Seicoleg Addysg

Mae gan bob ysgol a lleoliad blynyddoedd cynnar gymorth Seicolegydd Addysg penodol. Mae'r Gwasanaeth Seicoleg Addysgol (GSA) yn neilltuo amser i bob lleoliad yn Nhorfaen yn seiliedig ar anghenion myfyrwyr unigol. Mae pob ysgol, mewn ymgynghoriad â’u CA, yn blaenoriaethu disgyblion y mae angen eu cynnwys, yn dilyn pryderon parhaus am faterion fel dysgu, lles emosiynol ac ymddygiad. Mae gennym Seicolegydd Addysg Uwch Arbenigol ar gyfer ACEY (Anawsterau Cymdeithasol, Emosiynol, Ymddygiadol), sy’n cefnogi staff a disgyblion o’r Uned Cyfeirio Disgyblion ac yn cynghori ar strategaethau a pholisïau Torfaen gyfan (e.e., rheoli trosglwyddiadau’n effeithiol, rheoli ymddygiad) yn y maes hwn. Mae gennym seicoleg addysgol arbennig ar gyfer y Blynyddoedd Cynnar sy’n rhoi cymorth i Dîm Blynyddoedd Cynnar yr Awdurdod Lleol, ein lleoliadau nas cynhelir, eraill sy’n ddarparwyr gofal plant, a rhieni. Mae ein tîm seicoleg addysgol hefyd yn darparu cymorth i leoliadau ôl-16.

Gall y cyswllt gynnwys: 

  • Ymgynghori a chyngor seicolegol - materion unigol, grŵp ac ysgol gyfan.
  • Asesiadau seicolegol – defnyddio amrywiaeth o ddulliau i lywio ymyriadau.
  • Ymyriadau seicolegol - i hybu lles seicolegol, datblygiad cymdeithasol, emosiynol ac ymddygiadol ac i godi safonau addysgol.
  • Cyflwyno datblygiad proffesiynol a hyfforddiant - i allu cefnogi dysgu, gwybodaeth ac ymarfer eraill.
  • Cefnogaeth ynghylch digwyddiadau critigol a phrofedigaeth.

Os nodir asesiad uniongyrchol, bydd seicolegydd addysg fel arfer yn asesu plentyn yn ei ysgol/lleoliad blynyddoedd cynnar. Gwnânt hyn mewn nifer o ffyrdd, a all gynnwys :

  • eu trafod gyda'u rhieni/gofalwyr, athrawon ac eraill sy'n eu hadnabod yn dda.
  • arsylwi'r plentyn yn ei ystafell ddosbarth neu iard chwarae.
  • adolygu'r gwaith maen nhw wedi bod yn ei wneud yn y dosbarth.
  • siarad â'r plentyn.
  • profion i wirio sgiliau a/neu ddatblygiad deallusol y plentyn.

Gall seicolegwyr addysg adolygu cynnydd yn dilyn gweithredu strategaethau cytunedig. Gall seicolegwyr addysg gynnig awgrymiadau i rieni ynghylch sut y gallant helpu datblygiad a dysgu eu plentyn

Llwybr Atgyfeirio

Os yw rhieni/gofalwyr yn gofidio y gallai fod gan eu plentyn Anghenion Dysgu Ychwanegol, dylent, yn y lle cyntaf, siarad â Chydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol (CADY) yr ysgol neu’r lleoliad cyn-ysgol. Bydd yr ysgol neu'r lleoliad yn gallu ymyrryd a monitro cynnydd. Os pery'r anawsterau wrth i'r ysgol roi cynnig ar ystod o strategaethau fel rhan o'u hymateb graddedig bydd y Cydlynydd ADY, gyda chaniatâd y rhieni, yn hysbysu'r Gwasanaeth Seicoleg Addysg ac yn gofyn am ymgynghoriad.

Manylion Cyswllt y Gwasanaeth

Dr Alyson Costa SA Arweiniol
Ffôn: 01495 742399
E-bost: alyson.costa@torfaen.gov.uk

Dr Sam O'Shaughnessy
Ffôn: 01495 766997
E-bost: samantha.o'shaughnessy@torfaen.gov.uk

Dr Julie Casey
Ffôn: 01495 766963
E-bost: julie.casey@torfaen.gov.uk  

Dr Georgina Doutre
Ffôn: 01495 766806
E-bost: georgina.doutre@torfaen.gov.uk

Meinir Evans
Ffôn:  01495 766996
E-bost: meinir.evans@torfaen.gov.uk

Dr Lucy Wilkinson
Ffôn: 01495 766846
E-bost lucy.wilkinson@torfaen.gov.uk

Dr Susannah Young
Ffôn: 01495 762399
E-bost: susannah.young@torfaen.gov.uk

Dr Una Hicks
E-bost: una.hicks@torfaen.gov.uk

Jennifer Price – Cyngor Gweinyddol
Ffôn: 01633 648413
E-bost: jennifer.price@torfaen.gov.uk

Diwygiwyd Diwethaf: 09/02/2022
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Gwasanaeth Cynhwysiant

Ffôn: 01495 766929 neu 01495 766968

Nôl i’r Brig