Deuluoedd Blynyddoedd Cynnar Torfaen

Mae bod yn rhiant yn gallu dod â llawenydd a hapusrwydd yn ogystal â heriau, ar adegau.

fagu plant mewn modd cadarnhaol a meithrin perthnasoedd ystyrlon, gall rhieni fagu plant iach, datblygu cartref mwy tawel a heddychlon, gyda llai o ddadleuon a gwrthdaro.

Mae tîm Cymorth i Deuluoedd y Blynyddoedd Cynnar yn gweithio gyda theuluoedd â phlant 0-7 oed sy’n byw yn Nhorfaen i wella hyder a sgiliau magu plant, cryfhau perthnasoedd a meithrin lles a gwydnwch.

 1. 'Grŵp Cyn-Geni ‘Croeso I’r Byd’ Cysylltiadau Teuluol - Rhaglen cyn-geni Croeso i’r Byd i ddarpar famau, tadau a chymheiriaid sydd rhwng 22 a 30 wythnos yn feichioger
 2. Grŵp Babanod Y Blynyddoedd Rhyfeddol - I rieni a’i babi 0-5 mis
 3. Elklan ‘Dewch i Ni Siarad a’ch Babi'- I rieni a’u babi 3-12 mis
 4. Babanod I Gyd - I rieni a’u babi 3-12 mis
 5. Magu Plant Mewn Ffordd Chwareus - I rieni a’u plant 1-3 oed
 6. Rhaglen Babanod y Blynyddoedd Rhyfeddol - I rieni â phlant 12-24 mis
 7. Gweithdai Cysylltiadau Teuluol - I rieni â phlant 2-4 oed
 8. Grŵp Cylch Diogelwch - I rieni â phlant 4 mis-4 oed
 9. Rhaglen Magu Plant Cysylltiadau Teuluol - I rieni â phlant dan 11 oed
 10. Rhieni Fel Athrawon Cyntaf (PAFT) - Rhieni fel Athrawon Cyntaf i deuluoedd â phlant 0-4 oed
 11. Sesiynau Dad a Fi - Mae sesiynau dad a fi’n croesawu tadau/dynion sy’n gofalu a/neu aelodau gwrywaidd o’r teulu, a’u plant 0-5 oed
 12. Sesiynau Chwarae Teuluol - Mae’r sesiynau teuluol yn croesawu rhieni/gofalwyr, aelodau’r teulu, gwarchodwyr plant a’u plant 0-5 oed
 13. Grŵp i Dadau gan Dadau - Grŵp i dadau newydd a rhai sy’n disgwyl sydd am ddysgu mwy am fod yn dad a sut i fod y tad gorau posibl
 14. Grŵp Awyr Agored Ysgolion y Goedwig - Mae’r grŵp yn addas i famau, tadau a’u plant 1 -3 oed

Cysylltwch â ni nawr i dderbyn mwy o wybodaeth neu i gofrestru ar unrhyw rhai o’r grwpiau sydd wedi eu rhestru. Anfonwch neges atom drwy dudalen Blynyddoedd Cynnar Torfaen ar Facebook neu rhowch alwad i ni ar 07950187925

'Grŵp Cyn-Geni ‘Croeso I’r Byd’ Cysylltiadau Teuluol

I bwy mae e?

Ydych chi’n fam, dad neu bartner sy’n disgwyl babi ac yn llawn cyffro am ymuno â’r byd magu plant? Mae grŵp Cyn-geni ‘Croeso i’r Byd’ yn addas i ddarpar rieni sydd rhwng 22 a 30 wythnos yn feichiog.

Gwybodaeth ymarferol

Mae pob sesiwn yn 2 awr ac yn cael eu cynnal dros 8 wythnos.

Beth yw’r manteision?

 • Ymwybyddiaeth o’ch emosiwn a sut mae o fudd i chi a’r babi.
 • Meithrin cysylltiad â’ch babi cyn iddo hyd yn oed gael ei eni.
 • Cyfle i uniaethu â ‘chliwiau a signalau’ babi a deall ei anghenion.
 • Creu’r cwlwm agosrwydd cryf hwnnw â’ch babi a’i baratoi i feithrin perthnasoedd da yn y dyfodol.
 • Gweld y byd trwy lygaid eich babi a’i wneud yn ddiogel yn emosiynol ac yn gorfforol.
 • Cyfarfod â mamau a thadau newydd eraill, rhannu’r daith, rhoi cymorth i’ch gilydd a gwneud ffrindiau newydd.
 • Bydd hwyluswyr hyfforddedig a bydwraig yno i’ch cynorthwyo ac ateb eich cwestiynau.

Nôl i’r Brig

Grŵp Babanod Y Blynyddoedd Rhyfeddol

I bwy mae e?

Ydych chi’n fam neu’n dad gyda babi 0-5 mis oed a hoffai rywfaint o gymorth i greu’r amgylchedd gorau i’ch babi ddatblygu?

Os ateboch “Ydw”, yna rydyn ni’n darparu lle i chi ddod i gyswllt â mamau a thadau eraill a’ch babanod i gael amser i ganolbwyntio ar fod y fersiwn orau ohonoch chi. Gorau po ieuengaf yw eich babi gan ei fod yn rhoi mwy o gyfle i chi ymarfer y sgiliau newydd hyn.

Gwybodaeth ymarferol

Mae pob sesiwn yn 2 awr ac yn cael eu cynnal dros 9 wythnos.

Beth yw’r manteision?

 • Sut mae canolbwyntio ar eich lles emosiynol eich hun yn eich cynorthwyo i fod yn fam neu’n dad gwell.
 • Sut y gallwch chi sefydlu’r cwlwm agosrwydd hwnnw â’ch babi, cynyddu ei ddiogelwch a gosod y sylfaen iddo feithrin perthnasoedd cadarnhaol yn eu bywyd.
 • Deall sut mae ymennydd eich babi yn gweithio a sut y bydd yn datblygu.
 • Dysgu sut i fynd ati i dylino corff eich babi sy’n eich helpu chi a nhw i ymlacio ac rydych chi’n teimlo’n fwy cysylltiedig.
 • Nodi pryd a sut i gyflwyno bwydydd solet i ddiet eich babi gyda syniadau o’r bwydydd y gallwch chi roi cynnig arnyn nhw.
 • Cydnabod pa mor bwysig yw chwarae. Sut y gall fod yn hwyl, helpu eich babi i ddysgu siarad i wella dysgu, ysgogi ei ymennydd, a chefnogi’r cwlwm agosrwydd rhyngoch chi a’ch babi.
 • Canfod y pethau y gallwch eu gwneud i gynyddu diogelwch eich cartref.
 • Cyfarfod â mamau a thadau newydd eraill a gallu rhannu eich taith gyda nhw a gwneud ffrindiau newydd.
 • Cael cymorth gan Famau a Thadau eraill sydd ar yr un cam o fagu plant â chithau.

Adborth

 • “Fel un sy’n fam am y tro cyntaf, defnyddiol iawn oedd cael y cyfle i siarad a holi cwestiynau. Mae’n gwneud i mi feddwl am y dyfodol a pharatoi ymlaen llaw am y cyfnod pan fydd fy mabi yn dechrau bwyta bwydydd solet a dechrau cropian ac ati. Diolch!!”
 • “Fe wnes i fwynhau’r rhaglen yn fawr. Dysgais lawer o syniadau newydd o ran chwarae ac roedd y sesiwn ddiddyfnu a sesiynau diogelwch yn ddefnyddiol iawn. Dysgais lawer o bethau nad oeddwn yn eu gwybod. Diolch.”

Nôl i’r Brig

Elklan ‘Dewch i Ni Siarad a’ch Babi'

I bwy mae e?

Mae grŵp ‘Dewch i ni siarad â’ch babi’, Elklan, i famau a thadau sydd â babi rhwng 3 a 12 mis oed ac am baratoi’r babi i ddweud ei eiriau cyntaf a thu hwnt.

Gwybodaeth ymarferol

Mae pob sesiwn yn 1 awr a 30 munud ac yn cael eu cynnal dros 8 sesiwn.

Beth yw’r manteision?

 • Edrych ar y ffyrdd iachaf o ryngweithio â’ch babi a’u paratoi i siarad.
 • Darganfod sut i wella’r cysylltiad â’ch babi a’i sefydlu am oes.
 • Byddwn yn dangos i chi sut i greu amgylchedd sy’n ysgogi eu synhwyrau trwy ddysgu gweithgareddau difyr a rhyngweithiol.
 • Dysgu am gyswllt llygad, rhannu sylw, archwilio gweadau, canu a mwynhau cerddoriaeth, chwarae dŵr, cymryd tro, archwilio a symud a thylino’r corff i fabanod.
 • Gallwch chi gwrdd â mamau a thadau newydd eraill a gallu rhannu’ch taith gyda nhw a gwneud ffrindiau newydd.
 • Cael cymorth gan Famau a Thadau eraill sydd ar yr un cam o fagu plant â chithau.

Adborth

 • “Mae bod yng nghwmni mamau a phlant eraill wedi ein helpu ni’n dau, rydw i’n mynd at grwpiau eraill ond nid ydyn nhw wir yn trafferthu gyda ni, yn y grŵp hwn mae mor gyfeillgar a chroesawgar ac rydyn ni’n siarad am unrhyw beth, mae pawb wedi bod yno i mi yn ystod y cyfnod anodd gyda thorri dannedd ac ef yn gwrthod cysgu. Mae rhieni wedi rhoi cyngor i mi yn yr hyn y gallaf ei ddefnyddio.”

Nôl i’r Brig

Babanod I Gyd

I bwy mae e?

This group is suitable for mums and dads with babies between 3-12 months.

Gwybodaeth ymarferol

 • Mae’n sesiwn galw heibio wythnosol.
 • Mae pob sesiwn tua 1 awr a 30 munud.
 • Cynhelir y sesiynau yn yr awyr agored ymhob tywydd felly gwnewch yn siŵr eich bod chi a’ch babi wedi gwisgo’n briodol.

Beth yw’r manteision?

 • Gallwch chi gwrdd â mamau a thadau newydd eraill a gallu rhannu’ch taith gyda nhw a gwneud ffrindiau newydd.
 • Cael syniadau newydd o ran sut i gysylltu ag iaith, synau a chyffyrddiad yn y dyddiau cynharaf sy’n annog y cyswllt rhyngoch chi a’r babi.
 • Gallwch ganolbwyntio ar ddatblygu’ch cwlwm agosrwydd a sut rydych chi’n ymateb ac yn rhyngweithio â’ch babi.
 • Cymryd rhan mewn gweithgareddau chwarae difyr sy’n ysgogi’ch babi mewn lleoliad hapus.
 • Cewch brofiad o le gwyrdd ac awyr iach sy’n bwydo’ch iechyd meddwl ac yn rhoi teimladau da i chi, gan helpu i leddfu straen a phryder.
 • Ymarfer corff ysgafn wrth i chi ymuno â ni am dro o amgylch y parc.
 • Cael cymorth gan Famau a Thadau eraill sydd ar yr un cam o fagu plant â chithau.

Adborth

 • “Am ddweud diolch wrthych, mae’n gwneud fy wythnos.”

Nôl i’r Brig

Magu Plant Mewn Ffordd Chwareus

I bwy mae e?

Ar gyfer mamau a thadau sydd eisiau dysgu mwy am bwysigrwydd chwarae a meithrin perthynas. Mae ar gyfer teuluoedd â phlant sydd rhwng 1-3 blynedd i annog datblygu iaith a datblygiad cymdeithasol ac emosiynol eu plant bach.

Gwybodaeth ymarferol

Mae pob sesiwn yn 2 awr ac yn cael eu cynnal dros 4 wythnos.

Beth yw’r manteision?

 • Gwella perthnasoedd teuluol.
 • Dysgu am chwarae a’i fanteision i chi a’ch plant.
 • Sut i gefnogi chwarae a gwneud bywyd bob dydd yn fwy chwareus.
 • Myfyrio ar eich atgofion pleserus o chwarae a sut y gwnaeth i chi deimlo.
 • Archwilio’r gwahanol fathau o chwarae a phatrymau chwarae.
 • Cynyddu’ch hyder i chwarae gyda’ch plentyn a sut y gallwch ei ddefnyddio i ddatblygu eich perthynas.
 • Gallu chwarae gyda’r bwriad o wybod sut mae’n adeiladu ymennydd eich babi.
 • Gwybod sut i ddefnyddio adnoddau rhad ac am ddim i greu cyfnodau o safon wrth chwarae.
 • Cwrdd â mamau a thadau newydd eraill a gallu rhannu’ch taith gyda nhw a gwneud ffrindiau newydd.
 • Cael cymorth gan Famau a Thadau eraill sydd ar yr un cam o fagu plant â chithau.

Adborth

 • “Popeth yn dda. Llawer o wahanol syniadau chwarae i’w defnyddio. Braf siarad â mamau eraill. Gwnaethoch chi waith gwych.”
 • “Da iawn. Gallaf gysylltu popeth yn ôl i fy mhlentyn a deall ei ddatblygiad.”
 • “Da iawn, braf gweld wynebau eraill.”
 • “Teimlais yn hyderus i ofyn am gyngor. Gwnaeth y ddau ohonoch waith anhygoel.”

Nôl i’r Brig

Rhaglen Babanod y Blynyddoedd Rhyfeddol

I bwy mae e?

Mae ar gyfer mam a thadau gyda phlant sydd rhwng 12-24 mis oed. Cynnig strategaethau i ymateb yn sensitif i’ch plentyn a pheidio ag annog ymddygiad diangen.

Gwybodaeth ymarferol

 • Mae pob sesiwn yn 2 awr ac yn cael eu cynnal dros 12 wythnos.
 • Darperir crèche.

Beth yw’r manteision?

 • Darganfod pwysigrwydd chwarae.
 • Helpu eich plentyn i deimlo ei fod yn cael ei garu a’i fod yn ddiogel.
 • Sut mae rheolaeth eich plentyn dros ei chwarae yn bwysig ar gyfer ei iaith gynnar.
 • Annog sgiliau cymdeithasol a datblygiad emosiynol.
 • Sut y gall trefn ddod â chysondeb a diogelwch iddynt.
 • Dysgu am ddisgyblaeth gadarnhaol a gosod terfyn effeithiol.
 • Cwrdd â mamau a thadau newydd eraill a gallu rhannu’ch taith gyda nhw a gwneud ffrindiau newydd.
 • Cael cymorth gan Famau a Thadau eraill sydd ar yr un cam o fagu plant â chithau.

Nôl i’r Brig

Gweithdai Cysylltiadau Teuluol

I bwy mae e?

Mae i famau, tadau a gofalwyr, gyda phlentyn o dan 4. Mae’n cynnig syniadau a strategaethau i ddelio â’r heriau y gall plant eu hwynebu fel y gallwch chi gael bywyd teuluol tawelach, hapusach. Mae’n addas ar gyfer rhieni nad ydyn nhw’n gallu ymrwymo i’r rhaglen 11 wythnos lawn.

Gwybodaeth ymarferol

 • Mae pob sesiwn yn 2 awr a chynhelir hwy dros 4 wythnos.
 • Darperir crèche.

Beth yw’r manteision?

 • Deall ymddygiad plant, Gwrando a Chyfathrebu, Canmoliaeth ac Anogaeth.
 • Cymharu canmoliaeth ac arweiniad â beirniadaeth, chwarae dan arweiniad plant a chyfnodau cadarnhaol.
 • Ffiniau ac arddulliau magu plant, amser i dawelu, delio â straen a gwrthdaro.
 • Dewisiadau a chanlyniadau, ymddygiad i’w anwybyddu, rhoi’r pos at ei gilydd, edrych ar ôl ein hunain.
 • Cwrdd â mamau a thadau newydd eraill a gallu rhannu’ch taith gyda nhw a gwneud ffrindiau newydd.
 • Cael cymorth gan Famau a Thadau eraill sydd ar yr un cam o fagu plant â chithau.

Nôl i’r Brig

Grŵp Cylch Diogelwch

I bwy mae e?

Grŵp i famau a thadau sydd â phlant rhwng 4 mis a 4 oed. Mae’n rhoi ffordd newydd i chi o feddwl am eich plentyn a nodi’r cliwiau sy’n dweud wrthym beth y mae nhw ei angen gennym i wneud iddynt deimlo eu bod yn cael eu caru ac yn cael gofal gennym.

Gwybodaeth ymarferol

 • Mae pob sesiwn yn 2 awr ac yn cael eu cynnal dros 9 wythnos.
 • Darperir crèche.

Beth yw’r manteision?

 • Gallwch chi gwrdd â mamau a thadau newydd eraill a gallu rhannu’ch taith gyda nhw a gwneud ffrindiau newydd.
 • Mae’n eich helpu i ddeall ymddygiad plant fel cyfathrebu.
 • Cyfle i ddod o hyd i’r angen sydd y tu ôl i ymddygiad penodol a sut i ymateb mewn ffordd garedig, gefnogol
 • Cefnogi’ch plentyn i ddeall ei deimladau.
 • Gallwch ddarparu’r blociau adeiladu i’ch plentyn ar gyfer dyfodol emosiynol, iach.
 • Adnabod eich ‘cerddoriaeth siarc’ sy’n eich galluogi i aros yn ddigynnwrf pan fydd ymddygiadau yn llethol.
 • Gwybod pryd i gysuro ac amddiffyn ond hefyd, rhoi lle iddynt archwilio i helpu i ddatblygu eu cymeriad eu hunain.
 • Gwybod sut i atgyweirio’r berthynas pan fyddwch chi a’ch plentyn yn cynhyrfu.
 • Cynyddu’r cwlwm agosrwydd gyda’ch plentyn wrth i chi ddysgu i’w ddeall ef a’r hyn sydd ei angen arno.
 • Cael cymorth gan Famau a Thadau eraill sydd ar yr un cam o fagu plant â chithau.
 • Mae’n le diogel a chyfrinachol i siarad heb gael eich barnu.
 • Byddwch yn teimlo’n fwy hyderus a hapusach.

Adborth

 • “Rwy’n credu y byddai’r grŵp yn ddefnyddiol i bob rhiant, waeth beth yw oedran neu anghenion eu plant neu eu profiadau bywyd penodol. Es i mewn i’r grŵp gan feddwl fy mod eisoes yn deall ymlyniad a bod gennyf berthynas gadarnhaol â fy mhlant ac felly na fyddwn yn elwa o’r cwrs, ond cefais fy syfrdanu gan cymaint yr wyf wedi’i ddysgu a’r newid sylfaenol mewn persbectif y mae wedi ei rhoi i mi.

Nôl i’r Brig

Rhaglen Magu Plant Cysylltiadau Teuluol

I bwy mae e?

Mae i famau, tadau a gofalwyr, gyda phlant o dan 11 oed. I helpu rhieni/gofalwyr i ddeall a rheoli teimladau ac ymddygiad, wrth ddod yn fwy cadarnhaol gydag ymagwedd o feithrin yn eu perthnasoedd â’u plant a’u gilydd. Mae’r rhaglen hefyd yn darparu strategaethau effeithiol i annog ymddygiad cydweithredol, cyfrifol a rheoli ymddygiad heriol mewn plant, i’n helpu i gael y gorau o fywyd teuluol.

Gwybodaeth ymarferol

 • Mae pob sesiwn yn 2 awr ac yn cael eu cynnal dros 11 wythnos.
 • Darperir crèche.

Beth yw’r manteision?

 • Dysgu pam mae plant yn ymddwyn fel maen nhw’n ei wneud.
 • Deall eich teimladau eich hun a sut mae’n effeithio ar y ffordd rydych chi’n magu plant.
 • Deall teimladau eich plentyn.
 • Cynyddu eich natur bositif a’ch sgiliau meithrin.
 • Cydnabod y teimladau y tu ôl i ymddygiadau, rhieni a phlant.
 • Archwilio gwahanol ymagweddau at ddisgyblaeth gadarnhaol.
 • Pwysigrwydd edrych ar ôl a meithrin ein hunain.
 • Dod o hyd i ffyrdd o ddatblygu cydweithrediad a hunanddisgyblaeth mewn plant.
 • Rhoi dechrau iach i’ch plentyn a chael cartref hapusach.
 • Cwrdd â mamau a thadau newydd eraill a gallu rhannu’ch taith gyda nhw a gwneud ffrindiau newydd.
 • Cael cymorth gan Famau a Thadau eraill sydd ar yr un cam o fagu plant â chithau.

Adborth

 • “Pleserus. Roeddwn i’n gallu siarad ag eraill am sut roeddwn i’n teimlo heb gael fy marnu.”
 • “Dysgais syniadau newydd a pha mor bwysig yw edrych ar ôl eich hun.”
 • “Dw i ddim fel arfer yn hoffi mynd allan ac yn cael trafferth mewn grwpiau. Ond roedd y grŵp yn fach o ran niferoedd, yn gyfeillgar ac groesawgar. Fe wnes fwynhau’r pynciau wythnosol, gan ddysgu syniadau newydd fel canmoliaeth, dewisiadau a chanlyniadau, rheolau teulu ac amser i mewn, yn y cartref. Bob wythnos roeddem yn bwydo yn ôl ar yr hyn yr ydym wedi rhoi cynnig arno gartref.”
 • “Gydag anableddau fy mab roeddwn yn ei chael yn anodd ei adael gydag eraill ond gwnaeth y crèche i mi deimlo’n hyderus a thawelu fy meddwl y byddai’n iawn ac yn cael hwyl gyda’r plant eraill. Rhoddodd hyn hefyd seibiant i mi wrth fy mab, sydd wedi helpu ein perthynas.”

Nôl i’r Brig

Rhieni Fel Athrawon Cyntaf (PAFT)

I bwy mae e?

Mae i Famau a Thadau a’u plant sydd angen mwy o gymorth dwys neu sy’n methu cyrraedd y grwpiau.

Gwybodaeth ymarferol

 • I deuluoedd â phlant rhwng y cyfnod cyn-geni a 4 oed.
 • Mae’r sesiynau’n hamddenol ac yn canolbwyntio ar eich anghenion.
 • Gellir cynnal sesiynau gartref neu mewn lleoliad priodol.

Beth yw’r manteision?

 • Gellir teilwra’r cymorth i unigolion.
 • Gellir cynnal sesiynau gartref.
 • Bydd gennych wybodaeth am gymorth arall i fagu plant y gallwch ei gyrchu.
 • Gallwch fyfyrio ar ymddygiad eich plentyn a dysgu sut i ymateb.
 • Cyfle i ddysgu am les teulu, sut rydych chi a’ch plentyn yn rhyngweithio, a’u datblygiad.
 • Cwlwm agosrwydd cynyddol gyda’ch plentyn wrth i chi ddysgu i’w ddeall a’r hyn sydd ei angen arno.
 • Mae’n le diogel a chyfrinachol i siarad heb gael eich barnu.
 • Byddwch chi’n teimlo’n fwy hyderus ac yn teimlo’n hapusach i fod yn fam ac yn dad.

Adborth

 • “Nid wyf yn gwybod o ddifri beth y buaswn yn ei wneud heb eich cymorth. Rwyf wedi bod yn cael trafferth aruthrol yn ddiweddar ac mae’n help enfawr i wybod bod rhywun yno i fy helpu.

Nôl i’r Brig

Sesiynau Dad a Fi

I bwy mae e? 

Mae sesiynau dad a fi’n croesawu tadau/dynion sy’n gofalu a/neu aelodau gwrywaidd o’r teulu, a’u plant. Mae’r offer/gweithgareddau’n addas i blant 0-5 oed. 

Gwybodaeth ymarferol 

 • Mae sesiynau dad a fi’n para 1 awr a 30 munud ac maen nhw’n digwydd ar ddydd Sadwrn cyntaf y mis. 
 • Nid yw’r sesiynau’n digwydd yn ystod gwyliau’r ysgol. 
 • Mae’r sesiynau am ddim. 

Beth yw’r manteision? 

 • Lle diogel, cynnes a chroesawgar i blant a thadau/dynion sy’n gofalu a/neu aelodau gwrywaidd o’r teulu. 
 • Grŵp dim ond i dadau/dynion sy’n gofalu a/neu aelodau gwrywaidd o’r teulu. 
 • Cwrdd â thadau/dynion sy’n gofalu fel ei gilydd. 
 • Annog cyfleodd newydd i chwarae. 
 • Rhoi ffocws a rhywle i fynd. 
 • Cydnabod pwysigrwydd chwarae i bob plentyn a theulu. 

Adborth 

 • “Adborth Rhiant/Gofalwr: Rwy’n cymryd dau o blant i grŵp dad a fi. Rydyn ni’n mynd i bob sesiwn. Mae’n wych i ni oherwydd fy mod i’n gweithio yn ystod yr wythnos. Mae’r staff yn groesawgar hefyd.” 
 • “Adborth Rhiant/Gofalwr: Mae fy merch wrth ei bodd â’r sesiynau ac rwy’ wedi cwrdd â ffrindiau newydd yma hefyd. Mae digon o bethau i’r plant chwarae â nhw ac mae’n rhoi syniadau i ni am bethau i’w gwneud.” 

Nôl i’r Brig

Sesiynau Chwarae Teuluol

I bwy mae e? 

Mae’r sesiynau teuluol yn croesawu rhieni/gofalwyr, aelodau’r teulu, gwarchodwyr plant a’u plant. Mae’r offer/gweithgareddau yn addas i blant 0-5 oed. 

Gwybodaeth ymarferol 

 • Mae’r sesiynau teuluol yn 1 awr a 30 munud o hyd ac yn digwydd yn wythnosol mewn lleoliadau amrywiol ledled Torfaen. 
 • Nid yw’r sesiynau’n digwydd yn ystod gwyliau ysgol. 
 • Mae sesiynau teuluol i gyd am ddim. 

Beth yw’r manteision? 

 • Lle diogel, cynnes a chroesawgar i deuluoedd a ffrindiau ddod at ei gilyd i chwarae. 
 • Annog cyfleoedd newydd i chwarae. 
 • Cwrdd â theuluoedd eraill fel ei gilydd. 
 • Rhoi ffocws a rhywle i fynd. 
 • Cydnabod pwysigrwydd chwarae i bob plentyn a theulu. 
 • Sesiynau’n digwydd ledled y fwrdeistref. 

Adborth 

 • “Adborth Rhiant/Gofalwr: Grŵp gwych! Mae fy mab wrth ei fodd yn chwarae gyda’r teganau i gyd. Gweithwyr cwrtais hyfryd. Mae fy mywyd mor brysur, dydw i ddim yn stopio, ond mae’r grwpiau yma’n rhoi amser a chyfle i chwarae.” 
 • “Adborth Rhiant/Gofalwr: Rydym ni wrth ein bodd gyda’r sesiynau dydd Mercher. Byddem ni fel arall yn y tŷ yn y tywydd ofnadwy yma. Mae’n wych bod y sesiynau am ddim gyda chostau byw fel maen nhw ar hyn o bryd.” 
 • “Adborth Rhiant/Gofalwr: Dydw i ddim yn gwybod beth fuaswn i’n gwneud heb Chwarae Torfaen. Mae’r cynlluniau am ddim yn helpu fy mhlant a fi. Mae fy mhlant yn mynd i’r ddarpariaeth trwy gydol y flwyddyn.” 
 • “Adborth Rhiant/Gofalwr: Rwy’n dod â fy ŵyr pob wythnos – rydyn ni wrth ein bodd. Mae fy ŵyr a fi wedi gwneud ffrindiau newydd. Mae’n lle hapus a chyfeillgar i fynd iddo.” 

Nôl i’r Brig

Grŵp i Dadau gan Dadau

I bwy mae e? 

Grŵp i dadau newydd a rhai sy’n disgwyl sydd am ddysgu mwy am fod yn dad a sut i fod y tad gorau posibl. Mae’n rhoi ffordd newydd i chi o feddwl am eich plentyn a sut allwch chi wneud newidiadau yn eich bywyd a fydd o fudd i chi, eich partner a’ch plant. Mae’n eich helpu chi i fod y ‘Tad Gorau Erioed’. 

Gwybodaeth ymarferol 

 • Mae pob sesiwn yn 2 awr ac yn digwydd dros gyfnod o 10 wythnos. 
 • Mae’r grŵp yn digwydd gyda’r hwyr. 

Beth yw’r manteision? 

 • Gallwch gwrdd â thadau eraill a rhannu eich taith gyda nhw a gwneud ffrindiau newydd. 
 • Eich helpu i ddeall ymddygiad plant fel ffordd o gyfathrebu. 
 • Dysgu Sgiliau Cymorth Cyntaf yn benodol i blant. 
 • Sylweddoli nad ydych chi ar eich pen eich hun a bod tadau eraill yn cael profiadau tebyg. 
 • Dysgu am grwpiau eraill yn Nhorfaen y gallwch chi fynd iddyn nhw. 
 • Cael cefnogaeth gan dadau eraill sy’n rhieni fel chi. 
 • Mae’n lle diogel a chyfrinachol i siarad heb gael eich barnu. 
 • Byddwch yn teimlo’n fwy hyderus a hapus. 
 • Dysgu am ffyrdd o gyfrannu at ddatblygiad eich plentyn. 
 • Meddwl am ba fath o dad yr ydych am fod. 
 • Dysgu Arferion Rhianta Cadarnhaol. 
 • Dysgu sut gall eich cyfraniad wneud eich plentyn yn fwy hapus. 

Adborth 

 • “Mae’r cwrs wedi bod yn gefnogol, yn ddiddorol, yn ddyrchafol ac yn llawn gwybodaeth. Roedd y gefnogaeth a gwybodaeth gan Ambiwlans Sant Ioan yn wych. Roedd y sesiynau yn gyfle gwych i fi siarad â phobl eraill mewn sefyllfaoedd tebyg, gwrando ar bobl eraill a sut maen nhw’n delio gyda phethau.” 
 • “Mae’r grŵp wedi dod yn lle diogel iawn, ac mae’r hyn rwy’ wedi dysgu o gymorth cyntaf at les meddyliol, o osod nodau i faeth wedi bod yn llawer mwy nag yr oeddwn i wedi disgwyl. Mae e wedi fy helpu i reoli camau cynharaf bod yn dad a gwneud dewisiadau gwell i fy nheulu ehangach. Ar ben hyn oll mae e wedi rhoi dwy awr unwaith yr wythnos ble gallaf i ymlacio, dysgu rhywbeth newydd a gweithio arnaf i fy hun. Y cyfan y gallaf i ddweud yw diolch i Jacob, Gareth a’r arbenigwyr i gyd sydd wedi siarad. Mae e wedi ychwanegu at y rhwydwaith hanfodol o gefnogaeth y mae ei angen ar dadau newydd fel fi.” 

Nôl i’r Brig

Grŵp Awyr Agored Ysgolion y Goedwig

I bwy mae e? 

Mae’r grŵp yn addas i famau, tadau a’u plant 1 -3 oed. 

Gwybodaeth ymarferol 

 • Sesiwn galw heibio wythnosol
 • Mae pob sesiwn tua 1 awr a 30 munud
 • Mae sesiynau’n digwydd mewn coedwigoedd, yn yr awyr agored, ym mhob math o dywydd, felly gwnewch yn siŵr eich bod chi a’ch plentyn wedi eich gwisgo’n briodol

Beth yw’r manteision? 

 • Mae Ysgol y Goedwig yn golygu dysgu sy’n canolbwyntio ar y plentyn yn yr awyr agored
 • Bydd plant yn dysgu sut i ddeall y goedwig gyfnewidiol o’u cwmpas
 • Cymryd rhan mewn gweithgareddau chwarae a fydd yn ysgogi eich plentyn mewn lle hapus
 • Adeiladau eu hyder a fydd yn eu galluogi i ddefnyddio’u chwilfrydedd i ymchwilio i’r byd o’u cwmpas
 • Cwrdd â mamau a thadau eraill a gwneud ffrindiau newydd
 • Profi teimladau mannau gwyrdd ac awyr iach sy’n bwydo’ch iechyd meddwl ac yn rhoi teimlad da i chi, gan helpu i leihau straen a phryder 
Diwygiwyd Diwethaf: 24/08/2023
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Deuluoedd Blynyddoedd Cynnar Torfaen
Ffôn: 07950187925

Nôl i’r Brig