Gwybodaeth i Ddysgwyr

Y diweddaraf ar goronafeirws gan Ddysgu Oedolion yn y Gymuned Torfaen

Cwestiynau Cyffredin

Rydym yn ymroddedig i redeg gwasanaeth o ansawdd uchel, ac mae diogelwch ein dysgwyr a’n staff yn brif flaenoriaeth i ni.

Dros y 5 mis diwethaf, rydym wedi bod yn dilyn cyngor Llywodraeth Cymru, ynghyd â chyngor ein Timau Iechyd a Diogelwch Corfforaethol, ac rydym wedi gwneud asesiad risg ar bob maes o’n gwasanaeth i ganiatáu i ni agor ein canolfannau mewn modd cyfrifol ac wedi ei reoli.

Cymerwch ychydig o amser i ddarllen yr wybodaeth ganlynol os gwelwch yn dda.

Cofrestru – Oes angen i mi gofrestru cyn i gwrs ddechrau?

Oes. Rydym wedi adolygu pob un o’n tair Canolfan Dysgu Cymunedol i Oedolion ac mae nifer cyfyngedig o leoedd ar bob cwrs. Rydym yn gweithredu polisi cyntaf i’r felin. Gallwch gofrestru drwy ffonio aelod o’r tîm ar 01633 647647

Cadw Pellter Cymdeithasol – Pa fesurau sydd ar waith?

Ynghyd ag adolygu faint o bobl all ddefnyddio ein hystafelloedd, bydd gan bob canolfan arwyddion cyfeirio gwahanol i gynorthwyo gyda’r canllawiau pellter cymdeithasol rhesymol presennol y dylid annog defnyddwyr canolfannau i gadw oddi wrth ei gilydd lle bynnag y bo modd. Mae hyn yn cynnwys cerdded ar y chwith yn y coridorau, llwybrau a’r grisiau.

Trefniadau Glanhau Uwch – Pa fesurau sydd ar waith?

Bydd pob Canolfan yn cael ei glanhau a’i diheintio. Bydd dosbarthiadau yn cael eu diheintio rhwng pob dosbarth, yn barod ar gyfer ein grŵp nesaf o ddysgwyr a thiwtoriaid.

Hylendid – Pa fesurau sydd ar waith?

Rhaid i holl ymwelwyr lanhau eu dwylo pan fyddant yn dod i’r Ganolfan Ddysgu Cymunedol i Oedolion ac yn rheolaidd yn ystod eu hymweliad. Mae gorsafoedd diheintydd dwylo ychwanegol wedi eu gosod mewn mannau allweddol drwy’r canolfannau. Edrychwch allan amdanyn nhw!

Cyrraedd – Beth ddylwn ei wneud wrth gyrraedd Canolfan?

Rydym yn ceisio annog dysgwyr i gyrraedd dim mwy na 5 munud cyn y wers er mwyn osgoi ciwiau ac annog cadw pellter cymdeithasol.  Bydd staff y dderbynfa yn cyfeirio unrhyw un sy’n ansicr o leoliad eu hystafell ddosbarth. Mae sgriniau wedi eu gosod yn y dderbynfa i’ch diogelu chi a’n staff.

Rheolaeth Dilyn ac Olrhain

I gefnogi gwasanaeth Profi ac Olrhain y GIG, rydym yn gofyn i bob ymwelydd ddarparu rhif ffôn er mwyn galluogi cysylltu’n haws os bydd achos o Coronafeirws (Covid-19) yn cael ei gadarnhau. Cofnod dros dro fydd hwn, sy’n cael ei gadw’n ddiogel am 21 diwrnod, cyn cael ei ddinistrio.

Cymerir cofrestr yn y dosbarth i nodi pwy sydd ar y safle. Bydd rhai i unrhyw un/staff nad ydynt yn mynychu dosbarth lofnodi a rhoi eu manylion.

Beth ddylwn ei wneud pan ddaw’r dosbarth i ben?

Ar ddiwedd eich dosbarth, dilynwch yr arwyddion allan a gadewch y ganolfan mor gyflym ac mor ddiogel ag y bo modd. Mae’n ofyniad i chi adael y safle’n syth ar ôl y dosbarth ac i beidio â chymdeithasu y tu allan i’r ystafelloedd dosbarth.

Oes yna unrhyw wahaniaethau eraill mewn ystafelloedd dosbarth?

I gynorthwyo gydag awyru ystafelloedd dosbarth a’r ganolfan, bydd ffenestri a drysau’n aros ar agor, os yw hynny’n bosibl, gan gadw at reoliadau tân ar yr un pryd. Efallai yr hoffech chi wisgo rhagor o ddillad yn yr amgylchiadau.  Efallai y byddwch yn sylwi hefyd bod gosodiad rhai ystafelloedd dosbarth wedi newid neu fod rhai eitemau wedi eu cludo ymaith i greu rhagor o le ar gyfer dysgu.

Beth sy’n digwydd mewn perthynas ag adnoddau dysgu ac offer arbenigol?

Rydym yn annog pob defnyddiwr i leihau cysylltiad gydag unrhyw offer a rennir, boed hynny’n adnoddau dysgu neu offer arbenigol dylid cadw pellter cymdeithasol ar bob adeg. Gofynnwn i bob defnyddiwr y Ganolfan gydweithredu gan sicrhau bod eich gorsaf waith a’r holl offer a rennir yn cael ei lanhau.

Bydd clytiau diheintio ar gael ym mhob dosbarth felly dylai pawb, fel mater o drefn, lanhau offer a rennir cyn ac ar ôl ei ddefnyddio. Dylai unrhyw ddeunyddiau glanhau gael eu gosod wedyn yn y biniau a ddarperir.

Gorchudd wyneb

Caiff dysgwyr, staff ac ymwelwyr ddewis gwisgo gorchudd wyneb i helpu i leihau’r risg iddyn nhw ac i eraill a dylid eu hannog i wneud hynny os yw hyn yn eu gwneud yn fwy hyderus i fynychu’r Canolfannau.

Cwrdd o dan do

Gall mwyafswm o 30 o bobl fynychu gweithgareddau dan do.  Bydd mwyafswm o ddysgwyr i bob cwrs, nifer a fydd yn berthnasol i gapasiti diogel pob ystafell yn unigol.

Nid yw hyn yn berthnasol o ran darparu addysg, felly rwy'n falch o ddweud y gallwn barhau i weithredu dosbarthiadau o fwy na chwe dysgwr.

Ymgasglu dan do

Bydd cyrsiau yn cael eu rhedeg gyda’r nifer fwyaf o ddysgwyr, yn berthnasol i nifer diogel pob ystafell ddysgu.

Os ydych yn bryderus, cysylltwch â ni a byddwn, gobeithio, yn gallu rhoi sicrhad i chi o ran y mesurau rydym wedi eu rhoi ar waith a all liniaru unrhyw bryderon.

Beth ddylech chi wneud mewn argyfwng?

Os bydd y larwm dân yn seinio, byddwn yn dilyn y trefniadau arferol i adael ac yn ystod y cyfnod hwn nid oes angen cadw pellter cymdeithasol. Nodwch fod angen i ni ymgymryd ag un ymarfer gadael mewn argyfwng fesul tymor.

Beth sy’n digwydd os bydd newid yng nghyngor Llywodraeth Cymru sy’n golygu na all dosbarthiadau wyneb i wyneb barhau?

Os bydd cyngor Llywodraeth Cymru yn golygu na all dosbarthiadau wyneb i wyneb barhau, bydd dosbarthiadau yn symud ar-lein, lle bo modd. Os oes cyfnod clo rhannol ac os yw hyn yn arwain at gau un neu fwy o’r Canolfannau, lle’n briodol bydd dosbarthiadau yn symud ar-lein neu’n cael eu hadleoli i Ganolfan gyda lle. Os bydd hyn yn digwydd, ni fydd ad-daliad. Os na all dosbarthiadau barhau ar-lein, neu o Ganolfan arall, bydd ad-daliadau yn cael eu trosglwyddo i’ch cyfrif Credyd Dysgwr Unigol i’w defnyddio ar gyfer cwrs arall yn y dyfodol. Fel arall, gellir rhoi ad-daliad am y sesiynau a gollwyd.

 


Sut i gofrestru

Gallwch gofrestru ar gwrs trwy ffonio ble fydd ein tîm yn hapus i roi gwybodaeth bellach i chi a’ch helpu i gofrestru.

Ein oriau agor yn ystod y tymor yw Dydd Llun i Ddydd Iau 8.30yb nes 9.15yh a Dydd Gwener 8.30yb nes 4,00yp. Ein oriau agor yn ystod gwyliau’r ysgol yw Dydd Llun i Ddydd Iau 08.30yb nes 4,30yp a Dydd Gwener 08.30yb nes 4,00yp.

Esbonio Taliadau

Pan fydd tâl, yna er mwyn sicrhau lle ar eich cwrs, bydd angen i chi dalu lleiafswm o 50% o gost y cwrs. Gellir talu’r gweddill ar unrhyw adeg cyn dechrau’r cwrs, ond nid yn hwyrach na 4 wythnos ar ôl y dyddiad cychwyn. Rhoddir lleoedd ar y cwrs ar sail y cyntaf i’r felin gaiff falu.

NODWCH: Rhaid talu’n llawn ar adeg cofrestru am gyrsiau sy’n 8 wythnos neu lai.

Sut I Dalu

Gallwch dalu gyda cherdyn credyd neu ddebyd dros y ffôn.

Efallai bydd ein prosiectau a ariennir gan Ewrop yn gallu rhoi cymorth gyda’ch costau dysgu a chyda ffioedd a thaliadau. Ffoniwch 01633 647743 am fwy o wybodaeth.

Hygrchedd

Mae ein canolfannau’n gwbl hygyrch.

Er mwyn sicrhau bod eich ymweliad yn mynd yn dda, cysylltwch â ni cyn i chi ymweld ag fe wnawn ni bob peth i’ch cefnogi chi gyda’ch dysgu.

Yr Iaith Gymraeg

Mae cyrsiau ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Nodwch eich dewis pan fyddwch yn cofrestru.

Ffioedd Ychwanegol

Mae ffioedd aelodaeth defnyddwyr y ganolfan yn berthnasol i gwrs o ddau sesiwn neu fwy.

Cansol ac Addaliadau

Mae Dysgu Cymunedol i Oedolion Torfaen yn cadw’r hawl i ganslo a newid cyrsiau. Mewn achosion o’r fath, rhoddir ad-daliad llawn neu gymesur.

Ni fydd dosbarthiadau nad ydynt yn cyrraedd y nifer angenrheidiol o ddysgwyr yn dechrau.

Unwaith y bydd dysgwr wedi cofrestru ar gwrs, bydd yn gyfrifol am yr holl gostau.

Ni roddir ad-daliadau oni bai bod y cwrs yn cael ei ganslo.

Ymwadiad

Mae Dysgu Cymunedol i Oedolion Torfaen yn cymryd pob cam rhesymol i ddarparu’r gwasanaethau a chyrsiau yn y canllaw hwn. Serch hynny nid yw hyn yn gwarantu darparu’r gwasanaethau hynny.

Mae darparu’r cyrsiau’n dibynnu ar fod yna ddigon o alw.

Mae'r wybodaeth a ddarperir yn y pamffled hwn ac ar ein gwefan, hyd eithaf ein gwybodaeth, yn gywir ar yr adeg y cafodd ei chyhoeddi.

Ni dderbyniwn unrhyw gyfrifoldeb am gamgymeriadau neu hepgoriadau ac rydym yn cadw’r hawl i newid, diwygio neu ddileu cyrsiau a restrir heb rybudd.

Os bydd angen i ganolfannau gau yn y dyfodol, lle bo modd bydd cyrsiau yn parhau arlein.

I gymryd rhan mewn dosbarthiadau ar-lein bydd angen cysylltiad dibynadwy â’r rhyngrwyd, cyfrifiadur/gliniadur/tabled/ffôn symudol gyda’r porwr diweddaraf.  Bydd angen meicroffon ar y ddyfais ac, os yw’n bosibl, camera. Siaradwch â ni os oes angen help a chefnogaeth arnoch chi i fynd ar-lein, 01633 647647.

Diwygiwyd Diwethaf: 27/10/2022
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Dysgu Oedolion a'r Gymuned

Ffôn: 01633 647647

Nôl i’r Brig