Cynghorydd Peter Jones - Cofrestr Buddiannau Aelodau

Q1
1. Manylion unrhyw waith neu fusnes rydych yn ei wneudDyddiad diweddaru
Rheolwr Polisi ac Ymgysylltu, Cŵn Tywys Cymru tan 30 Mehefin 2022 pan ddaw’r gyflogaeth i ben 4 Mehefin 2022
Q2
2. Manylion unrhyw berson sydd yn eich cyflogi neu wedi eich penodi, enw unrhyw gwmni rydych yn bartner ynddo a/neu enw unrhyw gwmni rydych yn Gyfarwyddwr cyflogedig arnoDyddiad diweddaru
 Dim 4 Mehefin 2022
Q3
3. Manylion unrhyw berson, gan eithrio eich Cyngor Sir, sydd wedi eich talu naill ai yn gysylltiedig â’ch ethol neu unrhyw gostau eraill oherwydd eich dyletswyddau fel aelodDyddiad diweddaru
Cyfrannodd Plaid Lafur Etholaeth Torfaen at dreuliau etholiad fel y datganwyd ar y ffurflen treuliau etholiadol 4 Mehefin 2022
Q4
4. Manylion unrhyw gorff corfforaethol y mae ganddo le busnes neu dir yn ardal y Cyngor ac y mae gennych fuddiant ariannol ynddo mewn ffurf cyfrannau gwerthadwy â gwerth enwol dros £25,000 neu ganfed o holl gyfalaf cyfrannau dosbarthedig y corff hwnnwDyddiad diweddaru
 Dim 4 Mehefin 2022
Q5
5. Manylion unrhyw gytundeb am nwyddau, gwasanaethau neu waith a wnaed rhwng y Cyngor a chithau neu gwmni yr ydych yn bartner ynddo, cwmni yr ydych yn gyfarwyddwr cyflogedig arno neu gorff fel y disgrifir ym mharagraff (4) uchodDyddiad diweddaru
 Dim 4 Mehefin 2022
Q6
6. Manylion unrhyw dir y mae gennych fuddiant ariannol ynddo ac sydd yn ardal y CyngorDyddiad diweddaru
Cyfeiriad gartref – cedwir y manylion gan y Gwasanaethau Democrataidd 4 Mehefin 2022
Q7
7. Manylion unrhyw dir y mae’r Cyngor yn landlord arno ac mae’r tenant yn gwmni yr ydych yn bartner ynddo, cwmni yr ydych yn Gyfarwyddwr arno neu gorff fel y disgrifir ym mharagraff (4) uchodDyddiad diweddaru
 Dim 4 Mehefin 2022
Q8
8. Manylion unrhyw gorff y mae’r Cyngor yn eich penodi neu’n eich enwebu i fod yn rhan ohono fel cynrychiolyddDyddiad diweddaru

Dim

4 Mehefin 2022

Aelod o Gyd-gyngor Cymru

Aelod o Gydbwyllgor Addysg Gynradd ac Uwchradd

Dirprwy Aelod o Fwrdd Cwmni Gwasanaeth Cyflawni Addysg

15 Mehefin 2022

Q9
9. Manylion unrhyw
(a)Awdurdod cyhoeddus neu gorff sy’n gweithredu dyletswyddau cyhoeddus
(b) Cwmni, cymdeithas ddiwydiannol a darbodus, elusen neu gorff sy'n gweithredu at ddibenion elusennol
(c) Corff y mae ei brif ddibenion yn cynnwys dylanwadu ar farn neu bolisi cyhoeddus
(ch) Undeb Llafur neu gymdeithas broffesiynol, neu
(d) Clwb preifat, cymdeithas neu gymdeithas sy’n gweithredu yn ardal yr Awdurdod a ydych yn aelod, neu’n dal swydd rheoli cyffredinol neu reolwr ynddo
Dyddiad diweddaru

Cynghorydd dros Ward Dwy Loc, CBS Torfaen

Cynghorydd dros Ward Dwy Loc, Cyngor Cymuned Cwmbrân

Aelod o undeb llafur UNITE

Aelod o Glwb Gweithwyr a Bandiau Cwmbrân

Aelod o Glwb Trefedigaethol Gwesty’r Parkway

Aelod o'r Blaid Lafur

Ynad Heddwch ar y Rhestr Atodol ar gyfer Gwent

Rheolwr Polisi ac Ymgyrchoedd ar gyfer Cŵn Tywys Cymru hyd nes y daw’r gyflogaeth i ben ar 30 Mehefin 2022

Aelod o Glwb Carafanau a Chartrefi Modur

4 Mehefin 2022

 

Dileu Aelod o Glwb Trefedigaethol Gwesty’r Parkway o 30 Mehefin 2022

15 Mehefin 2022

Aelod o Glwb Trefedigaethol Gwesty’r Parkway

29 Ionawr 2024

Q7
10. Manylion unrhyw dir yn ardal y Cyngor y mae gennych drwydded (unigol neu ar y cyd ag eraill) i'w feddiannu am 28 diwrnod neu hirachDyddiad diweddaru
 Dim 4 Mehefin 2022
Diwygiwyd Diwethaf: 06/02/2024
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Monitoring Officer

Ffôn: 01495 742660

Nôl i’r Brig