Cau ffyrdd i gael gwared ar goed sydd wedi'u heintio

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 10 Chwefror 2023

Bydd pum ffordd ar gau dros dro yn ystod yr wythnosau nesaf er mwyn mynd ati mewn ffordd ddiogel i dynnu coed sydd wedi'u heintio ar hyd rhai o'r prif lwybrau yn Nhorfaen.

Mae clefyd coed ynn wedi heintio coed ynn ledled y wlad a’u gwneud yn ansefydlog, sydd yn ei dro yn arwain at ganghennau rhydd sydd yn disgyn ymhen amser. Mae rhaglen waith uchel ei blaenoriaeth yn mynd rhagddi i leihau'r risgiau i'r cyhoedd, drwy gael gwared ar goed sydd wedi'u heintio, a mynd ati ar yr un pryd i docio unrhyw beth o fewn 2 fetr i ymylon ffyrdd.

Bydd y rhan fwyaf o'r gwaith yn cael ei wneud yn ystod y nos er mwyn peidio â tharfu’n ormodol ar breswylwyr a modurwyr. Nid yw'r rhan fwyaf o'r mannau dan sylw yn agos at eiddo preswyl ond yn y mannau hynny sy’n agos at gartrefi, bydd y contractwyr yn gwneud pob ymdrech i wneud cyn lleied o sŵn â phosibl. Mae’r Cyngor yn ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra.

Bydd yr holl goed sy’n cael eu torri yn cael ei malu ar y safle a’u cludo i ffwrdd i gael eu hailgylchu.

Mae'r gwaith yn mynd rhagddo nawr, cyn dechrau’r tymor nythu, a hynny ar gyngor ecolegydd Cyngor Torfaen. Bydd y contractwyr hefyd yn chwilio am unrhyw dystiolaeth bod adar wedi dechrau nythu yn gynnar cyn torri unrhyw goed.

Dywedodd y Cynghorydd Mandy Owen, Aelod Gweithredol dros yr Amgylchedd: “Nid ydym yn hoffi torri coed oni bai bod rhaid i ni wneud hynny, oherwydd eu holl fanteision.

"Yn anffodus, mae nifer fawr o goed ynn ar hyd nifer o ffyrdd wedi mynd yn ansefydlog oherwydd y clefyd, felly mae'n rhaid i ni eu tynnu nhw i gadw'r priffyrdd a’r rheini sy’n eu defnyddio, yn ddiogel.

"Oherwydd natur clefyd coed ynn, dydyn ni ddim yn siŵr pryd y bydd canghennau'n dechrau disgyn i ffwrdd felly rydyn ni'n bod yn rhagweithiol i sicrhau diogelwch y bobl sy’n defnyddio ein ffyrdd.

“Bydd tynnu'r coed hyn yn ysgogi’r rhywogaethau eraill sydd ar ôl, i dyfu, gan arwain at ddisodli'r canopi coed dros ychydig flynyddoedd. Mewn achosion o'r fath, ni fyddai angen ailblannu'r coed a gollwyd. Fodd bynnag, os bydd bylchau mawr yn bodoli, efallai y byddwn yn ystyried plannu coed newydd o rywogaeth briodol. Efallai’n wir mai hyn fydd yr achos ar hyd Foundry Road, ble mae hyn yn effeithio ar ardal sylweddol o goetir..

“Gwyddwn pa mor angerddol yw rhai o'n preswylwyr dros fioamrywiaeth, felly rwyf am dawelu’ch meddyliau, nad penderfyniad hawdd oedd cael gwared ar y coed yma ar hyd Cwmbran Drive.”

Dysgwch mwy am glefyd coed ynn  yma.

Bydd y ffyrdd a ganlyn ar gau: 

Cwmbran Drive 
Dydd Sul 19 - ddydd Gwener 24 Chwefror, rhwng 8pm a 6am. Bydd A4051 Cwmbran Drive ar gau o’r pwynt mwyaf deheuol ger Ysgol Rougement i gylchfan Henllys Way/Stadiwm Cwmbrân, a rhwng cylchfan Parkway a chylchfan Henllys Way.

Cwmavon Road
Dydd Mercher 22 Chwefror – ddydd Gwener 3 Mawrth, bydd mannau amrywiol o’r ffordd rhwng Pont-y-pŵl a Blaenafon ar gau rhwng 8pm a 6am

Hafodrynys Road

Dydd Llun 20 – ddydd Gwener 31 Mawrth bydd rhannau amrywiol rhwng cylchfan ‘y cwch’ Pont-y-pŵl a ffin Torfaen/Caerffili, ar gau rhwng 8pm a 6am.

Tra bod gwaith yn mynd rhagddo, bydd y ffyrdd uchod ar gau am gyfnodau yn ystod yr amseroedd a nodir. Bydd dargyfeiriadau ar waith, a bydd mynediad ar gael bob amser i breswylwyr a busnesau yn ôl yr angen yn y parthau caeedig.

Bydd y contractwr yn defnyddio rhan o Faes Parcio Stryd Trosnant Pont-y-pŵl i storio naddion coed. Er nad yw'r rhan fwyaf o'r ardaloedd yn agos at eiddo preswyl, mae yna nifer fach o dai yn y cyffiniau, felly fe allai pobl glywed rhywfaint o sŵn. Er y bydd y contractwyr dan sylw yn gwneud pob ymdrech i wneud cyn lleied o sŵn â phosibl, lle nad oes modd osgoi hyn, ymddiheurwn am unrhyw aflonyddwch.

 

Diwygiwyd Diwethaf: 17/03/2023 Nôl i’r Brig