Cynllunio Gwasanaeth

Bob blwyddyn mae meysydd gwasanaeth yn adolygu eu gweithgareddau, eu mesurau perfformiad a’u targedau i sicrhau bod eu gwasanaethau’n darparu’r canlyniadau gorau; eu bod yn cael eu darparu o fewn yr adnoddau sydd ar gael; a’u bod yn cyfrannu, lle bo hynny’n bosibl, tuag at yr amcanion a nodir yng Nghynllun Llesiant Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Gwent, blaenoriaethau Cynllun Corfforaethol y Cyngor, a’u bod yn cyflawni dyletswyddau statudol y Cyngor.

Mae'r broses gynllunio hon yn helpu'r swyddogion i weld sut mae eu gweithgareddau yn cyfrannu at waith y cyngor yn ei gyfanrwydd. Ac, mae wedi'i chynllunio i annog sgyrsiau ar draws y sefydliad, gan alluogi mynd ati i ddefnyddio adnoddau yn well a sicrhau bod cymaint o effaith y cyngor â phosib ar les pobl sy'n byw a gweithio yn Nhorfaen.

Mae pob maes gwasanaeth yn paratoi 2 ddogfen allweddol fel a ganlyn:

Datganiad gan Brif Swyddog, sy'n cael ei  baratoi gan y Prif Swyddog i roi trosolwg o berfformiad y flwyddyn flaenorol ynghyd â chipolwg ar yr heriau a wynebir yn y flwyddyn i ddod. Gellir gweld y rhain drwy glicio ar y dolenni isod:

Mae Cynllun Prif Swyddog yn gynllun sy'n eiddo i'r Prif Swyddog sy'n sicrhau bod y cynllun yn cael ei fonitro ac adroddir yn ei gylch drwy gydol y flwyddyn. Mae'r cynlluniau hyn yn sail i fframwaith rheoli perfformiad y cyngor a gellir eu gweld trwy glicio ar ddolenni'r meysydd gwasanaeth, isod:

Diwygiwyd Diwethaf: 22/09/2022
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Y Tîm Gwella

Ffôn: 01495 742158

Nôl i’r Brig