Cymorth gofal plant yn cyrraedd mwy o deuluoedd

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 26 Mai 2023

Bydd ehangu sylweddol yn y ddarpariaeth gofal plant yn Nhorfaen o fudd i fwy o deuluoedd, wrth i fwy o ardaloedd Dechrau'n Deg gael eu cyflwyno ar draws y fwrdeistref.

Bydd y fenter, a ariennir gan Lywodraeth Cymru, yn darparu ar gyfer plant dwy oed, gan ddarparu gwell cefnogaeth a chyfleoedd ar gyfer datblygiad plentyndod cynnar.

Amcangyfrifir bod 251 o deuluoedd yn manteisio ar ofal plant Dechrau'n Deg yn Nhorfaen ar hyn o bryd, a disgwylir i tua 173 yn rhagor elwa o'r ehangu. 

Dylai teuluoedd sy'n byw yn ardaloedd Dechrau'n Deg sydd newydd eu sefydlu fod wedi derbyn cerdyn post yn eu hysbysu o'u hawl i gael y gwasanaethau gofal plant gwell hyn.

Y gobaith yw y bydd gofal plant a ariennir yn cael ei ddarparu i bob plentyn dwy a thair oed ar draws y fwrdeistref o fewn yr ychydig flynyddoedd nesaf.  

Dywedodd y Cynghorydd Richard Clark, Aelod Gweithredol Cyngor Torfaen dros Blant, Teuluoedd ac Addysg: Mae'n newyddion gwych bod hyd yn oed mwy o deuluoedd yn Nhorfaen yn gallu manteisio ar Ofal Plant Dechrau'n Deg. Mae dysgu cynnar yn gwneud gwahaniaeth mawr i'r ffordd mae plant yn datblygu ac yn tyfu, ac mae Lleoliadau Gofal Plant Dechrau'n Deg yn cael eu sicrhau o ran ansawdd i helpu plant i gael y dechrau gorau mewn bywyd. “

Mae'r rhaglen Dechrau'n Deg yn targedu teuluoedd â phlant o dan bedair oed sy'n byw mewn ardaloedd o dan anfantais economaidd yng Nghymru. Mae ei ddull cynhwysfawr yn rhychwantu o'r cyfnod cyn-geni i fynediad plentyn i'r ysgol, gan ymdrechu i ddarparu'r dechrau gorau posibl mewn bywyd.

I gael gwybodaeth am Dechrau'n Deg neu gymorth blynyddoedd cynnar arall, cysylltwch â Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Torfaen ar 0800 0196330 neu fis@torfaen.gov.uk

Diwygiwyd Diwethaf: 30/05/2023 Nôl i’r Brig