Gwasanaeth Cymorth Synhwyraidd a Chyfathrebu (SenCom)

Mae SenCom yn wasanaeth sy'n cynnwys tri thîm arbenigol.

Mae'r gwasanaeth yn gweithio gyda phlant a phobl ifanc sydd ag anghenion lleferydd, iaith, cyfathrebu neu sydd â nam ar y clyw, y golwg neu nam amlsynhwyraidd.

Mae'r timau o fewn SenCom yn darparu ystod eang o gyngor a strategaethau ymyrryd gan gynnwys addysgu. Rydym yn sefydliad sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn, ac mae ein lefelau ymyrraeth yn cyfateb i anghenion newidiol plant a phobl ifanc unigol.

Mae SenCom yn cael eu cynnal gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen ac yn gweithio’n rhanbarthol ym Mlaenau Gwent, Caerffili, Sir Fynwy, Casnewydd, a Thorfaen gyda phlant a phobl ifanc, teuluoedd, ysgolion, colegau a lleoliadau blynyddoedd cynnar. 

Cenhadaeth SenCom yw bod yn bartner gyda theuluoedd ac ysgolion drwy lwyddo i gynnwys plant a phobl ifanc ymhob agwedd ar fywyd ysgol a sicrhau nad yw eu taith ddysgu dod ar draws rhwystrau i gynnydd.

Mae'r Gwasanaeth yn cynnwys tri thîm dan arweiniad Pennaeth Gwasanaeth.

  • Tîm Ymyrraeth Cyfathrebu
  • Gwasanaeth Cymorth Nam ar y Clyw
  • Gwasanaeth Nam ar y Golwg

Llwybr Atgyfeirio

Nid yw ComIT yn derbyn ceisiadau uniongyrchol i weithio gyda phlant gan ysgolion na rhieni unigol. Daw'r rhain i ComIT trwy Gydlynydd AAA/Cydlynydd ADY yr ysgol i Arweinydd Proffesiynol yr Awdurdod

NC - Mae mwyafrif helaeth y plant yn cael eu hatgyfeirio at y gwasanaeth gan Iechyd, fodd bynnag rydym hefyd yn gallu rhoi cyngor a chyfeirio rhieni neu weithwyr proffesiynol sydd ag

NG – Rydym yn croesawu ymholiadau ac atgyfeiriadau gan unrhyw un sy’n gysylltiedig â phlant a phobl ifanc a allai fod yn gofidio ynglŷn â’r posibilrwydd o nam ar y golwg neu nam amlsynhwyraidd.

Manylion Cyswllt y Gwasanaeth

Gwasanaeth Cymorth Synhwyraidd a Chyfathrebu
Tŷ Aberhonddu
Clos William Brown
Parc Busnes Llantarnam
Cwmbrân Torfaen
NP44 3AB

Ffôn: 01633 648888

E-bost: 

Diwygiwyd Diwethaf: 14/02/2022
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Gwasanaeth Cynhwysiant

Ffôn: 01495 766929 neu 01495 766968

Nôl i’r Brig