Cynghorydd Fiona Cross - Cofrestr Buddiannau Aelodau

Q1
1. Manylion unrhyw waith neu fusnes rydych yn ei wneudDyddiad diweddaru

Amherthnasol

24 Mai 2022

Q2
2. Manylion unrhyw berson sydd yn eich cyflogi neu wedi eich penodi, enw unrhyw gwmni rydych yn bartner ynddo a/neu enw unrhyw gwmni rydych yn Gyfarwyddwr cyflogedig arnoDyddiad diweddaru

Amherthnasol

24 Mai 2022

Q3
3. Manylion unrhyw berson, gan eithrio eich Cyngor Sir, sydd wedi eich talu naill ai yn gysylltiedig â’ch ethol neu unrhyw gostau eraill oherwydd eich dyletswyddau fel aelodDyddiad diweddaru

Talodd Grŵp Llafur Torfaen/Plaid Lafur Etholaeth Torfaen dreuliau etholiad

24 Mai 2022

Q4
4. Manylion unrhyw gorff corfforaethol y mae ganddo le busnes neu dir yn ardal y Cyngor ac y mae gennych fuddiant ariannol ynddo mewn ffurf cyfrannau gwerthadwy â gwerth enwol dros £25,000 neu ganfed o holl gyfalaf cyfrannau dosbarthedig y corff hwnnwDyddiad diweddaru

Amherthnasol

24 Mai 2022

Q5
5. Manylion unrhyw gytundeb am nwyddau, gwasanaethau neu waith a wnaed rhwng y Cyngor a chithau neu gwmni yr ydych yn bartner ynddo, cwmni yr ydych yn gyfarwyddwr cyflogedig arno neu gorff fel y disgrifir ym mharagraff (4) uchodDyddiad diweddaru

Amherthnasol

24 Mai 2022

Q6
6. Manylion unrhyw dir y mae gennych fuddiant ariannol ynddo ac sydd yn ardal y CyngorDyddiad diweddaru

Cyfeiriad gartref, cedwir y manylion gan y Gwasanaethau Democrataidd

24 Mai 2022

Q7
7. Manylion unrhyw dir y mae’r Cyngor yn landlord arno ac mae’r tenant yn gwmni yr ydych yn bartner ynddo, cwmni yr ydych yn Gyfarwyddwr arno neu gorff fel y disgrifir ym mharagraff (4) uchodDyddiad diweddaru

Amherthnasol

24 Mai 2022

Q8
8. Manylion unrhyw gorff y mae’r Cyngor yn eich penodi neu’n eich enwebu i fod yn rhan ohono fel cynrychiolyddDyddiad diweddaru

Rhoddodd y gorau i fod yn Aelod o Ganolfan Pobl Ifanc Cwmbrân

14 Mai 2024

Llywodraethwr, Ysgolion Coed Eva a Blenheim Road

Ymddiriedolwr Cymdeithas Gymunedol Dôl Werdd a Sain Derfel

Ymddiriedolaeth Cwmbrân, ymddiriedolwr

Tasglu Sefydlog y Cabinet ar Newid Hinsawdd

Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Gwent

Panel Rhianta Corfforaethol

Canolfan Pobl Ifanc Cwmbrân

Ymddiriedolwr, Cynghrair Gwirfoddol Torfaen

24 Mai 2022

Q9
9. Manylion unrhyw
(a)Awdurdod cyhoeddus neu gorff sy’n gweithredu dyletswyddau cyhoeddus
(b) Cwmni, cymdeithas ddiwydiannol a darbodus, elusen neu gorff sy'n gweithredu at ddibenion elusennol
(c) Corff y mae ei brif ddibenion yn cynnwys dylanwadu ar farn neu bolisi cyhoeddus
(ch) Undeb Llafur neu gymdeithas broffesiynol, neu
(d) Clwb preifat, cymdeithas neu gymdeithas sy’n gweithredu yn ardal yr Awdurdod a ydych yn aelod, neu’n dal swydd rheoli cyffredinol neu reolwr ynddo
Dyddiad diweddaru

Rhoddodd y gorau i fod yn Gadeirydd Cynghrair Gwirfoddol Torfaen

Rhoddodd y gorau i fod yn Aelod o Gynghrair Gwirfoddol Torfaen

Rhoddodd y gorau i fod yn Aelod o Bwyllgor Neuadd Gymunedol White Hut

Rhoddodd y gorau i fod yn Ymddiriedolwr Pwyllgor Neuadd Gymunedol White Hut

14 Mai 2024

Aelod o’r Blaid Lafur

Neuadd Gymunedol White Hut, Ymddiriedolwr

24 Mai 2022

Penodwyd yn Gadeirydd Cynghrair Gwirfoddol Torfaen

Aelod o Bwyllgor Neuadd Gymunedol White Hut 

17 Mai 2023 
Q7
10. Manylion unrhyw dir yn ardal y Cyngor y mae gennych drwydded (unigol neu ar y cyd ag eraill) i'w feddiannu am 28 diwrnod neu hirachDyddiad diweddaru

Amherthnasol

24 Mai 2022

Diwygiwyd Diwethaf: 22/05/2024
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Monitoring Officer

Ffôn: 01495 742660

Nôl i’r Brig