Cyrsiau Dysgu Ar-lein

Rydym yn falch o gael cyhoeddi’n platfform dysgu ar-lein newydd. Mae ein cyrsiau dysgu hyblyg yn ffordd newydd i chi ddysgu. Dewiswch o amrywiaeth eang o bynciau i wella’ch sgiliau gwaith neu ddatblygu eich sgiliau personol a gwybodaeth broffesiynol.

Mae’r dull yma o ddysgu’n hyblyg wedi ei addasu’n bersonol ar eich cyfer i’ch cefnogi i weithio ar y bylchau yn eich sgiliau, gan ddefnyddio cyfuniad o ddysgu ar-lein a thiwtorialau .

Mae dysgu hyblyg yn berffaith os na allwch chi ymrwymo i ddosbarth pob wythnos ond eich bod yn hoffi’r syniad o ddysgu sgil newydd, yn eich cartref eich hun.

Nodwch os gwelwch yn dda: Nid yw’r cyrsiau canlynol wedi eu hachredu. Ar ôl cwblhau, byddwch yn derbyn tystysgrif hyfforddiant ddigidol.

Teitl Y Cwrs
A
Aflonyddu rhywiol yn y Gweithle
Asesu Offer Sgrin Arddangos
C
Codi a Chario
Cwrs Gloywi Blynyddol Cymorth Cyntaf Brys yn y Gwaith Ar-lein
Cwrs Symud a Thrin Pobl 
Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Gwahaniaethu
Cyfarpar Diogelu Personol
Cyflawni Sgôr Hylendid Bwyd Lefel 5
Cyflwyniad i Asesiad Risg
Cyflwyniad i Ddeallusrwydd Emosiynol
Cyflwyniad i Ddiogelwch Personol i Weithwyr Unigol
Cyflwyniad i Drin Meddyginiaethau'n Ddiogel
Cyflwyniad i Gyfnod Sylfaen y Blynyddoedd Cynnar
Cyflwyniad i Gyfnod Sylfaen y Blynyddoedd Cynnar
Cyflwyniad i HACCP Lefel 2
Cyflwyno GPDR
Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl
Cymorth Cyntaf Pediatrig
Cymorth Cyntaf Brys yn y Gwaith i Gynulleidfaoedd Gwyddelig
D
Datblygu Cysylltiadau Da â Gweithwyr
Datblygu Gwaith Tîm
Datblygu Polisi Iechyd Meddwl ar gyfer y gweithle
Datrys Gwrthdaro yn y Gweithle
Datrys Problemau yn y Gweithle 
Deall eich Rôl mewn Gofal
Deddf Galluedd Meddyliol a Mesurau Diogelu rhag Colli Rhyddid
Deiliad Trwydded Alcohol Bersonol
Diffoddwr Tân
Diogelu Oedolion
Diogelu Plant
Diogelwch Seiber
Diogelwch Trydanol
Diogelwch Ymddygiadol
Dirprwyo Effeithiol
Dyletswydd Atal
Dyletswydd Gofal
E
Egwyddorion Cyfathrebu
Egwyddorion Rheoli Perfformiad
Eich Datblygiad Personol
F
Facebook ar gyfer Busnes
G
Gofal Diwedd Oes
Gofal sy’n Canolbwyntio ar yr Unigolyn
Goruchwylio Diogelwch Bwyd – Lefel 3
Goruchwylio Iechyd Meddwl yn y Gwaith
Gosod Amcanion
Gwasanaeth Cwsmeriaid
Gweithdrefn Cyfnod Clo mewn Ysgolion
Gweithdrefnau Disgyblu
Gweithio ar Uchder
Gweithio mewn Mannau Cyfyngedig
Gweithio o fewn y Diwydiant Diogelwch Preifat
Gweithio'n Ddiogel
Gweithleoedd Diogel o ran Covid-19
Gwrth-llwgrwobrwyo a Llygredigaeth
Gwrth-wyngalchu Arian
H
Hyfforddiant Bancsmon
Hyfforddiant Staff Safleoedd Trwyddedig
I
Iechyd a Diogelwch mewn Lleoliad Gofal
Iechyd a Diogelwch yn y Gweithle
Iechyd a Lles Galwedigaethol 
Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc
Instagram i Fusnes 
L
Lefel 1 Diogelwch Bwyd – Arlwyo
Lefel 1 Diogelwch Bwyd – Gweithgynhyrchu
Lefel 1 Diogelwch Bwyd – Manwerthu
Lefel 1 Iechyd a Diogelwch mewn Amgylchedd Adeiladu (Arwain at Gerdyn Gwyrdd CSCS)
Lefel 2 Diogelwch Bwyd – Arlwyo
Lefel 2 Diogelwch Bwyd – Gweithgynhyrchu
Lefel 2 Diogelwch Bwyd - Manwerthu
LinkedIn ar gyfer Busnes
Llithro, Baglu a Chwympo
M
Maeth a Hydradiad
Marchnata Cyfryngau Cymdeithasol
Marsial Tân
Marsial Tân ar gyfer Cartrefi Gofal
O
Olwynion Sgraffiniol
Optimeiddio Peiriannau Chwilio ar gyfer Busnes
P
Paratoi ar gyfer Cyfweliad am Swydd
Paratoi ar gyfer Cyfweliad Swydd 
Paratoi ar gyfer Prawf Iechyd, Diogelwch a’r Amgylchedd CITB
Polisi Gwrth-aflonyddu a Bwlio
R
Rheoli Amser
Rheoli Cyfarfodydd
Rheoli Heintiau
Rheoli Legionella Sylfaenol
Rheoli Prosiect
Rheoli Salwch ac Absenoldeb
Rheoli Straen
Rheoliadau Rheoli Sylweddau Peryglus i Iechyd (COSHH)
S
Sgiliau Arweinyddiaeth
Sgiliau Cyflwyno
Sgiliau Gwerthu
Syndrom Dirgryniad y Fraich a’r Llaw 
T
Trafod
Trin Cadarnhaol mewn Ysgolion
Trin Gwybodaeth mewn Cartref Gofal
Twitter ar gyfer Busnes
U
Urddas a Phreifatrwydd
Y
Y Cyfryngau Cymdeithasol ar gyfer Busnes
Ymwybyddiaeth Amgylcheddol 
Ymwybyddiaeth CDM
Ymwybyddiaeth Diogelwch Tân Sylfaenol ar gyfer Cartrefi Gofal
Ymwybyddiaeth Iselder
Ymwybyddiaeth o ADHD 
Ymwybyddiaeth o Alergenau
Ymwybyddiaeth o Anabledd Dysgu
Ymwybyddiaeth o Asbestos
Ymwybyddiaeth o Asbestos ar gyfer Penseiri a Dylunwyr
Ymwybyddiaeth o Awtistiaeth
Ymwybyddiaeth o Ddementia
Ymwybyddiaeth o Ddiabetes
Ymwybyddiaeth o Epilepsi
Ymwybyddiaeth o Gyfarpar Miniog
Ymwybyddiaeth o Gyffuriau ac Alcohol
Ymwybyddiaeth o Iechyd Meddwl
Ymwybyddiaeth o Offer Sgrin Arddangos
Ymwybyddiaeth o Strôc
Ymwybyddiaeth o Sŵn
Ymwybyddiaeth Sylfaenol o Ddiogelwch Tân

 

Diwygiwyd Diwethaf: 27/02/2024
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Torfaen Adult Community Learning

Ffôn: 01633 647647

Nôl i’r Brig