau mwyaf arobryn i weithwyr proffesiynol yn y maes gwastraff ac ailgylchu sy'n cydnabod sefydliadau, partneriaethau ac unigolion ar draws 17 o gategorïau...

Arddangosfa Ffotograffiaeth Walter Waygood yng Nghanolfan Treftadaeth y Byd, Blaenafon

Disgrifiad
From Tuesday 3rd –Friday 27th November an exciting photography exhibition will be displayed at the Blaenavon World Heritage Centre (BWHC) between 10am -5pm (Tuesday – Friday).
Dydd Mercher 7 Hydref 2020

Uned brofi 'cerdded i mewn' dros dro ar gyfer Coronafeirws yn agor ym Mlaenafon

Disgrifiad
Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan yn agor uned brofi symudol dros dro ym Mlaenafon ddydd Iau 8fed Hydref. Bydd yr uned newydd wrth ei gwaith pob bore o 9am – 12.30pm tan ddydd Iau 15fed Hydref
Dydd Mawrth 6 Hydref 2020

Cymorth Arloesedd COVID-19

Disgrifiad
Mae sicrhau bod eich busnes yn ddiogel ac yn cydymffurfio o ran COVID-19, ar yr un pryd ag aros yn gynhyrchiol ac yn broffidiol, yn gallu teimlo fel her enfawr. Ond mae help ar gael, yn rhad ac am ddim i fusnesau gweithgynhyrchu yng Nghymru, trwy'r rhaglen Arloesedd SMART a ariennir gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop.
Dydd Iau 1 Hydref 2020

Ap COVID-19 y GIG

Disgrifiad
We're encouraging people in Torfaen to download and use the app because the more people that do so, the more it will help reduce and manage the spread of COVID.
Arddangos 501 i 600 o 795
Blaenorol 4 5 6 7 8 Nesaf

Cadw Cyswllt