Y Cynnig Gofal Plant i Gymru (Gofal Plant 30 awr)

Beth ywír Cynnig Gofal Plant?

Mae Cynnig Gofal Plant i Gymru yn fenter Llywodraeth Cymru a bydd yn darparu 30 awr o ofal plant ar gyfer rhieni cymwys sy’n gweithio ac i blant 3-4 oed yn unig.

Gall plant sy’n dechrau meithrin ym mis Medi 2022 wneud cais o’r 4fed o Gorffennaf 2022. Peidiwch â gwneud cais cyn y dyddiad hwn oherwydd bydd ceisiadau cynnar yn cael eu gwrthod.

Sylwch na ellir derbyn cyllid ar gyfer y Cynnig nes bod y cais wedi’i gwblhau a bod dyddiad cychwyn wedi’i gyhoeddi. Sylwch na fydd y cyllid yn cael ei ôl-ddyddio.

Faint o oriau gofal plant ydw i'n gallu derbyn?

Mae’r cynnig gofal plant Cymru yn gyfuniad o Gyfnod Sylfaen Meithrin (rhwng 10 – 12.5 awr) a gofal plant (rhwng 17.5 – 20 awr), am hyd at 48 wythnos y flwyddyn.

Nid oes raid i rieni ddechrau eu hawl i addysg gynnar fel rhagofyniad i gael mynediad i’r elfen gofal plant o’r cynnig. Fodd bynnag, bydd eu hawl yn cynnwys yr oriau hyn p’un a ydynt yn eu defnyddio ai peidio.

Os cynigir/derbynnir oriau Cyfnod Sylfaen Meithrin ychwanegol bydd y nifer o oriau gofal plant yn cael ei leihau yn unol â hynny.

Pwy sy'n gymwys ar gyfer y Cynnig?

Bydd angen i rieni cymwys sy’n gweithio fod yn ennill yr un fath ag 16 awr ar yr isafswm cyflog cenedlaethol, cyflog byw cenedlaethol neu fwy, ac yn byw yn Nhorfaen. Mae cap incwm uchaf ar gyfer rhieni sy’n gweithio wedi’i osod ar £ 100,000. Os yn rhan o gwpl, rhaid i’r ddau riant fod yn gweithio a bodloni’r gofyniad hwn. Os yw’r naill riant neu’r llall yn ennill uwchben yr cap uchafswm incwm hwn, ni fyddant yn gymwys ar gyfer y cynnig.

Os yw rhieni wedi gwahanu ond nad ydynt yn rhannu gofal cyfartal i’r plentyn, bydd y rhiant â gofal sylfaenol yn gymwys i dderbyn y cynnig (os ydynt yn cwrdd â’r meini prawf cymhwyster). Os yw rhieni yn rhannu’r gofal yn gyfartal, bydd angen enwebu un rhiant fel rhiant arweiniol ar gyfer y cynnig.

Bydd angen i rieni, gwarcheidwaid, llys-rieni a phartneriaid sy’n byw yn y cartref fodloni’r meini prawf er mwyn i blentyn, sy’n byw yn y cartref hwnnw, allu derbyn y cynnig.

Sut i wneud cais?

Os ydych wedi gwirio’r meini prawf, gwnewch gais ar-lein drwy http://bit.ly/CynnigGofalPlantTorfaen

Sylwch na all plant sy’n dechrau addysg meithrin yn 2022 wneud cais am y Cynnig tan oddeutu 6 wythnos cyn dechrau’r tymor ysgol feithrin.

Fel arfer, gall plant sy’n dechrau meithrin yn Ionawr 2022 ddisgwyl wneud cais o fis Tachwedd 2021.

Fel arfer, gall plant sy’n dechrau meithrin yn Ebrill 2022 ddisgwyl wneud cais o fis Mawrth 2022.

Fel arfer, gall plant sy’n dechrau meithrin yn Medi 2022 ddisgwyl wneud cais o fis Gorffennaf 2022.

Er mwyn cwblhau’r cais bydd angen i chi gyflwyno copïau o:

 • Tystysgrif geni plentyn neu basbort
 • Prawf cyfeiriad, gallai hyn fod yn fil cyfleustodau neu fil treth cyngor
 • Slipiau cyflog y tri mis diwethaf. (Os ydych chi’n rhan o gwpl, rhaid i chi ddarparu slipiau cyflog y tri mis diwethaf, neu dystiolaeth enillion hunangyflogedig y ddau ohonoch. Fodd bynnag, os yw un ohonoch yn derbyn budd-dal cymwys, bydd angen i chi ddarparu tystiolaeth o hyn). th o hyn).

Ewch i’n tudalen Facebook www.facebook.com/TorfaenFIS i gael y wybodaeth ddiweddaraf am y cynnig.

Sylwch na fydd plant sydd a’u pen-blwydd yn 3 oed rhwng 1 Ebrill – 31 Awst yn gymmwys i gael y cynnig tan fis Medi.

Faint o amser mae'r broses ymgeisio yn ei gymryd?

Os ydych wedi cyflwyno cais fel arfer gallwch ddisgwyl i’r Tîm Gofal Plant Blaenau Gwent gydnabod eich cais o fewn 10 diwrnod gwaith.

Bydd rhieni yn derbyn rhif cyfeirnod unigryw a ffurflen archebu gofal plant sydd angen ei chwblhau gyda’ch dewis o leoliad gofal plant. Nodwch na fydd y cyllid ar gyfer y cynnig yn dechrau nes bod dyddiad dechrau wedi’i gadarnhau a’r broses ymgeisio wedi’i chwblhau. Ni fydd arian yn cael ei ôl-ddyddio.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau am statws eich cais cysylltwch â Thîm Cynnig Gofal Plant Blaenau Gwent ar 01495 355584  neu drwy e-bostio childcareoffer@blaenau-gwent.gov.uk.

Am ymholiadau cyffredinol ynglŷn â’r Cynnig Gofal Plant, ffoniwch Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Torfaen am ddim 0800 0196 330 neu e-bostiwch fis@torfaen.gov.uk

Eithriadau i gymhwyster:

Mae rhai amgylchiadau lle bydd rhieni yn gallu cael mynediad i’r cynnig pan nad ydynt yn bodloni’r meini prawf :

 • Os yw un neu’r ddau riant yn absennol o’r gweithle dros dro ar dâl salwch statudol neu’n cael tâl mamolaeth / tadolaeth statudol.
 • Lle mae un rhiant yn cael ei gyflogi ac un rhiant yn anabl neu’n analluog ar sail derbyn budd-daliadau penodol neu sydd â chyfrifoldebau gofalu sylweddol yn seiliedig ar fudd-daliadau penodol a dderbynnir am ofalu;
 • Rhieni hunangyflogedig newydd
 • Gofalwyr sy’n perthyn, teulu neu ffrindiau sydd wedi cymryd cyfrifoldeb am blentyn neu lysblentyn sydd ddim yn berchen iddynt oherwydd:
  • Nid oes gan y plentyn rieni neu mae ganddynt rieni na allant ofalu am y plentyn
  • Mae’n debygol y byddai’r plentyn yn derbyn gofal gan yr awdurdod lleol oherwydd pryderon ynghylch lles y plentyn

A allaf ddefnyddio mwy nag un darparwr gofal plant?

Gallwch ddefnyddio hyd at DDAU leoliad gofal plant cofrestredig y dydd yn ogystal â’u lleoliad addysg feithrin mewn unrhyw ddiwrnod penodol yn ystod y tymor. Dim ond dau leoliad gofal plant cofrestredig y gellir eu defnyddio yn ystod gwyliau’r ysgol.

Faint o ofal plant gallaf ei gael yn ystod gwyliau ysgol?

Bydd y Cynnig Gofal Plant yn cynnwys hyd at 48 wythnos y flwyddyn, gan gynnwys 9 wythnos o wyliau ysgol. Yn ystod y 9 wythnos o’r gwyliau ysgol, gall rhieni wneud cais am hyd at 30 awr o ofal plant wedi’i ariannu.

Yn ystod y flwyddyn ysgol academaidd gall rhieni fod â hawl i 39 wythnos o Addysg Feithrin Cyfnod Sylfaen a gofal plant wedi’i ariannu. Fodd bynnag, dim ond 9 allan o’r 13 wythnos yn ystod gwyliau ysgol gall rhieni gael mynediad i ofal plant wedi’i ariannu. Felly gallai rhieni fod yn gyfrifol am gostau sy’n ddyledus yn ystod y tymor a gwyliau’r ysgol.

Gall rhieni ddewis pa gyfnodau gwyliau hoffent eu defnyddio, ond mae wythnosau gwyliau wedi’u cyfyngu i 3 wythnos y tymor. Cynghorir rhieni i siarad â’u darparwr gofal plant i sicrhau eu bod yn gwybod faint o oriau maent yn eu hawlio yn ystod rhai cyfnodau gwyliau.

Diwygiwyd Diwethaf: 10/06/2022
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd

Ffôn: 0800 0196330

E-bost: fis@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig