Ein Rhaglen Gyflawni 2022/2023

Torfaen Council delivers a wide variety of services to residents and businesses. The following highlights some of the key activity that has taken place since April 2021 and what is planned for the 2022-23 financial year in meeting the ambition and mission statements of the county plan.

 • Amcan Llesiant 1 - Byddwn yn codi cyrhaeddiad addysgol, gan helpu pobl ifanc ac oedolion i gael y cymwysterau a’r sgiliau y mae eu hangen i fyw bywydau cadarnhaol
 • Amcan Llesiant 2 - Byddwn yn annog ac yn hybu plant, pobl ifanc a theuluoedd fel y gallan nhw ffynnu
 • Amcan Llesiant 3 - Byddwn yn mynd i’r afael ag anghydraddoldeb trwy ganolbwyntio ar weithgareddau adnabod ac atal sy’n cefnogi pobl i fyw bywydau annibynnol a boddhaus
 • Amcan Llesiant 4 - Byddwn yn gwneud Torfaen yn fwy cynaliadwy trwy gysylltu pobl a chymunedau, yn gymdeithasol, yn ddigidol ac yn ffisegol
 • Amcan Llesiant 5 - Byddwn yn ymateb i’r argyfyngau hinsawdd a natur, yn ailgylchu mwy ac yn gwneud gwelliannau i’r amgylchedd lleol
 • Amcan Llesiant 6 - Byddwn yn gwneud Torfaen yn lle gwych i fod mewn busnes trwy weithio gyda chyflogwyr lleol, annog busnesau newydd a gweithgareddau entrepreneuraidd
 • Amcan Llesiant 7 - Byddwn yn hybu bywydau mwy iach yn Nhorfaen er mwyn gwella lles meddyliol a chorfforol
 • Amcan Llesiant 8 - Byddwn yn cefnogi ein diwylliant a’n treftadaeth leol ac yn gwneud Torfaen yn lle ffyniannus, diogel a deniadol i fyw ac i ymweld ag e
 • Amcan Llesiant 9 - Byddwn yn darparu gwasanaethau effeithlon sy’n canolbwyntio ar y cwsmer ac sy’n adlewyrchu’r ffordd mae pobl yn byw eu bywydau ac yn dymuno cael gwasanaethau

Amcan Llesiant 1

Byddwn yn codi cyrhaeddiad addysgol, gan helpu pobl ifanc ac oedolion i gael y cymwysterau a’r sgiliau y mae eu hangen i fyw bywydau cadarnhaol

Amcan Llesiant 1
RhaglenEleni byddwn yn…Eleni, rydym ni wedi...Nodau llesiant

Safonau Cenedlaethol ar gyfer Cyfranogiad Plant a Phobl Ifanc

 

Ysgolion yr 21ain Ganrif

 • Cynyddu nifer y cyfranogwyr a hyfforddwyd o grwpiau ieuenctid, ysgolion a’r gymuned er mwyn sicrhau y cefnogir pobl ifanc ag Anghenion Dysgu Ychwanegol i gyflawni eu nodau addysgol - OEDI
 • Lansio Cynghrair Ieuenctid Torfaen er mwyn dod â chynghorau ysgol a grwpiau ieuenctid ynghyd i drafod materion sy’n bwysig iddynt a dylanwadu ar waith y cyngor - CWBLHAWYD
 • Cytuno ar gyfres o ddigwyddiadau ymgysylltu ac ymgynghori gyda Chynghrair Ieuenctid Torfaen er mwyn casglu eu barn am y gwelliannau yr ydym am eu gwneud ym maes Addysg yn Nhorfaen ac i wasanaethau i blant a phobl ifanc - OEDI
 • Gosod maes 3G yn Ysgol Gymraeg Gwynllyw er mwyn gwella cyfleusterau i ddysgwyr a’r gymuned - GLYNU AT Y TARGED
 • Dechrau’r prosiectau ailwampio yn Ysgol Gymraeg Cwmbrân ac Ysgol Bryn Onnen er mwyn cyfoethogi’r dysgu a’r addysgu - OEDI
 • Dechrau adeiladu’r ysgol newydd ar gyfer Ysgol Gynradd Maendy ac estyniad i Crownbridge i sicrhau bod gennym ddigon o lefydd ac i gyfoethogi’r addysgu a’r dysgu - OEDI
 • Cydlynu prosiect rhanbarthol gyda Fforwm Pobl Ifanc Torfaen i gynhyrchu adnoddau i godi ymwybyddiaeth ynghylch y Ddeddf Anghenion Dysgu Ychwanegol newydd
 • Creu Cynghrair Ieuenctid Torfaen i bobl ifanc yn Nhorfaen gael dweud eu dweud ar faterion sy'n effeithio arnynt
 • Cwblhau'r ddarpariaeth oedran cynradd newydd yn Ysgol Gymraeg Gwynllyw
 • Cwblhau'r gwaith dylunio ar gyfer cae 3G newydd yn Ysgol GymraegGwynllyw, fydd yn mynd allan i dendr ym mis Mawrth
 • Mynd i'r afael â materion gyda chaniatâd cynllunio i ddisodli Ysgol Gynradd Maendy a chytuno ar gyllid i ymestyn Crownbridge

Cyfrifol

 

Llewyrchus

 

Cydnerth

 

Iachach

 

Cyfartal

 

Cydlynus

 

Bywiog

Cynllun Cyflawni Economi a Sgiliau

 

Cynllun Cyflawni’r Gwasanaeth Plant a Phobl Ifanc

 

Cynllun Cymunedau

 • Creu rhaglen brofiad gwaith y cyngor i bobl ifanc (dan 16 oed i ddechrau) erbyn mis Mawrth 2023 - GLYNU AT Y TARGED
 • Cofrestru 600 o bobl ar ein cyrsiau galwedigaethol a’n cyrsiau sgiliau sylfaenol addysg oedolion a chymunedol, er mwyn cynyddu nifer yr oedolion sy’n drigolion sydd â chymwysterau cywerth â TGAU - GLYNU AT Y TARGED
 • Byddwn wedi cyrraedd cyfanswm o 2600 o gyfranogwyr ar ein rhaglenni cyflogadwyedd 5-mlynedd sy’n helpu oedolion sy’n drigolion yn Nhorfaen i ddod o hyd i swydd neu i symud ymlaen yn eu gyrfa - CWBLHAWYD
 • Cefnogi 300 yn fwy o bobl ifanc i wella’u hymddygiad neu eu presenoldeb yn yr ysgol er mwyn eu helpu i fynd i fyd gwaith wedi iddynt adael yr ysgol - GLYNU AT Y TARGED
 • Sicrhau nawdd i barhau gyda’n rhaglen ymgysylltu ieuenctid er mwyn i ni allu lleihau nifer y bobl ifanc nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth neu hyfforddiant i 1.9% o gohort yr ysgolion yn 2024 - GLYNU AT Y TARGED
 • Lleoli 4 unigolyn ychwanegol â gradd gyda busnesau yn Nhorfaen er mwyn helpu arloesi a chynyddu’r cyfraddau cyflog cyfartalog yn y Fwrdeistref - OEDI
 • Datblygu rhaglen profiad gwaith y cyngor i gefnogi hyd at 40 o bobl ifanc
 • Cofrestru 894 ar gymwysterau  Sgiliau Hanfodol, TGAU a chymwysterau Galwedigaethol
 • Helpu 200 o drigolion i ddod o hyd i waith pwrpasol neu symud ymlaen yn eu gyrfau
 • Cefnogi 51 o drigolion sy’n oedolion i gael hyd i leoliadau profiadau gwaith
 • Lleoli tri unigolyn graddedig gyda busnesau yn Nhorfaen
 • Ehangu nifer y cyrsiau Dysgu Oedolion a’r Gymuned i dros 115 a dechrau darparu rhai o’r gweithgareddau yn ein llyfrgelloedd

Cydlynus

 

Llewyrchus

 

Cyfartal

 

Iachach

Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg 2022-32

 • Cynyddu cyfleoedd i fyw a dysgu yn Gymraeg trwy sefydlu 3 darparwr Dechrau’n Deg cyfrwng Cymraeg newydd - CWBLHAWYD
 • Cynyddu cyfleoedd i fyw a dysgu yn Gymraeg trwy sefydlu lleoliad gofal plant yn Ysgol Gymraeg Gwynllyw - OEDI
 • Cynnig darpariaeth ymdrochi cyfrwng Cymraeg ar y cyd â’n hysgolion cyfrwng Cymraeg er mwyn cynyddu rhuglder yn y Gymraeg ymhlith plant sy’n symud i ysgol gyfrwng Cymraeg - GLYNU AT Y TARGED
 • Hyrwyddo addysg gyfrwng Cymraeg a chynyddu cyfleoedd i ddysgwyr ddefnyddio’r Gymraeg mewn ysgolion - GLYNU AT Y TARGED
 • Cynyddu darpariaeth Addysg Gyfrwng Gymraeg i ddisgyblion ag Anghenion Dysgu Ychwanegol - GLYNU AT Y TARGED
 • Sefydlu darpariaeth Dechrau’n Deg mewn dau leoliad gofal plant Dechrau Deg newydd
 • Agor cyfleuster gofal plant yn Ysgol Gymraeg Gwynllyw gyda darpariaeth Dechrau'n Deg
 • Agor Carreg Lam – uned ymdrochi yn y Gymraeg, ar gyfer 12 disgybl yn Ysgol Panteg
 • Creu Cynllun Strategol Addysg Gymraeg gyda phartneriaid allweddol lleol a rhanbarthol a Llywodraeth Cymru
 • Cefnogi pob ysgol i weithredu Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (Cymru)
 • Mewn cydweithrediad â’r Gwasanaeth Cyflawni Addysg (EAS) rhanbarthol, cefnogi pob ysgol i baratoi i ddatblygu a gweithredu’r Cwricwlwm newydd i Gymru o fis Medi 2022

Cyfartal

 

Llewyrchus

 

Bywiog

Cynllun Gweithredu Ôlarolygiad Estyn 

Cyflawni’r holl ganlyniadau yr ydym wedi eu hamlinellu yn ein cynllun gweithredu ôl-arolygiad gan gynnwys: gwella ansawdd yr addysgu a’r dysgu i bob plentyn ac unigolyn ifanc:

 

 • Gwella’r cymorth a roddir i Ysgol Uwchradd Cwmbrân ac Ysgol Gymraeg Gwynllyw gan yr awdurdod lleol a’r Gwasanaeth Cyflawni Addysg, er mwyn cynyddu eu cyfradd gwelliant o ran addysgu a dysgu - GLYNU AT Y TARGED
 • Diweddaru ein canllawiau i bresenoldeb, “Anelu am y 95”, a lansio ymgyrch newydd #DdimYnoColliAllan i godi ymwybyddiaeth, er mwyn gwella presenoldeb - CWBLHAWYD
 • Gweithio gyda’n partneriaid yn y Gwasanaeth Cyflawni Addysg er mwyn cefnogi pob un o’n hysgolion mewn ffordd sydd wedi’i theilwra at eu hunanwerthusiadau unigol a blaenoriaethau eu cynllun datblygu’r ysgol, er mwyn eu helpu i weithredu’r Cwricwlwm i Gymru newydd - GLYNU AT Y TARGED
 • Datblygu strategaeth ADY gynhwysfawr newydd a fydd yn amlinellu gweledigaeth yr Awdurdod ar gyfer cymorth ADY i ddysgwyr ac ysgolion dros y pum mlynedd nesaf - GLYNU AT Y TARGED
 • Cyflwyno prosesau hunanwerthuso newydd o fewn Gwasanaethau Addysg canolog, gan sefydlu systemau monitro, gwerthuso ac asesu effaith newydd er mwyn sicrhau bod gwasanaethau’n datblygu’r cymorth cywir ar yr adeg gywir ac er mwyn sicrhau ein bod yn siapio’n gwasanaethau er mwyn bodloni anghenion dysgwyr, teuluoedd ac ysgolion - GLYNU AT Y TARGED
 • Datblygu strategaeth Dysgu Digidol ar gyfer Addysg yn y sir sy’n amlinellu ein dyheadau ar gyfer dysgwyr a’r ysgolion dros y pum mlynedd nesaf - GLYNU AT Y TARGED
 • Gwella’r ffordd y mae’r Gwasanaeth yn adrodd am ei waith i Aelodau, ysgolion a llywodraethwyr yn ogystal â’r cyhoedd - GLYNU AT Y TARGED
 • Derbyn canlyniadau arolygiad Estyn yn llawn
 • Llunio Cynllun Gweithredu Ôl-arolygu
 • Ysgol Gyfun Gwynllyw wedi ei thynnu oddi ar Fesurau Arbennig
 • Dyfeisio system newydd i fonitro’r gefnogaeth y mae’r cyngor yn ei rhoi i ysgolion, sy’n rhoi trosolwg manwl o hyd a natur y gefnogaeth ar gyfer holl wasanaethau’r cyngor (yn cynnwys gan ein partneriaid yn y Gwasanaeth Cyflawni Addysg)
 • Ymgynghori â phenaethiaid ysgolion ar y cryfderau a meysydd i’w gwella er mwyn i’n gwasanaethau fynd ati i’w cefnogi
 • Sefydlu Cymdeithas Llywodraethwyr Ysgolion Torfaen

Cyfartal

 

Llewyrchus

 

Bywiog

 

Cydlynus

Nôl i’r Brig

Amcan Llesiant 2

Byddwn yn annog ac yn hybu plant, pobl ifanc a theuluoedd fel y gallan nhw ffynnu

Well-being Objective 2
RhaglenEleni byddwn yn…Eleni, rydym ni wedi...Nodau llesiant

Ysgolion yr 21ain Ganrif

 • Cyfoethogi’r addysgu a’r dysgu trwy fuddsoddi £17m yn y gwaith o adeiladu’r ysgol garbon sero net newydd i gymryd lle safle presennol Ysgol Gynradd Maendy - OEDI
 • Dechrau ar yr estyniad carbon sero net yn Crownbridge sydd â lle i 50 ac sy’n costio £6.85m er mwyn cyfoethogi’r ddarpariaeth ar gyfer plant a phobl ifanc ag anawsterau dysgu difrifol - OEDI
 • Dechrau ymestyn ac ailwampio Ysgol Gymraeg Cwmbrân ac Ysgol Bryn Onnen - OEDI
 • Gosod paneli solar ffotofoltäig ar 14 o ysgolion - GLYNU AT Y TARGED
 • Cwblhau’r gwaith dylunio cyn-adeiladu ar gyfer Ysgol Gynradd Maendy
 • Sicrhau  cyllid grant ychwanegol i ymestyn Crownbridge
 • Dechrau gosod paneli ffotofoltaïg solar ar 14 o ysgolion

Cydnerth

 

Llewyrchus

 

Cydlynus

 

Cyfartal

 

Bywiog

Cynllun Datblygu Plant a Phobl Ifanc

 • Gweithredu’r llwybr atgyfeirio ar-lein yn llwyr er mwyn sicrhau bod plant a theuluoedd yn cael y cymorth cywir ar yr adeg gywir ac er mwyn lleihau achosion sy’n cael eu huwchgyfeirio at y gwasanaethau statudol - GLYNU AT Y TARGED
 • Lleihau nifer yr atgyfeiriadau/cysylltiadau sy’n arwain at ddim camau pellach o ryw 50% - OEDI 
 • Cynnal adolygiad bob 6 mis gyda phartneriaid er mwyn atal atgyfeiriadau diangen sydd ddim yn cyfateb i’r trothwyon a ddiffiniwyd mewn Gwasanaethau Plant - GLYNU AT Y TARGED
 • Llwyr weithredu'r llwybr atgyfeirio ar-lein ar draws pob ysgol
 • Lleihau nifer yr atgyfeiriadau a arweiniodd at ddim camau pellach i 67%
 • Datblygu trothwy angen i alluogi penderfyniadau cyson a galluogi partneriaid i bennu pa mor addas yw’r atgyfeiriad

Iachach

 

Cyfartal

Cynllun Datblygu Plant a Phobl Ifanc

 • Sicrhau bod o leiaf 80% o’r plant sy’n derbyn gofal gennym yn cael eu lleoli gyda gofalwyr maeth yr awdurdod lleol (Ein targed yw sicrhau 90% erbyn 25/26) - CWBLHAWYD
 • Buddsoddi yn y tîm Lleoliadau Teuluol i ddatblygu ac ehangu gofal maeth mewnol

Iachach

 

Cyfartal

Cynllun Datblygu Plant a Phobl Ifanc

 • Sicrhau bod pob aelod o staff yn cael hyfforddiant arfer sy’n seiliedig ar gryfder er mwyn parhau i ddatblygu arfer a sicrhau bod penderfyniadau diogel yn cael eu gwneud i gael effaith ar y boblogaeth o blant sy’n derbyn gofal a’r llwyth gwaith yn gyffredinol - CWBLHAWYD
 • Sicrhau nad yw llwyth achosion gweithwyr cymdeithasol yn ormodol a’u lleihau i 20, ar gyfartaledd - OEDI
 • Lleihau nifer y plant sy’n derbyn gofal gennym hyd at 15% o fewn 2022/23 - OEDI
 • Mae'r holl staff o fewn timau gwaith cymdeithasol plant wedi cael hyfforddiant arfer sy’n seiliedig ar gryfder
 • Mae mwy na hanner llwyth achosion gweithwyr cymdeithasol o fewn y targed y cytunwyd
 • Lleihau nifer y plant yr ydym yn gofalu amdanynt, o 407 i 346

Iachach

 

Cyfartal

Children Looked After Strategy

 

Children and Young People’s Development Plan

 • Adolygu effaith Strategaeth Lleihau Nifer y Plant sy’n Derbyn Gofal a’i datblygu yn ôl yr angen - GLYNU AT Y TARGED
 • Adolygu strwythur gwasanaethau plant a theuluoedd a gweithredu unrhyw newidiadau strwythurol angenrheidiol er mwyn sicrhau bod y model yn parhau i fod yn addas at y diben ac yn cyfateb ag unrhyw newidiadau yn yr anghenion - GLYNU AT Y TARGED
 • Adolygu strategaeth lleoli’r awdurdod lleol er mwyn sicrhau bod gennym ddewis o leoliadau sy’n bodloni’r amrywiaeth o anghenion ac er mwyn sicrhau bod digon o leoliadau a bod cysondeb ar draws y lleoliadau hynny - GLYNU AT Y TARGED
 • Datblygu dewis eang o ddarpariaeth/lety ar gyfer plant sy’n derbyn gofal y mae arnynt angen darpariaeth arbenigol, er mwyn sicrhau bod y lleoliadau yn gyson ac er mwyn lleihau elw mewn gofal - OEDI
 • Adolygu effaith y Strategaeth i Leihau nifer y Plant sy'n Derbyn Gofal, yn barhaus
 • Symleiddio strwythur ac elfennau’r gwasanaethau a ddarperir i wella effeithiolrwydd
 • Mae gwaith ar y gweill ar gyfer cynlluniau ar gyfer darparaieth breswyl fewnol, sydd i fod i gael ei gwblhau ym mis Tcahwedd 2023

Iachach

 

Cyfartal

Strategaeth Ymddygiad Gwrthgymdeithasol

 

Cynllun Y Gwasanaeth Troseddau Ieuenctid 

 • Gweithio’n ddwys gyda 10 unigolyn ifanc arall yn 2022/23 er mwyn atal uwchgyfeiriad pellach yn y broses ymddygiad gwrthgymdeithasol neu eu hatal rhag mynd i mewn i’r system gyfiawnder troseddol - CWBLHAWYD
 • Gweithio gyda 60 unigolyn ifanc arall trwy wasanaethau cymorth ieuenctid, er mwyn eu hatal rhag mynd i mewn i’r system gyfiawnder troseddol, gan sicrhau bod cymunedau yn fwy diogel a bod lleihad yn yr ymddygiad gwrthgymdeithasol - CWBLHAWYD
 • Adolygu swyddogaethau’r Gwasanaeth Troseddau Ieuenctid er mwyn sicrhau bod gweithgarwch atal yn cael ei dargedu at fannau sy’n frith o ymddygiad gwrthgymdeithasol - GLYNU AT Y TARGED
 • Lleihau’r nifer sy’n dod i mewn i’r system gyfiawnder troseddol (ieuenctid) am y tro cyntaf trwy eu hadnabod yn gynnar ac atal mewn ffordd sydd wedi’i thargedu - GLYNU AT Y TARGED
 
 • Gweithio'n ddwys gydag 16 o bobl ifanc i atal cynnydd pellach yn y broses ymddygiad gwrthgymdeithasol neu rhag dod i gyswllt â’r system cyfiawnder troseddol. Effaith hyn yw gostyngiad yn yr YG yr adroddwyd amdano a chanlyniadau gwell i bobl ifanc a’r gymuned
 • Cyfeirio 118 o bobl ifanc at wasanaethau cymorth ieuenctid felly’n eu hatal rhag symud ymlaen yn y broses YG neu ddod i gyswllt â’r system cyfiawnder troseddol
 • Gostyngodd y Gwasanaethau Troseddau Ieuenctid nifer y bobl ifanc sy’n dod i gyswllt â’r system cyfiawnder troseddol am y tro cyntaf o 36 yn y flwyddyn flaenorol i 27

Cyfartal

 

Cydlynus

Rhaglenni Dyngarol Homes for Ukraine y llywodraeth yn genedlaethol ac yn rhanbarthol Rhaglenni ailsefydlu ffoaduriaid y DU

 • Helpu ffoaduriaid sy’n ffoi rhag trais yn Wcráin i ailsefydlu gyda noddwyr lleol yn Nhorfaen - GLYNU AT Y TARGED
 • Cefnogi teuluoedd o’r Dwyrain Canol ac Affrica i ailsefydlu yn Nhorfaen - GLYNU AT Y TARGED
 • Sicrhau bod Plant sy’n Ceisio Lloches sydd heb gwmni yn cael gwasanaethau a chymorth ar y lefel angenrheidiol - GLYNU AT Y TARGED
 • Cynnal nifer o ddigwyddiadau integreiddio i dros 11 o bob a gyrhaeddodd o Wcráin, trefnu ffair swyddi a gefnogwyd gan dros 50 o gyflogwyr a sefydliadau lleol
 • Helpu chwech o deuluoedd i symud ymlaen i drefniadau bwy annibynnol ar ôl aros gyda lletywyr
 • Gosod pump o ffoaduriaid sy’n blant o Wcráin  a ddaeth ar eu pennau’u hunain, i’r system Plant sy’n Derbyn Gofal

Cyfrifol

 

Cydlynus

 

Cyfartal

 

Iachach

 

Bywiog

Y Blynyddoedd Cynnar Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg 2022 – 32

 • Gweithio gyda Llywodraeth Cymru ar gynlluniau i ehangu hygyrchedd gofal plant i bob plentyn 2 flwydd oed yn y dyfodol - GLYNU AT Y TARGED
 • Darparu’r 250 o lefydd Dechrau’n Deg ychwanegol a gwerthuso boddhad rhieni ar ddiwedd y flwyddyn - GLYNU AT Y TARGED
 • Agor lleoliad gofal plant newydd yn Ysgol Gymraeg Gwynllyw - GLYNU AT Y TARGED
 
 • Ehangu'r ddarpariaeth gofal plant Dechrau'n Deg i gynnwys 250 o blant ychwanegol, 0-4 oed yn ogystal â’r 1100 sydd eisoes yn defnyddio Rhaglen Dechrau’n Deg
 • Darparu gofal plant wedi ei ariannu i blant 2 oed a chynyddu nifer y darparwyr gofal plant Dechrau’n Deg er mwyn galluogi ei ehangu
 • Datblygu ffordd newydd o gefnogi teuluoedd sy’n fregus i gael gofal plant a ariennir hyd yn oed os nad ydynt yn byw mewn ardaloedd Dechrau’n Deg
 • Sefydlu e sefydliad gofal plant Cyfrwng Cymraeg ychwanegol gyda Dechrau’n Deg a mwy o ofal plant yn Ysgol Panteg

Cyfartal

 

Llewyrchus

 

Bywiog

Cynllun Datblygu Plant a Phobl Ifanc

 • Cynyddu nifer y bobl ifanc a gefnogir, trwy weithio mewn partneriaeth ag amrywiaeth o fudiadau statudol a gwirfoddol - CWBLHAWYD
 • Gweithio gyda HWB a Chyngor Cymuned Pont-y-pŵl i gefnogi 409 o bobl ifanc

Cyfartal

 

Iachach

Cynllun Gweithredu Digonolrwydd Chwarae

 • Parhau i weithio gyda’r gymuned ac ysgolion er mwyn teilwra ein darpariaeth chwarae at anghenion y gymuned/ysgolion - CWBLHAWYD
 • Uwchraddio cyfleusterau chwarae ym Mharc Ffordd Alexandra erbyn mis Mawrth 2023 - OEDI
 • Cynyddu nifer y bobl sy'n mynychu sesiynau wythnosol, yn cynnwys dros 500 o deuluoedd sy’n mynychu sesiynau chwarae wythnosol i deuluoedd.
 • Dechrau gwaith ar barc chwarae Alexandra Road sydd i fod i gael ei gwblhau ym mis Gorffennaf 2023

Cydlynus

 

Cyfartal

 

Iachach

 

Darpariaeth chwarae gynhwysol

 • Parhau i gynnig darpariaeth chwarae cynhwysol ar gyfer plant a phobl ifanc trwy sesiynau chwarae a seibiant - CWBLHAWYD
 • Cynyddu’r ddarpariaeth chwarae cynhwysol ym mharciau Pont-y-pŵl a Chwmbrân trwy gyllid Adfer ar ôl Covid. Disgwylir y bydd y gwaith wedi ei gwblhau erbyn mis Mawrth 2023 ac mae’n gysylltiedig â datblygiad mannau chwarae - GLYNU AT Y TARGED
 • Mae dros 200 o blant wedi mynychu sesiynau chwarae a seibiant wythnosol gyda mwy yn mynychu yn ystod gwyliau'r ysgol
 • Wedi gorffen gosod offer chwarae hygyrch ym Mharc Pont-y-pŵl a Llyn Cychod Cwmbrân

 

Cydlynus

 

Cyfartal

 

Iachach

Nôl i’r Brig

Amcan Llesiant 3

Byddwn yn mynd i’r afael ag anghydraddoldeb trwy ganolbwyntio ar weithgareddau adnabod ac atal sy’n cefnogi pobl i fyw bywydau annibynnol a boddhaus

Amcan Llesiant 3
RhaglenEleni byddwn yn…Eleni, rydym ni wedi...Nodau llesiant

Cymorth gyda’r Dreth Gyngor a Budd-daliadau

 • Gweinyddu £23miliwn i helpu gyda rhent - CWBLHAWYD
 • Gweinyddu £10miliwn i helpu gyda’r dreth gyngor - CWBLHAWYD
 • Helpu pobl i osgoi ôl-ddyledion rhent neu i osgoi colli eu cartrefi trwy £324,938 o daliadau tai disgresiynol - CWBLHAWYD
 • Helpu pobl i osgoi tlodi drwy werth £23,981,833 o fudd-daliadau rhent
 • Darparu £10,218,389 mewn cymorth treth y cyngor
 • Helpu pobl i osgoi ôl-ddyledion rhent neu golli eu cartref, drwy  449,224 o daliadau disgresiwn at gostau tai

Cydlynus

 

Cyfartal

 

Iachach

Cynllun Cymorth Disgresiynol Costau Byw

 • Parhau i dalu taliadau tanwydd gaeaf a dyrannu £855,734 ar gyfer taliadau disgresiynol costau byw - CWBLHAWYD
 • Hyrwyddo cynllun gostyngiad y dreth gyngor ymhlith aelwydydd cymwys - CWBLHAWYD
 • Talu taliadau o £500 i ofalwyr di-dâl cymwys
 • Talu taliadau costau byw o £150 i breswylwyr eiddo ym mandiau treth gyngor A, B, C a D ac i bobl sy’n cael cynllun gostyngiad y dreth gyngor - CWBLHAWYD
 • Helpu trigolion i gael mynediad at Gronfeydd Cymorth Disgresiynol - GLYNU AT Y TARGED
 • Cefnogi cynllun Nyth Cartrefi Clyd Llywodraeth Cymru i roi cyngor am ynni ac arbedion ar gyfer y cartref - CWBLHAWYD
 • Rhoi bron i £400k mewn taliadau ychwanegol o £150 i gefnogi teuluoedd sy’n cael prydau ysgol am ddim - CWBLHAWYD
 • Rhoi tua £160K o gymorth gyda chostau ynni trwy dalebau ynni, gyda’n partneriaid - GLYNU AT Y TARGED
 • Gweithio gyda Chyngor ar Bopeth i roi cyngor a chymorth yn ymwneud â chynhwysiant ariannol ac i sicrhau bod trigolion yn uchafu eu hincwm - GLYNU AT Y TARGED
 • Datblygu tudalen costau byw arbennig ar wefan y cyngor Cymorth Costau Byw | Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen - CWBLHAWYD
 • Anfon e-gylchlythyr misol Craff a Chynnil sy’n cynnwys y diweddaraf am fudd-daliadau, grantiau a chymorth sydd ar gael i helpu arbed arian - CWBLHAWYD
 • Talu gwerth £1m o daliadau tanwydd y gaeaf
 • Dosbarthu taflenni. Cynnig cyngor ar Gostau Byw i 43,049 o aelwydydd a datblygu adran cyngor ar Gostau Byw penodol ar wefan Cyngor Torfaen
 • Prosesu 2,302 o hawliadau am daliadau gofalwyr di-dâl gwerth £500
 • Talu gwerth £5.5m o daliadau Costau Byw mewn symiau o £150
 • Helpu 118 o aelwydydd i gael hyd i Gyllid Cymorth Dewisol
 • Dosbarthu 971 o lythyrau i aelwydydd ynglŷn â chymorth Cartrefi Cynnes NYTH
 • Rhoddwyd gwerth dros £77,000 o dalebau ynni
 • 195 o bobl ifanc yn cymryd rhan yn rhaglen Dyfodol Cadarnhaol yn Nhrefddyn, Garndiffaith, Pont-y-pŵl a Chwmbrân

Cydlynus

 

Cyfartal

 

Iachach

 

Cydnerth

Cynllun Datblygu Gwasanaethau Plant a Phobl Ifanc

 • Parhau i weithio gyda phartneriaid mewnol ac allanol er mwyn adnabod pobl ifanc a theuluoedd a gweithio gyda nhw i sicrhau eu bod yn cael cefnogaeth ac yn ymgysylltu, er mwyn atal ymddygiad gwrthgymdeithasol ac allgau - GLYNU AT Y TARGED
 • Adolygu effaith y gwasanaeth cwnsela craidd a’r adnoddau ychwanegol er mwyn penderfynu a oes angen cynnal y cymorth ar y lefel uwch hon ar gyfer plant a phobl ifanc ai peidio - OEDI
 • Trosglwyddo’r broses adolygu i'r gwasanaeth seicoleg addysgol a bydd adolygiad i fesur effaith ac effeithiolrwydd y ddarpariaeth yn digwydd yn ystod tymor yr haf

Cydlynus

 

Llewyrchus

 

Iachach

 

Cyfartal

Cynllun Datblygu Gwasanaethau Plant a Phobl Ifanc

 • Datblygu rhaglen rhwydwaith gymdeithasol i bobl ifanc 16+ y mae ynysu ac unigrwydd yn effeithio arnynt yn ganlyniad i anableddau ac anghenion dysgu ychwanegol - GLYNU AT Y TARGED
 • Gweithio mewn partneriaeth â grwpiau lleol i gynyddu mannau i rieni ifanc sydd eisiau cymorth - GLYNU AT Y TARGED
 • Sicrhau bod gofalwyr ifainc yn parhau i gael eu hadnabod a’u hasesu a bod cyfathrebu gydag asiantaethau allweddol yn effeithiol, er mwyn sicrhau bod modd darparu gwasanaethau  - GLYNU AT Y TARGED
 • Parhau i weithio mewn partneriaeth gydag adran Arlwyo Torfaen i gyflwyno'r prosiect Bwyd a Hwyl i ysgolion drwy gydol gwyliau'r haf - GLYNU AT Y TARGED
 • Targedu’r ddarpariaeth at bobl ifanc sydd ag anghenion dysgu ychwanegol ac anableddau
 • Cefnogi 15 o rieni ifanc a'u plant
 • Creu cerdyn ID i Ofalwyr Ifanc i gynnydd gwelededd a darparu mynediad am ddim i gyfleusterau ac atyniadau hamdden lleol
 • Cynlluniau ar gyfer 13 gwersyll Bwyd a Hwyl mewn 12 ysgol gynradd ac Ysgol Uwchradd Cwmbrân

Cydlynus

 

Iachach

 

Cyfartal

 

Llewyrchus

Strategaeth Gofal Cartref

 

Tŷ Glas y Dorlan

 • Cynyddu gwasanaethau gofal sy’n seiliedig ar ardaloedd penodol, o amgylch cymunedau, er mwyn gwella canlyniadau i drigolion a gwella capasiti’r farchnad ofal - OEDI
 • Cynyddu’r ddarpariaeth gan wasanaethau galluogi er mwyn i drigolion gael mwy o fudd o ofal a chymorth a magu mwy o annibyniaeth gartref - OEDI
 • Ymgysylltu â darparwyr gofal cartref er mwyn cynllunio gwasanaethau gofal yn Nhorfaen a’u darparu - OEDI
 • Cytuno ar ffioedd gyda darparwyr Gofal Cartref er mwyn cynnal sefydlogrwydd a dewis yn y farchnad - OEDI
 • Gweithio gyda’r bwrdd iechyd lleol er mwyn gwella’r broses o drosglwyddo gofal, gan leihau amserau aros ar gyfer pecynnau gofal ac atal derbyniadau i’r ysbyty y gellid fod wedi eu hosgoi trwy ddarparu gwasanaethau yn y gymuned, gan atal yr angen am ofal nyrsio neu ofal preswyl sy’n fwy o ofal - OEDI
 • Defnyddio mwy o dechnoleg gynorthwyol i gyd-fynd â gwasanaethau gofal uniongyrchol neu i gymryd eu lle, er mwyn cefnogi pobl i fod yn fwy annibynnol a chynnal y lefelau annibyniaeth hynny - GLYNU AT Y TARGED
 • Gweithio ar draws y cyngor er mwyn datblygu cydnerthedd cymunedol, a lleihau’r angen am wasanaethau statudol a’r baich arnynt - OEDI
 • Adolygu’r ddarpariaeth gofal cartref er mwyn pennu’r buddion ac ystyried rhinweddau trefniadau presennol neu drefniadau gwahanol (h.y. gwasanaethau a gomisiynir yn erbyn y model mewnol) - OEDI
 • Cynnal lefel y gofal cartref sy’n cael ei darparu’n fewnol, o leiaf, gan atal yr angen am fwy o ofal nyrsio a phreswyl - GLYNU AT Y TARGED
 • Defnyddio arosiadau byr yn Nhŷ Glas y Dorlan i helpu trigolion i fagu hyder a chynnal gweithgareddau byw bob-dydd er mwyn iddynt allu dychwelyd adref ac osgoi gorfod cael gofal - OEDI
 • Adolygu effeithiolrwydd a swyddogaethau Tŷ Glas y Dorlan - CWBLHAWYD
 • Treialu gwasanaeth sy’n seiliedig ar ardaloedd penodol yng ngogledd y fwrdeistref 
 • Cytuno ar ffioedd darparwyr gofal cartref 2023/2024 
 • Agor cyfleuster galluogi cymunedol Tŷ Glas y Dorlan, sy’n darparu 12 o fflatiau arhosiad byr a 6 tenantiaeth gofal ychwanegol tymor hir  

Iachach

 

Llewyrchus

 

Cyfartal

 

Cydlynus

Cynllun Gweithredu Cyfleoedd Dydd

 • Adolygu a datblygu’r llwybr atgyfeirio i mewn i wasanaethau gofal cymdeithasol i oedolion er mwyn datblygu’r cynnig cymunedol ac atal unigolion rhag derbyn gwasanaethau statudol yn ddiangen - GLYNU AT Y TARGED
 • Gwella’r cynnig cymunedol er mwyn sicrhau bod modd diwallu anghenion dinasyddion heb yr angen am wasanaethau statudol - GLYNU AT Y TARGED
 • Adolygu’r ffordd o fynd i mewn i wasanaethau gofal cymdeithasol statudol i oedolion a diwygio’r model presennol yn ôl yr angen ac fel y pennir gan yr adolygiad, er mwyn rheoli’r galw a sicrhau bod y rheiny â’r lefel anghenion angenrheidiol yn cael y gwasanaethau statudol hyn - OEDI
 • Ymgynghori â thrigolion, pobl ifanc a'u gofalwyr sy'n mynychu’r ysgol a chyfleoedd dydd, i drawsnewid y gwasanaeth drwy holi ‘Sut beth fyddai Diwrnod Da?’ 
 • Ymgysylltu â darparwyr cyfleoedd dydd 

Cydlynus

 

Iachach

 

Cyfartal

Grant Cymorth Tai

 • Datblygu’r Cynllun Pontio Ailgartrefu Cyflym er mwyn cefnogi ei weithrediad - OEDI
 • Datblygu’r gwasanaethau canlynol yn rhan o Strategaeth y Rhaglen Cymorth Tai a’r Cynllun Cyflawni: - GLYNU AT Y TARGED
  • Cynyddu unedau tai â chymorth ac ail-alinio darpariaeth llety â chymorth
  • Datblygu llety brys a hwb asesu
  • Gweithredu Polisi Homeseeker
  • Datblygu Polisi a phrosesau Symud Ymlaen, a’u mabwysiadu
  • Adolygu Cynllun Cyflawni’r Rhaglen Cymorth Tai
 • Cychwyn Asesiad o'r Farchnad Dai Leol i'w gyflwyno i Lywodraeth Cymru
 • Comisiynu 8 o unedau tai â chymorth ychwanegol 
 • Dechrau ar y gwaith o adnewyddu Pearl House, i’w gwblhau Mehefin/ Gorffennaf 2024 

Cydlynus

 

Iachach

 

Cyfartal

Grant Tai Cymdeithasol

 • Gweithio gyda chyrff cyhoeddus eraill er mwyn adnabod tir mewn perchnogaeth gyhoeddus a phreifat sy’n addas ar gyfer tai cymdeithasol a thai fforddiadwy - OEDI
 • Gweithio gyda chyrff cyhoeddus eraill i ganfod tir cyhoeddus ar gyfer tai fforddiadwy - OEDI
 • Parhau i ymgysylltu â Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig - GLYNU AT Y TARGED
 
 • Symud ymlaen â’r datblygiad gyda landlordiaid cymdeithasol cofrestredig, ar gyfer pedwar safle a fydd yn darparu 63 o gartrefi
 • 11 safle arall yn y cam dichonoldeb/cynllunio a allai ddarparu 281 o gartrefi ychwanegol

 

Iachach

 

Cyfartal

 

Cydlynus

 

Llewyrchus

Prydau Ysgol Am Ddim i Bawb

 • Buddsoddi £715,000 ychwanegol yng ngheginau ysgolion a chyflogi 24 aelod o staff cegin ychwanegol er mwyn darparu Prydau Ysgol Am Ddim i holl ddisgyblion Torfaen yn y dosbarth derbyn, blwyddyn 1 a blwyddyn 2 o fis Medi 2022 - CWBLHAWYD
 • Darparu 231,000 o brydau ysgol am ddim ychwanegol o fis Medi 2022 gyda rhagamcan y darperir dros 600,000 o brydau ysgol am ddim ar draws y fwrdeistref yn ystod y flwyddyn gyfan - GLYNU AT Y TARGED
 • Gweini cyfanswm o 818,802 pryd maethlon o fwyd ar gyfer disgyblion cynradd - OEDI
 • Fe wnaethom weini cyfanswm o 470,000 o brydau ysgol am ddim mewn ysgolion cynradd ledled Torfaen – cynnydd o 217,000 o gymharu â’r flwyddyn flaenorol

Iachach

 

Cyfartal

Cynllun Cyflawni Economi a Sgiliau

 

Cynllun Cyflawni’r Gwasanaeth Plant a Phobl Ifanc Strategaeth

 

Cwsmeriaid Digidol yn Gyntaf Cynllun

 

Cyflawni’r Dull Cymunedau

 • Creu ‘map cyfalaf cymdeithasol’ erbyn mis Mawrth 2023 fel cymorth i flaenoriaethu’r ymyrraeth gynnar a gyflwynir i bob cymuned, er mwyn targedu cymorth i feithrin gallu - CWBLHAWYD
 • Gweithio gyda Chynghorau Cymuned i ddatblygu dull gweithredu i wella llesiant cymunedol ac adnabod yn gynnar - GLYNU AT Y TARGED
 • Ymgysylltu, a chefnogi 380 o drigolion i gymryd rhan mewn rhaglenni cyflogadwyedd Pontydd i Waith a Meithrin, Cymhwyso, Ffynnu 
 • Cefnogi 252 o drigolion i oresgyn rhwystrau i waith 
 • Cefnogi 430 o bobl ifanc bregus i leihau’r risg o beidio â bod mewn addysg, cyflogaeth neu hyfforddiant (NEET) 
 • Cefnogi 100 o bobl ifanc di-waith neu’n economaidd anweithgar i wella’u rhagolygon i gael gwaith, gyda 47 yn dechrau gweithio’n uniongyrchol o ganlyniad 
 • Helpu 50 o bobl ifanc oedd yn wynebu’r risg o fod yn NEET, i ennill cymhwyster ychwanegol 
 • Helpu 89 o bobl ifanc sy’n wynebu risg, i fynd ymlaen i addysg bellach 

Llewyrchus

 

Iachach

 

Cyfartal

 

Cydlynus

Grant y Gwasanaethau Tai

 • Anelu at atal unigolion a theuluoedd rhag dod yn ddigartref mewn 50% o’r achosion - GLYNU AT Y TARGED
 • Lleihau’r amser y mae unigolion a theuluoedd yn aros mewn llety dros dro - OEDI
 • Lleihau nifer yr aelwydydd mewn llety dros dro am fwy na chwe mis o 27.5% i 17.3%

Iachach

 

Cyfartal

Atal digartrefedd (fel uchod) i weithio gydag unigolion a theuluoedd sydd mewn perygl o golli eu cartrefi oherwydd trafferthion ariannol

 • Bydd y tîm yn cefnogi hyd at 100 o drigolion sydd mewn trafferthion ariannol i uchafu eu hincwm - GLYNU AT Y TARGED
 • Cefnogi 414 o drigolion i wneud y mwyaf o'u hincwm drwy rhaglen Creu Cymunedau Cryf

Iachach

 

Cyfartal

Deddf Trosedd ac Anrhefn trwy Ymyrraeth Amlasiantaeth i Ddisgyblion (MAPI) mewn ysgolion

 • Defnyddio ein proses Camymddwyn Deirgwaith ar gyfer Ymddygiad Gwrthgymdeithasol i gefnogi plant, pobl ifanc a’u teuluoedd gan dargedu canlyniadau cadarnhaol yn 90% o’r ymyriadau ac atal pobl ifanc rhag symud ymlaen at waharddeb neu gael eu derbyn i’r system gyfiawnder troseddol - CWBLHAWYD
 • Atal 30 o blant a phobl ifanc rhag dod i gyswllt â’r system cyfiawnder troseddol drwy amrywiaeth o weithgareddau ataliol
 • Eleni mae ein Broses Streic (lefelau ymyrraeth sy'n graddio) sy'n delio ag ymddygiad gwrthgymdeithasol wedi cynnwys 118 o bobl ifanc, heb unrhyw unigolion yn symud ymlaen i'r system cyfiawnder troseddol

Cydlynus

 

Iachach

Annog a hyrwyddo plant, pobl ifanc a theuluoedd er mwyn iddynt allu ffynnu

 

Cynllun Datblygu Plant a Phobl Ifanc

 • Cyflwyno gweithdai i dros 50 o bobl ifanc am hyfforddi i fod yn gynrychiolydd ieuenctid effeithio - GLYNU AT Y TARGED
 • Fforwm Pobl Ifanc Torfaen i gwrdd 12 gwaith y flwyddyn i hyrwyddo hawliau plant a phobl ifanc a hybu llais yr ifanc ar faterion fel Addysg, dod yn Llysgenhadon Iechyd a hyfforddi i fod yn llysgenhadon hinsawdd
 • Cyd-gyflwyno digwyddiad holi cwestiynau ar gyfer Pobl Ifanc Gwent i dro 50o bobl, mewn partneriaeth â Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu i daclo eu canfyddiadau o drosedd
 • Mae 60 o bobl ifanc wedi derbyn hyfforddiant i fod yn gynrychiolydd ieuenctid effeithiol

Cydlynus

 

Cyfartal

Nôl i’r Brig

Amcan Llesiant 4

Byddwn yn gwneud Torfaen yn fwy cynaliadwy trwy gysylltu pobl a chymunedau, yn gymdeithasol, yn ddigidol ac yn ffisegol

Amcan Llesiant 4
RhaglenEleni byddwn yn…Eleni, rydym ni wedi...Nodau llesiant

Cynllun Teithio Llesol

 

Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd

 

 

 • Parhau i symud y gwaith o uwchraddio Gorsaf Drenau Pont-y-pŵl a’r Dafarn Newydd yn ei flaen (dylai’r gwaith fod wedi ei gwblhau erbyn mis Mai 2023) - OEDI
 • Ceisio nawdd pellach i symud dyheadau ar gyfer gwelliannau yng ngorsaf drenau Cwmbrân yn eu blaen - OEDI
 • Cyflawni 2 gynllun Teithio Llesol mawr ar Ffordd Cwmbrân (£558k) a Ffordd Edlogan (£390k) - CWBLHAWYD
 • Cyflawni 2 gynllun teithio ysgolion ac asesu eu heffeithiolrwydd - CWBLHAWYD
 • Cyflawni prosiect cyfalaf Llwybrau Diogel mewn Cymunedau yn Llantarnam sy’n gwella mynediad yn ddiogel i blant at yr ysgol gynradd leol (£114,700) - CWBLHAWYD
 • Cyflwyno 13 man gwefru arall mewn meysydd parcio cyhoeddus yn y fwrdeistref er mwyn cefnogi ein cymuned ymhellach i ddod yn garbon sero net/garbon isel - CWBLHAWYD
 • Parhau i gefnogi ein gwirfoddolwyr, gan gynyddu’r niferoedd 10%, a cheisio gweithredu cymunedol ar yr un pryd i atal gollwng sbwriel, ac amlygu ei ganlyniadau - GLYNU AT Y TARGED
 • Buddsoddi £1.5m yn heolydd a phalmentydd y sir fel bod defnyddwyr y ffordd yn gallu teithio’n ddiogel ac fel bod asedau’r cyngor yn cael eu rheoli a’u cynnal a chadw’n briodol - CWBLHAWYD
 • Symud ymlaen â datblygiad Gorsaf Pont-y-pŵl a’r Dafarn Newydd yn cynnwys gwefru cerbydau trydan, parcio beiciau, cyfnewidfa beiciau a maes parcio sylweddol
 • Gweithio gyda Prifddinas-Ranbarth Caerdydd/Llywodraeth Cymru i gwblhau asesiad cychwynnol/dichonolrwydd o ran dyfodol gorsaf Bysiau Cwmbrân sy’n anelu i fynd i’r afael â phroblemau’n ymwneud â safle cyfyngedig, annog mwy i’w ddefnyddio a sicrhau bod gwasanaeth integredig rhwng bysiau a’r rheilffordd i mewn i ganol y dref
 • Cwblhau 7 cynllun teithio i’r ysgol
 • Cofrestru 13 o wirfoddolwyr newydd sy’n gyfystyr â chynnydd o 11%
 • Bod yn rhan o gynllun peilot i rhoi cynnig ar dacsi trydan CCR cyn mynd ati i brynu felly’n galluogi ein gweithlu masnach lleol i newid i ddewis carbon isel

Llewyrchus

 

Cydnerth

 

Cyfartal

 

Cydlynus

 

Cynllun Gweithredu Yr Argyfwng Hinsawdd a Natur

 

 • Gosodwyd 10 man gwefru cerbydau trydan mewn meysydd parcio cyhoeddus er mwyn galluogi’r rheiny sydd efallai’n ei chael yn anodd cael cerbyd trydan tu allan i’w cartrefi i wefru eu ceir ac i roi mynediad yn ystod y dydd i gyfleuster gwefru, gan gefnogi ein cymuned i ddod yn garbon sero net / garbon isel
 • Denwyd a chefnogwyd 91 o wirfoddolwyr sbwriel sy’n gofalu am ein hamgylchedd ac yn ei gynnal, gan ddarparu fforwm er mwyn i bobl ddod at ei gilydd a meithrin balchder yn ein cymunedau a pherchnogaeth drostynt

Cydnerth

 

Cyfartal

 

Cydlynus

Strategaeth Chwaraeon a Hamdden

 • Symud gwaith yn ei flaen ar ddarparu gwell meysydd chwaraeon yn Llantarnam ac yng Ngogledd y Sir - GLYNU AT Y TARGED
 •  Gweithio gyda chlybiau er mwyn datblygu cyfleusterau yn ogystal â darparu cymorth nawdd i sicrhau cynaliadwyedd a thwf

Iachach

 

Cydlynus

 

Cyfartal

 

Bywiog

 

Llewyrchus

Strategaeth Cwsmeriaid Digidol yn Gyntaf Cynllun

 

Cyflawni’r Dull Cymunedau

 • Gweithio gyda phartneriaid er mwyn cyflwyno LoRaWAN (Rhwydweithiau Mynediad Diwifr Cyrhaeddiad Pell) a fydd yn gwella rheolaeth canol ein trefi fel cam cyntaf ar gyfer rhwydweithiau LoRaWAN pellach - OEDI
 • Cynyddu nifer y gwasanaethau sy’n hygyrch ar wefan y cyngor - GLYNU AT Y TARGED
 • Gweithio gyda darparwyr telathrebu i leihau allgau digidol trwy wella band eang - GLYNU AT Y TARGED
 • Cefnogi Cynghrair Gwirfoddol Torfaen i gynyddu cyfleoedd gwirfoddoli cymunedol a gwirfoddolwyr - OEDI
 • Ehangu Wi-Fi cyhoeddus ar draws y Fwrdeistref - CWBLHAWYD
 • Gosod pedwar porth i brofi nifer yr ymwelwyr a synwyryddion parcio
 • Gosod 199 o ffurflenni ar wefan y cyngor felly’n arwain at 73% o drafodion ar lein
 • Band eang cyflym iawn -98% 20%, ffibr llawn.
 • Crëwyd gwefan “Cysylltu Torfaen” gyda’r bwrdd iechyd a Chynghrair Gwirfoddol Torfaen i gysylltu gwirfoddolwyr â chyfleoedd i wirfoddoli a digwyddiadau lleol
 • Creu Cyfarwyddiaeth Cymunedau, Cwsmeriaid a Materion Digidol i gynyddu gwydnwch, dylanwad, annibyniaeth a lles ein cymunedau

Llewyrchus

 

Cydlynus

 

Cyfartal

Nôl i’r Brig

Amcan Llesiant 5

Byddwn yn ymateb i’r argyfyngau hinsawdd a natur, yn ailgylchu mwy ac yn gwneud gwelliannau i’r amgylchedd lleol

Amcan Llesiant 5
RhaglenEleni byddwn yn…Eleni, rydym ni wedi...Nodau llesiant

Cynllun Gweithredu Yr Argyfwng Hinsawdd a Natur

 • Cyflymu’r lleihad yn ein hallyriadau ni ein hunain o adeiladau’r cyngor – gan gynnwys:
  • Dechrau rhaglen i osod paneli ffotofoltäig gwerth £1m ar draws 15 safle, a fydd yn cynhyrchu 3.9% o drydan blynyddol y cyngor (ar ben y 2% yr ydym yn ei gynhyrchu ein hunain yn barod) - GLYNU AT Y TARGED
  • Lleihau’r defnydd o ynni ar draws safleoedd Ymddiriedolaeth Hamdden Torfaen trwy brosiect lleihau ynni ac effeithlonrwydd ynni gwerth £1miliwn - OEDI
 • Datblygu Strategaeth a Chynllun Gweithredu fflyd garbon sero net er mwyn lleihau ôl troed carbon cerbydau’r cyngor - OEDI
 • Uwchraddio capasiti’r grid yn nepo’r cyngor i uchafu’r cyfleoedd ar gyfer gwefru cerbydau trydan ac ynni adnewyddadwy - OEDI
 • Gosod 10 gwefrydd cerbydau trydan arall ar gyfer cerbydau’r cyngor - CWBLHAWYD
 • Cwblhau gosodiadau ffotofoltaïg ar ddau safle ac mae 13 ar y gweill 
 • Gweithio gydag Ymddiriedolaeth Hamdden Torfaen ar brosiect effeithlonrwydd ynni a lleihau ynni, wedi ei ddiwygio erbyn hyn i £700,000. Disgwylir i'r gwaith gael ei gwblhau y flwyddyn ariannol nesaf
 • Uwchraddiwyd y capasiti trydan yn Nhŷ Blaen i ledaenu’r gallu i wefru cerbydau trydan yn llawn a disgwylir y y bydd is-orsaf yn cael ei gwblhau yn haf 2023 
 • Gosodwyd 18 o fannau gwefru – 6 yn Nhŷ Blaen, 8 yng Nghroesyceiliog a 4 yn y Pwerdy 

Cydnerth

 

Cydlynus

 

Iachach

Cynllun Gweithredu Yr Argyfwng Hinsawdd a Natur

 • Hyfforddi 300 o aelodau o staff i weithredu ynghylch yr argyfwng hinsawdd a natur - OEDI
 • Dechrau’r broses ar gyfer dynodi Gwarchodfa Natur Leol newydd er mwyn gwarchod tir sy’n arbennig o werthfawr ar gyfer natur a darparu cyfleoedd i gynnwys y gymuned - GLYNU AT Y TARGED
 • Lansio Canllawiau Seilwaith Gwyrdd a Bioamrywiaeth i ddatblygwyr er mwyn eu helpu i warchod a gwella bioamrywiaeth yn eu prosiectau adeiladu tai yn Nhorfaen - CWBLHAWYD
 • Diogelu 87 o dai, 10 busnes a 2 ysgol rhag llifogydd yn y dyfodol ym Mhentre Uchaf, Cwmbrân trwy gwblhau cynllun lliniaru llifogydd nant Blaen Bran - GLYNU AT Y TARGED
 • Diwygio ein ffordd o reoli glaswelltir er mwyn dal a storio carbon, gwella bioamrywiaeth, a darparu mannau ar gyfer chwaraeon a hamdden ar yr un pryd - CWBLHAWYD
 • Cael gwared ar goed ynn sy’n pydru ar hyd coridorau’r ffyrdd er mwyn sicrhau diogelwch defnyddwyr y ffyrdd - CWBLHAWYD
 • Cynnal ein stoc bresennol o goed a phlannu coed newydd er mwyn cynyddu’r gallu i storio carbon - GLYNU AT Y TARGED
 • Fe wnaeth 40 o staff gwblhau hyfforddiant peilot e-ddysgu argyfwng hinsawdd a natur ynghyd â hyfforddiant ymwybyddiaeth ychwanegol
 • Dechrau ar y broses o ddynodi gwarchodfa natur newydd 
 • Llwyddodd 42 o safleoedd i ddiogelu a gwella bioamrywiaeth

Cydnerth

 

Cydlynus

 

Llewyrchus

 

Iachach

 

Cyfartal

Cynllun Gweithredu Ailgylchu a Gwastraf

 • Rhoi’r cerbydau ailgylchu newydd ar waith a thrwy wneud hynny cynyddu’r dewis o ddefnyddiau a gesglir i’w hailgylchu - GLYNU AT Y TARGED
 • Symud ein cynlluniau yn eu blaen ar gyfer adeiladu cyfleuster newydd i ddidoli defnyddiau i’w hailgylchu - OEDI
 • Adnabod yr ymyriadau penodol y bydd eu hangen er mwyn cynyddu ailgylchu yn y Sir - GLYNU AT Y TARGED
 • Cyflwyno casgliadau cardfwrdd wythnosol erbyn mis Medi 2023 er mwyn cynyddu’r ddarpariaeth a gynigir i drigolion a chynyddu cyfraddau ailgylchu - GLYNU AT Y TARGED
 • Cyflwyno fflyd newydd o gerbydau ailgylchu ym mis Hydref 2022
 • Dechrau ailgylchu batris wrth ymyl y ffordd Paratoi ar gyfer casglu cardbord yn wythnosol o fis Medi 2023
 • Lansio ymgyrch newydd 'Codi'r Gyfradd'  i gynyddu ailgylchu deunyddiau o'r cartref

Cydnerth

 

Iachach

 

Cydlynus

Nôl i’r Brig

Amcan Llesiant 6

Byddwn yn gwneud Torfaen yn lle gwych i fod mewn busnes trwy weithio gyda chyflogwyr lleol, annog busnesau newydd a gweithgareddau entrepreneuraidd

Amcan Llesiant 6
RhaglenEleni byddwn yn…Eleni, rydym ni wedi...Nodau llesiant

Cynllun Cyflawni Economi a Sgiliau

 • Gweithio gyda phartneriaid er mwyn symud Achos Busnes Amlinellol y Parc Meddygol yn ei flaen (Gan ddibynnu ar Adolygiad Ffyrdd Llywodraeth Cymru a phenderfyniad ynghylch cyllido) - OEDI
 • Adolygu Canolfan Arloesi Busnes Springboard ac adnewyddu ei ffocws, er mwyn iddi ddod yn hwb o fewn rhwydwaith o fannau arloesi ar gyfer busnesau newydd a busnesau sy’n dod i’r golwg - OEDI
 • Creu Prosbectws Buddsoddi, a’i weithredu, er mwyn hyrwyddo’r gwaith o ailwampio a sefydlu tir diwydiannol newydd i hyrwyddo’r sir ac i ddenu busnesau newydd - GLYNU AT Y TARGED
 • Gweithio gyda Fforwm Economaidd Strategol Torfaen er mwyn adnabod a sefydlu mannau arloesi eraill ar draws y Fwrdeistref ar gyfer busnesau newydd a busnesau sy’n dod i’r golwg - OEDI
 • Creu a gweithredu Cyswllt Busnes fel un man cyswllt ar gyfer siwrneiau cwsmeriaid busnes, fe eu bod yn cael gwasanaeth prydlon, effeithlon sy’n canolbwyntio ar y cwsmer - CWBLHAWYD
 • Gweithio gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan, Llywodraeth Cymru a 3 Phrifysgol yn Ne-ddwyrain Cymru i archwilio dichonoldeb creu parc meddygol gwyddorau bywyd
 • Dechrau ar y dasg o adolygu Canolfan Arloesi Springboard. Disgwyl i’r cynllun busnes gael ei gwblhau ym mis Awst 2023 
 • Datblygu Prosbectws Buddsoddi, i’w gwblhau ym mi Awst 2023 
 • Lansio Cyswllt Busnes Torfaen

Llewyrchus

 

Cyfrifol

 

Iachach

Cynllun Cyflawni Economi a Sgiliau

 

Cynllun Cyflawni’r Dull Cymunedau

 • Dod â masnachwyr newydd i’r farchnad sy’n llenwi bylchau yn yr hyn y gallwn ei gynnig ar hyn o bryd ym Marchnad Dan Do Pont-y-pŵl - OEDI
 • Creu a gweithredu rhaglen fasnachol o hyfforddiant erbyn mis Mawrth 2023 y gellir ei gwerthu i fusnesau er mwyn llenwi’r bylchau yn yr hyfforddiant sydd ar gael i fusnesau ar hyn o bryd a’u helpu i dyfu - OEDI
 • Tyfu prosiect peilot Cronfa Adfywio Cymunedol yr economi sylfaenol a fu’n rhoi cymorth i fusnesau bach, lleol gyda marchnata a safleoedd yng nghanol y dref, er mwyn cyrraedd 20 busnes arall - CWBLHAWYD
 • Creu cyfleoedd gwaith a hyfforddiant i drigolion wrth gaffael contractau mawr neu gyflawni prosiectau adeiladu - OEDI 
 • Croesawu tri masnachwr newydd. 65% wedi ei lenwi ar hyn o bryd. Cynhaliwyd wyth digwyddiad yn ogystal â gweithgareddau cymunedol.  
 • Derbyn cymeradwyaeth ar gyfer Canolfan Hyfforddi’r Diwydiant Adeiladu  
 • Dyfarnu 35 o gratiau’r Gronfa Adnewyddu Cymunedol, fe wnaeth 80 o fusnesau dderbyn cymorth anariannol, diogelwyd wyth swydd, fe wnaeth 80 o sefydliadau gymryd rhan mewn gweithgarwch trosglwyddo gwybodaeth ar ôl cael cefnogaeth

Llewyrchus

 

Cydlynus

Y Gronfa Ffyniant Gyffredin

 • Gan ddibynnu ar gyhoeddiadau’r DU ynghylch cyllid, y dylid clywed amdanynt yn Hydref 2022, byddwn yn symud y gyfres arfaethedig o ymyriadau yn eu blaenau er mwyn gwella ffyniant - OEDI
 • Ymgysylltu â rhanddeiliaid er mwyn cynnig cyfres o ymyriadau ar gyfer dyraniad £20m Torfaen gan Lywodraeth y Deyrnas Unedig

Llewyrchus

 

Cyfartal

Cynllun Cyflawni Economi a Sgiliau

 

Cynllun Cyflawni’r Gwasanaeth Plant a Phobl Ifanc

 

Strategaeth Cwsmeriaid Digidol yn Gyntaf

 

Cynllun Cyflawni’r Dull Cymunedau

 • Creu swyddi a chyfleoedd am hyfforddiant ar gyfer ein trigolion, pan fyddwn yn caffael ar gontractau mawr neu’n gweithredu prosiectau adeiladu
 

 

Nôl i’r Brig

Amcan Llesiant 7

Byddwn yn hybu bywydau mwy iach yn Nhorfaen er mwyn gwella lles meddyliol a chorfforol

Well-being Objective 7
RhaglenEleni byddwn yn…Eleni, rydym ni wedi...Nodau llesiant

Ysgolion Iach 

 • Gwella llesiant plant a phobl ifanc trwy gefnogi pum ysgol yn Nhorfaen i ddefnyddio offeryn Hunanasesu’r Dull Ysgol Gyfan o Ymdrin ag Iechyd Meddwl a Llesiant - GLYNU AT Y TARGED
 • Gweithio’n llwyddiannus gyda 4 ysgol er mwyn treialu offeryn Hunanasesu’r Dull Ysgol Gyfan o Ymdrin ag Iechyd Meddwl a Llesiant, i alluogi ysgolion i gwmpasu eu harfer cyfredol ar gyfer sefydlu lles emosiynol a meddyliol staff a dysgwyr

Iachach

 

Cyfartal

Polisi Bwyd a Ffitrwydd Ysgol Gyfan Gwent

 

Ymddiriedolaeth Hamdden Torfaen

 • Annog a chefnogi ysgolion i helpu dysgwyr i gymryd rhan mewn o leiaf 60 munud o weithgarwch corfforol bob dydd - GLYNU AT Y TARGED
 • Parhau i gynyddu cyfleoedd ar gyfer chwaraeon a gweithgarwch corfforol, a mynediad atynt, ar gyfer trigolion Torfaen - GLYNU AT Y TARGED
 • Gweithio gyda phartneriaid ychwanegol i hyrwyddo buddion ffordd o fyw sy’n actif yn gorfforol ar gyfer pob agwedd ar fywydau trigolion - GLYNU AT Y TARGED
 • Gweithio gydag ysgolion i ddatblygu cyfleoedd newydd a threialu prosiectau i gynyddu gweithgarwch dyddiol ee Rhaglen Symud, Cryfder a Hyder. 
 • Cefnogi 24 clwb i gael cyllid Chwaraeon Cymru  
 • Cynyddu nifer y partneriaid i hyrwyddo manteision bod yn actif yn gorfforol, yn cynnwys grwpiau dementia ac elusennau iechyd meddwl

Iachach

 

Cyfartal

 

Cydlynus

Cynllun Datblygu Plant a Phobl Ifanc

 • Cynyddu’r opsiynau llesiant holistaidd a gynigir i bobl ifanc trwy weithgarwch gwaith ieuenctid, dan arweiniad pobl ifanc sy’n defnyddio’r gwasanaeth ac wedi eu dylunio ganddynt - GLYNU AT Y TARGED
 • Cefnogi 170 o bobl ifanc i gwblhau Gwobr Dug Caeredin  

Iachach

 

Cyfartal

Cynllun Cyflawni Teithio Llesol

 

Gweithredu’r Cynllun Datblygu Lleol

 

Cronfa Adfer ar ôl Covid

 • Symud y gwaith yn ei flaen i wella’r caeau chwarae yn Llantarnam ac yng Ngogledd y Sir - GLYNU AT Y TARGED
 • Parhau i ddatblygu’r mannau chwarae statig ym Mharc Pont-y-pŵl a Llyn Cychod Cwmbrân a fydd yn gwella’r dewis o gyfarpar chwarae sydd ar gael i blant ag anableddau - OEDI
 • Dyfarnu contractau ar gyfer Caeau Chwarae Llantarnam   
 • Cwblhau Parc Pont-y-pŵl gyda disgwyl y bydd gwaith ar Lyn Cychod Cwmbrân yn cael ei gwblhau yn y gwanwyn/haf

Iachach

 

Cydlynus

 

Cyfartal

 

Cydnerth

Cynllun Datblygu Plant a Phobl Ifanc

 • Defnyddio aelodau o Gynghrair Pobl Ifanc Torfaen i helpu i adolygu gwasanaethau iechyd meddwl i bobl ifanc yn ystod yr Hydref er mwyn sicrhau bod gan bobl ifanc lais wrth gynllunio gwasanaethau iechyd meddwl a’u bod yn cael y cyfle i godi materion. Bydd hyn yn sicrhau bod gan weithwyr proffesiynol ddealltwriaeth well o’r materion sy’n effeithio ar bobl ifanc heddiw - GLYNU AT Y TARGED
 • Cyfarfod Cynghrair Ieuenctid Torfaen i drafod cefnogaeth iechyd meddwl i bobl ifanc
 • Ariannu a threialu hyfforddiant gwytnwch wedi ei dargedu

Iachach

 

Cyfartal

Cynllun Cyflawni’r Dull Cymunedau

 • Cysylltu 50 yn fwy o drigolion at weithgareddau cymunedol a gwirfoddol yn eu cymunedau eu hunain er mwyn gwella’u llesiant a lleihau dibyniaeth ar wasanaethau statudol - GLYNU AT Y TARGED
 • Recriwtio 50 o wirfoddolwyr i gasglu sbwriel ochr yn ochr â phedwar gwirfoddolwr o raglen Pontydd i Waith a thri o raglen Cyfuno 

Iachach

 

Cyfartal

 

Cydlynus

 

Bywiog

Nôl i’r Brig

Amcan Llesiant 8

Byddwn yn cefnogi ein diwylliant a’n treftadaeth leol ac yn gwneud Torfaen yn lle ffyniannus, diogel a deniadol i fyw ac i ymweld ag e

Well-being Objective 8
RhaglenEleni byddwn yn…Eleni, rydym ni wedi...Nodau llesiant

Cynllun Gweithredu Sbwriel a Thipio Anghyfreithlon

 • Cymryd camau gorfodi ffurfiol yn erbyn pob un sy’n tipio’n anghyfreithlon pan fydd digon o dystiolaeth i wneud hynny - GLYNU AT Y TARGED
 • Adolygu dull gweithredu newydd ar gyfer atal a gorfodi, er mwyn lleihau’r achosion o dipio anghyfreithlon yn y Sir - GLYNU AT Y TARGED
 • Ymchwilio i adroddiadau o dipio anghyfreithlon a chymryd camau gorfodi
 • Sefydlu pum camera TCC symudol er mwyn cadw golwg ar ardaloedd y gwyddom amdanynt, sy’n denu achosion o dipio anghyfreithlon

Cydlynus

 

Cydnerth

CStrategaeth Cymunedau

 

Cynllun Gweithredu Sbwriel a Thipio Anghyfreithlon

 • Gweithio i sicrhau cyllid i brynu technoleg camera clyfar symudol newydd, a’i chynnal a chadw, a’i defnyddio i ddal y rheiny sy’n tipio’n anghyfreithlon a’u hadnabod - OEDI
 • Parhau i roi Hysbysiadau Cosb Benodedig wrth batrolio ardaloedd yn wythnosol mewn ffordd sydd wedi’i chynllunio, ar draws y fwrdeistref, er mwyn lleihau’r sbwriel sy’n cael ei ollwng - GLYNU AT Y TARGED
 • Buddsoddi £1.5m mewn heolydd a phalmentydd er mwyn i ddefnyddwyr y ffyrdd allu teithio’n ddiogel ac er mwyn sicrhau bod ased y cyngor yn cael ei reoli a’i gynnal yn briodol - CWBLHAWYD
 • Gweithio gyda phartneriaid e.e. perchnogion tir a Heddlu Gwent i atal beicio oddi ar y ffordd yn ein hardaloedd gwledig - GLYNU AT Y TARGED
 • Sicrhau cyllid ar gyfer camerâu diwifr, clyfar a hyfforddiant ar sut i’w gosod. Fframwaith gweithredol ar gyfer defnyddio camerâu wrth symud ymlaen
 • Argymell patrolau gorfodi ym mis Ebrill
 • Sicrhau cyllid ar gyfer swyddog yr heddlu a PCSO i fynd i’r afael â gyrru’n anghyfreithlon oddi ar y ffordd 

Cydlynus

 

Cydnerth

 

Cyfartal

Diogelwch Cymunedol a Chydlyniant Cymunedol

 • Datblygu ymyriadau ataliol sy’n mynd i’r afael â throseddau casineb, iaith casineb ac anoddefgarwch yn ein cymunedau er mwyn creu cymunedau mwy diogel, mwy cydlynus - CWBLHAWYD
 • Gweithio gyda’r Heddlu a'r cynghorau eraill yn y rhanbarth i gynnal arolwg ymhlith pobl ifanc ynghylch y rhesymau dros y posibilrwydd nad yw achosion o aflonyddu a cham-drin sy’n seiliedig ar hil yn cael eu riportio bob tro - NOT TAKEN FORWARD
 • Cefnogi Cynllun Cartrefi ar gyfer Wcráin ar draws y rhanbarth, darparu gwybodaeth i ffoaduriaid o Wcráin a’r sawl sy’n eu cynnal a chynnal digwyddiadau wythnosol yn cynnwys boreau coffi.
 • Cyflwyno gweithdy gwrth-wahaniaethu i ysgolion cynradd
 • Cefnogi grwpiau lleiafrifol sy’n wynebu tensiynau cymunedol

Bywiog

 

Cyfrifol

 

Iachach

 

Cydlynus

 

Cyfartal

Diogelwch Cymunedol a Chydlyniant Cymunedol

 • Gwella gwaith partneriaeth trwy gynnal cyfarfodydd wyneb yn wyneb a rhannu ardaloedd lle rydym yn gweithio mewn partneriaeth yn swyddfa’r hwb diogelwch cymunedol - CWBLHAWYD
 • Parhau i adnabod y mannau lle mae ymddygiad o’r fath yn rhemp, a datrys problemau yn yr ardaloedd hyn, a chynyddu’r capasiti ar gyfer camerâu teledu cylch cyfyng y gellir eu hailddefnyddio (yn amodol ar gyllid) - CWBLHAWYD
 • Gweithio gyda phartneriaid i gyflwyno a rheoli Gorchmynion Diogelu Mannau Agored Cyhoeddus a chamerâu teledu cylch cyfyng er mwyn targedu ymddygiad gwrthgymdeithasol mewn ardaloedd lle mae’n rhemp a rheoli disgwyliad dinasyddion - CWBLHAWYD
 • Canolbwyntio ar fynd i’r afael â thrais difrifol, a’i atal, yn unol â’r ddyletswydd newydd ar awdurdodau lleol. Gwneir hyn trwy gyfarfodydd MAPI, Strike ac 115 i oedolion, yn ogystal â thrwy atal gyda mentora, St Giles Trust a chwilio am ddarparwyr ymyriadau eraill sydd ar gael - GLYNU AT Y TARGED
 • Cynnal cyfarfodydd Hwb Diogelwch Cymunedol 
 • Sefydlu wyth camera TCC i wyth man y gwyddom amdanom sy’n denu ymddygiad gwrthgymdeithasol 
 • Prynu 10 camera TCC symudol 
 • Gweithio gyda 14 o bobl ifanc drwy gyfarfodydd MAPI, Strike, 115, a mentora

Cydlynus

 

Cyfartal

 

Iachach

Cynllun Cyflawni Economi a Sgiliau

 • Cwblhau ein Cynlluniau Bro ar gyfer Blaenafon, Cwmbrân a Phont-y-pŵl erbyn mis Rhagfyr, a’u defnyddio i sicrhau gwerth £30miliwn o fuddsoddiad adfywio a fydd yn creu rhesymau newydd dros ymweld â chanol ein trefi ac aros yno - OEDI
 • Cynyddu nifer y cychod sy’n defnyddio Camlas Sir Fynwy ac Aberhonddu rhwng Pont 46 a Five Locks, fel cam cyntaf Cynllun Gweithredu Camlas Sir Fynwy ac Aberhonddu - OEDI
 • Paratoi’r Cais Cynllunio ar gyfer cam cyntaf gwaith adfywio ar gyrsiau dŵr newydd yn Y British, Talywaun – cam cyntaf ein gwaith adfywio - GLYNU AT Y TARGED
 • Adnabod partneriaid i weithio gyda ni ar y cyfleoedd sy’n ymwneud â llwybrau treftadaeth, ynni gwyrdd, amaethyddiaeth a thwristiaeth yn y cynllun meistr ehangach ar gyfer Y British - GLYNU AT Y TARGED
 • Dechrau hyrwyddo ein hatyniadau i ymwelwyr yn Nhorfaen fel cyrchfan sengl i ymweld ag ef, gan weithio gyda’n partneriaid i gynyddu nifer yr ymwelwyr sy’n dod i’r Fwrdeistref - OEDI
 • Buddsoddi £1.7miliwn, o leiaf, er mwyn trawsnewid y dewis o weithgareddau i ymwelwyr sy’n dod i Fferm Gymunedol Greenmeadow, a’u hansawdd - OEDI
 • Cwblhau rhaglen Gwelliannau i Ganol Trefi Cronfa Adfer ar ôl COVID, trwy gyflwyno gwyrddlesni newydd, ailbeintio a glanhau dodrefn stryd, gwella seddau a gosod “siacedi siop” - CWBLHAWYD
 • Gweithio gyda pherchnogion Tafarn y Farchnad/Market Tavern ym Mlaenafon i ddod â’r gwaith ailwampio ymlaen a gwella canfyddiad ymwelwyr a thrigolion ynghylch yr ardal hon o’r dref - OEDI
 • Ymgynghori ar Gynlluniau Creu Lleoedd
 • Gosod 10 postyn angori ym 5 Loc   
 • Datblygu Strategaeth ar gyfer y Gamlas  
 • Cwblhau gwaith ymchwiliad geotechnegol ac astudiaeth dichonoldeb o ran y potensial i gynhyrchu ynni adnewyddadwy ar Y British 
 • Penodi tîm ymgynghori a dylunio i ailddatblygu Fferm Gymunedol Greenmeadow

Cyfrifol

 

Llewyrchus

 

Cydnerth

 

Iachach

 

Cydlynus

 

Bywiog

Ail-ddylunio Gwasanaethau

 • Treialu ein ffordd newydd o ail-ddylunio gwasanaethau. Gosod y cwsmer wrth galon popeth a wnawn a symud gwelliannau yn eu blaen mewn gwasanaethau priffyrdd ac amgylcheddol - OEDI
 • Cwblhau gwaith i ail-ddylunio gwasanaethau coed. Ail ddylunio gwasanaeth rheoli traffig yn mynd rhagddo  

Cyfartal

 

Cydlynus

 

Cydnerth

 

Nôl i’r Brig

Amcan Llesiant 9

Byddwn yn darparu gwasanaethau effeithlon sy’n canolbwyntio ar y cwsmer ac sy’n adlewyrchu’r ffordd mae pobl yn byw eu bywydau ac yn dymuno cael gwasanaethau

Amcan Llesiant 9
RhaglenEleni byddwn yn…Eleni, rydym ni wedi...Nodau llesiant

Strategaeth Cwsmeriaid Digidol yn Gyntaf

 • Cynnwys cwsmeriaid yn y gwaith o ddylunio ein gwasanaethau - CWBLHAWYD
 • Gwella cynnwys gwefan y cyngor fel ei bod yn haws dod o hyd i wybodaeth a chwblhau gwasanaethau ar-lein - GLYNU AT Y TARGED
 • Cynyddu trafodion ar ein gwefan trwy ehangu swyddogaethau ein “bot sgwrsio” - OEDI
 • Gweithio’n agos gyda’r gymuned i ddarparu cyngor, cymorth a chefnogaeth i drigolion yn agos at eu cartref - GLYNU AT Y TARGED
 • Rhoi gwybodaeth, cyngor ac arweiniad i drigolion mewn safleoedd cymunedol er mwyn cynyddu canran yr ymholiadau a atebwyd trwy eu galluogi i wasanaethu eu hunain yn y safleoedd hynny - GLYNU AT Y TARGED
 • Nodi meysydd allweddol i wella cynnwys yn cynnwys Gwastraff ac Ailgylchu, pecynnau cymorth Costau Byw a Ffyrdd, Teithio a Pharcio 
 • Rhoi blaenoriaeth i wasanaethau trafodaethol chatbot as sail y galw gan gwsmeriaid  
 • Dechrau gweithio ar y Strategaeth Gymunedol i  ddatblygu’r ymgysylltu â chynghorau tref a chymuned 

Cyfartal

 

Cydlynus

Cydraddoldeb

 • Darparu sesiwn ymsefydlu a hyfforddiant am gydraddoldeb i Aelodau Etholedig - CWBLHAWYD
 • Rhoi hyfforddiant am gydraddoldeb i Dîm Arweinyddiaeth y cyngor - CWBLHAWYD
 • Cyflwyno cwrs e-ddysgu am gydraddoldeb ac amrywiaeth i staff yn y cyngor - GLYNU AT Y TARGED
 • Creu modiwl e-ddysgu gorfodol am Gydraddoldeb ac Amrywiaeth ar gyfer pob aelod o staf

Cyfartal

 

Cydlynus

Strategaeth Cyfranogiad y Cyhoedd

 • Cefnogi sgyrsiau am ddatblygu Cynllun o Blaid Pobl Hŷn ac archwilio i ba raddau y mae ein gwasanaethau yn bodloni anghenion pobl hŷn - GLYNU AT Y TARGED
 • Ymgysylltu â Fforwm Mynediad Torfaen er mwyn siarad yn uniongyrchol â phobl anabl ac elusennau, i gytuno ar newidiadau a fydd yn sicrhau bod ein gwasanaethau, ein mannau gwyrdd a’n hamgylcheddau adeiledig yn fwy hygyrch - GLYNU AT Y TARGED
 • Cyhoeddi ein Strategaeth Cyfranogiad y Cyhoedd a hyrwyddo’r Strategaeth yn fewnol ac yn allanol - GLYNU AT Y TARGED
 • Datblygu cydberthnasau gyda grwpiau sy’n rhannu nodweddion gwarchodedig er mwyn eu hannog i gymryd rhan mewn ymgynghoriadau, i helpu datblygu ein gwasanaethau a’n cymunedau - GLYNU AT Y TARGED
 • Creu swydd dwy flynedd i gefnogi’r Cynllunio Sy’n Ystyriol o oedran 
 • Trefnu dehonglwyr Iaith Arwyddion Prydain ar gyfer cyfarfodydd Fforwm Mynediad Torfaen
 • Cymeradwyo Strategaeth Cyfranogiad Cyhoeddus newydd a phecyn cymorth i dimau
 • Parhau i ddatblygu gwefan Dweud Eich Dweud Torfaen sydd â 447 o gyfranogwyr cofrestredig erbyn hyn 

Cyfartal

 

Cydlynus

 

Iachach

Y Safonau Cyfranogiad Cenedlaethol

 • Cynyddu cyfleoedd i bobl ifanc ddweud eu dweud am benderfyniadau sy’n effeithio arnynt, trwy sefydlu egwyddorion y Ddeddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) newydd ar draws ein ffordd o weithio - GLYNU AT Y TARGED
 • Parhau i adnabod cyfleoedd i bobl ifanc i fod yn rhan o benderfyniadau ar bob lefel o fewn yr awdurdod lleol - GLYNU AT Y TARGED
 • Darparu 12 sesiwn hyfforddiant i staff a gwirfoddolwyr ynglŷn â sut i ymgysylltu’n effeithiol â phlant a phobl ifanc wrth ddylunio gwasanaethau a’u darparu - OEDI
 • Creu pecyn adnoddau i staff a gwirfoddolwyr er mwyn cefnogi ymgysylltiad o ansawdd da gyda phlant a phobl ifanc mewn ffordd sy’n cynnal y Safonau Cyfranogiad Cenedlaethol i Blant a Phobl Ifanc (Cymru) - GLYNU AT Y TARGED
 • Fforwm cyfranogi i bobl ifanc wneud sylwadau ar Gynllun Creu Lleoedd Cwmbrân
 • Gweithio gyda phartneriaid i nodi cyfleoedd i bobl ifanc gael dweud eu dweud am eu gwaith
 • Chwe sesiwn hyfforddi ar sut i ymgysylltu'n effeithiol â phlant a phobl ifanc wrth gynllunio a darparu gwasanaethau

Cyfartal

 

Cydlynus

 

Cofrestryddion

 • Byddwn yn cofrestru pob genedigaeth, marwolaeth a hysbysiad o briodas a phartneriaeth sifil o fewn yr amserlenni statudol - OEDI
 • Gweithio gyda'r Bwrdd Iechyd Lleol i sicrhau bod y gwaith papur sydd ei angen i gofrestru yn cael ei dderbyn o fewn yr amserlen

Cyfartal

 

Cydlynus

 

Diwygiwyd Diwethaf: 29/08/2023 Nôl i’r Brig