Derbyn i Ysgolion - Ysgolion Uwchradd

Fel rheol, mae plant yn trosglwyddo o'r ysgol gynradd i'r ysgol uwchradd ar ddechrau'r flwyddyn ysgol y maen nhw'n dathlu eu pen-blwydd yn ddeuddeg oed (hy 1 Medi i 31 Awst yn gynhwysol).

Derbyn ym mis Medi 2023

Mae'r dyddiad cau ar gyfer derbyn i ysgolion uwchradd ym mis Medi 2023 bellach wedi mynd heibio a bydd unrhyw ffurflenni a gyflwynir yn cael eu hystyried yn geisiadau hwyr, ac yn cael eu hystyried yn fisol ar ôl ydyddiad cynnig yn unig.

Hysbysir rhieni/gofalwyr erbyn dydd Mercher 1 Mawrth 2023 ynghylch canlyniad unrhyw gais a wnaed, a hynny naill ai trwy e -bost neu lythyr, yn dibynnu ar y dull hysbysu a ddewiswyd gennych.

Gallwch barhau i wneud cais trwy lawr lwytho copi o'r Ffurflen derbyn i Ysgol Uwchradd yma, neu, fe allwch gael copi papur naill ai gan ysgol gynradd bresennol eich plentyn yn Nhorfaen neu drwy gysylltu â Thîm Derbyn Torfaen ar  school.admissions@torfaen.gov.uk.

Os nad ydych yn byw yn Nhorfaen bydd angen i chi gysylltu â’ch Awdurdod Lleol i gael cyngor ynglŷn â sut i wneud cais.

Os ydych yn dymuno i’ch plentyn fynychu Ysgol Wirfoddol a Gynorthwyir, bydd angen i chi gysylltu â’r ysgol yn uniongyrchol i gael gwybod y trefniadau derbyn angenrheidiol.

Mae manylion llawn trefniadau Derbyn yr Awdurdod a materion cysylltiedig fel darparu cludiant ysgol, i’w gweld yn y Llyfryn Gwybodaeth i Rieni/Gofalwyr.

Diwygiwyd Diwethaf: 23/11/2022
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Derbyn i Ysgolion

Ffôn: 01495 766915

Nôl i’r Brig