Derbyn i Ysgolion - Ysgolion Cynradd

Mae plant fel arfer yn dechrau yn yr ysgol gynradd ar ddechrau'r flwyddyn ysgol y maen nhw'n dathlu eu pen-blwydd yn bump oed (h.y. 1 Medi i 31 Awst yn gynhwysol).

Derbyn i Ysgolion ym mis Medi 2024

Mae nawr yn amser ceisio am le mewn Ysgol Gynradd yn 2024. Gallwch ymgeisio trwy lenwi'r Ffurflen Derbyn i Ysgolion Ar-lein.

Dyddiad cau

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn i ysgolion cynradd ym mis Medi 2024 yw Dydd Mawrth 9 Ionawr 2024 am 12 hanner dydd.  Bydd unrhyw ffurflenni sy'n dod i law ar ôl y dyddiad hwn yn cael eu gweld fel ceisiadau hwyr ac yn cael eu hystyried yn fisol, yn unol â'r Polisi Derbyn i Ysgolion.

Os cewch unrhyw drafferthion wrth ymgeisio ar-lein, cysylltwch â'r swyddfa derbyn i ysgolion, drwy ffonio 01495 766915 neu anfon neges e-bost i school.admissions@torfaen.gov.uk. Neu gallwch lawrlwytho Ffurflen Gais Derbyn i Ysgolion Cynradd yma.

Cynnig lle

Y dyddiad ar gyfer cynnig lle yw Dydd Mawrth 16 Ebrill 2024 (neu'r diwrnod gwaith nesaf). Cewch wybod beth oedd canlyniad eich cais trwy'r dull hysbysu a ddewiswyd gennych.

Os nad ydych yn byw yn Nhorfaen, bydd gofyn i chi gysylltu â'ch Awdurdod Lleol i ofyn am gyngor am sut i ymgeisio.

Os ydych yn dymuno i'ch plentyn fynychu Ysgol Wirfoddol a Gynorthwyir, bydd gofyn i chi gysylltu’n uniongyrchol â'r ysgol ynghylch y trefniadau derbyn angenrheidiol.

Mae manylion trefniadau Derbyn yr Awdurdod a materion cysylltiedig fel trafnidiaeth ysgol ar gael yn Llawlyfr Gwybodaeth i Rieni/Gofalwyr.

Diwygiwyd Diwethaf: 06/11/2023
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Derbyn i Ysgolion

Ffôn: 01495 766915

Nôl i’r Brig