Cyflwyniad - Arweinydd

Mae’r Cynllun Sirol hwn yn amlygu’r uchelgeisiau ar gyfer 2022-27 ac yn cyflwyno’r prif weithgareddau sydd wedi eu cynllunio ar gyfer blwyddyn ariannol 2022-23 er mwyn ein helpu i wireddu ein huchelgeisiau mwy hirdymor.

Datblygwyd y cynllun hwn ar sail ymrwymiadau a gyrwyr allweddol blaenorol gan gynnwys Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol, er mwyn gwella llesiant cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol Torfaen trwy geisio sicrhau bod ‘anghenion y presennol yn cael eu diwallu heb beryglu gallu cenedlaethau’r dyfodol i ddiwallu eu hanghenion hwythau’.

Yn sgil pandemig Covid a’r argyfwng costau byw sydd ar ein gwarthaf, cafwyd atgof pwerus o bwysigrwydd gwasanaethau llinell-flaen a rôl ganolog y cyngor wrth gefnogi cymunedau. Roedd hefyd yn gadarnhad o bŵer cydweithio wrth roi sylw i faterion pwysig a gwella bywydau pobl.

Sylweddolwn beth yw maint yr her - wrth i ni golli cyllid wrth y llywodraeth, wynebu costau cynyddol a gweld newidiadau yn y galw, mae gennym ddewisiadau anodd i'w gwneud wrth i ni benderfynu ble i ffocysu ein hadnoddau. Mae ein gwasanaethau bobdydd yn bwysig er mwyn sicrhau y gall ein trigolion fwrw ymlaen â’u bywydau bobdydd, er mwyn i fusnesau ffynnu, ac er mwyn cefnogi pobl ar gyfnodau gwahanol yn eu bywydau.

Mae ffocws ein cynllun cyflawni ar ymrwymiadau y tu hwnt i’n gwasanaethau bob-dydd, er mwyn dangos sut y bydd y cyngor yn symud ei flaenoriaethau yn eu blaen wrth wireddu ein gweledigaeth, sef…

Gwella cynaliadwyedd, cysylltedd a llesiant ein sir, drwy atgyfnerthu ein cymunedau, trwy greu economi leol ffyniannus a thrwy amddiffyn a gwella ein hamgylchedd

Anthony Hunt
Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen

Diwygiwyd Diwethaf: 15/02/2023
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Call Torfaen
Ffôn: 01495 762200

Ebost: your.call@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig