Cynghorydd Stuart Ashley - Cofrestr Buddiannau Aelodau

Q1
1. Manylion unrhyw waith neu fusnes rydych yn ei wneudDyddiad diweddaru

Dim 

30 Mai 2022 

Q2
2. Manylion unrhyw berson sydd yn eich cyflogi neu wedi eich penodi, enw unrhyw gwmni rydych yn bartner ynddo a/neu enw unrhyw gwmni rydych yn Gyfarwyddwr cyflogedig arnoDyddiad diweddaru

Dim 

30 Mai 2022 

Q3
3. Manylion unrhyw berson, gan eithrio eich Cyngor Sir, sydd wedi eich talu naill ai yn gysylltiedig â’ch ethol neu unrhyw gostau eraill oherwydd eich dyletswyddau fel aelodDyddiad diweddaru

Cyfraniad at dreuliau etholiad gan Blaid Lafur Etholaeth Torfaen, Grŵp Llafur Torfaen a Llafur Cymru

30 Mai 2022 

Q4
4. Manylion unrhyw gorff corfforaethol y mae ganddo le busnes neu dir yn ardal y Cyngor ac y mae gennych fuddiant ariannol ynddo mewn ffurf cyfrannau gwerthadwy â gwerth enwol dros £25,000 neu ganfed o holl gyfalaf cyfrannau dosbarthedig y corff hwnnwDyddiad diweddaru

Dim 

30 Mai 2022 

Q5
5. Manylion unrhyw gytundeb am nwyddau, gwasanaethau neu waith a wnaed rhwng y Cyngor a chithau neu gwmni yr ydych yn bartner ynddo, cwmni yr ydych yn gyfarwyddwr cyflogedig arno neu gorff fel y disgrifir ym mharagraff (4) uchodDyddiad diweddaru

Dim 

30 Mai 2022 

Q6
6. Manylion unrhyw dir y mae gennych fuddiant ariannol ynddo ac sydd yn ardal y CyngorDyddiad diweddaru

Dim 

 30 Mai 2022

Q7
7. Manylion unrhyw dir y mae’r Cyngor yn landlord arno ac mae’r tenant yn gwmni yr ydych yn bartner ynddo, cwmni yr ydych yn Gyfarwyddwr arno neu gorff fel y disgrifir ym mharagraff (4) uchodDyddiad diweddaru

Dim 

 30 Mai 2022

Q8
8. Manylion unrhyw gorff y mae’r Cyngor yn eich penodi neu’n eich enwebu i fod yn rhan ohono fel cynrychiolyddDyddiad diweddaru

Bwrdd Rheoli Theatr Congress (cwmni cyfyngedig)

Canolfan Pobl Ifanc Cwmbrân (Penodwyd gan y Cyngor Cymuned fel Aelod o’r Bwrdd) (cydweithfa gyfyngedig)

Ymddiriedolaeth Camlas Mynwy, Y Fenni ac Aberhonddu

Bwrdd Cysgodol Fferm Gymunedol Greenmeadow

Cyd-fwrdd Dŵr

Grŵp Gweithredu Lleol Gwledig

Cyd-gyngor Cymru

Aelod o Gyfeillion y Ddaear Torfaen

Dirprwy Aelod Llywyddol ar gyfer Cyfarfodydd y Cyngor

Aelodaeth o Undeb Credyd Gateway

Gweithgor Rhandiroedd

Ymddiriedolaeth Camlas Aberhonddu

Environmental Protection UK

Cymdeithas Gymunedol Glenside

Nuclear Free Local Authorities

Cymdeithas Gymunedol Pontrhydyrun

Cyd-bwyllgor Addysg Gynradd ac Uwchradd

30 Mai 2022 

Q9
9. Manylion unrhyw
(a)Awdurdod cyhoeddus neu gorff sy’n gweithredu dyletswyddau cyhoeddus
(b) Cwmni, cymdeithas ddiwydiannol a darbodus, elusen neu gorff sy'n gweithredu at ddibenion elusennol
(c) Corff y mae ei brif ddibenion yn cynnwys dylanwadu ar farn neu bolisi cyhoeddus
(ch) Undeb Llafur neu gymdeithas broffesiynol, neu
(d) Clwb preifat, cymdeithas neu gymdeithas sy’n gweithredu yn ardal yr Awdurdod a ydych yn aelod, neu’n dal swydd rheoli cyffredinol neu reolwr ynddo
Dyddiad diweddaru

Cyngor Cymuned Cwmbrân (Etholedig)

Unison (Undeb Llafur)

Aelod o’r Blaid Lafur

30 Mai 2022

Q7
10. Manylion unrhyw dir yn ardal y Cyngor y mae gennych drwydded (unigol neu ar y cyd ag eraill) i'w feddiannu am 28 diwrnod neu hirachDyddiad diweddaru

Cyfeiriad Gartref, cedwir y manylion gan y Gwasanaethau Democrataidd

30 Mai 2022

Diwygiwyd Diwethaf: 05/01/2023
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Monitoring Officer

Tel: 01495 742660

Nôl i’r Brig