Waste and Recycling Service Standards and Strategy

Service Standards

Cynhwysydd cywir , lle cywir, yr amser cywir

Mae'r cyngor wedi cynhyrchu set o safonau ar gyfer gwastraff ac ailgylchu a fydd yn ein galluogi i wella ein casgliadau, a bydd yn ein helpu i gynyddu cyfraddau ailgylchu ar draws y sir.

Mae'r safonau yn nodi'n glir pa wasanaethau y gallwch ddisgwyl i ni ddarparu mewn perthynas â'ch casglu gwastraff, ac yn gweithredu fel meincnod i fonitro ein perfformiad.

Maent hefyd yn gwneud yn glir beth y gallwch ei wneud i wneud casgliadau sbwriel ac ailgylchu mor effeithlon â phosibl.

Rydym bob amser yn ymdrechu i wella'r gwasanaethau rydym yn ei ddarparu ond sylweddolwn nad ydym bob amser yn cael pethau'n iawn ac mae angen i chi ddweud wrthym pan nad ydym. Os ydych yn teimlo nad yw'r safonau hyn yn cael eu bodloni cysylltwch â ni ar 01495 762200 neu e-bostiwch your.call@torfaen.gov.uk. Gallwch hefyd roi gwybod am unrhyw faterion ynghylch casgliadau gwastraff ac ailgylchu drwy ein ffurflenni ar-lein.

Gallwch ddisgwyl i ni ...

 • Darparu ailgylchu wythnosol a chasglu sbwriel bob pythefnos ar ddiwrnod a neilltuwyd 7yb a 4yh. Gallwch wirio eich dyddiadau casgliadau a lawrlwytho calendr drwy ein tudalen diwrnodau casglu biniau.
 • Yn eich darparu gyda bin â chlawr porffor ar gyfer sbwriel, cadi brown ar gyfer gwastraff bwyd, bag glas ar gyfer cardbord bocs du ar gyfer ailgylchu a bin gwyrdd ar gyfer gwastraff o'r ardd na fydd yn cael ei gasglu yn y gaeaf. *
 • Rhoi mynediad i wybodaeth ddiweddaraf am wasanaethau sydd ar gael a sut i ailgylchu eich gwastraff. Bydd unrhyw newidiadau i wasanaethau yn cael eu cyhoeddi fis cyn iddynt gael eu cyflwyno.
 • Drin eich bin / bocs / bag gyda gofal a'i roi yn ôl yn y man cywir. Byddwn yn codi unrhyw sbwriel gostwng gan ni yn ystod y casgliadau.
 • Sicrhau bod ein criwiau yn foesgar ac yn gwrtais yn ystod eu casgliadau..
 • Darparu Canolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref (HWRC) a nifer o safleoedd 'Dewch' ble gallwch fynd â'ch gwastraff ac ailgylchu. Os ydych yn gyrru fan neu ôl-gerbyd, bydd angen trwydded arnoch cyn y gallwch ddefnyddio'r CAGC.
 • Darparu cynwysyddion ailgylchu newydd yn rhad ac am ddim, ond yn codi £5 am ddisodli biniau â chloriau porffor oni bai eu bod yn cael eu difrodi o'n hachos ni. Bydd tâl o £61.30 ar gyfer y gyfres lawn o cynwysyddion gwastraff ar gyfer eiddo newydd. Canllaw fideo cyflym i'r cyhuddiadau gael.
 • Cyflwyno gynwysyddion gwastraff adnewyddu o fewn pythefnos, yn amodol ar argaeledd.
 • Dim ond casglu eitemau sydd yn y cynwysyddion cywir - os nad yw rhywbeth yn y bin / bag / bocs cywir, byddwn yn gadael nodyn yn dweud pam nad oedd yn cymryd. Nid ydym yn casglu bagiau ychwanegol o wastraff sbwriel / ochr..
 • Darparu gwasanaeth casglu sbwriel â chymorth  ar gyfer pobl nad ydynt yn gallu corfforol i fynd allan eu biniau a gwasanaeth sachau cewynnau am ddim i deuluoedd â phlant dan dri.
 • Casglu eitemau swmpus ac gwastraff masnachol, fodd bynnag, bydd angen gofyn am y gwasanaethau ychwanegol hyn, a bydd angen talu ffi.
 • ymateb i'ch ymholiadau yn unol â'n safonau Corfforaethol.

* Gall gwasanaethau amrywio ar gyfer rhai fflatiau / llety a rennir

Helpwch ni drwy ...

 • roi eich cynhwysydd gwastraff allan i'w gasglu cyn 7am ar eich diwrnod a ddyrannwyd ond nid cyn 7pm y noson cynt.
 • peidio â dweud bod eich cynhwysydd gwastraff 'ar goll' oni bai ei fod ar ôl 4pm ar eich diwrnod casglu.
 • mynd â'ch cynhwysydd gwastraff i mewn erbyn 7pm ar eich diwrnod casglu.
 • roi eich holl cynwysyddion gwastraff i'w casglu lle mae eich eiddo yn cwrdd y palmant (neu eich ardal casglu dynodedig).
 • personoli eich cynwysyddion gwastraff gyda nifer tŷ / enw i leihau'r risg o gael ei ddwyn neu fynd ar goll a helpu'r criwiau roi yn ôl yn y lle iawn.
 • gosod rhwyd dros eich blwch ailgylchu i atal rhag cael ei chwythu allan o'r bocs. Os nad oes gennych un, byddwn yn rhoi i chi un ar gyfer rhad ac am ddim. Gallwch ofyn am rhwyd ar-lein neu drwy ffonio 01495 762200.
 • nid yw pwyso eich blwch i lawr - gall beri risg iechyd a diogelwch i'r criwiau.
 • golchi eich poteli a chaniau, cywasgu eich plastig, cartonau ac eitemau swmpus, ac nid rhoi ailgylchu mewn bagiau plastig oni bai ei fod ar gyfer tecstilau. Canllaw fideo byr i ailgylchu plastig yn Nhorfaen ar gael.
 • didoli eich gwastraff ac ailgylchu cyn ymweld â'r Ganolfan Ailgylchu Gwastraff Cartref.
 • bod yn gwrtais i'r criwiau yn ystod eu rowndiau a dangos amynedd wrth yrru y tu ôl iddynt ac yn cydymffurfio â'r Reolau'r Ffordd Fawr.
 • aros i fyny hyd yn hyn gyda'r wybodaeth a ddarparwn ar ein tudalen gartref, Twitter, Facebook, y wasg leol a Llais Torfaen.

Strategaeth Gwastraff ac Ailgylchu

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen yn ymwybodol iawn y bydd cynnydd arwyddocaol yn y galw am wasanaethau ailgylchu dros y ddegawd nesaf, yn enwedig o ran Targedau Ailgylchu Statudol Llywodraeth Cymru ar gyfer ail-ddefnyddio, ailgylchu a chompostio o leiaf 70% o Wastraff Tŷ erbyn 2025 . 

Mae Strategaeth Gwastraff ac Ailgylchu Torfaen yn ceisio adnabod dull integredig sydd ei angen i sicrhau nid yn unig ein bod yn osgoi dirwyon Llywodraeth Cymru ond, yn hollbwysig, bod gan ddefnyddwyr gwasanaeth a rhanddeiliaid ddealltwriaeth glir o’r gwasanaethau gwastraff i’w darparu gan Dorfaen a’r addysgu a’r ymgysylltu y gall eu defnyddio i hyrwyddo’r rhain a chynlluniau’r Cyngor yn y dyfodol i gyrraedd ei dargedau ailgylchu statudol.

Mae Torfaen yn cymryd y cyfle hwn i gyflwyno ei weledigaeth ar gyfer y gwasanaethau gwastraff yn Strategaeth Integredig Gwastraff ac Ailgylchu Torfaen 2015-2025.

Diwygiwyd Diwethaf: 04/05/2023
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Galw Torfaen
Ffôn: 01495 762200
Ebost: your.call@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig