Cyrsiau Dysgu Ar-lein

Rydym yn falch o gael cyhoeddi’n platfform dysgu ar-lein newydd. Mae ein cyrsiau dysgu hyblyg yn ffordd newydd i chi ddysgu. Dewiswch o amrywiaeth eang o bynciau i wella’ch sgiliau gwaith neu ddatblygu eich sgiliau personol a gwybodaeth broffesiynol.

Mae’r dull yma o ddysgu’n hyblyg wedi ei addasu’n bersonol ar eich cyfer i’ch cefnogi i weithio ar y bylchau yn eich sgiliau, gan ddefnyddio cyfuniad o ddysgu ar-lein a thiwtorialau .

Mae dysgu hyblyg yn berffaith os na allwch chi ymrwymo i ddosbarth pob wythnos ond eich bod yn hoffi’r syniad o ddysgu sgil newydd, yn eich cartref eich hun.

Online Courses
Teitlau CyrsiauFfi
Olwynion Sgraffiniol £35.00
Cyflawni Sgôr Hylendid Bwyd Lefel 5 £35.00

Ymwybyddiaeth o ADHD 

£35.00
Deiliad Trwydded Alcohol Bersonol £125.00 
Ymwybyddiaeth o Alergenau £35.00
Gwrth-llwgrwobrwyo a Llygredigaeth £35.00
Polisi Gwrth-aflonyddu a Bwlio £35.00
Gwrth-wyngalchu Arian £35.00
Ymwybyddiaeth o Asbestos £35.00
Ymwybyddiaeth o Asbestos ar gyfer Penseiri a Dylunwyr £35.00
Asesu Offer Sgrin Arddangos £35.00
Ymwybyddiaeth o Awtistiaeth £25.00
Ymwybyddiaeth Sylfaenol o Ddiogelwch Tân £25.00
Ymwybyddiaeth Diogelwch Tân Sylfaenol ar gyfer Cartrefi Gofal £25.00
Rheoli Legionella Sylfaenol £65.00
Diogelwch Ymddygiadol £35.00
Ymwybyddiaeth CDM £35.00
Datrys Gwrthdaro yn y Gweithle £35.00
Rheoliadau Rheoli Sylweddau Peryglus i Iechyd (COSHH) £35.00

Gweithleoedd Diogel o ran Covid-19

£35.00
Gwasanaeth Cwsmeriaid £35.00
Diogelwch Seiber £35.00
Ymwybyddiaeth o Ddementia £25.00

Datblygu Polisi Iechyd Meddwl ar gyfer y gweithle

£35.00
Datblygu Cysylltiadau Da â Gweithwyr £35.00
Datblygu Gwaith Tîm  £35.00
Ymwybyddiaeth o Ddiabetes  £25.00
Urddas a Phreifatrwydd  £25.00
Gweithdrefnau Disgyblu  £35.00
Ymwybyddiaeth o Offer Sgrin Arddangos  £35.00
Ymwybyddiaeth o Gyffuriau ac Alcohol  £35.00
Dyletswydd Gofal  £25.00
Dirprwyo Effeithiol  £35.00
Diogelwch Trydanol  £35.00
Cwrs Gloywi Blynyddol Cymorth Cyntaf Brys yn y Gwaith Ar-lein  £35.00
Gofal Diwedd Oes  £25.00
Ymwybyddiaeth o Epilepsi  £25.00
Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Gwahaniaethu  £35.00
Facebook ar gyfer Busnes  £90.00
Diffoddwr Tân  £25.00
Marsial Tân  £35.00
Marsial Tân ar gyfer Cartrefi Gofal  £35.00
Trin Gwybodaeth mewn Cartref Gofal  £25.00
Iechyd a Diogelwch mewn Lleoliad Gofal £25.00
Rheoli Heintiau £25.00
Cyflwyno GPDR £35.00 
Cyflwyniad i Gyfnod Sylfaen y Blynyddoedd Cynnar £25.00
Cyflwyniad i Ddeallusrwydd Emosiynol £65.00
Cyflwyniad i HACCP Lefel 2 £35.00
Cyflwyniad i Ddiogelwch Personol i Weithwyr Unigol £35.00
Cyflwyniad i Asesiad Risg £35.00
Cyflwyniad i Drin Meddyginiaethau'n Ddiogel £25.00
Sgiliau Arweinyddiaeth £35.00
Ymwybyddiaeth o Anabledd Dysgu £25.00
Lefel 1 Diogelwch Bwyd – Arlwyo £15.00
Lefel 1 Diogelwch Bwyd – Gweithgynhyrchu £15.00
Lefel 1 Diogelwch Bwyd – Manwerthu £15.00
Lefel 1 Iechyd a Diogelwch mewn Amgylchedd Adeiladu (Arwain at Gerdyn Gwyrdd CSCS) £75.00
Arholiad Achrededig Lefel 1 Iechyd a Diogelwch mewn Amgylchedd Adeiladu £75.00
Lefel 2 Diogelwch Bwyd – Arlwyo £25.00
Lefel 2 Diogelwch Bwyd – Gweithgynhyrchu £25.00
Lefel 2 Diogelwch Bwyd - Manwerthu £25.00
Hyfforddiant Staff Safleoedd Trwyddedig £35.00
LinkedIn ar gyfer Busnes

£90.00

Gweithdrefn Cyfnod Clo mewn Ysgolion £35.00
Rheoli Cyfarfodydd £35.00
Rheoli Salwch ac Absenoldeb £35.00
Codi a Chario £35.00
Deddf Galluedd Meddyliol a Mesurau Diogelu rhag Colli Rhyddid £25.00
Ymwybyddiaeth o Iechyd Meddwl £25.00
Trafod £35.00
Ymwybyddiaeth o Sŵn £35.00
Maeth a Hydradiad £25.00
Gosod Amcanion £35.00
Cymorth Cyntaf Pediatrig £35.00
Cyfarpar Diogelu Personol £35.00
Gofal sy’n Canolbwyntio ar yr Unigolyn £25.00
Trin Cadarnhaol mewn Ysgolion £25.00

Paratoi ar gyfer Prawf Iechyd, Diogelwch a’r Amgylchedd CITB

£35.00

Paratoi ar gyfer Cyfweliad am Swydd

£35.00 
Sgiliau Cyflwyno £35.00
Dyletswydd Atal £35.00
Egwyddorion Cyfathrebu £25.00
Rheoli Prosiect £35.00
Diogelu Oedolion £35.00
Diogelu Plant £35.00
Sgiliau Gwerthu £35.00
Optimeiddio Peiriannau Chwilio ar gyfer Busnes £149.00
Aflonyddu rhywiol yn y Gweithle £35.00
Ymwybyddiaeth o Gyfarpar Miniog £25.00
Llithro, Baglu a Chwympo £35.00
Y Cyfryngau Cymdeithasol ar gyfer Busnes

£149.00

Rheoli Straen £35.00
Ymwybyddiaeth o Strôc £25.00
Goruchwylio Diogelwch Bwyd – Lefel 3 £125.00
Egwyddorion Rheoli Perfformiad £35.00
Rheoli Amser £35.00
Twitter ar gyfer Busnes £90.00
Deall eich Rôl mewn Gofal £25.00
Gweithio ar Uchder £35.00
Gweithio mewn Mannau Cyfyngedig £35.00
Gweithio'n Ddiogel £65.00
Gweithio o fewn y Diwydiant Diogelwch Preifat £35.00
Iechyd a Diogelwch yn y Gweithle £35.00
Eich Datblygiad Personol £25.00

 

Diwygiwyd Diwethaf: 09/09/2022
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Torfaen Adult Community Learning

Ffôn: 01633 647647

Nôl i’r Brig