Oriau Agor Swyddfeydd dros Wyliau Banc

Cyfnodau Cau’r Swyddfeydd

Bydd yr holl adeiladau sydd ar agor i’r cyhoedd yn cau am 5pm ddydd Gwener 22 Rhagfyr 2023 ac yn ailagor ddydd Mawrth 2 Ionawr 2024.

Mae mwyafrif y pethau y gellir eu gwneud yn ein swyddfa, hefyd yn hawdd i’w gwneud ar lein. Mae ein ffurflenni ar lein ar gael yn yr adrannau Rhoi Gwybod / Gofyn ar y wefan.

Taliadau

Y ffordd gyflymaf a symlaf o dalu yw trwy ein llinell dalu awtomataidd ar 0300 4560516 neu gallwch dalu ar lein.

Os ydych ein hangen ar frys unrhyw bryd dros gyfnod yr ŵyl, rhowch alwad i ni ar 01495 762200.

Canolfannau Gofal Cwsmeriaid

Bydd Canolfan Gofal Cwsmeriaid Cwmbrân yn cau am 12:00pm ddydd Gwener 22 Rhagfyr 2023 a bydd yn ailagor am 9am ddydd Iau 4 Ionawr 2024.

Bydd Canolfan Gofal Cwsmeriaid Pont-y-pŵl yn cau am 4:30pm ddydd Mercher 20 Rhagfyr 2023 a bydd yn ailagor am 9am ddydd Mercher 3 Ionawr 2024.

Bydd Canolfan Gofal Cwsmeriaid Blaenafon yn cau am 4:30pm ddydd Mawrth 19 Rhagfyr 2023 a bydd yn ailagor am 9am ddydd Mawrth 2 Ionawr 2024.

Casgliadau Gwastraff ac Ailgylchu

Ni fydd newidiadau i ddiwrnodau casglu yn yr wythnos yn arwain at y Nadolig.

Serch hynny, bydd newidiadau i gasgliadau am bythefnos ar ôl y Nadolig.

Refuse and Recycling Collections
Dyddiad casglu arferolDiwrnod casglu newydd

Dydd Llun 25 Rhagfyr 2023

Dydd Mercher 27 Rhagfyr 2023

Dydd Mawrth 26 Rhagfyr 2023

Dydd Iau 28 Rhagfyr 2023

Dydd Mercher 27 Rhagfyr 2023

Dydd Gwener 29 Rhagfyr 2023

Dydd Iau 28 Rhagfyr 2023

Dydd Sadwrn 30 Rhagfyr 2023

Dydd Gwener 29 Rhagfyr 2023

Dydd Sul 31 Rhagfyr 2023

 

Dydd Llun 1 Ionawr 2024

Dydd Mawrth 2 Ionawr 2024

Dydd Mawrth 2 Ionawr 2024

Dydd Mercher 3 Ionawr 2024

Dydd Mercher 3 Ionawr 2024 Dydd Iau 4 Ionawr 2024
Dydd Iau 4 Ionawr 2024 Dydd Gwener 5 Ionawr 2024
Dydd Gwener 5 Ionawr 2024 Dydd Sadwrn 6 Ionawr 2024

Cofiwch – rhaid i wastraff ac ailgylchu gael eu rhoi allan cyn 7am ar y diwrnod casglu.

Bydd ein criwiau’n brysur iawn dros y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd, felly, os yw casgliad eich gwastraff neu ailgylchu’n cael ei fethu, gadewch e allan hyd nes y bydd wedi i gasglu.

Gwastraff Ychwanegol

Gall pob cartref roi un bag du ychwanegol o wastraff gyda’u bin â chlawr porffor pan fydd yn cael ei gasglu am y tro cyntaf ar ôl y Nadolig.

Sortio

Byddai’n ddefnyddiol pe gallech sortio cymaint ag y medrwch o’ch eitemau ailgylchu, felly os oes gennych fwy nag un blwch du, ceisiwch ddefnyddio un ar gyfer pob deunydd, ee, plastig mewn un, gwydr mewn un arall.

Papur Lapio

Am nad yw cwmnïau’n derbyn papur lapio i’w ailgylchu, dylid ei rhoi yn y bin â chlawr porffor.

Cardiau Nadolig

Rhowch gardiau Nadolig yn eich bag cardbord glas i’w hailgylchu.

Ailgylchu Coed Nadolig

Os oes gyda chi goeden Nadolig go iawn, unwaith y bydd wedi dod i ddiwedd ei bywyd, gall gael ei chymryd i Ganolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref i’w thorri a’i defnyddio fel compost.

Canolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref (CAGC)

Bydd Canolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref yn Y Dafarn Newydd ar agor drwy gyfnod y gwyliau, ac eithrio Dydd Nadolig, Gŵyl San Steffan a Dydd Calan, fel y gellir gwaredu ar wastraff o’r cartref.

Dyma’r amserau agor: 

 • Dydd Llun i ddydd Sul - 10:00 i 15.45

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi didoli eich gwastraff a'ch eitemau ailgylchu cyn cyrraedd, ac os oes gennych fan neu os ydych yn fusnes, gwnewch yn siŵr bod gennych drwydded fan ddilys.

Siop Ailddefnydd The Steelhouse

Gallwch roi eitemau o ansawdd da i siop ailddefnyddio The Steelhouse, wrth ymyl Canolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref.

Dyma’r amseroedd agor:  

 • 24 Rhagfyr 2023 - 9:30am - 1:00pm
 • 25 a 26 Rhagfyr 2023 - Ar gau
 • 27, 28, 29 a 30 Rhagfyr 2023 - 9:30am - 4:30pm
 • 31 Rhagfyr 2023 - 9:30am - 2:00pm
 • 1 Ionawr 2024 - Ar gau
 • 2 Ionawr 2024 - 9:30am - 4:30pm

Y Caffi Atgyweirio

Bydd y Caffi Atgyweirio ym Marchnad Dan Do Pont-y-pŵl ar gau Dydd Mercher 27 Rhagfyr 2023.

Llyfrgelloedd 

Bydd pob llyfrgell yn cau am 12pm ddydd Gwener 22 Rhagfyr 2023 ac yn ail-agor ddydd Mawrth 2 Ionawr 2024.

Canolfan Treftadaeth y Byd Blaenafon

Bydd Canolfan Treftadaeth y Byd Blaenafon yn cau am 12pm ddydd Gwener 22 Rhagfyr 2023 ac yn ailagor ddydd Mawrth 2 Ionawr 2024.

Marchnad Dan Do Pont-y-pŵl

Amseroedd agor fel a ganlyn:

 • 24, 25, 26 a 27 Rhagfyr 2023 - Ar gau
 • 28, 29 a 30 Rhagfyr 2023 - Ar agor fel arfer
 • 31 Rhagfyr 2023 - Ar gau
 • 1 Ionawr 2024 - Ar gau

Mynwentydd

Bydd holl fynwentydd Torfaen yn aros ar agor yn ystod cyfnod gŵyl y banc rhwng 9:00am a 5:00pm.

Bydd y toiledau ym Mynwent Llwyn Celyn ar gau Ddydd Nadolig, Dydd San Steffan, a Dydd Calan a byddant yn cau am 2pm ar Noswyl Nadolig a Nos Galan.

Gwasanaeth Cofrestru

Bydd Cofrestryddion Torfaen yn cynnig gwasanaeth diwygiedig yn ystod cyfnod gŵyl banc y Nadolig:

Apwyntiadau yn unig i hysbysu ynghylch marwolaeth neu mewn argyfwng

 • 22 Rhagfyr 2023 - 9.00am - 12:00pm    
 • 25 a 26 Rhagfyr 2023 - Ar gau
 • 27, 28 a 29 Rhagfyr 2023 - 10:00am - 4:00pm
 • 1 Ionawr 2024 - Ar gau
 • 2 Ionawr 2024 - Open as usual

Gwasanaeth Tystysgrif Ddyblyg/ Hanesyddol

 • 22 Rhagfyr 2023 - 9:00am - 12:00pm
 • 25 a 26 Rhagfyr 2023 - Ar gau
 • 27, 28 a 29 Rhagfyr 2023 - 10:00am - 12:00pm
 • 1 Ionawr 2024 - Ar gau
 • 2 Ionawr 2024 - Open as usual

Seremonïau

Cynhelir seremonïau drwy apwyntiad yn unig.

I drefnu apwyntiad o fewn oriau agor y swyddfa ffoniwch 01495 742132.

Cymorth y Tu Allan i Oriau Swyddfa / Mewn argyfwng

Os oes angen i chi gysylltu â’r Gwasanaeth Cofrestryddion y tu allan i oriau am unrhyw rhai o’r rhesymau a ganlyn:

 • mater brys o ran seremoni sydd ar fin cael ei chynnal
 • claddedigaeth ffydd sydd angen ei chynnal o fewn 24 awr
 • priodas neu bartneriaeth sifil ar frys (os yw un cymar yn ddifrifol wael ac nad oes disgwyl iddo/iddi wella)

Rhowch alwad i wasanaeth tu allan i oriau mewn argyfwng yn Nhorfaen ar 01495 762200 a byddant yn trefnu i aelod o’r Tîm Cofrestru gysylltu â chi’n uniongyrchol.

Diwygiwyd Diwethaf: 21/12/2023
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Galw Torfaen

Ffôn: 01495 762200

E-bost: your.call@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig