Derbyn i Ysgolion - Ysgolion Meithrin

Yn Nhorfaen mae yna amrywiaeth o leoliadau ar gael i blant o oed meithrin a hynny’n rhai a gynhelir gan yr Awdurdod ac o fewn y sector preifat a’r sector gwirfoddol.

Polisi’r Awdurdod yw derbyn plant i’w ysgolion meithrin a’i unedau meithrin (y'u gelwir yn ddosbarthiadau meithrin a gynhelir) o ddechrau’r tymor yn dilyn pen-blwydd y plentyn yn dair oed. (Tymor yr Hydref yw 1 Medi - 31 Rhagfyr, Tymor y Gwanwyn yw 1 Ionawr - 31 Mawrth, Tymor yr Haf yw 1 Ebrill - 31 Awst).

Dyrennir lleoedd rhan amser (sesiynau boreol neu brynhawn yn unig) dros bum diwrnod yr wythnos. Dan rhai amgylchiadau eithriadol, gellir cynnig lleoliadau llawn amser i blant 4 oed.

Os ydych yn dewis i’ch plentyn fynychu dosbarth meithrin yn y sector preifat neu wirfoddol, sydd wedi ei gymeradwyo gan Arolygiaeth Safonau Gofal Cymru, ac wedi cofrestru fel darparwr addysg gan yr ALl, bydd yr Awdurdod yn ariannu lleoliad eich plentyn yn rhan amser (o leiaf 10 awr addysgol dros 4 neu 5 sesiwn yr wythnos neu 3 diwrnod llawn)(isafswm o 7 awr y dydd).

Bydd lefel y cyllid yn cymharu â’r lefel a ddarperir ar gyfer plentyn pedair oed mewn lleoliad a gynhelir ac ar hyn o bryd mae hyn yn gyfwerth â £10 y dydd yn dilyn pen blwydd y plentyn yn dair oed.

Os bydd plentyn yn mynychu Meithrinfa Ddydd Breifat, y rhieni fydd yn gyfrifol am unrhyw daliadau ychwanegol sydd yn uwch na’r cyllid a ddyrennir gan yr ALl.

Derbyn ym mis Medi 2023

Y dyddiad cau i dderbyn ym mis Medi 2023 yw dydd Gwener 7 Hydref 2022 ac felly bydd unrhyw ffurflenni a gyflwynir ar ôl y dyddiad hwn yn cael eu trin fel ceisiadau hwyr, a chânt eu hystyried ar ôl y ceisiadau a dderbyniwyd ar amser.

Gallwch lawr lwytho Ffurflen Derbyn i Ysgol Feithrin yma neu gallwch gael ffurflen gan yr ysgol/uned feithrin/neu drwy gysylltu â’r Adran Derbyn i Ysgolion ar 01495 766915 neu gyrru e-bost at kath.worwood@torfaen.gov.uk, a’i dychwelyd i’r uned ysgol feithrin o’ch dewis.

Bydd rhieni yn cael gwybod canlyniad eu cais drwy’r gwasanaeth addysg erbyn 25 Tachwedd 2022 (Medi 2023 i blant 4 oed ac Ionawr 2023 i blant sy’n codi’n 3 oed). I’r disgyblion hynny sy’n codi’n 3oed fydd yn cychwyn ym mis Ebrill, bydd rhieni yn cael gwybod erbyn dydd Gwener 27 Ionawr 2023. Dylai rhieni/gofalwyr sy’n dewis lleoliad preifat neu wirfoddol, fynd a’u ffurflen gais i’r lleoliad o’u dewis a bydd y lleoliad hwnnw yn gwneud cais am gyllid ar eu rhan.

Mae manylion llawn y ddarpariaeth Feithrin sydd gan yr Awdurdod i’w cael yn y Llawlyfr Gwybodaeth i Rieni/Gofalwyr neu drwy gysylltu â Kath Worwood, Rheolwr Derbyn ar 01495 766915.

Gellir hefyd cael manylion y ddarpariaeth feithrin gan benaethiaid yr ysgolion meithrin neu’r ysgolion cynradd sydd ag unedau meithrin.

Mae manylion y darparwyr gwirfoddol a phreifat i’w cael gan arweinwyr/rheolwyr y grwpiau chwarae a’r Meithrinfeydd Preifat neu yn y Llawlyfr Gwybodaeth i Rieni/Gofalwyr.

I gael rhagor o wybodaeth am fynediad i Gylch Chwarae, Cylchoedd Meithrin a Meithrinfeydd Dydd Preifat, cysylltwch â Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Torfaen ar y rhif Rhadffon 0800 0196 330 neu ebostiwch fis@torfaen.gov.uk.

Mae manylion Cynnig Gofal Plant ar gyfer Cymru (30 awr o Ofal Plant) i’w gweld yma.

Diwygiwyd Diwethaf: 06/09/2022
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Derbyniadau ysgol

Ffôn: 01495 766915

Nôl i’r Brig