Bin â Chaead Porffor

Beth sy'n mynd yn y bin â chlawr porffor?

Mae'r bin â chlawr porffor ar gyfer eich holl wastraff y cartref nad oes modd ei ailgylchu na'i gompostio. Mae rhestr o'r hyn y gellir ac nad ellir ei roi yn y bin i'w gweld isod.

Ie, os gwelwch yn dda

Sbwriel bob dydd nad oes modd ei ailgylchu na'i gompostio, fel: 

 • Lludw oer
 • Gwastraff anifeiliaid anwes
 • Clytiau parod
 • Gwydr toredig
 • Ffilm blastig
 • Polystyren
 • Papur lapio

Dim diolch

 • Unrhyw beth y gellir ei ailgylchu
 • Gwastraff bwyd
 • Gwastraff yr ardd
 • Cerrig, rwbel, pridd neu ddeunyddiau adeiladu
 • Darnau neu fatris ceir
 • Olew, paent neu gemegau
 • Tecstilau/dillad
 • Canghennau coed
 • Deunyddiau asbestos
 • Lludw poeth
 • Unrhyw beth sy'n rhy fawr i fynd i'r bin yn rhwydd
 • Gwastraff clinigol neu nodwyddau hypodermig
 • Gwrthrychau gwydr mawr
 • Unrhyw beth peryglus

Nid ydym yn casglu sbwriel ychwanegol sy'n cael ei adael allan wrth ochr eich bin â chlawr porffor, nac yn gwacáu eich bin os yw'r caead ar agor.

I ble mae cynnwys y bin â chlawr porffor yn mynd?

Mae unrhyw ddeunyddiau sy’n cael eu gosod yn y bin â’r caead porffor yn mynd i'r gwaith Ynni o Wastraff (EFW). Mae'n bwysig ein bod yn cydweithio â'n gilydd i arbed, ailddefnyddio ac ailgylchu cymaint â phosibl.

Ar ba ddiwrnod caiff fy min ei gasglu?

Defnyddiwch ein system fapio i ddod o hyd i’ch diwrnod casglu gwastraff/ailgylchu.

Gallwch ddarganfod pan liw bin sy'n cael ei gasglu'r wythnos hon trwy edrych ar y Calendr Casgliadau ar gyfer eich rownd gasglu chi.

Bin a fethwyd

Os na chafodd eich bin â chlawr porffor ei gasglu ni fyddwn yn dychwelyd i’w gasglu ac eithrio’r rhesymau a ganlyn

 • Diffyg mynediad oherwydd gwaith ar y ffyrdd, achos difrifol neu dywydd garw fel eira
 • Cofnod yn dweud bod y bin wedi ei ddifrodi ac nad oedd modd ei gasglu
 • Casgliad â chymorth ydoedd

Ni fydd y cyngor yn dychwelyd tan eich casgliad nesaf am unrhyw reswm arall.

Mae hyn golygu bod angen i’r biniau fod allan cyn 7am ar y diwrnod casglu, a’u bod yn cael eu rhoi mewn man lle mae eich eiddo yn cwrdd â’r palmant (neu mewn man a ddynodwyd ar eich cyfer).

Mae gwybodaeth bellach ar gael ar dudalen Casgliadau Bin â Chlawr Porffor a Fethwyd – Cwestiynau Cyffredin .

Cael bin newydd â chlawr porffor 

Codir tâl o £5 ar drigolion am ddarparu bin â chlawr porffor newydd oni bai bod y bin wedi torri neu ei ddifrodi yn ystod y casgliadau.

Er mwyn lleihau’r perygl o golli biniau neu finiau’n cael eu dwyn, argymhellir bod trigolion i nodi rhif ar eu biniau neu nodi marc personol. Mae hyn yn ei wneud yn haws i’r criwiau ddychwelyd y biniau i’r lle cywir.

Os bydd eich bin yn cael ei dorri yn ystod y casgliad, bydd y criw yn gwneud cofnod o hyn drwy ddefnyddio system tracio a byddwch yn derbyn cerdyn drwy eich drws yn rhoi gwybod bod un arall wedi cael ei archebu. Ni chodir tâl am amnewid biniau ailgylchu.

Mae gwybodaeth bellach ar gael dudalen  Biniau Newydd â Chlawr Porffor - Cwestiynau Cyffredin .

Codir tâl o £57 ar ddatblygwyr am gyfres lawn o gynwysyddion ailgylchu/gwastraff.

Os ydych am archebu bin â chlawr porffor, cysylltwch â Galw Torfaen ar 01495 762200.

Diwygiwyd Diwethaf: 23/08/2022
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Galw Torfaen

Ffôn: 01495 762200

E-bost: streetscene@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig