Addysg drwy Gyfrwng y Gymraeg

Ar gyfer rhieni/gofalwyr y mae'n well ganddynt i'w plant gael eu haddysgu drwy gyfrwng y Gymraeg, mae'r Awdurdod ar hyn o bryd yn darparu addysg cyfrwng Cymraeg mewn tair Ysgol Gynradd Cymraeg a leolir yng Nghwmbrân a Phont-y-pŵl. Mae'r ysgolion hyn yn darparu ar gyfer y galw ar draws y Fwrdeistref Sirol.

Mae'r Ddarpariaeth feithrin  ar gael yn yr Uned Feithrin ynghlwm wrth Ysgol Gymraeg Cwmbrân, Ysgol Bryn Onnen ac Ysgol Panteg ac yng Meithrinfa Pontnewydd ac Ysgol Feithrin Pont-y-pŵl .

Mae Ysgol Gymraeg Gwynllyw ym Mhont-y-pŵl yn darparu ar gyfer plant 3-18 oed.

Bydd disgyblion sy'n mynychu ysgol Gymraeg yn derbyn cludiant yn unol â pholisi cludiant yr Awdurdod.

Mae enwau a chyfeiriadau'r gwahanol ysgolion a manylion am bolisi cludiant yr Awdurdod o ran addysg cyfrwng Cymraeg ar gael yn y Llyfryn Gwybodaeth i Rhieni/ Gofalwyr.

Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg (CSGA)

Mae'n rhaid i gynghorau gyflwyno Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg (CSGA) i'w gymeradwyo i Lywodraeth Cymru. Mae WESP yn manylu ar ganlyniadau a thargedau'r Cyngor a Llywodraeth Cymru ar gyfer datblygu addysg cyfrwng Cymraeg. Gallwch chi lawrlwytho copi o Gynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg Torfaen 2022-2032 yma.

Os ydych chi’n ystyried addysgu’ch plentyn trwy gyfrwng y Gymraeg a’ch bod am wybod rhagor am y gefnogaeth sydd ar gael yna gallai Canllaw Llywodraeth Cymru i Addysg Cyfrwng Cymraeg fod o gymorth.

Uned Drochi’r Gymraeg – Carreg Lam

Uned drochi yw Carreg Lam, ar gyfer disgyblion cynradd ym mlynyddoedd 2 i 6 sy’n dymuno symud i addysg cyfrwng Cymraeg.

Nod y ganolfan yw eu cefnogi i wella’r sgiliau a’r hyder y mae eu hangen arnynt i barhau i ddysgu trwy gyfrwng y Gymraeg.

Yn gyffredinol, bydd plant yn ymuno â’r uned am gyfnod dwys o ddysgu sy’n para tua 12 wythnos, cyn cael cyfnod o integreiddio a phontio i mewn i leoliadau Cymraeg prif ffrwd yn Nhorfaen. 

Mae ein prospectws yn cynnwys llawer o wybodaeth defnyddiol i esbonio am ein canolfan drochi.

Am ragor o wybodaeth am Carreg Lam, ewch i www.carreg-lam.com

5 cyngor i helpu’ch plentyn gartref gyda Chymraeg

  1. Peidiwch â phoeni! Mae yna ddigon o gefnogaeth ar gael i chi
  2. Cadwch mewn cysylltiad â’ch ysgol – Ni allwn bwysleisio pa mor bwysig yw hyn. Eich ysgol chi a’r athrawon yw’r ffynhonnell orau am gyngor. Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau neu bryderon, cysylltwch â nhw yn gyntaf. Dylent fod yn fan cyswllt cyntaf i chi bob amser
  3. Anogwch eich plentyn i siarad am eu tasgau gyda chi – Mae cael eich plant i egluro eu gwaith yn eu cael i gyfieithu ac addasu eu hiaith. Mae hyn yn dyfnhau eu dealltwriaeth o’r hyn sydd rhaid iddynt ei wneud ac yn cryfhau eu sgiliau iaith
  4. Nid yw’r Gymraeg ar gyfer yr ysgol yn unig – Nid i’r ysgol yn unig mae’r Gymraeg. Mae hi ar gyfer pob dim! Felly gwnewch y Gymraeg yn rhan o bethau rydych chi’n eu gwneud gartref fel canu a dawnsio i gerddoriaeth Gymraeg, gwylio’r teledu, fideos, coginio, celf a chrefft, chwarae gemau …
  5. Dewch o hyd i adnoddau ychwanegol a’u defnyddio – Mae yna lawer o adnoddau ar gael i’ch plentyn eu defnyddio gartref yn ogystal â’r hyn y mae eich ysgol yn ei ddarparu. Mae yna ddigwyddiadau Cymraeg i bob oedran a llawer o help gyda dysgu Cymraeg i oedolion!

Am ragor o wybodaeth a chefnogaeth, ewch i www.welsh4parents.cymru

Diwygiwyd Diwethaf: 18/04/2024
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Derbyniadau Ysgol

Ffôn: 01495 766915

Nôl i’r Brig