Cadi Brown

Beth sy'n mynd yn y cadi brown?

Mae'r cadi brown 23 litr ar gyfer eich holl wastraff bwyd. Mae rhestr o'r hyn y gellir ei roi ac nad ellir ei roi yn y cadi i'w gweld isod.

Ie, os gwelwch yn dda

  • Sborion bwyd o'r gegin (pob math o fwyd wedi'i goginio neu heb ei goginio)
  • Ffrwythau a llysiau
  • Cig, pysgod ac esgyrn
  • Caws a phlisg wyau
  • Bara, grawnfwyd a chacennau
  • Pasta a reis
  • Bagiau te neu fâl coffi
  • Unrhyw sborion eraill oddi ar blatiau

Dim diolch

  • Unrhyw hylif (gan gynnwys saim)
  • Gwastraff anifeiliaid

Leinwyr Cadi

Mae leinwyr cadis bwyd y gellir eu compostio ar gael i’w casglu o’r Ganolfan Ddinesig ym Mhont-y-pŵl, Canolfan Adnoddau Meddygol Blaenafon, a chanolfan gofal cwsmeriaid yng Nghwmbrân. Gellir hefyd eu casglu o'r ganolfan ailgylchu gwastraff y cartref yn Y Dafarn Newydd ar benwythnosau.

Rhaid i drigolion ddarparu tystiolaeth yn dangos eu bod nhw’n byw yn Nhorfaen, ee bil cyfleustodau, a gallant gasglu un rholyn ar y tro.

Beth fydd yn digwydd i'm gwastraff bwyd ar ôl iddo gael ei gasglu?

Wedi i ni gasglu eich gwastraff bwyd, caiff ei gymryd i gyfleuster prosesu arbennig lle caiff ei drin mewn llestr caeedig. Wrth i'r bwyd ddadelfennu, caiff y tymheredd ei reoli'n ofalus i sicrhau bod y cynnyrch gorffenedig yn gwbl ddi-haint.

Ar ba ddiwrnod caiff fy nghadi ei gasglu?

Defnyddiwch ein system fapio i ddod o hyd i’ch diwrnod casglu gwastraff/ailgylchu.

Gallwch ddarganfod pan liw bin sy'n cael ei gasglu'r wythnos hon trwy edrych ar y Calendr Casgliadau ar gyfer eich rownd gasglu chi.

Biniau a fethwyd

Os oedd eich bin yn y man casglu erbyn 7.00am ar y diwrnod casglu, ond nad yw wedi cael ei wacáu, rhowch wybod i ni ar unwaith trwy lenwi ffurflen ar-lein ar gyfer  rhoi gwybod am fin/blwch a fethwyd  a byddwn yn trefnu i'w gasglu cyn gynted â phosibl.

Diwygiwyd Diwethaf: 26/02/2022
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Galw Torfaen

Ffôn: 01495 762200

E-bost: streetscene@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig