Croeso

Mae'r Gwasanaeth Dysgu Oedolion yn Eu Cymuned yn Nhorfaen yn darparu ystod o gyrsiau o ansawdd uchel i ysbrydoli oedolion o bob rhan o'r sir mewn amgylchedd cyfeillgar, calonogol a chefnogol.

Os ydych chi'n ystyried ymgeisio am swydd neu os hoffech symud ymlaen yn eich gyrfa, mae ein cyrsiau achrededig yn cynnig cyfle delfrydol i chi ddatblygu'ch sgiliau, gwella'ch rhagolygon o ran cyflogadwyedd ac ennill cymwysterau gwerthfawr.

I'r rhai a hoffai ddysgu er budd personol, bydd ein cyrsiau Ffordd o Fyw a Hamdden yn eich galluogi i gychwyn ar siwrnai ddengar o archwilio profiadau newydd, datblygiad personol a gwell iechyd a lles.

Oherwydd yr adeg o’r flwyddyn y mae ein rhaglen yn cael ei llunio ac amser cynhyrchu’r llyfryn, gall dyddiadau tymor a dulliau cyflwyno cyrsiau newid. Oherwydd canllawiau’r Llywodraeth ar gyfyngiadau COVID-19 a newidiadau posibl yn y gofynion cadw pellter cymdeithasol. Bydd ein gwefan yn cael ei diweddaru bob dydd neu pan fydd newidiadau i'n rhaglen.

Yn ystod cyfnod diweddar Covid 19 rydym wedi gweithio’n galed i sicrhau ein bod yn gallu darparu amgylchedd dysgu diogel a dylech fod yn hyderus y bydd eich diogelwch a lles bob amser yn flaenoriaeth i ni. Serch hynny, byddwch yn ymwybodol ein bod yn disgwyl i’n dysgwyr gadw at ganllawiau Llywodraeth Cymru er mwyn eu hiechyd a’u diogelwch nhw’u hunain ac eraill.

Ein blaenoriaeth yw eich galluogi i ddysgu a’ch cadw’n iach.

Cofrestru

Bydd lleoedd cwrs yn cael eu rhoi ar sail y cyntaf i'r felin. Gallwch gofrestru ar gyfer cwrs yn bersonol mewn unrhyw un o'n canolfannau neu drwy ffonio ein llinell gymorth lle bydd aelod o'n tîm yn falch o roi gwybodaeth ar eich cwrs a’ch cynorthwyo i gofrestru.

Lle mae ffi, i sicrhau lle ar y cwrs o'ch dewis, bydd rhaid i chi dalu o leiaf 50 % tuag at y gost (na ellir ei ad-dalu). Gall y balans sy'n weddill gael ei dalu unrhyw adeg cyn cychwyn y cwrs ond heb fod yn hwyrach na phedair wythnos ar ôl y dyddiad dechrau.

NODER: Rhaid i gyrsiau o 8 wythnos o hyd neu lai i gael eu talu'n llawn erbyn dechrau'r dosbarth cyntaf.