Y Cynnig Gofal Plant i Gymru (Gofal Plant 30 awr)

Beth yw’r Cynnig Gofal Plant?

Mae Cynnig Gofal Plant i Gymru yn fenter Llywodraeth Cymru yn darparu 30 awr o addysg cynnar a gofal plant, ar gyfer plant 3 i 4 oed yn unig i rhieni cymwys sy’n gweithio.

Gall plant sy’n dechrau meithrin ym mis Medi 2022 wneud cais nawr.

Sylwch na ellir derbyn cyllid ar gyfer y Cynnig nes bod y cais wedi’i gwblhau a bod dyddiad cychwyn wedi’i gyhoeddi. Sylwch na fydd y cyllid yn cael ei ôl-ddyddio. 

Faint o oriau ydw i’n gallu derbyn?

Mae’r cynnig gofal plant Cymru yn gyfuniad o addys cynnar (rhwng 10 – 12.5 awr) a gofal plant (rhwng 17.5 – 20 awr), am hyd at 48 wythnos y flwyddyn.

Nid oes raid i rieni ddechrau eu hawl i addysg gynnar fel rhagofyniad i gael mynediad i’r elfen gofal plant o’r cynnig. Fodd bynnag, bydd eu hawl yn cynnwys yr oriau hyn p’un a ydynt yn eu defnyddio ai peidio.

Os cynigir/derbynnir oriau Cyfnod Sylfaen Meithrin ychwanegol bydd y nifer o oriau gofal plant yn cael ei leihau yn unol â hynny.

Pwy sy’n gymwys ar gyfer y Cynnig?

Bydd angen i rieni cymwys sy’n gweithio fod yn ennill cyflog yn gyfartal ag 16 awr ar yr isafswm cyflog cenedlaethol, cyflog byw cenedlaethol neu fwy, ac yn byw yng Nghymru. Mae cap incwm uchaf ar gyfer rhieni sy’n gweithio wedi’i osod ar £100,000 neu llai. Os yn rhan o gwpl, rhaid i’r ddau riant fod yn gweithio a bodloni’r gofyniad hwn. Os yw’r naill riant neu’r llall neu rhiant sengl yn ennill uwchben yr cap uchafswm incwm hwn, ni fyddant yn gymwys ar gyfer y cynnig.

Os yw rhieni wedi gwahanu ond nad ydynt yn rhannu gofal cyfartal i’r plentyn, bydd y rhiant â gofal sylfaenol yn gymwys i dderbyn y cynnig (os ydynt yn cwrdd â’r meini prawf cymhwyster). Os yw rhieni yn rhannu’r gofal yn gyfartal, bydd angen enwebu un rhiant fel rhiant arweiniol ar gyfer y cynnig.

Bydd angen i rieni, gwarcheidwaid, llys-rieni a phartneriaid sy’n byw yn y cartref fodloni’r meini prawf er mwyn i blentyn, sy’n byw yn y cartref hwnnw, allu derbyn y cynnig.

Bellach mae modd i rieni sydd wedi cofrestru mewn cyrsiau addysg bellach neu addysg uwch ym mis Medi 2022 wneud cais am y Cynnig.

Gall rhiant mewn addysg neu hyfforddiant fod yn rhiant sydd naill ai’n:

 • wedi cofrestru ar gwrs israddedig neu ôl-raddedig Addysg Uwch (AU) sydd o leiaf 10 wythnos mewn hyd. Mae hyn yn cynnwys cyrsiau a ddarperir drwy gyfrwng dysgu o bell.
 • wedi cofrestru ar gwrs sydd o leiaf 10 wythnos o hyd ac sy’n cael ei gyflwyno mewn Sefydliad Addysg Bellach (AB). Mae hyn yn cynnwys cyrsiau a ddarperir drwy gyfrwng dysgu o bell.

Dylai rhiant mewn addysg a hyfforddiant ddarparu tystiolaeth o gofrestru ffurfiol ar gwrs AU neu AB perthnasol. Pan fo rhiant wedi ymgeisio a chael cynnig lle ar gwrs AU neu AB perthnasol, ond nad yw wedi gallu cofrestru eto, byddai angen iddyn nhw ddarparu tystiolaeth o gynnig ffurfiol o le ar y cwrs. Byddai rhiant mewn addysg neu hyfforddiant sy’n bodloni’r meini prawf cymhwysedd yn gallu cael mynediad i’r Cynnig o’r pwynt y mae eu cwrs yn dechrau arni.

Yn y ddau achos dylai’r dystiolaeth hon nodi:

 • dyddiad dechrau’r cwrs; a
 • dyddiad gorffen y cwrs a/neu hyd y cwrs mewn wythnosau; a
 • enw’r sefydliad sy’n darparu’r cwrs

A fydd rhaid i mi dalu am unrhyw beth?

Mae’r Cynnig yn ariannu uchafswm o 30 awr o addysg gynnar a gofal plant yng Nghymru bob wythnos am hyd at 48 wythnos y flwyddyn. Mae’r arian gan y llywodraeth ar gyfer yr addysg a’r gofal y gweithwyr proffesiynol o fewn y lleoliad yn ei ddarparu. Nid yw’n cynnwys bwyd, trafnidiaeth na gweithgareddau oddi ar y safle sy’n golygu tâl ychwanegol a bydd darparwyr yn gallu codi am y rhain.

Bydd cost trafnidiaeth yn dibynnu ar ble rydych chi’n byw a pha mor bell mae’n rhaid i chi deithio. Ni ddylai darparwyr godi mwy na £9 y dydd am fwyd neu £5.75 am hanner diwrnod (yn cynnwys cinio).

Sut i wneud cais?

Gwybodaeth i blant sy’n dechrau addysg cynnar yn Medi 2022

Os ydych wedi gwirio’r meini prawf cymhwysedd, gwnewch gais ar-lein drwy’r system legacy http://bit.ly/CynnigGofalPlantTorfaen neu lawrlwytho Ap Blaenau Gwent drwy ddefnyddio Fy Ngwasanaethau Cyngor. Mae’r cais am Gynnig Gofal Plant wedi’i leoli yn yr opsiwn Iechyd, Lles a Gofal Cymdeithasol.

Er mwyn llenwi’r cais bydd angen i chi gyflwyno copïau o:

 • Tystysgrif geni plant neu Basbort
 • Prawf cyfeiriad, gallai hwn fod yn fil trydan neu fil treth cyngor
 • Slipiau cyflog y tri mis diwethaf.  (Os yw’n rhan o gwpl mae’n rhaid i bob unigolyn ddarparu slipiau cyflog y tri mis diwethaf, neu dystiolaeth enillion hunangyflogedig. Fodd bynnag, os bydd un ohonoch yn derbyn budd-dal cymwys, bydd angen i chi ddarparu tystiolaeth o hyn).

Gwybodaeth i blant sy’n dechrau addysg cynnar yn 2023

Mae gwneud cais am y Cynnig yn broses ddwy ran ac mae Llwyfan Digidol ar-lein newydd yn cael ei ddatblygu ar hyn o bryd gan Lywodraeth Cymru i rieni wneud cais am y Cynnig yn ddiweddarach yn yr Hydref.

Mae disgwyl i rieni cymwys y bydd eu plant yn cael lle addysg cynnar o Ionawr 2023 wneud cais ar gyfer y Cynnig yn ystod Tachwedd 2022.

Bydd angen i chi lan-lwytho copïau o:

 • Tystysgrif geni plant neu Basbort
 • Prawf cyfeiriad, gallai hwn fod yn fil trydan neu fil treth cyngor
 • Slipiau cyflog y tri mis diwethaf.  (Os yw’n rhan o gwpl mae’n rhaid i bob unigolyn ddarparu slipiau cyflog y tri mis diwethaf, neu dystiolaeth enillion hunangyflogedig. Fodd bynnag, os bydd un ohonoch yn derbyn budd-dal cymwys, bydd angen i chi ddarparu tystiolaeth o hyn).

Bydd manylion ynglŷn â sut i wneud cais gan ddefnyddio’r system newydd yn cael eu diweddaru yma ac ar ein tudalennau cyfryngau cymdeithasol.

Bydd angen i rieni cymwys sy’n dewis meithrinfa yn yr ysgol gwblhau ffurflen dderbyn a fydd yn cael ei hanfon i’ch cyfeiriad cartref gan dîm derbyn ysgolion ym mis Medi 2022, a dychwelyd i’ch ysgol o ddewis cyn y dyddiad cau. Yna, mae modd i rieni cymwys wneud cais am y Cynnig ar-lein gan ddefnyddio’r system ddigidol newydd yn seiliedig ar pryd mae’ch plentyn yn troi’n 3 oed.

Bydd angen i rieni cymwys sy’n dewis lleoliad gofal plant preifat sydd wedi’i gymeradwyo i dderbyn cyllid addysg cynnar gwblhau Ffurflen Blynyddoedd Cynnar 1 (cysylltwch â’r lleoliad yn uniongyrchol) a gwneud cais am y Cynnig ar wahân gan ddefnyddio’r system ddigidol newydd yn seiliedig ar pan fydd eich plentyn yn troi’n 3 oed. Anfonwch e-bost fis@torfaen.gov.uk os hoffech dderbyn restr o’r holl leoliadau gofal plant sydd wedi’u cymeradwyo.

Bydd y plant a anwyd rhwng 1 Medi a 31ain Rhagfyr yn cael eu hannog i wneud cais am y Cynnig drwy’r platfform digidol newydd ddechrau Tachwedd, dyddiadau i’w cadarnhau.

Bydd y plant sy’n cael eu geni rhwng 1 Ionawr a 31 Mawrth yn cael eu hannog i ymgeisio am y cynnig drwy’r platfform digidol newydd ar ddechrau’r gwanwyn, dyddiadau i’w cadarnhau.

Bydd plant fydd yn cael eu geni rhwng 1 Ebrill a 30 Awst yn cael eu hannog i ymgeisio am y cynnig drwy’r platfform digidol newydd ar ddechrau’r haf, dyddiadau i’w cadarnhau.

Ewch i’n tudalen Facebook www.Facebook.com/TorfaenFIS i gael diweddariadau am y cynnig.

Sylwch na fydd plant sydd a’u pen-blwydd yn 3 oed rhwng 1 Ebrill – 31 Awst yn gymmwys i gael y cynnig tan fis Medi.

Faint o amser mae’r broses ymgeisio yn ei gymryd?

Os ydych wedi cyflwyno cais fel arfer gallwch ddisgwyl i’r Tîm Gofal Plant Blaenau Gwent gydnabod eich cais o fewn 10 diwrnod gwaith.

Bydd rhieni yn derbyn rhif cyfeirnod unigryw a ffurflen archebu gofal plant sydd angen ei chwblhau gyda’ch dewis o leoliad gofal plant. Nodwch na fydd y cyllid ar gyfer y cynnig yn dechrau nes bod dyddiad dechrau wedi’i gadarnhau a’r broses ymgeisio wedi’i chwblhau. Ni fydd arian yn cael ei ôl-ddyddio.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau am statws eich cais cysylltwch â Thîm Cynnig Gofal Plant Blaenau Gwent ar 01495 355584 neu drwy e-bostio ChildcareOffer@blaenau-gwent.gov.uk. Gallwch hefyd wirio statws eich cais trwy edrych ar yr adran ‘My Reports’ gan ddefnyddio’r porth legacy ar-lein .

Am ymholiadau cyffredinol ynglŷn â’r Cynnig Gofal Plant, ffoniwch Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Torfaen am ddim 0800 0196 330 neu e-bostiwch fis@torfaen.gov.uk

Eithriadau i gymhwyster

Mae rhai amgylchiadau lle bydd rhieni yn gallu cael mynediad i’r cynnig pan nad ydynt yn bodloni’r meini prawf :

 • Os yw un neu’r ddau riant yn absennol o’r gweithle dros dro ar dâl salwch statudol neu’n cael tâl mamolaeth / tadolaeth statudol.
 • Lle mae un rhiant yn cael ei gyflogi ac un rhiant yn anabl neu’n analluog ar sail derbyn budd-daliadau penodol neu sydd â chyfrifoldebau gofalu sylweddol yn seiliedig ar fudd-daliadau penodol a dderbynnir am ofalu;
 • Rhieni hunangyflogedig newydd
 • Gofalwyr sy’n perthyn, teulu neu ffrindiau sydd wedi cymryd cyfrifoldeb am blentyn neu lysblentyn sydd ddim yn berchen iddynt oherwydd:
 • Nid oes gan y plentyn rieni neu mae ganddynt rieni na allant ofalu am y plentyn.
 • Mae’n debygol y byddai’r plentyn yn derbyn gofal gan yr awdurdod lleol oherwydd pryderon ynghylch lles y plentyn.

A allaf ddefnyddio mwy nag un darparwr gofal plant?

Gallwch ddefnyddio hyd at DDAU leoliad gofal plant cofrestredig y dydd yn ogystal â’u lleoliad addysg cynnar mewn unrhyw ddiwrnod penodol yn ystod y tymor. Dim ond dau leoliad gofal plant cofrestredig y gellir eu defnyddio yn ystod gwyliau’r ysgol.

Faint o ofal plant allaf ei gael yn ystod gwyliau ysgol?

Bydd y Cynnig yn cynnwys hyd at 48 wythnos y flwyddyn, gan gynnwys 9 wythnos o wyliau ysgol. Yn ystod y 9 wythnos o’r gwyliau ysgol, gall rhieni wneud cais am hyd at 30 awr o ofal plant wedi’i ariannu.

Yn ystod y flwyddyn ysgol academaidd gall rhieni fod â hawl i 39 wythnos o addysg cynnar Cyfnod Sylfaen a gofal plant wedi’i ariannu. Fodd bynnag, dim ond 9 allan o’r 13 wythnos yn ystod gwyliau ysgol gall rhieni gael mynediad i ofal plant wedi’i ariannu. Felly gallai rhieni fod yn gyfrifol am gostau sy’n ddyledus yn ystod y tymor a gwyliau’r ysgol.

Gall rhieni ddewis pa gyfnodau gwyliau hoffent eu defnyddio, ond mae wythnosau gwyliau wedi’u cyfyngu i 3 wythnos y tymor. Cynghorir rhieni i siarad â’u darparwr gofal plant i sicrhau eu bod yn gwybod faint o oriau maent yn eu hawlio yn ystod rhai cyfnodau gwyliau.

Diwygiwyd Diwethaf: 11/08/2022
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd

Ffôn: 0800 0196330

E-bost: fis@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig