Canolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref

Mae'r Ganolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref yn darparu cyfleusterau i waredu ar ystod o ddeunyddiau a gwastraff y gellir eu hailgylchu. Mae'r cyfleusterau hyn ar gael i drigolion Torfaen yn unig ar gyfer gwastraff cyffredinol o’r cartref a’r ardd.

Lleoliad ac Oriau Agor

Canolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref, Ffordd Panteg, Y Dafarn Newydd

Haf (31 Mawrth 2024 - 26 Hydref 2024)

 • Dydd Llun i ddydd Sadwrn - 08:00 i 17.45
 • Dydd Sul - 09:00 i 17.45

Gaeaf (27 Hydref 2024 - 29 Mawrth 2025)

 • Dydd Llun i ddydd Sul – 10:00 i 15:45

Bydd mynediad olaf i gerbyd ar yr amser cau uchod.

Mae'r safle hwn ar agor bob dydd heblaw am Ddydd Nadolig, Gŵyl San Steffan a Dydd Calan.

Er mwyn helpu trigolion a sicrhau eu bod yn defnyddio’r safle yn gywir, ailddechreuwyd cwrdd a chyfarch yng Nghanolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref.

Ceir yn ymweld â'r CAGC

 • Gall ceir ymweld â'r safle bob dydd
 • Gwahanwch y defnyddiau ailgylchadwy o'r deunyddiau na ellir eu hailgylchu gartref fel y gallwch roi'r deunydd ailgylchu yn y biniau cywir pan ymwelwch â'r Safle. Bydd hyn yn gwneud eich ymweliad yn gyflymach ac yn haws
 • Byddwch yn barod i giwio y tu allan i’r Ganolfan

Faniau yn ymweld â'r CAGC

 • Bydd faniau'n gallu ymweld â'r safle bob dydd rhwng 1.30pm a 2.30pm ar sail bwcio slot amser ymlaen llaw yn unig
 • Ni fydd mynediad os nag oes slot wedi'i bwcio ymlaen llaw
 • Cost y drwydded yw £10 yr ymweliad. Gallwch wneud cais am drwydded fan/trelar yma neu cysylltwch â Galw Torfaen ar 01495 762200

Cais am drwydded fan/trelar

Beth y gellir ei ailgylchu ar y safle? 

 • Papur (os yw wedi’i rwygo yna rhowch mewn bag), cardbord, gwydr, caniau a thuniau, dillad, esgidiau, tecstilau, poteli plastig, gwastraff metel fferrus ac anfferrus, pren, batris ceir, nwyddau gwynion ac oergelloedd, offer domestig mawr a bach (offer trydanol ac electronig gwastraff).
 • Caiff toriadau glaswellt, gwrychoedd a choed eu derbyn ar gyfer eu compostio hefyd.
 • Rydym hefyd yn casglu eitemau fel beiciau y gellir eu hailddefnyddio. Gall yr eitemau hyn gael eu prynu ar y safle, pan fyddant ar gael.
 • Caiff rwbel a cherrig eu derbyn i'w hailddefnyddio hefyd, er eu bod wedi'u cyfyngu i feintiau bach yn unig (rhaid i'r deunydd hwn fod mewn bagiau).

Cadwch y llifoedd gwastraff hyn yn lân ac ar wahân i'w gilydd.

Pa ddeunyddiau eraill yn cael eu derbyn?

Paint, teneuwyr, olew car a ddefnyddir, triniaethau cemegol a theiars hefyd yn cael eu derbyn. Sylwch - mae angen cael gwared  deunyddiau hyn yn ddiogel, ffoniwch y cyngor i gael rhagor o wybodaeth am sut i ddefnyddio'r cyfleusterau hyn.

Asbestos

Os ydych yn ystyried datgymalu strwythur eich bod yn credu yn cynnwys asbestos, yn y lle cyntaf, cysylltwch â'r tîm gorfodaeth Diogelwch Bwyd ac Iechyd ar 01633 647623, neu am gyngor pellach, ewch i wefan yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch.

Fel arall, os ydych yn dymuno i gael gwared ar symiau bach o asbestos yn y Ganolfan Ailgylchu Gwastraff Cartref rhaid i chi gysylltuTorfaen Ffoniwch  ar 01495 762200.

Beth na ellir ei ailgylchu ar y safle?

Nid yw "japanese knotweed" a "himalayan Balsam" yn cael eu derbyn yn y Ganolfan Ailgylchu Gwastraff Cartref. Heblaw am fatris, teiars ac olew injan ni all y safle yma dderbyn unrhyw ddarnau cerbydau modur.

Gwastraff crefftau'r cartref/adnewyddu

Nid yw gwastraff crefftau'r cartref/adnewyddu yn cael ei dderbyn yn y Ganolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref mewn unrhyw fath o gerbyd (fan, trelar neu gar). Os ydych am gael gwared â'r math hwn o wastraff, dylech:

 • Gael sgip;
 • Talu costau'r bont bwyso i Viridor yn y Ganolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref. Dylai trigolion ffonio Viridor ar 01495 755890 ynghylch y costau;
 • Defnyddio cwmni preifat sydd wedi'i awdurdodi i gludo gwastraff. Rhaid i'r cwmni roi nodyn trosglwyddo gwastraff i chi sy'n dweud i le mae'r gwastraff yn mynd i gael ei waredu.

Caiff gwastraff crefftau'r cartref ei ddiffinio fel gwastraff sy'n cael ei gynhyrchu o ganlyniad i waith adnewyddu mawr neu brosiect crefftau'r cartref yn eich eiddo.

Mae enghreifftiau o'r prosiectau hyn yn cynnwys – adnewyddu eich ystafell ymolchi neu'ch cegin, cloddio eich hardd i osod patio, taro waliau mewnol neu frestyn simnai i lawr. Nid yw'r rhestr hon yn hollgynhwysol. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch ag aelod o'r tîm gwastraff cyn i chi fynd i'r safle.

Diwygiwyd Diwethaf: 07/05/2024
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Galw Torfaen

Ffôn: 01495 762200

E-bost: streetscene@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig