Cynghorydd Anthony Hunt - Cofrestr Buddiannau Aelodau

Q1
1. Manylion unrhyw waith neu fusnes rydych yn ei wneudDyddiad diweddaru

Aelod o Fwrdd Dinas-ranbarthau Cymdeithas Llywodraeth Leol

Nick Thomas-Symonds AS

30 Mai 2022

Q2
2. Manylion unrhyw berson sydd yn eich cyflogi neu wedi eich penodi, enw unrhyw gwmni rydych yn bartner ynddo a/neu enw unrhyw gwmni rydych yn Gyfarwyddwr cyflogedig arnoDyddiad diweddaru

Nick Thomas-Symonds AS, 73 Stryd Trosnant Uchaf, Pont-y-pŵl, NP4 8AU

Bwrdd Dinas-ranbarthau Cymdeithas Llywodraeth Leol

30 Mai 2022

Q3
3. Manylion unrhyw berson, gan eithrio eich Cyngor Sir, sydd wedi eich talu naill ai yn gysylltiedig â’ch ethol neu unrhyw gostau eraill oherwydd eich dyletswyddau fel aelodDyddiad diweddaru

Cyfraniad at dreuliau etholiad gan Blaid Lafur Etholaeth Torfaen a Grŵp Llafur Torfaen, ynghyd â Llafur Cymru

30 Mai 2022

Q4
4. Manylion unrhyw gorff corfforaethol y mae ganddo le busnes neu dir yn ardal y Cyngor ac y mae gennych fuddiant ariannol ynddo mewn ffurf cyfrannau gwerthadwy â gwerth enwol dros £25,000 neu ganfed o holl gyfalaf cyfrannau dosbarthedig y corff hwnnwDyddiad diweddaru

Dim 

30 Mai 2022

Q5
5. Manylion unrhyw gytundeb am nwyddau, gwasanaethau neu waith a wnaed rhwng y Cyngor a chithau neu gwmni yr ydych yn bartner ynddo, cwmni yr ydych yn gyfarwyddwr cyflogedig arno neu gorff fel y disgrifir ym mharagraff (4) uchodDyddiad diweddaru

Dim 

30 Mai 2022

Q6
6. Manylion unrhyw dir y mae gennych fuddiant ariannol ynddo ac sydd yn ardal y CyngorDyddiad diweddaru

Cedwir y manylion gan y Gwasanaethau Democrataidd

30 Mai 2022

Q7
7. Manylion unrhyw dir y mae’r Cyngor yn landlord arno ac mae’r tenant yn gwmni yr ydych yn bartner ynddo, cwmni yr ydych yn Gyfarwyddwr arno neu gorff fel y disgrifir ym mharagraff (4) uchodDyddiad diweddaru

Dim 

30 Mai 2022

Q8
8. Manylion unrhyw gorff y mae’r Cyngor yn eich penodi neu’n eich enwebu i fod yn rhan ohono fel cynrychiolyddDyddiad diweddaru

Llywodraethwr AALl, Ysgol Gynradd Griffithstown

Cyd-gyngor Cymru

Cynulliad Cyffredinol Cymdeithas Llywodraeth Leol

Cyngor a Phwyllgor Cydlynu Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Cyd-gabinet Prifddinas-Ranbarth Caerdydd

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Gwent

Y Gynghrair (Ymgyrch Cymunedau’r Meysydd Glo/Steel Action)

30 Mai 2022

Enwebwyd i fod ar y Cyngor Partneriaeth Gymdeithasol

9 Ionawr 2024

Q9
9. Manylion unrhyw
(a)Awdurdod cyhoeddus neu gorff sy’n gweithredu dyletswyddau cyhoeddus
(b) Cwmni, cymdeithas ddiwydiannol a darbodus, elusen neu gorff sy'n gweithredu at ddibenion elusennol
(c) Corff y mae ei brif ddibenion yn cynnwys dylanwadu ar farn neu bolisi cyhoeddus
(ch) Undeb Llafur neu gymdeithas broffesiynol, neu
(d) Clwb preifat, cymdeithas neu gymdeithas sy’n gweithredu yn ardal yr Awdurdod a ydych yn aelod, neu’n dal swydd rheoli cyffredinol neu reolwr ynddo
Dyddiad diweddaru

Sefydliad Bevan – Ymddiriedolwr di-dâl

Neuadd Lafur Tref Gruffydd – Ymddiriedolwr di-dâl

Ymddiriedolaeth Hamdden Torfaen – Aelod di-dâl o’r Bwrdd a benodwyd gan y Cyngor

Aelod, Unite the Union

Aelod, Y Lleng Brydeinig Frenhinol Cangen Pont-y-pŵl

Aelod, Unison

Aelod, Clwb Cymrodorion Pont-y-pŵl

Aelod, Llafur a’r Blaid Gydweithredol

Aelod, Progressive Britain and Fabians

Aelod, Clwb Beicio ar y Ffordd Pont-y-pŵl a British Cycling

Aelod Oes Anrhydeddus, Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd

Deiliad Tocyn Tymor, Clwb Rygbi Pont-y-pŵl

30 Mai 2022

Cytunodd i fod yn Ymddiriedolwr (di-dâl) Banc Bwyd y Cwm Dwyreiniol (Ymddiriedolaeth Trussell)

20 Hydref 2023

Cytunodd i ddod yn Ymddiriedolwr di-dâl gydag Ymddiriedolaeth Mic Morris

31 Hydref 2023

Nid yw’n Aelod o Fwrdd Ymddiriedolaeth Hamdden Torfaen mwyach

9 Ionawr 2024

Q7
10. Manylion unrhyw dir yn ardal y Cyngor y mae gennych drwydded (unigol neu ar y cyd ag eraill) i'w feddiannu am 28 diwrnod neu hirachDyddiad diweddaru

Dim 

30 Mai 2022

Diwygiwyd Diwethaf: 11/01/2024
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Monitoring Officer

Ffôn: 01495 742660

Nôl i’r Brig